You are on page 1of 6

Govinda’s e-Nieuwsbrief 2011 / april / pagina 1

GOVINDA’S NIEUWSBRIEF
APRIL 2011
een uitgave van het Vedisch Cultureel Centrum Govinda
Amerikalei 184, 2000 Antwerpen,  03-237 00 37
www.govinda.be · antwerpen@pamho.net
Bankrekening: Nama Hatta Antwerpen VZW 220-0565486-12

G a ura P ur nima - en 25 j a r ig J ubileumvier ing
tekst: Bhakta Ajaya - foto‟s: Johan Smolders

Op zondag 20 maart omtrent 11 uur kwamen bhakta Kevin en ikzelf
aan in de grote gehuurde zaal schuin tegenover de Antwerpse tempel.
Bhakta Kevin en zijn vader installeerden de microfoons en de luidspre-
kers, terwijl ik meehielp met de versiering. Samen met Purna Tattva
prabhu, Tarunyamrita mataji en enkele andere toegewijden maakten we
de zaal gereed voor het Gaura Purnima festival 2011. Dit jaar viel het
feest bovendien samen met de jubileumviering van het Vedisch Cultu-
reel Centrum Govinda, dat 25 jaar geleden werd geopend.
De Murti bijeenkomst Het programma begon om 15:00 uur met een instrumentale improvi-
satie door Kevin (fluit), Romano (sitar) en Julio (trommel). De zoete
klanken van de instrumenten vulden de zaal terwijl er meer en meer
gasten binnenkwamen. Na een halfuurtje richtte Tarunyamrita mataji
(onze presentatrice voor deze gelegenheid) een welkomstwoordje tot de
gasten waarna een korte lezing volgde gegeven door Lilasuka prabhu.
Hij sprak over het belang van het vereren van Sri Caitanya Ma-
haprabhu. Hij gaf ook een heldere uiteenzetting waarom Sri Caitanya
Mahaprabhu Krishna zelf is en eindigde met te zeggen dat het chanten
van de Hare Krishna maha-mantra zo belangrijk is voor ons in dit duis-
tere tijdperk van Kali.
Om 16:00 uur gaf Purna Tattva prabhu een presentatie over de ge-
Lilasuka prabhu Mamta en vriendinnen schiedenis van de tempel in Antwerpen met behulp van foto's die op
een groot scherm werden geprojecteerd. Het eerste predikcentrum in
Antwerpen was op de Sint-Katelijnevest 25, en later werd de huidige
tempel op de Amerikalei geopend. Het was heel leuk om de oude foto's
van de toegewijden en de tempel te zien.
Bhakta Michel, de vader van bhakta Kevin, is een muzikant en hij
maakt liedjes in westerse stijl voor Krishna. Hij zong één van zijn lied-
jes. Ik vond het heel mooi.

Dan volgde de baadceremonie (abhiseka) van de murtis van Gaura
Nitai te weten Heer Caitanya en Heer Nityananda. Zij werden gebaad
met o.a. honing, melk, yoghurt, geklaarde boter en suikerwater. Bijna
Kevin, Julio en Romano
iedereen schoof aan, waardoor een lange rij ontstond. Tijdens de abhi-
seka zongen de toegewijden van het Bhaktivedanta College mooie bha-
jans. Iedereen zong mee terwijl ze naar de prachtige murtis van Nitai
Gaura Nataraja keken. Er waren in totaal zeven paar murtis van Gaura
Nitai aanwezig in de zaal. Toegewijden hadden hun eigen Gaura Nitai
murtis van thuis meegenomen om ze gezamenlijk te dienen. Zij stonden
achter de muzikanten op een verhoog. Op het einde kreeg ik een kans
om de murtis te baden met suikerwater. Daarna werden ze van een
nieuwe kleding voorzien.

Purusottama prabhu offerde de vele gerechten waaraan door de ver-
schillende koks o.l.v. Sita mataji, Purusottama prabhu en Ekaya prabhu-
Purusottama prabhu Moeder Anna De Vocht veel aandacht was besteed. Na de offering en de arati-ceremonie was
Govinda’s e-Nieuwsbrief 2011 / april / pagina 2

het tijd voor de prasadam-maaltijd. Ik ging snel aanschuiven in de rij omdat ik sinds het ontbijt niets meer had gegeten. Het
zag er allemaal heel lekker uit. Vooral de speciale taart voor Heer Caitanya Mahaprabhu's verjaardag was overheerlijk. Ieders
gezicht vertoonde een blik van tevredenheid. Iedereen vond het een geslaagd jubileumfeest. Er waren 15O bezoekers geko-
men.

Rama Priya mataji Rakesh en Mamta Shani met hun kinderen Ekaya prabhu

Het tempelbestuur wil iedereen die geholpen heeft en aanwezig was tijdens het feest om samen de Heer te eren en te dienen,
van harte danken.

Mededelingen

· BHAKTA-CURSUS
OP DE ZONDAGEN 10 EN 24 APRIL OM 14 UUR zal in het centrum aan de Amerikalei 184, de bhakta-cursus
(introductie in het Krishna-bewustzijn) vervolgd worden, met Sriman Purusottama Tirtha prabhu als verantwoordelijke.
 Aanvang 14:00 tot 15:30 uur
 Op 10 april zijn de themavragen:
 Hoe gaan we om met andere toegewijden?
 Wat is het belang van Vaishnava etiquette?
 Op 24 april volgt de tweede bijeenkomst:
 Wie waren de zes Goswami's?
 Wat betekenen de 6 Goswami's binnen ISKCON?
Iedereen is welkom. Wie een keertje mist, kan gerust de volgende keer weer inhaken vermits het telkens om andere units
gaat. Hopelijk tot dan.

· NIEUWE LOCATIE
De kans dat we dit jaar of in het eerste kwart van het volgende jaar zullen dienen te verhuizen is hoe langer hoe groter (men is
onlangs de waarde van het tempelgebouw komen schatten).
Hoewel we nog zoeken naar de volgende locatie, zijn de vereisten waaraan het gebouw dient te voldoen al wel gekend. Ie-
mand met een overeenkomstig aanbod is dus meer dan welkom ons hiervan op de hoogte te brengen.
Het gebouw dient de volgende ruimtes te voorzien:
een tempelruimte van 70 à 100 m²; sanitaire voorziening M/V; een multifunctionele ruimte (kinderkamer, vergaderruimte,
leslokaal,...); 2 residentiële ruimtes 12 à 20 m²; een keuken van + 40 m² met voorzieningen voor gas, warm/koud water en
een afvoermogelijkheid voor de dampkap; een tuin of binnenkoer voor vuilbakken en frisse lucht en uiteindelijk bergruimtes.
Als gunstige omstandigheden komen daarbij: in een gezellige buurt; met parkeermogelijkheid; en binnen het territorium
"Frankrijklei - Mechelsesteenweg - Belgiëlei - Pelikaanstraat" zoals dat door eventuele sponsors verwacht wordt.
Succes! Voor meer info: contacteer Aravindaksa dasa op  03/2370037 - E-mail: Aravindaksa.LOK@pamho.net

RATHA YATRA FESTIVAL 2011
Groenplaats Antwerpen
U bent van harte welkom op het Ratha Yatra festival
wat dit jaar valt op
Zat erdag 1 8 jun i 12.00 - 1 9.00 uur
Govinda’s e-Nieuwsbrief 2011 / april / pagina 3

SRILA PRABHUPADA SPREEKT:
LEER HOE JE KRISHNA MOET LIEFHEBBEN
(Lezing van Srila Prabhupada, Los Angeles, 5 juli 1971)

Als je Krishna wilt begrijpen, vergroot dan je gehechtheid aan Hem. Dan komt alles goed. Net als in
dit verhaal ... nee geen verhaal, het is een feit. Toen Caitanya Mahaprabhu op reis was in Zuid-India,
zag Hij een brahmana die de Bhagavad-gita aan het lezen was. En mensen zeiden: "Die man is anal-
fabeet, het is niet mogelijk voor hem om de Bhagavad-gita te lezen”
Toch probeerde hij om de gita te lezen en hij huilde ook. Terwijl anderen de man uitlachten, kwam Caitanya Mahaprabhu
naar hem toe en zei: "Brahmana, wat bent u aan het lezen?" De brahmana begreep dat deze persoon serieus was en antwoord-
de dan ook in alle ernst: "Ik lees de Bhagavad-gita. Helaas ben ik analfabeet.” Caitanya Mahaprabhu vroeg: "Hoe kan dat? U
leest de Bhagavad-gita terwijl u analfabeet bent." Hij zei: "Ja, maar mijn Guru Maharaja vroeg me om elke dag de achttien
hoofdstukken van de Bhagavad-gita te lezen. Dus wat kan ik doen? Ik moet de opdracht van mijn geestelijk leraar uitvoeren.
Dus heb ik eenvoudigweg dit boek genomen. Ik zie het, maar kan het niet lezen. "Toen zei Caitanya Mahaprabhu:"Maar als u
niet kunt lezen, waarom huilt u dan?" Hij zei: "Ik ben niet aan het lezen, maar ik voel. Zodra ik deze Bhagavad-gita in mijn
hand neem, en het plaatje voor ogen krijg waarin Krishna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de nederige positie inneemt
als de wagenmenner van Zijn toegewijde Arjuna, dan raakt mijn hart vervuld van ontroering en emotie. Arjuna vraagt aan
Krishna: Rijdt U mijn strijdwagen tussen de twee legers en Krishna doet dat. Dus ik voel gewoon hoe aardig Krishna is, dat
Hij kan werken als een dienaar van Zijn toegewijde en dan schieten de tranen van ontroering in mijn ogen."
Caitanya Mahaprabhu omhelsde hem onmiddellijk en zei: "U bent een echte student van de Bhagavad-gita, omdat u de essen-
tie van de Bhagavad-gita hebt begrepen.”

Dus, tenzij we onze liefde voor Krishna ontwikkelen, heeft het lezen geen betekenis. En als we onze liefde voor Krishna kun-
nen ontwikkelen, net zoals deze brahmana, zelfs zonder een boek te lezen, is dat heel goed, mayy asakta-manah. Daarom be-
vestigt Krishna dit met de woorden mayy asakta-manah partha yogam yunjan mad-asrayah - het gaat om simpelweg toene-
mende gehechtheid voor Mij te ontwikkelen. Mad-asrayah betekent onder leiding van Mij of Mijn vertegenwoordiger.

Dus degene die dit yoga-systeem beoefent om liefde voor Krishna te ontwikkelen zal vanzelf alles gaan begrijpen. De Veda‟s
bevestigen dit - yasmin vijnate sarvam evam vijnatam bhavanti - als je Krishna begrijpt, dan begrijp je alles, omdat Krishna
(God) alles is. Mayy asakta-manah. Asakti betekent gehechtheid. Dus onze beweging voor Krishna-bewustzijn onderricht
mensen, vooral onze studenten, om meer gehechtheid voor Krishna te ontwikkelen. Waarom deze tempel? Omdat we hier in
Krishna‟s aanwezigheid zijn en dat ervaren de mensen. Krishna is zo mooi. Vanuit een atheïstisch standpunt zou men kunnen
zeggen: "Waarom zijn deze mensen zo dwars? Ze hebben beelden en verspillen er tijd aan." Ze kunnen het zo zeggen, maar
dat komt omdat zij geen liefde hebben voor Krishna. Maar wie liefde voor Krishna heeft ziet dat Krishna zo liefdevol is. De
toegewijde zegt: “Hij aanvaard kleding van mij, ik kroon Hem en geef Hem bloemenslingers." Dat is een gevoel. Dus het hele
proces is het vergroten van ons gevoel van liefde voor Krishna. Dat is nodig. Niets anders. Net zoals de gopis van het dorp
Vrindavana. Zij waren geen vedantisten. Ze waren geen geleerden. Het waren dorpsmeisjes, koeherderinnen en ze hoorden
niet bij de hogere klasse maar bij de vaisya klasse, de derde klasse. Brahmana, ksatriya, vaisya en sudra, de vierde klasse. Ze
waren brahmana noch ksatriya. Krsi-go-raksya-vanijyam vaisya-karma svabhava-jam [Bg. 18.44]. Vaisyas oefenen drie soor-
ten beroepen uit: landbouw, handel en koebescherming. Zoals de ksatriyas bedoeld waren voor het geven van bescherming
aan de mens, werden de vaisyas geacht om bescherming te geven aan de koeien. Go-raksya. Go betekent koe; raksya betekent
bescherming. Dat is hun taak. Dus de mensen van Vrindavana waren landbouwers. Nanda Maharaja, de vader van Krishna,
had 900.000 koeien. Ze waren gewone mannen, boeren die de koeien verzorgden. Het waren geen vedantisten, filosofen of
wetenschappers. Maar wat de koeherderinnen zo speciaal maakte was dat niemand hen kon overtreffen in hun liefde voor
Krishna. Dat was zo bijzonder. Daarom raadde Caitanya Mahaprabhu aan - ramya kacid upasana vrajavadhu-vargena ya kal-
pit - er is geen vergelijking van de methode van aanbidding die werd aangenomen door de gopi‟s van Vrindavana. Zuivere
liefde voor Krishna. Ze dachten niet: "Door Krishna lief te hebben, zal ik een groot persoon worden, ik wordt een groot filo-
soof of wetenschapper" of "Ik zal mijn materiële toestand bevorderen." Nee, bhakti (liefde voor God) begint als iemand ont-
hecht is van al deze materiële overwegingen. Anyabhilasita-sunyam [Brs. 1.1.11]. Sunyam betekent dat alle materiële verlan-
gens zijn gestopt. Iedereen werkt er aan om resultaat te bereiken. Dat noemt men winstgevende activiteiten. Een zuivere toe-
gewijde heeft dergelijke verlangens niet. Hij heeft alleen geestelijke verlangens. Anukulyena Krishna-nu-silanam. Hun enige
verlangen is hoe Krishna te plezieren. Dat kan door iedereen worden gedaan. Als u bijvoorbeeld vanuit liefde mij een plezier
wilt doen is er geen hoge opleiding of grote hoeveelheid rijkdom of kennis nodig. Er is alleen nodig te weten hoe u mij kunt
plezieren. Dat is alles.
Als Krishna ziet dat wij Hem willen liefhebben, dan zal Hij ons laten weten hoe wij Hem kunnen plezieren. Krishna woont in
ons hart als de Superziel. We moeten gewoon besluiten dat we alleen Krishna zullen liefhebben. Dat is wat er gevraagd
Govinda’s e-Nieuwsbrief 2011 / april / pagina 4

wordt. Dit is allesomvattend. Aradhito yadi haris tapasa tatah kim, [Narada-pancaratra]. Het woord „kim‟ wil in deze zin zeg-
gen: wat is het nut? Dus de geschriften zeggen dat als je geleerd hebt hoe God lief te hebben, wat is dan het nut van nog meer
boekenkennis? Het lezen van zoveel boeken kan vermeden worden als je daadwerkelijk liefde voor Krishna ontwikkeld hebt.
Als je vele boeken over filosofie en wetenschap leest en na het lezen Krishna nog niet kunt liefhebben wat is dan het nut er-
van? Als je geen liefde hebt, geen liefde voor God ontwikkeld, wat is dan het nut van je filosoferen en wetenschappelijke
kennis? Als je werkelijk hebt geleerd hoe Krishna lief te hebben, dan is er verder geen behoefte meer aan boeken filosofie of
wetenschap. Het belangrijkste punt is dus om liefde voor Krishna te ontwikkelen. Dat is de betekenis van een succesvol
leven. Caitanya Mahaprabhu raadt aan: prema pumartho mahan – om dit als het doel van je leven te maken nu je in de
menselijke levensvorm bent beland. De voorgeschreven methode die door vooraantstaande acaryas (leraren) gegeven is, vol-
gen we ook in deze tempel. Daar geven wij hier onze tijd aan. Sommige ongelovigen zeggen: "Oh, ze zijn zo dom omdat ze
hun tijd verspillen door zoveel arbeid te steken in het bereiden en het offeren van voedsel. Ze zeggen dat we tijd verspillen,
dat we beter naar een club kunnen gaan om daar te genieten van wijn en kaartspel. Zo bekritiseren zij ons zie je! Maar wij
verspillen juist niets. Sommigen zijn bereid om tijd te verspillen in een bordeel, maar als mensen netjes in een tempel zitten
en spreken over Krishna, en Krishna toegewijd zijn, dan lachen ze die uit. Daarom dienen wij te leren gevoelloos te worden
voor al deze ongegronde kritiek en onverstoord verder gaan met onze taak om Krishna-bewustzijn te ontwikkelen. Dat is
alles.
Dank u wel.

NAMA HATTA PROGRAMMA’S
NAMA HATTA ANTWERPEN Kromme Elleboogstraat 9 - 2000 Antwerpen
 03-2318471, E-mail: krishnapriyadd@yahoo.com
Vanaf 17 uur zingen we bhajan-liederen. Daarna chanten we een rondje maha-mantra’s op de mala en dan is er een
voordracht, meestal uit de Bhagavad-gita.
Na afloop is er een vegetarische maaltijd - Iedereen is van harte welkom op onze programma’s!

Bij purusottama tirtha dasa & sita devi dasi
August Van Cauwelaertlaan 47 - 2050 Antwerpen*,  03/2881931, E-mail: purusotdasa@hotmail.com
Elke zaterdagavond van 18u30 tot 20u lezen uit en gezamenlijk bespreken van het Srimad Bhagavatam.
Iedereen is vanzelfsprekend van harte welkom. Stuur mogelijk een mailtje of bel even. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
*(Tram 5, tram 2, of tram 15, richting Linkeroever, afstappen aan de derde halte vanaf de Groenplaats ("Van Cauwelaert")
en gewoon de straat oversteken; met de auto afrit Linkeroever; het is een zijstraat van de Blancefloerlaan).

CENTRUM VOOR BHAKTI-YOGA BRUSSEL Koningsstraat 185 (2e verdieping) 1210 Brussel
Elke zaterdag vanaf 13 uur: muziek, lezing, vegetarische maaltijd.  02-2231058
U vindt ons op Facebook: Brussels Bhakti-yoga Centre

· Beste vrienden van het Vedisch Cultureel Centrum Govinda
Zoals velen onder u weten werd het Food for Life project wat we vanuit ons centrum ondernamen,
gesponsord door de Belgische overheid met gratis groenten vanuit de veiling. Door administratieve
reden is dit op dit moment niet meer het geval, omdat belangrijke papieren die ons rechten gaven
op deze groenten, buiten onze wil om verloren zijn geraakt. We hebben dus de aanvraag opnieuw
moeten starten en we wachten verder op het resultaat hiervan. Om deze reden zijn wij genoodzaakt
een minimale vergoeding van 5 euro te vragen. Zo kunnen wij de standaard van de zondagmaaltijd
handhaven. Dit geldt niet voor leden die maandelijks 50 euro doneren, of meer geven aan het cen-
trum.
Het is ook mogelijk om de kosten van het zondagfeest te sponsoren door een bedrag van 108
€ te sponsoren persoonlijk of per bank op nr 220-0565486-12, met vermelding “donatie zon-
dagfeest en een datum.” Eventueel een goed idee om uw verjaardag te vieren of Krishna te
bedanken voor Zijn goede bijval in uw onderneming.
Volgens de Mahabharatha is het distribueren van voedsel een van de meest vrome daden die een mens kan verrichten tegen-
over zijn medemens.
Met dank voor uw begrip,
De Tempelcouncil
Govinda’s e-Nieuwsbrief 2011 / april / pagina 5

Uit Govinda’s Keuken door Madhava da s a

In deze rubriek hebben we reeds enkele keren geschreven over gember, over zijn eigenschappen en over het
gebruik van deze bijzondere wortelstok.
Zowat 2 jaar geleden kreeg ik een interessant kookboek als geschenk. De inhoud bestaat uit recepten, al dan
niet vegetarisch, waarvan gember het hoofdbestanddeel is.
De meeste recepten hebben we uitgeprobeerd, en deze die van oorsprong niet-vegetarisch waren hebben we
„vertaald‟ naar het Vedisch vegetarisch koken. Het onderstaande recept is een van die „vertalingen‟. De hoe-
veelheden zijn voldoende voor 4 personen. Let wel: de hieronder vermelde hoeveelheden zout en suiker staan
voor een gemiddeld verbruik.
Mag ik u voorstellen: PANIR KARI met ADRAK CAVAL (Curry van verse kaas, met gemberrijst)
1) Maak kaas (panir) van
5 liter verse volle melk verwijder de wei, pers de kaas gedurende 20 minuten, en snij hem in blokjes
2) Was
200 gram basmatirijst en laat hem uitlekken
3) Snijd
1 rood chilipepertje in de lengte doormidden, verwijder de zaadjes en snij het pepertje in dunne reepjes
4) Schil
1 baby-ananas snijd hem in vieren, verwijder de harde kern en snij het vruchtvlees in kleine stukjes
5) Schil
60 gram verse gember en rasp hem fijn
6) Doe de rijst met de gember +
1/2 theelepel zout +
2 deciliter koud water in een kookpan en breng snel aan de kook. Draai het vuur dan heel laag en laat de
rijst afgedekt in ongeveer 18 minuten gaar worden
7) Verhit in een wok
4 eetlepel sesamolie en bak de kaasblokjes circa 3 minuten op hoog vuur
8) Voeg dan
5 deciliter kokosmelk +
1 theelepel currypoeder of -pasta bij de kaasblokjes, roer even door, en laat alles op halfhoog vuur nog 7 minuten
sudderen
9) Schep tot slot de reepjes rode chilipeper met de stukjes ananas +
1/2 bosje verse basilicum (fijngehakt) door de kaasblokjes, voeg er nog
1/2 theelepel zout +
1 theelepel suiker bij en roer nog even door.
SERVEER DE GEMBERRIJST SAMEN MET DE KAASCURRY

D O O R DE N K E R TJ ES
“Mensen die bergen kunnen verzetten hebben zelden de behoefte er bovenop te staan.” Theo Mestrum
"Sluit eenvoud in je armen, beperk egoïsme, verlang weinig." Lao Tse
"De ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken naar nieuwe landschappen, maar in het kijken met nieuwe
ogen." Marcel Proust
"Wanneer mensen omringd zijn door niets anders dan objecten, dan is hun antwoord altijd eenzaamheid."
Brian Swimme
“Ik zoek een elektricien om de stroom te herstellen tussen mensen die niet meer met elkaar praten… een oogarts
om de boze blik van de mensen te veranderen… een kunstenaar om een glimlach te tekenen op het gezicht van
de mensen… een metser om aan vrede te bouwen… en een wiskundeleraar om ons te leren terug op elkaar te
rekenen.” Anonymus Yogi
Govinda’s e-Nieuwsbrief 2011 / april / pagina 6

VEDISCH CULTUREEL CENTRUM GOVINDA
AMERIKALEI 184, 2000 ANTWERPEN  03-2370037

ZONDAGFEEST: AANVANG 16 UUR
Het zondagfeest bestaat uit: * bhajans (muziek) * een lezing uit de Vedische geschriften
* kirtana (muziek) * een prasadam feestmaaltijd * Vaisnava associatie

LEZINGEN IN APRIL 2011
3 apr Sriman Gaura Hari dasa
10 apr Sriman Janmastami dasa
17 apr Sriman Purusottama Tirtha dasa
24 apr Sriman Purna Tattva dasa

VAISHNAVA KALENDER VOOR APRIL 2011
 = nieuwe maan |  = volle maan |  = christelijke feestdag |  = seculaire feestdag
zondag 3  nieuwe maan
vrijdag 8 Sri Ramanujacarya (verschijningsdag)
dinsdag 12 Rama Navami: Verschijningsdag van Heer Sri Ramacandra (vasten tot zonsondergang)
donderdag 14 Vasten voor Kamada Ekadasi
Salagrama en Tulasi Jala Dan begint ( er wordt druipend water boven Tulasi en Salagrama geplaatst om
ze koel te houden)
vrijdag 15 Vasten breken tussen 06:46 en 11:21
maandag 18 Sri Balarama Rasayatra (Heer Balarama’s voorjaars rasa-lila)
Sri Krishna Vasanta Rasa (Heer Krishna’s voorjaars rasa-lila)
Sri Vamsivadana Thakura (verschijningsdag)
Sri Syamananda Prabhu (verschijningsdag)
 volle maan
vrijdag 22 Goede Vrijdag  (NL feestdag, enkele winkels open)
zondag 24 Sri Abhirama Thakura (verdwijningsdag)
maandag 25 Paasmaandag  (BEL + NL, feestdag)
woensdag 27 Srila Vrndavana Dasa Thakura (verdwijningsdag)
donderdag 28 Vasten voor Varuthini Ekadasi
vrijdag 29 Vasten breken tussen 06:31 en 11:10
zaterdag 30 Koninginnedag  (NL, feestdag)

Beste lezer, ook uw ideeën, reacties en verhalen zijn welkom. Mocht u verhuizen, laat
ons dan uw nieuwe adres weten alstublieft. Kent u iemand die ook de nieuwsbrief wil
ontvangen, geef ons een seintje alstublieft.
Wij streven ernaar om zoveel als mogelijk Govinda‟s Nieuwsbrief te versturen via e-mail.
Het scheelt de tempel een stuk in de verzendingskosten, en u krijgt een kleurrijke nieuws-
brief toegestuurd. Altijd mooi meegenomen in deze crisistijd.
Interesse? Contacteer Madhava dasa via  03-8286049, of mail naar madhavadasa.bcs@mestach.be