2.

0

PENDIDIKAN ISLAM : SUATU SISTEM BERKUALITI

Islam sangat mementingkan pendidikan.Menurut Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002)[14], dengan pendidikan yang benar-benar berkualiti, maka akan terbentuklah individu yang akhirnya menghasilkan suasana kehidupan sosial yang bermoral. Tetapi secara realitinya, sekalipun institusi-institusi pendidikan waktu kini mempunyai infrastukrur yang bertaraf moden, namun institusiinstitusi tersebut masih belum mempu menghasilkan modal insan yang diharapkan. Ini kerana visi dan misi pendidikan yang tidak selari dengan kehendak agama.

Masyarakat barat sering dipandang tinggi dalam segenap aspek, namun di sana tingginya pendidikan seseorang tidak semestinya mereka lahir sebagai modal insan yang berguna. Mungkin secara teorinya kelihatan mereka mampu menjadi modal insan yang baik dengan perlaksanaan pelbagai dasar yang berstatus tinggi, namun realitinya mereka belum menjadi modal insan yang baik dan berguna.Masih ada sesetengah insan yang tinggi pendidikannyatetapi mempunyai moral rendah. Ini terjadi disebabkan visi dan misi pendidikan yang pragmatis[15]. Sebenarnya, agama Islam memiliki tujuan yang lebih komprehensif[16] dan integratif[17] dibanding dengan sistem pendidikan sekular yang semata-mata menghasilkan modal insan yang berpendidikan tinggi tanpa seiring dengan moral dan sahsiah.[18]

2.1

Konsep Pendidikan Islam

Menurut sumber dari laman pendidikan islam[19], pendidikan Islam bermaksud memberi pendidikan kepada anak-anak atau murid-murid berdasarkan ajaran Islam. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat,[20] mendidik juga bermaksud memelihara, menjaga dan mengasuh seseorang anak menjadi baik. Ilmu pengetahuan yang diberi itu ialah suatu jalan dalam pendidikan. Justeru ilmu belum tentu mendidik, dan

memberi ilmu juga belum tentu lagi memberi pendidikan.

Mendidik ialah ayat berupa nasihat supaya murid melakukan sesuatu yang baik.Menasihati murid menurut perintah Allah S.W.T seperti solat, beradab dengan ibu bapa adalah pendidikan.Menasihati murid supaya belajar dengan baik dan tekun adalah pendidikan. Menjaga kebersihan diri, bilik darjah, kawasan sekolah, kantin,padang

adalah tuntutan Islam. Berdasarkan kepada kedua-dua takrifan di atas bermakna tugas mendidik bukanhanya terletak pada ibu bapa dan guru agama, malah kepada semua orang Islam. Kalau di rumah, ibu bapa dan keluarga itu yang bertanggungjawab

memberi didikan agama.Di sekolah, semua guru yang beragama Islam adalah pemikul amanah memberi didikan agama kepada semua murid Islam.Masyarakat pula bertanggungjawab untuk menghidupkan suasana islamik dalam kehidupan. Ini

termasuklah percakapan, pergaulan, permainan, urusan harian dalam hal ekonomi, politik, sosial, teknikal dan lain-lain

Pada kebiasaannya di sekolah guru mengajar supaya pelajar melakukan sesuatu yang baik seperti solat, menutup aurat dan sebagainya, manakala dirumah ibu bapa tidak menunaikan solat dan tidak menutup aurat menurut kehendak Islam, bermakna ibu bapa tidak mendidik anaknya dengan didikan agama yang betul. dengan sekolah. Sama juga

Sekiranya hanya guru Pendidikan Islam mengajar dan mendidik

pelajarnya tentang agama, tetapi guru lain tidak melakukannya, bermakna guru Islam tidak mendidik pelajarnya yang beragama Islam supaya menghayati ajaran Islam.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sekiranya masyarakat tidak melaksanakan tugasan amar maaruf nahi mungkar[21][22] dalam masyarakat tersebut, sebaliknya menggalakkan, ini bermakna masyarakat tersebut tidak mendidik anggotanya dengan agama, malah sebaliknya meruntuhkan agama. Sekiranya ini yang berlaku, maka

penerapan islam oleh guru agama dalam kelas itu tidak akan membuahkan hasil. Dengan demikian, jika berlaku sesuatu yang tidak diingini dalam masyarakat, seperti keruntuhan akhlak, maka jangan disalahkan orang lain. Kerana itu yang dikehendaki oleh ibu bapa, guru dan masyarakat.

Sekiranya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran subjek keagamaan guru tidak hati-hati, guru hanya menyampaikan maklumat pengetahuan Islam sahaja, guru berkenaan tidak mendidik anak muridnya.Sebagai contohnya guru agama tersebut mengajar pelajarnya dengan tajuk syarat wajib jumaat.Di akhir sesi pengajaran, pelajarnya dapat menyebut syarat-syarat tersebut, maka ini baru tercapai objektif pembelajaran.Sebenarnya guru itu belum lagi mendidik anak muridnya dengan pendidikan Islam.Yang dinamakan mendidik adalah apabila ilmu itu dipraktikkan oleh anak didik.

Sebagai contohnya bagi tajuk syarat wajib jumaat, guru diwajibkan menasihati murid lelakinya supaya menunaikan solat Jumaat.Alangkah bagusnya jika guru itu sendiri mengiringi pelajar ke masjid.Sebelum ke masjid, guruharuslah

menasihatimuridnya supaya jangan bising di dalam masjid. Mengambil tempat di dalam masjid dengan tertib dan membaca zikir yang baik, seperti membaca al-

Quran.Sekiranya semuanya berjalan, maka barulah dikatakan mendidik dengan pendidikan islam. Cara praktikalnya juga sama bagi subjek-subjek yang lain, atau pun subjek yang lain yang bukan mata pelajaran agama. Bagi guru yang kreatif, ia boleh memasukkan pendidikan Islam melalui pelajarannya.

Jelaslah konsep pendidikan Islam itu mempunyai dua maksud.Pertama bermaksud pendidikan Islam khusus.Merangkumi pelajaran tradisional seperti aqidah, ibadah, tafsir, sejarah, hadis dan sebagainya. Kedua ialah pendidikan Islam umum, yang mana ia merangkumi semua kata-kata nasihat yang boleh membangunkan potensi yang ada pada setiap pelajar melalui semua mata pelajaran sekolah serta melewati segala aspek hidup. Inilah yang dikatakan pendidikan Islam. 2.2 Prinsip-prinsip Pendidikan Islam

Menurut Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002)[23], memang benar mengenai pandangan prinsip-prinsip dasar pendidikan secara umumnya banyak dicedok dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Rasullullah S.A.W. Pada

kebiasaannyadikemukakan ayat ayat atau hadis yang dapat mewakili pandangan tentang prinsip-prinsip dasar. Seperti dikatakan An-Nahlawimelalui Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002) bahawa pendidikan yang sebenar itu ialah Allah yang telah menciptakan fitrah manusia dengan segala potensi dan kelebihan serta menetapkan hukum azali, perkembangan, dan interaksinya. Prinsip prinsip pendidikan islamtersebut terdiri dari 5 prinsip utama.

Pertama, Prinsip Keutamaan. Prinsip ini menegaskan bahawa pendidikan bukanlah hanya proses mekanikaltetapi suatu proses yang mempunyai kehidupan dimana segala kegiatannya ditujukan kepada kepentingan yang utama. Kepentingan utama itu ialah nilai moral.Nilai moral yang paling tinggi adalah tauhid.Sedangkan nilai moral yang terendah dan paling buruk adalah berlaku syirik.Dengan prinsip keutamaan ini, pendidik bukan hanya mengajar di dalam kelas, tetapi lebih daripada itu iaitu membentuk keperibadian murid dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pendidik tersebut.Nabi Saw bersabda, ³Hargailah anak anakmu dan baikkanlah budi pekerti mereka,´ (HR. Nasa¶i).

Kedua, Prinsip kebersamaan.Konsep ini berasal dari konsep dasar yang menerangkan bahawamanusia mempunyai taraf yang sama dan tidak ada sedikitpun perbezaan dari sudut darjat, jantina, status sosial, bangsa, mahupun etnik dan warna kulit. Sehingga anak kecil sekalipun mempunyai hak yang samadari sudut pendidikan. Nabi Muhammad S.A.Wbersabda :

³Siapapun di antara seorang laki laki yang mempunyai seorang budak perempuan, lalu diajar dan didiknya dengan ilmu dan pendidikan yang baik kemudian dimerdekakannya lalu dikawininya, maka (laki laki) itu mendapat dua pahala´ (Hadis Riwayat Bukhari). Ketiga.Prinsip Keseimbangan. Dengan adanya prinsip integrasi, prinsip

keseimbangan menjadipelengkap kepadanya, sehingga dalam perkembangan dan pembinaan manusia tiada kepincangan berlaku. Keseimbangan haruslah samaantara material dan spiritual, unsur jasmani dan rohani. Di dalamAl-Quran Allah menyebutiman

dan amal secara serentak. Tidak kurang dari enam puluh tujuh ayat yang menyebutkan iman dan amal secara serentak, secara implisit[24][25] menggambarkan penyatuan yang tidak boleh terpisah. Diantaranya adalah surah Al-Ashr ayat 1-3, ³Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh.´

Keempat, Prinsip Pendidikan Seumur Hidup. Prinsip ini berpunca dari pandangan mengenai keperluan manusia di mana manusia dalam kehidupannya akandihadapkan dengan pelbagai cabaran dan godaan yang dapat menjerumuskandiri sendiri ke jurang kehinaan. Dalam hal ini, manusia dituntut supaya mempunyai kemampuan untuk mengakui dan menyesali kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan, disamping selalu memperbaiki kualiti ibadah.Sebagaimana firman Allah S.W.T, ³Maka siapa yang bertaubat setelah berbuat dosa dan memperbaiki (dirinya) maka Allah menerima taubatnya.´ (surah Al-Maidah ayat 39).

Kelima, Prinsip Integrasi. Suatu prinsip yang seharusnya dimiliki kerana prinsip ini adalah mengatakan bahawa dunia ini merupakan suatu jambatan menuju dunia akhirat.Oleh kerana itu, kita haruslah mempersiapkan diri secara kukuh kerana akhirat merupakan hal yang tidak dapat dielakkan. Maka sewaktu hidup di dunia ini kita haruslah benar-benar menjadikan hidup kita bermanfaat untuk menjadikannya bekalan yang akan dibawa ke akhirat nanti. Perilaku yang terpuji, nikmat Tuhan mahupun apa sahaja yang terdapat di dalam kehidupan harus diabdikan untuk mendapat keredhaan Allah Taala. Allah S.W.T Berfirman, ³Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) sewaktu akhirat, dan janganlah kamu lupa tentang kebahagiaanmu di akhirat...´ (surah Al-Qoshosh ayat 77). Ayat ini menunjukkan adanya sifat integrasi di mana diri dan segala yang ada padanya dikembangkan pada satu arah, yakni kebajikan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan.

2.3

Fungsi Pendidikan Islam

Menurut Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002)[26], salah satu aspek penting dan menjadi dasar dalam pendidikan adalah aspek tujuan dan fungsi. Secara rumusannya, tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak dalam mendefinisikan pendidikan itu sendiri.Ini kerana pendidikan adalah keupayaan yang paling utama, bahkan satu-satunya carauntuk membentuk manusia adalah menurut apa yang dikehendakinya. Disebabkan oleh itulah, para ahli pendidikan merumuskan bahawa tujuan pendidikan merupakan suatu rumusan-rumusan dari berbagai harapan ataupun keinginan manusia.

Menurut Rupert C. Lodge dalam bukunya Philosophy OfEducation melalui Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002) menyatakan bahawa dalam pengertian yang luas pendidikan itu berkaitan dengan seluruh pengalaman. Dalam kata lain, kehidupan adalah pendidikan dan pendidikan adalah kehidupan itu. Joe Pack pula merumuskan pendidikan sebagai ³the art or process of imparting or acquiring knomledge and habit through instructional as study´.Dalam definisi ini tekanan tugasan mendidik diletakkan pada aspek pengajaran.Aspek keperibadian yang dibina ialah dari aspek kognitif.Theodore Meyer Greene pula menghuraikan definisi pendidikan yang sangat umum.Menurutnya pendidikan adalah usaha manusia untuk menyiapkan dirinya untuk suatu kehidupan yang bermakna.

Justeru,definisi pendidikan secara umum yang dihubungkan dengan Islam menerangkan pendidikan sebagai suatu sistem keagamaan. Pengertian pendidikan secara totalnya dalam konteks Islam bermaksud ³tarbiyah´, ³ta¶lim´ dan ³ta¶dib´ yang harus difahami secara bersama-sama ketiga-tiganya. Istilah itu juga mengandungi makna yang amat dalam yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat serta lingkungan dalam hubungannya dengan Tuhan.Istilah-istilah itu sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam yang melibatkan pendidikan informal, formal, dan nonformal.

Menurut Hujair AH.Sanaky melalui Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002) menyebut mengenai istilah tujuan pendidikan Islam bersama visi

dan misi pendidikan Islam.Menurutnya pendidikan Islam sebenarnya telah memiki visi dan misi yang ideal iaitu ³Rahmatan Lil µAlamin´.Selain itu, falsafah pendidikan Islam lebih mendalam dan berkaitan dengan persoalan hidup. Pendidikan tidak boleh terpisah dari tugas kekhalifahan manusia, atau lebih khusus lagi sebagai proses melahirkan khalifah dalam rangka membangun kehidupan dunia yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur¶an. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal, ini kerana visi dan misinya adalah ³Rahmatan Lil µAlamin´, iaitu untuk membangun kehidupan dunia yang yang makmur, demokratis, adil, damai, taat hukum, dinamis, dan harmonis.

Menurut Munzir Hitami melalui Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002) berpendapat bahawa tujuan pendidikan tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, biarpun dipengaruhi oleh berbagai budaya, pandangan hidup, atau keinginankeinginan lain. Bila dilihat dari ayat-ayat Al-Qur¶an ataupun hadis yang memberitahu tujuan hidup manusia yang sekaligus menjadi tujuan pendidikan.

Menurut Qodri Azizy melalui Khorirur Rijal Luthfi dan Mohammad Agus Khoirul Wafa (2002) mengatakan bahawa terdapat batasan mengenai definisi pendidikan agama Islam dalam dua hal, iaitupertama mendidik muriddengan tingkah-laku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam dan kedua mendidik murid untuk mempelajari ajaran Islam. 2.4 Kandungan Pendidikan Islam

Menurut

laman

ensiklopedia

maya

Wikipedia,[27]

Dr.

Al-Syaibani

(1979)[28][29]mentakrifkan falsafah pendidikan Islam sebagai usaha perlaksanaan teori dan ³method´ di bidang pengalaman manusia dipanggil pendidikan. Oleh yang demikian, falsafah pendidikan Islam merangkumi aspek-aspek matlamat, kandungan dan dasar pendidikan islam. Menurut laman ensiklopedia Wikipedia di dalam institusi pendidikan dalam islam, terdapat 7 bidang pengajian yang menjadi silibus utama dalam mendidik umat islam. Antaranya ialah Al-Imaniyah (pendidikan keimanan), Al-

Khuluqiyah

(pendidikan

akhlak),

Al-Jismiyah

(pendidikan

Jasmani),

Al-Aqiliyah

(pendidikan mental), Al-Nafsiyah (pendidikan jiwa), Al-Ijlimaiyah (pendidikan sosial) dan akhir sekali Al-Jinisiyah (pendidikan seks).Kesemua bidang ini berkait rapat dengan kehidupan seharian manusia. Oleh kerana ianya berkait rapat dengan kehidupan, maka islam telah menggariskan kesemua ilmu ini untuk dipelajari dan kesemua ilmu ini disulam dan terasnya adalah keagamaan dan penghayatan rohani agar umat islam tidak tersesat dari jalan yang lurus.

Menurut Prof Hassan Langgung (1979) melalui Mok Soon Sang (2010)[30] kandungan dan sukatan pelajaran subjek pendidikan islam secara amnya dapat didasarkan kepada tujuh dasar utama. Antara dasarnya ialah keesaan Allah Taala (konsep tauhid), kepercayaan pesuruh-pesuruhnya, kepercayaan kepada wahyu-wahyu Allah kepada para nabi-nabi, manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan kerohanian, setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri, kehidupan keduniaan dan akhirat dan akhir sekali persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat islam.

Menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas melalui Mok Soon Sang (2010) ilmu islam merangkumi dua disiplin yang utama iaitu disiplin agama dan disiplin kognitif. Disiplin agama merangkumi ajaran Al-Quran, teologi, metafizik, bahasa arab dan sastera. Secara holistiknya ia merangkuminya disiplin keagamaan ini merangkumi ilmu fardhu ain yang wajib dipelajari oleh umat islam kerana ianya berkaitan dengan ibadah seharian umat islam. Manakala disiplin kognitif pula merangkumi ilmu kemanusiaan, alam sekitar, sains gunaan, teknologi dan sebagainya. Bidang ini merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan fardhu kifayah iaitu bidang ilmu yang tidak diwajibkan kepada umat islam untuk menguasainya. Sebagai contoh ilmu perubatan, tidak kesemua umat islam diwajibkan untuk mempelajarinya hanya segelintir sahaja yang diwajibkan untuk mempelajarinya untuk memastikan kemaslahatan umat sentiasa terjaga.

Menurut Mok Soon Sang (2010) dalam Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia menerangkan bahawa pendidikan menurut islam merupakan usaha-usaha membaiki diri supaya membentuk sifat-sifat kesempurnaan sebagai manusia beriman, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan bersifat ikhlas. Oleh sebab itu ajaran islam islam berpaksikan kepada ajaran Al-Quran dan hadis Rasullullah S.A.W. Kurikulum pendidikan islam merujuk kepada ajaran Al-Quran sebagai pengajian utama, diikuti bahasa arab sebagai media pengantar. Disamping kurikulum di atas, terdapat juga pendidikan yang merangkumi bidang pengajian kemanusiaan, termasuk pikologi, sosiologi, sejarah dan ekonomi.Terdapat juga bidang ilmu alam seperti botani, sains semula jadi dan sebagainya. Pendidikan islam juga menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dan akhirat. (rujuk rajah 1 : hubungan potensi manusia, ilmu dan kurikulum)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful