UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

STAP 6073 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

ASSIGNMENT 1: THE HISTORY OF ISO 14000 SERIES OF STANDARD

MAZLAN BIN MOHAMAD ZAIN P51280 SESI 2009/2010

PENSYARAH: PROF. DR MD. FAUZI ABDULLAH

Namun begitu. Organisasi yang kini dikenali sebagai ISO bermula pada tahun 1926. boleh dipercayai. memudahkan penyelenggaraan dan mengurangkan kos. semakin banyak peraturan berkaitan dengan penjagaan alam sekitar digubal dan diperakukan di mana syarikat-syarikat mula menggunakan kepatuhan mereka dalam mengikuti peraturan-peraturan tersebut sebagai salah satu alat pemasaran. Sehubungan dengan itu. Walau bagaimanapun. sentimen environmentalisme telah dapat dilihat bermula sebelum itu lagi iaitu pada akhir 1800-an lagi dalam usaha pemuliharaan alam sekitar.SOALAN 1: SEJARAH SIRI PIAWAIAN ISO 14000 (THE HISTORY OF ISO 14000 SERIES OF STANDARD) Piawaian adalah sangat penting dalam perdagangan antarabangsa kerana piawaian yang tidak seragam akan mewujudkan halangan atau sempadan dalam perdagangan serta menjadikan kelebihan sesetengah organisasi ke atas sesetengah kawasan atau Negara dalam dunia ini. Ramai yang percaya bahawa gerakan pelindungan alam sekitar bermula pada sekitar tahun 1960an. boleh digunapakai secara meluas dan bersesuaian. Piawaian menyediakan satu perdagangan yang menghasilkan kualiti yang sentiasa meningkat. Pada masa tersebut ia dikenali sebagai International Federation of the National Standardizing Assiciation (ISA). Peningkatan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan alam sekitar pada tahun 1980-an menghasilkan peningkatan kesedaran pengguna yang lebih besar terhadap masalah-masalah berkaitan alam sekitar. Organisasi ini banyak memfokuskan aktivitinya terhadap nama sekarang pada tahun 1946 iaitu ISO. Piawaian menyediakan rujukan yang boleh dikenalpasti dengan jelas dan diakui di peringkat antarabangsa serta merangsang persaingan yang saksama di dalam ekonomi pasaran bebas. ianya dibubarkan semasa perang dunia kedua dan di tubuhkan semula dengan . kejuruteraan mekanikal. Undang-undang perlindungan alam sekitar yang pertama telah wujud di Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Refuse Act of 1899.

Idea pembentukan siri ISO 14000 muncul terutamanya selepas rundingan GATT di Uruguay pada tahun 1986 dan Persidangan Rio Mengenai Alam Sekitar (Rio Conference on Enviroment) pada tahun 1992 ini. Dengan adanya kesedaran ini. SAGE mempunyai dua produk akhir iaitu:i.Persidangan Rio Mengenai Alam Sekitar (Rio Conference on Enviroment) pada tahun 1992 menghasilkan peningkatan kesedaran dan komitmen masyarakat dunia tentang kepentingan penjagaan dan perlindungan terhadap alam sekitar. ditambah pula dengan rundingan GATT di Uruguay pada tahun 1986 yang menyeru penghapusan halanganhalangan perdagangan tanpa cukai (non-tariff trade barriers) menjadi dorongan di belakang yang membawa kepada kewujudan ISO 14000. Selain itu. Pada Oktober 1991 pula Strategic Advisory Group on Environment (SAGE) dibentuk bagi menilai keperluan piawaian dalam pengurusan alam sekitar dan mempertimbangkan sama ada piawaian-piawaian tersebut dapat:• • • Mempromosikan satu pendekatan umum terhadap pengurusan alam sekitar sama dengan pengurusan kualiti Memperkembangkan kebolehan organisasi untuk mengekalkan dan mengukur kemajuan prestasi alam sekitar Mempermudahkan perdagangan dan membuang halangan perdagangan Maka. dalam tahun 1992. International Organisation for Standardisation (ISO) telah menilai keperluan piawaian-piawaian pengurusan alam sekitar antarabangsa yang seragam. . serta pertambahan piawaian alam sekitar di seluruh dunia. satu siri cadangan ISO/IEC untuk pengurusan alam sekitar telah diserahkan kepada persidangan persediaan UNCED. Pada Januari 1992. Business Council for Sustainable Development (BCSD) dan United Nation Committee for Sustainable Development pada April 1991 telah meminta agar bidang-bidang Pengurusan Alam Sekitar dipiawaikan mengikut ISO. Selepas penerimaan yang cepat dan baik terhadap ISO 9000.

iaitu Agenda 21. Jawatankuasa ini kemudiannya membentuk jawatankuasa-jawatankuasa kecil dan kumpulan kerja yang melibatkan wakil-wakil dari pihak industri. ia meningkatkan cadangan kepada ISO/IEC untuk membentuk satu jawatankuasa teknikal baru untuk membangunkan piawaian dalam bidang pengurusan alam sekitar. Cadangan kepada UNCED ini menjadi unsur penting dalam dokumen utama yang terhasil dari persidangan. pihak kerajaan dan organisasi-organisasi berkaitan alam sekitar dari pelbagai Negara. Cadangan kepada ISO/IEC membawa kepada pembantukan satu Jawatankuasa Teknikal baru ISO yang dikenali sebagai ISO/TC 207 – pengurusan alam sekitar pada Januari 1993 untuk menggubal dan menghasilkan piawaian pengurusan alam sekitar. Pada bulan Jun 1993.EA) SC3: Pelabelan Alam Sekitar (Environmental Labelling . Pada Oktober 1992. Jawatankuasa Teknikal ISO TC 207 telah mengadakan sesi plenary inauguralnya di Toronto dan telah menghasilkan piawaian Sistem Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management System) iaitu siri ISO 14000.ii.EMS) SC2: Pengauditan Alam Sekitar (Environmental Auditing .EL) SC4: Penilaian Prestasi Alam Sekitar (Environmental Perfomance Evaluation . TC 207 membentuk pula jawatankuasa-jawatankuasa berikut:• • • • • kecil (subcommittee) dan kumpulan kerja (WG) yang bertanggungjawab terhadap pembentukan setiap siri ISO 14000 tersebut dalam bidang-bidang SC1: Sistem Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management System .EPE) SC5: Analisis Kitaran Hayat (Life Cycle Analisys . dokumen menyeluruh panduan dasar serta Pengisytiharan Rio yang mengandungi prinsip-prinsip untuk mencapai pembangunan lestari. organisai-organisasi piawaian.LCA) SC6: Istilah dan Takrifan (Terms and Definitions) SC7: Pengurusan Gas Rumah Hijau dan Aktiviti Berkaitan WG1: Aspek-aspek Alam Sekitar dalam Piawaian-piawaian produk (Environmental Aspects in Product Standard) • WG2: Forestry • • • .

EMAS berbeza dari ISO 14000 kerana ia menekankan pelaporan alam sekitar awam (public environmental reporting).EMS) Pengauditan Alam Sekitar (Environmental Auditing . . Ini kerana. piawaian BS 7750 diperlunakkan lagi agar ianya dapat diterima oleh negara-negara lain selain Eropah. khususnya syarikat-syarikat dari Amerika Syarikat sangat raguragu untuk menyokong rangkaian piawaian pengurusan alam sekitar ini kerana kebimbangan mereka boleh dikenakan saman sivil yang mahal jika berlaku pelanggaran terhadap piawaianpiawaian tersebut. Maka mereka agak berhati-hati dalam dalam penerimaan piawaian antarabangsa baru seperti ISO 14000 dan mengambil bahagian yang lebih aktif dalam pembangunannya.LCA) Aspek-aspek Alam Sekitar dalam Piawaian-piawaian produk (environmental aspects in product standards) Siri ISO 14000 ini dihasilkan berdasarkan piawaian British BS 7750 yang ditetapkan pada tahun 1992 iaitu sama seperti standard ISO 9000 yang juga berdasarkan piawaian British BS 5750. 1979.EPE) Analisis Kitaran Hayat (Life Cycle Analisys .EL) Penilaian Prestasi Alam Sekitar (Environmental Perfomance Evaluation . Piawaian ini juga sebagai asas kepada European Union's Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) yang menghasilkan serangkaian piawaian yang lebih ketat di mana ianya sangat dipengaruhi oleh tingginya piawaian berkaiatan alam sekitar syarikat-syarikat dari Jerman.Akhirnya. Selanjutnya. Sesetengah organisasi juga bimbang kerana dokumentasi yang menyeluruh serta ekstensif oleh siri ISO 14000 akan digunakan untuk melawan mereka dalam tindakan undang-undang apabila berlaku pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dari dokumen tersebut.EA) Pelabelan Alam Sekitar (Environmental Labelling . Kebanyakan organisasi-organisasi kurang berminat dengan ISO 9000 pada peringkat awal pembangunannya. mereka terkejut dengan penerimaan yang meluas terhadap ISO 9000. Ia direkabentuk untuk merangkumi:• • • • • • Sistem Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management System . Namun begitu.. siri ISO 14000 diterbitkan buat pertama kali pada tahun 1996.

ketakutan bahawa dokumentasi yang menyeluruh diperlukan oleh siri ISO 14000 boleh digunakan untuk melawan mereka dalam segala tindakan undang berlakunya pelanggaran terhadap peraturan persekitaran. sifat piawaian alam sekitar mencipta keperluan tambahan yang diperlukan golongan profesional dalam bidang teknikal alam sekitar untuk mempertahankan dokumentasi atau sijil yang diperlukan. Sebenarnya piawaian alam sekitara ISO 14000 berurusan dengan bagaimana sesebuah syarikat mengurus alam sekitar di dalam kemudahannya dan sekitarannya. misalnya. Secara khusus. syarikatsyarikat AS yang boleh dikenakan saman sivil mahal. sangat ragu-ragu untuk menyokong set yang ketat standard pengurusan persekitaran hidup.Kod Piawai • ISO 14010 hingga 14015 .Pengauditan Alam Sekitar dan Kegiatan Berkaitan • ISO 14020 melalui 14024 . Beberapa organisasi. Ia perlu dinyatakan bahwa pematuhan terhadap piawaian ISO14000 tidak akan membebaskan syarikat tersebut terhadap peraturan kebangsaan dan tempatan berkait dengan isu prestasi yang spesifik terhadap alam sekitar Beberapa standard dalam siri ISO 14000 yang terbentuk adalah: • ISO 14001 .Pertubuhan-pertubuhan ini waspada terhadap piawaian antarabangsa yang baru di ISO 14000 dan mereka mengambil minat yang lebih aktif dalam pembangunan itu. . Selanjutnya piawaian BS 7750 diperlunak agar dapat diterima oleh negara-negara di luar Eropah.Spesifikasi Sistem Pengurusan Alam • ISO 14004 . Ia focus terhadap kesedaran terhadap proses dan prosedur yang boleh memberi kesan terhadap alam sekitar. Ketakutan adalah bahawa pelanggaran terhadap piawaian-piawaian ini boleh mengakibatkan kepada litigasi.Penilaian Prestasi Alam Sekitar • ISO 14040 melalui 14043 – Penilaian Kitaran Hayat • ISO 14050 – Istilah dan Takrifan Walaupun piawaian ISO 14000 mirip dengan piawaian ISO 9000.Pelabelan Alam Sekitar • ISO 14031 melalui 14032 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful