You are on page 1of 2

wpisz tylko

blogmedia24.pl
i zostañ z nami!
29 III 2011
======================================================================================
co nowego na blogach - tygodniowy serwis blogerów i komentatorów
36
==========================================================================================
Jak¹ Polskê mamy kochaæ Szef MSZ Radosław Sikorski Po³owy tygodnia
16 marca z mównicy sejmo-
Panie Sikorski? wej zaapelował do Pola- tygodnia Po³owy

T
ków: ...zrozumcie, ta Polska, którą mamy: demokratyczna i wolnorynkowa
ydzień zaczął się od odwołania wizyty Tu-
jest najlepsza jaką kiedykolwiek mieliśmy, nauczcie się ją kochać...
ska w Londynie. Może rozmowy dotyczyły-

Z apachniało mi dookoła zamiast wiosną - bo NIE PANIE SIKORSKI, MY TAKIEJ POLSKI, JAKĄ by Libii, a my się w Libię nie angażujemy? Co
pora ku temu - starym porządkiem z lat komu- prawda z jej powodu nie wystąpimy z NATO, ale
NAM PAN PROPONUJE NIE POKOCHAMY!
mówimy stanowcze nie. Za Moskwą i Berlinem...
nizmu, gdzie naród polski zmuszano do myślenia Nie o takiej Polsce marzyli:
i mówienia tego, co miłościwie panujący myślą i  żołnierze spod Monte Casino, Tobruka, przele-  A może miało być o wewnętrznym Eurolan-
mówią. Zbulwersowany tym, że ktoś mi narzuca swoje wający krew i oddający życie za Jej wolność. dzie? Tu też rozmowy są zbędne, gdyż Tusk
zdanie w sprawie miłości Polski, w związku z tą wy-  żołnierze potomkowie zesłańców na Sybir wal- zadeklarował się jako chętny. Nawet nam de-
baty na ten temat nie zaproponował. Znaczy
powiedzią, mam kilka zapytań do ministra Sikor- czący o wolną Ojczyznę, oszukani przez komuni-
nie musiał: Niemcy go przekonali, więc ma już
skiego. JAKĄ POLSKĘ MAMY KOCHAĆ? styczne zwierzchnictwo LWP i PKWN. swoje zdanie i nie musi deklaracji odkładać na
 uzależnioną od rosyjskiego Gazpromu, Mo- młodzi powstańcy warszawscy walcząc z hitlerow- później. Będzie konkurencyjnie, że ho, ho...
skwy i polityki Putina prowadzącej mój kraj do roli cami, pozostawieni na pastwę wroga przez towarzy-
 Więcej sukcesów miała Wyborcza. Po
wasala? szy ze wschodu.
pierwsze do grona redaktorów dołączył Kaczyń-
 kolesi mających monopol na robienie własnych  Żołnierze Wyklęci, którzy widząc cień ZSRR i ski z krytyką redaktora Tuska, co to pisał o
interesów pod płaszczykiem dobra kraju? grożącą nam niewolę komunistyczną woleli śmierć Tsunami Postępu. Kaczyński plany premiera
 pełną nienawiści, wyszukiwania haków zaserwo- niż zdradę Ojczyzny. nazwał antologią wiele razy przeżutych pustych
waną przez rząd i koalicję PO- obietnic i nazwał Zupą z buta...
PSL przy asyście SLD?  Kolejnym sukcesem Wyborczej była lista od-
walczącą w imieniu prawa z krzy- znaczonych dziennikarzy przez prezydenta. Nie-
żem i pamięcią narodową? mal połowa z udekorowanych pracuje lub praco-
 pozwalającą na to, by rozwy- wała w organie. Wśród odznaczonych można też
drzone grupki pijanej młodzieży napotkać byłych TW... Mam wrażenie, że ciekaw-
przy biernej postawie policji i stra- sza staje się lista nieodznaczonych...
ży miejskiej wyzywały i atakowały  Minister Grabarczyk bąknął coś o wybudo-
fizycznie obrońców krzyża przed waniu wielkiego lotniska (czy boiska - nie do-
pałacem prezydenckim? słyszałem) w środku Polski w 2020 r. Po takiej
 pozwalającą na szarganie pa- obietnicy wygrane wybory mają w kieszeni...
mięci ofiar katastrofy przez me-  A Kaczyński poszedł do osiedlowego skle-
dia i rosyjskie komisje „badające” pu na zakupy. Rachunek przesłał Tuskowi. Wła-
przyczyny katastrofy? dze i media nie zajmowały się niczym innym.
 pozwalającą, aby elity władzy  Tusk obiecał wziąć się za spekulantów i wy-
z mównicy raczyły Polaków kłam- znał szczerze, że przez drożyznę spać nie może.
stwami na temat katastrofy smoleńskiej opowiada- Nie o takiej Polsce marzyli stoczniowcy i ro- Posunął się nawet do tego, że przyznał się do
jąc, że państwo zdaje egzamin? botnicy Wybrzeża, i górnicy kopalni Wujek, gdy zakupów w Biedronce. Po takiej reklamie wszy-
 pozwalającą szargać dobre imię polskiego pre- do nich strzelano. Nie o takiej Polsce marzył Pre- scy ruszyli do Biedronek. Część na zakupy, a
zydenta, generała, żołnierza, pilota, którzy swoją zydent Lech Kaczyński i jego ludzie. Nie o takiej część by spytać czy widziano w którejkolwiek
krwią przez lata to dobre imię zdobyli? Polsce marzył Jan Paweł II. Tuska i jego rodzinę. Nie widziano...
 pozwalającą na wyniszczającą prywatyzację ma- I my nie o takiej Polsce marzyliśmy. Nas nie  Według Pawlaka winnymi są i spekulanci i
jątku oddawanego w obce ręce, zaspokajając wła- trzeba uczyć i namawiać do miłości do Polski. My UOKiK, bo ich nie goni. Dyżurni specjaliści wy-
sne interesy elity władzy a nie narodu? kochamy Polskę wolną, sprawiedliwą dla wszystkich. tłumaczyli drożejącą żywność ogólnoświatowy-
 pozwalającą wyzyskiwać ludzi starszych, chorych My kochamy Polskę naszych przodków. I to bar- mi prawami ekonomii. Zapomnieli wytłumaczyć
i najbiedniejszych? dziej niż pan się spodziewa panie Sikorski.  dlaczego te prawa nie obowiązują w Niemczech,
 popierającą przestępczość, wyzysk, machlojki i „Nico031”, 16/03/2011 gdzie cukier jest niemal połowę tańszy?
matactwa elit władzy? http://blogmedia24.pl/node/463401  Na koniec tygodnia Tusk trafił do Wybor-
=========================================================== czej. Okazało się, że wszystko co Tusk wcze-
Rz¹dowe komisjach sejmowych, odbiera Polakom pie- śniej pisał, to z intencją uruchomienia debaty
niądze. Przecież musi sie wykazać w Brukse-
dekrety mi³oœci opartej na argumentach i konkretach, skoncen-
li, że "tnie wydatki". Komisarz ds. walutowych trowanej na politycznym programie...

Z apowiadana przez premiera "ustawowa
ofensywa październikowa" ruszyła z pół-
rocznym opóźnieniem. Ale idzie jak burza, kto
Olli Rehn "ze zrozumieniem" przyjął argumen-
ty Rostowskiego, ale nie zmienił zdania, że
"dług pozostaje długiem".
Debata oparta? Na konkretach? U Tuska?
„tu.rybak”, 26/03/2011
http://blogmedia24.pl/node/46697
za? - koalicja rządzącą PO-PSL ma więk- Tak więc sprawna maszynka do głosowa- =============================
szośc, więc przegłosować może wszystko, nia za jednym zamachem zabrała większą co nowego na blogach
nawet to, że ziemia jest płaska. W końcu ma część składki, która dotąd wpływała na nasze jest niezależną inicjatywą grupy użytkowników
mandat od wyborców. Więc w trybie szybkim, konta w OFE, otworzyła drogę do prywatyzacji portalu http://blogmedia24.pl.
głosowanie za głosowaniem, po uprzednim szpitali. Składka do OFE zostanie zmniejszona Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”, „Na-
przegłosowaniu swoją większością głosów w o 5 pkt. proc., by w 2017 r. osiągnąć  tenczas”, „Nico031”, „tu.rybak”.
10 Kwietnia Pamiętamy wszyscy filmy, w których bohater Afera GazWyb i TVN,
przypominamy! ostrzeliwuje się i mając ostatni nabój albo pa-
kuje go sobie w łeb, albo wybiera z wrogów
o Adama S. ogłaszały, że
Adam S., z któ-
komu pośle ostatni pocisk... Takie właśnie stadium osiągnęła już ekipa rym Marcin Dubieniecki założył spół-
MAKDonaldaTuska i Chrabiego Cherbu Red Bul Komorowskiego. kę, został w czerwcu 2009 r., w „try-

T
bie nadzwyczajnym” ułaskawiony
ych pocisków - wrzut wystrzelonych w Zapisu nie ma, co nie przeszkadza Kutzowi, Si- przez Lecha Kaczyńskiego.
stronę PiS-u, pilotów, wojskowych czy tez korskiemu, Bolkowi, sugerować, że ta ROZMO-
w kierunku osoby zmarłego prezydenta i jego
rodziny było wiele. Pamiętamy te pociski-wrzutki
oraz przecieki cedzone przez prorządowe me-
WA zawiera w sobie wyjaśnienie wszystkich
tajemnic 10 kwietnia 2010 r., a przy okazji paru
innych: np. Gibraltaru, 11 września, zamachu na
A dam S. był skazany na rok i 10 miesięcy
więzienia w zawieszeniu na trzy lata i 30
tys. zł grzywny oraz 120 tys. zł zwrotu wyrzą-
dia i fachowców-ekspertów. Swoją drogą, jakim Kennedy’ego. Scenariusz przećwiczony od dzonej szkody. Prokurator Generalny nie wi-
trzeba być SKURWYSYNEM, żeby coś takie- dawna. TVN24 daje na pasek, że dotarła do dział żadnych przesłanek, by ułaskawiać Ada-
go robić? Skąd PO bierze takich ludzi? świadka, który słyszał zapis rozmowy, w któ- ma S. Procedurę wszczęto w tzw. nadzwyczaj-
Najpierw piloci wołają „Jezu, Jezu...” Potem rym Jarosław nakazuje Lechowi lądować, bo to nym trybie prezydenckim, kiedy to głowa pań-
okazuje się, że jednak wołają k...a. Niby nic ta- będzie dobre dla przyszłej kampanii, a poza tym, stwa zwraca się do prokuratury czy sądów o
kiego, ale ktoś, kto to rozpuszczał, kłamał, bo że ma przecież wypasione ubezpieczenie, więc informacje i opinie na temat skazanego, które-
nie mógł tego słyszeć, albo kłamią stenogramy, nawet lepiej, jak się rozbiją. Następnego dnia go chce ułaskawić. Prasa wyliczyła, że w cza-
bo w nich nic na ten temat nie ma. Potem były Wyborcza napisze, ze dotarła do świadka, który sie prezydentury Lecha Kaczyńskiego takich
słowa Protasiuka, że teraz pokaże, jak lądują znał świadka, który chodził do szkoły ze świad- spraw było 18 z ogólnej liczby prawie 2 tysięcy.
debeściaki, potem słynne „wkurzy się”, „zabije kiem, który widział, że J. Kaczyński..., itd. Kancelaria prezydenta Komorowskiego
mnie jak nie wyląduję”. Jednych i drugich, jak To zasłona dymna dla pytań: dlaczego zna- zleciła w tej sprawie audyt „procedur i trybu
się okazuje w ogóle nie ma w stenogramach, co leźli się na 20 m, do ostatniej chwili nie zdra- przygotowywania projektu decyzji” przez urzęd-
nie przeszkadza je nadal przytaczać. dzając żadnych oznak zdenerwowania, infor- ników prezydenta Lecha Kaczyńskiego, by
No i kolejne naboje to naciski Prezydenta i mowani przez wieżę, ze są na kursie, na ścież- sprawdzić czy procedury ułaskawienia były
generała Błasika, w miarę nie znajdowania żad- ce i prawidłowej wysokości? Dlaczego piloci zachowane.
nych dowodów, ani nawet ich śladów: w kokpi- lecą spokojnie, są na kursie, wszystko jest OK., Jest to kolejny atak medialny Lecha Ka-
cie, przesyłanych telepatycznie, karteczkami w momencie, gdy na 100 m chcą odejść, robią czyńskiego i jego rodzinę. Przypomnijmy, że
z saloniku, lub Morsem po rurach a w końcu to, a samolot nadal spada i nagle wyrastają im Dubieniecki niedawno wypowiadał się jasno,
skąd to wiadomo skoro kokpitu nie ma. I ta nie- przed oczami drzewa i jest już za późno? W iż jego teść zginął w zamachu. Owa nagonka
zwykle emocjonalna kłótnia obu oficerów, a z jaki sposób Tu154 zerwał linię, będąc na wy- ma zadanie zdyskredytować jego wiarygodność
ruchu warg armia ekspertów podejmowała się sokości 400 m? Kto meldował, że zakończył przez wykazanie rzekomych konszachtów z
odczytywać słowa, po czym się okazało, że na zrzut i w jakim celu? Gdzie jest brakująca po- ludźmi łamiącymi prawo.
żadnym kadrze nawet nie stoją razem, a żaden łowa samolotu i gdzie jest kokpit? Dlaczego Media nie podają faktów, że Adam S. do-
świadek niczego nie słyszał, nie widział. samolot traci skrzydło przy ścięciu brzózki - browolnie poddał się karze, spłacił swoje zo-
Wszystkie „pociski słyszane NA WŁASNE jak to możliwe, że jednocześnie brzoza ścięła bowiązania, uiścił grzywnę, jego firma dawała
USZY, widziane NA WŁASNE OCZY” przez skrzydło i skrzydło ścięło brzozę? Jak to moż- pracę osobom niepełnosprawnym, działał cha-
dziennikarskie szmaty na żołdzie służb spe- liwe, żeby ciała przy takiej prędkości i na ta- rytatywnie, cieszył się dobrą opinią, ponadto
cjalnych i PO. Jedne po drugim upadały me- kim grząskim terenie zostały tak zmasakrowa- miał wyrok w zawieszeniu, ułaskawienie nie
dialne szczury, ale nikt nie czuł potrzeby prze- ne? Dlaczego łopatki wirnika są nieuszkodzo-
wiązałoby się z przerwaniem kary więzienia.
proszenia, wytłumaczenia się. Pociski te po- ne, co wskazuje, że nie obracały się w momen-
Ponadto prośba o ułaskawienie spełniała
chodzą z tego samego źródła, wszystkie prze- cie upadku, bo inaczej rozsypałyby się pod
wszelkie kryteria – naprawienie wyrządzonej
ciekają w tej samej gazecie i tej samej telewi- wpływem gwałtownego wyhamowania? Jak
szkody i dobro osób trzecich, co zapewne mia-
zji, wszystkie są elementem tej samej obrzy- możliwe, że kawałki samolotu, które upadły w
niewłaściwym miejscu, w nocy przemieściły ło znaczący wpływ na decyzje prezydenta Ka-
dliwej gry operacyjnej... Nie jest ważne, czy
się i na następnych zdjęciach są już gdzie in- czyńskiego.
ktoś wołał Jezu, czy k...a. Nie ważne czy ten
ktoś słyszał czy widział. Czy, że tego że nie dziej? To jest sprzeczne ze wszystkim, czego Śp. prof. Lech Kaczyński w wywiadzie
ma tego stenogramach. Dopiero po dwóch ty- się uczyłem na lekcjach fizyki. udzielonym Łukaszowi Warzesze,(„Ostatni wy-
godniach ktoś półgębkiem ogłasza, na konfe- Rosja to wielki i dziwny kraj. Widać wiele wiad”, Prószyński i S-ka, W-wa 2010) tak mówił
rencji do paru dziennikarzy, ze żadnej rozmo- rzeczy może się tam zdarzyć wbrew logice i o ułaskawieniach: Ja uznaję ułaskawienie za
wy nie ma i nigdy nie było. TVN24 w serwisie o prawom fizyki. środek nadzwyczajny. Może być zastosowa-
północy podaje, że nie wiadomo, kto podał wia- Może to naturalne zjawiska w okolicach ny, gdy kara wydaje się istotnie nieadekwatna
domość o rozmowie. Wyborcza pisze, że świa- Smoleńska? Ferajna MAKDonalda Tuska szy- do winy. Zgodnie z tymi zasadami ułaskawiam
dek pragnie zachować anonimowość, zaś spro- kuje kolejny pocisk - nie strzeli jednak sobie w sprawców drobnych przestępstw, głównie po-
stowanie jest zamieszczone na 12 lub 13 stro- łeb - szykuje go zapewne na rocznicę smoleń- przez wykreślenie ich z rejestru skazanych.
nie tam, gdzie mało kto zagląda. skiej zbrodni. Odrzucam z góry: gwałty czy rozboje, nieza-
Doszliśmy do ostatniego naboju ekipy MAK- Całość:(http://seawolf.nowyekran.pl/post/ leżnie od sytuacji osobistej sprawców. Z regu-
Tuska - do legendarnej już ROZMOWY BRACI! 7516,ostatni-pocisk-makdonalda).  ły nie ułaskawiam tez sprawców przestępstw
=========================================================== przeciwko rodzinie.
Rz¹dowe cen i marż dla leków refundowanych, likwida- Media ani słowem nie wspominają, że Lech
cję stażu lekarskiego, możliwość dochodze- Wałęsa ułaskawił, m.in., gangsterów Andrzeja
dekrety mi³oœci nia przez pacjentów odszkodowań bez ko- B. ps. Słowik i Zbigniewa K. ps. Ali. A. Kwa-
 3,5 proc. Pozostała część składki za-
miast do OFE zostanie przekazana do ZUS i
nieczności rozpraw sądowych, a także wpro-
wadzenie e-recepty i e-skierowania, oraz za-
śniewski ułaskawił kolegę Z. Sobotkę, skaza-
nego za tzw. „aferę starachowicką”, Petera
trafi na specjalne indywidualne subkonta. trudnianie pielęgniarek na kontraktach. Vogla, „skarbnika lewicy” – mordercy, czy Jana
Sejm nie zgodził się na wprowadzenie co- Polska może stracić środki z Unii Euro- Sz., który zamordował kochankę będącą w 8.
rocznego dodatku "drożyźnianego" na dziecko pejskiej na budowę dróg. Powód: termin wdro- m-cu ciąży. W czasie pierwszej kadencji Kwa-
w wysokości 600 zł. Posłowie odrzucili w pią- żenia unijnych przepisów minął w grudniu ubie- śniewski ułaskawił między innymi: 6 zabójców,
tek projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach głego roku. Minister Grabarczyk uspokaja: 12 gwałcicieli, 179 sprawców rozbojów, 15
rodzinnych autorstwa PiS. Wniosek o odrzu- przepisy rzeczywiście nie wdrożone, ale Bruk- łapówkarzy, 698 złodziei i 197 osób znęcają-
cenie zgłosił klub PO. sela wie, że ich przestrzegamy.  cych się nad rodziną. 
Przyjęty przez parlament pakiet ustaw zdro- „Maryla”, 25/03/2011 „Nico031”, 17/03/2011
wotnych zakłada wprowadzenie urzędowych http://blogmedia24.pl/node/46667 http://blogmedia24.pl/node/46393