Ellibegoben

... wtettjet ... inden level: . s:=inet s ~oneikjeit.

44

heti w

-

RYO

KAW

Forditotta Terebess Gabor

Az eredeti japan szoveget gondozta es a magyar forditast Iektoralta Racsk6 Ferenc

Hungarian translation © Terebess Kiad6, 1999

:=en

Hyokan, harom dolgot ki nem allhatott: a koltok verset, a szepir ok ecsetvonasat es a szakacsok foztjet. Koldulo kdrutjain leleallt a gyerekekkel labdasni, bujocskazni >onfeledtebben es komolyabban jatszott mindnyajuknal. ..

Soha nem akart felnotte valni, mesterseget tanulni, inkahb vallalta azotthontalansagot, a nincstelenseget, az egyedulletet - ezt megtehette, mint zen buddhista remete, anelktil, hogy boloridnak neztek volna, bar nem lehet veletlen, hogy ugy hivta magat:

Taigu "a Nagy Balga".

Tavaly decemberben egy parizsi antikvar'iusnal kezembe akadt ketnyelvti haiku kotete, * es mar utkozben elkezdtem forrlitgatni nevjegyek hatara, ujsagok szelerevEz kerekedett belole.

Azt hiszem, Hyokan mindig is legkedvesebb japan koltom marad, oszinte, egyszeru, ellenseges erzelmektdl mentes hangja ("A vilaggal ugy vagyok, hogy se vele, se ellene. ") felejthetetlen elmeny, r'aadasul ugyanahhoz a Soto zen felekezethez tartozott, amelynek

szerzetesei kozott en IS eltem es tanultam valamikor .Iapanban.

Budapest, 1998. marcius 24.

Terebess Gabor

* Les 99 haiku de Ryokan, tr. Joan Titus-Carmel, Verdier, Lagrass_e, 1989.

Hyokantol a legismertebb szakertck szerint: 99 (Kawaguchi Seitei), 102 (Togo Toyoharu), illetve 113 (Tanikawa Toshir o ) hiteles haiku maradt fenn.

Magy~ra Kosztolanyi Dezso forditotta Ie leghiresebb haikujat, de ez nem szerepel Kinai es japan versek c. kotetehen:

Kifosztva all szegeny lakom, de a rahlo a holdsugarl meghagyta itt az ahlakon.

Hosszabb verseib61 Faludy Cybrgy Test es lelek (Magyar Vilag, Budapest, 1988.) es Hacz Istvan Fenyes Telihold (Kozmosz Konyvek, Budapest, 1988.)

c. koteteiben taIalhatunk nehanyat.

Kiad6nk gondozasaban varhato Oravecz Imre Ryokan-kotete: Ahlakhan feledett hold.

A verseket a japan olvasat kezd6 szavai szerint szedtiik ahece-rcndbe, elkeriilend6 a hagyomanyos ot evszakba sorolas onkenyet.

~ etkihi)lori

\} senbets\.(~\.( ...... e no

J: hetoto ketnet

ltJ ~ e )j~

~

~

~ Q)

~~ ~ ~

-t' It.

7

Tiszta oszi eg - verebseregek szarnyat csattogta tnak.

etke .... ete(o 110 ~ ~ et .... et .... ori )let
.... wketshi 0 shi110bw 11 ~ .... ettet neruteko 110
swgw.re )lw .... e ~ ltJ set .... WSet ketl1et
tJ) ~
8 tJ i 9
...... t:
l .~
~ ~
l ~
tJ) l
J~ tJ)
-1' 1·
{ tJ
Jft 1
~ ......
Ablakom tarva, 11. Lyukas a teto:
Bedol a mult, visszater : azott agyamban halok,
almodni se kell. mint jegveremben. etretike )let ..,. ~ ikiseki to
ketweti5\1f tobikol-t1\1f ~ ~ nobortte k\lfr\lf )let
ore 1-t10 netshi l1' ~ iwetshi \lfri
~ ~
-
10 -f' ~ 11
~~ ~
r- "'J ry
~ {
'(f ~
l ~
tJ ~
-t .,
,.
~ 7
II. ry
Hallgat az uj to. l Megizzadt, zihal,
Ugorhat heka bele idaig felkaptatott
vize se csohhan. a halaskofa. inetb",ne )let ~ -rr oshi~",beshi
setshi)l",k", kettet )let * ~ kok~ ni "'~et 0
~iket no ts",ki ~ Jt hetnetchi keri
1 ~
12 l f-: 13
1t ~
~ ~
~ ~
.,. 1,
,;:...
t:) Ji
d) fJ
fiJ Rizses harkank egyenesen a felhold fele igyekszik.

Kosza kancank, hajh, eliramlik a pusztan egyes egyediil.

onetJikw bet (6j .q, ketkitswbettet
hetnet no "_oto nite l ~ wetre keno tei ni
hito)lo nen { -J )loinikeri
~~ ~~
14 ~~ t: 15
I/. ~
~ .ft
~ l
~~ ~
f-: ;t
'1 f-:
- ~
~ v-
i f-:
(J Ii Irisz-szirom, jaj,
Elaludnek itt, 1J IJ
viragzo cseresznyek alatt. kunyh6m falahoz simult,
Csak egy ejszakara. s megreszegitett. ketki .... ogi no # ~ kite Wet wchi
kintet .... et set .... wshi ~ "1 )lwkite Wet tettetkw
etki no ket~e ~~ l~ )10 .... os lit get ret
~ 1r
16 ~ 1, 17
I-v -1t
l~ ~
~ "1
l l~
~ t~
~ ""
Jjl {
*
~
Szilvat szakajtvan - ~ Jovet: tapsolok,
-t'
oszi szel tepi le menet meg: kopogok,
aranygoIy6imat. t; kerek egy ejt at. k)lo koswbet ~i ~ kogetretshi 0
etSW Wet chirinetn J:> ~ betjo ni niret .... w
w .... e no hetnet l l oroko ketnet
-t ~
18 ~~ ~ 19
~ J:.
1" f!
l~ f!
t; L,
l? tJ
I/. ~
tJ ~
,..
1
bt)
N yilnak az agon Q) Metszo oszi szel,
a szilvaviragok - de ~~ Merev tekintettel el-
hullanak holnap. I/. lovagol egy ur, kono ttli)let )let l ~ koret)let koret
kob",shi no hetnet ni Ci). i; koret get te 0 tor",
chir", setkwret 'K ~ ts",ts",ji ketnet
~ ~:
20 l t; 21
J~ ~
l t,
Ci) i'
I~ f
11. ~
f! ~
t; ~
~ $lj
'1 .'
Szentely kortil { 11. Gyeriink, gyerekek!
cseresznye szirma potyog l:, Azaleakahttozzrik
magnoliakra, arto kezetek. senvetsw ko no .~ ~:f: sw:awshiset 0
torw chie Wet netshi h l weJswre...,eti ae )let
hettswhotetrw { ~ kotoshie(etke
~ i-
22 Ci) I~~ 23
~ .tt
~ i'
~. v.
;t 1r
~~ ~
II. 4'-
l ~
~~ ott
-J
Gyerek ha fecseg, II Husito zoldjet
t:
fenybogar-fogasban ezevi hamhuszunknak,
elsd sose lesz ... ~ el ne feledjiik. S\l(~ete(eret no -1 t: tetketts\I(ki ni
~\I(ketshi 0 toebet i -II' ~\I(ket\l( etshitet no
)I et ~ et;:set k\l( ret '1 -J Set~\I(Set . ketnet
i; ~
24 d) f~ 25
tJ tfo
-II' .J;o
l ~
1:- l
~~ f:
cJ)
~
~~ >t.
~ ~ ..
i -f'
Suma-templom ~ II.
Hajnalban, fagyban,
historrajat - tudjak { evoasztalkam ele
a vadcseresznyefak. t; leterdepelek. tetkwhoefo Wet t: t: tetorwrebet
ket~e get I-t1otekwrw { J~ tetorwrw I-t1etl-t1et no
ochibet ketnet '1 ~ niwet no kwset
~ .ft
26 ~~ l~ 27
-t' t:
.Ji J~
-t' ~
~ ~
( i
{ ~
~ Q)
-Jt; 4.
1, Q)
Osszefu a szel ~~ If Leheveredik.
eleg hullott levelet, -t' Es heverten marad itt
hogy tiizet rakjak. t$, sok kerti fuszal. tswto ni sen -:"")

Yoshit-lono Setto no ~

f-: hetnetgettetJt1i

28

Yoshino cseresznyerllatat idezi kosarnyi virag.

~ 1J J: l

c1)

~

'1 ~ c1)

f~ II-f' t: h

~ tets\4b&lchi ni

#- etSW no koJt1e etl"i

f-: )lwsw:6wJt1i

all

~

c1)

*'

~

~

,

vi

29

Holnapi rizsem

mar kolduscseszemhen var, Husolok este!

te ""ote4)1wkw -t 11. neitsw no )10 )le4
osw oSi no ~ ""') no""i 0 ke4:=oete
okie(okoro f;_ d) e4ke4shikeri
~ 'J:
30 { ~ 31
~ d)
J~ It
{ ~
j -t'
d) It
1b ~
~ '1
~ ~
l -t'
Kezem tetovan Z, l Nyarejen, ebren,
Ii
nyugvo-helyet keresi bolhaimat szamolgatom
a legyezomnek. ry virradatig. netbe Jt1igetkw It. ~ nwswbito ni
oto ni Jt1etgirwrw ~ --1 torinokosetreshi
etJt1etgeterw h s; Jt1ete(o no tswki
-f' f-:.
32 { ~ 33
~ ry
~ ~
f-:. 1
£ .ft'
~. l
~ ~
Is, d)
~ M
#.
u stot sikalok, Kirabolt kunyhom -
Am zajat a zold hekak ahlakaha beragyog
tul- s tulharsogjak. az ottfelejtett hold. noppori to Q) ~~ hetrwset .... e )let
shiwetsw ""0 shireti5w -> ~ shii5wketni netelerw
, Yethiko )let .... et II '1 )letrefwkwbe
VJ bt)
34 ~ ~ 35
~ ~
1l ,~
~ k
~ i
i, ~
't ~
• .ft
n J~
~ {
~
Ej, Yahiko-hegy! Tavaszi zapor -
Elfelejtetted netan megsimogatom repedt
az evveget is? tokhejkulacsom. hetrwset .... e )let 4- A- hito . no kite
to .... o 0 tetZiWnwrw ~ ~ .... ettet .... 0 Ziwkin 0
o .... o)lel etri Ii) ~ hwgetsekeri
.~ '1
36 ~ i 37
~ t:
t: .~
"') jJl
tl ~
~ ~
1b JQ
~ -II'
~ .kt
~ Ji
ry ry
Tavaszi zapor ~ Kopogtatnak kint - .
meglatogattam volna mar megint vehetem Ie
j6 haratomat, ... 6cska sityakom, hibi hibi ni t:) ~ fwrin )let
shig\,(re no f\,(rebet t:) • tetke 0 setr\,( keto
hito oin\'( l:( ~ ni Sett1 shetk\,(
l:( -It
38 It. ~ 39
~ ~
i9 ~
Q) (
ft ~
~ .,
-
J~ ..,
J:..
A... s:
~
JQ
Nap mint nap mint nap A szelcsengok tul-
szitalo hideg esd ... lengik a lengo nadat,
Megoregedtiink. ket-harom labba!. TW)lWSetWet )let ~ ~ .... iZiW no .... 0 ni
.. cJ)
.... Ine )lori wetshi no iiI et)letori .... iefetrw
niret .... lkerl ~ i1 hetrw no et .... e
~ ,!
40 J: ~ 41
VJ ~
"f ..
cJ) VJ
,! h
I., t:
h ~
!! f~
~
cJ)
Befagyott folyo ~ Vizek szfnere
t)
folott=- dermedt zsakmanyat himes selymet szurkal a
fiirkeszi egy sas. tavaszi zapor, K1eigetsw )let .,t 't )lwkishirw )let
niwet no betsho to Jij ct ~wrw)let ni ketketrw
seikwretbe ~ ~ tswkw:=wkwshi
._ ~
42 d) ft 43
~~ f~
~ -II'
~ -II'
~ ~
~ ~
~ {
{ ~
l, {
~ l
Telihold-fenynel HOfoltok kozt, Im,
kertem basho-fajahoz a regi reten zsurl6k
merem magamat. sarjadoznak mar. )I"tk"t etkino ~ .,t )loshi)let nen
etWett"e 0 e(ett"e ni { l ,.,
<:i)Wti1et no "tt"etWet no
kettett"etti1e.shi ~ ~ netti1iti1etk"tt"et
~ ~
44 ctJ tJ 45
~ ~
~~ £
.ft ctJ
~ ~
7
ift '->
f! h
-f"" Q)
t: It,
t; h
£ £
Foszlik mar az osz - l { Mino elvezet!
egyiitt kene szomorkodni Suma-parton, hullam-parnan,
valakivel. t; elszenderedek. roo Set ~ h WetSet koi Wet
.." i Wet Set"" \.( n i \.( i5 \.( i f' f\.(k\.(be e(e e(ojo 0
)I\.(ki no tetke -f" l OS\.( sotoshi
t '(f
J~
46 ~~ J> 47
~ {
f-: """
-tf "1
'i" ~
OJ l
-tt ..t
»
'1
~
1b
--1
Hideg-sujtotta l Tokhejhol csikhal -
~
oregember: ho alatt yen kezemhol kisiklik
bambusz gornyedez. l a szerelem is. Wetget )lete(o e h r h wetre )lobite
tswrete )lwkitetshi .q, .ft kok)lo e )lwkw )let
hetsw ni tori 1& ~ )lorw no ketri
~ '1
48 -:> ~ 49
~ ~
'1 ~
-1t -1t
~ ~
t= -*
t Q)
it ;j
f-:
l
Milyen jo lenne Vadludak hlvnak:
kunyh6mig kiserni induljak haza veluk
a lotusz madartit. e keso esten. Hyokan Taigu, (1758-1831) 44 haiku

Terebess Gabor forditasaban

(a 44. haiku forditasa az elsd oldalon talalhato]

Kiadta a Tercbess Kiado Budapesten, 1999-ben

A kotetet tervezte es a kiadasert felel Terebess Gabor Szerkesztette: Steinert A.gota

Miiszaki szerkeszto: Bozzay Kristof

Keszwt a Szegedi Kossuth Nyomda Kft. uzemeben ISBN 963914711 7

TE48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful