1

Filipino-Dutch Community ‘t Gooi

Songbook
Version 6.7
By Mildred Tromp & Hans de Valk
http://fcg.tiscaliweb.nl fcg@tiscalimail.nl

©

FDCG May 2008

2

3
Alphabetical Index
A SONG OF LOVE MY GOD...................79 ALELUYA............................. ....................28 ALELUYA, KAMI AY GAWIN MONG DAAN ......................................... ....................29 ALIVE, ALIVE............................. ..............74 ALL THAT I AM.............................. ...........33 ALLELUIA........................ ........................24 AMA NAMIN..................... ........................43 AMAZING GRACE...................................90 ANG PASKO AY SUMAPIT......................58 ANG TANGING ALAY...................... .......100 ANIMA CHRISTI.....................................118 ARAW-ARAW KAY MARIA......................53 AS WE GATHER / THE STEADFAST LOVE................................................... .12 AS WE PREPARE...................................18 AVE MARIA.................................. ............55 AWAY IN A MANGER.............................136 AWIT NG PAGHAHANGAD.....................84 BAYAN KO......................... ......................87 BLEST ARE YOU LORD..........................35 BREATH OF GOD............................... .....88 BUKSAN ANG AMING PUSO....................5 COME, HOLY SPIRIT............................ .....6 COULD YOU BE MESSIAH...................120 DAKILANG AMEN..................... ...............44 DIYOS AY PAG-IBIG................................75 DYING YOU DESTROYED OUR DEATH ......................................... ....................42 ENTER, REJOICE..................................... .8 EVEN SO................................ .................76 GIVE THANKS....................... ..................78 GLORIA IN EXCELSIS DEO....................68 GLORY AND PRAISE............................141 GLORY TO GOD.............................. ........22 GOD WILL MAKE A WAY.................... ...129 HAIL MARY, GENTLE WOMAN...............54 HALINA, LUMAPIT SA AKIN....................92 HARK! THE HERALD ANGELS SING.....67 HE WILL CARRY YOU.............................91 HE’S GOT THE WHOLE WORLD IN HIS HANDS............................................ .....93 HEART OF JESUS, MEEK AND MILD.....89 HERE I AM, LORD.................................108 HESUS NG AKING BUHAY.....................94 HINDI KITA MALILIMUTAN.....................117 HOLY, HOLY........................................... ..40 HOW LONG............................. ..............134 HUMAYO'T IHAYAG...............................104 I BELIEVE............................ ....................81 I BELIEVE - 2............................. ..............82 I CAME TO WORSHIP YOU....................15 I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM......98 I LOVE YOU, LORD...............................139 I SEE YOU LORD..................................106 I'M FREE.................................. ................72 IF WE HOLD ON TOGETHER...............114 IK GELOOF.................................... ........128 IMMACULATE MARY...............................56 IMMACULATE MOTHER..........................49 IN HIM ALONE.......................................122 IN HIS TIME.............................................80 IN MOMENTS LIKE THESE.....................77 IN MY HEART........................................123 IT'S ME, O LORD.......................... ...........99 ITO ANG ARAW.....................................124 ITO ANG ARAW.................... .....................9 JESUS.... THE SWEETEST NAME OF. .111 JUBILEE SONG.....................................119 KINI MAO’NG AKONG LAWAS..............137 KORDERO NG DIYOS - 1.......................45 KORDERO NG DIYOS - 2.......................46 KORDERO NG DIYOS - 3.......................47 LAMB OF GOD................................48, 138 LIFT UP YOUR HANDS TO GOD............86 LONG TIME AGO IN BETHLEHEM..........65 LORD HAVE MERCY................... ............19 LUPA............................................ ............10 LUWALHATI SA DIYOS...........................20 MAGPASALAMAT KAYO SA PANGINOON ....................................... ....................105 MAHIWAGA............................................ 112 MAKE ME A SERVANT..........................103 MORNING HAS BROKEN..................... .101 MOTHER DEAR OH PRAY FOR ME.......52 MOTHER DEAREST, MOTHER FAIREST ......................................... ....................51 MOTHER OF CHRIST............................ ..50 O COME, ALL YE FAITHFUL...................61 O SACRED HEART, O LOVE DIVINE......97 O, HOLY NIGHT............................ ...........62 O, LITTLE TOWN OF BETHLEHEM........63 ONE LITTLE CANDLE.............................95 ONE MORE GIFT......................... ..........113 OPEN OUR EYES, LORD..................... .107 PAG-AALAALA........................................13 PAGHAHANDOG NG SARILI..................30 PANALANGIN SA PAGIGING BUKASPALAD.............................................. ....36 PANGINOON KAAWAAN MO KAMI........17 PANGINOON MAAWA KA..................... ...16 PANGINOON, NARITO AKO..................125 PAPURI.................................... ................23 PASKO.......................................... ...........57

4

PURIHIN ANG PANGINOON...............14 SA ‘YO LAMANG............................ ........116 SA KABILA NG LAHAT............................85 SANTO, SANTO, SANTO – 1..................37 SANTO, SANTO, SANTO – 2..................38 SANTO, SANTO, SANTO – 3..................39 SEEK YE FIRST...................................... .27 SI KRISTO AY GUNITAIN......................133 SI KRISTO AY NAMATAY.........................41 SILAYAN.................... ..............................96 SILENT NIGHT..................................... ....60 SING A NEW SONG............................... ..11 SING ALLELUIA TO THE LORD..............25 SING ALLELUIA TO THE LORD - 2.........26 SING TO THE MOUNTAINS....................... 7 STAR CHILD........................ ...................66 STRONG AND CONSTANT.....................34

TAKE AND RECEIVE.............................131 TAKE, OH LORD, THIS OFFERING........32 TALANG PATNUBAY (SILENT NIGHT)....69 TANGING YAMAN..................................115 THANK YOU LORD........................... .....110 THE JOY OF THE LORD.........................73 THIS IS THE DAY.................................... .71 TIME TO CHANGE.............................. ...130 WANT JE HEBT EEN DROOM..............126 WE OFFER OUR LIVES..........................31 WE THREE KINGS................... ...............70 WHEN A CHILD IS BORN......................135 YOU ARE MINE.....................................140 YOU ARE MY HIDING PLACE...............102 YOU DESERVE THE GLORY................132 YOUR HEART TODAY...........................127

BUKSAN ANG AMING PUSO

5

Buksan ang aming puso Turuan Mong mag-alab Sa bawat pagkukuro Lahat ay magkayakap Buksan ang aming isip Sikatan ng liwanag Nang kusang matangkilik Tungkuli'y mabanaag Buksan ang aming palad Sarili'y mai-alay Tulungan Mong ihanap Kami ng bagongmalay

6

COME, HOLY SPIRIT

Come, Holy Spirit, we need You Come, Holy Spirit, we pray Come with Your strength and Your power Come in Your own special way. Come like a spring in the desert Come to the weary of soul Lord let Your sweet healing power Touch us and make us whole.

SING TO THE MOUNTAINS

7

Sing to the mountains, sing to the sea Raise your voices, lift your hearts This is the day the Lord has made Let all the earth rejoice I will give thanks to You my Lord You have answered my plea You have saved my soul from death You are my strength and my song (repeat chorus) This is the day the Lord has made Let us be glad and rejoice He has turned all death to life Sing of the glory of God (repeat chorus)

8

ENTER, REJOICE

Enter, rejoice and come in Open your hearts to the Lord Today will be a joyful day Enter, rejoice and come in Gather us all in Your love (2x) That we may all one body be Gather us all in Your love Glory to God, glory (2x) Let us resound with joyful song Glory to God, glory Sing alleluia (2x) Today will be a joyful day Sing alleluia (3x)

ITO ANG ARAW
(arnel c. Aquino sj)

9

Koro: Ito ang araw naginawa ng Panginoon Tayo'y magsaya at magalak Magpasalamat kayo sa Panginoon Butihin siya'y kanyang gawa'y walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel Walang hanggan kanyang awa! (repeat koro) Kanang kamay ng Diyos sa 'ki'y humango Ang bisig niya sa 'kin ang tagapagtanggol Ako'y hindi mapapahamak kailan man Ipahahayag ko, l'walhati niya! (repeat koro) Ang aking Panginoon mo-og ng buhay Siya ang batong tinanggihan ng taga pagtayo Kahangahanga sa aming mga mata Gawain niya purihin siya! (repeat koro) Koda: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon Tayo'y magsaya at magalak!

10

LUPA

Nagmula sa lupa nagbabalik na kusa Ang buhay mong sa lupa nagmula Bago mo linisin ang putik ng ‘yong kapwa Hugasan ang ‘yong putik sa mukha Kung ano ang di mo gusto H’wag gawin sa iba Kung ano ang ‘yong inutang Ay siya ring kabayaran Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan Dahil tayo ay lupa lamang Coda: Kaya pilitin mong ika’y magbago Habang may panahon, ika’y magbago Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo (instrumental) Kaya ngayon dapat ika’y magbago Habang may panahon ika’y matuto Pagmamahal sa kapwa ay isa-puso mo

SING A NEW SONG

11

refrain: Sing a new song unto the Lord Let the song be sung from mountain high Sing a new song unto the Lord Singing alleluia Yahweh's people dance for joy O come before the Lord And play for Him on glad tamborines And let your trumpet sound (refrain) Rise, o children, from your sleep Your saviour now has come He has turned your sorrow to joy And filled your soul with song (refrain) Glad my soul for I have seen The glory of the Lord The trumpet sounds the dead shall be raised I know my savior lives (refrain)

12

AS WE GATHER / THE STEADFAST LOVE

As we gather may Your spirit Work within us As we gather may we glorify Your name Knowing well that as our hearts begin To worship We’ll be blest because we came We’ll be blest because we came The steadfast love of the Lord Never ceases His mercy’s never come to an end They are new every morning New every morning Great is thy faithfulness oh Lord Great is thy faithfulness As we gather may Your spirit Work within us As we gather may we glorify Your name Knowing well that as our hearts begin To worship We’ll be blest because we came We’ll be blest because we came We’ll be blest because we came

PAG-AALAALA

13

Chorus: Bayan, muling magtipon Awitan ang Panginoon Sa piging sariwain Pagliligtas Niya sa atin Bayan, ating alalahanin Panahong tayo'y inalipin Nang ngalan Niya'y ating sambitin Paanong di tayo lingapin…. (repeat chorus) Bayan, walang sawang purihin Ang Poon nating mahabagin Bayan, isayaw ang damdamin Kandili Niya'y ating awitin…. (repeat chorus) Coda: Sa piging sariwain Pagliligtas Niya sa atin.

14

PURIHIN ANG PANGINOON

(chorus) Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan At tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira Hipan ninyo ang trompeta, (1) Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo tumawag Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. (repeat chorus) (2) Ang pasaning mabigat, sa ating mga balikat Pinagaan ng lubusan, ng Diyos na tagapagligtas. (repeat chorus)

I CAME TO WORSHIP YOU (Terry MacAlmon) I came to worship You I came to sing Your praise I came to love You Lord Your Holy name to raise Halleluia, halleluia O, how I worship You You are my Lord (one step higher) I came to worship You I came to sing Your praise I came to love You Lord Your Holy name ….. Halleluia, halleluia O, how I worship You You are my Lord O, how I worship You You are my Lord

15

16

PANGINOON MAAWA KA

Panginoon maawa Ka, Panginoon maawa Ka Panginoon maawa Ka Kristo maawa Ka, kristo maawa Ka Kristo, kristo maawa Ka Panginoon maawa Ka, Panginoon maawa Ka Panginoon maawa Ka, Panginoon maawa Ka.

PANGINOON KAAWAAN MO KAMI

17

Panginoon kaawaan Mo kami Panginoon kaawaan Mo kami Kristo kaawaan Mo kami Kristo kaawaan Mo kami Panginoon kaawaan Mo kami Panginoon kaawaan Mo kami

18

AS WE PREPARE

As we prepare for the coming of the Lord We recall our faults and beg His mercy Lord, have mercy (3x) Christ, have mercy (3x) Lord, have mercy (3x)

LORD HAVE MERCY

19

Lord have mercy, our hearts do plead Lord have mercy for lives we lead Lord have mercy on Your servant Christ have mercy, Christ have mercy Christ have mercy on Your people Lord have mercy and take away our sorrow Lord have mercy that Your love we may know Lord have mercy on Your people

20

LUWALHATI SA DIYOS

Luwalhati sa Diyos, luwalhati sa Diyos Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa’y kapayapaan (2x) Sa mga taong kinalulugdan Niya Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin Sinasamba Ka namin, Niluluwalhati Ka namin Pinasasalamatan Ka namin Dahil sa dakila Mong kaluwalhatian Panginoong Diyos, hari ng langit Diyos amang makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukristo, bugtong na anak Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng ama Luwalhati sa Diyos (3x) sa kaitaasan. (solo) Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa ka, maawa Ka sa amin Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin Mo ang aming kahilingan (2x) Ikaw na naluluklok sa kanan ng ama Maawa ka, maawa Ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos Papuri sa Diyos sa kaitaasan Sapagkat ikaw lamang ang banal At ang kataastaasan Ikaw lamang o Hesukristo ang Panginoon Kasama ng Espiritu Santo

Sa kaluwalhatian / Ng Diyos ama, amen (2x)

21

22

GLORY TO GOD

Chorus: Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth! (2x) (repeat chorus) Lord God, heavenly king! Almighty God and Father! We worship You, we give You thanks, We praise You for Your glory! (chorus) Lord Jesus Christ, only son of the Father! Lord God, lamb of God, You take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer! Receive our prayer! (chorus) For You alone are the Holy one, You alone are the Lord! You alone are the most high, Jesus Christ, with the Holy Spirit, In the glory of God the Father. Amen! (chorus 2x)

PAPURI

23

Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan Kaloob sa lupa ay kapayapaan Pinupuri ka't ipinagdarangal Sinasamba Ka dahil sa dakila Mong kal'walhatian Panginoon naming Diyos, hari ng langit Amang makapangyarihan Panginoong hesukristo Bugtong na anak ng Diyos, kordero ng ama. Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan tangapin Mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng ama, Ma-awa Ka sa amin Ikaw lamang ang banal, pangino-ong Hesukristo, kasama ng espiritu sa l'walhati ng ama. Amen amen amen amen.

24

ALLELUIA

Allelu, allelu, alleluia Praise be the Lord Allelu, allelu, alleluia Praise be the Lord Praise be the Lord, alleluia (3x) Praise be the Lord Allelu, allelu, alleluia Praise be the Lord.

SING ALLELUIA TO THE LORD

25

Sing alleluia to the Lord Sing alleluia to the Lord Sing alleluia Sing alleluia Sing alleluia to the Lord Jesus is risen from the dead Jesus is risen from the dead Jesus is risen Jesus is risen Jesus is risen from the dead (repeat 1st stanza)

26

SING ALLELUIA TO THE LORD - 2

Sing alleluia to the Lord Sing alleluia to the Lord Sing alleluia Sing alleluia Sing alleluia to the Lord Jesus is coming to us all Jesus is coming to us all Jesus is coming Jesus is coming Jesus is coming to us all Sing alleluia to the Lord Sing alleluia to the Lord Sing alleluia Sing alleluia Sing alleluia to the Lord

SEEK YE FIRST

27

Seek ye first the kingdom of God And His righteousness And all these things shall be added unto You Allelu allelu-ia Ask and it shall be given unto You Seek and ye shall find Knock and it shall be opened unto You Allelu allelu-ia Al le lu ia. Al le lu ia Al le lu ia. Al le lu ia

28

ALELUYA

Aleluya, aleluya Wikain Mo Poon Nakikinig ako sa Iyong mga salita aleluya, alelu, aleluya. (repeat, one- step higher)

ALELUYA, KAMI AY GAWIN MONG DAAN

29

Aleluya, aleluya, Kami ay gawin Mong daan, Ng Iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan, Aleluya (2x)

30

PAGHAHANDOG NG SARILI

Kunin Mo o Diyos, at tanggapin Mo Ang aking kalayaan, ang aking kalooban Ang isip at gunita ko Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, Lahat ay aking alay sa Iyo Mula sa Iyo ang lahat ng ito Muli kong handog sa Iyo Patnubayan Mo't paghariang lahat Ayon sa kalooban Mo Mag-utos ka, Panginoon ko Daglig tatalima ako Ipagkaloob Mo lamang ang pag-ibig Mo Ang lahat tatalikdan ko.

WE OFFER OUR LIVES

31

We offer our lives to the Lord up above We offer our hearts for it's Jesus we love And now as we pray May the Lord come and say That we'll share in His glory one day. We offer our hopes for each day that we live We know without Christ we have nothing to give (coda:) So now as we pray may the Lord come and say That we'll share in His glory one day. (repeat coda)

32

TAKE, OH LORD, THIS OFFERING

Take, oh Lord, this offering With hands outstretch imploring Take, oh Lord, this sacrifice And lift it to the skies This humble life we offer In loving care protect With contrite hearts we pray to You Your mercy grant us, Lord Listen, Lord, this pray'r We send to You on high Grant, oh Lord, to those who seek The secret of Your love

ALL THAT I AM

33

All that I am, all that I do All that I ever have I offer now to You Take and sanctify these gifts For Your honor, Lord Knowing that to love and serve You Is enough reward All that I dream, all that I pray All that I'll ever make I give to You today.

34

STRONG AND CONSTANT

I will be Yaweh who walks with you You will be always within My hand Take your heart and give it all to Me Strong and constant is My love Strong and constant is My love Should you wander far away from Me I will search for you in ev’ry land Should you call then you will truly know Strong and constant is My love Strong and constant is My love When you know sorrow within your life I will come, I will embrace your heart Through your pain you will discover Me Strong and constant is My love Strong and constant is My love

BLEST ARE YOU LORD

35

Blest are You, Lord, God of all creation Thanks to Your goodness this bread we offer Fruit of the earth, work of our hands It will become the bread of life Blessed be God Blessed be God Blessed be God forever, amen (repeat) Blest are You, Lord, God of all creation Thanks to Your goodness this wine we offer Fruit of the vine, work of our hands It will become the drink of life Blessed be God Blessed be God Blessed be God forever, amen (repeat)

36

PANALANGIN SA PAGIGING BUKAS-PALAD

Panginoon, turuan Mo akong maging bukas-palad Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo Na magbigay nang ayon sa nararapat Na walang hinihintay mula sa ‘Yo Na makibakang di inaalintana Mga hirap na dinaranas Sa tuwina’y magsumikap na hindi humahanap Ng kapalit na kaginhawaan Na ‘di naghihintay kundi ang aking mabatid Na ang lo-ob Mo’y siyang sinusundan. Pangino-on, turuan Mo akong maging bukas-palad Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo Na magbigay ng ayon sa nararapat Na walang hinihintay mula sa ‘Yo.

SANTO, SANTO, SANTO – 1

37

Santo, santo, santo Panginoong Diyos na makapangyarihan Napupuno ang langit at lupa Ng kaluwalhatian Mo Osana, osana sa kaitaasan Osana, osana sa kaitaasan Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon Osana, osana sa kaitaasan Osana, osana sa kaitaasan

38

SANTO, SANTO, SANTO – 2

Santo,santo, santo Panginoong Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa Ng kaluwalhatian Mo Osana sa kaitaasan Pinagpala ang naparirito Sa ngalang ng Panginoon Osana sa kaitaasan.

SANTO, SANTO, SANTO – 3
Arnel dc. Aquino, sj

39

Santo, santo, santo D’yos makapangyarihan, Napupuno ang langit, at lupa Ng kaluwalhatian Mo Osana, osana sa kaitaasan Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon , Osana, osana sa kaitaasan

40

HOLY, HOLY

Holy, Holy, Holy Lord Heaven and earth are filled of Your glory Hosanna in the highest Blessed is he who comes in the name of the Lord Hosanna, hosanna in the highest

SI KRISTO AY NAMATAY

41

Si Kristo ay namatay Si Kristo ay nabuhay Si Kristo ay babalik Sa wakas ng panahon (repeat all)

42

DYING YOU DESTROYED OUR DEATH

Dying You destroyed our death Rising You restored our life Lord Jesus, Lord Jesus, come in glory (repeat all)

AMA NAMIN

43

Ama namin sumasalangit ka Sambahin ang ngalan Mo Mapasa-amin ang kaharian Mo Sundin ang loob Mo Dito sa lupa para ng sa langit Bigyan Mo kami ngayon Ng aming kakanin sa araw-araw At patawarin Mo kami sa aming mga sala Para ng pagpapatawad namin Sa nagkakasala sa amin At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At i-adya Mo kami sa lahat ng masama

44

DAKILANG AMEN

Chorus: Amen, amen, amen, amen, alelu-ya Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos Amen, alelu-ya Amen, amen, amen, amen, alelu-ya.

KORDERO NG DIYOS - 1

45

Kordero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa ka, maawa Ka sa amin Kordero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka maawa Ka sa amin Kordero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan Ipag-ka-loob Mo sa amin Ang kapayapaan.

46

KORDERO NG DIYOS - 2

Kordero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka Kordero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka Kordero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan Ipag-ka-loob Mo sa amin Ang kapayapaan.

KORDERO NG DIYOS - 3

47

Kordero ng Diyos na nag a-alis Ng mga kasalanan ng mundo Maawa Ka sa amin Kordero ng Diyos ma-a-wa Ka. Kordero ng Diyos na nag a-alis Ng mga kasalanan ng mundo Maawa Ka sa amin Kordero ng Diyos, ma-a-wa Ka. Kordero ng Diyos na nag-a-alis Ng mga kasalanan ng mundo Ipagkalo-ob Mo sa amin Ang kapayapaan.

48

LAMB OF GOD

Lamb of God, You take away the sins Have mercy on us and all of mankind Lamb of God, You take away the sins Have mercy on us and all of mankind Lamb of God, You take away the sins Won’t You grant us Your peace Your everlasting peace.

IMMACULATE MOTHER

49

Immaculate Mother, To You do we plead To ask God, our Father For help in our need Ave, ave, ave Maria (2x) We pray for our country The land of our birth We pray for all nations That peace be on earth Ave, ave, ave Maria (2x)

50

MOTHER OF CHRIST

Mother of Christ, mother of Christ What shall I ask of Thee? I do not sigh for the wealth of earth For the joys that fade and flee, but... Mother of Christ, mother of Christ This do I long to see The bliss untold which Your arms enfold The treasure upon Your knee Mother of Christ, mother of Christ I toss on a stormy sea Oh lift Your child as a beacon light To the port where I fain would be, and... Mother of Christ, mother of Christ This do I ask of Thee When the voyage is o'er Oh stand on the shore And show Him at last to me

MOTHER DEAREST, MOTHER FAIREST

51

Mother dearest, mother fairest Help of all who call on Thee Virgin purest, brightest, rarest Help us, help we cry on Thee (chorus:) Mary help us, help we pray Mary help us, help we pray Help us in all care and sorrow Mary help us, help we pray

52

MOTHER DEAR OH PRAY FOR ME

Mother dear oh pray for me Whilst far from heaven and Thee I wander in a fragile bark O'er life's temptatious sea Oh virgin mother from Thy throne So bright in bliss above Protect Thy child and cheer my path With Thy sweet smile of love (chorus:) Mother dear oh pray for me And never cease Thy care Till in heaven eternally Thy love and bliss I share

ARAW-ARAW KAY MARIA

53

Araw-araw kay Maria, kami ay nagdarasal Si Maria na aming ina, ibig naming marangal (chorus:) Kanyang tulong laging-lagi Kami ay humihingi Siya ay aming pupurihin Tuwing araw at gabi Kung kami'y nasa panganib, kay Maria tatakbo Siya ay aming tatawagin kung lalapit ang tukso (chorus:) Tulungan n'yo oh Maria Kaming nangabubuhay Kami ay ipanalangin Kung kami'y mamamatay

54

HAIL MARY, GENTLE WOMAN

Hail Mary, full of grace, the Lord is with You Blessed are You among women, And blest is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, mother of God, pray for us sinners Now and at the hour of death, amen. (refrain) Gentle woman, quiet light Morning star so strong and bright Gentle mother, peaceful dove Teach us wisdom, teach us love. You were chosen by the Father You were chosen for the Son You were chosen from all women And for woman, a shining one. (repeat refrain) Blessed are You among women Bless in turn all women too Blessed they with peaceful spirits Blessed they with gentle hearts. (repeat refrain)

AVE MARIA

55

Ave Maria Gratia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus Et benedictus Fructus ventris tui Jesus Santa maria, mater dei Ora pro nobis peccatoribus Nunc et in hora mortis nostrae, amen

56

IMMACULATE MARY

(key=f) Immaculate Mary, Your praises we sing. Who reignest with Christ, our Redeemer and King. Chorus: Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, Maria! In heaven the blessed Your glory proclaim; On earth we, Your children, invoke Your fair name. (repeat chorus) Solo: We pray You, o Mother, may God´s will be done; We pray for His glory; may His kingdom come. (repeat chorus) (key=d) We pray for our Mother, the church upon earth; And bless, Holy Mary, the land of our birth. Ave, ave, ave Maria! Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!

PASKO

57

Sa may bahay ang aming bati Merry Christmas na maluwalhati Ang pag-ibig ay syang naghahari Araw araw ay magiging paskong lagi. (refrain) Pasko, pasko, pasko na namang muli Tanging araw nating pinakamimithi Pasko, pasko, pasko na namang muli Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman O kay tulin ng araw Paskong nagdaan tila ba kung kailan lang Ngayon ay pasko dapat pasalamatan Ngayon ay pasko dapat ay magbigayan. (refrain) Pasko, pasko, pasko na namang muli Tanging araw nating pinakamimithi Pasko, pasko, pasko na namang muli Ang pag-ibig naghahari

58

ANG PASKO AY SUMAPIT

(1) Ang pasko ay sumapit Tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig Dahil sa Diyos ay pag-ibig Nang si kristoy isilang May tatlong haring nagsidalaw At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. (refrain) Bagong taon ay magbagong buhay Nang lumigaya ang ating bayan Tayoy magsikap upang makamtan Natin ang kasaganaan (2) Tayo ay magsiawit Habang ang mundoy tahimik Ang araw ay sumapit Ng sanggol na dulot ng langit Tayo ay magmahalan Ating sundin ang gintong aral At magbuhat ngayon kahit hindi pasko ay magbigayan. (repeat refrain) (repeat 2) At magbuhat ngayon kahit hindi pasko ay

magbigayan.

59

60

SILENT NIGHT

Silent night, Holy night All is calm, all is bright 'Round yon virgin Mother and Child Holy Infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night, Holy night Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Heav'nly hosts sing alleluia Christ the Saviour is born Christ the Saviour is born Silent night, Holy night Son of God, love's pure light Radiant beams from thy Holy face With the dawn of redeeming grace Jesus, Lord at thy birth Jesus, Lord at thy birth

O COME, ALL YE FAITHFUL

61

O come, all ye faithful Joyful and triumphant O come ye, o come ye to Bethlehem Come and behold him Born the king of angels Refrain: O come, let us adore him O come, let us adore him O come, let us adore him Christ the Lord Sing, choirs of angels Sing in exultation O sing, all ye citizens of heaven above Glory to God Glory in the highest (refrain) Yea, Lord we greet thee Born this happy morning Jesus, to thee be all glory Word of the Father Now in flesh appearing (refrain)

62

O, HOLY NIGHT

O, Holy night, the stars are brightly shining It is the night of the dear Saviour's birth Long layed the world in sin and error pining Till he appeared and the soul felt His word A thrill of hope the weary soul rejoices For yonder breaks the new and glorious morn (refrain) Fall on your knees, o hear the angel voices O night divine O night, when Christ was born O night divine O night, o night divine (repeat refrain)

O, LITTLE TOWN OF BETHLEHEM
O little town of bethlehem, How still we see thee lie! Above thy deep and dreamless sleep The silent stars go by. Yet in thy dark streets shineth The everlasting light; The hopes and fears of all the years Are met in thee tonight. For Christ is born of Mary, And gathered all above, While mortals sleep, the angels keep Their watch of wondering love. O morning stars together, Proclaim the Holy birth, And praises sing to God the King, And peace to men on earth! How silently, how silently, The wondrous gift is giv’n; So God imparts to human hearts The blessings of His heav’n. No ear may hear His coming, But in this world of sin, Where meek souls will receive Him still, The dear Christ enters in.

63

=> next page

64

O, LITTLE TOWN OF BETHLEHEM (CONT’D)
Where children pure and happy Pray to the blessèd child, Where misery cries out to thee, Son of the Mother mild; Where charity stands watching And faith holds wide the door, The dark night wakes, the glory breaks, And Christmas comes once more. O Holy child of bethlehem, descend to us, we pray; Cast out our sin, and enter in, Be born in us today. We hear the Christmas angels The great glad tidings tell; Come to us, abide with us, our Lord Emmanuel!

LONG TIME AGO IN BETHLEHEM

65

Long time ago in bethlehem So the Holy Bible say Mary’s boy child, Jesus Christ Was born on Christmas-day refrain: Hark now, hear the angels sing A new king born today And man will live forever more Because of Christmas-day While shepherds watched their flocks by night They see a bright new shining star And then they hear a choir sing Music seem to come from afar (refrain) When joseph and His wife Mary Came to Bethlehem that night They find no place to born the Child Not a single room was in sight (refrain) By and by they find a little nook In a stable all forlorn And in a manger cold and dark Mary’s little boy was born (refrain 2x)

66

STAR CHILD

Star child, earth child, go between of God Love child, Christ child, heaven’s lightning rod Refrain: This year, this year, let the day arrive When Christmas comes for every one, Every one alive Street child, beat child, no place left to go Hurt child, used child, no one wants to know (refrain) Grown child, old child, mem’ry ful of years Sad child, lost child, story told in tears (refrain) Spared child, spoiled child, having, wanting more Wise child, faith child, knowing joy in store (refrain) Hope for - peace child, God’s stupendous sign Down to - earth child, star of stars that shine (refrain) When Christmas comes for every one, Every one alive

HARK! THE HERALD ANGELS SING
Hark! The herald angels sing, "glory to the newborn king! Peace on earth, and mercy mild, God and sinners reconciled." Joyful, all ye nations, rise, Join the triumph of the skies; With th' angelic host proclaim, "christ is born in Bethlehem." hark! The herald angels sing, "glory to the newborn king! Christ, by highest heav'n adored: Christ, the everlasting Lord; Late in time behold Him come, Offspring of the favored one. Veil'd in flesh, the Godhead see; Hail, th'incarnate deity: Pleased, as man, with men to dwell, Jesus, our emmanuel! Hark! The herald angels sing, "glory to the newborn king! Hail! The heav'n-born prince of peace! Hail! The son of righteousness! Light and life to all he brings, Risen with healing in His wings Mild he lays His glory by, Born that man no more may die: Born to raise the sone of earth, Born to give them second birth. Hark! The herald angels sing, "glory to the newborn king!

67

68

GLORIA IN EXCELSIS DEO

(1) Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains: and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo! (2x) (2) Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What gladsome tidings be which inspire your heav'nly song? Gloria in excelsis Deo! (2x) (3) Come to bethlehem, and see Him whose birth the angels sing; come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn king. Gloria in excelsis Deo! (2x) (4) See Him in a manger laid, whom the choirs of angels praise; Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo! (2x)

TALANG PATNUBAY (SILENT NIGHT)

69

Natanaw na sa silangan Ang talang patnubay Nang gabing katahimikang Ang sanggol sa lupa'y isilang Ng birheng matimtiman, Sa hamak na sabsaban. H-m-m-m-! H-m-m-m-! H-m-m-m-! H-m-m-m-! Tulog na, oh sanggol na hirang, Hilig na sa sutlang kandungan Ng birheng matimtiman, Ikaw ay aawitan.

70
WE THREE KINGS
1 We three kings of orient are

Bearing gifts; we traverse afar: Field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Chorus: O , star of wonder, star of night, star with royal beauty bright; Westward leading, still proceeding. Guide us to thy perfect light.
2 Born a king on bethlehem's plain,

Gold I bring to crown Him again. King forever, ceasing never, Over us all to reign. (chorus)
3 Frankincense to offer have I

incense owns a deity nigh. Prayer and praising all folks raising, worship Him God most high. (chorus)
4 Myrrh is mine, its bitter perfume

breathes a life of gathering gloom; Sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stonecold tomb. (chorus)
5 Glorious now behold Him arise

king and God and sacrifice, Alleluia, alleluia; earth to heaven replies. (chorus)

THIS IS THE DAY

71

This is the day, this is the day That the Lord has made (2x) We will rejoice, we will rejoice And be glad in it, and be glad in it For this is the day that the Lord has made We will rejoice and be glad in it, This is the day, this is the day That the Lord has made

72

I'M FREE

I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord He taught me how to praise Him He taught me how to sing a song He taught me how to love Him I'm free to be the servant of the Lord

THE JOY OF THE LORD

73

The joy of the Lord is my strength, The joy of the Lord is my strength, The joy of the Lord is my strength, For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more He gives me living water and I thirst no more He gives me living water and I thirst no more For the joy of the Lord is my strength.

74

ALIVE, ALIVE

Alive, alive, alive forevermore My Jesus is alive Alive forevermore Alive, alive, alive forevermore My Jesus is alive forevermore Sing aleluia, sing aleluia My Jesus is alive forevermore Sing aleluia, sing aleluia My Jesus is alive Buhay, buhay,buhay kailan pa man Si Hesus ay buhay Buhay kailan pa man Buhay, buhay, buhay kailan pa man Si Hesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang aleluya Si Hesus ay buhay kailan pa man Awitin natin ang aleluya Si Hesus ay buhay Si Hesus ay buhay Si Hesus ay......... Buhay!

DIYOS AY PAG-IBIG

75

Pag-ibig ang siyang pumukaw Sa ating puso at kaluluwa Ang siyang nagturo, sa ating buhay Ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin Di mapapawi kailan pa man Sa puso’t diwa, tayo’y isa lamang Kahit na tayo’y magkahiwalay. (koro:) Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig Magmahalan tayo’t magtulungan At kung tayo’y bigo ay huwag limutin Na may Diyos tayong nagmamahal Sikapin sa ating pagsuyo Ating ikalat sa buong mundo Pag-ibig ni Hesus Na siyang sumakop sa Mga pusong uhaw sa pagsuyo (repeat koro) Diyos ay pag-ibig (2x)

76

EVEN SO

(Terry MacAlmon)

A: Even so – come Lord Jesus come Even so – take Your bride away How my soul – Longs to be with You my Lord Even so – even so Come Lord Jesus come (repeat a) B: Lord you are – the lover of my soul Lord you are – exalted over all And I bow – before Your throne – To worship You Lord You are – Lord You are The lover of my soul

IN MOMENTS LIKE THESE

77

In moments like these I sing out a song I sing out a love song to Jesus. In moments like these I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. Singing “I love You Lord” Singing “I love You Lord" Singing “I love You Lord" I love You 2x

78

GIVE THANKS

Give thanks with a grateful heart give thanks to the Holy one give thanks because he's given Jesus Christ, His son (2x) and now let the weak say I am strong let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us (2x) Give thanks

A SONG OF LOVE MY GOD

79

(refrain:) I'd like to sing a song for You my God (2x) A simple song, a joyful song A song of love my God. I want to thank You for my life I want to show You i’m alive I want to praise You, I want to sing You A song of love my God (repeat refrain) I want to thank You for the faith I want to tell You I believe I want to praise You, I want to sing You A song of love my God (repeat refrain) I want to thank You for the call I’d like to serve You with all my soul I want to praise You, I want to sing You A song of love my God.

80

IN HIS TIME

In His time, in His time He makes all things beautiful in His time Lord, please show me everyday As you're teaching me Your way And I'll do just what You say In Your time. In Your time, in Your time You make all things beautiful in Your time Lord, my life to You I bring May each song I have to sing Be to You a lovely thing In Your time Be to You a lovely thing In Your time.

I BELIEVE

81

I believe for every drop of rain that falls A flower grows I believe that somewhere in the darkest night A candle glows I believe for everyone who goes astray Someone will come to show the way I believe, I believe I believe above the storm the smallest pray'r Will still be heard I believe that someone in the great somewhere Hears every word. Everytime I hear a newborn baby cry Or touch a leaf, or see the sky Then I know why, I believe.

82

I BELIEVE - 2

(WORLD YOUTH DAY THEME SONG 1997)

Someday you’ll hear Our children’s laughter In a world with no wars, no tears Someday you’ll see Men on bended knees Humbly praying for peace and for love Let’s love our neighbor Join hands with others As we walk to heaven together Someday the winds With children’s laughter Sing their song with no battlecry Just hear their voice A message of angels for us mortals The wings of our hope, from above A message from God, to us children United in love, our world will be bright Yes I believe Refrain: I believe in the people of all nations to join and to care for love I believe in a world and giving our love we’ll make heaven on earth Yes I believe Repeat refrain

I believe

83

84
1:

AWIT NG PAGHAHANGAD
o D'yos, ikaw ang laging hanap. loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng 'yong pag-aaruga Ika'y pagmamasdan sa dakong banai nang makita ko ang 'Yong pagkarangal. dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring iaalay.

2:

Koro: gunita ko’y ikaw habang nahihimlay pagkat ang tulong mo sa t’wina'y taglay sa lilim ng Iyong mga pakpak, uma - awit akong buong galak. 3: aking kaluluwa'y kumakapit sa 'Yo. kaligtasa'y t’yak kung hawak Mo ako. magdiriwang ang hari, ang D'yos S'yang dahilan. ang sa Iyo ay nangako galak yaong makakamtan.

Koda: gunita ko'y ikaw habang nahihimlay pagkat ang tulong Mo sa t’wina'y taglay. sa lilim ng Iyong mga pakpak, umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak

SA KABILA NG LAHAT (1) Panginoon, narito kang gumagabay sa akin Pagibig Mong wagas ang kakamtin Walang makakapantay sa awa Mong taglay O Panginoon, buhay ko’y iaalay.

85

(2) Panginoon, dulot Mo ay pag-asang walang hanggan Puso Mo ay sa mundo nakalaan Kapangyarihan Mo’y tunay, aking isasalaysay O Panginoon, dakila kang tunay. Chorus: Sa kabila ng lahat, yayakapin Mo pa rin ako Sa kabila ng lahat, aakayin Mo pa rin ako Sa kabila ng lahat, buhay Mo’y inalay Mo Sa kabila ng lahat pinatawad Mo ako. (repeat chorus except last line) Sa kabila ng lahat, pinatawad Mo ako Pinatawad Mo ako.

86

LIFT UP YOUR HANDS TO GOD

Life is not at all that bad my friend, hmmm... If you believe in yourself, If you believe there's someone Who walks through life with you You'll never be alone Just learn to reach out And open your heart; Lift up your hands to God And he'll show you the way (chorus:) And he said, "cast your burdens upon me, Those who are heavily laden, Come to me, all of you who are tired Of carrying heavy loads For the yoke I will give you is easy And my burden is light; Come to me and I will give you rest". When you feel the world is tumbling down on you And you have no one, that you can hold on to, Just face the rising sun, and you'll see hope And there's no need to run; Lift up your hands to God And He'll make you feel allright (repeat chorus)

BAYAN KO
Ang bayan kong hirang Pilipinas ang pangalan Perlas ng silangan Sa taglay niyang kariktan Ngunit sawimpalad Sa minimithing paglaya Laging lumuluha sa pagdaralita Ang bayan kong pilipinas Lupain ng ginto't bulaklak Pag-ibig ang sa kanyang palad Nag-alay ng ganda't dilag At sa kanyang yumi at ganda Dayuhan ay nahalina Bayan ko binihag ka't nasadlak Sa dusa (refrain) Ibon mang may layang lumipad Kulungin mo at umiiyak Bayan pa kayang sakdal dilag Ang di magnasang makaalpas Pilipinas kong minumutya pugad Ng luha ko't dalita Aking adhika makita kang sakdal Laya…… (repeat refrain) Kay sarap mabuhay sa sariling bayan Na walang alipin at may kalayaan Ang bayang sinisiil bukas ay babangon din Ang silanga'y pupula sa timyas ng paglaya

87

88

BREATH OF GOD

Breathe on me, breath of God, Fill me with life anew; That I may love the things You love, And do what You would do. Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God, ‘til my heart is pure Until with You I have one will: To live and to endure. Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God, My soul with grace refine, Until this earthly part of me Grows with Your fire divine. Breathe on me, breath of God, So I shall never die, But live with You the perfect life In Your eternity. Breathe on me, breath of God.

HEART OF JESUS, MEEK AND MILD

89

Heart of Jesus meek and mild Hear oh hear thy feeble child When the tempest's most severe Heart of Jesus, hear Sweetly we'll rest On thy sacred heart Never from thee Oh let us part Hear then thy loving children's pray Oh heart of Jesus, heart of Jesus hear

90

AMAZING GRACE

Amazing grace, how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost but now am found Was blind but now I see 'Twas grace that taught my heart to fear And grace my fears relieved How precious did that grace appear The hour I first believed Through many dangers toil and snares I have already come 'Tis grace that brought me safe this far And grace will lead me home When we've been there ten thousand years Bright shining as the sun We've less days to sing God's praise Than when we first begun

HE WILL CARRY YOU (1) There is no problem too big God cannot solve it There is no mountain too tall He cannot move it There is no storm too dark God cannot calm it There is no sorrow too deep He cannot soothe it (chorus:) If He carries the weight of the world Upon His shoulders I know my brother That He will carry you If He carries the weight of the world Upon His shoulders I know dear Joseph That He will carry you He said: "come unto Me All who are weary And I will give you rest". (repeat (1) and chorus)

91

92

HALINA, LUMAPIT SA AKIN

Kaibigan, tantuin Mong Isang paglalakbay ang buhay, Sanga-sangang landas ay may kahirapan; Kung may lungkot o panganib Sa ’yo’y biglaang dumalaw... At kung ikaw ay mapagod Sa bigat ng Iyong pasan, Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan! Koro: Wika n’ya’y Halina, lumapit sa Akin; Kayong mga napapagal Aking pagiginhawahin Bigat ng inyong pasanin Ay Aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa Akin. Kaibigan, tantuin mong Isang paglalayag ang buhay; Maalon ang dagat at may kalaliman; Kung may unos at may hanging ’di mo kayang paglabanan.... At sa gabing kadiliman, Ni tala ay walang tanglaw Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan!

HE’S GOT THE WHOLE WORLD IN HIS HANDS He’s got the whole world in His hands 4x He’s got the little baby in His hands 3x He’s got the whole world in His hands He’s got you and me in His hands 3x He’s got the whole world in His hands He’s got everybody here in His hands 3x He’s got the whole world in His hands He’s got the wind and the rain in His hands 3x He’s got the whole world in His hands He’s got the sun and the moon in His hands 3x He’s got the whole world in His hands

93

94

HESUS NG AKING BUHAY

ONE LITTLE CANDLE

95

(1) It is better to light Just one little candle Than to stumble in the dark Better far that you light Just one little candle All you need is a tiny spark If we all say a pray'r That the world would be free What a wonderful dawn Of a new day we'd see (2) And if everyone lit Just one little candle What a bright world This would be (repeat 1, then 3) (3) And if everyone lit Just one little candle What a bright world This would be

96

SILAYAN

(1) Silayan at bigyan ng pag-asa, Pagmamahal pusong nagdurusa Iwasan ang pag-aalinlangan, Lahat ng araw kita'y mamahalin (chorus:) Sa labi ng imbing kamatayan Itangi yaring pagmamahal Tulutan magtapat sa 'yo hirang Lahat ng araw kita'y mamahalin (repeat chorus)

O SACRED HEART, O LOVE DIVINE

97

O sacred heart, o love divine Do keep us near to Thee And make our love so like to Thine That we may Holy be (refrain) Heart of Jesus, hear O heart of love divine Listen to our pray'r Make us always Thine.

98

I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM

I don't know how to love Him What to do, how to move Him I've been changed, yes really changed In the past few days, when I've seen myself I seem like someone else I don't know how to take this I don't see why He moves me He's a man, He's just a man And I've had so many men before In very many ways He's just one more (refrain:) Should I bring Him down, Should I scream and shout Should I speak of love, Let my feelings out? I never thought i'd come to this / What's it all about? Don't you think it's rather funny I should be in this position? I'm the one who's always been So calm, so cool, no lover's fool Running ev'ry show He scares me so (repeat refrain) Yet if He said He loved me I'd be lost, I'd be frightened I couldn't cope, just couldn't cope I'd turn my head, I'd back away I wouldn't want to know He scares me so I want Him so-

I love Him so

IT'S ME, O LORD

99

refrain: It's me, it's me, O Lord Standing in the need of prayer It's me, it's me, O Lord Standing in the need of prayer It's not my father or my mother But it's me, O Lord Standing in the need of prayer It's not my father or my mother But it's me, O Lord Standing in the need of prayer (refrain) It's not my sister or my brother But it's me O, Lord Standing in the need of prayer It's not my sister or my brother But it's me O, Lord Standing in the need of prayer (refrain) It's not my deacon or my leader But it's me O, Lord Standing in the need of prayer It's not my deacon or my leader But it's me O, Lord Standing in the need of prayer (refrain)

100

ANG TANGING ALAY

Salamat sa Iyo, aking Panginoong Hesus Ako'y inibig Mo at inagking lubos (chorus:) Ang tanging alay ko sa Iyo aking ama Ang buong buhay ko, puso at kalul'wa Hindi makayanang maipagkaloob Mamahaling hiyas, ni gintong nilukob Ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko nawa ay gamitin Ito lamang ama, wala nang iba pa Akong hihilingin 'Di ko akalaing, ako'y itong bigyan pansin Ang taong tulad ko, di dapat mahalin (repeat chorus)

MORNING HAS BROKEN

101

Morning has broken, like the first morning Blackbird has spoken, like the first bird Praise for the singing! Praise for the morning! Praise for them, springing; fresh from the Word! Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven Like the first dew-fall, on the first grass Praise for the sweetness of the wet garden Spring in completeness, where His feet pass Mine is the sunlight, mine is the morning Born of the one light, eden saw play Praise with elation, praise ev'ry morning God's recreation of the new day!

102

YOU ARE MY HIDING PLACE

You are my hiding place You always fill my heart With songs of deliverance Whenever I am afraid I will trust in You (coda:) I will trust in You Let the weak say I am strong In the strength of the Lord I will trust in You (repeat all)

MAKE ME A SERVANT

103

Make me a servant, humble and meek Lord let me lift up those who are weak And may the prayer of my heart always be Make me a servant, make me a servant Make me a servant today (repeat)

104

HUMAYO'T IHAYAG

Humayo't ihayag, purihin Siya! At ating ibunyag awitan Siya! Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus Ang siyang sa mundo'y tumubos! Langit at lupa, Siya'y papurihan! Arawat tala, Siya'y parangalan! Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan! Aleluya! At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas. Kayong dukha't salat: pag-ibig niya sa inyo ay tapat! Halina't sumayaw, buong bayan! Lukso! Sabay sigaw, sanlibutan! Ang ngalan niyang angkin, singningning ng bituin. Liwanag ng Diyos, sumaatin! Langit at lupa, Siya'y papurihan! Arawat tala, Siya'y parangalan! Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan! Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Aleluya!

MAGPASALAMAT KAYO SA PANGINOON

105

I Magpasalamat kayo sa Panginoon , Na s'yang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin, Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim, O, magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa. II Magpasalamat kayo sa Panginoon Dahil sa kagandahang-loob niya'y magpakailanman. At papurihan ang d'yos habambuhay, Na s'yang nagligtas sa kanyang hinirang bayang Israel. O ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin. (finale) O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa. At ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin. O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa.

106

I SEE YOU LORD

I'm so blessed my Lord I can see You In all the lovely things so fine and true I see You in the beauty of the flowers and the rain I see You between the lines of a sweet refrain I'm so blessed my Lord I can see You even when I'm lonely and in pain I see You in the beauty of the stars at night I see You in my life, I feel alright Chorus: I see You Lord in sorrow and in happiness I see You in the glory of sweet success I see You Lord, every hour, everyday I can see You Lord whenever I pray I'm so blessed my Lord I can see You in the smile of a baby sweet and true I can see You in the eyes of my very best friends I see You in these bonds just like Your love that never ends (chorus) 2x I pray... I can see You Lord whenever I pray I see You Lord

107
OPEN OUR EYES, LORD

Open our eyes, Lord We want to see Jesus To reach out and touch Him And say that we love Him Open our ears, Lord And help us to listen Open our hearts, Lord We want to feel Jesus (repeat 1st stanza)

108

HERE I AM, LORD

I, the Lord of the sea and sky, I have heard My people cry all who dwell in dark and sin My hand will save. I, who made the stars of night I will make their darkness bright who will bear My light to them whom shall I send? (chorus:) Here I am, Lord, is it I Lord? I have heard You calling in the night I will go, Lord, if You lead me I will hold Your people in my heart. I, the Lord of snow and rain I have born My people's pain I have wept for love of them they turn away I will break their hearts of stone give them hearts for love alone I will speak My word to them whom shall I send? (repeat chorus) I, the Lord of wind and flame I will set a feast for them My hand will serve finest bread I will provide 'till their hearts be satisfied I will give My life to them

whom shall I send?

 (repeat chorus)

109

110

THANK YOU LORD

Thank You, Lord, For the trials that come my way, In that way I can grow each day As I learn to live. Thank You, Lord, For the patience those trials bring, In the cross there is growing, As I learn to share. But if You're hasty to change my ways To put my human nature down, Please let Your spirit take control Of all I do. Cause when those trials come My human nature shout the things I do And Your soft promptings can be Easily ignored. But I thank You, Lord, For the victory those trials bring, To surrender everything; Life is so worthwhile. And I thank You, Lord, For in my cross is Your embrace, In the darkness I see Your face, For in You I belong. Thank You, Lord

JESUS.... THE SWEETEST NAME OF ALL (1) Jesus You're the sweetest name of all Jesus, You always hear me when I call oh, Jesus, You lift me up each time I fall You're the sweetest, sweetest name of all. (2) Jesus, how I love to praise Your name Jesus, You're the first, the last, the same oh, Jesus, You died and took away my sins You're the sweetest, sweetest name of all. (3) Jesus, You're the soon and coming king Jesus, we need the love that You can bring oh, Jesus, we lift our voice to You and sing You're the sweetest, sweetest name of all.

111

(4) Jesus, You're the sweetest name of all Jesus, You always hear me when I call oh, Jesus, You lift me up each time I fall You're the sweetest, the sweetest name of all. (finale) You're the sweetest, the sweetest name of all

112

MAHIWAGA

Mahiwaga ang buhay ng tao Ang bukas ay 'di natin piho, At manalig lagi sana tayo; Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa 'ting kapwa tao At laging magmahalan tayo. 'Yan ang lunas at ligaya at Pag-asa ng bawat kaluluwa (repeat all) 'Yan ang hiwaga ng buhay ng tao.

ONE MORE GIFT If there's one more gift i'd ask of You, Lord It would be peace here on earth As gentle as Your children's laughter All around, all around Your people have grown weary From living in confusion When will we realize That neither heaven is At peace When we live not in peace If there's one more gift i'd ask of You, Lord It would be peace, here on earth As gentle as Your children's laughter All around, all around Grant me serenity Within For the confusions around Are mere reflections of What's within What's within me If there's one more gift i'd ask of You, Lord It would be peace, here on earth As gentle as Your children's laughter All around, All around

113

114

IF WE HOLD ON TOGETHER

Don't lose your way with each passing day You've come so far, don't throw it away Leave believing, dreams are for weeping Wonders are waiting to start Live your story, faith, hope and glory Hold to the truth in your heart. (chorus 1) If we hold on together I know our dreams will never die Dreams see us through to forever Where clouds roll by for you and I Souls in the wind must learn how to bend Seek out a star, hold on to the end. Valley, mountain, there is a fountain Washes our tears all away Words are swaying, someone is praying: Please let us come home to stay (repeat chorus 1) When we are out there in the dark We'll dream about the sun In the dark we'll feel the light Warm our hearts everyone (chorus 2) If we hold on together I know our dreams will never die Dreams see us through to forever As high as souls can fly The clouds roll by, for you and I

TANGING YAMAN

115

(chorus) Ikaw ang aking tanging yaman Na di lubusang masumpungan Ang nilikha Mong kariktan Sulyap ng ‘Yong kagandahan… Ika'y hanap sa t'wina nitong pusong Ikaw lamang ang saya Sa ganda ng umaga, Nangungulila sa ‘Yo sinta (repeat chorus) Ika'y hanap sa t'wina Sa kapwa ko kita laging nadarama Sa 'Yong mga likha, hangad pa Ring masdan ang ’Yong mukha…

116

SA ‘YO LAMANG

Puso ko'y binihag Mo, Sa tamis ng pagsuyo Tanggapin yaring alay; Ako'y Iyo habang buhay Aanhin pa ang kayamanan, Luho at karangalan? Kung Ika'y mapasa'kin Lahat na nga ay kakamtin. (chorus) Sa 'yo lamang ang puso ko Sa 'yo lamang ang buhay ko Kalinisan, pagdaralita Pagtalima, aking sumpa. Tangan kong kalooban, Sa Iyo'y nilalaan Dahil atas ng pagsuyo, Tumalima lamang sa 'Yo. (repeat chorus 2x)

HINDI KITA MALILIMUTAN

117

Hindi kita malilimutan Hindi kita pababayaan Naka-ukit magpakailanman Sa aking palad ang Iyong pangalan Malilimutan ba ng ina Ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, Paano n`ya matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan, Ng Ina ang Anak Niyang tangan. koda: Hindi kita malilimutan Kailanma`y di pababayaan. (repeat koda)

118

ANIMA CHRISTI

Soul of Christ sanctify me Body of Christ save me Water from the side of Christ, wash me Passion of Christ, give me strength Hear me Jesus, hide me in Thy wounds That I may never leave thy side From all the evil that surrounds me, Defend me And when the call of death arrives, Bid me come to Thee That I may praise Thee with Thy saints Forever. Hear me Jesus, hide me in Thy wounds That I may never leave Thy side From all the evil that surrounds me, Defend me And when the call of death arrives, Bid me come to Thee That I may praise Thee with Thy saints Forever.

JUBILEE SONG
It´s a time of joy, a time of peace A time when hearts are then set free A time to heal the wounds of division It´s a time of grace, a time of hope A time of sharing the gifts we have A time to build the world that is one (chorus) It´s the time to give thanks To the Father, Son and Spirit And with Mary our Mother we sing this song (refrain) Open your hearts to the Lord And begin to see the mystery That we are all together as one family No more walls, no more chains No more selfishness and closed doors For we are in the fullness of God´s time It´s the time of the great jubilee It´s a time of prayer, a time of praise A time to lift our hands to God A time to recall all our graces It´s a time to touch, a time to reach Those hearts that often wander A time to bring them back to God´s embrace (repeat chorus, refrain twice) It´s the time of the great jubilee.

119

120

COULD YOU BE MESSIAH

Could You be healer To a heart that’s been wounded In a battle that’s never seen Could You be teacher To a mind of confusion Tell me what does it all mean Are You deliverer Of an imprisoned feeling in chains Can You set my spirit free And just one more question Allow me this question Could You be Messiah to me Could You be Messiah to me Could You be father To a soul that’s been abandoned By a world too busy to hear Could You be friend To a helpless survivor Can You take away my fear I’ve heard them all sharing This new found conviction in them Are You all that they make You to be And just one more question Allow me this question Could You be Messiah Would You be Messiah to me (continued on next page)

COULD YOU BE MESSIAH (CONT’D)
Now i’ve been looking for Someone like You And i’m so tired so tired I’ve read every book And i’ve sung every song My mind may be right But my heart feels so wrong Tell me how much further Can my life go along Which way do the roads lead Where do I belong Are You forgiver Of our most unknown secrets Provider of all that I need Could You be brother The one who knows better Would You now stand in the lead? When all this is over All the thunder and lightning In the daylight what will I see The answer to my questions To all my questions Could You be Messiah to me Could You be Messiah to me Could You be Messiah, please Be Messiah to me.

121

122

IN HIM ALONE

Refrain: In Him alone is our hope In Him alone is our strength In Him alone are we justified In Him alone are we saved. (1) What have we to offer That does not fade or wither Can the world ever satisfy The emptiness in our hearts In vain we deny? (repeat refrain) (2) When will you cease running In search of hollow meaning? Let His love feed the hunger In your soul, til it overflows With joy you yearn to know. (repeat refrain) Deacant: In Him alone is our hope Unto Him I pour out my heart He alone will save me With His love and mercy.

IN MY HEART
(song of Mary Magdalene) Refrain: In my heart I know my savior lives I can hear Him calling tenderly my name Over sin and death He has prevailed In His glory, in His new life we partake (1) I know He lives as He has promised For me He’s risen that from fear I may be free Not even death can separate me From Him whose love and might remain in me. (repeat refrain) (2) For I have seen and touched Him risen To all the world will I proclaim His majesty With joy I sing to tell His story That in our hearts may live His memory (repeat refrain) (3) And all the earth shall bow before Him His blessed name all will adore on bended knee His truth shall reign, so shall His justice In Christ my savior let all glory be. (repeat refrain)

123

124

ITO ANG ARAW

(Arnel C. Aquino SJ)

Koro: Ito ang araw naginawa ng Panginoon Tayo'y magsaya at magalak Magpasalamat kayo sa Panginoon Butihin siya'y kanyang gawa'y walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng israel Walang hanggan kanyang awa! (repeat koro) Kanang kamay ng Diyos sa 'ki'y humango Ang bisig niya sa 'kin ang tagapagtanggol Ako'y hindi mapapahamak kailan man Ipahahayag ko, l'walhati niya! (repeat koro) Ang aking Panginoon mo-og ng buhay Siya ang batong tinanggihan ng taga pagtayo Kahangahanga sa aming mga mata Gawain niya purihin siya! (repeat koro) Koda: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon Tayo'y magsaya at magalak!

PANGINOON, NARITO AKO
(Isidro SJ, Que SJ, Aquino SJ)

125

(1) Sino ang aking babalingan Panginoon ko, tanging ikaw Pagka't taglay Mo ang salita ng buhay Ikaw ang buhay na walang hanggan. Koro: Panginoon, narito ako Gawin Mo sa akin ang maibigan Mo Handa akong tupdin ang lo-ob Mo Panginoon, narito ako. (2) Sino ang aking babalingan? Panginoon ko, tanging ikaw 'Pagkat ika'y daan at katotohanan Ikaw nga ang aking kaligtasan. (repeat koro, then koro one step higher)

126

WANT JE HEBT EEN DROOM

Soms ben je alleen En een beetje bang misschien Verlies je de moed Ga je alles donker zien En hoe je probeert Maar ziet het de mist in gaan En dan, dan komt het er op aan Refrein: Want je hebt een droom Dat alles anders kan Dat niets je tegenhoudt Je weet: het komt ervan Ja, je hebt een droom Die altijd sterker is Dan alle duisternis Ja, je hebt een droom En kijk om je heen In je eigen buurt misschien Je ziet er zoveel Die het eig’lijk ook niet zien Ze staren zich blind Op wat er is misgegaan En dan, dan komt het er op aan (refrein) En wat kun je doen Is het niet teveel misschien Wat ziet het er uit Het is niet om aan te zien De wereld is ziek Hoe kan het ooit beter gaan Dus toch, dus komt het er op aan (refrein)

YOUR HEART TODAY
Where there is fear, I can allay Where there is pain, I can heal Where there are wounds, I can bind And hunger, I can fill Refrain: Lord, grant me courage Lord, grant me strength Grant me compassion That I may be Your heart today Where there is hate, I can confront Where there are yokes, I can release Where there are captives, I can free And anger, I can appease (Refrain) Bridge: When comes the day I dread To see a broken world Compel me from my cell grown cold That Your people I may behold Where there is fear, I can allay Where there is pain, I can heal Where there are wounds, I can bind And hunger, I can fill (Refrain) And when I’ve done, all that I could Yet there are hearts, I cannot move Lord give me hope That I may be Your heart today

127

128

IK GELOOF

Ik geloof In een God die als een vader is Die ons door zijn schepping nader is Dat is iets wat ik vast geloof Ik geloof Dat zijn zoon voor ons geleden heeft En ons door zijn dood verlossing geeft Dat is iets wat ik vast geloof Refrein: Waarom bent gij God voor mij zo oneindig ver? Waarom moet ik steeds in mijn leven zo Onzeker verder Ik geloof Dat zijn zoon ook weer verrezen is Dat zijn glorie onvolprezen is Dat is iets wat ik vast geloof Ik geloof Dat de dood voor ons geen macht meer heeft Dat de geest ons alle krachten geeft Die nodig zijn voor dit geloof (Refrein) Ik geloof In een God die drie personen is Dat hij onder ons gekomen is Nu en in alle eeuwigheid En in alle eeuwigheid

GOD WILL MAKE A WAY
God will make a way Where there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me He will be my guide Hold me closely to His side With love and strength For each new day He will make a way He will make a way (repeat all) By a roadway in the wilderness He’ll lead me And rivers in the desert will I see Heaven and earth will fade But His word will still remain He will do Something new today God will make a way, Where there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me He will be my guide Hold me closely to His side With love and strength For each new day He will make a way He will make a way

129

130

TIME TO CHANGE

It’s time for us to make our dreams come true A guiding voice will tell us what to do It’s the time to change ourselves And show the world that we still truly care for each other We’ll lead them to a place beyond the sea A place of love where ev’ry one is free Don’t despair the path to happiness is wide If we must change our ways call on God for our guide If we must change our ways call on God for our guide

TAKE AND RECEIVE

131

Take and receive, O Lord, my liberty Take all my will, my mind, my memory All things I hold, and all I own are Thine Thine was the gift, to Thee I all resign Do Thou direct, and govern all and sway, Do what Thou wilt command and I obey Only Thy grace, Thy love on me bestow, These make me rich, all else will I forego (repeat 2nd stanza)

132

YOU DESERVE THE GLORY

You deserve the glory and the honor, Lord we lift Your name in worship As we lift Your Holy name! (repeat) For You are great! You do miracles so great! There is no one else like You, There is no one else like You (repeat)

SI KRISTO AY GUNITAIN

133

Si Kristo ay gunitain Sarili ay inihain Bilang pagkain, inumin Pinagsasaluhan natin Hanggang sa siya’y dumating Hanggang sa siya’y dumating (repeat)

134

(Terry MacAlmon)

HOW LONG

Chorus 1:

How long, how long Till I awake in Your likeness How long, how long Till I become like You Lord You are calling me to be all Your own Yet how I struggle to surrender to Your throne Give me a grace oh God to die that I might live In You, In You
(Chorus 1)

Lord You are calling us to be a spotless bride Raised up in holy power that cannot be denied Give us the grace oh God to boldly bear Your name For You, for You
Chorus 2:

How long, how long Till we awake in Your likeness How long, how long Till we become like You
(Repeat chorus 2)

Till we become like You Lord make us more like You Till we become like You

135
When a Child is Born
A ray of hope flicker in the sky A tiny star lights up way up high All across the land dawns a brand new morn This comes to pass, when a Child is born A silent wish sails the seven seas The winds of change whisper in the trees And the wall of doubt crumble tossed and torn This comes to pass, when a Child is born It’s all a dream and illusion now, It must come true sometime soon somehow, All across the land dawns a brand new morn, This comes to pass when a Child is born.

136

Away in a Manger

Away in a manger, no crib for a bed The little Lord Jesus laid down His sweet head The stars in the sky looked down where He lay, The little Lord Jesus asleep in the hay. The cattle are lowing, the baby awakes, But little Lord Jesus no crying He makes. I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky And stay by my cradle til morning is night. Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay Close by me forever, and love me, I pray. Bless all the dear children in Thy tender care, And takes us to heaven, to live with Thee there.

Kini mao’ng akong lawas

137

Koro: Kini mao’ng Akong Lawas Nga ‘Kong gihatag sa inyong kaluwasan Dawata kini, dawata kini sa Akong handumanan. Kini and Akong Dugo, Gi-ula sa inyong kapasaylo-an, Dawata kini, dawata kini sa Akong handumanan. I Niini’ng Langitnong kalan-on Gidawat sa kabus Ang saad nga wa’y kapakyasan Sa namatay sa krus. (koro) II Niin’ng Langitnong kalan-on Kita makadawat Kalinaw nga Iyang kabilin Kabaskug sa kalag. (koro)

138

(orig. Gottes Lamm)

Lamb of God

Lamb of God, You died for us You took away the sins of the world O, Lord have mercy 4x Lamb of God, You died for us You took away the sins of the world O, Lord have mercy 4x Lamb of God, You died for us You took away the sins of the world Grant us Your peace 4x

I love You, Lord

139

I love You, Lord, and I lift my voice To worship You, O my soul, rejoice

Take joy, my King, in what you hear May it be a sweet, sweet sound in Your ear

140

You are Mine

(David Haas)

I will come to you in the silence I will lift you from all your fear You will hear My voice I claim you as My choice Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless I am eyes for all who long to see In the shadows of the night, I will be your light Come and rest in Me Refrain: Do not be afraid I am with you. I have called you each by name Come and follow Me I will bring you home I love you and you are Mine I am strength for all the desparing Healing for the ones who dwell in shame All the blind will see, the lame will all run free And all will know My name (refrain) I am the word that leads all to freedom I am the peace the world cannot give I will call your name, embracing all your pain, Stand up, now walk, and live! (refrain)

Glory and praise Refrain: Glory and praise to our God Who alone gives light to our days Many are the blessings He bears To those who trust in His ways (repeat refrain) Stanza: We, the daughters and sons of Him Who built the valleys and planes Praise the wonders our God has done In ev’ry heart that sings (2x refrain)

141

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful