You are on page 1of 3

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕТІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА


VIII СКЛИКАННЯ

ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

25 травня 2021 р. № 262 - 06 -VIII

Про закріплення території обслуговування


за закладами загальної середньої освіти
Тетіївської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,


статті 66 Закону України «Про освіту», статті 8 Закону України «Про повну
загальну середню освіту», враховуючи подання відділу освіти Тетіївської
міської ради та висновки і рекомендації комісії з питань соціального захисту,
охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, з метою забезпечення
якісного надання освітніх послуг, доступності до закладів освіти, рівного
доступу громадян до здобуття загальної середньої освіти Тетіївська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити території обслуговування, які закріплюються за закладами


загальної середньої освіти Тетіївської міської територіальної громади
відповідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з


питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і
спорту, заступника міського голови з пімяннрарних питань Дячук Н.А.,
начальника відділу освіти Тетіїве^кої міе^оікшди Васютинського В.В.

Міський голова Богдан БАЛАГУРА


згідно
з ОРИГІНАЛ«
Секретар м1сые6уради
інюта
Додаток
до рішення шостої сесії Тетіївської
міської ради VIII скликання
від 25.05.2021 № 262 - 06 -VIII

Території обслуговування,
які закріплюються за закладами освіти
Тетіївської міської територіальної громади

№ з/п З а к л а д о с в іти Т е р и т о р ія о б с л у г о в у в а н н я
1. Т е т іїв с ь к и й З З С О І-ІІІ с т у п е н ів № 1 м .Т е т и в , б у л ь в а р П ів н іч н и й
в у л и ц і: А в т о м о б іл іс т ів , К о за ц ь к а ,
Л іс о в а , Ю .М а р ц е н ю к а , Б о р щ а г ів с ь к а ,
М .Г р у ш е в с ь к о г о , Г е н е р а л а Ж м а ч е н к а ,
Г е р ц е н а , Б о ж е н к а , Р ізд в я н а ,
Е н е р г е т и к ів , Ж о в т н е в а , З ав о д с ьк а ,
З а р іч н а , М . Гр у ш е в с ь к о г о , Ж у р а в л и н а ,
Ц е н т р а л ь н а , К у п а л ь с ь к а , Л іс о в а ,
Л угова, М атросова, Н ова, Ж уравли на,
П р о р ізн а , В о л о ш к о в а , С а д о в а ,
С л о б ід с ь к а , С о н я ч н о г ір с ь к а , С у в о р о в а ,
Т о л с т о г о , В и зв о л и т е л ів , Ш к іл ь н а , 8-го
Б е р е зн я , К о с м о н а в т ів
провулки:
Д о б р о в о л ь с ь к о г о , З а л ізн и ч н и к ів , Іск р и ,
К агарлуц ького, К очубея,
М етули нського, Н овий, П анченка,
С уворова, С ухом ли н ського,
Н е за л е ж н о с т і, Щ и г о л я
с.Б у р к ів ц і
с .Д зв е н я ч е ,
с. М и х а й л ів к а
2. Т е т іїв с ь к и й л іц е й № 2 м .Т е т іїв , в у л и ц і:
С о б о р н а (п о № 76, 61 ), Я н у ш а
О с т р о зь к о г о , К р ю ч к о в а , Ц в іт к о в а ,
Г орького, В иш нева,
Ш е в ч е н к а , З л а го д и , Л .У к р а їн к и ,
Ч к а л о в а , Т .П а р х о м е н к а , К л е н о в а ,
П. З ап о р о ж ц я
провулки:
Р іх а р д а З о р ге , С к о в о р о д и , Л є р м о н т о в а ,
П іо н е р с ь к и й , Ч а й к о в с ь к о г о
с .Г о л о д ь к и
3. Т е т іїв с ь к и й О Ц З З С О І-ІІІ с т у п е н ів № 3 м .Т е т іїв , в у л и ц і:
А к а д е м ік а Б а й р а к ів с ь к о г о , П а н а с а
М ирного, Ф ранка, Г оголя, К ом арова,
П о в іт р о ф л о т с ь к а ,
З о ї К о с м о д е м ’я н с ь к о ї, Д ж е р е л ь н а ,
Я р о с л а в а М у д р о г о , П у ш к ін а , Д р у ж н а ,
Т у р г е н е в а , М іч у р ін а , В е с н я н а ,
М енделєєва, М алинова, С портивна,
С т е ф а н и к а , Р о б іт н и ч а , М о л о д іж н а ,
С евастопольська, Г ринчука, К арм елю ка,
Б у р м о с а , М а р к а В о в ч к а , Р ід н а , Ч е х о в а ,
Г а г а р ін а , В ін н и ц ь к а , П р ац і,
А е р о д р о м н а , П а м ’я ті Г е р о їв , Т и х а,
П л о х а н ів с ь к а , Я б л у н е в а
п р овул к и : М исливський, Д ачний,
К а з н а д з е я , З а т и ш н и й , Д е к а б р и с т ів ,
Л е в и ц ь к о г о , П л о х а н ів с ь к и й , П а т о н а ,
Н а х ім о в а , П. А н г е л ін о ї, З ем л я к а,
П у ш к ін а , В .С т у с а , Н о ж к ін а , Б о гу н а ,
О л ім п ій с ь к и й , Д ж е р е л ь н и й
с .Р о с іш к и
4. Т е т іїв с ь к и й Н В К « Г ім н а зія -З О Ш І-ІІІ м .Т е т и в , в у л и ц і:
с т у п е н ів » С о б о р н а (в ід 7 8 , 6 3 ), С ік о р с ь к о г о ,
К о ц ю б и н с ь к о г о , Н а б е р е ж н а , П а м ’яті
З а п о р о ж ц ів , М и р у , В .Г у м е н ю к а ,
Б е р е з н а , Г е р о їв Б р е с т а , С в іта н к о в а ,
Б .Х м е л ь н и ц ь к о г о , О .К о б и л я н с ь к о ї,
К а л и н о в а , І.С ін ь к а , Д іб р ів с ь к а ,
К у т у зо в а , О д е с ь к а , П о л іс ь к а ,
П е р ш о т р а в н е в а , Н а д ії, К о о п е р а т и в н а ,
С н іг у р ів с ь к а , П о л ь о в а , Г е т ь м а н с ь к а ,
Л о м о н о с о в а , В о л о д и м и р с ь к а , К и їв с ь к а ,
Щ а с л и в а , Б у д ів е л ь н и к ів , В о л і
провулки:
Я. К расненкова
Н о в а т о р ів , Л и с е н к а , П о л ь о в и й , С о с ю р и ,
П е р ш о т р а в н е в и й , С р іб н и й , 0 . В и ш н і,
Зоряний, Тичини
5. Д е н и х ів с ь к и й л іц е й с .Д е н и х ів к а , с .Д о р о д к а , с .Д у б и н а ,
с .Г о р о ш к ів , с .Х м е л ів к а , с .К л ю к и
6. К а ш п е р ів с ь к и й л іц е й с .К а ш п е р ів к а , с .К о ш ів , с .П о гр е б и ,
с .С к и б е н ц і
7. П ’я т и г ір с ь к и й л іц е й с .П ’я т и г о р и , с .О д а й п іл ь , с. Н е н а д и х а ,
с .Г а л а й к и , с.С о ф іп о л ь , с .Т а й н и ц я
8. Д іб р ів с ь к и й а г р а р н и й л іц е й с. Д іб р ів к а
9. В и с о ч а н с ь к е Н В О « З О Ш І-ІІІ с т у п е н ів - с .В и с о к е
дитячи й садок»
10. Т е л іж и н е ц ь к е Н В О « З О Ш І-ІІІ с т у п е н ів - с .Т е л іж и н ц і
д и тячи й садок»
11. С т а д н и ц ь к е Н В О « З О Ш І-ІІ с т у п е н ів - с .С т а д н и ц я
дитячи й садок»
12. Ч е р е п и н с ь к е Н В О « З О Ш І-ІІ с т у п е н ів - с .Ч е р е п и н , с .Ч е р е п и н к а ,
дитячи й садок» с .Г р и г о р ів к а
13. С т е п ів с ь к е Н В О « З О Ш І-ІІ с т у п е н ів - с. С т е п о в е
дитячи й садок»
Ш к о л а III с т у п е н я
14. Д е н и х ів с ь к и й л іц е й С .С т е п о в е , с .С т а д н и ц я

15. Т е т іїв с ь к и й Н В К « Г ім н а зія -З О Ш І-ІІІ с .Ч е р е п и н , с .Ч е р е п и н к а ,


с т у п е н ів » с .Г р и г о р ів к а

Наталія ІВАНЮТА

You might also like