MEGA 10 PAGINA GAME BOOY SPECIAL!!

Fester's QuestTM 12]

Goonies 111M [ZJ

Kid Icar_usTht ~

Legend of Zelda™ ~

Mega Man™ ~

Metal Gear™ , , ~

Metroid™ 0

Robo Warrior™ D

Simon's Quesl™ , , .. ~

Super Mario Bros:I'M ~

Super Mario Bros. 2'l'M ~

Zelda II-The Adventure of Link'PM l25I

ACTION SERIES

Adventures of Lolo New 0

Airwolf·· .. ·· .. · ··· .. · · ·· ·· ··O

Batman , , , ~

Bionic Commando™ New 0

Bubble Bobble'l'M New 0

Cobra TriangleLM iZ1

Kung Fu1'M , , , , , , .. .IZl

Pineall™ 0

Skate or Die D

Teenage Mutant Hero Turtles ~

Tetris 0

Tige~ HeUTM , , :~

Wizards & Warriors™ D

Spyvs SpyTM D

Excitebike™ · .. ·· .. ······ .. · .. · .. ··· .. · .. ··· .. ···,·· .. · .. ·D

Mach RiderTM ,.D

Wrecking CreWI'M , D

r

Alle speltitels en figuren in dit magazine zijn handalsmerken of copyrights van Nintendo Co. Ltd.Aanvullend zijn. er nag andere handelsmerken of copyrights, aangegeven met 'rM ® en ©, voor spellen of figuren voor de makers of licensiehouders van deze produkten.

HierORder v;Rdt je eeR lijst met spe/-cassettes die momenteel beschikbaar zijn voor je

NINTENOO ENTERTAINMENT SYSTEM.

Slalom™ ., ' ' , .

Blades of SteeI™., .. New ..

Double Dribble™ ..

Ice Hockey'fM , .

Golf .. , ,,, ,, , ,, .. , ,.

Mike Tyson's Punch·Qutl!TM ..

Pr0 WrestlingTM .

Rad Racer™ "." " .........

A.C. Pro-AmTM , , .

Wrestlemania™ .

Soccer ..

Tennis " .

Track & Field li™ ,, .. ,, ..

Fighting QOIfTM " ..

GAMEPAK ~

AlleywayTM , , 0

Qolf .. ·· .. · .. ·· .. ,,··,·· .. ·· .. ··· .. ·· ······ .. · .. · .. ·· .. D

Solar Striker™ " D

Super Mario Land™ " " D

Tsnnis . .. ········· .. ·········· .. ······· .. ········· .. ·····O

QixTM ., , , , , , 0

Castlevania™ ··· ··· .. ··,···,·· .. ····· .. ···· ·· .. ··LXl

Double Dragon 11 New D

Donkey Kong Classics™ 0

Ghosts & Goblinsl'M " ~

GradiusTht .. , , , ,~

Gunsmoke™ ~

lkari WarriorsIM [gj

Life ForeeThl " " D

Mario Bros_TM D

Popeye™ , 0

Rush IN AttackTM " ~

Rygar™· .. · .. ·· .. ·· .. · · .. · .. ··· .. ··· .. · .. · .. · · .. ····D

Section zn.1, [g]

Solomon's KeyTlll ,D

Top GunIM D

Trojan'TIIII··· .. ····· .. ·· .. ·· .. ·· · .. · ·· .. ··· ·· .. ··D

GaJaoa™ , , 0

Xevious™ " " " 0

Duck HuntIM , ,0

Gumshoe ~

Hogan's Alley'lM ,D

T0 the EarthTM 0

Wild GunmanThi " 0

Pinball - Revenge of the Gator 0

Wizards & Warriorsl'M " 0

Balloon Kid " " 0

Kwirk " " 0

intendo

Postbus 564 3620 AN Nieuwegein Nederland

RobocOpTM _ ,', Nov .JDee.

Silent Service Nov./Dec,

Black Manta _ December

Faxanadu December

World Wreslling™ December

Double Dragon 1 Winter

PaperboyTM _ ~ Winter

oteotor .. , ,. .., Winter

2

RIEF VAN SUPER

MARIO

Inhoud

Brietvan Super Mario r ~ 3

"Bionic Commando" overzicht 4

"Blades of Steel" overzicht _ .. 6

"Robocop" overzleht 8

"Silent Service" overzicht 10

"GAME BOY" Special - 11

Profile & Top 5 u •• u._.21

Tips en Trues 22

Video Shorts 26

Hoogste Scores 27

Korte Overzichten 28

Postbus LO ""~""""""""""'''' 30

Terug Naar School .. ~ 31

Zo druk is het nog nooit geweest bij ons op kantoor en toch wordt er bljna niets gedaan! Hoe dat komt? We hebben net een hele lading Game Boy's binnen gekregen

en iedereen wil hem proberen! Tijdens het maken van dit nummer heeft iedereen de "Tetris"koorts gekregen, hebben velen een birdie geslagen bij "Golf", zijn veel mensen verslagen met "TennIs" en is Daisy al vaak bevrijd in "Super Mario Land". De nieuwe spellen voor de Game Boy zijn fantastisch en daarom hebben we ook 10 pagina's nodigin dit nummer om julJie dat te laten zien!

Een heelleuk extraatje aan de Ga'me Boy is de Video Link, waardoor je onder andere Golf, Tennis en Tetris met twee personen kunt spelen. Vooral Tetris is te gek om met twee personen te spelen en ik heb helaas Luigi nog niet weten te verslaan (die jongen blijft maar spelenl)

Ondanks de special van 10 pagina's is de rest van het blad ook weer uitmuntend geworden. We bespreken weer 4 nieuwe spellen, waaronder de topper "Bionic Commando" en Konami's super IJshockey spel "Blades of Steel". Daarnaast zijn er de Video Shorts van Adventures of Lolo en Bubble Bobble, vijf Korte Overzlchtsn, weer een Nintendo Spelers Profiel EN een boel hete, nieuwe tips!

Ik denk dat wij hard aan een vakantie toe zijn na dit allesl Over vakantie gespmken, we hebben al sen heJeboel nieuwe dingen voor onze Kerstmis special, waaronder .... ach. wacht maar af!

Vee I plezier ....

President Redacteur

Fotog.rafie Vormgeving

Nintendo is een geregistreerd handelsrnerk van Nintendo Co. Ltd. en de naam "Club Niotendo" wordt gebruikt met de toestemming van Nintenrlo Co. Ltd. Niets dat ver,schljnt in Club Nintendo mag, in geheel of

een gedeelte, worden overgenomen of afgedrukt zooder de nltdrukkeljjke, schrifteUJke toestemmmg ven Nintendo Co. Ltd. elgenaar van het copyright.

Druk

Redactie

Super Mario

Mark Smith Catherine Chenuaud Dennis Hemmings Catalyst Publishing Nintendo CO'l Ltd. Catalyst Publishing

England

Club Nintendo Postbus 184

3620 AD Breukelen Nederland

(NL) 03402·51045 (8) 02·478 .. 9208

Nintendolijn

3 -.-----------------------------

o

o DIT IS JE. OPDBACHT 0

o Aan: Bionic commando #0127 0

o Van: Federatie Commandailt#OO 1 0

o Ket Keiz.erlijke leger is bezig het 0

o Abatros plan inelkaar te zetten, 0

o watdeoverheersingvanhetheelal 0

o zou betekenen. We hebben_special 0

agent #0094, codenaam Super Joe,

o erop afgestuurd, maarhebben het 0

o contact verloren. We denken dat 0

o hij dODd is. Jij .moet _ nu d.e 0

o Keizerlijk.e basi-s binnen. gaan 0

dringen, uitvinden wat er m.et

o Super Joe is gebeurd endevijand 0

o verhinderenhetplanuittevoeren. 0

o Je.kun.tons om informatie vragen, 0 b1ijf dusgoed met ons in contact. 0

o Dat is alles #0.127. Veelg.eluk.

OEINDE 0

KRACHTE.N EN VOORWERPEN

J ouw Bionic Commando start met een normaal pistool en een bionische arm. Je k1ID:t daarmes van platferm tot platform slingeren en omhoog en omlaag klimmen. Als je je arm snel onder contrcle hebt, heh je meer kansen om te overleven,

Er zijn veel verschillendewapens en vo a rwerpen die je in het spel kunt vinden. Sommige hebje nodig om gebieden door te komen. Doorzoek elke basis goed en mis niets, want je zult het hard nodig hebben!

-

DE KEIZERLIJKE BASES

Er zijn 20 verschillende bases inhethele gebied. Een helicopter

vervoerlje vande ene naar de andere, maar paSQP - ala jij je verplaatst, kom je de vijand oak tegen en dan hebben ze twee geheime agenten in hun

handen!J ekunt Iangs ze komen (ongsveer net zeals in Ikari Warriors), maar dat

is met zomakkelijk als je denkt!

Als je op je bestemming bent, kun je .kiezen of je de plaats door.zoek.t of verder gaat naar de volgende ..

4 --------------------------------

__________________________________________________ ~N~o~.~5~/9~O N ~dO)

IN DE BASIS

Bionic Commando is nu in de eerste basis. Hij weet alleen dat Iiij Super Joe meet vinden en de Keizerlijke Iegers moet verslaan. Hij moet nu gaan bedenken hoe hij het aan meet pakken en wat meer te weten kankomen voer hijzicherin start. Hij gaat op weg naar de camputerkamer j waar hij contact kanmaken met zijn commandant. Als hij daar tach is, kan hij oak wat geheime informatie te weten komen ....

In de basis zijn een aantal soldaten en obstakels die je neer rnoet schieten of ontwijken. J e zult dan snel Ieren datje elks basis anders aan moet pakken. In een bepaald bebied benje bijvoorbeeld aHeen maar veilig als je je wapena NIET gebruikt. In andere bases meetje eerstwat voorwerpen veroveren voordat

je verder kunt,

Aan het eind van elke basis korn je oog in. oog te staan met de commandant van die basis, die bewaakt wordt door een groep soldaten. Als j e die allemaal verslagen hebt, magje door naar de voigende basis.

Bionic Commando heeft zoveel verschillende acties dat je er niet 81'1el op uitgekeken raakt! Het is uitdagsnd, verslavend enleuk met een goede besturing en een heleboel kleine, maar moeilijke uitdagingen.

~~_N_O_._5~/9_0 __

SPEEL MET KONAMI'S NIEUWSTE SPEL "BLADES OF STEEL" EEN VAN DE RUICITE $PORTEN VAN A MERIKA. JE MOET HET o.PNEMEN TECEN DE

~ 111 hi rl· BESTEN, MAAR MET EEN BEETJE CEtuK, COEDE 2. 31 ?~ HARDE IIACEN EN EEN INEI I. PEL MOET JE DE

__ • __ ..,,~ t __ KAMPIOENSBEKER TOCN KUNNEN HALEN.

Voordat je je stick oppakt, moet je eerst je team kiezen. Ze zijn allemaal ongelleer ellen sterk, maar toch IIerschiliend. Bekijk goed wat iede.r team kan en klas daarna het team dat het beste bij jou ~ast. NEW YORK De New Yorke rs zij n een

e Mltc,httg-tea Ze hebben

'ni zwa~ke m k sterke

punten.

t

TEAMS

CHICAGO Ze zijn wei heel snel en kunnen goed ollerspelen, maar ze hebben niet zOlleel

kracht. ........."""-~i-

TORONTO

Toronto is niet zo goed in verdedigen, maar het ollerspelen enschieten maken IIeel goed.

n aan de ~uck is, kun je

enorme knal

chten, Direct naar et ziekenhuisf

MONTREAL

Snellejongens die goed uit kunnen breken. Misschien wei een IIan de beste teams IIan het spel.

-

MINNESOTA

Met hun uelle sehastsen en nauwkeurige schoten zijn ze heel moelijk fe lIerslaan.

KAMPIOENSCHAPPEN

6 --------------------------------

,....4Jtf4IJ

No. 5/90 l,Nii!tendo)

------------------------------------------------------~--

TECHNIEKENEN

Ijschoc key lijkt een si mpel, hard spel waarbij je ile puc ell je tegenstander zo hard mogelijk moet raken, maar als je echt wilt winnen, hmt er he.J a TelI.e h'ij kijken. Speel de puck rond als je lIerdedigt en wac.ht op een opening. Kijk goed uil al Je op jeeigen he.1t speelt, want als de tegendander je onderschept, is het gebeurd met je en kunnen zij mak~elijk scorenl

Het ~ublie schreeuwt achter je riig en proheert je un te moedigen. Jij staat daar en weet "an jezell dat je de hele-woreld kunt lIeroiteren. Je moe. aileen niet ollermoedig wordell, want je tegenstander is ook lIan plan om zek., te winnen. Een laafde positie wil niemand hebbenl Ie zullen. geweld gebruiken 8' Itt g

is. Je kunt nu niet meer terug. Doe je handschoen aan en laat II den met wie ze te maken hebbenl

...

..

c

Tussen elk deel heb je ellen om op adem te kome en kun je lekker naar de "ideoschermen kijken om fe zien wat Konami nog meer "oor spellen heelt. Je kun. misschieil zells ellen een klein stukje Gradius spelen!

Blades 0' Steel is eensnel en spannend spel. Mooie beelden en de juiste regels zijn een garantie 1I00r ech. ijshockey.

Leer snel hoe je de keeper bestuurt en hoe je mooie slagen moet maken. Het duurt misschien ellen, maar je lult heel IIeel plezier bele"en aan dit spel!

7 --------------------------------

De i~ ernsfi De hurgem estr wordt in bet gemeent huis vastgehoude door een gek en deze gekheefi ee klein legertje .eeg momen om zi:i'q eisen kraehr hij fe zetten. Zij staan rond hat gebouw en in de straten te wachren om 1tobocop in een hinderlaag te lokken ....

Detroit is een puinhoop en de politie we t nlet waar ze moet beginnen. Roep daarem.Hobocop - ontwo pen aoor O.C.P. om de orde te herstellen in de stad, Er zijn hiJm.en O.C.P. echter ook corrupte mensen die ni t alleenJret b drijf, maar ook de stad bedreigen. Kan Roboeop de dr~iging alleen aan? Of zal iets geheims zijn opdraeht 'Versto~e~ ..... ?

Hij is een echte vechtmachine - in aUe betekenissen van bet woordl J\llet een, gepantserd Iichaam, infra-rude scanners, ijzersterke armenen een heel arsenaal wapens is Roboeop niet te stoppen. Hij is echter NIET onoverwinnelijk. Energie en kraeht geven zijn sterkte weer en als een Vall de twee op is, kan onze 'meohaniaehe held op de schroothoop worden gegooid!

ER WORDT EEN MISDAAD GEPLEEGD .. ?

Op 2nd street geheurt er een.misdaad en er is maar een man die dat kan stoppen. J e vindt Hammer Jack in het warenhuis aan het emd van de straat, maat· Rohocop moet eerst afrekenen mel cell heleboel gangsters die niet zo blij zijn met zijn komstI

Rohoc.op m.o et eer s t het gemecntehuis bereiken. De boeven zullen het hem Diet makkelijk m ak en , want over al staan

krijgtmet de gmneenstegangsteJ\s tem~e~. Pas goed op voor de hewegende l1l;_ULU! metspiezenl Vecht door ell vincit de kamer met lIammer Jack en de burgemeester. Daar wordt het een gevechtvan een tegen een, maar Hoboeop, pa .op! Je mag de hurgemeester absoluut niet rakenl --~~----~~ ..

... ARRESTATIE MODE

aluipschutters met vlammenwe1-pers en geweren die zonder waarschuwlng gaan schieten. Bij de ingang van bet gebotnv staat hem een explosie o ;;valllgst te wach.ren. anwj{.eurig sehieten en snelle

r x n djn nodig voordat Dol> cop ook alleen maac het ,jiii,'H'LLH-'entebuis kan bereiken,

OEFEN MODE ...

Nieman'd twijfelt aan Hebocop's schietsnelheid en nanwkeurigheid en dit i bet moment om dat te bewijzen. Als bij alle dertig doelen ~.LLO..U,""JU. pv seconden weet te raken, kanhij een extra leven verdienen spel, Zelfs als hi] ze uiet allemaal raakt; kan bij toch nog

e:xt:ra energie-bonussen winnenl

Boddtcker; eeri bekeude is altij d te snel geweest zodat ~~'L~"" bern kon pakken - maar dat is Een anonieme tip aan de 1 dat ergens i11 een verlaten rarmeiq drugs gemaa:kt worden en

liften lan.gs aUe etages tottlat hi] Boddicker gevonden he. ,In de fsbriek kun j e een anti-tank geweer vmden, maar een boos familielid v Hammel' Jack wil ditwapen ook.hehbe 1. Rohocop moet P;WS""!!iW~~l'I ... ]~t ames at hij doe:t!

r+- ........ ..L.I..,,,

· Welkom bij de marine'

Neem het commando van een duikboot en maak een aantal spannende gevechten uit de Twee e We.reldoorlog mee met Palcorrr's Silent Service! Neem het op tegen hele konvooien of voer een gr te opdracht uit door een patrouiIJe van 54 dagen op zee te blijven en de Stille Oceaan uit te kammen. it j's, geen normaal adventure of actie spel- je moet hierbij een heleboel strategische beslissingen nernen voordaf jij je de beste duikboot (Commandant ter we:f_eld.mag noement =:...........,

Klaar VOOF onder water ~ duiken! Peri coop omhoog! Vijand in zicht - torpedo's klaar ..... NU! De sonar meldt een voltreffer, maar hij drijft nog. lets naarlinks .... bijna .... Vuur! Nu gaat ze naar beneden! Periscoop omlaag, naar de oppervlakte. Onze missie is volbracht ...

Of je nu op en kon ,,,,,n;;~;,,,'o;J.;-f(er zijn ~es verschiIlende) eelneernf aan een eorlogs-

patrouille, de ge~echten draaien all EaaJ om en ding. Zodra je een

vijandelijks(ihip in zieht hebt, moetjeem vernietigen met je boordkanon of met torpedo's. Als je onder water bent er je raa~een vijand en hij trekt zich terug, moet je besli sen of je het risico neemt door op te duiken om hem te achte ' Igen. fnders kun je aileen maar, hopen dat

je een gelu.kstreffer je torpedo's.

De duikboot besturen, d sehade liekijken, QUe laten lekken (oftewel dood spelen) en een heleboel andere beslissingen wachten opjehl SUent Service. [e hebt te maken met dag en nacht en kunt de tiJoschaal aanpassen! H et is iets heel anders dan j e gewend bent van ee:Q N ES spel, maar daardoor oak heel spannend. Silent Service laat je een l1elel:ioel spannende uren beleven. Sla dit spel nie over!

_____ GAME BOY SPECIAL_

_'GAME BOY SPECIAL-----

WAr IS GAME BOY?

Ninlendo komI met een lolaa/ nieuwe videospe/compuler • Game Boy komI era an! Hel is een volledig draagbaar sysleem en elke compacle spe/cassette combineert slereo geluid mel snelle en scherpe graphics, waardoor hel spelverloop nel 10 spannend is als op je norma/e Ninlendo Enlerloinment Syslem.

De Game Boy basisset heelt alles wal je nodig hebl am direct Ie kunnen spelen mel di, compacte video.spel systeem. 1e krijgl een stereo kopleleloon, de spelcasselle UTetris" (een mooie nieuwe versie van de russische puzzel), plus een Video Link kobelvoor de 2 .. spe/ers Ddie.

Je krijgt er lells vier batteri;en

b··, 'I·

Je komt veel Dude bekenden tegen op de spe/cassettes vo;,r je Game Boy en er worden nog een heleboel nieuwe verwacht. Een poor tile/I. zi;n DSuper Nlario Land", J'Go/l" en uTennis" en binnenkort verschi;nl er oak een nieuwe versie van hel bekende '''Wizards and Warriors" avontuur .

I

-----GAME BOY SPECIAL-

Power

Oplaadbaar Batterij PakiAC Adapter aansluiting

,

Batterij Indicatie Lampje ~. I

,

Contrast

I

Batterij klepje

\'

Koptelefoon lingang

TWEESPELERS VIDEO LINK •••

met twee Game Boy's, elk met dezellde cassefle en verbonden met de Video Link kabe~ kun ie genie fen van he' spannende van inferactieve 2"speJers spellen! \6el spellen hebben dele mogeJi;kheid al en er komen er nog veel meer! Ki;k op de nieuwe spelcl1ssettes naar di, ,eken voor de Video Link mogelijkheid.

-GAME BOY SPECIAL-----

Deze Sovjet hersenkraker is a. verantwoordelijk geweest voor slapeloze nachten van N ES eigenaars en gaat waarschijnlijk hetzelfde doen voor de Game Boy. Omdat hij standaard bij elke Game Boy wordt verkocht, kan iedereen uitvinden hoe verslavend deze cassette is!

Het idee achter Tetris is het vormen van lijnen uit de verschillende "Tetrads" die van boven komen en het voorkomen van het opstapelen van de blokken. Hoe meer lijnen je maakt, hoe sneller de blo,kken vallen en hoe sneller jij moet reageren.

Tetris heeft twee verschillede spellen. Bij Spel A moet je aileen maar zoveel mogel ijk lijnen maken, totdat de stapel

de bovenkant raakt.

...--------~

Elke keer als je 10

lijnen hebt gemaakt

vallen ze sneller, tot ~==*======::::=::J ~ __ ~ een maximum level

van 19.

TETRIS SPELEN

-----GAME BOY SPECIAL-

Spel B is iets anders. Nadat je de beginhoogte en snelheid hebt gekozen meet je 25 lijnen maken. Hoe hoger de blokken starten en hoe sneller ze vallen, hoe moeilijker het is om de 25 lijnen te maken!

Er zijn een aantal technieken die je kunt gebruiken bij dit oriqinele Sovjet spe! waaronder het vormen van een "Tetris". Dit gebeurt als je 4 lijnen tegelijk maakt en je stapel daardoor naar beneden valt! Je moet snel leren beslissen hoe je de vreemd gevormde blokken gaat plaatsen.

Tetris zal je zonder twijfel veel spelplezier geven en je uren achter je Game Boy houden! Het is de mooiste versie die er bestaat en we weten zeker dat als je eenmaal begonnen bent, jij onze menlng zal delen!

TETRIS - VIDEO LINK

Door de Video Linkkabel en twee Game Boy's, elk met een Tetris spelcassette te gebruiken, kun je Tetris ~en·tegen· een spelen. Een nieuwe dimensie aan

het spelverloop. Je moet proberen als eerste 30 lijnen te maken of hem van

UII.~;I;~JU het scherm af te duwen. Dat kun je doen door 2, 3 of 4 lijnen ~egelijk te

maken waardoor hij er 1 , 2 of 4 onderaan bij krijgt. Pas wei goed op! Deze techniek kan oO'k tegen je gebruiktworden! I

Ais je je tegenstander vijf keer verslagen rll~~IIII~

hebt, heb je gewonnen. Doordat er

leuke qrafische grapjes en r-:;::::====::::;;'1 grappige melodietjes in zijn

verwerkt, is Tetris een echte

topper!! !

"tI. ... .E r .... r r of, "l e , .. r I "" " P '" r .. '" e I".;. r , J .. .- ~

"'"" tt.~." ;:..,"'" ~~.,." .. ""'"," .. ' r"'" ~r ;< 'Z' r' .. .r:. w'" .~. ~ r"" " .... 1.: /· 'r:"'II' .. ~ r .... pI'''' ~o:.,.' " t .. "'~"' ..

11:. lAD ..... t"", fA~" ""t!' ... "."'J. ,. .... ~ .... ~r "' .""'''' ~t>"<I. .... " ..... ,p .. f', r ~ ..... c~ .. ~ r'" ~r ~ ,,"/ .. r~.,. r .. f ,;"".

.. .

-GAME BOY SPECIAL-----

Een groot, nieuw allontuur IIan onze bekendste held va or de Game Boy. Met een heleboel oude en nieuwe ingredienten in een nieuwe wereld. Een draam die uitkamt.

Welkam in Super Ma_ria Land - een IIntastische speleasseHe, gevu,ld met schiHerende fantasieen!

In Super Mario Land antmoet Mario weer een heleboel nieuwe uitdagingen op zijn reis door het verraderlijke land en komt hij weer tegenover gellaarlijke IIijanden te staan! Maar laat de moed niet zakken, want Prinset Daisy is onNoerd en je mag niet rusten IIoordat je haar gellonden hebt!

Mario reist weer door IIier IIersehiliende ~-------.., werelden die bestaan uit drie le"els. Oude en nieuwe IIijanden vallen Mario aan tijdens zijn reis door de IIerschiliende koninkrijken met levels die veranderen van de jungle fof oude oosferse gebouwen. In elk level zijn meerdere

IIalien. Mario moet al zijn krachten verzamelen I '~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ en gebruik maken IIan de nieuwe Sky Bop en L.;;

Marine Bop duikboot.

'01ARICI ~-

.... ~o,:... ~.. ~ •• ' .,-,r ,~. ..~ I

. ,"' ~. ;'. ~., . _" ~. ~ . . . , "

-_.-,_,,--_..,....,.....- _ .. '" ~ - - _J- •

Super Mario Land is een spannend spel met gave graphics, schitterende stereo geluiden en alles wat dit tot een r_--.. ..... echte klassieker gaat maken!

-

-GAME BOY SPECIAL-----

KORI

OVERZI(_

N

N'a een grate oorlog is er nog maar een ruimtasehip veer onze planeet Hij meet ons verdedigen tegen een gC0te buitsnaardse invasiemacht die de aarde ~ wil veroveren. De enige rnanierem dit gevaa r af te wenden is am naar het

ce ntrum teg aa n en darts vernieti gen. En g da am a? 0 atweet niema nd. Watweweten

is, dat het afg e 10 pen is a Is hat j e ni et I uktl De actie in "Solar Striker" is non-stop, Je

I .i I I I'

ill

I r I r I t I r 1

.u

vl.iegt door de ruimte, over bossen en over steden als je op zoek bent naar de vijand. Pa k de voorwerpen op am je vuurkrachtte vergroten. Die heb je zeker nodig am de baas aan het einde van elke ronde te verslaan, "Solar Striker" is heel moot ontworpen, de controle is

fantasti.schen de graphics en swingende l~~~:,j~=iij sou ndtrack rnaksn deze spelcassette

,Ji"AUSIE. 0043VUQ acht unrek. Mis hem niet!

~--------------------~

--- .

.~~~!!!!I~l!!!l!!!i!!!.!n Sia af met ean andere sport-topper, Game Boy Golf! Metje caddy moetje 36 holes afleggen en proberen de ka mpi oen va n de club te wo rd en. 0 a or de mooie graphics en de makkelijke controls is "Golf" een van de verslavendste spellen die wij ooit

~q:~~~e~~ gespeeld hebben. De banen zijn mooi, met bunkers en hindernissen op de M1l!~~

III

fJ4

.. ----t 4S:ll:!,

EI

fl7

... ~..t 4~~

jursts plaatsen, Je kunt kiezen uit verschillende clubs en de windsnel.heiden richting veranderen oak. Js kunt je spal en de hoogste score opslaan, zodatjevoorlopig nag niet genoeg krijgt van "Golf". Regenachtige dagen worden noo~ meer zeals vroaqer.

-----GAME BOY SPECIAL-

Heb je ooit wereldkampioen Tennis willen worden? Droom je ervan am de beker omhoog te houden voor een Juichende menigte? Met de G arne Boy "Tennis" is dit mogelijkI Onder de leiding van umpire Mario moetje al je slag en en technieken gebruiken om je tegenstanderte verslaan. Reageer

LEV.EL. 1. 1 ;:a '3 P'--&VEll" 0

C6I!fP_ 0

Als je zoekt naar een verslavend en moeilijk spel voor ie Game Boy, hoef je niet verder te zoe ken dan "Ilix", Het idee lijkt sirnpel, maar het spel is zo spannend datje het niet kunt laten liggen. Je moet bij "Ilix" proberen 75% of meer van het scherm te bedekken met blokken die je aan

alkaar maakt. Beweeg je soepel en ontwijk de fiquran die je willen pakkan, maar als ie langzamer gaat, krijg je oak meer bonuspunten. "Olx" vereist zowel snel denken als snelle reflexen en is goed voor uren plezier. Defans zullen helemaal gekworden!

Help Mario als hij de "Alleyway" ingaatvoor hetsnelste intergalatische pingpong spelletje dat je colt gezien hebt. Gebruik je schip am de supersnelle ba I. terug te kaatsen. Schiet aile blokken van de muur weg, maar pas op dat de bal niet langs je schiet en je voor eeuwig door de

snel met lobs, smashes, forehands en backhands. Om de match te winnen, moet je twee sets winnen. Mario houdt de score bij en raept de 'outs' en 'faults'. De echte sportfans zullen uren zoet ziln met deze snelle a ctiecassette.

ruimte moet zweven! Ais je verder komt ih het spal beginnen de muren te bewegen en wordt het steeds moeilijker. Concentreerje goed.Zodra je eenma al begint met de "Alleyway" muren weg te schieten, kun je bijna niat meer stop pen I

TSESP "~~

",...-f{3UdJ_~t --..

No. 5/90 lNffde n do)

----------------------------------------------------

1105.2

Sluur ie eig,n top vii' naar ons bekende postbus adres (zie pagina 2)

Speladviseur Profiel

Naam: Roger Masters (UK) Leeftijd: 21

Speladviseur sinds: December '89 Hobby's: Gitaar spelen (slecht). Computer technologic

Hoogste Score: Eerste speladvis:eur die 5MB 3 rondspeelde

Favoriet spel: Batman

Naam: Patrick Ingrant (Frankrijk)

Leeftijd: 24

Speladviseurs sinds; Apru'90 Hobby's: schaken, surfen Hoogste $core:The Legend of Zelda in Olevens

Favoriet spel: Batman

N aam: Alexander Brenner (Oostenrijk)

Leeftijd: 20

Speladviseurs sinds: April '90 Hobby's: Biljart

Hoogste Score: Simon's Quest Favoriet spel: 5MB 1 & 2 Legend of Zelda

-----------------------------21"----------------------------

6i~~_N_0_,~5/~9_0 ~

De Hartcontainers zijn erg belangrUk els je het spel af wilt maken. Ze geven Link extra energie die hem helpt zUn opdracht at te maken. Ze Uggen door heel Hyrule en Link moet dus hard zoeken om. ze te oindeti ...

VIERDE CONTAINER

De leatste Magie container ligt in New Kes u to. Om dit dorp te oinden, moet ]e na de Drie Oog Rots naar het noorderi qesn, langs hei meer lopen en de grot aanje bouenkeru. binnenqeen. Kap aile bomen. aan de andere kant am, am iiet dorp te uinden:

A ls je daar bent, moetje aan het oude vrouwtje vragen uieer-de Laatste Magie container verborgen is.

---------------------------------22--------------------------------

EFRSTE CONTAINER ...

Ugt CllTi ct onder net Parape PaZeis - volg he pad tussen de bergen en de zee, totd'a"tje bij een open plek in de bossenomt.

zuid-oost van de . het dorp Raura. ten wordt binnen en loop tiet eiride.

DERDE CONTAINER ...

Deze ligt ten neorden. van he: vijfde paleis. Loop vanaf het eusna naar het westen en ga zoveei mogelijk tissr het noorden. Als je daar bent; moet je naar het eosten voor de container.

VIERDE CONTAINER ...

De laatste container ligt ten oosten van de Drie Dog Rots. Zoek eenuoudig tangs de Oostkust ....

ZELDA II

Een ender liJelangrUk ooonperp ooor Link t(jdens zijn tocht naar het Grote Paleis z(jn de magie containers. Je kant er Dier ninden ...

EERSTE CONT AlNER. ..

De eersie figt in de grot ten zuideti Dan bet Noorder Paleis (de start!)

TWEEDE CONTAINER ...

Aisje de hamer hebt, sla dan hard tegen de rots aan de linkerkant van de grot waar jejuist uii bent gekomen.

DERDE CONTAIIVER ...

Reis naar het noorden aan de linkerkssit: van het Maze eilerid. Uiteindelijk bereikje de container.

retuU

----{ Tips en Trues )t-- N_O._5_/9_O @ntendri}

In deze speedboot race moet je het opnemen legen vijl verschillende monsters die je allemaal proberen aan te vallen! Schakel ze allemaa. zo snel mogelijk uit. Hier zijn een paar aanwijzingen ...

Eerste Draak

Deze draak is niet zo moeilijk te verslaan als je snelvuur en warmte-raketten hebt. Dan hoet [e hem aileen maar in zijn nek te schieten.

Krab

ier neb Ie weerdezelfde wapens nodig en schiet dantn zijn gezicht .de-llnksr bovenkant van het

Kreeft

Blijf staan en schiet hem snel in zijn gezicht - hierdoor wordt hij zwaar geraakt. Ga daarna naar de rechter bovenkantvan het scherm om het af te maken.

Tweede Draak

Pas opl Hij is dodelijkl Zorg dat je een goede reserve hebt en gebruik dat ook als je eij hem in de buurt komt. Schiet daarna alles wat je hebt op zijn nek en hoop dat jouw krachtveld het langer ulthcudt dan zijn energie I

De Haai

Ondanks dat dit het laatste gebled is, moet het met onze aanwijzingen nist ZQ moeilijk zijn. Begin in de linker onderhoek en als hij opduikt, meet je alles wat je hebt snel in zijn mond schieten. Prebeer dan uit te vinden waar hij weer opduikt en wacht daar. leder keer als hij boven komt, moet Je hem raken, anders belandt je snel tussen de rest van zijn middageten ....

HOE KOM IK DOOR HET LANDHUIS IN LEVEL TWEE?

Heb oeel geduld!! Neertt het op tegen een man tegelijk en vemietig ze zoneel mogelijk door de muren been. Als je in de top van tie: gebouw komt, moetje zekerzijn d.atje alle mannen uemietiqd hebt, want enders besluiperi zeje van ecbieren. Laatste tip: Buk: altijdals

je een man aanvalt!

HOE VERSLA IK MAGERE HEIN EN VAMPIRA

Magere Heiri is de moeilijkste baas am te oerslesn. Om dit monster te kunnen verslaan hebje de Morgen Ster en de Diamant nodig .. Alsje Magere Hein tegenkomt, moetje eerst de Diamant gebruiken. Oa daarna links van hem staan en spring en sls. mei je zweep totdat te hem verslagen hebt:

vemptre is niet zo moeilijk: Blijr gewoon (inks van hesr eri blijr springen. Gooi ondertussen steeds met de zilveren dolk als z_U rondvliegt. Als zij vuurtranen [aat vallen, moetje onder haar gaan staan en je beschertnen metje schild (dat krijg Je els je de Rib hebt.)

WAARVOOR KUN JE DE HOORN GEBRUIKEN

In nerschitlende levels zie je slleeri maar geheime deuren sls je er tegenaan laopt. Bless op de hootti enje ziei alle geheime deuren oerschiinen.

ZELDA II

HOE KRIJG lK DE MAGISCHE SLEUTEL EN DE DONDERSPREUK?

Je maet de magische sleutel hebben voordatje aan Paleis 6 beqirit: Ga eruoor naar New Kasuto en qebruik: een SPREUK bij een daodlopend eina.

De Dander kun je In de spoakstad uiruien en daar neb je je kruis uit Paleis 6 Door no dig. Ga daarna naar een wijze man dieje de spreuk zal leren.

--------------------------------24--------------------------------

~ ~N~O_.5~/~90~~~~

Je kunt ook tips aan ons doargeven 0 die, als hel i nderdaad hele goede tips

zijn, afgedruktworden in hetolubblad.

Stuur ze naar:

Lezer tips

Club Nintsndo, Postbus 564, 0 3430 AN Nieuwegein

Holland

°Lezers Tips en Trues

O Als je een probleem hebt met een spelletje kun je onze Nintendo Servicelijn bellen onder het nummer 03402-51353. Onze speladviseurs zitten daar aile werkdagen van 14.00 uur tot 19.00 uur. Daarnaast kun je oak al je vragen naar ons blad bp het bekende adres sturen.

o

o

Ik heb twee goeie tips voar Cobra Triangle: 1 - Aan het begin van elk gebied moet je op de A knop blijven drukken en je krijgt 1000 puntenl

2 - Als je aan het eind van een gebied sprinqt, moetje op linksonderdrukken zodat je draait. Elke draai die je maakt levert je 1000 punten opt

J. Prince, U.K.

o

o

o

Als je eerst naar Gutsman gaat en hem verslaat, kun je met zljn kracht de magnetisehe straal van Eleeman veroveren. Als je met Cutman aan het veehten bent, moet je met de kracht van Gutsman een rotsblok optillen en dat naar Cutman gooiert!

Thea Strick, Holland

o

Ais in de tweede opdracht je zwaard gestolen wordt door een 'Buabsl", hoef je aileen te fluiten am het terug teo krijgen. Ais je de "Grumble Grumble" hetvoer geeft, moet je snel op SELECT en daarna op A drukken. Je bent het voer dan niet kwijt.

Gary Briggs U.K.

o

o

o

o

Horde Lopen

Als aan het eind van de baan de lopers nag gelijk zijn, moet je spri ngen met de B knop om een kwart seconde te winnen.

Zwemmen

Bij de afsprong moet je duiken met de A knop en zolang mogelijk onder water blijven. Druk daarna snel op de A en de B knop en herhaal dit als je je omdraait aan het eind van de baan. Je moet zo kunnen winnen.

R. Sebastian, Frankrijk

00 0 0 0

o

Als ie bij de Grote Vleermui_s bent, moet je ergens een blok kapot slaan am een Dubbelschot te krijgen!

J. Porter, U.K.

In het eerste gebied van level 2 is er een schatkist. Loop hiervoor op de eerste trap en sia de twee blokken in de rechter muur kapot. Ga in het gat staan en er verschijnt een schatkist op de vloer!

o

o

o

o Sam Baets, Belgie

00

O Om langs de tank, die voor gebouw 2 staat, te komen, moet je eerst de rantsaenen ophaJen die Ilggen in de truck waar je twee schermen naar beneden langs bent gekomen. Benader de tank van de zijkant. Als hij stopt, moet je er heel snel langs, ander vernietigd hij je, Je komt nu in een mijnveld, vlakbij de ingang van gebouw 2.

~F. Fabrice, Frankrijk

--------------~~~--~~~·25------~--~--~------~---------

Bub en Bob ziJn niet v:rolijk - hun ¥rienden zijn ontvoerd door Baron Von Blubba en zijgaan ze terughalen!

Door 113 verschilIende, bubbelendegebieden moeten onze vrienden het opnemen tegen de he.lpersvan Von Blubba am verde .. te komen in hetspel. Onderweg kunnen ze een hel.eboel bonussen verzamelen, waarender de kans op extra levens.

Leer hoe je relst op je bellen en hoe je ze kunt gebruik.en om vijanden te versJaai1. Het is rnoeilijk, maar met een beetje oefening moetje een heleboel p.lezier kunnen halen ult deze spel.cassette.

Bubble Bobble heert alles wat een leuke speleasserte moet hebben - fantastische twee-spelers :mogelijkheid, uitmuntende graphics en leuk.s geluiden. Etht iets leuksl

ADVENTURES OF

Lala, de prinses van Eden, is ontvoerd door de Duivel enwordt gevangen gehouden in zijn kasteel. Prins Lola zal haar gaan redden en de Grote Demon gaan vernietigenzodat het land van Eden weer in vrede kan leven ....

De vijftig kamers van het kasteel worden bewaakt doo ... de soldaten van de Duivel en in elke kamer moet Lolo aile harten ver.zamelen en de parel te pakken zien te krijgen. De vij·anden staanop strategischeplaatsen en kunnen aUemaal iets anders doen. De een zal je proberenin een heek te drijven terwijl de ander opje kan sehleten. Je moet ze klem z.etten of ze ontwijken. Deenige wapens die je hebt,zijn eierachtige voorwerpen dieje nodig hebt am op bepaalde plaatsen in de kamerte kornen.

The Adventures of Lolois een briljant puzzelspel waarbij [e echt aan het denken wo.rdtge.zet. Je kunt het ook met een hele groepspelenomdat het in de loop van het spel aileen maar moeilijker wordt!

COBRA TRIANGLE

Ralph Bulgheroni 950,000 Zwitserland

Daniel Dervaux 848,300 Duitsland

Thomas Milchram 683.100 Oostenrijk

MatthiasSchebmayr 653,550 Zwitserland

GOLF

Christainn v HOl'batschewsk·19 Duitsland

Steve.-Cheriog ·15 UK

Derek Jerraril -15 UK

Tersten RUdnik ·15 Duitsland

Dwayne Cowens (20 ) ·14 UK

Mark Booker ( 11 ) -12 UK

Eduardo Daeza -12 Spanje

William Goddard ( 9) -12 UK

Terry Symes -12 UK

Alejandro Faul -8 Spanje

GUNSMOKE

Stephane Larterel 999.990 F~ankriik

Eric Lupesco ( 11 ) 999.990 frankrijk

Matthias Scheibmayr 999,990 Zwitserland

Siegfried Fels 985,960 Oostenrijk

Etienne Engels 880.080 HoUand

Richard IJruurs 123.400 Holland

Patrick Debaar 692,180 Belgie

David Robson ( 20 I 660,380 UK

Martin Ball ( 10) 482.120 UK

10 ICARUS

9,999.999 Duitsland

6.610,400 Belgie

Petra Poggel UITGESPEELD IN a LEVEN

Duitsland

Christian Schuff UITGESPEELD IN 0 LEVEN Duitsland

RobertBeekman UITGESPEELD IN 1 LEVEN Holland

Menno van Sligier UITGESPEELD IN 1 LEVEN Holland

LIFE FORCE

Frederic Rosetzky 351.080

MACH RIDER

Mario Hahnel 999,990 Thomas Milchram 999.990 Christian Stolz 338,730

Nicholas Del Darren Pinoh Robin danisem,

Partick

PINBALL

Andre Schutte YvonneZach

Mr Garment I 49 ) Torsten Penth Mario Mularczyk Ni.gel Spurgin

M Franquet

683.180 659.980 609,510 512,750 554,020 265,920 201,510 185,740 144,930

Frankrijk

Duitsland Oostenrijk Duitsland

Spanje Spanje

HC PRO AM

Johnny Pasleall Andras Seid Pieter Mesdagh Tim Hinze

Luis A Martinez Oliver Lee Andreas Ewig Bernhard Mehter

512.632 216.307 215,301 211.068 201,121 199.290 190,231 186,871

Belgie Oostenl'iik Belgie Duitsland Spanje UK Duitsland Duitsland

ROBOWARRIOR

Peter Grossauer 9.999.900 Oostenrijk

Hermann Speckin 9,999,900 Duitsland

George Franklin 8,934.300 Holland

Eva Heugartner 1,.681.000 Zwitserland

RUSH fN ATTACK

Freddy van Veen 3.089.600 Holland Hermann Baudry ( 15) 3,068.100 Frankrijk Robin Jansema 2,500,000 Helland

TROJAN

DuitsJand Spanje Frankrijk Honand

829.2250ostenrijk 202.580 Holland

t je beter kunt scoren? Ja! Als je van het scherm met de score erop r: Club Nintendo, Postbus 564, 3430 and.

No. 5190

Wat kunje later dtt jaar verwachten???

Stap in de wereld van eZfen en trollen en ontdek. het mysterie en de intriges van Nintendo'» laatste adventure spelcasseite Paxanadu,

Als je tel'ugkomt van een langereis, uindt je je elfendorp uernield en oerlaien. De Wel'eldboom, die jOUUJ uiereld leefbaar houdt; is in gevaar. Ji} moei he; kasteel van de Kuiade binnendnngen en hem oemietigen. Omda: er nieie meer is in je geboortedorp, ga je 6p pad en. hoopt dai het recht z(J1 zegeoieren. ...

Faxanadu is een spannende spelcassette die gaed in de rij iulventure spelcassettes, zoale Simon's Quest en Zelda IT- The Adoeniure a/Link, ooor he: Niniendo Entertainment System past. Het speI is e1'g groat en je zuli een. hoop moeten onidekken en nechien. Je hunt oak een heleboel dingen doen, zoals sleuieis, ooonoerpen en wapens kopen, je energie herstellen en mini-auonturen heleuen. Eenechte spelcassette 'Door de adventure fans - kijk uit naar het voZledige averticht in Ql1S volgende nummer!

Neem het op tegen de grote, gemene vechtmachines in de grenzeloze spelcassette World Wrestling van Tecmo. Er zijn tlentallen verschillende technleken en tegenstanders in deze worstelwedstrijd. Mis hem niet!

Als [e je worstelaar gekozen hebt en [e fit hebt gemaakt in de gym:taal ku n j e gaan begin nen rn at de echte wedstrij d.

Probeer uit te vinden hoe sterk je tegenstanders zijn met [e bodyslarn, nekklem en cobra twist. Vecht en win! Een goede commentator en close-ups van [e beste bewegingen rnaken desfeer eornpleet van deze zweetparti] in de ring.

Tecrno's World Wrestling is de beste worstel spelcassette die wij ooit gezien hebben, In een ander nurnrner van Club Nintendo zullen weeen volledig overzlcht geven. TOT DAN!

Over de he Ie wereld worden kinderen ontvoerd en daarna gedwongen am drugs te verkopen. Ze kunnen met geen

~A~1·. A mogelijkheid wei.geren. want anders .... Zelfs de polltie is hulpeloos. Ze kunnen niets doen. Er is maar €len persoon die

er iets aan kan do.en. lemand met iets extra's, die bereid is over de wereld te reizen om hier een eind aan te maken. Hij gaat naar hun bases ..... vecht tegen ze ... vernietigt ze ... en redt de ontvoerde kinderen. Nierszal., kan ... hem stop pen!

De kwade drugsbaronnen mogen wei oppassen. Nog even en dan ontrnoeten ze The Wrath of the Black Manta ....

Double Dragon Is heel enders dan zijn opvolger, met 7 andere levels, dndere bewegingen en een twee-speler keuze, woarmee je met een heleboel verschillende figuren tegen elkaar kunt vechten. In ons volgende nummer stoot een groot overzicht van belde spellen!

Voordot Jimmy en Billy Lee tegen de Black Shadow Bende rnoesten vechten, beleefden zij een onder ovontuur. Dit verhoal ging over Billy die in de straten van zijn geboorteplaats tegen een Black WarriDF Bende moest vechten. De actie was net z:o sponnend. de vijanden netzo sterk en Billy bijna net 20 goed ols In zUn latere avontuur.

"Probotector" is de Nintendo Entertainment System uitvoering van de spelautornaten hit 'Contra'. Dit dankzij Konami. Het is en nieuwe actie .. cassette waarin Ie zelfs met z'n tweeen kunt spelen - wie zei er dat een videospel asociaal was?!

Probotector heeft acht verschillende snelle levels. elk gevuld met veel rcbct-tegenstanders, grote bazen aan het eind van elk level en een heleboel

vallen onderweg. Samen met te gekke graphics en mooie muziek is dit een spetcassette dieecht de rnoelte waard is!

Beste Club Nintendo,

lk vind jullie magazine hartstikke leuk en ik zou. jullie graag wat vragen willen stellen.

1. Komt het Club Nintendo magazine iedere week, iedere veertien dagen of iedere ma and uit?

2. Hoe lang zal de Club Nintendo blijven bestaan?

3. Hoe kan ik mijn vader zouer krijgen dat hij meer spellen voor mij koopt?

Ren sk e Evers, Holland.

Beste Renskel

Beste Mario, Ik wil [e van harte feliciteren met

h t laatste Club Nintendo

e . e deze is absoluut de

mb agt~l~e -snellen die behande~d

es e.r ldi ar ik

zfin lijkert mij gewe 19 rna

h!b een probleem om z~ te k;~:n. Als ik namelijk naar mlJn 10 dat winkelier ga, wordt er gezeg~,

de spellen niet bescl_rlkbaar s~Jnde Geef rni] een oplosslng waat ik

speUen kan kopen.

Serge Doves, Holland,

Hier komen me antwoorden op je Yragen.

1. Het Club Ninlendo magazine komi ledere twee maanden uit. 2. .. Zolang er voldoende Nlntendo bezitterslbezilsters zJJn zal er

ait1ld sen Club Nintendo zUn. '

3;, . Je kan ladere week de auto van je vader wassen of heJe goede clJfers op school ~alen. Een ander goed idee kan ZUn hem de spellen Ie laten aen zodal hij het zeit erg leuk begIn! Ie vinden en €Ius zeit spellen gaat kapen.

Beste Nintendo fan.,

Ten eerste kun je altijd het magazin~ volgen

r de speHen ultkomen1 zodat ie weet wa~nee o~ze N\ntenclo Service liin

tevens kun Je 00 no~ .. . AI een

bellen zii k.unnen je altl]d help.en. s d heeft

wink.elier een spel echter met m voorraa . •

kan hij oat voor Ie bestel1en.

Ik schrijf je een brief om over mijn nieuwe Nintendo spel Rad Racer te vertellen, Ik denk dat het een geweldig spel is en ik hoop dat er nag andere 3-D spellen gemaakt worden.

Kun je rnij vertellen of mijn Club Nintendo lidmaatschapskaart al verstuurd is: want ik wach er al heel lang op.

evan Eijck, Holland.

Een laatste raad aan aile Nintendomaniakken: Als de school uit is, kun je je op je control deck werpen en aile dingen proberen die je in de lessen hebt bedacht.

Een fijn schooljaar voor ledereen!

TERUG NAAR SCHOOL

MAR.IO en LUIGI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful