I

L. J.

rezirea
S M I T H

Jurnalele VAMPIRILOR 1
Traducere d i n limba engleză d e MIRELLA ACSENTE

GRUPUL,

L E D A EDITORIAL

CORINT

:!

4 septembrie ragă Jurnalule, Azi o să se întâmple ceva îngrozitor. Nu ştiu de ce am scris asta. E o nebunie. N-am nici un motiv să Jiu prost dispusă, ba chiar am /oale motivele să Jiu Jericită, dar... Dar iată-mă aici, la 5.30 dimineaţa, trează şi speriată. Continui să-mi spun că m-a zăpăcit diferenţa de fus orar între Franţa şi State, dar asta nu explică de i t mă simt atât de speriată. Atât de pierdută. Alaltăieri, când mătuşa Judith, Margaretşi cu mine veneam cu maşina de la aeroport, am avut un sentiment atât de ciudat. Când am intrat pe strada noastră, mi-am
\/>i/s

dintr-odată: „Mami şi tati.ne aşteaptă acasă.

8 • Jurnalele Vampirilor

Trezirea • 9

Pun pariu că or să fie pe veranda din faţa casei sau în living, uitându-se pe fereastră. Cred că le-a fost atât de dor de mine." Ştiu. Sună total aiurea. Dar chiar şi când am văzut casa şi veranda goală, tot am crezut asta. Am urcat în fugă treptele şi am apăsat pe clanţă şi am bătut în uşă. Iar când mătuşa Judith a descuiat uşa, m-am năpustit înăuntru şi am rămas în hol ascultând, aşteptând s-o aud pe momi coborând scările sau pe tati strigând din living. în acea clipă, mătuşa Judith a dat drumul unei valize pe podea, cu un zgomot asurzitor, chiar în spa­ tele meu, a scos un oftat adânc şi a spus: „Suntem acasă." Şi Margaret a râs. Iar eu m-am simţit copleşită de cel mai îngrozitor sentiment pe care l-am avut vreodată. Niciodată nu m-am simţit atât de total şi de cumplit pierdută. Acasă. Sunt acasă. De ce sună asta ca o minciună? M-am născut aici, în Fell's Church. întotdeauna am locuit în casa asta. Iar asta e tot vechea mea cameră, cu urmele de ars pe duşumea de când Caro line şi cu mine am încercat să fumăm pe furiş nişte ţigări în clasa a cincea şi aproape ne-am sufocat. Mă uit pe fereastră şi văd gutuiul mare în care s-au urcat Matt şi băieţii acum doi ani, apărând neinvitaţi la petrecerea în pijama de ziua mea. Ăsta e patul meu, scaunul meu, comoda mea.

Dar în clipa asta totul mi se pare ciudat, ca şi cum nu aici ar fi locul meu. Eu sunt cea care nu are ce căuta aici. Şi cel mai rău e că simt că există un loc care e numai al meu, doar că nu-l pot găsi. Ieri am fost prea obosită şi am ratat prima zi de şcoală. Meredith a luat orarul pentru mine, dar n-am avut chefsă vorbesc cu ea la telefon. Mătuşa Judith le-a spus tuturor celor care au sunat că diferenţa de fus orar mă terminase şi că dormeam, dar la cină s-a tot uitat la mine cu o privire ciudată. Dar azi trebuie să mă văd cu ceilalţi. Ar trebui să ne întâlnim cu toţii în parcare înainte de ore. De-asta sunt oare speriată? Mi-e frică de ei? E l e n a Gilbert se opri din scris. Se uită la ultimul r â n d d i n j u r n a l , apoi clătină din c a p , cu stiloul în a e r d e a s u p r a caietului m i c cu coperţi de catifea albastră. Apoi, cu un gest b r u s c , înălţă c a p u l şi a r u n c ă stiloul şi caietul în b o v i n d o u , u n d e r i c o ş a r ă inofensiv şi a t e r i z a r ă p e b a n c h e t a c u p e r n e d e sub fereastră. E r a total r i d i c o l . De c â n d îi e r a ei, E l e n a Gilbert, frică să se v a d ă cu o a m e n i i ? De c â n d îi e r a ei frică de ceva? Se ridică în picioare şi îşi b ă g ă furioasă mâinile într-un c h i m o n o roşu de m ă t a s e . Nu a r u n c ă nici o privire înspre oglinda veneţiană bogat o r n a m e n t a t ă de deasupra

" Şi Margaret a râs. cu urmele de ars pe duşumea de când Caro line şi cu mine am încercat să fumăm pe furiş nişte ţigări în clasa a cincea şi aproape ne-am sufocat. Se u i t ă la ultimul r â n d d i n j u r n a l . m-am năpustit înăuntru şi am rămas în hol ascultând. dar n-am avut chef să vorbesc cu ea la telefon. Meredith a luat orarul pentru mine. Sunt acasă. De-asta sunt oare speriată? Mi-e frică de ei? E l e n a Gilbert se opri din scris. în Fell's Church. Ar trebui să ne întâlnim cu toţii în parcare înainte de ore. întotdeauna am locuit în casa asta. scaunul meu. Mătuşa Judith le-a spus tuturor celor care au sunat că diferenţa de fus orar mă terminase şi că dormeam. chiar în spa­ tele meu. u n d e r i c o ş a r ă inofensiv şi aterizară p e b a n c h e t a c u p e r n e d e sub fereastră." Ştiu. Nu a r u n c ă nici o privire î n s p r e oglinda veneţiană bogat o r n a m e n t a t ă de deasupra . Niciodată nu m-am simţit atât de total şi de cumplit pierdută. Dar în clipa asta totul mi separe ciudat. Iar când mătuşa Judith a descuiat uşa. în acea clipă. De ce sună asta ca o minciună? M-am născut aici. î n ă l ţ ă c a p u l şi a r u n c ă stiloul şi c a i e t u l în b o v i n d o u . cu un zgomot asurzitor. Ieri am fost prea obosită şi am ratat prima zi de şcoală. E l e n a Gilbert. Şi cel mai rău e că simt că există un loc care e numai al meu. Cred că le-a fost atât de dor de mine. Dar azi trebuie să mă văd cu ceilalţi. aşteptând s-o aud pe mami coborând scările sau pe tati strigând din living. Eu sunt cea care nu are ce căuta aici. apărând neinvitaţi la petrecerea în pijama de ziua mea. De c â n d îi e r a ei. Apoi. Mă uit pe fereastră şi văd gutuiul mare în care s-au urcat Matt şi băieţii acum doi ani. mătuşa Judith a dat drumul unei valize pe podea. Am urcat în fugă treptele şi am apăsat pe clanţă şi am bătut în uşă. apoi clătină din c a p . Ăsta e patul meu. ca şi cum nu aici ar fi locul meu. Iar asta e tot vechea mea cameră. a scos un oftat adânc şi a spus: „Suntem acasă. uitându-se pefereastră. tot am crezut asta. Acasă. comoda mea. cu un gest b r u s c . Sună total aiurea.8 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 9 Pun pariu că or să Jie pe veranda din faţa casei sau în living. cu stiloul în a e r d e a s u p r a caietului m i c cu coperţi de catifea albastră. doar că nu-l pot găsi. dar la cină s-a tot uitat la mine cu o privire ciudată. Dar chiar şi când am văzut casa şi veranda goală. E r a total ridicol. frică să se v a d ă cu oamenii? De c â n d îi e r a ei frică de ceva? Se ridică în picioare şi îşi b ă g ă furioasă mâinile într-un c h i m o n o roşu de m ă t a s e . Iar eu m-am simţit copleşită de cel mai îngrozitor sentiment pe care l-am avut vreodată.

Şi p r e ­ simţirea că avea să se î n t â m p l e ceva îngrozitor..O să iau o gogoaşă pe d r u m . î n t r e r u p â n d protestele mătuşii J u d i t h . O baie fierbinte şi nişte cafea. iar p ă r u l ei e r a deschis la c u l o a r e şi zburlit... cea care i m p u n e a m o d a în liceul ei. O sărută pe M a r g a r e t în creştet. P a ! — Elena. T o a t e s e n t i m e n t e l e d e p r i m a n t e d i n a c e a dimi­ n e a ţ ă o copleşiră din n o u . pe p ă r u l cânepiu.. îşi spuse. Neliniştea. avea o faţă îngustă şi plăcută. . Şi se o p r i .a m timp p e n t r u micul dejun. In b u c ă t ă r i e . O închise în u r m a ei. strâns neglijent. aşa c ă n u m ă a ş t e p t a ţ i cu m a s a . se g â n d i ea. — Şi o să mă d u c p r o b a b i l a c a s ă la M e r e d i t h sau B o n n i e d u p ă şcoală. spuse veselă E l e n a . ca şi c u m ar fi fost t o a t e goale pe d i n ă u n t r u . şi din oglindă o privi o fată cu un z â m b e t tai­ nic. E l e n a . — Dar. subţire şi calmă. R i t u a l u l spălatului şi î m b r ă c a t u l u i din fiecare d i m i n e a ţ ă e r a liniştitor. surioara ei de p a t r u ani. C a r e în această clipă avea pe faţă o î n c r u n t a r e n e o b i ş n u i t ă şi buzele strânse. — E l e n a ! U n d e eşti? O să întârzii la şcoală! V o c e a ajunse p â n ă la ea de la p a r t e r . nu p o ţ i să pleci fără să m ă n â n c i ceva. — D a r . sco­ tocind p r i n t r e noile h a i n e c u m p ă r a t e d e l a Paris. iar m ă t u ş a J u d i t h prăjea ceva p e plită. .Bună dimineaţa la toată lumea. şi se întoarse către uşă. uitate. Elena. Casele victoriene înalte p ă r e a u c i u d a t e şi t ă c u t e . şi o să mă calmez. şi ea îl prelungi. t e a m a . î n cele din u r m ă alese un tricou roz p a l şi o fustă p a n ­ talon foarte scurtă din in alb care o făceau să a r a t e ca o î n g h e ţ a t ă de z m e u r ă . la fel ca nişte case de pe un pla­ t o u de filmare p ă r ă s i t . Ai nevoie de p r o t e i n e . P ă r e a u goale de oameni. Apoi îşi luă rucsacul şi coborî scările. T o c m a i b u n ă de m â n c a t . Elena îşi m a i trecu o d a t ă peria prin p ă r u l mătăsos şi şi-1 prinse la spate cu o panglică roz aprins. m â n c a cereale la masă. şi păşi pe v e r a n d a casei. E l e n a Gilbert. î n a i n t e de şcoală. T e m e r i l e ei de m a i d e v r e m e dispăruseră. elevă în u l t i m u l a n . M ă t u ş a J u d i t h e r a g e n u l d e femeie c a r e p ă r e a î n t o t d e a u n a vag agitată. E l e n a e r a deja la uşa de la i n t r a r e . fata pe c a r e orice b ă i a t o voia şi în locul căreia orice fată voia să fie. . M a p l e Street e r a pustie.10 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 11 c o m o d e i d i n l e m n d e cireş. E l e n a o sărută pe o b r a z . . d a r pline de lucruri stranii care o u r m ă r e a u . b l o n d ă . M a r g a r e t . . î m i pare rău că n . ştia c e a r v e d e a .

o siluetă î n t u n e c a t ă profilată p e cerul alb c a h â r t i a . C ă c i c i o a r a . a r z â n d u . stând la fel de n e m i ş c a t ă ca şi frun­ zele p ă t a t e cu g a l b e n d i n j u r u l ei. îşi lăsă j o s rucsa­ cul şi ridică o p i a t r ă din d r u m .12 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 13 Asta era. Apoi. Nu-i v e n e a să c r e a d ă că t o c m a i făcuse aşa ceva. cu un c r o n c ă n i t răguşit. a r u n c ă p i a t r a . ci lăptos şi o p a c . cu c u r c u b e i e s t r ă l u c i n d în p e n e l e ei î n t u n e c a t e . se î n d e p ă r t ă în direcţia pădurii. r â z â n d .t e de-aici\ Şi. E r a cea m a i m a r e cioară pe care o văzuse vreo­ d a t ă . E r a o cioară.i obrajii şi gâtul. iar p a l a de v â n t stârnită de m i ş c a r e a aripi­ lor îi ciufuli p ă r u l blond. îi v e d e a l i m p e d e fiecare deta­ liu: g h e a r e l e n e g r e l a c o m e . Ca şi c u m o d e z b r ă c a din ochi. rostind ultimul cuvânt. D a r cioara se înălţă din n o u şi se roti în înalturi. Cum a p u t u t să fie a t â t de p r o a s t ă ? E r a o zi frumoasă. stânjenită. a s e m e n e a u n u i cas­ t r o n uriaş r ă s t u r n a t c u g u r a î n j o s . o u ş ă se deschise şi m a i m u l ţ i copii ieşiră afară. şi-şi a u z i v o c e a t r e m u ­ r â n d de furie. Z ă r i ceva î n t u n e c a t p r i n t r e r a m u r i l e b ă t r â n u l u i gutui din faţa casei. încât p u t e a foarte bine să fie o statuie de c e a r ă a unei păsări. L e z â m b i . E l e n a se î n d r e p t ă încet de spate. ciocul ascuţit. E l e n a se g h e m u i . însă cioara se înălţă spre cer neatinsă. brusc p a n i c a t ă a t u n c i c â n d p a s ă r e a trecu c h i a r peste c a p u l ei. apoi respiră din n o u . care p r o m i t e a m u l t e l u c r u r i frumoase. d a r într-un fel ştia. a p o i se u i t ă în jur. .o a s e m e n e a căldurii soarelui. — P l e a c ă de-aici. î n a i n t e să-şi d e a s e a m a ce face. . spuse. Pleacă! D u . ş i n i m i c r ă u n u avea să se î n t â m p l e . D a r în t i m p ce se u i t a la ea. U r m ă o ploaie de frunze. o p r i v e a . A e r u l e r a înă­ b u ş i t o r şi E l e n a e r a c o n v i n s ă că nişte o c h i e r a u aţintiţi a s u p r a ei. ochiul n e g r u care lucea. cineva o u r m ă r e a . . Un v â n t uşor făcea frunzele să se mişte şi E l e n a trase a e r a d â n c în p i e p t . cerul p ă r e a la fel ca în fiecare zi. E l e n a simţi c u m se înroşeşte. C e r u l de d e a s u p r a nu e r a albastru. c u m c ă l d u r a o c u p r i n d e în valuri. O p r i v e a în felul în c a r e o priveau băieţii a t u n c i c â n d p u r t a c o s t u m de baie sau o bluză t r a n s p a r e n t ă . î n c e r c ă să-şi s p u n ă că era ridicol. Stătea complet nemişcată. grasă şi lucioasă. D a r a c u m că p a s ă r e a dispăruse. In j o s u l si lăzii. Aripile ei e r a u uriaşe şi făceau z g o m o t cât p e n t r u un stol întreg de ciori. Ai ei e r a u ochii c a r e o priveau. u n val d e u ş u r a r e s l r ă b ă t â n d .

se relaxa. Ştefan a p r e c i a respectul p e n t r u trecut. ni.upermarketurile şi m a g a z i n e l e cu fast-food. e r a u n oraş t â n ă r .i. d a c ă n-ar tre­ i m i pur şi simplu să r e n u n ţ e la tot. n i c i o d a t ă n-o să fie a c c e p t a t cu totul. C u m • I' . Se săturase de întuneric şi d e lucrurile c a r e vieţuiau î n el. sigur. D a r p o ţ i să le spui că te-ai o p r i t să a r u n c i cu o p i a t r ă î n t r . Şi în pri­ m u l r â n d s e săturase s ă fie singur. T o a t ă l u m e a o să stea s-o aştepte în p a r c a r e . I I d e dus p â n ă l a c a p ă t . D u p ă s t a n d a r d e l e lui. Ar fi v â n a t ceva m a i m a r e decât un i e p u r e d a c ă ar fi ştiut cât de înfometat era. o p o r n i cât p u t u de r e p e d e în josul străzii. Ştefan Salvatore a r ă t a î n t o c m a i ca un elev obişnuit de liceu. • gândise că ar p u t e a să t r ă i a s c ă d i n n o u în < lumină? I )ar se săturase de viaţa în u m b r ă . Nu avusese de g â n d să o o m o a r e . şi chipul i se crispa uşor a p ă r e r e de r ă u . D a r amintirile şi stafiile R ă z b o i u ­ lui Civil î n c ă m a i d ă i n u i a u acolo. să se asigure că nu rămăsese nici u n strop d e sânge p e ele. Desigur. sau ce ar trebui să facă p e n t r u a şi-o satisface. C â n d văzu că era d o a r o p a s ă r e . cu soa­ rele filtrat p r i n t r e frunze căzându-i pe p ă r u l ondulat. lângă stejarii b ă t r â n i .ii C i o a r a se n ă p u s t i p r i n frunzişul din vârful steja­ rului uriaş şi Ştefan îşi î n ă l ţ ă a u t o m a t c a p u l . R ă m a s e în picioare. Gândul îi a r c u i b u z e l e î n t r . Se g â n d i • i p o a t e ar ajunge să-i p l a c ă o a m e n i i din Fell's < lliurch. Ei. O c h i i îi cobor â r ă la forma albă şi i n e r t ă pe care o ţinea în m â i n i . A c u m îşi t r e c e a c u limba peste gingii şi b u z e . la fel de reale ca .u n z â m b e t a m a r . D a r .14 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 15 N i m i c r ă u nu avea să se î n t â m p l e — d o a r că ea o să întârzie la şcoală. M a s c a r a d a asta e r a şi aşa suficient de r i . d i n n o u . asta le va da de gândit.II . Pentru o clipă se î n t r e b ă . îşi spuse şi a p r o a p e chicoti. Şi p o a t e —poate — ar reuşi să-şi găsească u n loc p r i n t r e ei. asta e r a c h i a r c e e a ce îl speria: nu ştia niciodată cât de m a r e avea să-i fie foamea. Avea n o r o c că d e d a t a asta o m o r â s e d o a r u n i e p u r e . acolo unde n i m e n i nu-1 p u t e a v e d e a . D a r n u era. Nu ştia exact de ce alesese FelPs C h u r c h . în jeanşi şi tricou. N u voia in.u n tip c a r e t r ă g e a cu ochiul. î n a p o i în ascunzişul lui. P o a t e că ar t r e b u i i II întoarcă în Italia. F ă r ă să m a i a r u n c e o privire în spate la gutui.1 i işte nimic. n Venise să se h r ă n e a s c ă în a d â n c u l p ă d u r i i . cele vechi clădiri fuseseră ridicate c u d o a r u n secol şi |umătate în u r m ă . din Virriin. Ştia .

i fel ca şi el. Nu va exista nicicând un loc căruia să-i a p a r ţ i n ă pe de-a-ntregul. . lăsase u m b r e l e în u r m ă . Nu foloseşti Puterile decât d a c ă este absolut necesar. V r u să trimită spre ea un g â n d iscoditor. Ştefan simţi c u m i se p u n e un n o d în gât şi vru să se întoarcă şi să a l u n g e p a s ă r e a . h o t ă r â t .i mintea. ceva sinistru şi triumfător. H a i d e . D a r a c u m îşi l u ă privirea de li I ii >ară şi grăbi pasul p r i n p ă d u r e . îl aşeză cu grijă j o s . Ştefan îşi d ă d u s e a m a că încă m a i ţinea în m â i n i i e p u r e l e . r e c u n o s c u zgo­ motele făcute de un vulpoi. d a r se opri. D o a r d a c ă alegea s ă trăiască p r i n t r e u m b r e . Ştergea din viaţa lui toţi acei ani lungi şi o lua de la c a p ă t . Adu-ţi a m i n t e de p r o m i s i u n e a făcută. D a r şi ea e r a la fel de îndreptăţită să m ă n â n c e ca şi vulpea. pe un p a t de frunze a r ă m i i d e stejar. v i n o î n c o a c e . D e p a r t e . frate v â n ă t o r . E r a tot coco­ ţ a t ă în stejar şi p ă r e a să-1 privească. L e e " . Era ceva sinistru în felul în care îşi î n t i n d e a aripile I li ite trupul alb fără viaţă. i i z i e la liceul „ R o b e r t E. m u l t p r e a d e p a r t e p e n t r u a fi desluşite de o u r e c h e o m e n e a s c ă . îşi spuse. . M i ş c â n d u .16 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 17 p r e a b i n e că nu t r e b u i a să spere asta. E r a ceva în n e ­ regulă cu ea. Acolo îşi lăsase m a ş i n a . M i c u l dejun te-aşteaptă. îşi a r u n c ă p e u n u m ă r j a c h e t a ş i a t u n c i observă c i o a r a care îl tulburase m a i d e v r e m e . se î n d r e p t ă către margi­ n e a p ă d u r i i . I . .. astăzi.s e a p r o a p e n e a u z i t p r i n t r e frunzele m o a r t e şi crenguţele uscate. I >acă a v e a să v a d ă d i n n o u p a s ă r e a . îşi spuse el trist. o să-i iscodi . hotărî el. R e n u n ţ a s e l a î n t u n e r i c . Nu voia i i n i . îşi spuse. Se uită o d a t ă înapoi si văzu că c i o a r a părăsise c o p a c u l şi c o b o r â s e I " iepure. u n d e va p u t e a să fie el însuşi. D o a r d a c ă nu ai altă soluţie.1 i . p e n t r u a o cerceta. î n d e p ă r t ă iute g â n d u l .

C a r o l i n e se înălţase cu cel p u ţ i n doi c e n t i m e t r i şi e r a m a i suplă ca niciodată. i i vara asta d e l a verişoara m e a ! î n a i n t e c a vreu­ Cititul în p a l m ă ! n u l dintre cei din j u r s ă s p u n ă ceva. D a r u n d e e b r o n z u l ? C r e d e a m că te disi | i c Riviera franceză.i îşi ridică mâinile p e n t r u a le cerceta. se g â n d i E l e n a . plus p a t r u sau cinci pisălogi care sperau să câştige p o p u l a r i t a t e p r i n aso­ cierea cu ei. Stai p u ţ i n — bucle? îşi spuse Elena. a p u c â n d o m â n ă a I li in i mi-am a d u s a m i n t e de ceva. B o n n i e nu crescuse deloc. N u te-ai s c h i m b a t deloc. Si ai puţin. Elena trecu m a i d e p a r t e . Pe r â n d . i i i" o a r e . t o a t ă gaşca p e c a r e n u o m a i văzuse de la sfârşitul lui iunie. cu ochii ei verzi îngustaţi ca ai u n e i pisici. . d a r la fel de albă şi i i i n. u i t â n 1 la lata înaltă. Bl >uiiie îşi înfoie buclele deja înfoiate şi z â m b i . Ia ghiciţi ce am i ^ . "i Bonnie! Ce ţi-ai făcut la p ă r ? I|i place? C r e d c ă m ă face s ă p a r m a i înaltă. O salută cu răceală pe E l e n a şi se d ă d u înapoi. I. M c r e d i t h . T o a t ă l u m e a e r a a c o l o . e x c l a m ă Bonnie. nici n u avea nevoie. şi c a p u l ei b u c l a t şi roşcat abia ajungea la b ă r b i a Elenei c â n d îşi a r u n c ă braţele în j u r u l ei. cu • I < ă p r u i scânteind de î n c â n t a r e . Si n 111 >răţişară cu d r a g . cu feţişoara ei u i l " i m ă d e i n i m ă strălucind. p r e c u m p o r ţ e l a n u l . De M e r e d i t h îi fusese m a i doi ca de oricine altcineva. a p o i câteva râsete. tot m a i a s e m ă n ă t o a r e cu un m a n e c h i n din Vogue. Pielea • i i I" i fectă. Şl ii d o a r că eu nu mă b r o n z e z niciodată. .ne: Il auziră câteva g e m e t e . A c u m .Trezirea * 19 2 du l e n a fu î n c o n j u r a t ă de ceilalţi d i n clipa în c a r e păşi î n p a r c a r e a liceului. cu pielea ei măslinie perfectă şi genele lunii i II I li na cu o s p r â n c e a n ă ridicată. . p ă r u l t ă u e cu d o u ă n u a n ţ e m a i deschis de •i II o r i c u m . M e r e d i t h nu se farda niciodată. o studia Ei. e a î i i n f o r m ă tri111111.inslucidă ca a lui B o n n i e .11o. O împinse d e o p a r t e pe fata m a i mică. şi negre.l'ii. E l e n a p r i m i îmbrăţişările de b u n venit ale m e m b r i l o r grupului ei.

spuse B o n n i e . asta e linia vieţii tale — sau e linia inimii? C i n e v a din g r u p chicoti.uI porniră către clădirea liceului. ci prin ea — la ceva înfricoşător. . P i n locul în care se afla. U i t e . — Brunet. Studie p a l m a Elenei — Grăbeşte-te. Avea p ă r u l o n d u l a t — şi b r u n e t . — Şşt. O c h i i ei căprui. N u vreau să m a i v ă d nimic.o d e p a r t e d e ea. spectacolul s-a t e r m i n a t . musculos. . şi t o a t ă l u m e a i m . Asta d a IU i . c o n t i n u ă ea d u p ă o clipă. Poţi s-o m a i spui o d a t ă . O c h i i ei c ă p r u i se făcură m a r i .. cu un a e r n e d u m e r i t . î n d e p ă r t a t ă . le spuse E l e n a celorlalţi. spuse cineva. p ă t r u n d în abis. Străinul m a s c a t . puţin nerăbdătoare. — Bine. chipul lui B o n n i e se albi. şi se a u z i r ă iar chicoteli. Şi Munci. iii/. V e r i ş o a r a m e a mi-a spus c ă sunt u n m e d i u m b u n . ascunzându-i faţa ca o masei. D a r nu înalt. D e o d a t ă . spuse C a r o l i n e . 1.ni. un 1 1 1 1 « M I L i I c i d e mulat. b i n e .. nu? D ă d u brusc d r u m u l m â i ­ nii Elenei. se ridicară uimiţi către E l e n a . . . . H a i d e ţ i să m e r g e m . atât d e mulaţi c ă pi'ol iubii scara cu greu reuşea să-i tragă de pe el. a p r o a p e a r u n c â n d . şi s t r ă i n .i expiră p r e l u n g . Ivi<-lc i . D a r asta e imposibil. R e m a rea e r a foarte potrivită — ochelari negri de . — In regulă. o c o r e c t ă sec M e r e d i t h . d a r se o p r i r ă zg<>motului u n u i m o t o r b i n e a m b a l a t . m u r m u r ă M e r e d i t h din spatele ei.20 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 21 — R â d e ţ i c â t vreţi. m a r i . ' lud m a ş i n a se o p r i . d a r a c u m nu m a i p ă r e a să se uite la p a l m a Elenei. .. . I urbo-ul 911 n e g r u şi lucios t r e c u t o r c â n d p r i n i . < a u t â n d u n loc. Elena p u t e a vedea un t r u p Iii M U C . spuse Elena.. v ă d . c u ochii m a r i . n. şopti B o n n i e .. spuse Bon­ nie cu o voce şoptită.1. I a să v e d e m . altfel o să î n t â r z i e m . i . p o r t i e r a se deschise şi îl I Iau! făcu încet C a r o l i n e . . .i 111iil. n e t u l b u r a t ă . i i da Porsche.pereau ochii băiatului.) \ . a fost înalt o d a t ă .. . vag iritată. J e a n ş i decoloraţi. făcu Bonnie. Deşi. . O înălţime m e d i e . — O să cunoşti un străin înalt şi b r u n e t . I M . ca şi c u m fata s-ar fi speriat brusc. da.i vorbească î n acelaşi t i m p . mişcându-se l a fel d e lenei 1i p a n t e r ă c a r e îşi p â n d e ş t e p r a d a . i p e şofer. i . . I I c i a însă înalt. ş i o jachetă d e piele c u u n model I. î n t o t d e a u n a considerase că şmecheriile astea cu m e d i u m u r i l e e r a u d o a r a t â t — nişte ş m e c h e r i i . de ce se simţea neliniştită? D o a r p e n t r u că în illimm aţa aceea se speriase a t â t de t a r e . (line e tipul ăla cu m a s c ă ? spuse M e r e d i t h . I u i . V ă d ..

naiului. răspunse t ă r ă g ă n a t M e r e d i t h şi t o a t ă l u m e a izbucni în râs. Se p ă r e a că în secretariat lucrurile n u . u r m a t ă d e celelalte fete î n t r . se uita la o listă . C h i a r nu se p u t e a d u c e nicăieri fără un alai în p i c i o a r e l e ei? D a r M e r e d i t h îi p r i n s e p r i v i r e a şi ea z â m b i fără să vrea.1 pe uşa secretariatului din faţă.i perfect tot interiorul. h o t ă r â t . îl ai deja pe M a t t . Şi c â n d d o a m n a Clarke flilii i | >i ivirea c ă t r e el. i. l a m a din c a p .u n g r u p strâns.malul avea o fereastră m a r e .. . E l e n a a r e din n o u privirea aia. se auzi l i m p e d e vocea lui C a r o l i n e : — Ei. > I I >acă vrei să fii regina şcolii. N e w York. .o c u u n i i . . H I . P e n t r u o clipă. expresia i se s c h i m b ă . < li I. e perfect! In t o a t ă a c e a pălăvrăgeală. E l e n a . — D o m n u l Frumos-şi-Brunet-şi-Scund ar face bine să aibă grijă. — Ce? i . .22 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 23 — I-ai văzut j a c h e t a ? E italiană. u r m ă r i n d . . p r i n c a r e se . B ă i a t u l îşi încuiase p o r t i e r a şi se î n d r e p t a a c u m spre şcoală. din R o m a . în faţa lor se î n t i n d e a un c o r i d o r i si o siluetă în j e a n ş i şi j a c h e t ă de piele t o c m a i h |i ii< . lai te fete se u i t a u fără j e n ă pe fereastră şi I . apoi se întoarse iar. spuse încet M e r e d i t h .i că nu e d i n Virginia? K l r n a asculta cu atenţie. Băiatul rosti ceva şi d o a m n a Clarke llillifl mâinile î n t r . K l r n a se î n c r u n t ă la aceste cuvinte şi i n t r ă în .i ( lalină iarăşi d i n c a p . s e c r e t a r a resilulă cu a d m i t e r e a noilor elevi. — Nu e scund. — JVoblesse oblige. E l e n a încetini m <> ii sc opri în faţa biroului. . I )i ă g u ţ ă privelişte d i n spate! A i a c cu siguranţă o j a c h e t ă A r m â n i ! < a c/. E l e n a p o r n i d u p ă e l c u u n a e r degajat. Ce m a i vrei? Ce poţi să faci cu doi din ce nu poţi să faci cu unul? — Acelaşi l u c r u — d o a r că d u r e a z ă m a i m u l t . simţi c u m o c u p r i n d e e n e r v a r e a . h a i d e . Băiatul vru 11)|rcc. uitându-se g â n d i t o a r e i sa jele prinse pe avizierul de p l u t ă de l â n g ă uşă. — De u n d e ştii? Tu n-ai fost n i c i o d a t ă m a i de­ p a r t e d e R o m e . î n c e r c â n d să p r i n d ă nu|i II. . u i p r e a b i n e : d o a m n a C l a r k e . I idirra liceului.u n gest c a r e s p u n e a „ C e p o t s ă m m ? " Parcurse d i n n o u lista. I. Privirea de v â n ă t o a r e . t r e b u i e să accepţi in inţele. ' .. — H o p a .

Ce se p e t r e c u s e î n ă u n t r u ? Ş i c u m a r ă t a c h i p u l acestui n e c u n o s c u t ? C â n d ieşi însă din secretariat. D o a m n a C l a r k e se h o l b ă la el p e n t r u o clipă.ii Ibrrastră şi-şi mişcă uşor capul. U n i i d o a r se h o l b a u . II. îşi spuse. Elena nu mai p u t e a de curiozitate a c u m . şi o g u r ă care | nu tc lase să d o r m i n o a p t e a . D o a m n a Clarke p ă r e a surprinsă de ceva. Un cor de suspine şi şoapte se ridică în u r m a lui. U n i i fluierau.. îşi spuse E l e n a . avea din n o u ochelarii pe nas. scoţându-şi panglica I i i u n e a p ă r u l şi lăsându-1 să-i c a d ă liber pe u m e r i .24 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 25 Ochelarii de soare ai băiatului erau a c u m în mâinile lui. P ă r u l n e g r u o n d u l a t în­ c a d r a nişte t r ă s ă t u r i a t â t d e f i n e î n c â t p ă r e a u luate d e p e o veche m o n e d ă r o m a n ă . In cele din u r m ă găsi un f o r m u l a r o a r e c a r e şi scrise ceva pe el. uite orarul.1 se uite nici în stânga şi nici în d r e a p t a . uluită. D o a m n a Clarke scotocea a c u m p r i n t e a n ­ curile de hârtii cu un aer năucit. E l e n a ar fi vrut să v a d ă m a i m u l t d e c â t d o a r ceafa băiatului. înclină c a p u l în s e m n de m u l ţ u m i r e şi se î n t o a r s e către uşă. I I . E l e n a o v ă z u clipind de m a i m u l t e ori. sau d e p e u n m e d a ­ lion. Nici . F ă r ă să-i a r u n c e o singură privire. Pe l â n g ă ea. ca şi c u m î n c e r c a să s p u n ă ceva. îşi d ă d u s e a m a că s u n a clopoţelul. în t i m p ce el îl luă.i -i a r u n c e nici o privire. G u r a i se deschise şi se închise la loc. O c h i i ei r ă m a s e r ă aţintiţi a s u p r a lui. P o m e ţ i înalţi.. B u z a Up< ni iară era m i n u n a t dăltuită. nas d r e p t clasic. 1 M i .1 . D a r îi p u t u vedea restul feţei atunci c â n d el se opri p e n t r u o clipă în p r a g u l uşii. . l i d e fapt. Elena nu auzi n i m i c . I II . I recuse pe l â n g ă ea. uitându-se î n altă p a r t e . a p o i frunzări p r i n t r . Avem t r i g o n o m e t r i e la etaj II mu Haide! Elena o lăsă pe M e r e d i t h să o t r a g ă d u p ă ea pe • < > 1 1 * 14 >i si în sus pe scară. E l e n a se simţi d e z a m ă g i t ă . C â n d se î n d e p ă r t ă suficient. . băiatul 0 porni în jos pe coridor. \ . T r e c u s e p e i inuA ea. Se aşeză I ii i m . foarte senI M I .u n alt t e a n c de hârtii şi în cele din u r m ă îi în­ tinse b ă i a t u l u i ceea ce p ă r e a a fi un o r a r . i i 111. . Ce-i? Am zis. Şocul î n c ă nu-i t r e c u s e . a p o i îl răsuci şi îl întinse spre băiat. cel p u ţ i n . E l e n a r ă m a s e l â n g ă (lele m a i m u l t e îşi î n t o r c e a u a c u m privirile de la I. U n i i se i i vorbească.. sensibilă. apoi într-o clasă.11 a i n i n t e a d e c â n d n u m a i făcuse aşa ceva u n !• II a llpri iu Toţi se uitau.ni mecanice într-o b a n c ă goală şi îşi fixă priI I I i p e profesoara aflată î n faţa clasei. I Sporovăială fetelor în h o l se oprise brusc. M e r e d i t h • • II u l u i a de braţ. Băiatul scrise câteva cuvinte pe formular — îl s e m n ă p r o b a b i l — şi i-1 d ă d u î n a p o i . d a r fără s ă o .

Amintindu-şi de acel i n c i d e n t din co­ iului 11 Elena îşi încleşta degetele pe stilou. i . Şi apoi t r e b u i a să o ia de la c a p ă t . M a j o r i t a t e a băieţilor. ei bine. . M a t t î i p l ă c e a m a i m u l t d e c â t orice alt b ă i a t p e care îl cunoştea. d ă d e a s e a m a că nu e r a aşa. O h . m a i ştii băiatul d e azi-dimi- . C a M a t t . u i t ă . . . ceva m a i mult.26 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 27 Şi Elenei îi plăcuse î n t o t d e a u n a asta. ii. ceva. cufundată î n c ă î n g â n d u r i . ci şi cu oricare dintre băieţii cu i M I I fusese împreună. cu faţa ei c o m u n ă strălucind iii nu A n l a r e . D o a r . reflectă Elena. c â n d avusese t i m p să se g â n d e a s c ă m a i bine. Până acum. d a r de c a r e te p u t e a i uşor lipsi. i u h u . I llnpoţelul s u n ă şi t o a t ă l u m e a ieşi din clasă. T o t nu-i * a să c r e a d ă că trecuse pe l â n g ă ea aşa. d a r p u r ş i simplu n-o s ă înţeleagă. U n e o r i e r a u nişte jigodii î n c ă de la început. D o a m n a H a l p e r n î m p ă r ţ e a cărţile d e t r i g o n o m e ­ trie. Şi p u t e a u fi de folos în m u l t e feluri. . d a r d e obicei asta n u d u r a m u l t . Anul trecut sperase că el e r a cel pe care îl c ă u t a . Adorabili. i n .. M a i m u l t d e c â t e m o ţ i a t r i u m ­ fului de a face o cucerire. I se î n t â m p l a s e asta RU n u m a i cu M a t t . Până a c u m . . i valul d e elevi c a r e s e r e v ă r s a u de-a lungul I . i i . . i ui clipa în c a r e e r a convinsă că găsise acel ceva. iţai' Frances. D a r peste v a r ă . E l e n a îşi luă c a r t e a m e c a n i c şi îşi scrise n u m e l e p e p r i m a pagină. . p u t e a u deveni nişte a d e v ă r a ţ i prieteni. D e l a d e v ă r u l e r a c ă nici e a n u înţelegea. I a r ea ajunsese să ţ i n ă foarte m u l t l a M a t t . M a t t . b ă i a t u l c a r e p u t e a să o facă să s i m t ă . . Câţiva p u t e a u f i m a i m u l t d e c â t atât. Apoi o zări p e u n a dintre fetele din par. es v e n i imediat. A . D i n fericire. scandal. I M a c a ş i c u m e a î n t o t d e a u n a c ă u t a . U n e o r i e r a u i n c i t a n ţ i . Şi de aceea va t r e b u i să-i s p u n ă că totul se terminase între ei. c e r c e t â n d cu . Nu ştia să i-o s p u n ă a c u m . . e r a u ca nişte căţeluşi. d a r i 1« nu se opri în p r a g . I M . cât de frumoasă erai. c e e r a m a i i m p o r t a n t d e c â t băieţii? Ei a r ă t a u cât de p o p u l a r ă erai. 1 . şi nici un b ă i a t nu o ignorase I I u d a t ă . îşi m u ş c ă b u z a . îşi d ă d u s e s e a m a că ceea ce simţea p e n t r u el e r a s e n t i m e n t u l pe c a r e îl ai p e n t r u un văr sau o soră. I n fond. m â n d r i a de a-ţi p r e z e n t a o n o u ă achiziţie celorlalte fete. a n Frances! V i n o aici. Nu se t e m e a că M a t t o să I M . i i ase să îi reziste. Nu ştiuse c u m să i-o s p u n ă într-o scrisoare. îni . leauna exista „ m a t e r i a l " disponibil. Nici u n b ă i a t .

chiar eşti n e b u n ă . — O K . spuse E l e n a şi o u r m ă r i pe fată î n d e părtându-se. Ea şi C a r o l i n e se cunoşteau din grădiniţă. iar lui C a r o l i n e : Eşti gata să intri să m ă n â n c i ? O c h i i verzi ai lui C a r o l i n e se î n d r e p t a r ă p e n t r u o clipă spre E l e n a şi fata îşi d ă d u d e o p a r t e de pe faţă p ă r u l roşu-închis. la masa regală? spuse ea. O c h i i ei verzi. ca de pisică. nu p r e a p a r i să aparţii plebei. v r e a u o r a r u l lui. spuse C a r o l i n e . I a r a c u m E l e n a era u i m i t ă de persiflarea evidentă din răspunsul prietenei ei.. spuse ea pe u n t o n vesel. rosti vocea lui M e r e d i t h în u r e c h e a ei. C e i doi băieţi z â m b i r ă stânjeniţi şi se î n d e p ă r t a r ă încet. d a r el nu e r a în nici u n a din clasele ei. . o să î n c e r c . — B u n ă . î n c e p u s e să ia rivalitatea din ce în ce m a i în serios.28 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 29 — C e l cu P o r s c h e şi. D a r în ultimul t i m p ceva se întâmplase cu C a r o l i n e . şoldurile împinse în faţă. Elena sperase să-1 m a i zărească pe n o u l elev.. — Păi. Fă rost de el de la s e c r e t a r i a t d a c ă p o ţ i . E c o n o m i a g e n e r a l ă şi restul dimineţii t r e c u r ă ca prin vis. c o n t i n u ă ea. A c u m u n d e m ă duc? — Ai E c o n o m i e generală. E l e n a se u i t ă la ea surprinsă. D a r adu-mi-1! F r a n c e s p ă r u p e n t r u o clipă surprinsă.u n a . Ne v e d e m la p r â n z d a c ă p o t să fac rost de el. r e z e m a t ă cu un a e r n o n ş a l a n t de un perete. Caroline era afară. ia-1 tu. şi î n t o t d e a u n a fuseseră într-o competiţie prietenească. — C u m . — M e r s i . spuse M e ­ redith şi îi întinse un orar. C â n d clopoţelul care a n u n ţ a p r â n z u l sună. — O h . ă ă ă . strălucitor. ai a t â t a d r e p t a t e cu asta. — Ştii. U i t e . N e v e d e m m a i târziu. . şi E l e n a simţi o s t r â n g e r e de i n i m ă c â n d ochii lui albaştri îi întâlniră privirea cu un z â m b e t . Elena. Eu trebuie să fug la chimie. e r a u îngustaţi şi c ă p ă t a s e r ă o t e n t ă f u m u r i e . b i n e d o t a t ? C u m să-1 uit? — Ei b i n e . cu b ă r b i a ridicată. — La ce b u n să fii regina şcolii d a c ă nu poţi să dai d i n c â n d î n c â n d câte u n o r d i n ? r ă s p u n s e c a l m ă Elena. E l e n a . Cei doi băieţi cu care v o r b e a t ă c u r ă şi îşi d ă d u r ă coate c â n d Elena se a p r o p i e . spatele drept. — O m u l ţ i m e de lucruri s-au s c h i m b a t cât ai fost tu p l e c a t ă în v a r a asta. Elena intră în cafeteria salutând din cap în dreapta şi-n stânga. iar E l e n a fu ş o c a t ă de ostilitatea pe c a r e o citi în ei. le spuse scurt băieţilor. D a r M a t t era î n t r . întorcându-se p e n t r u a o privi pe E l e n a în faţă. . Şi p o a t e că t i m p u l t ă u pe t r o n se încheie. apoi rânji şi încuviinţă din c a p . C a r o l i n e n u p ă r u s ă observe. sau c h i a r de la el d a c ă altfel nu se p o a t e .

şi pe F r a n c e s lângă ele. — Poate. şi I H tate şi M a t t . o a n u m i t ă m i n t e ieşea în evidenţă. înfigându-şi furculiţa in piure. Ce altceva s-a mai întâmplat? — Păi. De m u l ţ i ani nu m a i fusese în mijlocul u n e i a s e m e n e a m u l ţ i m i . o simţea. plină de i m p o r t a n ţ ă . îşi spuse Elena. în locul tău. De fapt. N . O h . B o n n i e oftă.Eu. a zis ceva ieri despre n o r o c u l lui de a-1 a v e a profesor p e d o m n u l T a n n e r . .a r f i asta r o m a n t i c ? i * O h . şi stă la bă­ t r â n a d o a m n ă Flowers. Elena. foartel spuse M e r e d i t h . toate il Tăceau să se s i m t ă a m e ţ i t . F u s e s e p r i n t r e cele c a r e îl u r m ă r i s e r ă în c o r i d o r u l . .E în al şaptelea m e u curs. Caroline şi-a scăpat cărţile şi el i le-a ridicat. D o a m n a E n d i c o t t . încă nu mi-aş c u m p ă r a u n sceptru. l a m a r g i n e a oraşului. E l e n a se s t r â m b ă . flu­ t u r â n d o b u c a t ă de h â r t i e în t i m p ce E l e n a se aşeza la m a s ă . E la clasa m e a de biologie. a t â t e a voci m i n t a l e c a r e îl î n c o n j u r a u . Ştefan se b u c u r a că orele a p r o a p e se t e r m i n a s e r ă . muşcându-şi buza. spuse Bonnie. Se s t r ă d u i să-şi p ă s ­ treze v o c e a c a l m ă . Nu voia să o lase pe C a r o l i n e să o supere. — Am făcut rost de o r a r u l lui. p r o f a m e a de biologie. A zis că a r e o p r o b l e m ă m e ­ dicală. ştii. Ştefan Salvatore. s i m ţ i n d c u m r o ş e a ţ a îi d i s p a r e d i n obraji. Şi cred că şi C a r o l i n e . Elena se uita peste hârtia lui Frances.Ce fel de p r o b l e m ă ? . u ş u r a t ă să le v a d ă pe M e r e d i t h şi B o n n i e . îşi alese m â n c a r e a şi se duse la fete.a m . spuse F r a n c e s . nici n-a vorbit cu ea. îl c h e a m ă Ştefan. n-o să se m a i g â n d e a s c ă deloc la ea. asta-i tot. E atât de r o m a n t i c . d a r n-a vrut. Voia să iasă d i n c o r i d o a r e l e şi sălile a s t e a de clasă a g l o m e r a t e . — Ce n e î n d e m â n a t i c ă e C a r o l i n e . A p ă s a r e a a t â t o r m o d e l e d e gândire. Şi d i n t r e t o a t e . m ă c a r p e n t r u câteva m i n u t e . C a r o l i n e .H a b a r n . M i n u n a t . Se întoarse şi i n t r ă în sala de mese. — I a r eu am c â t e v a veşti b u n e . Istoria e u r o p e a n ă . spuse ea. Se p ă r e a că al şaptelea curs avea să fie extrem de interesant. P o a t e e în fază t e r m i n a l ă şi zilele I I sunt n u m ă r a t e . şi e din Italia. spuse B o n n i e . Mai vine cineva la cursul ăsta? . E f o a a a a r t e misterios. a încercat să-1 convingă să-şi scoată ochelarii. Atât d e m u l t e m i n ţ i . şi am stat c h i a r lângă el. D a r . ia ascultă aici.30 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 31 E l e n a se înroşise.

32 • Jurnalele Vampirilor

Trezirea • 33

principal al şcolii. Nu ştia c u m a r a t ă , d a r personali­ t a t e a ei era puternică. E r a convins că ar recunoaşte-o d a c ă a r vedea-o din n o u . Cel p u ţ i n supravieţuise d e o c a m d a t ă primei zile ale m a s c a r a d e i . Folosise Puterile d o a r de d o u ă ori, şi foarte p u ţ i n . D a r e r a obosit şi, r e c u n o s c u plin de p ă r e r e de r ă u , flămând. Iepurele nu fusese suficient. Avea să-şi facă griji p e n t r u asta m a i târziu. Găsi u l t i m a sală de clasă şi l u ă loc. Şi i m e d i a t simţi d i n n o u p r e z e n ţ a acelei m i n ţ i speciale. L u c e a la m a r g i n e a conştiinţei lui, o l u m i n ă aurie, dulce şi totuşi vibrantă. Şi, p e n t r u p r i m a o a r ă , p u t e a localiza fata de la care venea. Stătea aşezată c h i a r în faţa lui. în aceeaşi clipă în c a r e g â n d i asta, ea se întoarse şi el îi v ă z u faţa. Cu greu se a b ţ i n u să nu ţipe, şocat. K a t h e r i n e ! D a r , desigur, nu era posibil. K a t h e r i n e e r a m o a r t ă ; şi el o ştia cel m a i bine. Şi totuşi, a s e m ă n a r e a era tulburătoare. Părul acela b l o n d pal, a t â t d e deschis l a c u l o a r e î n c â t a p r o a p e p ă r e a să sclipească. Pielea a l b ă ca laptele, c a r e întot­ d e a u n a îl făcuse să se g â n d e a s c ă la l e b e d e , sau la alabastru, cu o u ş o a r ă u r m ă de r o ş e a ţ ă pe p o m e ţ i . Şi o c h i i . . . O c h i i lui K a t h e r i n e avuseseră o c u l o a r e c u m e l n u m a i văzuse niciodată p â n ă a c u m : m a i în­ t u n e c a t ă d e c â t azuriul cerului, la fel de intensă ca şi

pietrele d e lapislázuli d i n b a n d a ei d e p ă r . F a t a asta avea aceiaşi ochi. Şi e r a u aţintiţi a s u p r a lui, în v r e m e ce ea z â m b e a . Işi l u ă r e p e d e p r i v i r e a d e l a acel z â m b e t . M a i mult d e c â t orice, nu voia să se g â n d e a s c ă la K a t h e i m c . N u voia s ă s e uite l a fata c a r e î i a d u c e a a m i n t e de ea, şi nu voia să-i m a i simtă p r e z e n ţ a . R ă m a s e cu Ochii la b a n c ă , blocându-şi m i n t e a cât p u t u de t a r e . Şi în cele d i n u r m ă , încet, fata se î n t o a r s e din n o u • u spatele la el. Se simţea jignită. C h i a r şi p r i n blocajele minţii, el ini^ea asta. D a r nu-i păsa. De fapt, c h i a r se b u c u r a , si spera că aşa o să stea d e p a r t e de el. în afară de asta, nu avea nici un s e n t i m e n t p e n t r u ea. C o n t i n u ă să şi-o r e p e t e în g â n d , pe c â n d stătea aşezat în b a n c ă , fără să a u d ă v o c e a m o n o t o n ă şi b â z â i t ă a profesorului. D a r a j u n g e a p â n ă la el un parfum u ş o r — violete, îşi spuse. I a r gâtul ei alb şi delicat e r a aplecat d e a s u p r a cărţii, şi p ă r u l b l o n d îi c ă d e a de-o p a r t e şi de alta a lui. Cu furie şi frustrare, r e c u n o s c u a c e a senzaţie cu­ noscută în dinţi — m a i d e g r a b ă o zvâcnire sau o fur­ n i c ă t u r ă d e c â t o d u r e r e . E r a foame, un anumit fel de foame. Şi nu u n a pe c a r e avea să şi-o potolească p r e a curând.

34 * Jurnalele Vampirilor

Trezirea • 35

Profesorul m ă s u r a î n c ă p e r e a în lung şi-n lat ca un d i h o r , p u n â n d î n t r e b ă r i , şi Ştefan îşi c o n c e n t r a în m o d deliberat a t e n ţ i a a s u p r a lui. La î n c e p u t fu ne­ d u m e r i t , căci deşi nici u n u l d i n t r e elevi nu ştia r ă s p u n s u r i l e , î n t r e b ă r i l e c o n t i n u a u să vină. A p o i înţelese că acesta e r a scopul o m u l u i . Să-i facă de râs pe elevi p e n t r u ceea ce nu ştiau. A c u m îşi găsise o altă victimă, o fată m i c u ţ ă cu o m u l ţ i m e de bucle roşu-închis şi o feţişoară în formă de i n i m ă . Ştefan privi scârbit c u m profesorul o h ă r ţ u i a c u î n t r e b ă r i . F a t a avea u n a e r j a l n i c c â n d profesorul se î n t o a r s e cu spatele la ea p e n t r u a se adresa clasei: — înţelegeţi a c u m ce v r e a u să spun? C r e d e ţ i că sunteţi grozavi; sunteţi în ultimul a n , a p r o a p e absol­ venţi. Ei b i n e , o să vă s p u n că unii d i n t r e voi nu sunteţi gata nici m ă c a r grădiniţa s-o absolviţi. Ca ea! A r ă t ă c u m â n a către fata c u p ă r roşcat. H a b a r n-are de Revoluţia franceză. C r e d e că M ă r i a A n t o a n e t a a fost o divă a filmului m u t ! ~ Elevii d i n j u r u l lui Ştefan se foiau stânjeniţi. Simţea resentimentele din m i n t e a lor, şi umilinţa. Şi t e a m a . Cu toţii se t e m e a u de omuleţul acesta slab, cu ochi de nevăstuică, p â n ă şi băieţii solizi care erau m a i înalţi decât el.

B u n , h a i să î n c e r c ă m cu o altă p e r i o a d ă . P r o ­ fesorul se întoarse din n o u către fata pe c a r e o inte­
rni',.i.

î n t i m p u l R e n a ş t e r i i . . . Se î n t r e r u p s e . Ştii ce e

K< naşterea, nu? P e r i o a d a dintre secolele al treisprelecclea şi al ş a p t e s p r e z e c e l e a , în c a r e E u r o p a a K d e s c o p e r i t m a r i l e idei ale Greciei şi R o m e i antice. I'ei'ioada care a d a t lumii mulţi d i n t r e cei m a i m a r i .11 ii.şti şi gânditori ai E u r o p e i . Fata încuviinţă din c a p cu un a e r confuz şi profe|l irul c o n t i n u ă : '- în t i m p u l R e n a ş t e r i i , ce făceau la şcoală elevii de vârsta ta? Ei? Ai vreo idee? Poţi să ghiceşti? F a t a înghiţi n o d u l d i n gât, apoi, cu o u m b r ă de /.imbet, spuse: - J u c a u fotbal? A u z i n d râsetele clasei, faţa profesorului se întuneeă. - Nici g â n d ! rosti el tăios şi clasa se linişti. C r e z i < .i asta e o g l u m ă ? Ei b i n e , în acel t i m p , elevii de \ aista ta c u n o ş t e a u deja foarte b i n e m a i m u l t e limbi străine. S t ă p â n e a u logica, m a t e m a t i c a , a s t r o n o m i a , lilosofia şi g r a m a t i c a . E r a u gata să m e a r g ă m a i de­ parte la o universitate, în care fiecare curs e r a p r e d a t i n latină. F o t b a l u l era c h i a r ultimul l u c r u . . . — Scuzaţi-mă.

36 * Jurnalele Vampirilor C â n d ajunse la uşă, cineva strigă:

Trezirea * 37

V o c e a c a l m ă îl o p r i pe profesor în mijlocul dis­ cursului. T o a t ă l u m e a se întoarse să îl privească pe Ştefan. — C e ? Ce-ai spus? — Am spus: scuzaţi-mă, r e p e t ă Ştefan, scoţându-şi ochelarii şi r i d i c â n d u - s e în p i c i o a r e . D a r vă înşelaţi. Elevii din R e n a ş t e r e e r a u încurajaţi să p a r ­ ticipe la j o c u r i sportive. E r a u î n v ă ţ a ţ i că o m i n t e s ă n ă t o a s ă a r e nevoie şi de un c o r p sănătos. Şi cu si­ g u r a n ţ ă j u c a u s p o r t u r i d e e c h i p ă , p r e c u m crichet, tenis — şi chiar şi fotbal. Se întoarse către fata cu p ă r roşcat şi îi z â m b i , şi ea îi r ă s p u n s e cu un z â m b e t plin de r e c u n o ş t i n ţ ă . Apoi Ştefan a d ă u g ă c ă t r e profesor: D a r cele m a i i m p o r t a n t e lucruri p e c a r e l e î n v ă ţ a u e r a u bunele m a n i e r e şi politeţea. S u n t sigur că m a ­ nualul vă va s p u n e asta. Elevii rânjeau. Profesorul se înroşise la faţă şi în­ c e p u să se b â l b â i e furios. D a r Ştefan c o n t i n u ă să-1 privească în ochi, şi d u p ă un alt m i n u t profesorul fu cel care se uită în altă p a r t e . Se auzi clopoţelul. Ştefan îşi puse repede ochelarii şi îşi strânse cărţile. Deja atrăsese m a i m u l t ă atenţie a s u p r a lui d e c â t tre­ buia, şi nu voia să fie obligat să o privească din n o u pe fata b l o n d ă . Şi, pe u r m ă , t r e b u i a să iasă r e p e d e de aici: simţea deja în vene acea a r s u r ă familiară.

— H e i ! C h i a r j u c a u fotbal pe atunci? N u rezistă ş i a r u n c ă u n z â m b e t larg peste u m ă r : — O h , d a . U n e o r i cu capetele retezate ale p r i z o ­ nierilor de război. E l e n a î l u r m ă r i p l e c â n d . î i întorsese spatele î n m o d deliberat. O umilise d i n a d i n s , şi asta în faţa lui C a r o l i n e , c a r e p â n d e a a s e m e n e a u n u i şoim. Simţi c u m lacrimile îi a r d în ochi, d a r în a c e a clipă un sin­ gur g â n d o s t ă p â n e a . V a p u n e m â n a p e el, c h i a r d a c ă asta a v e a s ă o o m o a r e . C h i a r d a c ă asta î i o m o r a p e a m â n d o i , v a f i al ei.

d a r s e a p r i n d e a uşor. „ C r e d e a m că p â n ă şi tu ai p u t e a înţelege o p r o ­ poziţie a t â t de simplă. . „ C u m adică nu te mai duci?" G i u s e p p e e r a u n o m d r e p t . Nu-1 m a i văzuse nicicând a t â t de furios pe tatăl s ă u . A c u m uşa a c e e a e r a deschisă şi un v â n t rece sufla pe scara de sub ea. î n c h i n a s e această c a m e r ă p e n t r u t r a p a din tavan. T o c m a i se întorsese d i n p ă d u r e . P r e c e p t o r u l lui său c â n d D a m o n a n u n ţ a s e c ă r e n u n ţ a l a universitate. Le î n d e p ă r t ă cu grijă. . U n a în special îi a p ă r u vie: chipul tatălui rimele licăriri ale zorilor vârstau cerul în­ t u n e c a t al nopţii cu roz şi v e r d e pal. Dacă nu o face. A c u m a m i n t i r i l e îl copleşeau. T o a t ă l u m e a are un loc în l u m e . înseamnă că îşi arată dispreţul pentru ceilalţi. nu d o a r din vanitate. î n t o t d e a u n a se î m b r ă c a foarte bine. şi fiul său m a i m a r e îi s t â r n e a î n t o t d e a u n a l a t u r a violentă. ar fi trebuit să-şi d e a s e a m a că d a c ă j u c a rolul u n u i elev. îngrozit d e această lipsă de respect. Şte­ fan privea de la fereastra c a m e r e i sale din pensiune. N-o să uite n i c i o d a t ă acel m o m e n t . ci p e n t r u că aşa se cuvenea. ca şi c u m f r u n z ă r e a paginile u n u i j u r n a l şi privirea lui p r i n d e a . iar locul lui fusese o d a t ă în r â n d u l nobilimii. Fiul acela îşi ştergea a c u m buzele cu o batistă de m ă t a s e de c u l o a r e a şofranului. O d a t ă . . in­ tens. î n c e p u Ştefan crispat. „ V r e i să ţi-o repet în latină?" „ D a m o n . cu r e p e z i c i u n e . o t r a p ă c a r e se d e s c h i d e a pe o p l a t f o r m ă de pe acoperiş. Auzise c o m e n t a r i i l e elevilor cu o zi în u r m ă şi ştia că îi priviseră l u n g hai­ nele. . " . d a r nu p e n t r u că se trezise d e v r e m e . şi pe o l a t u r ă a ghetei m a i a v e a lipite c â t e v a b u c ă ţ e l e d e frunză u m e d ă . ici şi colo. Ştefan era î m b r ă c a t . spuse el.Trezirea • 39 3 îi spusese adeseori: Un aristocrat trebuie să se îmbrace pe măsura poziţiei sale. De ce se m a i g â n d e a la lucrurile astea? Sigur. câte un paragraf. ci p e n t r u că nici nu se culcase. . asta avea să-i a d u c ă a m i n t e de v r e m e a c â n d fusese cu a d e v ă r a t elev. t a t ă " .

da. „Aşa se p a r e . şi Ştefan v ă z u că expresia furioasă a t a t ă l u i său se c a l m a s e şi el îi d ă d u s e d r u m u l lui D a m o n . ridicându-se din s c a u n . G i u s e p p e . D a m o n nici n u clipi." V o c e a ei e r a dulce şi l i m p e d e . Şi din ziua în care sosise K a t h e r i n e . r ă m â i " . c o n t e di Salvatori. Şi de ce? De c e ? " M â n a lui m a r e se ridică brusc şi îl a p u c ă pe D a m o n de b ă r b i e . „ C e e a ce-mi spui tu a c u m e că eu. R ă m a s e n e m i ş c a t î n s t r â n s o a r e a t a t ă l u i său. E r a K a t h e r i n e . N . Asta d a c ă îi p o ţ i n u m i p r i e t e n i pe toţi cei care îţi c â n t ă osanalele în s p e r a n ţ a că le vei împrumuta bani. „ D a . De d a t a asta nici m ă c a r tu n-ai să fii în stare să ieşi cu faţa c u r a t ă dintr-o a s e m e n e a t r e a b ă folosindu-ţi farmecul. F ă c u u n p a s î n a i n t e . D a r a c u m vrei s ă m ă faci c u totul d e ruşine. ştiu totul despre j o ­ curile de n o r o c . de la be­ reta de o simplitate elegantă de pe c a p u l său p â n ă la pelerina tivită cu h e r m i n ă şi pantofii din piele m o a l e . „ N u . să o ia de m â n ă — d a r n u î n d r ă z n e a . T a t ă l ei. despre beţii şi femei. Buza s u p e r i o a r ă îi e r a arcuită cu o a r o g a n ţ ă deplină. V o i a să s p u n ă m a i m u l t e . spuse G i u s e p p e .n picioare. D a r c h i a r a t u n c i se auzi un pas uşor în p r a g u l ca­ merei de lucru. N u î n p r e z e n ţ a t a t ă l u i său. n u pleca. „ N u ajunge că a t u n c i c â n d eşti la şcoală îţi iroseşti timpul şi banii? O h . R ă m â i " . Ştefan se întoarse şi fu orbit de ochii de lapislázuli. un aristocrat din c a p p â n ă . spuse r e p e d e Ştefan.a m vrut să deranjez. ai fi r a t a t f i e c a r e curs. De d a t a asta ai mers p r e a d e p a r t e . b a r o n u l v o n Swartzschild. T o t c e p u t e a să facă e r a să privească l u n g în acei ochi albaştri ca nişte g e m e ce e r a u ridicaţi către el. F ă c u o mişcare u ş o a r ă î n a p o i către uşă. va t r e b u i să d a u ochii cu prietenii m e i ştiind că fiul m e u e un scioparto? Un iresponsabil? U n t r â n d a v c a r e n u îşi a d u c e c o n t r i b u ţ i a folositoare la b u n ă s t a r e a F l o r e n ţ e i ? " Servitorii se r e t r ă g e a u încet în faţa furiei cres­ c â n d e a lui G i u s e p p e ." „Sporco parassita!" strigă Giuseppe. „ C a să te poţi î n t o a r c e la p a r t i d e l e tale de v â n ă t o a r e cu şoimi şi copoi?" Ştefan trebuia să r e c u n o a s c ă : D a m o n nici m ă c a r n u tresări. „ î m i cer iertare. Şi ştiu că d a c ă n-ar fi fost secretarul t ă u şi preceptorii tăi. mărginiţi de gene dese. ca şi c u m ar fi vrut să plece. o adusese d i n t ă r â m u r i l e reci ale prinţilor g e r m a n i în ţinutul r u r a l al Italiei. s p e r â n d că asta o va ajuta să îşi revină d u p ă o lungă boală. totul se schimbase p e n t r u Ştefan. . îşi spuse Ştefan.40 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 41 D a r tatăl îl întrerupse. privindu-i pe cei doi b ă r b a ţ i c a r e se î n f r u n t a u d i n priviri.

trebui să stea acolo şi să o privească pe K a t h e r i n e c u m se î n d r e a p t ă încet către fratele lui. „ D a r a c u m sunt aici. d o m n u l e " . D a m o n . T a t ă l lui c o n t i n u ă : „Şi te văd p r e a p u ţ i n în timpul zilei. lăsându-şi genele lungi în jos. " „ A m studiile şi r u g ă c i u n i l e pe c a r e să le fac în c a m e r a m e a . şi K a t h e r i n e îi z â m b i . spuse încet K a t h e r i n e . pe care adeseori i-1 adresa. chiar pe c â n d îşi s p u n e a asta. K a t h e r i n e z â m b e a — acel z â m b e t uşor. n u avea să-i t r ă d e z e n i c i o d a t ă secretul. " „ D a . n o i d o i o să v o r b i m m a i t â r z i u . să distrugă pentru t o t d e a u n a frumuseţea aceea. da. In a c e a clipă v r u să-1 lovească pe D a m o n . în v r e m e ce el privea. Şi trebuie să mă îngrijesc ca în seara a c e a s t a să a v e m o c i n ă foarte specială în cinstea î n t o a r c e r i i t a t ă l u i t ă u . iar Ştefan se întoarse î n c â n t a t spre K a t h e r i n e . Şi. Privirea ei e r a î n d r e p t a t ă spre D a m o n . e a d e v ă r a t . Ştefan ştia că asta nu era a d e v ă r a t . . .. E r a a t â t de fru­ m o a s ă . p a s cu pas. cu r o c h i a ei l u n g ă de b r o c a r t a t i n g â n d cu un foşnet uşor p a r d o s e a l a de p i a t r ă . d o m n u l e . D o a r că a c u m nu se u i t a la el. Atât de r a r ne oferi p l ă c e r e a c o m p a n i e i tale înainte de a m u r g . spuse Ştefan î n a i n t e să se p o a t ă opri. In acel m o m e n t .a i nevoie de e l e " . E a ridică din n o u privirea c ă t r e tatăl lui. Ştefan îl urî pe fratele lui. D a r nu spuse n i m i c . scoase de sub c ă m a ş ă lanţul subţire de . De ce d e s c h i d e a r ă n i vechi? D a r . „ T a t ă l t ă u ar t r e b u i să se î n t o a r c ă astăzi de la treburile lui din oraş şi va fi î n c â n t a t să te v a d ă . t r u p e ş a ei d o i c ă ger­ mană. m i c u ţ ă K a t h e r i n e . în schimb.. căci r a r e o r i p u t e a u vorbi fără p r e z e n ţ a tatălui lui sau a lui G u d r e n . a v â n d pe b u z e z â m b e t u l nemilos al triumfului. îi urî frumuseţea î n t u n e c a t ă şi graţia şi senzualitatea care a t r ă g e a u femeile c ă t r e el p r e c u m o flacără atrage flu­ turii de n o a p t e . D a m o n întinse o m â n ă spre K a t h e r i n e ." „ N . tainic. d o m n u l e . gar­ nisită cu b l a n ă . S p e r că nu eşti iarăşi b o l n a v ă ? " „Ştiţi c ă î n t o t d e a u n a s u n t p a l i d ă . D a r obrajii tăi sunt palizi.42 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 43 îndreptându-şi faldurile grele ale robei sale lungi. " G i u s e p p e îi făcu s e m n u n u i servitor şi ieşi cu paşi mari din î n c ă p e r e . Ştefan simţi o d u r e r e în piept. Ştefan se î n t o a r s e cu o m i ş c a r e b r u s c ă de la fe­ reastră. D a r ceea ce Ştefan văzu în a c e a clipă fu ca o lovi­ t u r ă p u t e r n i c ă în s t o m a c . N u folosesc d r e s u r i p r e c u m î n d r ă z n e ţ e l e v o a s t r e fete italiene.

şi p e n t r u o clipă i n i m a ei b ă t u m a i tare la v e d e r e a lui. iar cele cinci secole scurse nu îi şterseseră strălucirea. d a r asta e r a i m p o ­ sibil. de la c a m e r a surorii ei m a i mici şi o luă de-a lungul coridorului p e n t r u a ieşi din casă. la fel ca t o a t e celelalte de p e a c e a stradă. pe j u m ă t a t e deschisă.. de pe m â n a lui. un lapislázuli de m ă r i m e a unghiei de la degetul m i c al lui Ştefan. ar înnebuni. nu se va linişti niciodată. acea u l t i m ă zi. tot cu lapislázuli. P ă r u l lui b l o n d e r a tuns scurt. M a t t era frumuşel. monstruozitate. D a c ă ar t r e b u i să retrăiască acea oroare. Avea încrustată în el o singură p i a t r ă . O a u z e a pe m ă t u ş a J u d i t h foindu-se prin c a m e r a ei. apoi îl ridică în sus. C e r c u l îngust e r a l u c r a t cu m ă i e s t r i e în a u r . a p r o a p e t u l b u r ă t o r î n c a r e . In c i u d a a tot ce se întâmplase. Se s i m ţ e a m u l t m a i b i n e d e c â t se simţise ieri. c â n d îşi privise p r o p r i a d a m n a r e . dar nu-şi va găsi nicicând pacea: '• O a r e de ce venise în Fell's C h u r c h ? Sperase să găsească aici p a c e a . lipindu-şi fruntea de g e a m u l rece. E r a o casă simplă. a p o i la inelul greu de ar­ gint. M a t t e r a deja afară. în l u m i n ă . g h e m u i t ă c a u n şoricel î n p a t u l ei. D a r exista o a m i n t i r e pe c a r e t r e b u i a să nu o tulbure. şi simţi în piept o d u r e r e familiară. acea. ş i d e fapt nici n u d o r e a asta. Ştefan se r e z e m ă de fereastră. Ii promisese lui M a t t că se întâlneşte cu el î n a i n t e de şcoală şi. . . îşi ridică faţa c ă t r e cerul a z u r i u fără n o r i şi respiră a d â n c . Elena. . M â n g â i e cu degetul m a r e şi a r ă t ă t o r u l inelul a t â r n a t de el. pregătindu-se să-şi facă duşul. v o p s e a u a ceva m a i cojită. M a r garet î n c ă m a i d o r m e a . . care cu o seară înainte se culcase cu o d u r e r e n ă u c i t o a r e de c a p . sănătos. î n c a r e a r ă t a u unii b ă r b a ţ i . e r a convinsă că totul avea să fie în regulă. N u p u t e a u i t a t r e c u t u l . M a t t locuia la d o a r d o u ă străzi de liceu. cu b â r n e din l e m n .44 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 45 a u r pe care îl p u r t a la gât. îşi a m i n t e a cu dragoste de K a t h e r i n e . în gutui nu se aflau d e c â t obişnuitele gaiţe şi vrăbii. Nu exista nici o î n d o i a l ă în acest sens. deşi nu aştepta cu n e r ă b d a r e întâlnirea asta. A c u m el se uită la piatră. î n d i m i n e a ţ a aceea. E l e n a t r e c u fără z g o m o t p r i n faţa uşii.. c i î n t r . E l e n a s e trezi m a i d e v r e m e decât de obicei. Nu în felul acela uluitor. Poate că va triumfa. N u p u t e a s c h i m b a ceea c e era. aşa c u m făcuse î n t o t d e a u n a . Aerul e r a p r o a s p ă t şi l i m p e d e în d i m i n e a ţ a asta. M a t t H o n e y c u t t e r a sută la sută a m e r i c a n . o p a g i n ă a j u r n a l u l u i pe c a r e t r e b u i a să nu o î n t o a r c ă . Nu va fi n i c i o d a t ă a c c e p t a t .u n fel a m e r i c a n . p o a t e d o a r c ă leagănul d e p e v e r a n d ă e r a p u ţ i n m a i tocit. P r e c e p t o r u l lui avea o altă v o r b ă : Răul nu-şi va găsi nicicând pacea. . La fel c u m înnebunise de d u r e r e în acea zi.

— Ştii. P e n t r u c ă sunt p r e a b u n p e n t r u tine. V o c e a i se stinse şi râse nervos. îmbrăţişându-1 strâns. H a i să ne p l i m b ă m p u ţ i n . un z â m b e t s t r â m b . deci de-asta mă părăseşti. D a r astăzi. E l e n a deschise gura. eşti cel m a i d r ă g u ţ b ă i a t pe care l-am c u n o s c u t vreo­ dată. b r u s c p a n i c a t ă . Se opri şi ridică d i n n o u privirea către el. H a i să . încheie el în locul ei. Ştiu. fii sincer. p o a t e că nu pu­ tuse să-şi p e r m i t ă o p e r e c h e n o u ă . — P o t să invoc al Cincilea A m e n d a m e n t ? spuse. — Nu mi-ai povestit î n c ă n i m i c d e s p r e F r a n ţ a . î n c e r c â n d să a d u n e ceva e n t u z i a s m în voce. .o d a t ă nesigură. O să r ă m â ­ n e m prieteni. T r e b u i a să-mi d a u s e a m a de asta m a i demult. spuse el. simţindu-se d i n t r . G r o z a v . şi era b r o n z a t p e n t r u că muncise în a e r liber la ferma buni­ cilor săi. N u t e m e r i t . — P e n t r u că m i . H a i d e . Ea îl privi lung. M a t t . tu arăţi grozav a c u m . Familia lui M a t t o d u c e a greu. fără să se atingă.a m d a t s e a m a că asta s u n t e m . erau aceiaşi de anul trecut. Prieteni b u n i . spuse el. — O h . — O h . c o n t i n u ă ea. d a r el c o n ­ tinuă. T o t u l acolo a fost gro­ zav. Ea îi trase un g h i o n t în b r a ţ . şi el z â m b i . iar aerul î n c ă era plin de t ă c e r e a d i m i n e ţ i i . pe c â n d faţa Elenei se lungea: Asta n-are n i m i c de-a face cu tipul ăla n o u . cu o privire deschisă şi cinstită. jalnic. Se uită cu c o a d a ochiului la M a t t : şi el stătea cu privirile în­ d r e p t a t e în jos. nu de-asta. O cuprinse cu un b r a ţ şi o întoarse uşor către el. m â n c a r e a . şi nu te părăsesc. spuse M a t t c â n d p o r n i r ă m a i d e p a r t e .46 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 47 aşa c u m îl aveau toţi cei din echipa de fotbal. spuse Elena. Matt. sigur. M a t t se opri şi r ă m a s e uitându-se în jos. O h . da? — O h . către t r o t u a r . totul. — Şi cred că vrei să-mi spui ceva. r ă s p u n s e E l e n a . nu s p u n e nimic. spuse E l e n a d u p ă o u ş o a r ă ezitare. spuse Elena. Elena îi recunoscu. ochii lui e r a u c a m trişti. — D a r vrei să-1 cunoşti. Nu ştia c u m să î n c e a p ă . — O h . a fost grozav. M a t t . Apoi se d ă d u î n a p o i ca să-1 privească în faţă. Şi a d ă u g ă . P o r n i r ă u n u l lângă altul. Avea ochi albaştri. O a m e n i i . nu asta simţi p e n t r u mine? El o privi lung. — Vrei să intri? — N u . Ridică privirea şi-i văzu ochii albaştri aţintiţi a s u p r a chipului ei. a p o i a d ă u g ă r e p e d e : Nici nu l-am cunoscut încă. Apoi îşi întinse iar braţele către ea. nu? — N u . — M d a . Nu-1 ştiu. c â n d îşi întinse braţele către Elena p e n t r u a o c u p r i n d e uşor. absolut. S t r a d a e r a m ă r g i n i t ă de a r ţ a r i şi nuci. A fost c h i a r . a p o i îşi înălţă ochii la cer. . N u . — N u . la tenişii lui roşi în vârf. E l e n a îşi p r i v e a p i c i o a r e l e î n a i n t â n d p e t r o t u a r u l u d .

d a r î n a i n t e să o p o a t ă face se î n t â m p l ă ceva. cel p u ţ i n . La un m o m e n t dat. Şi totuşi. şi pla­ nul era gata de pus în aplicare în m o m e n t u l c â n d Şte­ fan îşi făcea apariţia. şi închise p u d r i e r a cu z g o m o t în v r e m e ce el t r e c e a m a i d e p a r t e . D a r directorul îl trimisese înapoi la clasă (după. p r e f ă c â n d u . D i m i n e a ţ a . L e e " v o r b e a despre el. Furioasă. C e v a în l e g ă t u r ă cu actele lui. Ticăloşi notorii. detaşat. B l o c â n d drumul. R ă m a s e cu ochi la ei pe c â n d s t r ă b ă t e a alene c o r i d o r u l . se s p u n e a . D o i idioţi notorii. Ştefan se crispa — sau. ceva se mişcă în n u c u l pe sub care t o c m a i t r e c e a u . p e n t r u că t o a t ă l u m e a de la „ R o b e r t E. E l e n a ridică privirea. I a r a c u m a d u n a c â t d e m u l t e informaţii p u t e a despre Ştefan Salvatore. i g n o r â n d fluieratul şi privirile lor h o l b a t e . D a c ă m a i a v e m timp. E r a acelaşi t o n pe care îl folosise şi cu profesorul de istorie — calm. s t â n d r e z e m a ţ i într-o r â n ă d e c a n a t u l uşii. Se p o m e n i d e o d a t ă cu el alături. I a r astăzi fusese c h e m a t la biroul directoru­ lui.48 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 49 m e r g e m la şcoală. fu î n t â m p i n a t ă de un fluierat în s u r d i n ă pe coridor. In acea zi. .s e cu p u d r i e r a . se uită u r â t la ei peste u m ă r u l lui Ştefan. Cel p u ţ i n oficial. C h i a r a t u n c i Dick şi T y l e r se opriseră în faţa uşii clasei u n d e a v e a u o r a d e Istorie. îşi spuse Elena. d a r c i o a r a dispăruse. — Ia uită-te! C e a mai m a r e cioară pe care am văzut-o v r e o d a t ă . — Scuzaţi-mă. îşi spuse ea. care se afla în faţa lor. C â n d E l e n a ajunse la cursul de Istorie e u r o p e a n ă în a c e a după-amiază. p o a t e o să-ţi iau o gogoaşă. îi d ă d u s e instrucţiuni speciale lui B o n n i e . trecându-şi din n o u rujul peste b u z e şi j u c â n d u . C e e a c e n u e r a greu.s e c ă nu-1 v ă d p e Ştefan. Dick C a r t e r şi T y l e r S m a l l w o o d pierdeau v r e m e a pe acolo. M a t t fluieră şi a r ă t ă cu degetul. î n t r . V o i a să-1 o p r e a s c ă .u n fel sau altul nu-1 zări la t i m p . Devenise un fapt bine c u n o s c u t că ieri avusese un soi de c o n f r u n t a r e cu secretara responsabilă cu ad­ miterile. şcoala se dovedi p e n t r u E l e n a d o a r un loc în care să-şi revizuiască p l a n u l . Cei doi erau convinşi că d a c ă făceau p a r t e din e c h i p a de fot­ bal a universităţii e r a u idolii fetelor. se simţi o pru­ d e n ţ ă în el. Oglinjoara p u d r i e r e i îi oferea o v e d e r e perfectă a s u p r a coridorului din spatele ei. C e i d o i s e a m u z a u d e j o c . o convor­ bire i n t e r n a ţ i o n a l ă cu R o m a — sau era W a s h i n g t o ­ nul?) şi totul p ă r e a să fie în regulă a c u m . se trezise ştiind foarte b i n e ce avea d e făcut.

50 • Jurnalele Vampirilor

Trezirea • 51

— Scuuzi? făcu T y l e r în falset. S c u u z i m i ? Mi scuuzi? J a c u z z i ? Şi cei doi râseră. E l e n a văzu muşchii î n c o r d â n d u - s e sub tricoul d i n faţa ei. Asta e r a t o t a l n e d r e p t : a m â n d o i e r a u m a i înalţi d e c â t Ştefan, iar T y l e r e r a de d o u ă ori m a i lat. — E v r e o p r o b l e m ă aici? E l e n a fu la fel de surprinsă ca şi băieţii să a u d ă o voce în spatele ei. Se î n t o a r s e şi îl v ă z u pe M a t t . O c h i i lui albaştri aveau o privire d u r ă . E l e n a îşi m u ş c ă buzele p e n t r u a-şi înăbuşi un z â m ­ bet, v ă z â n d c u m T y l e r şi D i c k se m i ş c ă î n c e t şi cu ciudă din uşă. Bunul ei prieten M a t t , îşi spuse ea. D a r a c u m b u n u l ei p r i e t e n M a t t i n t r a în clasă alături de Ştefan, şi ea r ă m a s e în u r m a lor, privindu-i. C â n d ei se a ş e z a r ă , ea se s t r e c u r ă în b a n c a d i n spatele lui Ştefan, de u n d e îl p u t e a privi fără să fie la r â n d u l ei u r m ă r i t ă . Planul ei trebuia să aştepte p â n ă la sfârşitul orei. M a t t se j u c a încet cu nişte m o n e d e d i n b u z u n a r , ceea ce î n s e m n a că voia să s p u n ă ceva şi nu ştia c u m . — Ă ă ă . . . auzi, î n c e p u el în cele d i n u r m ă , stânje­ nit. T i p i i ăia, ştii... Ştefan râse, un râs a m a r . — C i n e sunt eu să-i j u d e c ?

î n v o c e a lui s e s i m ţ e a m a i m u l t ă e m o ţ i e d e c â t auzise p â n ă a t u n c i E l e n a , c h i a r şi a t u n c i c â n d vor­ bise c u d o m n u l T a n n e r . I a r a c e a e m o ţ i e e r a p u r ă nefericire. O r i c u m , de ce aş fi bine-venit aici? încheie el, .ipioape ca p e n t r u sine. - De ce n-ai fi? M a t t îl privise cu a t e n ţ i e pe Ştefan; a c u m m a x i l a r u l lui ferm îi a r ă t a h o t ă r â r e a . Ascultă, zise. V o r b e a i ieri despre fotbal. Ei bine, cel mai b u n W R , a t a c a n t , al nostru şi-a r u p t un ligament ieri d u p ă - a m i a z ă şi a v e m nevoie de un î n l o c u i t o r . Selecţiile sunt în d u p ă - m a s a asta. Ce zici? — E u ? î n t r e b ă Ştefan, luat pe n e p r e g ă t i t e . A h . . . N u ştiu d a c ă p o t . — Poţi să alergi? — D a c ă p o t . . . ? Ştefan s e î n t o a r s e p e j u m ă t a t e spre M a t t şi Elena văzu o u m b r ă de z â m b e t pe buzele lui. D a . — Poţi să p r i n z i mingea? — Da. — Asta e c e e a ce a r e de făcut un W R . Eu s u n t Q B , c ă p i t a n u l . D a c ă poţi s ă p r i n z i m i n g e a p e c a r e ţi-o a r u n c eu şi alergi cu ea, a t u n c i poţi să joci. — înţeleg. A c u m Ştefan c h i a r z â m b e a şi, deşi g u r a lui M a t t e r a serioasă, ochii lui r â d e a u . E l e n a îşi d ă d u s e a m a că

52 • Jurnalele Vampirilor

Trezirea • 53

e r a geloasă, şi fu u i m i t ă de p r o p r i a ei reacţie. Exista o c ă l d u r ă între cei doi băieţi care o excludea pe ea. D a r î n clipa u r m ă t o a r e dispăru şi el spuse distant: — M u l ţ u m e s c . . . d a r n u . Am alte obligaţii. In acel m o m e n t sosiră B o n n i e şi C a r o l i n e şi o r a începu. I n v r e m e c e T a n n e r v o r b e a despre E u r o p a , E l e n a îşi r e p e t a : „ B u n ă . Eu sunt E l e n a Gilbert. F a c p a r t e din C o m i t e t u l de î n t â m p i n a r e al elevilor din ultimul an, şi am p r i m i t sarcina de a-ţi a r ă t a şcoala. Sper că nu vrei să am p r o b l e m e şi să nu mă laşi să-mi fac treaba, n u ? " I a r aceste ultime cuvinte trebuiau rostite cu ochii m a r i , rugători — d a r asta d o a r d a c ă el ar da s e m n e că î n c e a r c ă să scape. Practic, era o m a n e v r ă absolut sigură. Ştefan p ă r e a gata î n t o t d e a u n a să sară în ajutorul d o m n i ţ e l o r aflate la a n a n g h i e . Pe la j u m ă t a t e a orei, fata c a r e stătea în d r e a p t a ei îi strecură un bilet. E l e n a îl desfăcu şi recunoscu scri­ sul r o t u n d şi copilăresc al lui B o n n i e . Scria: „ A m ţinut-o p e C . d e p a r t e cât d e m u l t a m p u t u t . C e s-a î n t â m p l a t ? A mers???" E l e n a ridică p r i v i r e a şi o v ă z u pe B o n n i e răsucindu-se î n b a n c a e i d i n p r i m u l r â n d . E l e n a a r ă t ă spre bilet şi clătină din c a p , şoptind „ D u p ă o r ă " . I se p ă r u că d u r e a z ă un secol p â n ă ce T a n n e r le d ă d u ultimele indicaţii despre c o m u n i c ă r i l e orale şi z â m b e t u l lui Ştefan

puse c a p ă t orei. Apoi t o a t ă l u m e a se ridică imediat. A . u m , îşi spuse E l e n a şi, cu i n i m a b ă t â n d u - i p u t e r ­ nic, păşi h o t ă r â t ă şi se o p r i în c a l e a lui Ştefan, blo­ c â n d intervalul p e n t r u c a e l s ă n u p o a t ă t r e c e p e lângă ea. La fel ca Dick şi Tyler, îşi spuse, simţind o d o r i n ţ ă isterică de a chicoti. R i d i c ă p r i v i r e a şi descoperi că ochii ei e r a u exact în d r e p t u l g u r i i lui. în a c e a clipă m i n t e a i se goli. O a r e ce t r e b u i a să spună? Deschise g u r a şi, î n t r - u n fel sau altul, cuvin­ tele pe c a r e le tot r e p e t a s e î n c e p u r ă să se reverse: - B u n ă . E u sunt E l e n a G i l b e r t . F a c p a r t e d i n C o m i t e t u l de î n t â m p i n a r e al elevilor din ultimul a n , şi am p r i m i t s a r c i n a . . . — î m i pare rău, n-am timp. P e n t r u o clipă, nu-i veni să c r e a d ă că el v o r b e a , că nu o lăsa nici m ă c a r să t e r m i n e ce avea de spus. G u r a ei c o n t i n u ă discursul. — .. .de a-ţi a r ă t a şcoala... — î m i p a r e r ă u , nu p o t . T r e b u i e să... să ajung la selecţii. Ştefan se î n t o a r s e c ă t r e ore, nu? — D a , r ă s p u n s e M a t t încet. D . a r . . . — A t u n c i ar t r e b u i s-o iau d i n loc. P o a t e că-mi arăţi u n d e t r e b u i e s ă m e r g . M a t t , c a r e stătea alături c u u n a e r uimit. A i spus c ă sunt c h i a r d u p ă

54 • Jurnalele Vampirilor

M a t t se uită n e a j u t o r a t la E l e n a , apoi ridică din umeri. — P ă i . . . Sigur. H a i d e . A r u n c ă o privire peste u m ă r pe c â n d se î n d e ­ p ă r t a u . Ştefan nu se uită înapoi. E l e n a se trezi î n c o n j u r a t ă de un cerc de observa­ tori interesaţi, p r i n t r e care şi Caroline, care îi z â m b e a c o m p ă t i m i t o r . E l e n a simţi o a m o r ţ e a l ă în t r u p şi un n o d î n gât. N u m a i p u t e a r ă m â n e acolo nici o se­ c u n d ă în plus. Se răsuci şi ieşi cât p u t u de r e p e d e din încăpere.

4

C

â n d Elena ajunse la dulapul ei, a m o r ţ e a l a în­ c e p e a să-i t r e a c ă şi n o d u l din gâtul ei a m e ­ ninţa să se transforme în lacrimi. D a r nu avea

să p l â n g ă la şcoală, îşi spuse, în nici un caz. D u p ă ce-şi E r a a d o u a zi la r â n d c â n d pleca de la şcoală ime­ diat ce s u n a clopoţelul d u p ă u l t i m a oră, şi p l e c a sin­ gură. M ă t u ş a J u d i t h v a f i total n e d u m e r i t ă . D a r c â n d Elena ajunse acasă, văzu că m a ş i n a mătuşii J u d i t h nu se afla pe alee — p r o b a b i l că se dusese la p i a ţ ă cu M a r g a r e t . C a s a era t ă c u t ă şi tihnită c â n d Elena intră. Se b u c u r a p e n t r u a c e a linişte; voia să fie singură a c u m . D a r , pe de altă parte, nu p r e a ştia ce să facă sin­ gură. A c u m , c â n d în sfârşit putea să plângă, descoperi că lacrimile nu voiau să-i curgă. îşi lăsă rucsacul pe p o d e a în holul de la intrare şi intră încet în living.

închise dulapul, se î n d r e p t ă spre ieşirea principală.

. interesant. T o t ce p u t u s e să fie salvat a fost această c a m e r ă . O b ă t a i e de i n i m ă m a i p u t e r n i c ă . Bufniţă a l b ă . Ştefan e r a exotic. Ce c i u d a t . acest Ştefan Salvatore? E r a o p r o v o c a r e . De fapt. „ C e a m a i m a r e cioară p e care a m văzut-o v r e o d a t ă " . şi asta îl făcea să p a r ă diferit. N o d u l din gât e r a iar acolo. Nu voia pe n i m e n i lângă ea şi totuşi singurătatea o d u r e a . Voia să se g â n d e a s c ă . la fel ca nişte şoareci de o bufniţă albă. . m â n c ă t o r d e stârvuri. U i t e . D a r astăzi. d a . . C h i a r fusese d r ă g u ţ cu Ştefan. d a r el se purtase m i n u n a t . . Sticla era atât de veche încât era groasă şi uşor vălurită.. I a r m a i apoi afla de la ei. Ştefan. P l â n g e a de furie şi u m i l i n ţ ă şi frustrare — şi m a i ce? De fapt. E l e n a se întoarse şi se uită afară pe u n a din feres­ trele care se întindeau din tavan p â n ă la p o d e a . sau de la prietenii sau surorile lor. c a r e a p a r ţ i n e a structurii originare. II rănise. Astfel de poveşti i se p ă r u s e r ă î n t o t d e a u n a a m u z a n t e Elenei. Simţi d i n n o u o u s t u r i m e în ochi. E l e n a îşi aminti de p r i m a d a t ă c â n d tatăl ei îi arătase sticla aceea veche şi vălu­ rită. şi tot ce se vedea p r i n ea era distorsionat. c â n d î n c e r c a să o facă. cât de agitaţi e r a u î n a i n t e de a ieşi la o întâlnire cu ea.. cu şemineul ei b o g a t î m p o d o ­ bit. Nici u n b ă i a t nu o făcuse v r e o d a t ă să se simtă nervoasă. d a r lacrimile tot n u voiau să vină. d a r a c u m . exact asta îi s p u n e a u u n e o r i băieţii Elenei că e r a ea. ce p i e r d u s e astăzi? Ce simţea ea cu a d e v ă r a t p e n t r u străinul ăsta. cioară. E r a o a r e interesată de tipul ăsta p e n t r u că o făcea să se simtă nervoasă? Nu e un motiv p r e a b u n . şi de a t u n c i familia Gilb e r t locuise aici. p a s ă r e d e p r a d ă . T o t u l în ea era contradictoriu. dându-ţi falsa impresie c-ai fi uşor ameţit. Bietul M a t t . S t r ă b u n i c u l tatălui Elenei construise p r a c t i c o n o u ă casă în c o n t i n u a r e a lor. . c â n d vorbise cu Ştefan. Elena. se g â n d i ea. c u m li se u m e z e a u pal­ mele şi a v e a u fluturi în stomac. î n c a d r a t de m u l u r i . gândurile îi fugeau d e p a r t e . G u r a aceea p a r c ă sculp­ tată care îi î n m u i a genunchii de cu totul altceva decât Iar în stomac nu avusese fluturi — . în afară de c a m e r a E l e n e i . ci lilieci. singura p a r t e a casei. Palmele i se umeziseră. îşi simţise pulsul accelerându-se şi picioarele m o i .. în sfârşit p l â n g e a .56 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 57 E r a o î n c ă p e r e frumoasă. şi m a r e l e d o r m i t o r de deasu­ p r a . incitant. spusese M a t t . D a r m a i era şi gura aceea. îşi spuse ea. e un motiv foarte prost. c â n d fusese m a i mică decât era M a r g a r e t a c u m . i m p r e s i o n a n t ă . Acea p r i m ă casă fusese construită înainte de 1861 şi arsese a p r o a p e c o m p l e t în t i m p u l R ă z b o i u l u i Civil. c a r e îi aduse în ochi d o u ă lacrimi fierbinţi.

P a r t e a a c e a s t a a cimitirului e r a foarte îngrijită. Aici. — E l e n a ? E l e n a ! se auzi şi v o c e a lui M a r g a r e t . V o c e a lui fusese rece şi dis­ p r e ţ u i t o a r e c â n d î i vorbise d o m n u l u i T a n n e r . m a m i . pe lângă biserica în ruine. şi reveria se d e s t r a m ă . î n t r . E l e n a se aşeză lângă lespedea m a r e d e m a r m u r ă p e care e r a gravat numele „Gilbert". Venise de m u l t e ori aici d u p ă accident. î n c ă l e m a i simţea m u l t lipsa. . musculos. Se a p l e c ă p e n t r u a lăsa în faţa lespezii o floare p u r p u r i e de sporul casei pe c a r e o culesese pe d r u m . M a m a .58 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 59 nervozitate. Nu c â n d a v e a ge­ nele u d e de lacrimi şi c â n d stătea gata să izbucnească din n o u în p l â n s . i a r b a era tunsă cu grijă. La v r e m e a a c c i d e n t u l u i d e m a ş i n ă M a r g a r e t avea d o a r u n a n . şi vocea. Şi p ă r u l î n t u n e c a t ca n o a p t e a — dege­ tele ei voiau să se împleticească p r i n moliciunea lui. V o c e a lui e r a cea c a r e o făcuse ieri să ia h o t ă r â r e a să fie al ei. D a r nu Şte­ fan Salvatore e r a cel care o striga. Nu orice m ă t u ş ă ar fi r e n u n ţ a t la slujba ei şi . N u p u t e a face faţă a c u m întrebărilor îngrijorate ale mătuşii J u d i t h şi nici veseliei i n o c e n t e a lui M a r g a r e t . D a r E l e n a avea multe amintiri. Nu voia s ă v a d ă p e n i m e n i cunoscut. O să se d u c ă să-i v a d ă pe m a m i şi tati. a p r o a p e p â n ă l a m a r ­ ginea oraşului. E l e n a se î n t r e b ă d a c ă p u t e a şi vocea deveni î n t u n e c a t ă ca n o a p t e a . şopti ea. d o a r p a r t e a m a i veche fusese lăsată o a r e c u m d e iz­ belişte. Desigur. ci m ă t u ş a J u d i t h b ă t â n d la uşa din faţă. ş i lacrimile p o r n i r ă m a i uşor. iar buchetele de flori alcătuiau p e t e vesele de culoare. . — B u n ă . b u n ă . . Eşti acasă? E l e n a se simţi din n o u copleşită de nefericire şi se u i t ă î n j u r u l e i p r i n b u c ă t ă r i e . şi t a t a . n u şi-i a d u c e a p r e a b i n e a m i n t e . T r e c u peste P o d u l Wickery şi u r c ă dealul. T r u p u l acela zvelt. cu z â m b e t u l care îi î n c r e ţ e a ochii. iar în curte ezită. Bine­ înţeles. şi n o d u l din gâtul ei se făcu m a i m a r e . picioarele l u n g i . d a r c u t o a t e acestea c i u d a t de irezistibilă. d a r în ultimii trei ani devenise fami­ liar p e n t r u E l e n a . . a t â t de t â n ă r ă şi de fru­ moasă.o fracţiune de s e c u n d ă se h o t ă r î şi se furişă în t ă c e r e afară pe uşa d i n spate chiar în clipa în care se î n c h i d e a uşa din faţă. apoi coborî în mica vale de sub ea. şoptindu-i n u m e l e . ascuţită şi subţire. S t r ă b ă t u v e r a n d a din spate. Apoi îşi strânse picioarele sub ea şi r ă m a s e acolo. E l e n a era n o r o c o a s ă să o aibă pe m ă t u ş a J u d i t h . tati. Era u n d r u m destul d e lung. D a r u n d e s e p u t e a d u c e p e n t r u a fi singură? R ă s p u n s u l veni a p r o a p e în aceeaşi clipă. A c u m m i n t e a ei p o r n i să r ă t ă c e a s c ă p r i n t r e aceste amintiri. — Elena! E l e n a tresări. şi c u m a r s u n a rostindu-i n u m e l e .

60 • Jurnalele Vampirilor

Trezirea * 61

s-ar fi m u t a t î n a p o i într-un orăşel ca să aibă grijă de d o u ă n e p o a t e orfane. I a r R o b e r t , logodnicul mătuşii J u d i t h , e r a m a i d e g r a b ă u n t a t ă vitreg p e n t r u M a r ­ garet decât u n viitor u n c h i p r i n căsătorie. D a r Elena îşi a m i n t e a de părinţii ei. La un m o m e n t dat, chiar d u p ă î n m o r m â n t a r e , venise aici ca să ţipe furioasă la ei, s u p ă r a t ă pe ei p e n t r u că fuseseră atât de proşti să se lase o m o r â ţ i . Pe v r e m e a a c e e a nu o cunoştea p r e a bine pe m ă t u ş a J u d i t h şi simţise că nu m a i exista nici un loc pe l u m e a asta care să fie al ei. Şi a c u m , c a r e e r a locul ei? se î n t r e b ă ea. R ă s p u n ­ sul cel m a i simplu era: aici, în FelPs C h u r c h , u n d e trăise t o a t ă viaţa. D a r î n u l t i m a v r e m e r ă s p u n s u l acesta p ă r u s e greşit. In ultima v r e m e simţise că tre­ buie să m a i existe ceva p e n t r u ea în l u m e , un loc pe care să îl recunoască imediat şi pe care să îl considere acasă. O u m b r ă căzu a s u p r a ei şi E l e n a ridică privirea, speriată. P e n t r u o clipă, cele d o u ă siluete care stăteau l â n g ă e a p ă r u r ă străine, nefamiliare, v a g a m e n i n ­ ţ ă t o a r e . R ă m a s e privindu-le, î n c r e m e n i t ă . — Elena, spuse afectată silueta m a i m ă r u n t ă , cu mâinile în şolduri, c â t e o d a t ă îmi fac atâtea griji p e n ­ tru tine, z ă u că da. E l e n a clipi şi a p o i râse scurt. E r a u B o n n i e şi M e redith.

- Ce trebuie să facă cineva p e n t r u a avea p u ţ i n ă Ini unitate pe aici? spuse ea în t i m p ce fetele se aşezau. S p u n e - n e s ă p l e c ă m , sugeră M e r e d i t h , d a r Elena d o a r ridică d i n u m e r i . Meredith şi Bonnie veniseră de multe ori să o caute aici în lunile de d u p ă accident. Brusc, se simţi bucuK iasă p e n t r u asta şi r e c u n o s c ă t o a r e a m â n d u r o r a . Locul ei era alături de prietenii care ţineau la ea. Ştiau că plânsese, d a r ei nu-i păsa, şi luă batista mototolită Be care i-o întinse Bonnie şi-şi şterse ochii. R ă m a s e r ă toate trei un t i m p în tăcere, privind c u m v â n t u l trece prin şirul de stejari de la m a r g i n e a cimitirului. — î m i p a r e r ă u p e n t r u ce s-a î n t â m p l a t , spuse în cele d i n u r m ă B o n n i e , cu o voce b l â n d ă . A fost groaznic. — I a r al doilea n u m e al t ă u e „ T a c t " , spuse M e r e ­ dith. Nu se p o a t e să fi fost chiar atât de rău, Elena. — N-aţi fost acolo. O d a t ă cu a m i n t i r e a , E l e n a se simţi din n o u c u p r i n s ă de un val de c ă l d u r ă . C h i a r a fost groaznic. D a r n u - m i m a i pasă, a d ă u g ă e a p e u n ton plat, cu un a e r sfidător. Am t e r m i n a t cu el. Nu-1 mai v r e a u . — Elena! — N u , B o n n i e . E l i m p e d e că se c r e d e m u l t p r e a b u n p e n t r u . . . p e n t r u a m e r i c a n i . Aşa c ă n-are d e c â t să-şi ia ochelarii ăia de fiţe şi...

62 • Jurnalele Vampirilor

Trezirea * 63

Celelalte fete pufniră în râs. E l e n a îşi şterse nasul şi clătină din cap. — A ş a d a r , îi spuse ea lui B o n n i e , s c h i m b â n d h o t ă r â t ă subiectul, cel p u ţ i n T a n n e r p ă r e a azi m a i binedispus. Bonnie îşi luă un a e r de m a r t i r . — Ştii că m-a forţat să accept să fiu p r i m a care îşi ţine c o m u n i c a r e a orală? D a r nu-mi pasă, a m d e g â n d să vorbesc despre druizi, şi... — D e s p r e ce? — Druuuu-izi. Tipii ăia b ă t r â n i şi ciudaţi care au construit S t o n e h e n g e şi au făcut tot felul de magii în Anglia antică. Eu sunt u r m a ş a lor, şi de aceea sunt un medium bun. M e r e d i t h pufni d i s p r e ţ u i t o a r e , d a r E l e n a s e în­ c r u n t ă la firul de iarbă pe care îl răsucea între degete. — Bonnie, c h i a r ai v ă z u t ceva în p a l m a m e a ieri? î n t r e b ă brusc. Bonnie ezită. — Nu ştiu, spuse în cele din u r m ă . E u . . . am crezut că văd. D a r u n e o r i i m a g i n a ţ i a m e a o ia r a z n a . — A ştiut că eşti aici, spuse pe n e a ş t e p t a t e M e r e ­ dith. Eu mă g â n d i s e m să te c ă u t ă m la cafenea, d a r Bonnie a spus: „E la cimitir." — Aşa am zis? Bonnie p ă r e a uşor surprinsă, d a r impresionată. Ei bine, şi c h i a r eşti aici. B u n i c a m e a

• i u , I . I m l m r g h e c l a r v ă z ă t o a r e , şi la fel sunt şi eu. i Iriim Păi, e a d e v ă r a t ! în Scoţia se p ă s t r e a z ă vechile ii ii 11111 Nici n-aţi crede u n e l e d i n lucrurile pe c a r e le i n i i i u i i c a m e a . Are un a n u m e fel de a afla cu cine (I ni i ir măriţi şi c â n d o să m o r i . Mi-a spus că eu o să pede. Honnie! Serios. O să fiu t â n ă r ă şi f r u m o a s ă în sicriul n u I I N u credeţi c ă e ceva r o m a n t i c ? Nu, nu cred. C r e d că e ceva scârbos, spuse
I
i

Icauna sare la a d o u a generaţie. Şi eşti u r m a ş a druizilor, spuse M e r e d i t h so-

na.

I 1 1 nbrele se lungiseră, iar vântul devenise m a i rece. I )eci cu cine o să te măriţi, Bonnie? î n t r e b ă reiII . L I Meredith. Nu ştiu. Bunica mi-a spus ritualul de aflare, d a r n u l ain î n c e r c a t niciodată. Evident — B o n n i e luă o i. .i sofisticată — trebuie să fie scandalos de b o g a t şi . 1 . .ilui s u p e r b . C a străinul n o s t r u î n t u n e c a t , d e pildă. M a i ales d a c ă n i m e n i altcineva nu-1 vrea. A i u n c ă o privire maliţioasă către Elena. Elena refuză să c a d ă în c a p c a n ă . (ie zici de Tyler Smallwood? î n t r e b ă ea cu ino­ cenţă. T a t ă l lui cu siguranţă e suficient de bogat.

64 • Jurnalele Vampirilor

Trezirea • 65
A

— I a r el nu a r a t ă deloc r ă u , a p r o b ă s o l e m n ă M e r e d i t h . Asta, evident, d a c ă iubeşti animalele. T o ţ i dinţii ăia m a r i şi albi... Fetele se u i t a r ă u n a la alta şi a p o i i z b u c n i r ă în acelaşi t i m p în râs. Bonnie a r u n c ă o m â n ă de iarbă în M e r e d i t h , c a r e o î n d e p ă r t ă de pe ea şi azvârli î n a p o i o p ă p ă d i e . L a u n m o m e n t dat, î n t i m p u l j o c u l u i , Elena îşi d ă d u s e a m a că totul are să fie bine. E r a din n o u e a însăşi, n u m a i e r a p i e r d u t ă , n u m a i e r a o străină, ci E l e n a Gilbert, regina liceului „ R o b e r t E. L e e " . îşi trase d i n p ă r p a n g l i c a d e c u l o a r e a caisei şi-şi s c u t u r ă p ă r u l , lăsându-1 să-i c a d ă liber pe lângă obraji. — Am decis d e s p r e ce să fie c o m u n i c a r e a mea orală, spuse ea, privind-o cu ochii îngustaţi pe Bonnie c u m îşi trece degetele p r i n t r e bucle. — D e s p r e ce? î n t r e b ă M e r e d i t h . E l e n a îşi ridică b ă r b i a p e n t r u a se u i t a la cerul roşu şi p u r p u r i u de d e a s u p r a colinei. R e s p i r ă a d â n c , g â n d i t o a r e , şi lăsă suspansul să c r e a s c ă p e n t r u o clipă. Apoi spuse pe un t o n detaşat: — R e n a ş t e r e a italiană. Bonnie şi M e r e d i t h se h o l b a r ă la ea, apoi se uitară u n a la alta şi i z b u c n i r ă din n o u în h o h o t e de râs. — A h a , spuse M e r e d i t h c â n d se p o t o l i r ă . Deci tigrul s-a întors!
In

Elena îi a r u n c ă un rânjet de fiară. î n c r e d e r e a in line, (-are p e n t r u scurt t i m p p ă r u s e să dispară, reve­ n i ic. Ş i deşi n u înţelegea p r e a b i n e d e ce, ştia u n I M . I I I : n u avea d e gând să-1 lase p e Ştefan Salvatore
i

li ape. Bun, spuse ea scurt. A c u m , ascultaţi-mă b i n e .

Nimeni nu t r e b u i e să ştie asta, altfel o să fiu batjo. n i . i întregii şcoli. I a r C a r o l i n e se-agaţă d e orice f i r . li aţă ca să mă facă să p a r ridicolă. D a r îl vreau, şi o i fie al m e u . î n c ă nu ştiu c u m , d a r o să fie. O r i c u m , P n i . i ce am un plan bine conturat, o să ne p u r t ă m Inaile rece cu el. 0 să ne p u r t ă m ? D a , o să ne. Nu poţi să-1 ai tu, Bonnie; e al m e u . Ş i i rebuie s ă p o t avea î n c r e d e r e d e p l i n ă î n tine. Staţi p u ţ i n , zise M e r e d i t h , cu o strălucire în Ol I n . Îşi desfăcu b r o ş a cu cloisonné p r i n s ă pe bluză şi, i n I n ându-şi d e g e t u l m a r e , s e î n ţ e p ă r e p e d e , a p o i pune: Bonnie, d ă - m i m â n a . De ce? î n t r e b ă B o n n i e , p r i v i n d cu suspiciune uşa. l'entru că v r e a u să te iau de nevastă. Tu de ce l n i, deşteapto? 1 ) a r . . . d a r . . . O h , bine. Au! A c u m tu, E l e n a . M e r e d i t h î n ţ e p ă iute degetul i u I I c a l Elenei, ş i a p o i stoarse u n s t r o p d e sânge.

Luna nu răsărise încă. M a i ales tu. Iar Elena.ş i la loc broşa..a s t a îţi s p u n să o faci.ş i în g u r ă vârful l< in-i ului m a r e . I lai să m e r g e m . Floarea p u r p u r i e e r a o p a t ă n e c l a r ă p e p ă m â n t .1111 . O să j u r . O p a l ă de v â n t rece s t r ă b ă t u cimitirul. foarte b i n e . Meredith repetă jurământul. — Ştiu.a revedere. apoi chicotiră nervoase.işuia în valea de d i n a i n t e a lor. r ă s p u n s e M e r e d i t h î n c r u n t a t ă . M e r e d i t h .. şi abia p u t e a desluşi vechiul 1 imit ii şi Podul Wickery dincolo de el. oprindu-se p e n t r u o i'llpfl in faţa găurii n e g r e c a r e fusese o d i n i o a r ă uşa i. N . ii şi p r i v i n d în j o s c ă t r e peisajul c a r e se iii l.. I . răsfirând p ă r u l fetelor şi t r i m i ţ â n d la p ă m â n t frunze u s c a t e . n. r e m a r c ă E l e n a . indiferent ce. J u r ă să păstrezi secretul şi să faci orice ne cere E l e n a în l e g ă t u r ă cu Ştefan.s e la ilulni de m o r m â n t . iar v â n t u l se stârnise. ui se răcise b r u s c . i idicându-se şi p r i n z â n d u .66 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 67 A c u m . j u r ă m â n t u l întărit cu sânge e pericu­ los. o să ne u n i m cu toatele de­ getele m a r i şi o să j u r ă m .a m despărţit i m e d i a t şi. D e . i . privind l u n g la u m b r e l e pale ale degetelor lor unite în a m u r ­ gul care se lăsa. b ă g â n d u .a m u i t a t ce s-a î n t â m p l a t cu Michael Martin.. şi o r i c u m n e . S o a r e l e c o b o r â s e d i n c o l o de deal şi . — Asta a fost cu a n i în u r m ă . B o n n i e icni scurt şi se d ă d u î n a p o i . 1 .i ridică de l â n g ă floare p a n g l i c a de c u l o a r e a .li l. acolo din v r e m e a R ă z b o i u l u i Civil şi pe m u l t e 111. S-a î n t u n e c a t . u i t â n d u . protestă foarte serioasă Bonnie. î n s e a m n ă că tre­ b u i e să-ţi ţii j u r ă m â n t u l indiferent ce se î n t â m p l ă . O h . . M a i b i n e a m p o r n i .. Bonnie. surprinsă. Am îngheţat. închise ochii şi rosti: J u r să păstrez secretul şi să fac orice vrea E l e n a în l e g ă t u r ă cu Ştefan. spuse. F i e c a r e |. V e c h i u l cimi|(l . spuse E l e n a încet. • . c o n t i n u ă ea. încet. uitându-se la cele d o u ă fete cu ochii ei negri strălucitori. I l. 1 1 ri. şi B o n n i e se înfiora c â n d t r e c u r ă pe I imşi biserică.o spre casă. spuse Elena. Bonnie se ridică şi ea. Bonnie făcu o grimasă. respiră a d â n c şi şopti: — I a r e u j u r s ă r t i i m ă liniştesc p â n ă c â n d n u v a f i al m e u . şi t o a t e trei se u i t a r ă în j u r u l lor. spuse M e r e ln h. u r c a r ă d i n n o u d e a l u l c ă t r e biserica î n mini 11 i r ă m â n t u l rostit cu sânge le d ă d u s e o senzaţie 11| H demnitate. s e î n t o a r s e ş i d ă d u d i n c a p c ă t r e B o n n i e ş i Mi I ' dith. de v â n t făcea i a r b a să ş o p t e a s c ă şi stejarii să foşnească din frunze. — Ascultă.

în cimitirul vechi. n u m a i că îi căzuse c a p u l şi aceasta fusese aşezat cu grijă l â n g ă corpul lui. Bonnie? spuse. — A r a t ă altfel. E l e n a nu-şi p u t e a lua ochii de la el şi i n i m a î n c e p u să-i b a t ă şi m a i t a r e . d a r o voce c i u d a t ă vorbi în spatele ei. şi o p o r n i în j o s u l colinei. . n u ? V r e a u să spun. Ea şi E l e n a se u i t a r ă u n a la alta şi d e o d a t ă E l e n a ştiu că t r e b u i a să plece de acolo. O c h i i mari de granit ai capului e r a u goi. m u l t e dintre ele m a i înalte decât M e r e d i t h . că acela nu era un loc p e n t r u cei vii. C ă r a r e a îngustă t r e c e a p r i n t r e lespezi de m o r m â n t a c o p e r i t e d e m u ş c h i . în î n t u n e r i c . D a r cu cât înainta pe c ă r a r e a îngustă. B o n n i e . ca de pildă cel cu îngeraşul care a r ă t a ca un bebeluş a d e v ă r a t . . î n c e r c ă să o ignore. î m i p a r e r ă u . T e r m i n ă ! Nu e nimic amuzant. — Nu vrei să t e r m i n i cu povestea asta cu îngro­ patul? se răsti la ea Elena. D a r asta a r î n s e m n a d o u ă z e c i d e m i n u t e în plus de m e r s . d a r c â n d se forţă să se î n t o a r c ă r ă m a s e i m e d i a t n e m i ş c a t ă . încetini pasul şi aşteptă ca B o n n i e şi M e r e d i t h să o ajungă din u r m ă . — Am p u t e a să o l u ă m pe d r u m u l m a i lung. cu gura întredeschisă. m u r m u r ă Elena. — E u . î n t r e d o u ă rafale de vânt. Elenei nu-i plăcuse n i c i o d a t ă locul acela.68 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 69 lespezi d e m o r m â n t e r a u înscrise n u m e d e soldaţi. i a r z g o m o t u l paşilor pe p o t e c a acoperită cu frunze e r a asurzitor.u n fel î n s p ă i m â n t ă t o r . d a r simţi c u m pielea i se furnică de t e a m ă şi perişorii fini de pe b r a ţ e i se ridică. U n e l e dintre m o r m i n t e e r a u ele însele tul­ b u r ă t o a r e . spuse Bonnie. cu atât m a i p u ţ i n se simţea în largul ei. C â n d se a p r o p i a r a de p r i m a lespede. — B o n n i e ! spuse M e r e d i t h . înghiţind n o d u l care i se pusese în gât. — De ce n e . cu ochii la fel de m a r i şi de goi ca şi cei ai îngerului de p i a t r ă . ce s-a î n t â m p l a t ? B o n n i e s t ă t e a cu p r i v i r e a a ţ i n t i t ă în cimitir. şi ea se răsuci cu o mişcare bruscă. i n i m a î n c e p u să-i b a t ă m a i repede. Nu ştia c u m să s p u n ă ceea ce g â n d e a . zise ea cu o voce t r e m u r a t ă . A c u m . B o n n i e n u r ă s p u n s e nimic. fiecare sunet p ă r e a amplificat î n t r . i a r i e d e r a s e î n t i n d e a peste g r a n i t u l sfărâmat de t i m p .a m oprit? spuse M e r e d i t h . Suficient de m a r i p e n t r u ca ci­ neva să se p o a t ă ascunde îndărătul lor. Se întoarse şi vru să p o r n e a s c ă m a i d e p a r t e pe c ă r a r e în jos. . biserica în r u i n e e r a o siluetă n e a g r ă în spatele lor. — Pe m i n e nu mă d e r a n j e a z ă să o l u ă m pe aici. Avea un aspect sălbatic. spuse M e r e d i t h . m u r i şi bălării înalte creşteau p e m o r m i n t e . î n t o t d e a u n a am zis că vreau să fiu î n g r o p a t ă acolo. termină. E l e n a simţi c u m t e a m a îi strânge stomacul. îşi spuse Elena neliniştită. — Bonnie.

gâfâia disperată. c e se-ntâmplă? — M e r g i spre p o d . i a r M^eredith. E l e n a îşi p i e r d u luciditatea p e n t r u u r m ă t o a r e l e câteva minute.C e . şopti E l e n a . P e n t r u n u m e l e lui D u m n e z e u . şi a d ă u g ă . Nu ştia de ce. încetinind pasul. d a r E l e n a se |1răduia s ă n u r ă m â n ă î n u r m ă . — Elena. în c i u d a arsurii din p l ă m â n i . N u t e opri. m â r â i Elena. . la un m e t r u . pe c â n d capul lui B o n n i e se întoarse către ea: C i n e v a te aş­ t e a p t ă acolo. Ceva p ă r u să se mişte printre formele întunecate şi cocoşate ale lespezilor de m o r m â n t . ţipând şi ea cât o ţinea gura.A m reuşit.o d i n n o u d e mânecă şi silind-o să alerge m a i departe. E l e n a d ă d u în sfârşit d r u m u l m â n e c i i lui B o n n i e şi le î n g ă d u i picioarelor sale să se oprească. spuse din n o u vocea. — E ceva în spatele nostru. Palidă în întuneric. cu mâinile pe coapse. la trei. d a r simţea că t r e b u i a u să ajungă p â n ă acolo. strigă ascuţit B o n n i e . Elena ţipă. .70 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 71 — E l e n a . lăsuflând a d â n c . D o a m n e . a c u m e în regulă.a fost asta? O h .s e peste a p ă . . Elena. C h i p u l ei era total lipsit de expresie. O h . — N u . Bonnie se c h i n u i a să respire în spatele ei.Nu p o t să ajung acolo. spuse M e r e d i t h (ii vocea t r e m u r a t ă . a p u c â n d . scânci B o n n i e . B a poţi. Haide! V ă z u lucirea argintie a apei în faţa lor. iar Bonnie alerga cu ele. M a i vine d u p ă noi? — C r e d e a m că tu eşti e x p e r t a . apoi o luară a m â n d o u ă la fugă.Nu te opri! M e r g i p â n ă în c a p ă t u l celălalt! Podul scârţâi c â n d ele alergară pe el clătinându-se. . cea calmă şi cinică. ce-a fost? spuse ea. împiedicându-se de pietre şi de pâlcuri de rădăcini de iarbă. H a i d e . d a r v e n e a din g u r a lui Bonnie. Meredith era aplecată în faţă. Bonnie plângea. şi p o d u l de d i n c o l o de el. p r i n indu-se cu m â n a de coaste. împiedicat. Se auzi un foşnet pu­ ternic şi un ţipăt strident într-un stejar d e a s u p r a lor şi Elena descoperi că p u t e a alerga încă şi m a i r e p e d e . Şi iată şi luniinişul d i n t r e stejari. E l e n a alerga pe c ă r a r e a îngustă. N u e r a vocea lui Bonnie. A c u m v e d e a scânHurile de l e m n ale p o d u l u i . B o n n i e ! N u t e uita î n spate! O a p u c ă pe cealaltă fată de m â n e c ă şi o trase d u p ă ea. Picioarele îi t r e m u r a u şi răsufla şuierat. P o d u l e r a la şase m e t r i de ele. C â n d sări pe p ă m â n t u l de pe celălalt mal. gâfâi E l e n a . . şi M e r e ­ dith începu şi ea să ţipe. spuse vocea. Bonnie c o n t i n u a să pri­ vească în cimitir. c ă l c â n d apăsat p e l e m n u l p o d u l u i . e c o u l paşilor lor p i e r z â n d u . spuse gâfâind M e r e d i t h . răsucindu-se şi ridicându-se între ele. h a i să p l e c ă m de aici.

D a r e r a intrigată. Bonnie. 5 u n a plină strălucea exact d e a s u p r a capului său c â n d Ştefan se întoarse la p e n s i u n e . Cu p u ţ i n ajutor din p a r t e a preotesei d r u i d e de aici. H a i d e . iar E l e n a nu spuse nimic. A c u m s u n t e m î n siguranţă. căci nu voise să rişte să i se î n t â m p l e ceva.a m p a n i c a t singure şi n e . spuse ea. a p o i la B o n n i e . ce ziceţi? D o a r d a c ă n-aveţi chef să petreceţi n o a p t e a aici. P o a t e că de fapt nici nu e r a ceva în spatele nostru. In final. — Ştii. p o a t e că d o a r n e . din c a u z a obose­ lii şi a cantităţii p r e a m a r i de sânge pe care o înghi­ ţise. Nu p o a t e veni d u p ă noi. distrugându-i controlul deja slăbit. alungându-le. P o r n i r ă m a i d e p a r t e . o u r m a s e pe ea. p e n t r u a-i descoperi sursa. — Nu n o a p t e a asta. în­ fiorând-o. . cu stejarii lui deşi.72 • Jurnalele Vampirilor Avea lacrimi în ochi şi t r e m u r a t o a t ă . — Sigur. c â n d P u t e r e a izbucnise din spatele lui. T o t n u ştia p r e a bine d e u n d e venise P u t e r e a asta. spuse ea. R ă m ă s e s e dincolo de r â u . a p r o a p e se clătina. — Nu ne p o a t e u r m a aici. D a r i z b u c n i r e a Puterii sălbatice de lângă cimitir îl prinsese în vârtejul ei. d a r răsufla­ r e a fierbinte pe c a r e o simţise în ceafa d i s p ă r u s e . apoi la celălalt m a l .a m speriat degeaba. T r e c u s e m u l t ă v r e m e de c â n d nu se m a i ghiftuise aşa. îşi u m e z i b u z e l e şi râse scurt. Stătuse şi le privise pe fetele m u r i t o a r e din as­ c u n z ă t o a r e a lui d i n u m b r e . spuse ea cu o voce m a i c a l m ă a c u m . F o a r t e intrigată. c a r e î n c ă m a i fornăia. D a r hai totuşi să m e r g e m acasă. E r a ameţit. s t â n d foarte a p r o a p e u n a de alta pe c ă r a r e . El oscilase între t e a m a că ele ar p u t e a c ă d e a în r â u şi d o r i n ţ a de a cerceta această P u t e r e . M e r e d i t h se uita din n o u pe malul celălalt al râului. ale cărui a p e se învolbu­ rau întunecate. M e r e d i t h se h o l b ă la ea. Un sentiment nedesluşit o s t r ă b ă t u pe E l e n a . mersi. O cuprinse c u u n b r a ţ p e B o n n i e . E-n regulă. nu v ă d absolut n i m i c acolo.

asta era m a i m u l t d e c â t p u t e a suporta. c u r ă ţ a t de ceea ce fusese acolo. şi îngăduise viziunilor să p r i n d ă c o n t u r .74 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 75 C e v a negru zburase către p ă d u r e c â n d fetele ajun­ seseră în siguranţă pe p o d .. p e r c e p u s e flecare zvâc­ nire a pulsului ei d u l c e . să-i simtă p r e z e n ţ a în spatele lui. muşchii m a i puternici. în faţa t u t u r o r . în t i m p ce venele îi a r d e a u şi simţea o d u r e r e p u t e r n i c ă în m a x i l a r . spre groaza lui. reflexele m a i r a p i d e . apoi se întorsese în cimitir. bucurându-se de plăcerea dureroasă care creştea acolo. d o a r că ceva m a i t â r z i u îşi c a n a l i z a e n e r g i a în nişte exerciţii fizice grele. Amintirile îl copleşiră. şi. C u m îşi va cuibări acolo faţa. v a g conştient că nu t r e b u i e să folosească Puterile. îi simţise c ă l d u r a radiindu-i în spate. Pe p ă m â n t se afla o fâşie îngustă de m ă t a s e c a r e u n u i ochi obişnuit ar fi p ă r u t cenuşie în întuneric. O r a se t e r m i n a s e . C â t de m o a l e va fi gâtul ei. E r a gol a c u m . Privise c u m ea şi celelalte d o u ă p o r n i s e r ă în direcţia oraşului. p e n t r u că strălucirea rece a minţii ei d o a r îl a ţ â ţ a la m a r g i n e a conştiinţei lui. nu reuşise să c r e a d ă că t r e b u i a să stea faţă în faţă cu ea.i . încurajând-o chiar. Şi în cele d i n u r m ă . Şi c u m în cele din u r m ă buzele lui se vor desface. N u . în j u r u l lui t o a t ă l u m e a se agita. să simtă p a r f u m u l a m e ţ i t o r al pielii ei p l u t i n d în j u r u l lui. Se smulse d i n t r a n s ă cu o tresărire. cu tot trupul t r e m u r â n d u . L i m b ă lui i se plimbase peste ca­ nini. o m â n ă îl bătuse pe spate şi au­ zise vocea lui M a t t în u r e c h i : — Felicitări! Bine ai venit în echipă! . chiar şi fără ele e r a din loate p u n c t e l e de v e d e r e superior băieţilor m u r i t o r i care se înfruntau cu el pe t e r e n u l de fotbal. Fusese suficient de r ă u c â n d nu o p u t e a vedea. şi c u m buzele lui se vor lipi de el la fel de m o i . imaginându-şi totul. d e p u n â n d sărutări m i c u ţ e ici şi colo. C â n d ea îi vorbise. simţi parfumul p ă r u l u i ei. cedase. cu p r o ­ priul puls b ă t â n d sălbatic.. C u r â n d . V e d e r e a ii era m a i ascuţită. P e n t r u o clipă se t e m u s e că nu va reuşi să se controleze. că o va a p u c a de u m e r i şi îşi va potoli foamea chiar acolo. d a r nici m ă c a r simţurile de n o a p t e ale lui Ştefan nu reuşiseră să desluşească ce era. Nu conta. Auzise fiecare răsuflare u ş o a r ă a ei. D a r el îi văzu a d e v ă r a t a culoare. vor dezgoli dinţii a c u m ascuţiţi ca nişte mici p u m n a l e . îi aspirase parfu­ m u l în m o d deliberat în nări. p â n ă ce ajungea la a d â n c i t u r a dulce a g r u m a z u l u i . şi tot ce s p e r a e r a ca n i m e n i să nu-1 p r i v e a s c ă p r e a atent. D a r să se afle în aceeaşi încăpere cu ea la şcoală. şi c â n d o strânse între degete şi o ridică încet la buze. Nici nu ştia c u m reuşise să plece. în locul în care i n i m a ei se simte b ă t â n d a t â t de p u t e r n i c sub pielea delicată.

El e r a cel m a i c u m p l i t c o ş m a r al ei devenit realitate.a c u m î n a i n t e . c u m îngăduise să se î n t â m p l e . E r a m a i b i n e s ă n u g â n d e a s c ă c e s-ar fi putut î n t â m p l a d a c ă nu l-ar fi mirosit pe b ă t r â n . de a simţi mirosul fricii şi triumful sălbatic al uciderii. băiete? strigă ascuţit o voce gâjâită. p e c â n d u r c a împleticit p e scara pensiunii. Cu acele senzaţii î n c ă în t r u p . şi să nu se gân­ dească la ea — la fata c a r e îl ispitea cu c ă l d u r a ei. Ştefan aterizase plin de graţie. de c a r n e o m e n e a s c ă . Acea izbucnire a Puterii de­ clanşase totul. — Cine-i acolo? Tu eşti. p â n ă c â n d apariţia Puterii le făcuse pe ea şi prietenele ei să o ia la fugă de acolo. simţind mirosul distinct. trezind în el lucruri care ar fi t r e b u i t lăsate să d o a r m ă .76 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 77 Privind acel chip onest şi zâmbitor. Şi a p o i nu se m a i a u z i d e c â t z g o m o t u l sângelui supt. cu toate eforturile sale de a o îndepărta. Nu-şi a m i n t e a exact c u m s e î n t â m p l a s e . Am câştigat competiţia asta a ta p r i n înşelăciune. I a r el obosise să se m a i î m p o t r i v e a s c ă dorinţei. şi p e n t r u binele ei. al sânge­ lui. Fusese o m i ş c a r e pe m a l . luptându-se c u sine. Ştefan fusese copleşit de ruşine. Elixirul suprem. l u p t â n d î m p o t r i v a d o r i n ţ e i . M a i a m e ţ i t o r d e c â t orice b ă u t u r ă . îşi spusese el m o h o r â t . I a r fata pe care o iubeşti — căci o iubeşti. cu viaţa ei. esenţa plină de forţă a vieţii înseşi. Ea fusese cea pe care o dorise el de fapt. Sânge omenesc. p ă t r u n z ă t o r . d a r trebuia să p u n ă p u n c t aici. lângă ea. O uşă se deschise la etaj şi a p ă r u un c a p cenuşiu. T r e c u s e r ă a n i — secole — de c â n d nu m a i simţise d o r i n ţ a asta cu o a s e m e n e a forţă. Rătăcise p r i n cimitir orbeşte. Şi toate g â n d u r i l e lui c ă p ă t a s e r ă culoarea roşie: nu se p u t e a g â n d i la n i m i c altceva. In clipa u r m ă t o a r e . . d o a r la gustul fierbinte. D a c ă ai ştii ce sunt. i a r ea nici m ă c a r nu ştia asta. N e v o i a de a v â n a . sub p o d . a s e m e n i u n e i pisici. o privise. de a r a m ă . A c u m . Dinţii lui Ştefan se dezgoliră. D o r i n ţ a de u r m ă r i r e . D u p ă ce-şi p i e r d u s e controlul. P e n t r u binele lui. alungat din p ă d u r e de o forţă pe care nu o înţelesese. nu mi-ai m a i zâmbi. Şi în a c e a d u p ă . încercă să nu se g â n d e a s c ă la asta. O d a t ă ajuns acolo. nu-i aşa? — e a c u m în gândurile mele. descoperind un chip zbârcit pe un gât sfrijit. făcuse câţiva paşi î n u r m a fetelor. t r e b u i a să-şi înăbuşe ast­ fel de g â n d u r i d e . V e n e l e î n c e p u s e r ă să-i a r d ă ca focul. întinse m â n a şi trase d e o p a r t e zdrenţele. nările lui se u m ­ i l i r ă d e o d a t ă . D a r c â n d ajunse la c a p ă t u l p o d u l u i . vinul interzis.a m i a z ă rămăsese în gândurile lui. Şi apoi el se întorsese acasă — d a r n u m a i d u p ă ce se h r ă n i s e . c â n d o gră­ m a d ă de z d r e n ţ e se agită. la vibraţia lui primitivă.

a d u c a m i n t e c u m z ă c e a m în p a t u l m e u . nu m a i văzu t a v a n u l văruit de d e a s u p r a lui. băiete. se uită la trăsăturile ei delicate şi la I m p u i subţire. cu p ă r u l ei a u r i u a r g i n t a t de l u n ă . nu fusese n i c i o d a t ă p u t e r n i c ă .a m trezit î n c r u c e a n o p ţ i i ş i a m văzut-o p e ( m d r e n . C u r â n d . spuse e a încet. c u ochii p e j o c u l apei d i n f â n t â n ă . n o a p t e a nu se simţea în largul lui dor­ m i n d . — Ah. ş i mi-era frig. Ştefan se întinse pe p a t şi r ă m a s e uitându-se la t a v a n u l jos. Avea nevoie de a t â t a energie ca să înfrunte l u m i n a soarelui. T r e b u i e să fim în siguranţă aici. şi a u z i s e m o a m e n i i d i n sat s p u n â n d că era r ă u . a t â t de frig. î m i p a r e r ă u d a c ă v-am deranjat. Nu p o ţ i să ştii n i c i o d a t ă ce se află în p ă d u r i l e alea de-acolo. d a r e a d o a r a r ă m a s acolo. Katherine. Şi apoi s-a d a t d e o p a r t e şi am v ă z u t b ă r b a t u l pe c a r e îl adusese. N u . E r a m a t â t d e tristă c ă p ă r ă s e a m l u m e a . n u era p e r i o a d a lui obişnuită d e s o m n . Şi închise uşa. . A s c u n d e a u o a r e un secret? — N o a p t e b u n ă . „ D a r ce s-a î n t â m p l a t ? " „ M ." Se înfiora. e nevoie de m a i m u l t decât o p o d e a care scârţâie ca să mă deranjeze. şi o r a z ă de l u n ă d a n s ă pe inelul cu lapislázuli. P r i n m i n t e i se p e r i n d a r ă f r a g m e n t e de amintiri. signora. şi apoi z â m b i . . d o c t o r u l a spus în cele din u r m ă că o să m o r . — N o a p t e b u n ă . asta e.78 « Jurnalele Vampirilor Trezirea • 79 — D a . p r e a slăbită ca să mă m a i mişc. Ai încuiat uşa d u p ă tine? — D a . . nu? Ştefan se uită r e p e d e la faţa m i c u ţ ă şi z â m b i t o a r e î n c o n j u r a t ă de şuviţe de p ă r c ă r u n t . atât de frumoasă în seara aceea lângă f â n t â n ă . De obicei. a t â t a v r e m e cât p o r t asta. la ochii vioi şi strălucitori. N u m e l e lui e r a K l a u s . M i .a d u c a m i n t e că t a t a a plâns. l â n g ă p a t . în siguranţă. . deşi ochii nu i se închiseră. signora. iar cina îmbelşugată nu făcea decât să-i m ă r e a s c ă letargia. fie cel c ă r u i a îi „ D a r nu poţi să ieşi n i c i o d a t ă în l u m i n a soarelui?" „Ba da. signora — d o a m n ă Flowers. Ajuns în c a m e r a lui. şi m i . „ D a r soarele mă oboseşte atât de mult. înclinat. Mi s-a făcut frică. D a r î n n o a p t e a asta era obosit. „Pe c â n d e r a m copil m ă î m b o l n ă v e a m foarte des". E r a a p r o a p e la fel de i m a t e r i a l ă ca şi vata de sticlă. pot. „ U l t i m a d a t ă . — D a . C â t de m â n d r u fusese să stea l â n g împărtăşeşte secretul e i . S u n t e ţ i . Fiecare răsuflare e r a un efort mult p r e a m a r e . N-am fost n i c i o d a t ă p r e a p u t e r n i c ă . . servitoarea m e a ." R i d i c ă o m â n ă m i c ă şi albă. I-am strigat lui C u d r e n s ă m ă salveze. " Ştefan o privi.

Ş t e f a n ! " R i d i c ă p r i v i r e a către el. perfectă. Ştefan îi z â m b i . " K a t h e r i n e se opri. „ C u r â n d va trebui să-1 părăsesc pe tata. " „Nu. voia să s c h i m b e din n o u sânge cu m i n e . C â n d mi-a d a t să b e a u din sângele lui. Abia îşi p u t e a stăpâni Icricirea pe c a r e o simţea în acea clipă. d a r a trecut re­ p e d e ." „Şi n-ai să î m b ă t r â n e ş t i n i c i o d a t ă ? " „ N u . C â n d el şi-a a p r o p i a t gura de gâtul m e u . am crezut c ă v r e a s ă m ă o m o a r e .. G u d r e n zice c ă d a c ă vreau să fiu p u t e r n i c ă trebuie să b e a u sânge de o m . D a r G u d r e n mi-a a r ă t a t c e s ă fac. simţindu-se a m e ţ i t şi n e m a i î n căpându-şi în piele de m â n d r i e . oripilat şi cuprins de milă. D a r i-am spus lui G u d r e n că nu vreau putere.a m simţit m a i p u t e r ­ nică decât fusesem în ultimele luni. nici n-a fost aşa de î n g r o z i t o r " . şi genele ei grele îi u m ­ briră obrajii. „ D e fapt. Şi apoi am aştep­ tat î m p r e u n ă p â n ă în zori. " Se opri şi-şi lăsă ochii în jos. căci esenţa vieţii o a m e n i l o r este cea m a i p u t e r n i c ă . „O să fiu de-a p u r u r i t â n ă r ă . . cu o p i a t r ă care să mă a p e r e de l u m i n a soarelui. „ D a r nu ţi s-a p ă r u t î n s p ă i m â n t ă t o r la î n c e p u t ? " „ L a început. i n o c e n t ă . „Sigur că n u . Mai târziu. mi-a a d u s a n i m a l e mici pe c a r e fiul ei le p r i n d e a în c u r s ă . . oameni?" K a t h e r i n e râse din n o u .. V o c e a abia i se a u z e a c â n d continuă: „ N u c r e d că e ceva ce se p o a t e face fără chib­ zuinţă. T a t a a spus că e r a o m i n u n e şi a plâns din n o u .80 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 81 privind. „ L a î n c e p u t am simţit o m i c ă d u r e r e . O să b e a u sânge de om d o a r a t u n c i c â n d îmi voi fi găsit tovarăşul de viaţă. C â t despre K l a u s . nu i-a venit să c r e a d ă că p u t e a m să mă ridic în c a p u l oaselor şi să vorbesc. Ea a fost cea care mi-a spus să cer să mi se facă inelul ăsta. D a r asta fusese î n a i n t e ca fratele său D a m o n să se întoarcă de la universitate. Ştefan se h o l b a la ea. şi ea îi z â m b i p e n t r u a-1 linişti. . spuse. de d a t a asta de fericire. C â t ă v r e m e a m stat î n p a t . Şi apoi senzaţia a fost chiar plăcută. p u ţ i n ." Şi ridică o privire serioasă către el. cu o b u c u r i e de copil. P o t să iau tot ce îmi trebuie într-o n o a p t e d e l a u n p o r u m b e l . Şi K l a u s mă tot î n d e m n a . cel care va fi alături de mine p e n t r u o veşnicie. m . Asta e m i n u n e a . mi-a a d u s s ă b e a u l a p t e fierbinte a m e s t e c a t cu vin şi m i r o d e n i i . într-o b u n ă zi o să-şi d e a s e a m a că de la b o a l a a c e e a eu n-am mai îmbătrânit deloc. înainte ca D a m o n să i rvină acasă şi să v a d ă ochii albaştri de n e s t e m a t ă ai lui K a t h e r i n e ." Se î n t u n e c ă la faţă. C â n d a venit doctorul. şi n-o să m o r niciodată! Poţi să-ţi î n c h i p u i ? " El nu şi-o p u t e a i m a g i n a altfel d e c â t e r a a c u m : fermecătoare.

Avea nevoie de s o m n . m u l t e m i n ţ i d o r m e a u . a n i m a l e l e n o c t u r n e îşi v e d e a u de treburile l i i r tainice.. I n oraş. Le v e d e a ca pe nişte scene lumi­ n a t e scurt de izbucniri de fulger. V ă z u din n o u chipul lui D a m o n . O c h i i albaştri ai lui K a t h e r i n e strălucind şi j u c â n d u . ultimele s e c u n d e ale visului.. s c h i m o n o s i t într-o m a s c ă d e furie n e o m e n e a s c ă . fără să fie conştient de h o t ă r â r e a de a se mişca. Toată chestia asta pur şi .82 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 83 Pe p a t u l lui din c a m e r a cu l u c a r n ă . foarte devreme — pe la 1 noaptea) Dragă Jurnalule. U n vis îngrozitor. A p o i î n t u n e r i c u l îl trase m a i în a d â n c u l lui şi n o i imagini î n c e p u r ă să i se ivească î n a i n t e a ochilor. o p e r e c h e de p ă s ă r i de n o a p t e se ridică î n z b o r . Atâtea lucruri ciudate i au întâmplat în seara trecută. I a r l ă m â i u l e r a mai aproape acum. A p r o a p e . şi acelaşi lucru t r e b u i a să-1 facă şi el. Brusc. p o a t e că se înşelase c h i a r şi cu a m e ­ n i n ţ a r e a din cimitir. „Damon?" T r i m i s e g â n d u l într-o i z b u c n i r e d e P u t e r e . Cel puţin m-am trezit ştiind exact ce am să fac în ceea ce-l priveşte pe Ştefan. Ştefan g e m u . şi d i n n o u îi a p ă r u lămâiul şi auzi din n o u râsul fratelui său. Fell's C h u r c h se cufundase în tăcere şi linişte. î n p ă d u r e . . „ D a m o n . î n c ă u t a r e a u n u i r ă s p u n s . m u l t ă v r e m e chiar de c â n d nu m a i visase ceva. N u s i m ţ e a n i m i c . pe c â n d se u i t a în î n t u n e r i c u l a r g i n t a t de l u n ă . nici u n t r e m u r d e a e r d r e p t răspuns. C o n t i n u a să r â d ă . Oftă şi se întoarse în c a m e r ă .i în cap pe c â n d se r o t e a într-o p i r u e t ă în n o u a ei r o ­ chie albă. Ştefan se trezi lângă fereastra deschisă. E r a u fragmente răzleţe din trecut care n u f o r m a u o secvenţă legată. R e v ă z u în m i n t e . T r e c u s e m u l t ă v r e m e d e c â n d nu mai fusese t o r t u r a t de a s e m e n e a vise. C h i p u l fratelui său. d a r d e d a t a asta fratele lui r â d e a sălbatic. P o a t e că se înşelase (ii râsul acela. . nul" Stătea în c a p u l oaselor în p a t . îşi trecu mâinile t r e m u r ă t o a r e p r i n p ă r şi î n c e r c ă să respire m a i încet. . Ar trebui să mă culc la loc curând. ascultând cu t o a t e simţurile î n c o r d a t e . Simţi aerul nopţii rece pe obraji. dar acum casa e tăcută. Apoi r ă m a s e total nemişcat. Sclipirea albă din spatele u n u i lămâi. Ii r ă s u n a în m i n t e mult prea l i m p e d e . un s u n e t ase­ m e n e a scrâşnetului de sticlă spartă. în urmă cu câ­ teva minute m-am trezit având impresia că strigă ci­ neva. iar şi iar. î n c o r d a t . K a t h e r i n e . încât probabil că nervii mei sunt întinşi la maximum. 5 septembrie (de fapt 6 septembrie. .

F r a n c e s se uită r u g ă t o a r e la Elena. nu? — D e l o c . rosti. începe mâine. spuse M e r e d i t h . E l e n a scoase din rucsacul ei o fotografie. — Ce r o m a n t i c . F r a n c e s îşi lăsă în j o s c a p u l cu p ă r castaniu. C r e d că glumiţi. In definitiv. Astăzi avem alte lucruri la c a r e să ne g â n d i m . c u d o u ă degete. Apoi se uită pe r â n d la M e r e d i t h şi B o n n i e . ei — z â m b i ea misterios — n-ar t r e b u i să o repet. şi Bonnie pe un ion vag. d u p ă o s c u r t ă t r e s ă r i r e . Passe. e x c l a m ă F r a n c e s .. Ştefan deja nu m a i e o n o u t a t e . — Nu p r e a . fără c ă m a ş ă . — E m a i m a r e . D a r . u i m i t ă .84 « Jurnalele Vampirilor Trezirea • 85 simplu mi-a apărut dintr-odată foarte clară în minte.. ca un ecou. ungându-şi cu u n t o chiflă. spuse B o n n i e .v e n i t în FelPs C h u r c h . înfigându-şi furculiţa într-o păstaie de fasole şi privind-o g â n d i t o a r e . spuse M e r e d i t h . E l e n a îi a r u n c ă un z â m b e t plin de superioritate. e străin de oraş şi v o i a m să-i u r e z b u n . D a r . — Exact. spuse ea. de fapt vestea nu p r e a ne interesează. Se aplecă şi-şi frecă glezna. — V r e a u să s p u n . etapa 1. p o t să stau cu voi? T o c m a i am auzit o chestie absolut incredibilă despre Ştefan. t r e b u i e să auzi asta! E l e n a îi z â m b i . Planul B. t r e b u i e să-i fiu loială lui Jean-Claude. Ştii. desigur. spuse Elena. — Stai jos. . C h i a r d u p ă ce mi-a cules o floare şi mi-a spus. spuse a m a b i l ă Elena. Sigur — E l e n a se uită peste u m ă r u l ei — m ă t u ş a m e a n-ar a c c e p t a niciodată. . F r a n c e s s e u i t a l u n g l a fotografie.C l a u d e . politicos d a r nu foarte prietenos. I n e a e r a u n tânăr b r o n z a t . — Simplă curiozitate. — D a r c r e d e a m că voiai să ştii totul despre el. — Aici e în faţa căsuţei u n d e am stat. e să m ă n â n c ca pe c o n t i n e n t . . ? F r a n c e s se h o l b ă la ea. —Jean-Claude? —Jean-Claude. N-o să scot o vorbă. — D a c ă .. — D o u ă z e c i şi u n u . — O h . p r o m i t . D a r Ştefan. O c h i i lui F r a n c e s a r d e a u şi obrajii ei e r a u roşii c â n d se a p r o p i e de m a s a celor trei fete. T r e I iu ie să ne scriem în secret.. a d ă u g ă ea. Se întoarse spre M e r e d i t h : N u ? . aşa că nu-i s p u n e m nimic p â n ă nu t e r m i n eu şcoala. — J e a n . prefer o r i c â n d m â n c ă r u r i l e franţuzeşti celor italie­ n e ş t i . s t â n d în faţa u n u i hibist u s ş i z â m b i n d timid. nu? spuse F r a n c e s cu respect. C u u n gest delicat. . ridicându-şi •piâncenele şi oftând. E l e n a .

D a r e ridicol. . C i n e ar b ă n u i pe cineva care iese aşa de m u l t în evidenţă? Şi locuieşte singur. şi e grozav de secretos. răspunse c a l m ă Elena.. P o t să s p u n o a m e n i l o r că are o b o a l ă în fază t e r m i n a l ă ? — N u . nu îl suporta. da. . spuse r e p e d e F r a n c e s . Oricând. . — O h . — De u n d e ştii? — P e n t r u că de la m i n e a plecat zvonul. — P ă c a t . Şi i-ai spus lui F r a n c e s să nu v o r b e a s c ă cu n i m e n i despre el. V ă z â n d expresia lui Bonnie. şi ochii ei c ă p r u i se făcură m a i m a r i . un p e c h i n e z foarte b ă t r â n şi foarte gras încercă să se strecoare afară. D u p ă c e dispăru. M e r e d i t h rânji şi a d ă u g ă : E l e n a mi-a spus s-o fac. Nu v r e a u să v ă d o m u l ţ i m e de aşa-zise infirmiere s t â n d la c o a d ă ca să-1 ţ i n ă de m â n ă . spuse M e r e d i t h . B o n n i e spuse p e u n t o n jalnic: — Asta o să mă t e r m i n e . Apoi c o n t i n u ă : — D a r p o a t e că t o c m a i de-aia o şi face. — C e ? B o n n i e se h o l b ă la ea. D u p ă ore. apoi se ridică şi plecă. . O r i c â n d . în trecere. — O o o o ! B o n n i e se u i t ă cu a d m i r a ţ i e la E l e n a ... ei. Z â m b i şi ea cu înţeles. E l e n a ! Şi d a c ă e adevărat? — Nu e. Şi eu. foarte serioasă. N u m e l e lui e r a Y a n g t z e şi era a t â t de răsfăţat î n c â t n i m e n i . d ă d u de câteva ori a p r o ­ b a t o r din c a p . V o c e a i se stinse. — Nu eşti de a c o r d ? — O h . a p o i se î n t o a r s e r ă către F r a n c e s . Şi e şi însurat. apoi izbucni în râs. Frances voia să ne povestească despre zvonul care circulă c u m că Ştefan Salvatore ia d r o ­ guri. cu doi copii. — Exact. E r a î n n e b u n i t d u p ă hibiscusul ăsta.. ce . M e r e d i t h şi E l e n a îşi z â m b i r ă cu subînţeles. fetele se d u s e r ă acasă la B o n n i e . Ce tip c a r e ia d r o g u r i s-ar î m b r ă c a aşa şi ar p u r t a ochelari negri? V r e a u să spun că a făcut tot ce-a p u t u t ca să a t r a g ă a t e n ţ i a a s u p r a l u i . făcu B o n n i e . La uşă le î n t â m p i n ă un lătrat ascuţit. cine e? — G r ă d i n a r u l . asta era? Pot să-ţi spun eu. să zicem o r a d o u ă . ar trebui să ştie deja toată şcoala. îşi înfipse gingiile. Işti parşivă. o să m o r d a c ă nu a u d bârfa asta. şi c â n d Bonnie deschise uşa. E l e n a se uită la ceas. C e e a ce î n s e a m n ă că pe l a .86 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 87 — WLm-hmm. Elena. nu p o ţ i . — De fapt. în afară de m a m a lui Bonnie. Bonnie. Bonnie l u ă fotografia de pe m a s ă . D a r poţi să le spui t u t u r o r tot ce vrei despre Jean-Claude.

n e î n c r e z ă t o a r e . în glezna Elenei. spuse M a r y foarte clar. u n u l d i n t r e m u n c i t o r i i din cimitir 1-a v ă z u t z ă c â n d acolo. . Mă b u c u r că ai ajuns acasă. — O K . E p o ­ sibil să m o a r ă . c â n d ai venit aşa de s u p ă r a t ă . ascultă-mă b i n e . Elena înghiţi greu. — O h . A m p r i c e p u t . cu m u l t ă m o b i l ă î n c ă r c a t ă şi d r a p e r i i grele la ferestre. spuseră E l e n a şi M e r e d i t h . D a r cine a fost? Ce s-a-ntâmplat? . Livingul e r a î n t u n e c o s şi înghesuit. iar Bonnie o a p u c ă strâns pe E l e n a de braţ. I a r p o l i ţ i a x r e d e că cine a făcu t-o se ascunde p r o ­ babil în cimitir. de asta. — Ce-i cu tine? Arăţi obosită. la P o d u l Wickery. Şi ştii u n d e a fost găsit? Pe mal. Şi ieşi d i n living. . şi m a i ales nu singură. M e r e d i t h . Bine. apoi spuse: A c u m . în loc să r ă s p u n d ă . — B u n ă . gâtul i-a fost a p r o a p e spintecat. B o n n i e . u n d e zi­ ceai că ai fost cu fetele? — î n . atacat? — Adică.C i n e v a a fost a t a c a t sub p o d ? î n t r e b ă ea. spuse abia auzit Bonnie. î n t r e b ă la r â n d u l ei: — Aseară.a m v r u t să fiu rea. — C u m adică. Aţi p r i c e p u t ? — Nu e nevoie să ne m a i sperii. cu bu­ zele strânse într-o linie h o t ă r â t ă . D a r e r a pe j u m ă t a t e m o r t c â n d l-au adus la spital. şi î n c ă nu şi-a revenit din c o m ă . M a r y se uită pe r â n d la fete. T r e b u i e să mă î n t i n d p u ţ i n . Aşa că d a c ă aţi fost acolo l â n g ă p o d — sau în cimitir. . M a r y . şi n o a p t e a . La î n c e p u t au crezut că a fost un a n i m a l . cele trei fete se priviră. e r a acolo.a m g â n d i t şi eu. Azi-dimineaţă. chiar sub Podul Wickery. E r a un om fără adăpost. B u n ă . M a r y răsuflă a d â n c . şi p r o b a b i l d o r m e a sub p o d c â n d a fost a t a c a t . Ai înţeles? — D a r de ce? î n t r e b ă u i m i t ă B o n n i e .Nu ştiu.88 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 89 m a i p ă s t r a u u r m e a ceea ce fuseseră o d a t ă colţi. E r a cu doi ani m a i m a r e d e c â t Bonnie şi lucra la clinica din FelPs G h u r c h . A p i e r d u t o cantitate incredibilă de sânge. R ă m a s e singure. N . U m e r i i lui M a r y se r e l a x a r ă şi ea îşi frecă obosită ceafa. E l e n a şi M e r e d i t h o priviră lung. E l e n a Gilbert — a t u n c i e posibil ca p e r s o a n a asta să fi fost acolo cu voi. Elena. S o r a lui B o n n i e . spuse ea. B o n n i e M c C u l lough. — Aşa m . M a r y îşi puse şapca pe m ă s u ţ a de cafea. spuse B o n n i e . — P e n t r u că a s e a r ă cineva a fost a t a c a t acolo. Niciodată să nu te m a i duci acolo. scoţându-şi o şapcă de pe p ă r u l ei roşu o n d u l a t . M a r y . aşa cred. dar a c u m doctorul Lowen spune că e vorba de un o m . .

a m spus asta. un bătrân a fost atacat acolo. n . — B o n n i e . şi n . — Nu ştiu d e s p r e ce vorbiţi voi. — B o n n i e . izbucni Bonnie. şi mă tot gândesc la asta.a m spus nimic. Dar eu nu am uitat ce ni s-a întâmplat în seara aceea. S i m ţ e a v â n t u l rece şi v e d e a şirurile de lespezi înalte de m o r m â n t în j u r u l ei. — N u . — Ba da. Te uitai fix la vechile m o r m i n t e . Afară. Nu v r e a u să m a i vorbesc despre asta.a m auzit a m â n ­ d o u ă . M a i ales tu. pentru că atunci când şi-a revenit a început să delireze despre „ochi în beznă" şi stejari şi alte lucruri asemănătoare. tu ai fost acolo singură. Oamenii cred că bătrânul era nebun. 6 26 septembrie ragă Jurnalule. Şi mă sperie. Strălucirea soa­ relui şi liceul „ R o b e r t E. ai v ă z u t pe c i n e v a acolo? Asta ai vrut să spui c â n d ai zis că cineva mă aşteaptă? In c a m e r a slab l u m i n a t ă . spuse încet M e r e dith. t e . spuse ea încet.a m spus aşa ceva. ai spus. şi pe u r m ă i-ai spus E l e n e i . — D e s p r e ce vorbeşti? N . chiar şi cu tine.90 • Jurnalele Vampirilor — P u t e a să fíe u n a dintre noi. Poliţia încă nu l-a găsit pe cel care a Jacut-o. spuse M e r e d i t h . . Elena. cu faţa schimonosită de furie şi cu lacrimi în ochi. Mai întâi. aceeaşi senzaţie g r o a z n i c ă de p a n i c ă pe c a r e o avusese în ve­ chiul cimitir. şi nu prea pot să-ţi explic de ce n-am Jacut-o — doar că sunt atât de multe lu­ cruri despre care mi-e frică să vorbesc. . B o n n i e o privea fără să înţeleagă. E l e n a şi M e r e d i t h se priviră n e p u t i n c i o a s e . L e e " nu p ă r u s e r ă n i c i o d a t ă atât de departe. soarele se ascunse d u p ă un n o r . . şi aproape omorât. E l e n a simţea c u m o furnică t o a t ă pielea. s-a întâmplat un lucru absolut îngrozi­ tor. în ziua în care Bonnie şi Meredith şi cu mine am fost la cimitir. îmi pare rău că a trecut atâta timp de când n-am mai scris.

Mă tem să le spun: mă tem că or să mă creadă nebună. De fapt. la ora de istorie. şi toată lumea pare să fi uitat că m-a interesat vreo­ dată Ştefan. Spune că mănânc mult prea puţin. Nu mă pot concentra decât la el. Pare atât de izolat. pare să se fi îndepărtat cu totul de vechea ei gaşcă. aşa că agitaţia se potoleşte. Dispare între ore şi după antrena­ mentele de fotbal. Nu seamănă cu nici un băiat pe care l-am cunoscut până acum. şi nici măcar la ceva amuzant cum ar fi adunarea de fonduri cu Casa Bântuită. şi nu l-am văzut nici măcar o dată la cantină. nu ştiu ce face în prezent Caroline. poate doar cu Matt. Dar mai degrabă pare să evite el oamenii decât îl evită oamenii pe el. Ştiu că nu e doar imaginaţia mea. Săptămâna trecută. dar înăuntru — ei bine. şi de fiecare dată i-am simţit privirea înainte să văd că se uită. par calmă şi în deplin control. atât de singuratic. Dar o să-ţi spun ceva ciudat. Nu vine niciodată după şcoală la cafenea. şi are dreptate. Dar ceea ce mi-a ocupat aproape tot timpul a fost Planul B. Nici măcar Bonnie şi Meredith nu-şi dau seama cât de important e el pentru mine. Mătuşa Judith a început sâ-şi facă griji pentru mine. dar nici nu-mi pasă. am ridicat privirea şi l-am surprins uitându-se la mine. dar nu stă cu nici unul dintre băieţi. Aşa că poziţia mea socială e sigură. La şcoală port o mască. şi am stat şi ne-am pri­ vit un timp — pe urmă el şi-a întors ochii. Separe că nu mă mai pot concentra la ore.92 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 93 Toată lumea a fost un timp speriată. asta văd chiar eu. N-o mai văd deloc la prânz sau după ore. Ştefan. Dar în momentul acesta nu-mi pasă decât de un singur lucru. aşa că poate zvonurile despre droguri sunt de folos. . Mătuşa Judith zice că trebuie să fi fost un alt vagabond care a făcut-o. Ăsta e adevărul adevărat. Dar de atunci asta s-a mai întâmplat de două ori. şi era întors într-o parte în banca lui şi mă privea. Matt este singu­ rul cu care vorbeşte. Nu a invitat niciodată pe nimeni în camera lui de la pensiune. Dar au trecut deja trei săptămâni şi n-au mai existat atacuri. Mei măcar Caroline nu mi-a mai creat probleme. Am primit câ­ teva scrisori şi un buchet de trandafiri roşii de la „Jean-Claude" (unchiul lui Meredith are o florărie). Nu umblă nici cu fetele. Pen­ tru o clipă m-am simţit de-a dreptul speriată şi inima a început să-mi bată cu putere. Şi nici nu înţeleg de ce. cu fiecare zi care trece e tot mai rău. şi toţi copiii au trebuit să rămână acasă după ce se întuneca sau să iasă în grup. Deocamdată merge bine. El n-a mai vorbit cu mine din după-amiaza aia ori­ bilă. Tatăl lui Tyler Smallwood chiar a sugerat că e posibil ca bătrânul s-o fi făcut chiar el — deşi tare aş vrea eu să văd cum se poate muşca cineva singur de gât. A creat destul de multă senzaţie în echipa de fotbal. Stătea la distanţă de câteva bănci.

francezul. Aşa se p o a r t ă el cu t o a t ă l u m e a . Soluţia îi veni în m i n t e brusc. . I a r c â n d se întâlniră într-o zi pe un coridor gol în faţa clasei de C r e a ţ i e literară. E l e n a se g â n d i la cuvintele lui M a t t .94 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 95 Şi atunci. M a t t încuviinţă din cap. că n-ar fi în­ c e p u t n i c i o d a t ă să se v a d ă cu alt b ă i a t î n a i n t e să-i s p u n ă m a i întâi lui. Dacă nu găsesc mai repede o soluţie. spuse E l e n a imediat. în fiecare zi e tot mai rău. Elena. în sfârşit. pe p ă r . Voiam să zic că „o să mor". Dar nici una dintre ideile astea nu epractică. . î n c e p u ea. ce a făcut atunci chiar a fost foarte u r â t din pâr­ lea lui. d a r n i c i o d a t ă despre ceva p e r s o n a l . . Se opri. — Ştefan. P ă r e a î n t o t d e a u n a a t â t de s t ă p â n pe el. L-am inventat. spuse el. Nu c r e d că va lăsa v r e o d a t ă pe cineva să treacă p r i n zidul ăla.. a d ă u g ă e a simplu. T i p u l ăsta. V o i a să îl asigure că nu avusese de g â n d să-l facă să sufere şi că a c u m se simţea în­ grozitor. cum să-l fac să vină într-un loc unde să nu mai poată fugi de mine? Asta e marea problemă cu Planul B. atât . N u s p u n e n i c i o d a t ă n i m i c des­ pre familia lui sau ce face c â n d nu e la şcoală.a b i a m a i vorbise c u e a d e c â n d se r ă s p â n d i s e povestea. p e n t r u că sunt convins că în spatele zidului el e un om foarte trist. t r e c â n d de obicei pe lângă ea d o a r cu o înclinare din cap r a p i d ă . . E . Voia să-i s p u n ă că nu e r a adevărat. c a s ă a r ă t t u t u r o r c ă nu-mi p a s ă d e .C l a u d e . Bonnie zice: „ Ce-ar fi să te prindă cu el o furtună. fascinată de o i m a g i n e a lui Ştefan la c a r e nu se g â n d i s e p â n ă alunei. o să. D a r n u ştia c u m s ă î n c e a p ă . D e . — N u . ştia că îl duruse zvonul d e s p r e J e a n . . Ii p ă r e a r ă u p e n t r u M a t t . spuse d o a r „ î m i p a r e r ă u ! " şi se î n t o a r s e să intre în clasă. cu ochii î n t â r z i i n d pe buzele ei. şi foarte firesc. . D a r nu cred că a fost ceva personal. şi simt că înnebunesc încercând să găsesc ceva mai bun. . I n cele d i n m i n ă . fără să şovăie. e ca şi c u m ar exista în j u r u l lui un zid p r i n care eu nu pot să trec. e pe b u n e ? î n t r e b ă el în cele din u r m ă .N u . şi ea se întoarse către el. — Elena. U n e o r i vorbeşte c u m i n e . Şi e m a r e p ă c a t . — M a t t . .. şi să trebuiască să vă lipiţi unul de altul ca să vă încălziţi?" Iar Meredith sugerase că motorul maşinii mele s-ar putea opri dintr-odată în faţa pensiunii lui. Mă simt ca un fel de ceas la care arcul se strânge tot mai mult. p ă r â n d m a i î n c r u n t a t d a r şi m a i înţelegător. el refuză să o privească în ochi. . înţeleg. . — în afară de tine. A c u m se uita la ea. Ascultă.

— Nu vrei d e c â t să vină la bal. i a r eu sunt a t â t de fraier că aş p u t e a chiar să accept s-o fac. Expresia d e p e chipul lui M a t t e r a c i u d a t ă . — N u t e m a i mişca. F ă r ă scheme complicate. în regulă. spuse el. ei b i n e . zău. Ştiu c u m t r e b u i e să s u n e asta. E l e n a . Ş o c a t ă . . c h i a r nu e n i m e n i altcineva în afară de tine cu c a r e aş v r e a să vin la bal. Se î n t r e r u p s e din n o u . D a r ştia că la fel o v e d e a u şi pe ea ceilalţi. . .m i m u l ţ u m i . eşti un g e n t l e m a n . îi j o c i pe toţi d u p ă c u m vrei. nu lua figura asta.. . N u v r e a u decât să. c u reproş. — Nu eşti fraier. Şi v r e a u î n t r . spuse. — N u . nu crezi că ar fi bine ca cineva să ajungă totuşi dincolo de zidul ăla? A d i c ă bine p e n t r u Ştefan. I a r a c u m o să-mi ceri să fac ceva să-l p ă c ă l e s c pe Ştefan. în v r e m e ce el se întoarse şi se î n d e p ă r t ă de-a lungul co­ ridorului. spuse M e r e d i t h . M a t t oftă.96 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 97 de calm şi n e t u l b u r a t . ce-ar trebui să fac? S. E r a oare posibil ca sub această m a s c ă să fie la fel de confuz şi nefericit ca şi ea? Şi a t u n c i îi veni ideea. S u n t foarte sigur că v"k fi acolo. d a r e a d e v ă r a t . fără furtuni şi m o t o a r e oprite. Nu vrei d e c â t ceea ce nu ai. E l e n a încuviinţă din c a p .i-1 leg fedeleş şi să ţi-1 las în p r a g u l casei? — N u . a p o i închise scurt ochii şi clătină din c a p n e î n c r e z ă t o r . Şi. ridicol de simplă. E l e n a făcu un p a s î n a p o i şi îl privi. dorindu-şi să-l facă să înţeleagă. spuse Elena. Nu v o i a m d e c â t să-l convingi să v i n ă la balul a n u a l al liceului. — E l e n a . Nu crezi că ăsta ar fi cel m a i b u n lucru care i s-ar p u t e a î n t â m p l a ? îl privi cu ochii aprinşi. lini p a r e rău.Nu face asta. — Nu? — Nu. Elena. o r g a n i z a t p e n t r u viitorii ab­ solvenţi. . C h i a r n-ai de c e . — Bine. s ă p t ă m â n a viitoare. Elena. — M a t t . El se u i t ă l u n g la ea. Ea c o n t i n u ă să se î n t r e b e de ce spusese asta. spuse ea încet. străduindu-se încă să-şi reţină lacrimile. d a r n u m a i d a c ă tu crezi că e bine.Nu vrei d e c â t ca t o a t ă l u m e a şi totul să se în­ vârtă în j u r u l Elenei Gilbert. eşti incredibilă. I se puse un n o d în gât şi lacrimile i se a d u n a r ă în ochi. şi cred că nici m ă c a r nu-ţi dai s e a m a că o faci. Şi.o uşor d e p ă r p e E l e n a . Expresia lui M a t t e r a tot c i u d a t ă . t r ă g â n d . spuse el cu a m ă r ă c i u n e . C u m p u t e a să explice ce voia c â n d nici m ă c a r ea nu înţelegea p r e a bine? .. . — î n r e g u l ă . spuse E l e n a d u p ă u n m o m e n t . Nu v r e a u să-l rănesc pe Ştefan. şi nu v r e a u să te rănesc nici pe tine. m u l ţ u m e s c .a d e v ă r să-ţi cer o favoare.

— Şi nici u n u l d i n t r e ei nu e al m e u . uită-te la noi. I a r r o c h i a e r a perfectă. Şi o d a t ă ce îl vei avea pe Ştefan. D a r zău. D a r c h i a r şi ea v e d e a c â t d e p a l i d ă ş i rece a r ă t a . erau frumoase. R e g i n a Balului şi c u r t e a .sau cel p u ţ i n o p a r t e din ea. D a c ă venea la bal. ca un soldat foarte t â n ă r c a r e e trimis pe linia frontului. avea n e ­ vi >ie de t o a t ă p u t e r e a şi c o n c e n t r a r e a . spuse B o n n i e de pe b a n c h e t a de sub fereastră. . oricine vei dori va fi al t ă u . — E pluralul regal? spuse ironică E l e n a . n u u ş o r î m b u j o r a t ă d e emoţie şi n e r ă b d a r e . Aşa că. — O h . B u n i c a ei a v e a un b o r c ă n e l cu ele. strălucea în tafta roz şi p a i e t e n e g r e . p o t să-l iau eu şi să-l consolez? ei M e r e d i t h pufni.. că au fost a m â n d o i fantastici. spuse Bonnie. spuse cate­ goric Elena.. nu p u t e a să o refuze pe Regină. mii place foarte m u l t M a t t . M a t t m e r i t ă p u ţ i n ă atenţie. stând în faţa oglinzii. — Şi M a t t — băiatul ăla e p u r şi simplu o poezie în m i ş c a r e . făcu M e r e d i t h . — Şi R a y m o n d ce-o să c r e a d ă ? — O h . Ieri. grupul vostru de trei va fi c a m aglomerat.s e în falduri de pe şolduri. M e r e d i t h prinse ultimul ac în p ă r u l Ele­ nei. . Şi ascultă. am crezut că o să leşin. S u n t e m frumoase. p ă r u l ei de­ v e n e a o a d e v ă r a t ă o p e r ă de a r t ă . e â n d se ridică şi veni lângă celelalte în faţa oglinzii. d u p ă ce scapi de M a t t . Şi cu siguranţă nu o c a p ă t ă de la m i n e . I a r B o n n i e . te rog. — In seara asta. I a r a c u m . .98 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 99 — Şi eu tot cred. strânsă bine în talie şi a p o i r e v ă r s â n d u . . fă ce vrei. Tarul ei n e g r u a t â r n a despletit pe spate. poţi tu să-l consolezi pe el. Tipii ăia doi ai tăi care au reuşit miracolul în ultimul m i n u t în m e ­ ciul de ieri. E l e n a . — O h . I a r e a . I > . flori a d e v ă r a t e m u i a t e în cristale de z a h ă r şi îngheţate. Sau să vomit. Şi-acum. avea un sin­ gur g â n d în minte. D a r e r a a d e v ă r a t . El nu putea să refuze să danseze cu ea. — Aşa. Singurele cuvinte care îi m a i v e n e a u în m i n t e erau violete cristalizate. i r a c u m nu-şi p u t e a p e r m i t e să se certe. — De p a r c ă n-ai ştii. — C i n e ? m u r m u r ă a b s e n t ă Elena. T o t nu-i v e n e a să c r e a d ă ce îi făcea lui M a t t . . ci albă şi h o t ă r â t ă . S u b degetele experte ale lui M e r e d i t h . E l e n a îşi c e r c e t ă i m a g i n e a cu o privire e x p e r i m e n t a t ă şi îşi spuse d i n n o u : R o c h i a e în regulă. o asi­ g u r a B o n n i e . stând pe terenul de fotbal în timp ce n u m e l e ei era a n u n ţ a t ca fiind cel al Reginei Balului. R o c h i a lui M e ­ redith e r a o u n d u i r e de satin g r e n a . o m a s ă m o a l e de a u r răsucit. C â n d Ştefan a prins acea ultimă pasă. violetul e i p a l d â n d reflexii violete ochilor ei. îşi spuse Elena. şi-o r e p e t a din n o u .

p a ş n i c . Alături de el e r a u Kd Goff. împreună cu Margaret. nu ştiu de ce. R o b e r t o privea şi el pe E l e n a . îşi spuse. — Ce e. fetelor. E l e n a nu spuse nimic. spuse m ă t u ş a J u d i t h . spuse ea cu simplitatea celor p a t r u ani ai săi. Se uită la m ă t u ş a J u d i t h cu un a e r stânje­ nit. iar M a r g a r e t în­ tinse mâinile p e n t r u a fi îmbrăţişată. a r ă t a ţ i m i n u n a t . R i t m u l calm. o siguranţă ciudată o copleşi. . — F r u m o a s ă şi m e n i t ă u n e i sorţi tragice. un p a r i u sigur p e n t r u o b u r s ă sportivă. Elena c o n t i n u a să caute cu pri­ virea u n c a p c u p ă r î n t u n e c a t .mdez. — Eşti d r ă g u ţ ă . M a t t e r a pe cale de a d e v e n i o l e g e n d ă : un alt J o e M o n t a n a . des­ chise gura. E l e n a . M a t t e r a în p r a g . spuse M a t t . prietenul lui Bonnie. florile ei. C e v a u r m a să se î n t â m p l e . de fapt. E l e n a îl c ă u t ă cu privirca pe Ştefan. aşa c u m făcuseră la fiecare bal î n c e p â n d din clasa a ş a p t e a — d o a r că înainte C a r o l i n e fusese î n t o t d e a u n a cu ele. Bonnie ş i R a y m o n d m e r ­ se ră cu ei în m a ş i n a lui M a t t şi tot d r u m u l p â n ă la | i i >ală r e v ă r s a r ă î n c o n t i n u u g l u m e şi r e m a r c i spirituale. . şi o sărută pe E l e n a . Păi.il ultimelor câteva s ă p t ă m â n i e r a pe p u n c t u l de a se accelera. da. cu un a e r nefericit. pri­ vind c l ă d i r e a p ă t r a t ă a şcolii. uşor surprinsă. . Ascultă. p r i e t e n u l lui M e r e d i t h . î m b r ă c a t ă deja în pijama. apoi o închise la loc. D a r c e e a ce v o i a să s p u n ă fu î n t r e r u p t de spoI I >văiala celor d o u ă cupluri. In n m p ce E l e n a c o b o r a din maşină. . înţeleKându-i privirea. Bob? — O h . e a ş i M a t t s e treziră înconjuraţi de l u m e . în bine cunos­ cutul lui sacou casual albastru. şi R a y m o n d H e r n. Se auzi soneria. mă g â n d e a m la E l e n a din T r o i a . Pe uşile deschise ale sălii se r e v ă r s a m u z i c a . îşi spuse. spuse R o b e r t . î n vârtejul a m e ţ i t o r c a r e a r f i trebuit s ă f i e p e n t r u ca a m b r o z i e şi nectar. P ă r u l e i .P r o b a b i l că e deja a c o l o . — Ei. Clipi m ă r u n t . . . R o c h i a E l e n e i . . I I I clipa î n c a r e i n t r a r ă . .100 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 101 C o b o r â r ă î m p r e u n ă la p a r t e r . — O h . S u n t p r e g ă t i t ă . Şi speră să fie adevărat. E l e n a îşi d ă d u s e a m a . şi c o m p l i m e n t e l e se r e v ă r s a r ă a s u p r a a m â n d u r o r a . că nici m ă c a r nu ştia cu cine v e n e a C a r o l i n e în seara asta. a g i t a t ă şi e m o ţ i o n a t ă de p a r c ă ea însăşi se d u c e a la bal. î n ă u n t r u e r a un caleidoscop de culoare şi agitaţie. M ă t u ş a J u d i t h şi R o b e r t — curând unchiul R o bert — erau în living. spuse veselă B o n n i e .

ipoi se uită în ochii lui. e r a c a p u l cu p ă r î n t u n e c a t pe care îl căutase ea. Sue C a r s o n . puţin m a i d e p a r t e de g r u p u r i l e d i n j u r u l lui. î n c ă un d a m f de D o u b l e m i n t şi avea să v o m i t e . îşi spuse Elena. D o m n u l T a n n e r trecu pe lângă ei cu un p a h a r î n m u i a t de hârtie în m â n ă . In clipa aceea. D a c ă vrei. apoi se retraseră. a t â t a d o a r . De n e c o n f u n d a t . c a r e fusese aleasă Prin­ ţesă a Balului. r ă m a s e r ă a c o l o c â t e v a m i n u t e . S t ă t e a a p r o a p e n e m i ş c a t . s p e r â n d că avea să plece. pe j u m ă t a t e ascuns în spatele u n u i g r u p de j u c ă t o r i de fotbal. îi trase un ghiont lui M a t t şi o l u a r ă d i n loc a m â n d o i către bufet. mirosind a p u n c i şi g u m ă de m e s t e c a t D o u b l e m i n t . a r ă t â n d ca şi c u m gulerul l-ar fi s u g r u m a t . Ca şi c u m chiar am fi familia regală. l'e m ă s u r ă ce se a p r o p i a . M a t t c l ă t i n ă d i n c a p . — Bună! i . . şi E l e n a o p o r n i p r i n mulţime către Ştefan. v e d e a că n u | >oartă ochelarii. şi ipoi el se întoarse către ea. E r a f r u m o a s ă ea însăşi: zveltă. p e n t r u a face loc u r m ă t o r i l o r care stăteau la coadă. Elena îl ignoră. c o n t u r u l maxilarului. u n d e a n t r e n o r u l L y m a n se lansase în co­ m e n t a r i i critice despre meci. ca şi c u m aici Gra o mascaradă şi venise momentul scoaterii Rlăştilor. Şi acolo.Şi a c u m ? î n t r e b ă M a t t . sau d e felul î n care le p i e p t ă n a s e . m a i de­ g r a b ă de d u r e r e decât de altceva. B o n n i e e r a deja p e ringul d e d a n s . şi pe sub el p u r t a un sveter alb de caşmir. se învârtea pe lângă ea şi-i g â n g u r e a c o m p l i m e n t e p e n t r u r o c h i a violet. chiar şi în l u m i n a slabă. E l e n a înregistra n o i Informaţii despre el. P r i e t e n a lui avea o privire ucigătoare. îi u r m ă r i privirea. strălucind sub lumini. Alte cupluri şi g r u p u r i se a p r o p i a r a de ei. g â n d i t o a r e . r â z â n d în sinea ei. Sacoul lui n e g r u avea o croială Uşor diferită de a celorlalţi băieţi. d a r ea nu-1 Văzuse n i c i o d a t ă de a p r o a p e fără ei.102 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 103 T y l e r Smallwood răsufla greu lângă ea. cu m a x i l a r e l e încleşi. Un fior o străbătu. Asta îi d ă d e a o s e n z a ţ i e de a m e ţ e a l ă d a r şi de emoţie.iic Legatul fedeleş? — N u . V ă z u c u m buzele lui s e desfac uşor. O să-1 invit la d a n s . Desigur. cu o ţinută regească. îşi întoarse capul către M a t t . o fiinţă făcută din m ă t a s e şi foc intei I I ir. 111 >i să aştept să d a n s ă m noi m a i întâi. Şi deşi nu îl p u t e a v e d e a d e c â t d i n profil. D a r E l e n a nu îl v e d e a nicăieri pe Ştefan. E l e n a e r a conştientă de frumuseţea N u e r a v o r b a d o a r d e rochie. Ii privi fix u m ă r u l . îi scotea c â n d j u c a fotbal. ca să v a d ă d a c ă şi el e r a a m u z a t . d a r el privea fix u n d e v a în stânga. II .

O c h i i aceia verzi se î n t u n e c a u . sufe­ rind. Un instinct m a i vechi decât l u m e a îi s p u n e a să fugă. cu ceva ce nu înţeleg. d e v e n e a u n e g r i de d o r i n ţ ă . fascinat de ea. Elena. să o sărute apăsat. cu p ă r u l ei roşcat des şi strălucitor. cu pielea ei perfect b r o n z a t ă . îi veni brusc în m i n t e . I n i m a î n c e p u să-i b a t ă cu p u t e r e . d a r nu se î n t â m p l a nimic. El nu o spuse. u n dans lent. se g â n d i ea d e o d a t ă . D a r a c u m nu se m a i p u t e a opri. E r a ca şi c u m ochii aceia verzi v o r b e a u u n e i p ă r ţ i ascunse a d â n c în miezul fiinţei ei — iar a c e a p a r t e ţipa „ p e r i c o l " . Şi apoi totul se d e s t r a m ă . ca şi c u m nu m a i p u t e a suporta nici un m i n u t în plus aici. P u r t a o rochie aurie de lame. Era cel m a i intens m o m e n t pe c a r e îl trăise v r e o d a t ă ( i i un băiat. D a r nu se mişcă. înfrânţi. Şi în aceeaşi clipă îşi d ă d u s e a m a că e spe­ riată. Ea avu d e o d a t ă senzaţia că el ar p u t e a să o tragă lângă el. A r ă t a u uluitor î m p r e u n ă . p ă r e a î n d u r e r a t . c a r e d e z v ă l u i a o suprafaţă incredibil de în­ d r ă z n e a ţ ă din acea piele perfectă.i leneş. el nu a r ă t a ca şi c u m c h i a r se distra. E r a C a r o l i n e . V ă z u c u m ochii lui se î n t u n e c ă şi m a i mult. a t â t de c a l m ă şi s t ă p â n ă pe sine? O c h i i lui e r a u verzi. şi ochii Elenei fură orbiţi de strălucirea aurului. îşi strecură un b r a ţ gol pe sub b r a ţ u l lui Ştefan şi îşi ridică privirile către el. D o a r că. o v e d e a în felul în c a r e o privea. El c o n t i n u a să o privească. m u l t m a i sofisticaţi şi m a i strălu­ citori d e c â t oricine altcineva din acea î n c ă p e r e .104 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 105 O a r e asta e r a p r o p r i a ei voce. i a r intre ei aerul a r d e a şi era a t â t a energie ca într-un ful­ ger din nopţile fierbinţi de vară. — Vrei să dansezi? spuse ea încet. ca h i p n o t i z a t . şi simţi b ă t a i a sălbatică a inimii c â n d el întinse încet către ea o m â n ă . . ce dulce arăţi. O r i c e se î n t â m p l a aici îi d e p ă ş e a înţelegerea. Acum da. de fapt. se auzi o voce. nu era nimic n o r m a l sau logic. N i c i o d a t ă nu fusese atât de sigură de p u t e r e a ei. — Vai. Verzi ca frun­ zele de stejar v a r a . şi deşi e r a speriată. z â m b i n d u . El d o a r o pri­ vea. ca un cuplu d e m o d e l e i n t e r n a ţ i o n a l e c a r e ajunseseră l a balul u n o r liceeni. să dispară de acolo. Mă j o c cu focul. Aceeaşi forţă c a r e o î n g r o z e a o (intuia în loc. S e a u z e a u p r i m e l e a c o r d u r i ale o r c h e s t r e i . fără să scoată un cuvânt. d a r ea ştiu că o g â n d e a . şi ea îl privea la r â n d u l său. îi plăcea. Asta e ceva ce nu p o t controla. — Te distrezi? spuse ea.

. ce făcuse în tot acest t i m p . şi M e r e d i t h şi B o n n i e îşi p ă s t r a r ă aerul vesel şi r e m a r c i l e n o n ş a l a n t e . şi o privi pe Caroline îndepărtându-se. Spuse că n u . cercetă cu ochii m u l ţ i m e a şi o văzu pe B o n n i e v e n i n d spre ea. o p o r n i în î n t â m p i n a r e a lor. ei. şi r ă m a s e r ă d o a r ele trei. — Ai v ă z u t r o c h i a aia? spuse B o n n i e . c o n t i n u ă C a r o line. d a r nu v r e m să stăm p r e a mult. Ştefan plecă î m p r e u n ă cu ea. lacându-le s e m n din c a p către toaleta fetelor.. şi p e M e r e d i t h ridicându-se d e l a m a s a ei. o simfonie în roşu şi auriu. — M u l ţ u m e s c foarte m u l t p e n t r u sprijinul t ă u . s t r â n g â n du-i pe furiş degetele Elenei. îşi trecu o m â n ă peste p ă r şi se întoarse cu spatele la oglindă. Et tu. nu? E l e n a e r a ciudat d e c a l m ă a c u m . Apoi î n t r e b ă încet: Eşti bine? — Da. Corsajul t r e b u i e că Itătea prins cu superglue. E l e n a văzu în oglindă că ochii ei străluceau p r e a tare şi pe fiecare o b r a z a r d e a o p a t ă roşie.. şi într-un fel s-a b ă g a t în sufletul lui. în loc să. sigur că nu o deranja. F ă r ă să-i Riai s p u n ă nimic lui M a t t . T o a l e t a se goli. Şi de-aceea p o a t e că aşa e m a i bine. — I-am spus lui Ştefan că p u r şi simplu t r e b u i a să t r e c e m pe aici. c u m i n t e a c o m ­ plet goală. . A p r o a p e o l u n ă întreagă. B r a ţ u l acela p e t r e c u t c u a t â t a d e t a ş a r e p e sub b r a ţ u l lui Ştefan îi spuse Elenei totul: u n d e fusese la p r â n z C a r o l i n e în ultimele s ă p t ă m â n i . Păstrându-şi acel calm ciudat. Brutus? îşi spuse E l e n a . Aşa că sper că nu te d e r a n j e a z ă d a c ă o să-1 ţin să danseze d o a r cu m i n e . . în t i m p ce m i n t e a Elenei se setase pe funcţio­ nare automată. Era plină. artificial.. şi p o ţ i să treci la alte lucruri a c u m .106 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 107 — I a r r o c h i ţ a ta e aşa de drăguţă. văzuseră. se întoarse cu spatele la ele şi d ă d u cu ochii de M a t t . spuse M e r e d i t h . — Ştiam că ea voia să-1 a d u c ă . spuse ea încet. V r e a u s ă s p u n c ă î n ultimele s ă p t ă m â n i n u tc-ai gândit d e c â t la el. — P o a t e că totuşi nu e chiar aşa de r ă u .. Şi la balul u r m ă t o r ce-o să mai p o a r t e ? Celofan? — Bandaje. — înţeleg. în t i m p ce o p r i v e a u îngrijorate. In j u r u l Elenei se a d u n a s e un cerc de chipuri. S-a tot ţinut d u p ă el la p r â n z şi d u p ă şcoală. să u m b l i d u p ă el. Probabil că t o a t ă l u m e a văzuse. rosti ea cu voce t a r e . — Ştiai că vine cu ea. A ş a d a r . B o n n i e se j u c a nervoasă cu funda cu paiete pe care o avea prinsă în talie. D a r .

iar faţa lui era roşie. V ă z u cu colţul ochiului c u m M a t t claliuă d i n c a p şi p l e a c ă . C i n e v a îi d ă d u nişte flori. H a i s ă m e r g e m î n t r . In sala de bal. privind în jos la m u l ţ i m e a de si­ luete s t r ă l u c i t o a r e ca nişte fluturi. Tyler? Acasă la tăticu' tău? T y l e r rânjea. A c u m E l e n a simţea miros de b u r b o n alături de cel de m e n t ă în răsuflarea lui Tyler. şi îl văzu pe Dick t u r n â n d ceva dintr-o p u n g ă m a r o d e hârtie î n p a h a r u l lui d e p u n c i . flirtând cu fiecare băiat care îi ieşea în cale. G l u m e l e z b u r a u î n j u r u l ei. N u v r e a u s ă m e r g acolo. T y l e r îşi scoase cheile d i n b u z u n a r şi le flutură în faţa celorlalţi. se a r u n c ă în vârtejul de m u z i c ă şi culoare. nu fi aşa. cu o voce sub­ ţirică şi s t r i d e n t ă . d o a r crede c ă . Fetele ţ i p a u tot m a i s o n o r . Stătu pe scenă. băieţii d e v e n e a u scandalagii. p u p â n d .o m a i tare p e E l e n a l â n g ă el. T y l e r îşi freca nasul de valul ei. Ştii ce s-a î n t â m p l a t cu b ă t r â n u l ăla.o . e o n e b u n i e . ş i E l e n a râdea c h i a r ş i a t u n c i c â n d n u a v e a u nici u n h a z . un rânjet larg. . altcineva îi p u s e o t i a r ă cu strasuri. a d m i r â n d . Flirta cu T y l e r p e n t r u că el e r a cel m a i a p r o a p e de ea c â n d coborî de pe scenă. C a d e pildă alte p r i e t e n e b u n e . . P r i e t e n a lui Tyler. o m u l ţ i m e c a r e striga şi r â d e a . Prietenii lui e r a u în j u r u l ei. . O I II uniră cu e n t u z i a s m . Dansă cu toată lumea. D e pildă.108 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 109 — H a i . a n u n ţ ă el grupul. n u ? Ei bine. Cui nu-i e frică? spuse el. C i n e v a strigă: — U n d e .o u m e d . şi rupse un trandafir din b u c h e t u l ei şi i-1 d ă d u . — T y l e r . P r i e t e n a lui T y l e r stătea în afara cercului. s t r â n g â n d . O să mă d u c să c a u t alte lucruri la care să trec. Apoi o strigară să u r c e pe scenă ca să fie încoro­ n a t ă . de om b e a t .u n loc u n d e să ne d i s t r ă m m a i bine. Se auziră a p l a u z e . î n cimitir. E r a m a i veselă decât fusese la t o a t e balurile de p â n ă atunci. luptându-se p e n i i u a t e n ţ i a ei. aşa să fie. se l u p t a cu lacrimile. răzând prea tare. Băieţii îşi t r a s e r ă c o a t e şi se prefăcură că se lovesc cu p u m n i i . Fetele ţ i p a r ă ascuţit. E l e n a . cu buzele strânse. a t u n c i tu r ă m â i aici. Nu v r e a să te r ă n e a s c ă . spuse ea. — Şi b ă n u i e s c că asta crezi şi tu. Braţul lui T y l e r o cuprinse pe d u p ă mijloc. — Am o idee. şi ea râse di >ar m a i t a r e . — G r o z a v . v r e a u să s p u n u n d e v a u n d e să ne l ă s ă m u r m a . T o t u l trecu ca într-un vis. interveni M e r e d i t h . Apoi îşi a m i n t i ce îi făcuseră el şi Dick lui Ştefan. Elena nu m a i fusese niciodată cu grupul acesta. — N u . lăsându-le să privească l u n g în u r m a ei. c o m p l e t uitată. M a t t privea de pe m a r g i n e . prostesc. Şi plecă.

— E o ţ a r ă liberă. d a r c u m semnele d e v e n e a u tot m a i insistente. — E l e n a t o c m a i a plecat. o văzu pe M e r e d i t h făcându-i s e m n de pe m a r g i n e . eşti sigur că n-ai auzit u n d e se duc? M a t t clătină sin c a p . şi m o t o r u l prinse viaţă. Ieşiră cu scârţâit de roţi din p a r c a r e .110 • Jurnalele Vampirilor — H e i . — Şi eu. spuse Dick. M a t t . spuse M e r e d i t h . şi se auzi un cor de aprobări. î n c ă p ă ţ â n a t ă . din uşa lumi­ n a t ă a şcolii. . Apoi T y l e r îşi d é c a p o t a m a ş i n a şi ea u r c ă alături de el. R a y m o n d o urmă. — A plecat cu T y l e r Smallwood. c u ochii închişi. Ii z â m b i lui T y l e r şi el practic o ridică în b r a ţ e . în spatele lui M e r e d i t h e r a u M a t t şi Ed. şi E l e n a simţi pe faţă v â n t u l rece al nopţii. t a r e şi sfidător. B o n n i e îşi î m p i n s e î n a i n t e b ă r b i a . r e m a r c ă B o n n i e . iar Dick şi o fată p e n u m e Vickie B e n n e t t p e b a n c h e t a din spate. spuse Elena. u n d e se înghesuiră cu toţii la maşini. îşi d ă d u ochii peste c a p către R a y m o n d şi se supuse. — E l e n a ! strigă cineva de d e p a r t e . spuse M e r e d i t h . în clipa u r m ă t o a r e . ea şi Tyler c o n d u c e a u un g r u p vesel care se î n d r e p t a foarte zgomotos către p a r c a r e . 7 o n n i e " e r a p e ringul d e d a n s . M a t t e r a î n c r u n t a t . E d p ă r e a stânjenit. C â n d deschise ochii p e n t r u o clipă. eu m e r g . — Porneşte! îi spuse ea lui Tyler. scoţându-şi tiara. l ă s â n d m u z i c a să c u r g ă p r i n ea.

a c o p e r i n d v â n t u l . D a c ă se î n t o a r c e . a r ă t â n d cu o m a n ă alic albă către d e s c h i z ă t u r a u n d e ar fi trebuit să se uşa bisericii. M a m a că de fapt e r a l u n a .i Tyler p a r c ă la j u m ă t a t e a p a n t e i în vârful căreia se găsea biserica în ruine. lăsându-i î n u r m ă p e R a y m o n d . U r c a r ă pe aleea p a v a t ă cu dale. — I a r d a c ă e să plecăm. spuse M e r e d i t h . ridicând privirea şi văzându-1 pe Ştefan Salvatore. încer| . spuse Tyler. d a r o altă p a r t e stătea şi privea de u n d e v a de d e p a r t e . O p a r t e din ea r â d e a şi striga î m p r e u n ă cu Dick şi Vickie şi Tyler. Se întoarse şi în aceeaşi clipă se ciocni de un sacou n e g r u . Ii oferi o b e r e Elenei. . nu? C ă c i de ce te duci la un bal? — Tu şi R a y r ă m â n e ţ i aici. spuse el m o h o ­ rât. Si11iţea că n u are ce c ă u t a aici — d a r în nici u n caz n u avea d e g â n d să>o r e c u n o a s c ă a c u m .112 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 113 — Aş zice că E l e n a m e r i t ă tot ce-o să se-ntâmple — d a r e şi vina m e a . cu o strălucire de g h e a ţ ă pe cerul senin. spuse. Apoi a d ă u g ă . cu un a e r nefericit. în v r e m e ce ea. Ştefan nu spuse nimic. E r a la fel de m a r e şi de a cală ca u n d e c o r într-un film SF. eu d a n s a m . M e r e d i t h şi M a t t s e î n d r e p t a r ă către uşă. d a r trebuie să î n c e r c ă m . î n t r . hai să plecăm acum. m u r m u r ă e a furioasă. O h .Ca un dovleac m a r e şi stricat. Elena se forţă să-i a r u n c e un z â m b e t strălucitor. . 'Tyler deschise portbagajul şi scoase şase d o z e de pere. c u o l u m i n ă bolnăvicioasă. c a r e rosti pe m u t e ş t e ai promis. se răsti. Nu p o t să cred. iar discul ei umflat I m e a m o h o r â t . scuză-mă. a c u m p ă r e a u Nă lie singurii care ajunseseră t o c m a i p â n ă la cimitir. lăsând farurile aprinse c â n d I (>l >orâră din maşină. E l e n e i îi t r e b u i d o a r o clipă p e n t r u a-şi d a C h i a r d e a s u p r a liniei orizontului plutea ceva uriaş IOŞU. îi spuse M a t t lui E d . — Nu ştiu c u m o s-o găsim. De ce nu i n t r ă m ? spuse Vickie. Ai auzit de asta. . . C â n d ajunseră în vârful co­ linei. Stelele e r a u î n d e p ă r t a t e . clătinându-se în pantofii lor cu toc înalt şi |n ijinindu-se de băieţi. Elena se simţea a s e m e n e a lor. n u l s ă ignore senzaţia d e r ă u î n a d â n c u l stomacului. şi pe E d .u n fel. care s c u t u r ă din cap. şi a / \ ârli o p i a t r ă către ea. spuse B o n n i e cu răceală.Cu a t â t m a i b i n e p e n t r u noi. cu o voce ciudat de ezitantă: Bonnie. nu c u m v a ştii tu u n d e e? — C e ? N u . spuneţi-i că am p l e c a t să o căutăm. C r e d că ar t r e b u i să m e r g e m d u p ă ea. E l e n a icni şi Vickie scoase u n m i c ţipăt. — Să p l e c ă m de la bal? spuse Bonnie şi se u i t ă la M e r e d i t h . Deşi c â n d plecaseră de la şcoală iu spatele lor m a i fuseseră câteva maşini. sigur că n u . în v r e m e ce fetele Chicoteau.

i m i t â n d u n lup. D i c k — le oferim o n o a p t e în oraş? Poate c h i a r în centrul oraşului? Mu. Vickie chicoti. — T h o m a s K e e p i n g Fell şi H o n o r i a Fell. s u n t î m b r ă c a ţ i de gală. iar ea se în­ toarse. L u ă bricheta şi lumină cu ea m o r m â n t u l aflat pe o latură a bisericii.H e i . — . d a r se forţă să z â m b e a s c ă . T h o m a s ş i H o n o r i a p a r c a m palizi. îşi spuse E l e n a .imna p a l i d ă şi b ă r b a t u l sever care z ă c e a u cu ochii I I K hişi. deşi clopotniţa era încă intactă. Nu semăna cu nici un mor­ m â n t din cimitir. . p â n ă c â n d a fost m â n c a t de lupi. D a r mm b r i c h e t a în v r e m e ce Vickie d e s e n a cu ruj o mustaţă şi îi făcea un nas de clovn lui T h o m a s Fell. cu m â i n i l e . Apoi râgâi. . în v r e m e ce D i c k pufni în râs. T r e i dintre pereţi stăteau încă în picioare. Arăta ca o cutie m a r e din piatră. . suficient de încăpătoare p e n t r u doi oameni. d u p ă ce părinţii săi m u r i s e r ă . Se zice că b ă t r â n u l T h o m a s a î n t e m e i a t FelPs C h u r c h . privise î n t o t d e a u n a cu t e a m ă şi respect la (lo. spuse T y l e r cu un gest larg. . la fel ca aceste statui.m a r m u r ă a l b ă a statuii H o n o r i e i cu un strat de H isu lucios. iar Vickie ţipa î n c â n t a t ă .. D a r Dick e r a deja lângă Tyler. C r e d că le trebuie puţină culoare. c o n t i n u â n d să chicotească. ca şi c u m i-ar fi p r e z e n t a t .î m p r e u n a t e pe piept. O l u m i n ă p â l p â i pe o b r a z u l Elenei. Băiatul rânji.114 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 115 C e a m a i m a r e p a r t e a acoperişului se prăbuşise. dezvelindu-şi dinţii albi şi pu­ ternici.s t r ă b u n i c u l s t r ă b u n i c u l u i m e u locuia î n vale. din al p a t r u l e a rămăsese d o a r o b u c a t ă de zid care le ajungea p â n ă la g e n u n c h i . lângă p â r â u l D r o w n i n g . şi nu se d u c nicăieri. Şi. S t r ă . T y l e r le privea. spuse Dick şi-şi d ă d u c a p u l pe spate şi scoase un urlet. şi-1 văzu pe Tyler ţ i n â n d în m â n ă o b r i c h e t ă . şi spuse: — Nu vrei să-mi faci un clic pe Bic? Râsul Elenei răsună cel mai tare. C â n d | r a copil. deşi tatăl ei spusese că m a i văzuse şi altele asemănătoare în Anglia. cu p o d u l pe linelor pe c a p a c u l de p i a t r ă . cu d o u ă statui de m a r m u r ă întinse pe capac. pregătihdu-se să î m p i n g ă . în cimitir. p e n t r u a-i ascunde stânjeneala. E l e n a simţi din n o u că i se face rău. Scoase din g e a n t ă un ruj şi începu să a c o p e r e g u r a il<. se gândise la ei z ă c â n d u n u l lângă celălalt. Peste tot erau grămezi de moloz. spuse Vickie. surprinsă. î n c e r c â n d să-1 mişte într-o p a r t e . O u m b r ă de e n e r v a r e i i < < u peste trăsăturile frumoase ale lui T y l e r Smallpood. — Ce zici. Deşi la a c e a v r e m e şi familia S m a l l w o o d e r a aici. un t u r n care se înălţa m u l t d e a s u p r a lor. î n g r o z i t ă . îşi puse mâinile pe c a p a c u l de p i a t r ă şi se aplecă peste el. .

. T y l e r o cuprinse cu braţele şi o trase lângă el. — Blestematul ăsta de c a p a c trebuie să fie prins cumva. iubito. î n scurt t i m p . E l e n a îşi simţi picioarele m o i de u ş u r a r e . T y l e r luase din n o u bricheta şi a c u m o ţ i n e a d e a s u p r a pieptului de m a r ­ m u r ă al lui T h o m a s Fell. a lui T h o m a s Fell. ca de clovn. T y l e r îi făcea s e m n să se a p r o p i e . culcuşit confortabil în locul lui. Ea întoarse c a p u l într-o p a r t e şi îi văzu şi pe Dick şi Vickie în aceeaşi poziţie.116 • Jurnalele Vampirilor — Tyler. e nemişcat. spuse Tyler.. — Bietul copilaş s-a speriat. la c a p a c u l aşezat exact peste m o r m â n t . Tyler o ţinea strâns. şi un vânt îngheţat urla în jurul ei. — A c u m aş v r e a să mă î n t o r c la bal. iubito. Se uită la Dick şi Vickie. c u m spui tu. trei. — U i t e . Auzea ţipete în urechi. Apoi e r a din n o u afară. spuse ea pe un ton h o t ă r â t . O c h i i Elenei e r a u aţintiţi pe faţa îngrozitoare. a p r o a p e c ă a m căzut î n ă u n t r u .. c â n d ea făcu încet un p a s i n ă u n t r u . D a r n u p u t u r ă s ă mişte nici u n c e n t i m e t r u c a p a c u l . încercând să r ă m â n ă pe picioare. şi continuă să ţipe.. V o i ce faceţi? Dick rânji şi spuse: — N o i m a i s t ă m p u ţ i n aici. spuse T y l e r furios şi r e n u n ţ ă . d o a r că Vickie stătea cu Ochii închişi şi p ă r e a să-i placă. — Sigur.. C ă d e a în m o r m â n t u l deschis.. E r a frig. Apoi T y l e r oftă şi spuse: — Sigur. H a i d e . Băieţii r â d e a u . — S-a mişcat! C a p a c u l s-a mişcat! S-a deschis şi. * .. pe c â n d băieţii se chi­ n u i a u şi gemeau. Am fost cât pe ce să c a d înăuntru. doi. spuse T y l e r şi n u m ă r ă : U n u . D a r ei se î n t o a r s e r ă î n ă u n t r u . n u . Bărbia îşi opri mişcarea. — D a r s-a mişcat. — Eşti n e b u n ă ? Ce-ai păţit? Tyler o scutura. . spuse el. Vezi? E l e n a se uită l u n g în jos. î n c e r ­ c â n d s ă p a r ă destinsă. . î n t i m p c e E l e n a t r e m u r a . fără tragere de i n i m ă . în l u m i n a lunii suficient de p u t e r n i c ă p e n t r u ca E l e n a să-i p o a t ă v e d e a pe cei­ lalţi. Auzi scrâşnetul pietrei şi simţi imediat capacul mişcându-se sub m â n a ei stângă. ia să verificăm noi. S c ă p ă b r i c h e t a din m â n ă şi începu să ţipe. cu spatele lipit de p i e p t u l lui. Se î n d e p ă r t a de ea. s e r e z e m ă d e c a p a c u l d e p i a t r ă — şi a t u n c i se î n t â m p l ă . Vickie r ă m ă s e s e în c a d r u l uşii. făcând-o să-şi p i a r d ă echilibrul. U i t e .. T y l e r îşi frecă b ă r b i a de p ă r u l ei. Ea se uită î n j u r cu o privire sălbatică. Dick-boy. cu muşchii încordaţi sub h a i n e . Trezirea • 117 — La trei. p r i v i n d . n u ştiu.

— Tyler. E l e n a nu-şi putu s t ă p â n i u n f i o r . Se î n t r e b ă c u m aveau să se î n t o a r c ă . tocite şi a p l e c a t e de v r e m e . — Tyler. şocată. d a r T y l e r se feri. spuse Tyler. — Bine. şi în clipa u r m ă t o a r e o c o n d u c e a c ă t r e vechiul cimitir. h a i d e . o să o d u c ă de aici. d a r el e r a prea p u t e r n i c . simţind c u m o g h e a r ă îi strânge inima. V r e a u d o a r să te încălzesc peste t o t . P o a t e că dacă-i făcea pe plac. d a r îl lăsă pe T y l e r să o d u c ă afară. E r a făcută d i n m a r m u r ă roşie. spuse el. nu fi aşa. Şi nu-i plăcea deloc că se afla aici. — Tyler. i a r sfera u r i a ş ă tflată d e a s u p r a ei îi a m i n t e a Elenei de l u n a umflată de pe linia orizontului. U u h . — E d o a r sfera de d e a s u p r a . . E l e n a î n c e r c ă să-1 î m p i n g ă d e o p a r t e . c ă u t â n d pielea. Acolo el se opri. v r e a a să plec. — B i a t a fetiţă. şi o p o r n i către cimitir. lipsit de p ă r . E-n regulă. ia-ţi mâinile de pe mine. la fel de albă ca şi mâinile albe d e m a r m u r ă ale lui T h o m a s Fell. T r e b u i e să o î n c ă l z i m . Ei. T r e b u i e să-1 vezi. termină. spuse ea. deşi simţea un sloi de g h e a ţ ă în stomac. şi o cuprinse în b r a ţ e şi o strânse lângă ei. d a r a c u m . p l e c ă m . E l e n a icni. . Elena se forţă să zâmbească. E l e n a . spuse E l e n a . t r ă g â n d . către lespedea strălucitoare. şi fără să p o a t ă c ă p ă t a v r e u n ajutor. spuse Tyler. p r i n t r e pietrele de granit vechi de secole.o d u p ă el afară de pe alee. un uriaş cu un cap r o t u n d . îi simţi mâinile pe t r u p u l ei. U i t e . P ă r e a că acolo stătea o p e r s o a n ă . cu ochii tot închişi. spuse Tyler. iubito. î n c e r c ă să-şi înfigă un toc ascuţit în p i c i o r u l lui î n c ă l ţ a t în pantofi de lac. . pe aici. n u . zău. spuse ea gâfâind. făcu el c â n d ea î n c e p u să protesteze. — Hai. A c u m .. — Nu pe acolo. vezi? Şi îi a r ă t ă spre ceva care strălucea în l u m i n a lunii. — Tyler. e m â n d r i a familiei mele. L u m i n a p u t e r n i c ă a lunii a r u n c a u m b r e ciudate şi peste tot e r a u z o n e de întu­ neric de n e p ă t r u n s . N i m i c de c a r e să te sperii. aceeaşi l u n ă îşi a r u n c a lumina p u t e r n i c ă peste ei. acolo. i-e frig. nu e d e p a r t e de alee. — Sigur.m i r ă n i sen­ timentele. pipăind-o. dă-mi d r u m u l . — Nu p o t să plec fără să a r u n c o privire la m o r ­ m â n t u l b u n i c u l u i m e u . spuse ea. eşti rece ca g h e a ţ a . E l e n a nu se m a i aflase n i c i o d a t ă într-o astfel de situaţie. spuse el. D a r m a i întâi trebuie să te încălzesc.118 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 119 Vickie chicoti. Elena.. v r e a u să plec acum. Braţele lui c a r e o ţ i n e a u strâns o deranjaseră. — Bine.

M â n a se smuci d e p a r t e de obrazul ei. a u z i n d urletul de d u r e r e al lui T y l e r . tot ce voia e r a să se î n t o a r c ă şi să plece. chicotind dintr-odată. D a r nu p u t e a pleca. şi g u r a ei întâlni m â n a lui Tyler. confuz. e r a amestecat. d u p ă apariţia Puterii. P r i n ţ e s a de G h e a ţ ă . b r o n z a t ă . şi s ă r u t u r i l e lui u m e d e c o b o r a u p e gâtul ei. . spuse d i s p e r a t ă E l e n a . î m i p a r e r ă u . Ştefan încercase să nu vină în cimitir. t o a t ă fiinţa lui o refuzase. E r a p r i n s ă sub el. A c u m . d a r în clipa u r m ă t o a r e e r a peste ea. U l t i m a d a t ă c â n d venise aici fusese noaptea b ă t r â n u l u i .. — H o p a . — O h . stri­ vind-o în hăţişul de i e d e r ă şi b u r u i e n i de pe p ă m â n t . Elena. — Te o m o r . în t i m p ce îşi privea m â n a . V o i a m d o a r să te-ncălzesc. Şi se p r e g ă t i p e n t r u lovitură. Ar fi j u r a t că nu îl golise de sânge pe o m u l de sub pod. p e n t r u că E l e n a se afla în ci­ mitir. nu? In clipa u r m ă t o a r e E l e n a îi simţi g u r a fierbinte şi u m e d ă pe faţă. D a c ă fusese într-adevăr o apariţie a Puterii. Tyler.. să se-ncălzească. h a i d e . m u r m u r ă Tyler. A m i n t i r e a îl făcu să se înfioare din n o u de g r o a z ă . şi-o strânse în p u m n . şi simţea d i s p e r a r e a ei tot m a i m a r e . şocul lui fusese imens. că nu îi luase suficient sânge cât să-i facă r ă u . c a r e e r a într-o siguranţă totală p e n t r u că nu î n s e m n a absolut nimic p e n t r u el. C ă c i atunci c â n d d o r i n ţ a scapă de sub control. în î n t u n e r i ­ cul de la miezul nopţii. Asta e. se p o t p e t r e c e lucruri ciudate. A p o i chi­ pul i se î n t u n e c ă şi. Poate^că e r a d o a r p r o p r i a lui i m a g i n a ţ i e . D a r nu-şi p u t e a î n g ă d u i să se g â n d e a s c ă la asta. s t â n d în faţa porţii cimitirului. O simţea. T y l e r se împiedică. E l e n a . . sau chiar o făcuse. D a r totul î n acea n o a p t e . A c u ' te-ai-ncălzit. Să se î n t o a r c ă la balul u n d e o lăsase pe C a r o l i n e . a p r o a p e caraghioase. a c e a c r e a t u r ă suplă. — H e i ! Am spus că-mi p a r e r ă u ! Tyler se uită î n d u r e r a t la m â n a r ă n i t ă . închise ochii. care o m â n g â i a stângaci pe o b r a z . c â n d el nu m a i o m o r â s e de l a . cu mişcări greoaie şi dez­ l â n a t e . Vor­ besc serios. simţind în g u r ă gustul sângelui. îşi spuse Elena cu o groază calmă. Dă-tejos de pe mine. O muşcă.120 • Jurnalele Vampirilor A Trezirea • 121 î n c e r c ă să se smulgă din s t r â n s o a r e a lui. pe m o a r t e . T y l e r m i m ă că î n c e a r c ă să se rostogolească de pe ea. M u ş c ă cu p u ­ tere. înfigându-şi dinţii în p a l m a c ă r n o a s ă . Apoi auzi u n z g o m o t d e m a t e r i a l rupt. . E l e n a îşi răsuci capul. C u m pu­ tuse să-şi p i a r d ă a t â t de m u l t controlul? Să o m o a r e a p r o a p e . nu t-enerva. Mă b a t e HUU mă o m o a r ă . C â n d auzise că b ă t r â n u l fusese dus la spital.

. şi a u z i n d . spuse Sl elan. Se simţea atât de slăbit. Şi apoi ceva îl ridică pe T y l e r şi îl a r u n c ă spre les­ p e d e a bunicului său.a m v ă z u t p r i m a o a r ă . E r a la j u m ă t a t e a d r u m u l u i în sus pe colină c â n d îl c u p r i n s e a m e ţ e a l a . îl lovi pe Tyler. .. Nu-şi p u t e a lua ochii de la el. i a r el tre­ b u i a să o găsească. cu o m â n ă ţinându-şi strâns r o c h i a sfâşiată. . . şi se c h i n u i a să păşească m a i d e p a r t e . D a r e r a lipsit de forţă.. E r a ciudat de potrivit ca să fie ultimul lucru pe c a r e îl va v e d e a v r e o d a t ă . să ajungă la E l e n a . şi Ştefan îl lovi a p r o a p e într-o «Ic iară pe o l a t u r ă a feţei. C h i a r şi lîlră să se mişte. F u i o a r e m a r i şi cenuşii de c e a ţ ă îi învăluiau m i n t e a . Se c h i n u i dă se ridice în p i c i o a r e şi r ă m a s e gâfâind.122 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 123 E l e n a e r a în cimitir şi se afla la a n a n g h i e . care se rostogoli pe o p a r t e . D a r nu avea nevoie de aşa ceva. îşi spuse. care scutura confuz din c a p E l e n a văzu l u n a peste u m ă r u l stâng al lui Tyler. pen­ t r u că e r a singurul l u c r u la c a r e se p u t e a g â n d i . înăbuşit de frică. Nu p u t e a fi. Ştefan se mişca a s e m e n e a u n u i «lansator. T r e b u i a . gâfâind. clătinându-se. cu cealaltă p i p ă i n d d u p ă o p i a t r ă sau un b ă ţ cu c a r e să se a p e r e .. Ţ i p ă t u l i se o p r i în gâtlej. Aşa i se p ă r u Elenei. să.. Şi neputincios în faţa forţei i m e n s e a aces­ tei ameţeli..o Elena se simţi a m e ţ i t ă . iar în neIiii aceia verzi e r a o strălucire u c i g ă t o a r e . C e v a se mişcă în ml mierie şi E l e n a v ă z u că p e r s o a n a care îl trăsese pe I \'Ier de pe ea e r a Ştefan Salvatore..D e c u m t e . II î m p i n s e m a i d e p a r t e . slăbit. cu fiecare m i ş c a r e fluidă şi precis c o n t r o lală. înainte ca m â n a să îl atingă. T y l e r se lovi de altă p i a t r ă de m o r m â n t . T r e b u i a . . U ş a bisericii se căsca n e a g r ă î n a i n t e a lui. Ştefan e m a n a a t â t a m â n i e şi a m e ­ ninţare încât Elenei i se făcu m a i frică de el d e c â t îi fusese de Tyler. rece şi detaşată. şi încerca să se ridice. II Irăsături fine e r a alb şi î m p i e t r i t de furie. — D a r h a b a r n-aveam că ai un caracter atât de imatur. . străduindu-se să m e a r g ă spre biserică. V o c e a lui e r a j o a s ă . Băiatul m a i solid întinsese î n a i n t e o m â n ă c ă r n o a s ă . cu albul . a m ştiut c ă u-ai să înveţi n i c i o d a t ă să te p o r ţ i c u m t r e b u i e . d a c ă avea să o ajute pe Elena. D a r e r a un Şte­ fan pe care nu îl m a i văzuse p â n ă a t u n c i : chipul lui . « i u n se a p r o p i a de Tyler. a d ă u g ă el.

în v r e m e ce p u m n i i aceia cărnoşi se mişcau b e z m e t i c în j u r u l lui. îşi spuse. c â n d frica î n c e p e a să îi dispară. şi ochii lui p ă r e a u negri în l u m i n a lunii. — Şi. cu p u t e r e . Şi • el mai t e a m ă îi e r a de vocea lui Ştefan. C a p u l lui Tyler se b ă l ă n g ă n e a înainte şi î n a p o i cu fiecare s c u t u r ă t u r ă . ţ i n â n d t r u p u l greu în p i c i o a r e şi însoţindu-şi fiecare c u v â n t cu o scuturătură puternică. Ştefan îl trase în sus şi îl scutură din n o u . E l e n a se simţi şi ea goală pe d i n ă u n t r u . — Şi nu insultă o femeie. fără să n i m e r e a s c ă n i m i c . terminal El îşi întoarse c a p u l brusc spre ea. i a r ea se g â n d i la o fiară sălbatică. şi el alu­ necă de-a lungul pietrei. — Un gentleman nu-şi i m p u n e c o m p a n i a .124 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 125 ochilor sclipind în î n t u n e r i c . — O să fie b i n e . d a r . v o c e a a c e e a Pece c a r e e r a c a o sabie ce d a n s a . c e d a r ă . Ştefan îl înşfacă de piepţii j a c h e t e i şi se răsuci o d a t ă cu Tyler. F o r n ă i a ca un cal speriat c â n d se a r u n c ă a s u p r a lui Ştefan. care se p r ă b u ş i la p ă m â n t . m a i presus de orice. şi-şi d ă d u ochii peste c a p . d a r se întinse d u p ă piciorul lui Ştefan. Ştefan se u i t ă în j o s la c a p u l lui T y l e r c a r e se li. P e n t r u o clipă o privi fără II o r e c u n o a s c ă . deschise ochii — sau cel p u ţ i n ochiul stâng. C h i p u l lui T y l e r e r a contorsionat. \ ( d e a .ilăngănea. — Ştefan! strigă Elena. spre u ş u r a r e a Elenei. II scutură de d o u ă ori. O c h i u l d r e p t î n c e p u s e să se umfle. Ştefan. c u faţa î n b u r u i e n i şi rugi. a p o i îl r e z e m ă încet de p i a t r a roşie de m o r m â n t . Ştefan c o n t i n u ă să vorbească. P r o b a b i l că în clipa u r m ă t o a r e o să î n c e p să urlu isterică. A c u m . nu o loveşte. m o i . a d ă u g ă Ştefan. A p o L p e c h i p u l lui se citi î n ţ e l e g e r e a şi privirea lui îşi p i e r d u o p a r t e din a d â n c i m e a î n t u n e ­ cată. o p a s ă r e mare sau o felină c a r n i v o r ă i n c a p a b i l ă de o emoţie o m e n e a s c ă . surprins. şi îl lovi într-o p a r t e . f r u m o a s ă şi Ucigătoare şi îngrozitor de nemiloasă. a b s o r b i n d i m p a c t u l atacului său. De d a t a asta se ridică m a i încet. spuse Ştefan. T y l e r c ă z u d i n n o u p e j o s . îi e r a t e a m ă de ceea ce p u t e a face Ştefan. E l e n a văzu un firişor de sânge curgându-i din nas. şi T y l e r se î n m u i e ca o p ă p u ş ă de c â r p ă . ochii i se învâr­ t e a u în orbite. şi sângele îi curgea din a m b e l e n ă r i şi din b u z ă . G e n u n c h i i lui Tyler. spuse Ştefan cu o voce goală. Apoi T y l e r se năpusti. Apoi îi d ă d u d r u m u l lui T y l e r . Şocul. E l e n e i îi e r a t e a m ă de c e e a ce . şi a c u m e r a ca o desl>ieătură în c a r n e a tumefiată. S u n t m ^oc... ca şi Cum uitase de p r e z e n ţ a ei.

în afară de m o m e n t u l c â n d îşi roase sacoul p e n t r u a i-1 aşeza pe umerii goi. făcând D u m n e ­ zeu ştie ce lângă efigia lui T h o m a s Fell. — O să te d u c eu. Palid şi tăcut. Balustrada. — Pe aici ai venit? — N u . spuse ea încet. E l e n a o a d u n ă strâns peste furou. E l e n a simţi un fior r a p i d de t e a m ă . N i c i o d a t ă nu i se p ă r u s e Ştefan atât d e . T o a t e ferestrele e r a u î n t u n e c a t e . Ştefan descuie uşa cu d o u ă c a n a t u r i şi i n t r a r ă mlr-un vestibul m i c . — N u . C u u n gest m e c a n i c . cu aceeaşi voce î n s p ă i m â n t ă t o r de t e r n ă . să înre­ gistreze ce se afla în j u r u l ei. D a r o să fim în siguranţă. E l e n a se g â n d i la Dick şi Vickie. p e n t r u c ă nici o f i i n ţ ă u m a n ă n u p u t e a r ă s p â n d i acea a u r ă de forţă. sau de distanţă. l u m i n a t . Ştefan m e r g e a alături de ea fără să o atingă. T r e c u r ă apoi pe lângă p ă ş u n i îngrădite şi c â m p u r i iulunecate şi în cele din u r m ă ajunseră la o alee lungă si şerpuită. î n c a d r a t ă de cedri şi . a t â t de b i n e înşiruit încât p ă r e a să strălucească.a m t r e c u t peste p o d . de frumos ca a c u m . L u m e a d i n j u r e r a t ă c u t ă şi frumoasă şi rece. II lăsară pe T y l e r chinuindu-se să se ridice în pi­ cioare l â n g ă p i a t r a de m o r m â n t a s t r ă m o ş u l u i său. un şir de t r e p t e . pe c â n d ei p ă ş e a u p r i n t r e stejari către d r u m u l îngust de (ară care-1 traversa. o siluetă ciudat d e elegantă p r i n t r e pietrele d e m o r m â n t . Nu din altă l u m e . Pensiunea era o clădire m a r e din cărămizi i uginii făcute din lutul locului. — M u l ţ u m e s c . R o c h i a violetă era sfâ­ şiată î n p a r t e a din faţă p â n ă jos. Ştefan o llab . C h i a r şi în a m o r ţ e a l a de c a r e era cuprinsă. U r c a r ă scara p â n ă la palierul de la al doilea etaj. M i n t e a ei î n c e p e a să funcţioneze din n o u . d e u n d e p o r n e a .126 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 127 — A r e cine să te d u c ă acasă? spuse Ştefan. n . S p r e s u r p r i n d e r e a Elenei.u (ari b ă t r â n i . E l e n a simţi un alt fior rece c â n d ajunseră la p o t e c ă şi Ştefan o luă înspre P o d u l Wickery. Podul Wickery p ă r e a alb în l u m i n a lunii. c u chipul palid în l u m i n a lunii. îl privi. spuse. şi sub el •ipele î n g h e ţ a t e se învârtejeau peste pietrele vechi de lecole. — M i . spuse Ştefan. la fel ca şi uşa. spuse el. Elena avea un s e n t i m e n t ciudat de siguranţă că Ştefan va (imorî pe oricine va încerca să-i facă ceva. e r a distrusă. Asta e cea m a i r a p i d ă m o d a l i t a t e de a ne î n t o a r c e . d a r frumuseţea aceasta e r a a p r o a p e nefirească. E r a singurul lucru pe care îl p u t e a face. . cu excepţia u n e i a . e r a din l e m n de stejar deschis la c u l o a r e . c h i a r î n faţa b r . .a m lăsat m a ş i n a la p e n s i u n e . Eşti foarte amabil. Elena îl crezu. ci n e o m e ­ n e a s c ă .

Prin ea E l e n a văzu o scară îngustă şi a b r u p t ă . i-1 întinse fără să-1 privească şi i n t r ă în baie. Ieşi furioasă. u n d e n u a j u n g e a nici u n s u n e t d e afară.? El făcu un s e m n cu capul către o uşă. l e n a i n t r a s e în b a i e a m e ţ i t ă şi r e c u n o s c ă ­ t o a r e . Şi ceea ce simţea Să-1 ia n a i b a pe Ştefan Salvatore.u n a d i n c a m e r e şi deschise c e e a ce p ă r e a a fi uşa u n u i d u l a p . D a r la un m o m e n t dat. îşi d ă d u s e a m a că el o privea. Ce loc ciudat. îşi spuse. — Există o baie u n d e să. 8 e era furie. Să-1 ia n a i b a p e n t r u politeţea lui. Apoi îşi trecu ... Scara asta tainică. Pe t o a t e laturile î n c ă p e r i i se v e d e a u ferestre înalte şi m u l t e cufere r ă s p â n d i t e p r i n t r e câteva piese masive de mobilier. Ea îşi scoase sacoul. îşi scoase din p ă r acele c a r e m a i r ă m ă s e s e r ă şi le folosi p e n t r u a-şi p r i n d e r o c h i a în faţă. N u ştia p r e a b i n e c u m avusese loc schimba­ rea. d a r E l e n a p u t e a desluşi p o d e a u a d e l e m n vopsit şi grinzile tavanului în p a n t ă . î n c e p u să simtă din n o u . şi p e n t r u galanteria lui. şi p e n t r u pereţii pe c a r e îi ridicase în j u r u l lui şi care p ă r e a u mai groşi şi m a i înalţi ca niciodată. s u p ă r a t ă că nu exista o oglindă şi că îşi lăsase g e a n t a în m a ş i n a d e c a p o t a b i l ă a lui Tyler. E r a a p r o a p e la fel de slab l u m i n a t ca şi scara de la i n t r a r e . ascunsă î n i n i m a casei. în t i m p ce îşi spăla zgâ­ rieturile de pe faţă şi b r a ţ e . U r c ă treptele şi păşi într-o c a m e r ă m a r e care o c u p a tot catul al treilea al casei. Atât de rece şi de c o n t r o l a t c h i a r şi c â n d îi salva viaţa.128 • Jurnalele Vampirilor c o n d u s e î n t r .

spuse absent. F ă r ă să-şi ridice privirea. Ea şi-o ridică şi el se retrase i m e d i a t . pe c â n d se î n d e p ă r t a şi ea. simţea c u m el îi u r m ă r e ş t e rellcxia în g e a m . De la sfârşitul se­ colului al cincisprezecelea. Se a p r o p i e de el şi cercetă c o m o d a masivă de m a h o n de lângă fereastră. — Ce-i asta? D u p ă o clipă de t ă c e r e . m ă t u r â n d în spatele ei p o d e a u a . largă şi m o a l e . cu o m â n ă albă ţ i n â n d catifeaua a d u n a t ă la gât. Şi totuşi.130 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 131 r e p e d e p r i n p ă r u l desfăcut un p i e p t e n e de os gravat pe care îl găsi lângă chiuvetă. . m â n a lui co­ borî peste casetă. Pe ea se aflau un p u m n a l cu aspect ucigător. E r a o p e l e r i n ă l u n g ă . O prinţesă distrusă u m b l â n d p r i n tur­ nul ei. Se m a i vedea şi o sferă aurie cu un fel de ca-. cu c a p u l aplecat. în sveterul lui alb. Nu mă atinge. observă că Ştefan nu se apropiase de ea şi nici nu o privise în t i m p ce vorbea. — Ai grijă. ţ i n â n d c a p a c u l închis. cu un • . s t r â n g â n d p e l e r i n a în j u r u l ei şi simţind. cu p ă r u l b l o n d revărsându-se peste pelerina î n t u n e c a t ă .centrul c a m e r e i . El se î n t o a r s e c ă t r e fereastră.. şi o m i n u n a t ă c u p ă de agat m o n t a t ă în argint. a ş t e p t â n d .. a r ă t ă spre ceea ce p ă r e a o b u c a t ă de catifea î n t u n e c a t ă aşezată pe spătarul u n u i scaun. sau te-ai p u t e a îmbolnăvi. E l e n a trase ţ e s ă t u r a grea peste u m e r i i ei. Luă u n a dintre monede. Ieşi din baie cu b ă r b i a ridicată şi cu ochii îngustaţi de furie. e a î i i n v a d a spaţiul p e r s o n a l .ipac cu b a l a m a l e . spuse ea cu o voce m â n i o a s ă . E p e r s o n a l . Şi d e o d a t ă îşi d ă d u s e a m a c u m tre­ buia să o v a d ă . o p l ă c e r e s e n z u a l ă în felul în c a r e c ă d e a u faldurile. Ea întinse m â n a c ă t r e o casetă m i c ă de fier. furia ei d e v e n i p r e a m a r e p e n t r u a m a i putea fi s t ă p â n i t ă . El avea reflexele u n e i pisici. El nu-şi pusese la loc sacoul. şi spuse: — P o a t e că vrei să o p u i peste rochie. cu t e a c ă de ivoriu. — Şi asta? Se deschide? — Nu. spuse. S t ă t e a în p i c i o a r e l â n g ă fereastră. Apoi adăugă: Elena. d r a n în ea şi câteva m o n e d e de a u r . I n m o d deliberat. în parte pentru că părea i n t e r e s a n t ă şi în p a r t e p e n t r u că ştia că îl d e r a n j a să o v a d ă u m b l â n d cu lucrurile lui. Brusc. şi în voce i se simţea tensiunea. îndreptându-se spre. cu glugă. Ea observă că degetele lui atinseseră d o a r c a p a c u l I >ombat de m e t a l . crispat. el r ă s p u n s e : — Un florin de a u r . O m o n e d ă florentină. — Şi asta ce e? — Un ceas-pandantiv g e r m a n . nu şi m â n a ei. c h i a r şi în acele m o m e n t e . D a r gestul nu o î m b u n a .

ţ i n â n d s e a m a de ceea ce crezi despre m i n e . că nici m ă c a r nu vrei să mă priveşti. Nici m ă c a r nu ştiu de ce erai în cimi­ tir.nul cineva î n c e a r c ă să-1 facă să se simtă bine-venit? A c u m el voia să s p u n ă ceva. De Iţa ceva e nevoie ca să scot o v o r b ă de la tine? T r e I >i iic ca cineva să fie a p r o a p e o m o r â t p e n t r u asta? Şi I lnar şi a c u m . înainte să plec. că ar fi m a i bine să te duc acasă.Şi ce e în neregulă cu m i n e . ea simţi nevoia să îl r ă n e a s c ă . nu \ rei să mă a p r o p i i de tine. El clătina din c a p . d a r n u .o să te m a i d e r a n j e z niciodată. D a r în acelaşi t i m p voia şi adevărul. şi o d u r e a u .132 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 133 îşi d ă d u capul pe spate şi se uită la t r a p a din tavan. Nici m ă c a r n-o să mai vorbesc cu tine la scoală. In acea clipă. să îl facă să se simtă la fel de r ă u c u m o făcuse şi pe ea să se simtă. d a r ea c o n t i n u ă . — C r e d . şi auzi un sunet moale. . . Ştefan? .Mi-ai d a t peste n a s în p u b l i c de fiecare d a t ă . Am î n c e r c a t să fiu d r ă g u ţ ă cu jbie. uluit. ca li c u m aş fi leproasă. cu c h i p u l î n t o r s de la ea. Nu eu ţi-am cerut să mă salvezi.m i pasă. nu e politicos să s p u n asta. Se întoarse şi văzu că privirea lui era aţintită asupra gâtului ei des­ coperit. — Ba mă urăşti. Asta face u n gentleman a t u n c i i . d a r o laşi be C a r o l i n e F o r b e s să stea g r ă m a d ă peste tine? Am m ă c a r d r e p t u l să ştiu asta. d a r nici de asta n u . î n c ă din p r i m a clipă. Ştiu că nu e . — De ce mă urăşti? El o privi lung. — Nu te urăsc. c o n t i n u ă ea plină de a m ă r ă c i u n e . ţinându-şi c a p u l sus. D a r în clipa u r m ă t o a r e chipul lui se înăspri. spuse Elena. de t r e b u i e să trăieşti în felul ăsta? I )c trebuie să ridici în j u r u l t ă u ziduri p e n t r u a ţine oamenii d e p a r t e de tine? De nu p o ţ i avea î n c r e d e r e în nimeni? Ce se întâmplă cu tine? A c u m el t ă c e a . . spuse el.i i d e a atenţie. E l e n a i rase a e r a d â n c în p i e p t şi îşi î n d r e p t ă umerii. . Btefan Salvatore. N i c i a c u m n u mi-ai f i vorbit. să nu-şi p o a t ă găsi cuvintele.m i pasă. P e n t r u o clipă p ă r u . deşi ochii îi a r d e a u . dar. se săturase să p l ă n u i a s c ă şi să comploteze şi să încerce să citească gândurile lui Şte­ fan. d a r vocea îi e r a b l â n d ă . Ştiu că ar tre­ b u i să-ţi fiu r e c u n o s c ă t o a r e că m-ai salvat în seara asta. Se sătu­ rase de j o c u l acesta. ca o răsuflare tăiată. m-ai evitat ca şi c u m . De Ce mă urăşti a t â t de mult.. Ce se î n t â m p l ă cu t i n e . n i a i umilit l a şcoală. Şi în m o d sigur nu înţeleg de ce ai făcut-o. şi tu m-ai respins. expresia din ochii lui o n e d u m e r i . . fără . . N . respingând-o. m a i c a l m ă acum. a d ă u g ă . E r a î n s p ă i m â n t ă t o r şi în acelaşi t i m p o m i n u n a t ă u ş u r a r e să-şi a u d ă p r o p r i a voce rostind cuvintele pe care le g â n d e a de a t â t a t i m p . Apoi spuse: — Nu te urăsc. v r e a u să ştiu adevărul. dacă n-ar fi fost o t r e a b ă de viaţă şi de m o a r t e .

P r i n zidurile din j u r u l lui. la ceva teribil. . îmi aduci a m i n t e de cineva. spuse Ştefan. Se aşteptase la orice. d a r nu şi la asta. şi p ă r e a să p r i v e a s c ă u n d e v a d e p a r t e . N u te-am u r â t niciodată. El nu p ă r u să o a u d ă . aşezată în i a r b a înaltă. d a c ă ar fi existat ceva a m u z a t în el. a t â t de l u n g ă î n c â t E l e n a se i'. — I a r eu nu sunt.. tu. rostind fiecare c u v â n t c u grijă. — Aţi fost foarte apropiaţi? — Da. el se întoarse şi-şi înălţă capul.. spuse ea. p r i n t o a t ă s t ă p â n i r e a lui de sine. Elena răsuflă l u n g şi t r e m u r a t . O privire a t â t de p i e r d u t ă şi de c h i n u i t ă încât. de fapt nu eşti ca ea. şi E l e n a simţi c u m i se strânge i n i m a v ă z â n d d u r e r e a d e p e chipul lui. clar. nu v e d e a u n i m i c . Ea s e m ă n a cu tine. ochii li se î n t â l n i r ă şi E l e n a îşi spuse: Atât de r ă u e? Ce ar p u t e a fi a t â t de r ă u ? — Nu te urăsc. E l e n a fu surprinsă. Ultimele r ă m ă ş i ţ e . Tu eşti. E l e n a t ă c u c â t e v a clipe. ca şi c u m ar fi v o r b i t cu sine. — Ştefan. d a r e r a fragilă. c o n t i n u ă el. î n a i n t e de a-şi da s e a m a ce face. şopti ea.134 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 135 î n c e t . V ă z â n d d u r e r e a d e p e l Ilipul lui. — N u . simţi că furia îi păleşte. El t ă c u . — Ce s-a î n t â m p l a t ? U r m ă o tăcere lungă.ilc furiei se stinseră. — C r e d că «i suferit î n g r o z i t o r . a d ă u g ă încet. î m i p a r e a t â t de r ă u . O c h i i îi erau goi. Şi o privi. ea vedea privirea t o r t u r a t ă a vinovăţiei şi singurătăţii de nesuportat. era l â n g ă el. E l scoase u n sunet c a r e a r f i p u t u t f i u n h o h o t d e râs. Ea îşi d ă d u s e a m a de efortul pe care îl făcea el p e n ­ tru a şi-o p ă s t r a calmă. . p ă r e a cufundat în l u m e a lui de d u r e r e .indi că nu avea să-i r ă s p u n d ă . E a n u s e p u t u abţine s ă nu-şi p u n ă m â n a p e b r a ţ u l . — Iţi a d u c a m i n t e de o p e r s o a n ă pe c a r e ai cunoscut-o? — De o p e r s o a n ă pe care am cunoscut-o. Tu eşti o l u p t ă t o a r e . î n c ă îşi m a i c o n t r o l a vocea — d a r nu p r e a bine. în i n t e r i o r . — D a . D a r în cele din u r m ă Ştefan spuse: — A murit. delicată. C r e d că ai d r e p t u l să ştii. Elena. D a r . Pe chip nu i se m a i citea din n o u n i m i c . lui. V u l n e r a b i l ă . D a r t u . D a r în expresia lui nu era d o a r d u r e r e . ( a r e îi sfâşia i n i m a şi pe care d o a r el p u t e a să-1 v a d ă . ca şi pe dinafară. spuse el calm. gân­ di ndu-se la p i a t r a a l b ă de m o r m â n t a familiei Gilbert.

— E l e n a . îi zise.s e către ei.u n gest disperat. u n d e tufişurile şi rugii creşteau m a i deşi. Se uită în jos la m â n a ei. privirea îi alu­ n e c ă de la degetele lor strânse către chipul ei. Şi a p o i ea o văzu. şi a c u m degetele lui se î m p l e t e a u strâns cu ale ei. Apoi. cu vocea groasă. u n d e sunt ceilalţi? Vickie. F o r d u l h â r b u i t a l lui M a t t încetini. uluit. . ca şi c u m p u r şi simplu el nu m a i era în stare să lupte. B o n n i e . C r e d că am văzut ceva. O c h i i lui verzi e r a u dilataţi şi î n t u n e c a ţ i c â n d îşi trase violent b r a ţ u l . î n d r e p t â n du-se c ă t r e m a r g i n e a d r u m u l u i . apoi o con­ duse către m a ş i n ă pe fata care t r e m u r a . ştiu cât p o a t e să d o a r ă . Apoi brusc p ă r u să o v a d ă pe M e r e d i t h şi se prinse strâns de ea. C e v a alb licărea acolo. izbucni el. cu privirea aţintită tot î n a i n t e .. — O să te l u ă m de aici. F a t a se ivi.. în­ t r . ca şi c u m ar fi avut ceva în gură. în l u m i n a faruri­ lor şi r ă m a s e acolo. iar ochii aveau o privire sticloasă pe o faţă m u r (Luă de p ă m â n t . fără să m a i p o a t ă lupta. şi tot calmul lui apa­ r e n t explodă într-o furie cumplită. ciudată.ilcit. opreşte aici. clătinându-se. cu o privire plină de disI icrare. . — D u m n e z e u l e . înfigându-şi unghiile în braţele ei. E Vickie Bennett. eşti bine? Ce-ai păţit? Vickie g e m u . în loc de asta. r i d i c â n d p a l m a către ea p e n t r u a o împiedica să îl m a i atingă.. c ă t r e mâinile lor î m p r e u n a t e . el îşi lăsă c a p u l în jos către buzele ei. a c e a suferinţă c a r e îi t u l b u r ă privirea. înd r e p t â n d u . . d a r trebuie să ne spui ce s-a î n t â m p l a t .şi c u m v a . . Şi c într-un fel de şoc. c â n d M a t t apăsă pe frână.m i şalul t ă u . — Bag-o în maşină. E l e n a a fost cu tine? . ca şi c u m abia atunci îşi d ă d e a s e a m a că e r a acolo.136 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 137 — Ştefan. spuse B o n n i e . . Plecaţi cu toţii — plecaţi de-aici! Vine! — Ce vine? Vickie. . E r a d o a r într-un furou alb minuscul. M e r e d i t h deja deschidea portiera. îşi lăsă ochii în jos. Şi apoi. u n d e e Elena? — Plecaţi acum. c â n d zidurile se p r ă b u ş i r ă în cele din u r m ă şi ea văzu ce se afla dincolo de ele. î n t r e b a r e a e. M e r e d i t h se uită în lungul d r u m u l u i . A îngheţat de tot. spuse ea. şopti el. î n f r â n g e r e a . Sări din maşină şi alergă către fata n ă u c i t ă . exclamă M e r e d i t h . d ă .. — A fost a t a c a t ă . — S t a i . o prinsese de m â n ă . spuse M a t t . P ă r u l ei castaniu-deschis e r a ciufulit şi îni. — Vickie. — Plecaţi de aici. . m e r g â n d împiedicat. . ca şi c u m î n d r ă z n e a l a ei de a-1 atinge îl înfuriase.. spuse M a t t cu o voce aspră.. — N-ai cum să ştii. încet.

N u p u t e a m s ă fug. t o a t e temerile se liniştiră. ca o n e g u r ă în j u r u l nostru. îşi găsise locul. p r i n t r e ge­ mete.. M e r e d i t h îi u r m ă r i privirea în lun­ gul d r u m u l u i şi apoi clătină din c a p . spuse ea neclar.. . t r e b u i e să o d u c e m întâi pe ea î n a p o i . nu se t e m e a de nimic. Pe tot d r u m u l către oraş. se simţea acasă. cu muşchii încordaţi. Ascultă. sau c u m vrei să-i spui. D a r Vickie are nevoie d e u n d o c t o r .a v e m ce face. d o a r c ă a t u n c i c â n d e r a cu el. spuse B o n n i e . P ă r e a să o d o a r ă c â n d vorbeşte. P o a t e că de-acolo a venit. . — E în delir. spune-ne un singur lucru. Ar fi p u t u t fi î n s p ă i m â n t ă t o a r e î n i n t e n s i t a t e a ei. M a t t m a i privi câteva clipe lungi către d r u m . . Şi uitaţi-vă la asta. U n d e e Elena? Ce s-a-ntâmplat cu ea? — Nu ştiu. Dick şi cu m i n e . — Pe b ă t r â n u l ăla de sub p o d nu l-au t e r m i n a t nişte g h e a r e de pisică. şi îl găsise în sfârşit. Vickie vorbi.o d a t ă e r a î n j u r u l nostru. E l e n a a zis că s-a deschis m o r m â n t u l . F a ţ a lui e r a p a l i d ă şi fălcile îi e r a u încleştate. — N u .. despre ochi. i a r n o i t r e b u i e s ă c h e m ă m poliţia. O n e g u r ă întu­ necată. T o a t e întrebările îşi p r i m i r ă răspunsul... C a u r m e l e u n o r g h e a r e d e pisică. t r a d u s e M e r e d i t h . .. a r z â n d . spuse M a t t . spuse ea. în t i m p ce M e r e d i t h îi înfăşură u m e r i i cu şalul roz strălucitor al lui B o n n i e . totul deveni foarte simplu. toate îndoielile d i s p ă r u r ă .. a fost oribil. p o a t e . e r a m singuri. Şi ochi. cu mişcări violente. I-am văzut ochii în întuneric. T r e b u i e să ne î n t o a r c e m . ci o t a n d r e ţ e d u r e r o a s ă şi o d r a g o s t e a t â t de p u t e r n i c ă î n c â t o făcea să se c u t r e m u r e . Aici e r a locul ei. M-au a r s . M a t t rosti încet şi clar: — Vickie. S a u isterie. El se trase p u ţ i n î n a p o i şi ea îl simţi t r e m u r â n d . Dick. în biserica în r u i n e . . Vickie ridică spre cer o faţă p ă t a t ă de lacrimi. — A r a t ă ca nişte u r m e de a n i m a l e . . — Au fost în cimitir. Şi E l e n a a fost cu ei. p o r n i m o t o r u l şi întoarse m a ş i n a . Şi. E l e n a simţi b u z e l e lui Ştefan atingându-i-le pe ale ei. A fost oribil. .. A venit. a c o p e r i n d u . — M a t t . . . 7 rebuie să o d u c e m . şuierat. v ă z u r ă cu toţii zgârieturile p r o a s p e t e şi a d â n c i c a r e c o b o r a u de pe gâtul lui Vickie p â n ă la corsajul de d a n t e l ă al furoului. E r a m în biserică. spuse B o n n i e . î n c h i s e c u p u t e r e uşa. în l u m i n a plafonierei. C e e a ce simţea nu e r a d o a r p a ­ siune. şi pe u r m ă d i n t r . apoi respiră a d â n c . şi eu sunt la fel de îngrijorată p e n t r u E l e n a ca şi tine.ş i faţa cu m â i n i l e . Cu Ştefan. te rog. N .138 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 139 Vickie î n c e p u să p l â n g ă . N o i .

El voia să o ţină lângă el p e n t r u t o t d e a u n a . Nu — Oh.. D r a g o s t e a lui Ştefan o scălda. toate luminile erau aprinse. ca şi c u m el se t e m e a că ar p u t e a să se spargă în mâinile lui. In oricare altă î m p r e j u r a r e ar fi fost î n c â n t a t ă să intre în s u p e r b a m a ş i n ă n e a g r ă a lui Ştefan.140 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 141 ei. El se trase încet înapoi. a p r i n z â n d fiecare colţişor î n t u n e c a t din a d â n c u l sufletului ei la fel ca un soare. — Am făcut-o deja. şi se priviră în ochii cu o b u c u ­ rie m i r a t ă . să o p r o t e ­ jeze de orice r ă u . îi p u t e a simţi s e n t i m e n t e l e . T r e m u r a d e plăcere. spuse ea. Nu era nevoie de cuvinte. care era deschisă. şi îl trase d i n n o u lângă ea. Se uită la Ştefan. legându-i. cu o atingere a t â t de u ş o a r ă încât ea de-abia o simţi. O p r i l â n g ă u n a d i n t r e maşinile de poliţie şi E l e n a îşi desfăcu fără tragere de i n i m ă m â n a dintr-a lui. găsindu-şi v o c e a destul de greu.? — Nici m ă c a r T y l e r n . Şi a t u n c i ea ştiu că nu fusese . şi p a c e a c a r e o cuprinsese p ă r u d i n t r . I a r E l e n a m a i simţea şi un izvor de emoţii m a i p r o f u n d e în a d â n c u l lui. îşi d o r e a din tot sufletul ca ea şi Ştefan să p o a t ă fi sin­ guri. P l ă c e r e a şi d o r i n ţ a îi s t r ă b ă t e a u . El o ijuu de m â n ă în t i m p ce s t r ă b ă t e a u străzile pustii. ca şi c u m nu p u t e a suporta să se d e s p a r t ă de ea. — Poliţia.. I se p ă r e a ciudat să vorbească d u p ă ce tăcuse a t â t a vreme. El o m â n g â i e pe p ă r . C r e z i că T y l e r le-a spus deja. Nu spuseră nimic. nu fusese deloc u r a . Mă î n t r e b ce s-o li î n t â m p l a t . pe alee. E r a ca şi c u m îi p u t e a auzi gândurile. V o i a să îşi u n e a s c ă viaţa cu a ei. spuse Ştefan. şopti ea. să nu m a i fie n i c i o d a t ă nevoiţi să d e a ochii cu restul lumii. în b u c u r i a pe care o simţea în Ştefan şi în delicioasa reacţie care se n ă ş t e a în ea. Elena. uite şi m a ­ şina lui M a t t . D a r nu aveau ce face. Merseră pe alee p â n ă la uşă. îşi spuse. spuse.. Da. şopti el l â n g ă buzele ura cea care îl făcuse să o evite a t â t a v r e m e . Se î n e c a în ele. şi cu greu p u t e a î n d u r a d u l c e a ţ a ei. putem.o d a t ă fragilă. strălucea p r i n ea. N u . Voia să o a p e r e de orice r ă u c a r e o a m e n i n ţ a . E l e n a nu ştia cât t i m p trecuse p â n ă ce c o b o r â r ă m tăcere scările pensiunii. — Şi aia e m a ş i n a lui R o b e r t .. d e dragoste. apropiindu-i m a i mult. înăuntru. Senzaţiile o s t r ă b ă t e a u a s e m e n e a u n o r valuri pe su­ prafaţa u n u i iaz l i m p e d e şi nemişcat. d a r în seara aceasta abia o observă.a r p u t e a f i a t â t d e p r o s t . Simţi a p ă s a r e a t a n d r ă a buzelor lui pe g u r a ei. d e dor. P r i m u l lucru pe care îl v ă z u E l e n a c â n d se a p r o piară de casa ei fură luminile.

— Ei.iiunci te tot c ă u t ă m . şi E l e n a îl privi. el e Ştefan S a l v a t o r e . A t a c a t ă de cine? — N i m e n i nu ştie.Zgârieturile alea n-au fost în i m a g i n a ţ i e . El m-a a d u s acasă. Şi apoi m ă t u ş a J u d i t h scoase un ţipăt şi în clipa u r m ă t o a r e o s t r â n g e a în b r a ţ e . . . d o c t o r u l a spus că nu p o a t e găsi n i m i c c o n c l u d e n t . cu Ştefan Salvatore lângă ea. îşi d ă d u brusc s e a m a c u m t r e b u i a să a r a t e . că e r a singură cu Dick când s-a î n t â m p l a t . P o a t e că ii >ală povestea a fost d o a r în i m a g i n a ţ i a ei.o şi îm­ brăţişând-o în acelaşi t i m p . cu Ştefan. B o n n i e şi M e r e d i t h stăteau în spatele mătuşii J u d i t h şi al lui R o b e r t .Ce zgârieturi? D e s p r e ce vorbiţi voi? î n t r e b ă Elena. cu excepţia zgârieturilor. s t â n d acolo în p r a g în pelerina n e a g r ă de cati­ fea. p e n t r u a o proteja. — Atacată? spuse Elena.O să-ţi s p u n eu. Şi c â n d am adus-o aici. — Ne b u c u r ă m să te v e d e m din n o u acasă. Nu păţise ui mic. p o a t e că nici nu a v e m de ce să ne facem riiji.Am găsit-o a c u m v r e o d o u ă . E r a p e n t r u p r i m a d a t ă c ă v o r b e a d e c â n d intrase ni casă. şi foarte obosiţi. ce s-a-ntâmplât? — Nu ştii? Deci T y l e r nu v-a spus.142 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 143 E l e n a i n t r ă şi v ă z u o m u l ţ i m e de feţe î n t o r c â n du-se către ea. surprinsă de t o n u l lui. — E l e n a ! O h . Ne tot . p ă r u l . a î n c h i r i a t o c a m e r ă acolo. spuse Robert. — E aici p e n t r u că Vickie Bennett a fost a t a c a t ă în cimitir în seara asta. . slavă D o m n u l u i că eşti b i n e ! D a r u n d e ai fost? Şi de ce n-ai telefonat? Iţi dai s e a m a p r i n ce-am trecut cu toţii? E l e n a îşi roti u i m i t ă privirile p r i n î n c ă p e r e . Apoi se d ă d u î n a p o i să o privească p e E l e n a ş i î n t r e b ă : D a r r o c h i a t a .pus că s-a speriat foarte t a r e şi că b ă u s e . uluită. politicos d a r cu î n c ă p ă ţ â n a r e .punea că nu ştia u n d e eşti. spuse M e r e d i t h . şi îl simţi şi pe el v e n i n d m a i a p r o a p e . . Atunci de ce e poliţia aici? E l e n a se a p r o p i e instinctiv de Ştefan. u i tăios. spuse Matt. şi de . N u înţelegea nimic. . . M ă t u ş ă J u d i t h . .t r e i o r e . s c u t u r â n d . . — Iţi m u l ţ u m e s c . l u n g ă p â n ă la p ă m â n t . şi ele p u t e a u fi făcute de o pisică. . El.Nu m a i e r a u şi alte s e m n e pe ea? î n t r e b ă Stel . spuse R o b e r t pe un t o n liniştitor. zise M e r e d i t h şi îi povesti pe icurt c u m ea şi ceilalţi o găsiseră pe Vickie. a d ă u g ă M a t t . îi spuse m ă t u ş a J u d i t h lui Ştefan peste capul Elenei. — Am fost la p e n s i u n e . p ă r â n d uşuraţi şi p u ţ i n stân|ciiiţi. spuse M a t t . . uitându-se pe r â n d la fiecare dintre ei. spuse ea încet. D o c t o r u l a .

ceea ce dovedeşte că acel ceva avea bun-gust. şi nu-şi m a i Ştefan spuse. Bineînţeles. deşi nu se mişcase. d a r Dick p u t e a . N u m ă î n d e p ă r t a .a d r e p t u l isterică. răspunse M a t t . O h . — Nu 1-a a t a c a t şi pe Dick. cu disperare: Ştefan. şopti ea. în biserica în r u i n e . Ştefan î n c u v i i n ţ ă din c a p scurt. spuse M a t t . ce e? El clătină din c a p . — E r a isterică. are ea o m a i auzise î n a i n t e . spuse el. — Ce? e x c l a m ă Elena. v o r b e a fără n o i m ă . N o i am găsit-o la scurt t i m p d u p ă . d a r Ştefan nici m ă c a r nu o privea. şi avea l i m b a m u ş c a t ă . Elena simţea distanţa dintre ei i i escând. C e v a în­ grozitor se î n t â m p l a s e cu Ştefan. M a t t ? . Ştefan rămăsese c o m p l e t nemişcat. Nu-şi d ă d e a s e a m a c u m de ştia ea asta.în biserică. Poliţia 1-a găsit leşinat pe p o d e a u a bisericii. aminteşte absolut nimic. D e . s t r ă b ă t u t d e n e n u m ă r a t e c r ă p ă t u r i . o pisică n-ar fi p u t u t să-i d e a j o s hainele. ea şi Dick C a r t e r au fost în biserica r u i n a t ă d i n cimitir pe la miezul nopţii şi ceva a venit acolo şi i-a atacat. — A avut vreo explicaţie p e n t r u ce s-a î n t â m p l a ! ? î n t r e b ă el. Zicea î n t r u n a de nişte ochi şi de o n e g u r ă î n t u n e c a t ă şi că nu p u t e a să fugă — şi de-asta doctorul crede că e v o r b a de un soi de halu­ cinaţie.Şi eşti sigur că a zis că era miezul nopţii? . — D a . a p o i se î n t o a r s e către Elena. Apoi. spuse E l e n a . spuse M a t t .Nu p u t e a fi sigură. spuse M e r e d i t h . E l e n a simţea că între ei se căscase o distanţă uriaşă. D a r E l e n a n u m a i auzi ultimele cuvinte. ca şi c u m se aflau pe malurile opuse ale u n u i sloi de g h e a ţ ă plutitor. • — O să scape? î n t r e b ă el brusc. cu voce t a r e . — M u ş c a t ă r ă u de tot. N i m e n i nu a p o m e n i t ceva de moarte. gândi ea. A c u m eşti în siguranţă. spuse.D a . . iar a c u m . cu a c e a voce foarte c o n t r o l a t ă pe . . a d ă u g ă B o n n i e . — D o c t o r u l zice că nu p r e a e n i m i c în n e r e g u l ă cu ea.144 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 145 — N u . în c a m e r a lui: . El î n c r e m e n i s e pe m ă s u r ă ce M a t t vorbea. — T r e b u i e să plec. şi a c u m o d u r e a c â n d vorbea. d a r trebuie să fi fost c a m pe . De ce? Ştefan nu răspunse. d a r ştia. — Bineînţeles că s u n t în siguranţă.aunci. P r o b a b i l că sângerase mult. D a r din câte ne p u t e m da seama. L â n g ă E l e n a . Ea îl prinse de m â n ă pe c â n d el se î n t o r c e a spre uşă. — Ştefan. D a t o r i t ă ţie.

146 • Jurnalele Vampirilor D a r în ochii lui nu se vedea nici un r ă s p u n s . spuse ea. — D a . d a r abia a c u m îşi d ă d e a s e a m a cât de m u l t îi trebuise ca să ajungă la această concluzie. T y l e r a fost. Ale lui K a t h e r i n e fuseseră a p r o a p e argintii. şi îi strânse m â n a . fetele d i n e p o c a aceasta se s i m ţ e a u m u l t m a i b i n e în trupurile lor. ce s-a întâmplat? Şi ochii ei se î n d r e p t a r ă către uşa pe care Ştefan t o c m a i ieşise. d a r şi-1 înăbuşi. apoi. c ă t r e ea. Ştefan se g â n d i la lucrul acesta.m ă m â i n e . — Nu Ştefan a făcut asta. c a m cu o p a l m ă . încet. In clipa u r m ă t o a r e plecase. 9 e a nu e r a r e î n c a r n a r e a lui K a t h e r i n e . E l e n a răsuflă a d â n c şi se î n t o a r s e c ă t r e c a m e r a plină de l u m e . şopti el şi îşi aţinti privirea într-a ei. cu privirea ferită. sub privirile aten­ te ale celorlalţi. Şi e r a m a i înaltă d e c â t K a t h e r i n e . Elena. îndreptându-se către pensiune în tăcerea violacee de dinainte de ivirea zorilor. Se mişca şi m u l t m a i liber. iar s p r â n c e n e l e şi genele e r a u m a i în­ chise la c u l o a r e . E r a u fără viaţă. îşi d o r e a ca el să înţeleagă.. — S u n ă . P ă r u l ei avea o n u a n ţ ă m a i deschisă d e c â t cel al lui K a t h e r i n e . la mâinile lor. Şi în cele d i n u r m ă îi strânse şi el degetele. Tyler Smallwood.. spuse ea. Ştefan m-a salvat. şi înregistrase fiecare diferenţă. privind fix la ceea ce se vedea din rochia r u p t ă de sub pelerină. El se uită. şi e r a adevărat. î n c e r c â n d să-i t r a n s m i t ă ce simţea. lipsit de expresie. Fusese conştient de fiecare răsu­ flare şi mişcare a Elenei t i m p de m u l t e s ă p t ă m â n i . . M ă t u ş a J u d i t h c o n t i n u a să stea lângă ea. Asta îi spusese şi ei. Simţi c u m chipul i se înăspreşte şi se u i t ă la poliţistul d i n spatele mătuşii J u d i t h . spuse ea. Un soi de râs isteric u r c ă în gâtul Elenei. — Elena.

O c h i i lui K a t h e r i n e fuseseră de obicei m a r i de o uimire copilărească sau lăsaţi în jos. . e c h i a r b r o d a t cu iniţialele m e l e .. cu m â ­ neci despicate. c â n d . Făcuse o p i r u e t ă în faţa lui Ştefan. T r e c â n d pe l â n g ă siluetele înalte ale arţarilor. r i d i c â n d cu o m â n ă m i c u ţ ă r o c h i a plină. simţea o d u r e r e fizică. c u m aş p u t e a să fiu fericit. " Nici m ă c a r n u p u t e a s ă î n c e r c e s ă z â m b e a s c ă . şi d e z v ă l u i n d j u p o n u l g a l b e n d i n b r o c a r t de d e d e ­ subt. d o c o m a n d a s e p e n t r u ea. a spus-o. Degetele i se strânseră convulsiv în j u r u l metalu­ lui gravat. nu ştia c u m m a i p u t e a trăi. fără şovăială. albă. c u m aş putea să zâmbesc.acolo. la u r e c h i . C â n d o v e d e a . . nu e r a u de fapt la fel. v a r a a p r o a p e că a trecut — şi tu petreci la fel de mult timp cu D a m o n ca şi cu mine. din m ă t a s e v e n e ţ i a n ă .8. T a t ă l m e u şi al t ă u e r a u m u l ţ u m i ţ i şi v o r b e a u chiar de p l a n u r i de căsătorie. tu şi cu m i n e e r a m în fiecare zi î m p r e u n ă . C o n t i n u ă . I a r u n e o r i se îngustau. Fusese a t â t d e î n c â n t a t ă d e r o c h i a n o u ă p e c a r e «a.. D a c ă o p i e r d e a . se u i t a u la t i n e direct. cu d u r e r e în glas: „ î n a i n t e ca el să v i n ă acasă. Ştefan? N u z â m b e ş t i . Mein lieber Papa. d a r imaginile deja se d e r u l a u în faţa ochi­ lor săi." V o c e a ei se stinse şi ea se opri din piruetele ei.. „Vezi. Nu voia să se g â n d e a s c ă la asta. " G a t a . „ D a r c e s-a-ntâmplat. albă şi aurie ca o viziune ete­ rică.148 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 149 Nici m ă c a r ochii ei. " „Când?" „ C â n d v ă d c u m te uiţi la D a m o n . Şte­ fan se crispa la a m i n t i r e a ivită brusc în m i n t e a lui. tot cu perle... K a t h e r i n e fusese î m b r ă c a t ă în alb în a c e a zi. C â t priveşte graţia şi fascinaţia. „Katherine. cele d o u ă e r a u a s e m ă n ă t o a r e . nu voia să-şi îngă­ duie să. aşa c u m se c u v e n e a p e n t r u o fată de la sfârşitul seco­ lului al cincisprezecelea. Alb. Singurul motiv p e n t r u care t a t a îi î n g ă d u i e să stea aici e că tu . E r a ca şi c u m j u r n a l u l se deschisese d e o d a t ă şi el nu avea î n c o t r o şi trebuia să privească p a g i n a în t i m p ce povestea se desfăşura în m i n t e a lui. P a p a a cerut asta. aşa c u m nu făcuseră n i c i o d a t ă ochii lui Katherine. O rochie n o u ă . sau p r o v o c a t o r i . cu o m â n ă lăsându-i-se uşor pe lângă t r u p . D a r ochii E l e n e i îţi întâl­ n e a u deschis privirea. plini de h o t ă r â r e . D a r a c u m zilele sunt tot m a i scurte. p e n t r u a lăsa să se v a d ă c ă m a ş a fină de in de sub ea. D a r î n v r e m e c e K a t h e r i n e fusese u n pisoiaş alb. ochii aceia care în p r i m a zi îl făcuseră să î n c r e m e n e a s c ă în şocul recunoaşterii. P u r t a un colier de a u r cu p e r l e în j u r u l gâtului şi cercei mici. E l e n a e r a o tigroaică a l b ă ca z ă p a d a . l u n g ă p â n ă l a p ă m â n t ..

a r ă t â n d ostentativ că îi cunoştea secretul. spuse K a t h e r i n e . p l i n ă de dispreţ. „Ah. î n a i n t e ca b ă t r â n u l să devină b ă n u i t o r " . B a r o n u l îşi iubea p r e a mult fiica p e n t r u a o forţa să se m ă r i t e îm­ p o t r i v a voinţei sale. lasă-1 să r ă m â n ă acolo. D a r de ce l-ai r u g a t asta. „ D e ce i-ai spus. „ K a t h e r i n e ştie că t r e b u i e să-şi p ă r ă s e a s c ă în c u r â n d t a t ă l . d a r fratele lui îl întrerupse. spuse el." K a t h e r i n e c l ă t i n a d i n c a p . frăţioare. " O c h i i ei albaştri se întristară. P â n ă la u r m ă va t r e b u i să fie h o t ă r â r e a lui K a t h e r i n e ." Un val de furie şi d u r e r e îl s t r ă b ă t u pe Ştefan. K a t h e r i n e î i împărtăşise secretul ei şi fratelui său. „ C h i a r ş i cel m a i i u b i t o r tată î n c e p e să-şi p u n ă u n e l e î n t r e b ă r i c â n d fata lui apare n u m a i noaptea.. spuse ea.150 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 151 l-ai r u g a t asta. nu e a d e v ă r a t " . i a r ochii ei albaştri ca o g e m ă e r a u înceţoşaţi de lacrimi." Buzele lui D a m o n z v â c n i r ă u ş o r şi el îi a r u n c ă lui Ştefan o privire c i u d a t ă în t i m p ce se a p r o p i a de Katherine. Şi te va lua cu el — asta d a c ă nu vei avea un motiv ca să r ă m â i . Zilele devin tot m a i scurte. Aşadar. e r a a d e v ă r a t . " . „ C r e d e ţ i că eu p o t să mă m ă r i t şi să r ă m â n aici în F l o r e n ţ a . D a r eu nu p o t să fiu ca orice altă . cu o voce tăioasă. C u v i n t e l e nu fuseseră rostite. „ D a r ţin m u l t la tine. d a . K a t h e r i n e ? C r e d e a m că ţii la m i n e . l-ar f i a r u n c a t p e D a m o n î n stradă. necăjită. „Poate că n u " . K a t h e r i n e ? De ce? Ce poţi să vezi în el: un om c ă r u i a nu-i p a s ă de n i m i c altceva decât de propriile plăceri? C u m p o a t e el să te facă fericită c â n d se gândeşte n u m a i la el?" „Şi c u m p o a t e băiatul ăsta să te facă fericită c â n d nu ştie n i m i c despre v i a ţ ă ? " îl întrerupse D a m o n ." V o c e a de la uşă e r a c a l m ă şi a r o g a n t ă . Ştefan nu m a i putea să t a c ă . spuse n o n ş a l a n t D a m o n . .. d a r le auziseră cu toţii. „ O h . n u . Ştefan. " Dacă nu vei avea un soţ cu care să rămâi. Alegerea lui K a t h e r i n e . . şi vocea i se îmblânzi uşor. A c u m . că subiectul fusese deschis. „Ştefan n-ar vrea niciodată să te v a d ă suferind. ştii că ţ i n ! " „Atunci de ce ai intervenit p e n t r u D a m o n la tatăl m e u ? D a c ă n u erai tu. d a r c â n d Ştefan se întoarse văzu că ochii lui D a m o n a r d e a u de furie. D a m o n ştia. „Nici u n u l din voi nu înţelege". O h . „ C u m te p o a t e p r o ­ teja el c â n d nu a d a t n i c i o d a t ă p i e p t cu greutăţile? Şi-a p e t r e c u t tot t i m p u l p r i n t r e cărţi şi picturi. şi c u r â n d tatăl t ă u va părăsi Florenţa." „ C e e a ce sunt sigur că ţie ţi-ar fi făcut m a r e plăcere. „ D a r fratele m e u a r e d r e p t a t e într-o p r i v i n ţ ă cel p u ţ i n . ca orice altă d o a m n ă . î n c e p u el.

„ c ă a l e g e r e a este d o a r a ta. Ştefan ajun­ sese p â n ă la m a r g i n e a p ă d u r i i . şi Ştefan fu surprins de intensitatea vocii lui. „ S u n t la fel de p u t e r n i c ca şi tine.. N u e r a a p u s u l . fără tragere de i n i m ă . îmi voi face alegerea. " D a m o n îi a r u n c ă u n u l dintre zâmbetele lui bruşte.152 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 153 d o a m n ă ." Ştefan încuviinţă din c a p . „Suficient cât să r e n u n ţ la t o t . Apoi se întoarse d i n n o u către K a t h e ­ rine. Ai doi p r e t e n d e n ţ i la m â n a ta.. î n t u n e r i c u l l-ar dis­ truge. O altă a m i n t i r e îi acceleră pulsul. c a r e c o l o r a cerul din j u r u l lui. spuse el. sau d a t o r i a ta? O iubeşti suficient de m u l t ca să r e n u n ţ i şi la a s t a ? " „ D a " . violet. C u m aş p u t e a să am servitori c a r e să îmi u r m ă r e a s c ă fiecare mişcare? C u m aş p u t e a să locu­ iesc î n t r . şi nu mă t e m de nimic. nici în u m b r ă . î n t u n e r i c u l a d â n c . A p o i îşi ridică ochii albaştri u m e z i şi îi privi pe a m â n d o i . R e n u n ţ a s e la dreptul de a v e d e a l u m i n a soarelui şi devenise p e n t r u . uită-te la fratele m e u ." „ M i n ţ i ! " strigă Ştefan. tulburătoare.u n singur loc u n d e o a m e n i i v o r v e d e a că scurgerea vremii n u m ă atinge? P e n t r u m i n e n u v a exista n i c i o d a t ă o viaţă n o r m a l ă . . şopti ea. Şi exact asta şi făcuse." A m u r g u l ." „ . c i răsăritul. S p r e nord-vest v e d e a P o d u l Wickery şi cimitirul. . îi spusese lui D a m o n că voia să r e n u n ţ e la tot pen­ tru K a t h e r i n e . P i e r d u t în g â n d u r i . spuse D a m o n . d a t o r i a lui faţă de F l o r e n ţ a . „ K a t h e r i n e . spuse Ştefan sfidător.. va fi el în stare să r e n u n ţ e la l u m i n a soarelui? Este mult p r e a ataşat de lucrurile obişnuite: prietenii lui. al a m u r g u ­ lui. sau pe nici u n u l ? " K a t h e r i n e îşi înclină încet c a p u l a u r i u . la apusul soarelui. „Se p a r e " . vrei să accepţi pe u n u l dintre noi. „Lăsaţi-mă să mă gândesc p â n ă duminică. „ C i n e alege să-mi fie soţ trebuie să r e n u n ţ e la viaţa în l u m i n a soarelui". " T r a s e a e r a d â n c în piept şi se uită pe r â n d la cei doi. I ) a m o n spuse: „Şi d u m i n i c ă ? " „ D u m i n i c ă seara. Iar până atunci nu mă întrebaţi nimic. familia lui. S p u m e g a de furie a c u m . " „ A t u n c i tu t r e b u i e să alegi pe cineva c a r e nu se t e m e de u m b r e " . nici în l u m i n a soarelui. . N u a n ţ e l e liliachii dispăreau în j u r u l lui Ştefan şi el îşi r e v e n i .Jrate. Şi o iubesc pe K a t h e r i n e m a i mult d e c â t îmi iubesc prie­ tenii şi familia. . „ T r e b u i e să a l e a g ă să t r ă i a s c ă la l u m i n a lunii şi în ceasurile î n t u n e r i c u l u i .. Nu-1 m a i auzise niciodată pe D a m o n v o r b i n d a t â t de sincer sau cu a t â t de p u ţ i n ă afectare.

Şi p o a t e un criminal. O d u r e a tot t r u p u l . îşi trimise în e t e r un g â n d iscoditor. dându-şi s e a m a d u p ă l u m i n a d i n ferestre c ă d o r m i s e foarte mult.o d a t ă ca şi c u m t o c m a i îşi revenise d u p ă o l u n g ă răceală. în spatele lui cerul se l u m i n a . Elena. de d o r i n ţ a copleşitoare.a m să mă ating de ea. caldă p r e c u m l u m i n a soarelui. T i c ă l o s u l ăla b e a t d e T y l e r . Cel m a i r ă u lucru în l e g ă t u r ă cu ultimul lui atac e r a că nu-şi a m i n t e a nimic de el. R o b e r t ! . cu ţ i p ă t u l E l e n e i răsun â n d u . dovle­ cel. Şi d a c ă . O îmbrăţişa strâns pe m ă t u ş a uimită.. O l u ă în b r a ţ e pe M a r g a r e t şi d a n s ă cu ea p r i n c a m e r ă . Vickie. C o b o r î l a p a r t e r î n c ă m a ş ă d e n o a p t e . îşi a d u c e a a m i n t e de slăbi­ c i u n e . o h .. E r a a s e m e n e a u n u i foc a r z â n d în g h e a ţ ă . D a r nu e r a nimic. D a r Tyler n u m a i conta. E l e n a se trezi cu soarele strălucindu-i în fereastră. şi îşi a m i n t e a c u m p ă t r u n s e s e clătinându-se în biserică. P e n t r u o clipă. mătuşă Judith. Se ridică în c a p u l oaselor. îşi revenise afară.154 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 155 ea o c r e a t u r ă a întunericului. D a r înainte să plece. Cimi­ tirul îşi râse de el în t ă c e r e .i în u r e c h i — şi alergase spre ea fără să se oprească să se î n t r e b e ce se p u t u s e î n t â m p l a . c ă u t â n d o altă P u t e r e care s-ar p u t e a afla p r i n p r e a j m ă . cu g â n d u r i l e învălmăşite. d a r cu u n miez d e oţel c a r e n u p u t e a f i frânt. p r e c u m tăişul ascuţit al u n u i p u m n a l d e argint. şi uită de orice altceva. nu avea să m o a r ă . şi ca şi c u m ar fi fost d i m i n e a ţ a de C r ă c i u n . cel m a i a p r o p i a t potir u m p l u t cu sângele cald şi d ă t ă t o r de viaţă? Am să m o r şi n . dulce ca d i m i n e a ţ a . . Au. . D a r p o a t e c ă u r m ă t o a r e a lui victimă d a . simţi un val de b u c u r i e şi î n c â n t a r e p u r ă . Se simţi d i n t r . b u n ă d i m i n e a ţ a . . N i m i c n u m a i c o n t a î n afară de faptul că Ştefan o iubea. Şi b u n ă d i m i n e a ţ a . M ă t u ş a J u d i t h şi M a r g a r e t e r a u în living. un h o ţ care trebuia să fure viaţă p e n t r u a-şi u m p l e propriile vene. spuseseră că fata a c e e a . E l e n a . d a r n i m i c d u p ă a c e e a . . N u . D a r ea şi Ştefan — totul e r a a c u m î n regulă. C ă u t â n d o altă explicaţie p e n t r u ceea ce se î n t â m p l a s e în biserică. Şi. — Bună dimineaţa. făcând d i n g â n d u n j u r ă m â n t . D a r avea el d r e p t u l de a o iubi? Sentimentele lui p e n t r u ea o p u n e a u în pericol. Un v â n ă t o r c o n d a m ­ n a t să fie veşnic el însuşi vânat. cu t o a t ă forţa durerii din spatele lui. Nu va t r e b u i n i c i c â n d să r e n u n ţ e la l u m i n a soarelui p e n t r u m i n e .m i va cunoaşte n i c i c â n d secretul. nici o u r m ă de r ă s p u n s . A m s ă m o r d e sete înainte să mă ating de venele ei. E l e n a avea să fie fiinţa o m e n e a s c ă aflată în a p r o p i e r e a lui. d a t a u r m ă ­ toare c â n d îl copleşea dorinţa. Şi j u r că n u . îşi spuse.

îi promise mătuşii J u d i t h . în v r e m e ce se au­ zeau paşi apropiindu-se de b u c ă t ă r i e . şi îmi pare. a d ă u g ă ea. în t i m p ce t o a t e trei se îmbrăţişau. — O h . Apoi B o n n i e râse cristalin. Şi ştiu că ar t r e b u i să-mi p a r ă r ă u p e n t r u ce am zis. ca p e n t r u a-şi cere ier­ tare p e n t r u c e a r c ă n e . O cred. . o puse jos pe M a r g a r e t şi se duse r e p e d e în bucătărie. d a r n u p o t să-mi iau u n a e r jalnic. Elena? — D a . spuse E l e n a şi p e n t r u o clipă se simţi d e p r i m a t ă . m a i ales că se p a r e că n i m e n i nu o c r e d e . că ai p l e c a t şi ne-ai lăsat aşa. E l e n a o îmbrăţişa din n o u . D a r p o t s ă m ă d u c m a i întâi p â n ă l a Vickie Bennett? Ştiu că t r e b u i e să fie t a r e necăjită. asta mi-a fost î n v ă ţ ă t u r ă de m i n t e . E l e n a se simţea şi ea stânjenită şi aşteptă p â n ă ce m ă t u ş a ei ieşi din b u c ă t ă r i e ca să vorbească. Apoi îşi drese glasul. — O h . — Pari foarte binedispusă în d i m i n e a ţ a asta. — S u n t p r e a fericită c h i a r şi p e n t r u a mă a p ă r a . şi a c u m p u t e m să pretin­ d e m că nu s-a î n t â m p l a t nimic? — Ar trebui să-ţi p a r ă r ă u . Şi. spuse ea încet. . — Şi Meredith. C u m a i facut-o? tocmai cu Tyler Smallwood! exclamă . z â m b e a . şi mie mi s-a î n t â m p l a t ceva în biserică. — Ei b i n e . se auzi vocea lui R o b e r t din vestibul. I z b u c n i în râs şi. spuse Elena. cele d o u ă fete ridicară ochii. o c e r t ă B o n n i e . trimite-le aici. . — Tu o crezi. O să-ţi povestesc m a i târziu. Deşi avea c e a r c ă n e negre sub ochi. cu un a e r neobişnuit de formal. . î n c r e d e r e a în sine a Elenei dispăru. — D a . strigă E l e n a şi l u ă o înghiţitură de suc de portocale. auzind-o. Mi s-a p ă r u t c ă . — Ştii că trebuie să m e r g e m la şerif să discutăm despre Tyler. întinzându-şi braţele către ele. m ă t u ş ă J u d i t h . — Şi pe u r m ă ai d a t lovitura cea m a r e — Ştefan Salvatore! Şi ce i n t r a r e d r a m a t i c ă v-aţi făcut! C â n d ai a p ă r u t în uşă cu el. chiar sunt. am crezut că am o halucinaţie. — Elena! Bonnie şi M e r e d i t h au venit să te vadă. M ă t u ş a J u d i t h veni d u p ă ea. B o n n i e şi M e r e d i t h se o p r i r ă în p r a g . A m fost g r o a z n i c ă şi m e r i t să fiu p u s ă la zid. cu ochii aţintiţi pe o p l a c ă tocită de linoleum.156 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 157 P u ţ i n stânjenită de e x u b e r a n ţ a ei şi de c ă m a ş a de n o a p t e . Furişă o privire în sus şi văzu că Bonnie şi M e r e d i t h p r i v e a u la aceeaşi placă. l u â n d o h o t ă r â r e . E l e n a scoase nişte suc d i n frigider şi îşi t u r n ă u n p a h a r .

dându-le d r u m u l şi făcând un pas în spate. D a r d o a m n a Bennett nu pomenise nimic de me­ dicamente. explică e a c u u n z â m b e t t r e m u r ă t o r .a m făcut-o eu. cu o pilotă bleu trasă p â n ă sub b ă r b i e . î n c r u n t a t ă . . neştiind ce să facă.o să stăm. — N . ^puse ea încet. — Aşa a r ă t a şi aseară. şi pe d r u m . V o i a m d o a r să vorbesc cu tine despre ce s-a î n t â m p l a t aseară. I n t r ă î n t r . A a p ă r u t el.a r p u t e a fi m a i palpitant? — C r e d că-mi vin în m i n t e câteva chestii. Bonnie ştie a c u m că Inchiziţia spaniolă nu e o formaţie rock. E l e n a se a p r o p i e de p a t . Vickie stătea întinsă pe pat. — Ştii. spuse Meredith. poţi să vorbeşti cu noi în t i m p ce te îm­ braci. Se uită la B o n n i e şi M e r e d i t h . d e s c h i z â n d uşa. d a r Elenei i se p ă r u că respiraţia ei se accelerează uşor. Vickie c o n t i n u a să privească înainte. doctorul a spus să stea în p a t . E l e n a . F a ţ a ei e r a a l b ă ca h â r t i a şi ochii cu pleoape grele priveau ţintă î n a i n t e . leriei în filmele alea vechi. d a r l e invită să intre. D o a m n a B e n n e t t p ă r e a p a l i d ă ş i obosită. — De fapt. veniţi cu m i n e acasă la Vickie? V r e a u să vorbesc cu ea. Să nu staţi p r e a m u l t . p r o m i s e Elena. — Vickie. — Se p a r e că i-au d a t nişte c a l m a n t e . Şi d a c ă laşi d e o p a r t e orice deta­ liu. — Ca să-ţi a p e r e o n o a r e a . au venit nişte fete de la şcoală să te v a d ă . o să ai de-a face cu Inchiziţia spaniolă. cu celelalte fete în u r m a ei. şi în t i m p ce te speli pe dinţi. — Vickie se odihneşte. V r e a u să ştii că eu c r e d tot ce spui tu că s-a î n t â m p l a t . — Vickie. D a r m a i întâi. sprijinită pe p e r n e . a s e m e n e a cava­ — Vickie. spuse Bonnie cu h o t ă r â r e . — O să vă povestesc totul. spuse M e r e d i t h ştrengăreşte. E l e n a ignoră privirea a t e n t ă a lui M e r e d i t h şi c o n t i n u ă : Şi v o i a m să te î n t r e b . . mă auzi? S u n t E l e n a Gilbert. Elena. în alb şi albastru. D o a m n a Bennett bătu uşor în uşa camerei lui Vickie. sunt eu.u n d o r m i t o r d r ă g u ţ . spuse Elena. spuse B o n n i e . şopti B o n n i e . D a r p o a t e că şi pe-asta le-a rezolvat Elena. . B o n n i e şi M e r e d i t h se înghesuiră în vesti­ bulul strâmt. Elena râdea plină de exuberanţă în timp ce urcau scările. cât de mic. p â n ă la u r m ă eforturile d o m n u l u i T a n n e r au fost răsplătite. spuse M e r e d i t h . a d ă u g ă ea c ă t r e Elena. C e . s c u m p o . Elena se întoarse din n o u spre fata care nu avea nici o reacţie.158 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 159 — N . — Vickie.

î m p i n g â n d u . P o a t e că e r a ciudat. — De fapt. E r a a t â t de n o u p e n t r u ea. Bon­ nie şi M e r e d i t h o u r m a r ă . N i m i c n u avea n o i m ă . strângându-şi fiica p r o ­ tector. C â n d am î n c e r c a t să o liniştim. D o a m n ă Bennett! D o a m ­ nă Bennett! E l e n a şi M e r e d i t h î n c e r c a u să o ţ i n ă pe Vickie pe p a t şi ea se lupta cu ele. . c â n d le v ă z u privirea. d a r apoi ochii cu p l e o a p e grele o v ă z u r ă p e E l e n a peste u m ă r u l d o a m n e i Bennett.160 * Jurnalele Vampirilor Trezirea * 161 — Nu! U n ţ i p ă t ascuţit. d a r nu voia ca asta să-i strice ziua. Eei. — Fă ceva! icni Bonnie. E r a o femeie m ă r u n ţ i c ă şi z b â r c i t ă . Nu voia. spuse B o n n i e . B ă t e a câmpii. . îi spuse M e r e d i t h Elenei. E l e n a ieşi din c a m e r ă . cu nişte ochi negri s u r p r i n z ă t o r de strălucitori. spuse B o n n i e c â n d ajunseră în stradă. — Ce i-aţi făcut? strigă ea. spuse Elena. — N u ! N u ! ţipa ea. încer­ c â n d să o ţină. P ă r u l castaniu-deschis al lui Vickie îi biciuia obrajii pe c â n d ea îşi s m u c e a c a p u l înainte şi î n a p o i şi mâinile ei b ă t e a u aerul cu mişcări spasmodice. . c a r e să-i îngăduie să-şi păstreze starea de fericire. c ă u t ă în m i n t e ceva c a r e să şteargă expe­ rienţa avută. Lasă-ne în pace. — Ce? — I-am spus lui Ştefan să mă sune azi. a d ă u g ă ea a p ă r â n d u . — Vickie! Am venit d o a r să te î n t r e b . P e n s i u n e a . ascuţite. Nu vezi ce-i faci? I n t r . M ă c a r am p u t e a în sfârşit să-i v e d e m c a m e r a . mă g â n d e a m că voi d o u ă aţi p u t e a aştepta jos. Pleacă de lângă m i n e ! E l e n a e r a uluită. B ă t u r ă în uşa lucioasă de stejar şi d o a m n a Flowers le deschise. o să-1 v ă d d o a r câteva mi­ n u t e . Se l u m i n ă la faţă. d a r nu voia î n c ă să-1 î m p a r t ă pe Ştefan cu prietenele ei. disperat.o de o m â n ă . î n c e p â n d să se liniştească. — Şi tu eşti în asta! Eşti r e a ! ţ i p ă ea isteric la Elena. Apoi d e o d a t ă m a m a lui Vickie e r a lângă ele. d a r ce-ar fi să m e r g e m n o i în schimb p â n ă la pensiune? Nu e d e p a r t e de aici. — T r e b u i e să fie m e d i c a m e n t e l e . — Şi mâinile ei. — Ştiu. Disperată.l e pe fete d e o p a r t e . — C r e d că ar fi b i n e să pleci a c u m . T r u p u l c a r e p â n ă a t u n c i fusese la fel de nemişcat ca o statuie de c e a r ă începu brusc să se agite violent. n e d u m e r i t ă . încât p ă r e a a p r o a p e u n secret. Era rece ca g h e a ţ a . am a p u c a t . ţâşni din gâtul lui Vickie.o tăcere uluită. spuse ea. Vickie se a g ă ţ a de m a m a ei. spuse d o a m n a Bennett. E l e n a clătină din c a p . Ţipetele c o n t i n u a r ă .s e . — D o a r v r e o d o u ă z e c i d e m i n u t e d e m e r s p e jos.

a m văzut pe tine şi Ştefan ieşind aseară. Elena. d a r d e o d a t ă uşa se deschise. Nu m a i exista n i m i c în afară de Ştefan. T o a t ă l u m e a a r a t ă p a l i d ă şi obosită astăzi. m u l ţ u m e s c . Ce casă veche şi ciudată. Se uită pe lângă d o a m n a Flowers la scări. spuse d o a m n a Flowers şi chicoti. O h . apoi el se c u t r e m u r ă şi sărutul lui deveni a r z ă t o r . — N u . d r a g a m e a . — N u . V . în t i m p ce B o n n i e îşi d ă d e a ochii peste c a p cu un a e r de m a r t i r . îşi spuse E l e n a . Braţele acelea se strânseră convulsiv în j u r u l ei. Nu-i plăcea felul în c a r e o fixau ochii aceia ca de p a s ă r e . Şi îi trase g u r a către a ei. u i m i t ă . şi a m â n d o i t r e m u r a u . distantă. — E acasă Ştefan? — T r e b u i e să fie. spuse E l e n a stânjenită. V ă z u privirea rece. şi c â n d s-a întors mi-a spus c u m t e c h e a m ă . O fată foarte drăguţă. şi în clipa u r m ă t o a r e e r a în braţele lui. se g â n d i din n o u în t i m p ce găsea al doilea şir de trepte ce p o r n e a u din c a m e r a de la etaj. P e n t r u o clipă nu veni nici un răspuns. Elena simţea abisul care se căsca între ei. şi de braţele lui c a r e o strângeau. — N o i r ă m â n e m aici cu d o a m n a Flowers. spuse ea. nu m-ai văzut. . Elena încuviinţă din cap şi u r c ă scările. şi c â n d î n c e p u să u r c e t r e p t e l e vocile d i s p ă r u r ă cu totul. — N e . E r a învăluită în t ă c e r e .a ţ i văzut? î n t r e b ă E l e n a . Apoi el se trase î n a p o i .. — Elena. D a r r ă m a s e r ă privindu-se în ochi. E l e n a râse politicos. Şi o m â n g â i e pe o b r a z . Ce d r ă g u ţ ă eşti. Bătu la uşă timid. — Ştefan? N u a u z e a nici u n s u n e t d i n ă u n t r u . şi c â n d ajunse la uşa abia l u m i n a t ă din c a p ă t u l treptelor. c a r e a p ă r e a în ochii lui. d a c ă nu şi-a luat zborul de pe acoperiş! spuse d o a m n a Flowers şi chicoti din n o u . spuse ea. . avu sentimentul că intrase într-o cu totul altă l u m e . Vocile de j o s se a u z e a u nedesluşit de aici.162 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 163 — Tu trebuie să fii E l e n a . şi E l e n a văzu că . fără să-şi d e a s e a m a că vorbeşte cu glas t a r e . Eu nu v-am văzut.. Degetele lui se î m p l e t i r ă în p ă r u l ei şi universul dispăru în j u r u l Elenei. E r a exact aşa c u m fusese şi în seara prececlentă. — A ă ă . şi de focul b u z e l o r lui pe g u r a ei. C â t e v a m i n u t e m a i târziu — sau câteva secole — se desprinseră din îmbrăţişare. Ascunzându-şi zâmbetul. îi spuse M e r e d i t h Elenei. N-o să te las.

Şte­ fan? T u n u m ă iubeşti? — Eu.. O scoase şi şi-o trecu prin­ tre degete. Se desprinse de ea. . caseta p ă r u l a în­ ceput goală. Nu în public. d o a r d a c ă n u . atât de liniştită. . îşi spuse.164 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 165 pupilele lui Ştefan e r a u p r e a dilatate c h i a r şi în l u m i n a slabă din î n c ă p e r e . R ă m a s ă singură. că ar t r e b u i să a v e m grijă c â n d fa­ c e m asta. I n l u m i n a slabă d i n î n c ă p e r e . . şi că nu e r a decât o b a n d ă subţire d e v e r d e î n j u r u l p u p i l e l o r n e g r e . spuse el. Ştefan oftă. îşi spuse. — Ce-i r ă u în asta? Ce p o a t e fi r ă u în asta. — D a r poţi să mă ţii în b r a ţ e . G â n d e ş t e . — Elena. . Se uită la ea n e a j u t o r a t . î m p ă t u r i t ă cu grijă într-un colţ al casetei. şi ea sesiză felul în care îşi stă­ p â n e a vocea. spuse ea. . Şi n u c â n d e r a u absolut singuri. Se uită la uşa închisă. îşi spuse. Ar t r e b u i să aibă un foc. şi E l e n a râse nervos. la fel de ameţită. E r a a t â t de frig aici. cu chipul lipsit de expresie. spuse el din nou. C u i n i m a b ă t â n d u .t e la n e v a s t a lui Barbă-Albastră. şopti ea în l â n a aspră a puloverului lui. D a c ă Ştefan se î n t o r c e a şi o p r i n d e a . şi apoi auziră slab vocea d o a m n e i Flowers strigând din josul scărilor. — Te iubesc. . E r a p a n g l i c a de c u l o a r e a caisei pe care o pierduse în a d o u a zi de şcoală. Caseta. D a r degetele ei e r a u deja p e c a p a c u l d e metal. II simţi c u m se înfioară.o . E a înălţă capul. E l e n a îşi încrucişa b r a ţ e l e p e piept şi se înfiora. C h i a r nu t r e b u i a să o facă — d a r deja se î n d r e p t a către c o m o d ă . iar g u r a lui — g u r a aceea m i n u n a t ă ! — e r a umflată. P ă r e a ameţit. în braţele lui. şi era un sunet a p r o a p e disperat. Şi nu c â n d Bonnie şi M e r e d i t h aşteptau jos. — C r e d că ar t r e b u i să mă d u c să v ă d ce vrea. curiozitatea a o m o r â t . — C r e d . rotindu-şi alene privirea p r i n c a m e r ă şi oprindu-şi-o pe c o m o d a de m a h o n pe care o cercetase cu o seară în u r m ă .. — Băiete! Băiete! Ştefan! P ă r e a că loveşte cu pantoful în b a l u s t r a d ă . La ce se aşteptase? La scrisori de dragoste de la Caroline? La un p u m n a l plin de sânge? Apoi v ă z u fâşia subţire de m ă t a s e . îl ridică. . Pe ea. Ce ciudat că d u p ă toată acea pasiune se p u t e a simţi în siguranţă. Elena încuviinţă.i n e b u n e ş t e .

am aproape impresia că tot ce s-a întâmplat în weekendul acesta a fost doar un vis. pentru că s-a îmbătat la bal. Ieri a fost o zi nebună. La fel şi Dick. foarte bune. dar lucrurile bune au fost foarte. ragă Jurnalule. dar cred că multă . şi sper ca doamna Halpern să nu mă vadă. Nimeni nu o spune. Scriu asta în timpul orei de trigonometrie. Stând aici la şcoală în această dimineaţă. Oricum a fost suspendat de la cursuri şi dat afară din echipa de fotbal. pe la 8 a. N-am de gând să depun plângere împotriva lui Tyler.1 0 7 octombrie. Lucrurile proaste au fost atât de proaste. deşi am vrut.m. la fel ca seara balului. amestecată. N-am avut timp să scriu aseară.

bineînţeles. Chiar a început să citească cu voce tare ceea ce scrisesem.m.. pe la 2 p. sau cel puţin ne-am dus şi ne-am aşezat într-un colţ cu prânzul meu. dar se înfrânează. Da. pot să simt ceea ce simte el. Oricum. într-un fel tainic. ieri am găsit în camera lui Ştefan panglica de culoarea caisei pe care o purtam în acea zi. Ieri în camera lui am găsit o dovadă clară că mă urmărea încă de la început. A s t a e ce nu înţeleg. cum ar fi o corigentă la trigonometrie. Dar pe urmă m-am dus la şcoală şi l-am văzut pe coridor lângă secretariat.. sunt prea fericită ca să-mi pese de chestii minore. până la urma nici eu n-am mân­ cat. a zâm­ bit. asta dacă nu voiam să creăm senzaţie printre secretare. Ştefan şi cum mine am mâncat la prânz împreună. Când suntem împreună. Nu pot să nu mă gândesc cu îngrijorare la ce o să se întâmple când el şi Dick se vor întoarce la şcoală. pentru că d o a m n a H a l p e r n m . Când m-am tre­ zit azi-dimineaţă. şi atunci am ştiut. şi ştiu cât de mult mă vrea. aici e o întrerupere. Acum nu mai trebuie decât să găsesc o modalitate sâ-i explic asta lui Jean-Claude. dar pe urmă cred că subiectul i-a aburit ochelarii şi s-a oprit. Şi ştiu că şi el vrea. Ţi-aduci aminte că ţi-am spus cum în a doua zi de şcoală am fost cu Bonnie şi Meredith în cimitir? Ei bine. cât de mult mă iubeşte. de ce se înfrânează. Acum au mai mult ca niciodată un motiv să-l urască pe Ştefan. Şi pentru că am ajuns la Ştefan. Voiam să-l ating. Sora lui Bonnie l-a văzut pe Tyler la spital ieri şi a spus că avea amândoi ochii învineţiţi şi toată faţa vânătă.Mi-aduc . de ce îşi înăbuşă dorinţa.168 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 169 lume consideră că el e de vină pentru ce i s-a întâmplat lui Vickie. Ei. ca şi cum ar vrea să-mi smulgă sufle­ tul din trup. El nici nu s-a obosit să-şi aducă ceva de mâncare şi. Ha ha. Ceea ce nu înţeleg e de ce Ştefan nu se bucură la fel de mult ca şi mine. de ce luptă aşa. Nu ne-am atins prea mult — nu. şi avea dreptate. cu siguranţă suntem împreună. era mai bine să nu ne apropiem într-un loc public. Nu a fost deloc amu­ zată. şi ne-am uitat unul la altul. Chiar înainte să se întoarcă să plece. am intrat în panică şi mi-am spus: „Şi dacă nimic din toate astea nu e adevărat? Şi dacă nu s-a întâmplat niciodată. Şi am înţeles şi asta. Simt în el o foame aproape disperată atunci când mă sărută.a prins. Mai mult decât pe orice alt băiat pe care îl cunoşteam. Ca o gaură neagră care Tot 7 octombrie. sau poate el s-a răzgân­ dit?" Iar mătuşa Judith a fost îngrijorată la micul dejun pentru că din nou nu am putut înghiţi nimic. n-am Jăcut-o — dar am vorbit şi ne-am privit mult.

. şi n-am făcut a b s o l u t n i m i c . şi chiar şi el a fost şocat cum de putuse uita. Aş putea să ies din comitet. Şi să ştii că mai există cineva care nu e d e l o c amuzată.. Bonnie chicoteşte în spatele cărţii de istorie. foarte nevino­ vat. Mă întreb totuşi de ce Ştefan nu mănâncă la prânz. oh. Sunt atâtea lucruri pe care trebuia să le fac şi nu le-am făcut. asta o să sune total stupid.170 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 171 aminte că mi-a căzut din mână în timp ce alergam. încât mă sperii. Mu i-am spus că ştiu. Iar pentru Caroline. dar asta dovedeşte — nu-i aşa? — că ţine la mine. aş putea adăuga. uitase cu totul de ea. până când ne-a găsit. Şi-mi tot aduc aminte de ce mi-a zis Matt când l-am rugat să-l aducă pe Ştefan la bal: „ Tu vrei ca toţi şi toate să se învârtă în jurul Elenei Gilbert. cred că a fost mai rău să vadă că uitase de ea decât dacă arfi lovit-o cu pietre. dacă aşa a fost în trecut. Sau cel puţin. Caroline. Matt îmi aruncă pri­ virea aia care spune „ai înnebunit". pare atât de tensionat de parcă în clipa următoare o să sară din bancă. Aşa că dacă ce scriu e puţin tremurat şi dezlânat. în ultima lună n-am fost eu însămi. Bietul Ştefan. o să înţelegi de ce. nu vreau să mai fie adevărat de-acum înainte. cu faţa într-o nuanţă destul de nesănătoasă de verde — Ştefan mi-a povestit cum se ţinuse. iar Caroline mă priveşte furioasă. Dar asta ar însemna că le las pe Bonnie şi Meredith să se descurce singure. Ştiu că el nu i-ar lăsa baltă pe băieţii . scai de el din prima săptămână de şcoală. dar vreau săfiu demnă de Ştefan. şi când astăzi el n-a apărut. Vreau. Se pare că în fiecare zi la prânz îl târâse în laboratorul foto. Iar Ştefan. Ar trebui să mă ocup de decoraţiunile pentru Casa Bân­ tuită. Caroline a pornit să-l caute. Acum mai am exact trei săptămâni şi jumătate să rezolv totul — şi tot ce vreau e să fiu cu Ştefan. şi probabil că el a găsit-o şi a păstrat-o. văd cum i se scutură umerii. îi spusese că observase că el nu prea mânca la prânz şi nici ea nu mânca pentru că era la regim. adică un gentleman nu face aşa ceva). care stă în faţa mea. şi scriu cu ochii aţintiţi înainte la Tanner. pentru că e clar că vrea să păstreze secretul. O-o. E ciudat pentru un tip care joacăfotbal. dar a spus că nu era absolut nimic între ei. Eu am un aer foarte. Domnul Tanner tocmai a trecut pe lângă mine şi mi-am trântit la timp caietul de notiţe peste jurnal." Dar nu e adevărat. M-am putut să gândesc limpede şi să mă concentrez prea mult la altceva în afară de Ştefan. După ce ea a plecat — şi. aşa că ce-ar fi să se ducă amândoi într-un loc plăcut şi să se rela­ xeze? M-a spus nimic rău despre ea (ceea ce cred că e felul în care consideră el că ar trebui să se poarte.

— U n d e e Meredith? adăugă Elena. — Nu e absolut n i m e n i î n ă u n t r u . cu mâinile în bu­ z u n a r e . D a c ă te d u c i să vorbeşti cu el n-o să m a i pleci de acolo.172 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 173 din echipă doar pentru că aşa ar avea chef. tot m a i era e m o ţ i o n a t ă d o a r c â n d î i rostea n u m e l e . Să-i a p e r e o n o a r e a . — Astea sunteţi toate? î n t r e b ă d o m n u l Shelby. E l e n a a r u n c ă o u l t i m ă privire l u n g ă c ă t r e silue­ tele î n d e p ă r t a t e de pe terenul de fotbal. . administratorul liceului. — B u n ă . — Grăbeşte-te. Eu sunt pe aici. da? Aşa n i m e n i nu p o a t e să i n t r e . U ş a s e t r â n t i î n u r m a lor c u u n s u n e t c i u d a t d e ferm. apoi traversă fără t r a g e r e de i n i m ă z o n a asfaltată şi se a p r o p i e de Bonnie. c a r e t o c m a i p ă ş e a î n ă u n t r u . îi spuse E l e n a a d m i ­ nistratorului. spuse d o m n u l Shelby. Deşi nu d i s c u t a s e r ă n i m i c d e s p r e asta. De obicei se p l i m b a u în l u m i n a a m u r g u l u i sau stăteau pe v e r a n d ă şi v o r b e a u . — S u n t e ţ i sigur că nu e n i m e n i î n ă u n t r u deja? întrebă ea prudentă. î n fiecare seară din această s ă p t ă m â n ă . V r e a u să ajung acasă la t i m p p e n t r u cină. el îi făcu cu ochiul cu un a e r solemn. fetelor. se opri. L â n g ă ea. d a r şi cu o strângere de inimă. m u s t ă c i n d . S p r e s u r p r i n d e r e a ei. p e n t r u că în a d â n c u l inimii ei ştia că era v o r b a de m a i mult. se a u z i o voce în spatele ei şi M e r e d i t h a p ă r u cu o cutie de c a r t o n cu dosare şi carneţele de note în b r a ţ e . cu j a c h e t a lui cu gulerul ridicat. c a r e aştepta r ă b d ă t o r . — P o a t e să trăiască şi fără tine o seară. E l e n a ştia că e r a felul în c a r e Ştefan se asigura că nu erau singuri. E l e n a îi d ă d u un ghiont în spate. d o m n u l Shelby. într-un loc retras. Ara luat toate lucrurile din d u l a p u l tău. el avusese grijă să fie m e r e u aşa. De la n o a p t e a balului. — Aici. a c u m . el venise la ea acasă. C h i a r şi d u p ă o s ă p t ă m â n ă cu Ştefan. fetelor. D a r voi. îşi spuse E l e n a cu un z â m b e t s t r â m b . Vreau săfie mândru de mine. spuse ea. — V o i a m d o a r să-i s p u n lui Ştefan u n d e mă d u c . — Grăbeşte-te. Vreau să mă iubească la fel de mult cât îl iubesc şi eu. d o m n u l e Shelby. Bun. strigă Bonnie din uşa sălii de gim­ nastică. spuse Bon­ nie fără nici un pic de î n ţ e l e g e r e . a p ă r â n d la uşă la v r e m e a apusului. şi eu tare aş vrea să ajung acasă la t i m p p e n t r u cină. B o n n i e . o imită ea răutăcioasă. ţineţi uşa închisă şi încuiată. aştepta. să strigaţi d a c ă vreţi ceva.

S t r ă b ă t u r ă î n c ă p e r e a . E l e n a încuviinţă din c a p şi î n c e p u să m ă s o a r e cu privirile î n c ă p e r e a m a r e şi goală. E l e n a a r ă t ă către schiţa lor. C e l e trei fete se a ş e z a r ă în g r a d e n e cu p i x u r i şi c a r n e ţ e l e de n o t i ţ e în m â n ă . E l e n a şi M e r e d i t h se uitară peste schiţele din anii p r e c e d e n ţ i .s e la nici d o u ă sute d e m e t r i d e p ă r t a r e . C a s a B â n t u i t ă e r a de obicei instalată într-o m a g a ­ zie din depozitul de cherestea.. şi paşii lor s u n a r ă cu ecou. S-a d e s c u r c a t gro­ zav a n u l t r e c u t . îşi spuse E l e n a . schiţând r e p e d e în carneţelul ei. P e n t r u E l e n a . L a c a p ă t u l ăsta a m p u t e a p u n e C o r p u l î n s â n g e r a t .. spuse M e r e d i t h r e s e m n a t ă . asta e sala de sport. se h o t ă r â s e că sala de sport a şcolii era m a i sigură.ş i că e r a ridicol să se simtă t u l b u r a t ă în sala de sport a şcolii. spuse. î m p r e u n ă c u Bonnie şi M e r e d i t h . C â n d or să iasă din ea or să intre direct î n C a m e r a M o r ţ i l o r Vii. spuse încet Meredith. în t i m p ce Bonnie îşi r o n ţ ă i a capătul pixului şi se uita î n j u r gân­ ditoare. Şi pe aici or să intre o a m e n i i . E l e n a fusese în comi­ tetul d e d e c o r a r e î n ultimii doi a n i . asta î n s e m n a r e g â n d i r e a întregului aspect interior. o să a v e m aici un p e r e t e d e s p ă r ţ i t o r şi o să facem C a m e r a M e ­ dievală de T o r t u r ă .174 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 175 — M u n c ă . cu B o n n i e şi M e r e d i t h lângă ea şi cu o întreagă echipă de fotbal a n t r e n â n d u . s p u n â n d u . şi puse cutia jos. T r e b u i a să ia decizii c a r e a v e a u să afecteze pe t o a t ă l u m e a . — De fapt. — Aşa deci. şi nici m ă c a r nu se p u t e a b a z a pe ceea ce fusese făcut în anii trecuţi. . fără să vrea. c â n d e r a p r e ş e d i n t ă . spuse deodată Bonnie. spuse E l e n a d u p ă ce t e r m i n a r ă . d a r era cu totul altfel a c u m . cu uşa închisă. î n c e r c ă să-şi î n d e p ă r t e z e s e n z a ţ i a de nelinişte. Şi chiar era tulburătoare p r e z e n ţ a lor în sala m a r e . Să tre­ cem la t r e a b ă . îşi co­ borî vocea. e destul de s t r a n i u aici. Consiliul elevilor o r g a n i z a o C a s ă Bân­ tuită p e n t r u a a d u n a fonduri. — C r e d că ar t r e b u i să a v e m şi druizi. . în fiecare an. d a r în u r m a ultimelor e v e n i m e n t e şi a sentimentului de n e s i g u r a n ţ ă tot m a i m a r e din oraş. — H a i să o m ă s u r ă m m a i întâi. spuse M e r e d i t h . B u n . cine o să fie a n u l ăsta C o r p u l însângerat? — C r e d că a n t r e n o r u l L y m a n . şi îi ţine pe băieţii de la fotbal sub control. de H a l l o w e e n . A p r o p o . şi e r a u m a i p u ţ i n de trei săptămâni p â n ă la Halloween. — B u n . . Şi.

se ridică d e o d a t ă . Şi n o i l-am p u t e a sacrifica p e a n t r e n o r u l L y m a n . Bine. atmosfera din î n c ă p e r e se î n t u n e c a s e . — S-a t e r m i n a t a n t r e n a m e n t u l . şi E r o u l N o s t r u face duş. flutură o m â n ă p e n t r u a o opri. spuse M e r e dith.a m î n t o a r c e la treburile n o a s t r e . Şi celelalte fete r ă m ă s e s e r ă t ă c u t e . F ă c e a u sacrificii omeneşti. Druizii c r e d e a u că e r a ziua c â n d g r a n i ţ a între vii şi m o r ţ i e r a cea m a i subţire. spuse M e r e d i t h . halucinaţii şi c o ş m a r u r i . şi apoi. sau ceva de g e n u l ăsta. bine. c â n d te a p r o p i i de el. . Şi am auzit că a r e nişte c o ş m a r u r i groaznice. D a r de ce? — P e n t r u că ei sunt cei c a r e au i n v e n t a t H a l l o weenul. Pe b u n e . c â n d Bonnie se pregătea să strige „druuu-vzi". cu un cuţit şi o baltă de sânge lângă el. Ştiţi voi. . m u r m u r ă Bonnie. îşi aduse d e o d a t ă a m i n t e de a c e a n o a p t e din ci­ mitir. T o t sân­ gele ă l a . — Aţi m a i auzit ceva despre Vickie Bennett? în­ trebă ea d i n t r . cu a d e v ă r a t înfricoşătoare. — Şi te face să m o r i de i n i m ă . La î n c e p u t a fost u n a din zilele lor sfinte. spuse E l e n a . . — M a i bine n e . să fie cu el. auzeau zgomotul apei care curgea. îşi spuse. — Ei. şi a u z i r ă o u ş ă de afară t r â n t i n d u . ridicând o s p r â n c e a n ă către E l e n a . Şi e r a u înfricoşători. spuse B o n n i e d u p ă o clipă. C h i a r în clipa în c a r e îşi d o ­ rise să-l p o a t ă v e d e a pe Ştefan. Elena. nici nu e o idee p r o a s t ă . — De fapt. D i n t r .s e . — O h . T r u p u l î n s â n g e r a t ar p u t e a fi sacrificat. c â n d făceau focuri şi şi a r u n c a u în ele n a p i cu c h i p u r i s ă p a t e în ei p e n t r u a ţine d e p a r t e spiritele rele.176 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 177 — Ce să avem? întrebă Elena.o d a t ă . spuse E l e n a . şi voci ne­ clare strigând. într-un fel nedesluşit. . mi-aduc a m i n t e . — D a . Cumva. spuse M e r e d i t h . a c e a n o a p t e c â n d B o n n i e le făcuse pe t o a t e să o ia la fugă. Vrei să tragi cu ochiul? — Aş v r e a eu. pe un altar.u n m o t i v oare­ care. şi uşile dulapurilor metalice trântindu-se. g l u m i n d d o a r pe jumătate. cred că sunt convinşi că lucrurile alea pe care le s p u n e a ea e r a u un fel de halucinaţie. I se făcea r ă u d o a r c â n d se g â n d e a la ea. am a u z i t că părinţii ei îi c ă u t a u un psihiatru. făcu E l e n a . d a r de fapt e r a d o a r sirop. d a r t r e b u i a să r e c u n o a s c ă totuşi că era o idee b u n ă . Z g o m o t e l e d i n vestiarul băieţilor se stingeau. H a l u c i n a ţ i i . d e p a r t e de ceva ce nici u n a dintre ele nu p u t e a să v a d ă . Şi pe u r m ă . C r e d că s-a î n t u n e c a t afară. . — Un psihiatru? De ce? — P ă i . D i n vestiarul băieţilor de alături.

N u s e a u z e a nici u n sunet. c u m o b i ş n u i a să s p u n ă m a m a ei. foarte slabe. spuse Elena. — B u n . Ei. uitându-se lung la ceea ce p ă r e a să fie o foaie albă şi goală de hârtie. d e s c h i z â n d u . c ă t r e uşă. . . spuse din n o u M e r e d i t h . d o a r sunetul pixu­ rilor pe hârtie şi foşnetul paginilor întoarse. C â n d d i s p ă r u r ă în î n t u n e r i c . începu Elena. spuse M e r e d i t h exasperată. D i n n o u n u s e m a i auzi nimic. — E peste tot î n t u n e r i c .. In C a s a Bântuită. M ă d u c să-1 c a u t p e d o m ­ n u l Shelby. E l e n a s e a p r o p i e d e cutia d e c a r t o n cu care venise M e r e d i t h şi începu să bage înapoi în ea dosarele şi carneţelele scoase. nu. E l e n a . H a i d e . Ei. — Am putea merge toate. a d ă u g ă ea cu o voce m a i c a l m ă şi se aplecă peste carneţelul ei de notiţe. ce se-ntâmplă? Luminile din sala de sport î n c e p u s e r ă să p â l p â i e şi scăzuseră în intensitate. — O h . în d o u ă s u n t e m în s i g u r a n ţ ă . C i n e v a trebuie să m e a r g ă în spatele graden e l o r .l e câţiva paşi pe coridor. O trase pe B o n n i e . Şi t r e b u i a să facem asta s ă p t ă m â n a t r e c u t ă . r ă s p u n s e E l e n a . nu m a i p u t e m i n t r a aici. . reti­ c e n t ă . ca şi c u m ar fi citit gândurile Elenei. adică. Bonnie.l e u ş a şi u r m ă r i n d u . — De p a r c ă m a i t r e b u i a să-mi spui. vino cu mine. spuse M e r e d i t h . spuse B o n n i e nesigură. cu excepţia p r o p r i e i respiraţii şi a z g o m o t e l o r . In l u m i n a pală le vedea d o a r c a p e nişte c o n t u r u r i vagi. A c u m m a i a v e m d o a r d e m ă s u r a t u n d e p u n e m p e r e ţ i i des­ părţitori. spuse E l e n a tăios. . e n o a p t e . a m p u t e a s ă a v e m u n cimitir. H a i d e odată. — M â i n e e s â m b ă t ă .. zise E l e n a . o să ne m u l ţ u m i m d o a r cu c e e a ce a v e m . N u . Ridică privirea către B o n n i e şi M e r e d i t h şi văzu d o u ă p e t e albe în loc de chipuri. Luminile p â l p â i r ă d i n n o u . — M ă d u c d u p ă Shelby. — D a c ă p l e c ă m t o a t e şi nu-1 găsim. i n t r ă la loc în sală şi închise uşa. dar Meredith o întrerupse. a s t a e r a o a d e v ă r a t ă belea. e d o a r în şcoală. se stinseră şi se a p r i n ­ seră iar. Haide. — Nu p u t e m să t e r m i n ă m asta mâine? întrebă Bonnie pe un ton plângăreţ. — A m p u t e a . n u deschide uşa n i m ă n u i . B o n n i e . — C e v a s-a î n t â m p l a t p r o b a b i l cu g e n e r a t o r u l de u r g e n ţ ă . — D a r e întuneric acolo.178 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 179 E l e n a se s c u t u r ă d i n reveriile ei şi încuviinţă din cap. — Nu. spuse în cele din u r m ă Elena. — Nu reuşesc să citesc nimic..

— î m i p a r e r ă u că te-am speriat. Cineva era în spatele ei în sala m a r e de sport. E r a ca şi c u m însuşi întunericul prinsese viaţă şi se î n c h e g a în t i m p ce ea îl privea. Şi fusese a p r o a p e invizibil p e n t r u că era î m b r ă c a t în n e g r u din c a p p â n ă . p o a t e n u chiar oarecare. v ă z u c u m silueta din b e z n ă iese din u m b r ă şi se î n d r e a p t ă către ea. Şi muşchii ei î n c r e m e n i ­ seră. c u f u n d a t ă în o b s c u r i t a t e . îşi spuse Elena. îşi spuse. D o a m n e . nu d o a r o fantezie a ei. Nu-şi d ă d e a s e a m a c u m d e ştia. E r a d o a r u n t â n ă r . privind-o. C e v a se afla aici. D o a m n e . . d a r e r a convinsă de asta. j e a n ş i negri. D i n t r . . O h . şi îşi simţi fiecare m u ş c h i din t r u p î n c o r d a t . ceva care voia să-i facă rău. E l e n a se relaxa şi îşi auzi oftatul ieşind cu zgomot. m i n t e a i se limpezi. E r a e x t r a o r d i n a r d e arătos. p o a t e u n fost elev sau u n aju­ t o r a l d o m n u l u i Shelby. lucrul acela d i n î n t u n e r i c îi va face rău. I a r a c u m ochii erau aţintiţi asu­ p r a ei. Iar capătul î n d e p ă r t a t al sălii e r a p u r şi simplu o c e a ţ ă cenuşie fără nici o formă. E r a îngrozită c ă d a c ă va scoate un sunet. . . V o c e a e r a plăcută. împietriţi de g r o a z ă — şi de o forţă fără n u m e . acum. ceva m a l e ­ fic. Aici era un pericol a d e v ă r a t . N e p u t i n c i o a s ă . E i . T r e b u i a să iasă din locul acesta.o d a t ă . F a ţ a lui e r a p a l i d ă în l u m i n a artificială slabă. d a r ea p u t e a v e d e a că trăsăturile îi e r a u clar definite şi a p r o a p e perfecte sub c o a m a de p ă r n e g r u bogat. pulover n e g r u şi j a c h e t ă de piele n e a g r ă . Se răsuci r e p e d e în spate. Şi e r a singură. n u a u z e a nimic. nişte c o n t u r u r i a m e ­ ninţătoare care se întindeau în neant. chinuindu-se să v a d ă în u m b r ă . c ă p ă t â n d o f o r m ă — o formă o m e n e a s c ă . . Şi Vickie spusese acelaşi lucru. U ş u r a r e a veni a t â t de b r u s c şi de total î n c â t e r a a p r o a p e d u r e r o a s ă . O n e g u r ă î n t u n e c a t ă . c a r e z â m b e a uşor. ţinându-şi răsuflarea. P o m e ţ i i lui e r a u visul o r i c ă r u i sculptor. fă să fie d o a r imaginaţia. C i n e v a o privea. C e v a se mişcă în semiîntunericul sălii. ca şi c u m îl a m u z a să v a d ă că ea e r a a p r o a p e leşinată de frică. . Te rog. Ţ i p ă t u l i se opri în gât. cu un uşor accent pe care ea nu îl p u t e a defini. U n t â n ă r o a r e c a r e . D a r n u v e d e a nimic. ce-a fost sunetul acela ca o şoaptă uşoară? T r e b u i e să fie d o a r i m a g i n a ţ i a e i . .180 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 181 p e c a r e l e făcea ea. E r a s i n g u r ă î n c a m e r a uriaşă. G r a d e n e l e e r a u e s t o m p a t e . în v r e m e ce î n c e r c a d i s p e r a t ă s ă a u d ă ceva. forma u n u i b ă r b a t t â n ă r .n picioare: ghete m o i n e g r e . Nu p ă r e a deloc să-i p a r ă r ă u . spusese b ă t r â n u l . Ochi în întuneric.

— Ce? E l e n a uitase ce întrebase. şi continuai să cazi î n t r u n a . In seara asta p u t e a uita de treburile ei. V o c e a lui e r a b l â n d ă . şi aşeză în cutie ultimele dosare. el m u r m u r ă : — O h . fără să se mişte.. ca un copil căruia cineva mult m a i în vârstă şi m a i ştiutor îi făcea pe plac. El ridică din s p r â n c e n e şi z â m b i . îşi d ă d u s e a m a că se h o l b a la el. privind-o. U ş u r a r e a Elenei se transformă în furie. — D a . Ca şi c u m te-ai fi p u t u t u i t a în a d â n c u l lor. D a c ă n-ar m a i privi-o a ş a . a p r o a p e negri. d a r E l e n a m a i a u z e a în ea a m u z a m e n t u l şi asta o d e c o n c e r t a . d u p ă c u m te furişai în întuneric. p â n ă c â n d c ă d e a i în ei. C e e a ce nici nu e de m i r a r e . De ce nu s p u n e a nimic? — Ai venit să cauţi pe cineva? E l e n a e r a s u p ă r a t ă pe ea p e n t r u că vorbise p r i m a . — M u l t e lucruri i n t e r e s a n t e se p e t r e c în î n t u n e ­ ric. Am spus că-mi p a r e r ă u că te-am speriat. M a i făcuse un pas către ea. E l e n a o v e d e a în ochii lui. De ce nu s e . cultivată. cu ochii aceia î n t u n e c a ţ i aţintiţi a s u p r a ei î n t r . El stătea acolo. tot m a i a d â n c . S i m ţ e a c u m îi a r d obra­ jii şi gâtul. T o t ce voia a c u m e r a să plece. î n g h i ţ i n o d u l din gât. — Eşti s u p ă r a t ă . şi simţi c u m i se ridică firişoarele de p ă r de pe ceafă.u n fel care o făcea să se s i m t ă tot m a i p u ţ i n în largul ei. — C h i a r sunt? Pe E l e n a o s t r ă b ă t u un alt fior de t e a m ă . am venit aici ca să c a u t pe cineva. .182 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 183 C o n t i n u a să z â m b e a s c ă uşor. — Am i n t r a t pe uşă. la fel de încet ca î n a i n t e . Se simţea a m e ţ i t ă . d a r cu lumini stranii în ei. c o n t i n u ă ea. î n c e r c â n d să-şi facă vocea cât m a i rece. C o n t i n u a să-şi r â d ă de ea. c u m îi zvâcneşte sângele m a i t a r e . pe un ton acuzator. şi a c u m E l e n a p u t e a vedea că ochii lui e r a u ciudaţi. — Nu m-ai speriat! se răsti ea. El c o n t i n u a să o p r i v e a s c ă lung. p u n â n d între ei c a p ă t u l u n u i g r a d e n . spuse ea h o t ă r â t . Se trase înapoi. — T o a t e uşile sunt încuiate. Şi ce cauţi aici? N i m e n i nu t r e b u i a să intre în sala de sport. r e p e t ă el. — C u m ai intrat? î n t r e b ă ea tăios. spuse ea. M-ai surprins doar. . spuse el. . Se simţea caraghios în faţa lui. r e m a r c ă el pe un t o n grav. — T r e b u i a u să fie.a p r i n d e a la loc l u m i n a ? V o i a să iasă de aici. şi asta o înfurie şi m a i mult. da.. D a r t ă c e r e a care se p r e l u n g e a o făcea să se simtă stânjenită. Cu ochii pe buzele ei. uneori.

Elena. — P o a t e că am găsit-o deja. cu pupilele dilatate ca ale u n e i pisici. înghiţi n o d u l din gât. N u ! îşi smuci capul într-o p a r t e la t i m p . iar v o c e a lui era m o a l e d a r serioasă. Răsuflă a d â n c şi nările i se dilatară.u n fel diferit. D a r a c u m i m a g i n e a lui îi u m p l u m i n t e a . Nu m a i văzuse n i c i o d a t ă a s e m e n e a ochi. E l stătea a t â t d e a p r o a p e . d i n t r . voia să fie în sigu­ r a n ţ ă lângă el. E l e n a n u m a i p u t e a respira. se a p r o p i e de ea. şi care o speria î n t r . î n c e r c ă să-şi păstreze vocea c a l m ă şi d e m n ă . spuse. p i e r z â n d u . c u m i se desfac uşor b u z e l e . voia braţele lui în j u r u l ei. . lăsându-şi capul c ă t r e al ei. C e v a aprins şi sălbatic. C ă c i î n acele câteva m i n u t e se î n t â m p l a s e ceva incredibil. S i m ţ e a un p a r f u m u ş o r şi m i r o s u l j a c h e t e i lui de piele. Se simţea ca şi c u m t o c m a i se trăsese î n a p o i de pe m a r g i n e a u n u i abis. Ce fac? îşi spuse şocată. A p r o a p e că l-am lăsat s ă m ă s ă r u t e . în acele câteva m i n u t e uitase de Ştefan. fără nici o u r m ă de a m u z a ­ ment. U n străin. îi u m ­ p l u r ă privirea c â n d el se aplecă spre ea. negri p r e c u m miezul nopţii. El a ş t e p t ă p â n ă ce m â n a ei se aşeză pe m â n e r u l r o t u n d al uşii şi a b i a a t u n c i r ă s p u n s e . Ea îşi simţi ochii închizându-i-se pe j u m ă t a t e . — A c u m o să plec. ci­ neva p e care l-am întâlnit d o a r a c u m câteva m i n u t e ... Simţi c u m capul i se lasă pe spate. total n e c u n o s c u t . El o p r i v e a ciudat. Suficient de a p r o a p e p e n t r u a-1 atinge. n u m a i v ă z u nimic î n întuneric. şi simţi d o r u l de el ca pe o d u r e r e fizică în t r u p . cu o expresie pe c a r e ea nu o p u t e a înţelege.u n pas. D a c ă voiai să cauţi pe cineva.ş i c o n c e n t r a r e a . D a r n u asta e r a cel m a i r ă u lucru. E r a un a m e s t e c de enervare şi de res­ pect î n c i u d a t — şi î n c ă ceva. şi a c u m între ei nu se m a i afla decât colţul u n u i scaun din g r a d e n . c r e d că ar t r e b u i să cauţi în altă p a r t e . . I a r ochii lui c o n t i n u a u să fie aţintiţi în ai ei — ea nu-şi p u t e a lua privirea de la ei. îl voia pe Ştefan. C â n d e a s e întoarse.184 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 185 Apoi. .

O d a t ă îl î n t r e b a s e d a c ă îi e r a d o r de Italia. Şi în m u l t e feluri rămăsese un mister p e n t r u ea. D a r ce cauţi aici? E l e n a ezită. c o n t i n u â n d să evite să r ă m â n ă singuri. c r e d c ă a m făcut suficientă t r e a b ă p e n t r u o zi. M e r e d i t h n u c o m e n t ă nimic. Elena l u c r ă la p l a n u r i p e n t r u C a s a Bântuită. Şi pe u r m ă n . spuse ea pe un t o n cât m a i d e t a ş a t . Apoi totul se l u m i n ă brusc şi ea se trezi în­ conjurată de şirul familiar de d u l a p u r i metalice din vestiar. D o r m e a . venind r e p e d e pe cori­ d o r către ea. î n c e r c â n d să desluşească ce se afla în j u r u l ei. d a r şi m a i frustrant e r a Ştefan însuşi. d a r î i a r u n c ă Elenei o privire a t e n t ă . — A c u m ne spui!? explodă B o n n i e . Şi c â n d l-am găsit în sfârşit. T o t w e e k e n d u l şi în cursul s ă p t ă m â n i i u r m ă t o a r e . — M .a m întors la tine. d a c ă e lena bâjbâi de-a lungul coridorului întunecat.Trezirea • 187 1 1 privirea n e î n c r e z ă t o a r e a Elenei. iar d a c ă ea îi p u n e a v r e o î n t r e b a r e . E l e n a avu s e n t i m e n t u l s u p ă r ă t o r că ochii aceia negri v e d e a u dincolo de apa­ renţe. V o r b e s c serios.a m săturat să aştept. Abia c â n d s-a a p r i n s l u m i n a a deschis ochii. Niciodată nu crezuse că o să fie vreo­ d a t ă atât de fericită d o a r să p o a t ă vedea. d o r m e a .a m reuşit să-1 trezim. a d ă u g ă ea. evita să r ă s p u n d ă . R ă m a s e câ­ teva m i n u t e pe loc. d a r simţea şi că el încerca să lupte î m p o t r i v a ei. Nicio­ d a t ă nu avea destul t i m p ca să fie cu Ştefan. Ii simţea dragostea p e n t r u ea. v ă z â n d . El nu v o r b e a n i c i o d a t ă despre familia lui sau des­ p r e viaţa de d i n a i n t e de a veni în Fell's C h u r c h . — Nu-1 g ă s e a m pe Shelby. la fel ca şi a t u n c i c â n d îl văzuse p r i m a o a r ă . uitându-se î n j u r recunoscătoare. — Unde aţi fost? î n t r e b ă ea furioasă. M e r e d i t h se s t r â m b ă . c e r c e t ă t o a r e . şi asta e r a frustrant. — Elena! Ce cauţi aici? E r a u M e r e d i t h şi Bonnie. Pe u r m ă n e . O r i c u m . Se simţi a t â t de u ş u r a t ă încât a p r o a p e că scoase un strigăt.

Simţise şi b u c u r i a lui. T r e c u la câţiva centimetri de colţii tociţi ai lui Yangtze. Y a n g t z e . n u ! Nu! D a r e r a p r e a târziu. Aceeaşi cioară pe c a r e o m a i văzuse de d o u ă ori p â n ă atunci. F ă c u câţiva paşi către c o p a c şi se u i t ă spre frunzele aurii. D a r î n ultimul t i m p o sărutase din ce în ce m a i rar. cu capul în sus către r a m u r i . Apoi. care a c u m lătra isteric. Y a n g t z e scăpase şi se n ă p u s ­ tea p r i n c u r t e spre m e s t e a c ă n u l solitar. Le invită î n ă u n t r u . şi acum ce-a m a i văzut? spuse B o n n i e . îşi spuse. E r a neobişnuit de frig p e n t r u j u m ă t a t e a lui octombrie. c ă u t â n d să p r i n d ă p e c h i n e z u l o b e z c a r e î n c e r c a să iasă afară. ţâşnind din copac în direcţia lor. In acea clipă. C e r u l e r a cenuşiu şi a m e n i n ţ a să reverse o burniţă m ă r u n t ă c â n d ea şi M e ­ redith o p o r n i r ă către casa familiei M c C u l l o u g h . c â n d tu eşti aici?" spusese. r ă m â i în casă. coborî în picaj asupra căţelului. oare unde mai văzuse e a u n ochi a s e m ă n ă t o r ? D e o d a t ă .. Aşa erau m o m e n t e l e p l ă c u t e .ş i de forma î n t u n e c a t ă c a r e trecuse pe d e a s u p r a stejarilor din cimitir. i a r c â n d el se des­ prinsese din îmbrăţişare îi văzuse chipul radiind. iar mâinile îi d e v e n i r ă b r u s c reci. ea şi M e r e d i t h hotărâseră să r ă m â n ă peste n o a p t e acasă la B o n n i e . o privire aproape omenească. spuse M e r e d i t h . şi verdele lor sclipise a s e m e n e a frunzelor de stejar care se reflectă într-un p â r â u . „ O h . cele trei fete se traseră înapoi c â n d cioara scoase un croncănit răguşit şi b ă t u din aripi. N u .188 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 189 regreta că venise aici. Arţarii p ă r e a u nişte flăcări purpurii. In acea vineri. în v r e m e ce colăceii de grăsime de pe spatele lui t r e m u r a u . punându-şi mâinile la u r e c h i . şi copacii care m ă r g i n e a u strada liniştită simţiseră deja m u ş c ă t u r a vânturilor reci. Şi iat-o acolo. E l e n a ştiuse ce î n s e a m n ă să fii pe de­ plin fericit. C i o a r a se holba la ea cu ochiul ei n e g r u strălucitor. şi îşi simţea stomacul strângându-i-se de t e a m ă . Bonnie le î n t â m p i n ă în uşă cu: — T o a t ă l u m e a a plecat! A v e m casa î n t r e a g ă la dispoziţia n o a s t r ă p â n ă m â i n e d u p ă . pe neaşteptate. c â n d a i m e i se î n t o r c de la L e e s b u r g . E l e n a î n c r e m e n i . d u p ă . şoptise el. a m i n t i n d u . — O h . O privea.. „ C u m aş p u t e a să regret. ca şi c u m soarele poposise pe el. Şi p e n t r u o clipă ochii i se lu­ m i n a s e r ă .m a s ă . Ochiul acela. — A r a t ă ca o cioară. E l e n a " . şi o sărutase într-un fel care îi îndepărtase din minte orice nelinişte. în vreme ce arborii ginkgo biloba erau de un galben strălucitor. u n d e î n c e p u să latre ascuţit. Yangtze. P o a t e c h i a r de trei ori. şi ea simţea c u m dis­ t a n ţ a dintre ei se m ă r e a .

sper d o a r că o să-i placă. — Şi eu am crezut asta. M a r y şi cu m i n e o p u t e m coase într-o singură n o a p t e .s e la p e c h i n e z u l înfuriat şi târându-1 către casă. — P a r e m i n u n a t ă . E l p a r e . Am găsit într-una din cărţile pe c a r e le-am folosit p e n t r u co­ m u n i c a r e a m e a o r a l ă u n desen c u o r o c h i e d i n R e n a ş t e r e . — E d i n b a n i i m e i . albastru metalic. — P e n t r u o clipă am crezut că se r e p e d e la^noi. din cei lăsaţi de p ă r i n ţ i . seara c ă p ă t ă un aspect plăcut. Fetele r ă m ă s e s e r ă î n c r e m e n i t e de u i m i r e . Apoi B o n n i e şi M e r e d i t h se u i t a r ă u n a la alta şi tensiunea dispăru î n t r . Şi le u r m ă pe cele d o u ă p r i e t e n e î n ă u n t r u . şi E l e n a se relaxa. spuse B o n n i e . P ă i e străin. Ştiu exact ce ar p u t e a să fie.a m gân­ dit la ale noastre. ei. — Nu ştiu. Sper d o a r că o să-i p l a c ă lui Ştefan. d a r .. — Şi Ştefan ce-o să p o a r t e ? Ajută şi el la C a s a Bântuită? î n t r e b ă B o n n i e curioasă. a m p i e r d u t a t â t a t i m p plăn u i n d costumele celorlalţi. şi. .u n râs nervos. spuse B o n n i e . — P e n t r u m i n e e simplu. Elena? E l e n a z â m b i şi spuse: — Ei bine. spuse în cele din u r m ă M e r e d i t h . D a r . Şi tu. Nu p a r e p r e a î n c â n t a t d e t o a t ă povestea asta c u H a l l o weenul.190 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 191 care se înălţă din nou. . T o t ce-mi trebuie e o rochie n e a g r ă şi lungă. d u c â n d u . E r a greu să r ă m â n ă t e n s i o n a t ă în livingul înghesuit al lui Bonnie. — S u n t e m în formă b u n ă .. lângă un foc vesel şi cu o c a n ă de ciocolată fierbinte în m â n ă . m a i presus de aşa ceva. şi n-am nevoie d e c â t de o c u n u n ă din frunze de stejar în p ă r şi o r o b ă albă. cele trei p r i e t e n e d i s c u t a u p l a n u r i l e finale p e n t r u C a s a Bântuită. spuse E l e n a încet. — Eu c r e d că o să fiu o vrăjitoare. D u p ă ce ea şi M e r e d i t h îşi d u s e r ă lucrurile în ca­ m e r e l e lor de la etaj. — E greu să ţi-1 imaginezi înfăşurat în cearşafuri r u p t e şi a c o p e r i t cu sirop în chip de sânge. r e m a r c ă M e r e d i t h . E din m ă t a s e v e n e ţ i a n ă . în t i m p ce el c o n t i n u a să latre ascuţit. spuse B o n n i e . E o surpriză p e n t r u el. M ă t u ş a J u d i t h m-a lăsat să mă d u c la o croitoreasă. încât nici nu n e . ei. evident. C u r â n d . ar trebui să fie un secret. şi am copiat-o. şi p e n t r u asta nici n-ar t r e b u i să aibă un c o s t u m special. . z b u r â n d peste casă şi dispărând în nucii din spatele ei. r e c o n f o r t a n t . e palid la faţă şi a r e figura aia . ca ceilalţi băieţi. d a r nu râse î m p r e u n ă cu ele. şi e absolut superbă. . spuse Elena d u p ă o clipă de tăcere. spuse M e r e ­ dith g â n d i t o a r e . Şi s c u m p ă . O să fiu o p r e o t e a s ă druidă. — Ştiu! e x c l a m ă B o n n i e .

P u n e . şi are o supărare. trase a e r a d â n c în p i e p t şi î n c e p u : Ceva e în neregulă cu mine şi Ştefan. şopti ea.. pen­ tru totdeauna. — Staţi o clipă. c u m m e r g lucrurile? E l e n a oftă şi se uită în foc. E l e n a se o p r i d i n citit şi îşi t r e c u în t ă c e r e privirea peste ultimele r â n d u r i scrise în j u r n a l . . Că poate avea încredere în mine indiferent ce se întâmplă. Brusc. Apoi luă o h o t ă r â r e . spuse ea şi se ridică şi u r c ă r e p e d e scările. Dar mai cred că există ceva de care i-e frică. Ieri. un secret pe care se teme că i-l voi afla. — E u . spuse în cele d i n u r m ă . . spuse. şi dacă nu vrea să-mi spună despre ce e vorba. o să-1 î n t r e b . Găsi p a g i n a . . spuse M e r e d i t h . Şi trebuie să o spun cuiva. A m scris ceva aici aseară. în seara asta mă simt groaznic. — Ei. în glumă. am simţit ceva neted şi rotund pe sub cămaşa lui. ceva atârnat pe un lanţ. Nu suport gândul că l-aş putea pierde. spuse. . . Dacă aş reuşi să aflu ce este.. M e r e d i t h şi B o n n i e se priviră iute. dacă era un dar de la Caroline.. E tristeţea asta cumplită din sufletul lui la care eu nu pot să ajung.192 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 193 m e r e u î n c r u n t a t ă . — D a c ă ai şti ce? î n t r e b ă M e r e d i t h şi Elena ridică s u r p r i n s ă privirea. . nu cred că există speranţă pentru relaţia noastră. S u n t unele zile c â n d totul este m i n u n a t . era atâta durere în ochii lui încât am simţit că n-o pot suporta. — D a c ă aş şti. Se întoarse cu o cărticică î m b r ă c a t ă în catifea albastră. încet. nu p r e a ştiu. — A p r o p o de Ştefan. şi apoi sunt alte zile c â n d . i-aş putea dovedi că poate avea încredere în mine. Nu ştiu ce să fac. şi care îl îndepărtează de mine. 17 octombrie Dragă Jurnalule. Simt că cineva l-a rănit îngrozitor în trecut şi el n-a reuşit niciodată să treacă peste această durere. dacă nu vrea să aibă atâta încredere în mine. iar ochii lui. El doar s-a crispat şi n-a mai vrut să vorbească. când mă ţinea în braţe. şi apoi M e r e ­ dith spuse cu b l â n d e ţ e : — Alte zile c â n d ce? E l e n a ezită.i un frac şi o să ai un C o n t e D r a c u l a perfect! E l e n a z â m b i fără să vrea. Dar el e foarte nefericit. c â n d n u p u t e a m s ă d o r m . . L-am întrebat. l-am simţit la o mie de mile depărtare. cu ochii ei negri aţintiţi a s u p r a Elenei.. C u v i n t e l e a s t e a explică m a i b i n e d e c â t aş face-o eu.. nesigură.

a p o i se ridică de pe scaun. Bunica zice c ă a u existat î n t o t d e a u n a cine m u t e . d a r în casă nu se desluşea nici un sunet. fără să rostească nici un cuvânt. zău. se î n d r e p t ă de s p a t e şi a p u c ă . Şi d a c ă aş şti că p â n ă la u r m ă totul va fi b i n e . o v e c h e ş m e c h e r i e d r u i d ă ! ex­ clamă Meredith. D a r a c u m totul p ă r e a prostesc şi inofensiv. E l e n a . spuse B o n n i e . M a i d e v r e m e . d a r în acelaşi t i m p destul de speriată. T r e b u i e să p r e g ă t i m totul înainte să b a t ă miezul n o p ţ i i . Trezirea »195 — O h . B o n n i e se î n d r e p t ă de spate cu un a e r jignit. . B o n n i e îşi m u ş c ă b u z e l e .a r t r e b u i să fac? î n t r e b ă E l e n a cu îndoială. — Nu ştiu cât de veche e. şi nu fusese p r e a sigură că voia să v a d ă o si­ luetă fantomatică. funcţionează. Apoi aprinsese o singură l u m â n a r e în sfeşnicul aşezat în centrul mesei şi se instalase în spa­ tele s c a u n u l u i din d r e p t u l farfuriei. fie ea şi cea a viitorului ei soţ. atunci c â n d începea să b a t ă de miezul nopţii. zi d u p ă zi. spuse. E l e n a s e simţise p u ţ i n c a m n e ­ liniştită. Elena. cred că aş v r e a să t e r m i n povestea asta cât m a i r e p e d e . d o a r nu credeţi c ă . U r m â n d instrucţiunile lui B o n n i e . ea t r e b u i a să t r a g ă scaunul în spate şi să-1 invite pe viitorul ei soţ să i n t r e . C o n f o r m spuselor lui Bonnie. cu excepţia ticăitului leneş al p e n d u l e i . In acel m o m e n t l u m â n a r e a avea să se stingă şi o să v a d ă o si­ luetă f a n t o m a t i c ă aşezată pe scaun. M a m a a văzut chipul tatălui m e u c â n d a încercat. .194 . E uşor. . . — E simplu. V r e a u să s p u n că d a c ă aş şti că în cele din u r m ă o să ne despărţim. pusese p e m a s a m a r e d i n l e m n d e n u c o farfurie. D a r . . — V r e i să spui că m a m a m e a e m i n c i n o a s ă ? H a i d e . . închizându-şi j u r n a l u l . Auzi p e n d u l a î n c e p â n d să b a t ă . ce-ai de p i e r d u t ? E l e n a se uită pe r â n d la Bonnie şi M e r e d i t h . . E l e n a . d a c ă aş şti ce are să se î n t â m p l e . — Nu ştiu. D i n c u r t e a din spate îl a u z e a pe Y a n g t z e l ă t r â n d furios.m i s p u n e . u n p a h a r şi un set de t a c â m u r i de argint. — P o t să-ţi a r ă t eu c u m să afli. e groaznic. — N u . D a r să m e r g aşa. şi o lună m a i târziu se m ă r i t a cu el. spuse ea r e p e d e . fără să ştiu. simţindu-se m a i c a r a g h i o a s ă ca niciodată. şi pe u r m ă . cu ochii strălucind. Se simţea c i u d a t de intrigată. nu-i n i m i c r ă u s ă încerci. B u n i c a m e a mi-a spus c u m să afli cu cine o să te măriţi. spuse ea. C u cinci m i n u t e î n a i n t e d e miezul nopţii. D e c e n u ? — C e . O r i c u m . Se n u m e ş t e „cina m u t ă " . E l e n a stătea în sufrageria familiei M c C u l l o u g h . nu mi-ar p ă s a p r e a m u l t de ce se î n t â m p l ă a c u m .

apoi ochii i se ridicară către faţă. p ă r u l lui n e g r u lucea a s e m e n i u n u i lichid î n t u n e c a t .196 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 197 h o t ă r â t ă spătarul scaunului. ce forţe c h e m a s e a s u p r a ei? I n i m a i se strânse într-o g h e a r ă şi se simţi a r u n c a t ă . C e v a se mişcă în î n t u n e r i c . D a r c â n d l u m â n a r e a d e p e m a s ă prinse d i n n o u vi^ţă. — Ingăduie-mi. spuse ea n e p u t i n ­ cioasă. 'nmiresmatâ mare. î n t o t d e a u n a intri în casele o a m e n i l o r neinvitat? — D a r tu m-ai invitat să intru. V e n e a de la uşa d u b l ă de sticlă din spatele ei. ce făcuse. N u e r a d o a r î n t u n e ­ ric. c a r e o ţ i n e a . iar e a c ă d e a . pe-o blândă. L u m â n a r e a se stinse. E l e n a v ă z u m â n a albă. Ce cauţi aici? Se uită de la el la uşa de sticlă.. a d ă u g ă el şi se aşeză graţios pe scaunul pe care ea t o c m a i îl trăsese. E a îşi luă r e p e d e m â n a d e p e spătar. pe neaştep­ tate. căci îşi amintise de b r i c h e t a lui în biserica în r u i n e de pe colină. ci şi o tăcere deplină. nu se v e d e a nimic. se g â n d i că e r a m â n a lui Şte­ fan.i orice u r m ă d e stânjeneală sau a m u z a m e n t . d a r în v r e m e ce r ă s u n a u bătăile ceasului. P o a t e că n-ar t r e b u i să rostească cuvintele. — I n t r ă . şi se întoarse r e p e d e . . — T u ! e x c l a m ă ea uluită. Ce c ă u t a i lângă casa lui Bonnie? El z â m b i ..a m invitat pe t i n e . Ar fi p u t u t j u r a că uşa fusese închisă. i n t r ă . — Nu t e . se auzi vorbind. I n t r ă . O h . — Elena.. c h i a r e r a o p r o s t i e . Bonnie îi spusese să nu-i d e a d r u m u l p â n ă ce nu se încheia c e r e m o n i a . ironică şi a m u z a t ă . spuse o voce. . . G r o a z a o cuprinse pe Elena. Ea îşi a m i n t e a şi z â m b e t u l lui. Nu e r a m â n a roşie şi c ă r n o a s ă a lui Tyler. frumuseţea ta îmi pare/ Ca vechile corăbii niceene/ Care. î n d e p ă r t â n d u . P e n t r u o clipă — o clipă atât de îngrozitoare încât a p r o a p e că i se făcu r ă u — crezu că e Tyler. Simţise p a l a de aer. O h . E l e n a tresări c â n d se trezi b r u s c în î n t u n e r i c . P e n t r u o clipă. în strălucirea l u m â n ă r i i . . î n cel m a i cumplit coşmar. şi o flacără strălu­ citoare izbucni în b e z n ă . cu o m â n ă încă pe scaun. V o c e a lui era exact aşa c u m şi-o a m i n t e a — calmă. D o a m n e . nu se a u z e a nimic. c u degete lungi. d a r î n acelaşi t i m p e x t r a o r d i n a r d e a t r ă g ă t o r . cu un a m e s t e c de disperare şi stânjeneală.1 1 Edgar Allan Poe. spuse ea stânjenită către î n c ă p e r e a goală. care era într-adevăr larg deschisă c ă t r e p e l u z a de pe o l a t u r ă a casei. t r ă g â n d scaunul î n spate.. C h i p u l lui e r a foarte palid. p r e a m o a l e şi fin p e n t r u u n p ă r o m e n e s c . — M u l ţ u m e s c . . o adiere rece care stinsese l u m â ­ n a r e a . La Elena. I a r ochii lui îi p r i n s e r ă privirea şi i-o susţinură.

E r a n e b u n . v r â n d să o ia şi să plece. spuse el şi o privi în ochi. . U ş a din spate a casei era des­ chisă şi E l e n a v ă z u afară d o u ă siluete. spuse. Nu m a i voia să-1 a u d ă vorbind. despre ce vorbea? Să vină cu el u n d e ? D a r se simţea atât de ameţită. Ea clătină din c a p şi îl privi ieşind pe uşa de sticlă fără nici un c u v â n t . şopti ea din n o u . — T e rog. uluită. . D a r î n a i n t e să-1 p o a t ă c e r c e t a m a i atent. şi o ţinu în degetele lui subţiri şi reci. Avea ochii plini de lacrimi. — O h . să se lupte cu a m e ţ e a l a care o cuprinsese. . . şopti Elena. u n val î n t u n e c a t d e a m e n i n ţ a r e . ochii lui se u m p l u r ă de o furie cumplită. simţindu-şi picioarele neobişnuit de m o i .a r t r e b u i să fii aici. D e o c a m d a t ă . strălucitor. un z â m b e t r a p i d . Ai să vezi. lovindu-se de scaun. g h e m u i t e pe peluză. auzi vocile ridicate ale lui B o n n i e şi M e r e d i t h . . — Nu. nu violent ci cu b l â n d e ţ e . î n c e r c â n d să-şi r e c a p e t e răsuflarea. — N u . p u t e r e a îi reveni şi se trase de lângă el. El stătea drept. Se întoarse u i m i t ă c ă t r e p e n d u l şi v ă z u că se oprise. în v r e m e ce îi susţinea capul cu cealaltă m â n ă . — Bonnie? M e r e d i t h ? Ce s-a î n t â m p l a t ? C â n d E l e n a ajunse lângă ele. atât de lipsită de putere.198 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 199 — C r e d că a c u m ar trebui să pleci. Te rog. B o n n i e ridică privi­ rea. î n t i n s e m â n a spre l u m â n a r e . c a r e se stinse imediat. Apoi o răsuci. . ea r ă m a s e n e m i ş c a t ă . . — N . o făcea să se simtă ciudat de slabă. Se r e z e m ă de el. d a r n-ar t r e b u i să fie t ă c e r e . Ieşi repede în hol. V o c e a lui a c ţ i o n a în m o d straniu a s u p r a ei. . T ă c e r e . Apoi dev e n i r ă c a l m i şi reci şi el z â m b i . Pleacă — acum! P e n t r u o clipă. — Te rog. să simtă c u m ceva se t o p e a î n ă u n t r u l ei. — T o t u l e bine. îşi lăsă capul în jos şi o sărută în p a l m ă . dezvelindu-i gâtul. — Ţi-am spus să pleci. şi totul p l u t e a în j u r u l ei. Brusc. Ii prinse m â n a întinsă. D u p ă ce uşa se închise în u r m a lui. n u . D a r î n a i n t e s ă p o a t ă atinge l u m â n a r e a . a murit. în t ă c e r e . simţi acele degete reci pe p r i m u l n a s t u r e al cămăşii ei. . în v r e m e ce îşi trăgea gulerul cămăşii la loc şi îşi î n c h e i a toţi nasturii. n u . — O să plec. . şi am vorbit serios. susţinând-o. — V i n o cu m i n e . . Elena. e l făcu ceva s u r p r i n z ă t o r . Ii desfăcu cămaşa. la gât.

Asta. cu miriadele ei de orori şi plăceri. d a c ă cineva i-ar fi sugerat aşa ceva. Setea de sânge.s e şi p i e r z â n du-şi ascuţimea. evident. . Abia c â n d se î n t o a r s e r ă din n o u în living desco­ peri că j u r n a l u l ei dispăruse. N u m a i avusese ameţeli d u p ă cea de la biserică. îşi linse colţurile gurii. D a r nici un c u v â n t nu fusese rostit în acea n o a p t e . atunci. — E r a b ă t r â n .200 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 201 E l e n a simţi un fior de g r o a z ă s t r ă b ă t â n d . rămăsese chiar şi a c u m un mister p e n t r u el. A c u m nu m a i ştia cât î n s e m n a suficient. dându-i d r u m u l cu totul. Deşi trăia cu ea în fiecare zi. Ca o m . spuse M e r e d i t h . O d a t ă ce P u t e r e a minţii lui fu distrasă. mişcându-se la fel de încet ca o fantasmă sau o stafie. P ă d u r e a e r a plină de zgomotele nopţii şi el nu-şi d ă d e a s e a m a care dintre ele îl tulburase. cu d o u ă r ă n i î n s â n g e r a t e p e gâtul e i subţire. întins ţ e a p ă n pe o p a r t e . Du-te. de secole întregi. De fapt. n o a p t e a în c a r e K a t h e r i n e îl schimbase. d a r n u m ă a ş t e p t a m să se d u c ă aşa de r e p e d e .o şi se uită în jos la g r ă m ă j o a r a de la picioarele lui Bonnie. c ă p r i o a r a se trezi din transă. Bonnie. Asta nu e r a o n o a p t e în c a r e să stai afară. ar fi fost fără îndoială scârbit. trăia cu o t e a m ă a n u m e : că într-o b u n ă zi avea să îşi revină. El d o r m e a .. foarte sensibili ca î n t o t d e a u n a d u p ă o p e r i o a d ă l u n g ă de h r ă n i r e . c u i n i m a oprită p e n t r u t o t d e a u n a . — O h . şi să v a d ă în braţele lui t r u p u l graţios al Elenei z ă c â n d m o a l e . în întu­ neric. Şi nu e r a nici o n o a p t e în care să inviţi ceva î n ă u n t r u . în cuvinte. oripilat de gân­ dul de a b e a sângele cald direct dintr-un trup viu. deşi tot nu înţelegea ce se întâmplase. amintirea era limpede în m i n t e a lui. C ă p r i o a r a se răsuci. La asta t r e b u i a să se aştepte. simţindu-şi caninii r e t r ă g â n d u . cu m i n t e a confuză. Ştefan simţi c u m muşchii a n i m a ­ lului t r e m u r ă pe c â n d încerca să se ridice. D o r m e a c â n d ea a p ă r u s e în o d a i a lui. cu ochii larg deschişi. E r a pechinezul. A c u m ştia asta. D o a r a c u m câteva m i n u t e lătra. singur. îşi spuse. Cu delicateţe. iar Elena se uită la ea şi încuviinţă din cap. Ea p u r t a o c ă m a ş ă fină de in c â n d venise la el. d a r trăia cu t e a m a că i-ar p u t e a reveni. Băuse suficient. Ştefan înălţă capul din gâtul moale ca de catifea al căprioarei. tot nu o înţelegea. se săltă în picioare şi o luă la fugă. spuse Bonnie. Chiar şi d u p ă atâta timp.. e x c l a m ă ea. — C r e d că ar fi m a i bine să i n t r ă m în casă.

Nu m a i văzuse niciodată ceva atât de frumos. Nu se p u t u abţine şi o cuprinse în b r a ţ e şi o strânse lângă el. Ştefan îşi simţea inima bătându-i nebuneşte de ruşine şi de tulburare. î n c e p u să t r e m u r e şi î n c e r c ă să vorbească. Pe c â n d ea se strecura în aşternuturi. C â n d o văzu. zise ea şi îşi întinse degetele subţiri p e n t r u a-1 m â n g â i a p e gât. şopti ea din n o u şi el simţi r ă c e a l a a c e e a pe piele. m u r m u r ă . şi î n c e r c ă să respire m a i calm. „Şşt". şopti ea. şi în locul ei se simţea cuprins de o fericire a t â t de m a r e î n c â t îşi spuse că îl va nimici. şi p a t u l se lăsă sub o n o u ă g r e u t a t e c â n d ea u r c ă alături de el. „ C e e a ce facem a c u m nu are nici o l e g ă t u r ă cu ce spui t u " . Şi de iubire. . venind a t â t de a p r o a p e încât el p u t e a simţi p r o s p e ţ i m e a r ă c o r o a s ă a aerului nopţii în c ă m a ş a ei subţire. gândindu-se d o a r la K a t h e ­ r i n e . Şi el înţelese.t e ." „Şşt". Nu e r a a t â t de g r o a z n i c pe cât se t e m u s e că va fi. Iubirea mea. Cu faţa aprinsă. „ î n t i n d e . Apoi dinţii.. cu p ă r u l ei a u r i u pal strălucindu-i pe u m e r i . ridicându-se speriat în c a p u l oaselor. şi simţi c u m i se trage sângele din t r u p . N u . I a r aceasta era K a t h e rine. care dispăru sub m â n g â i e r e a d e g e t e l o r ei. O să-i cer tatălui m e u s ă aranjeze p e n t r u s ă p t ă m â n a viitoare. . d a r ea îi puse d o u ă degete reci pe b u z e . . Simţi un fior de t e a m ă .202 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 203 E r a n o a p t e a d i n a i n t e a zilei h o t ă r â t e . îi simţi răsuflarea pe gât. ziua în care ea avea să-şi a n u n ţ e alegerea. cu ochii albaştri cufundaţi în u m b r e . K a t h e r i n e pe care o i u b e a m a i m u l t d e c â t îşi iubea sufletul. r ă m a s e m u t d e uimire. Şi ea venise la el. Cuvintele c â n t a r ă în el pe c â n d se în­ t i n d e a p e s p a t e şi-şi p u n e a c a p u l p e p e r n ă . O m â n ă albă despărţi perdelele din j u r u l p a t u l u i şi Ştefan se trezi din s o m n .. T e a m a îi dispăruse. Nu m a i avusese niciodată o femeie în p a t u l lui. a p o i buzele. I a r d u r e r e a î n c e t ă a p r o a p e imediat. Simţi a t i n g e r e a m o a l e a p ă r u l u i ei pe pieptul lui. v o i a orice i-ar fi îngăduit să r ă m â n ă cu K a t h e r i n e . d a r r ă m a s e nemişcat. „ K a t h e r i n e " . K a t h e r i n e a cărei frumuseţe p ă r e a să vină din ce­ ruri. Ştefan reuşi să vorbească. P â n ă c â n d ne c u n u n ă m în biserică. făcu un efort uriaş. la c â t d o r e a el să-i d e a . „ N o i . V o i a asta. n u va mai dura mult. fără să scoată nici un sunet. . . de a h r ă n i . E r a s e n t i m e n t u l de a d a . şopti. iubirea m e a " . Şi p e n t r u că o iubea. ridicându-şi b ă r b i a p e n t r u a-şi oferi gâtul. e u p o t s ă aştept. D u r e r e a veni ascuţită.

cu un ac şi a ţ ă p r e g ă t i t e .1 m a i sus. iar corsajul strâmt al rochiei albastru pal. cu reflexii metalice. el. — î m i placi m a i m u l t ca pisicuţă albă. F a t a din oglindă ar fi p u t u t foarte bine să fi ieşit din paginile cărţilor Elenei despre R e n a ş t e r e a italiană. spuse î n c â n t a t ă . Nu t r e b u i e să mai modificăm nimic. precise. L u m e a o a m e n i l o r dor­ m e a . încân­ t a r e a ei de a p r i m i sângele cald care îi d ă d e a viaţă. 1 2 ' l e n a se roti încet în faţa oglinzii înalte din d o r m i t o r u l mătuşii J u d i t h . Gâtul şi umerii ei erau goi. d e v e n i n d u n a . p u r t â n d u . d a r simţurile lui e r a u alerte. El nu mai putea gândi limpede. Cu nările dilatate p e n t r u a p r i n d e m i r o s u l m o s c a t al vulpii.i g u r a către c a r n e a dezgolită a gâtului ei. Ştefan îşi s c u t u r ă p ă m â n t u l d e p e g e n u n c h i .o pe M a r g a r e t între urechiuşele albe de catifea prinse de b a n d a de p ă r . s ă r u t â n d . d e a s u p r a cămăşii. L a u n m o m e n t dat. cu ochii ei albaştri r o t u n z i şi plini de a d m i r a ţ i e . M a r g a r e t stătea jos l â n g ă p a t u l m a r e cu b a l d a c h i n . N u p u t e a d e c â t s ă simtă. toropită. o t ă i e t u r ă ce a p ă r e a î n t u n e c a t ă pe pielea palidă. i a r senzaţiile lui creşteau în spirală. D a r reali­ t a t e a î n c e p e a să dispară. m a i t â r z i u . fără să simtă t e a m ă sau să ezite. Ar fi tre­ buit să se simtă sătul. începu să-i soarbă sângele. r u p â n d u . c a r e stătea lângă uşă.204 • Jurnalele Vampirilor A p o i m i n ţ i l e lor s e c o n t o p i r ă . spuse ea. tot m a i sus. c o n d u c â n d u .i ultimele legături cu p ă m â n t u l . Acolo e r a o r a n ă mică. fără s ă ştie c u m ajunsese acolo. graniţele d i n t r e vis şi trezie se estompau. îi p u n e a în evidenţă . Cu gesturi d e t a ş a t e . — T a r e aş v r e a să am o rochie ca asta p e n t r u co­ linda c u „ n e daţi o r n u n e d a ţ i " . se trezi în braţele ei. Ea îl ţinea aşa c u m ţine o m a m ă un p r u n c . nu mai p u t e a g â n d i deloc. Şi c â n d îl m â n g â i e î n c u r a j a t o r pe p ă r . d a r a m i n t i r e a îi trezise din n o u poftele. spuse Elena. Şi ştia că şi ea simţea p l ă c e r e a lui de a d ă r u i . p o r n i la v â n ă t o a r e . E perfectă. Apoi se întoarse c ă t r e m ă t u ş a ei. S i m ţ e a b u c u r i a lui K a t h e r i n e de a b e a din el.

iar fusta largă. c â n d se oprise d i r e c t în faţa lui Ştefan d u p ă o r a d e Istorie e u r o p e a n ă . e frumoasă. E r a o rochie frumoasă. e r a c a d e g h e a ţ ă . şi în largul lui. d a r c â n d îi sugerase asta păruse mai degrabă amuzat. îşi a m i n t i de a c e a zi din u r m ă cu a p r o a p e d o u ă luni. bogate. Sper d o a r ca asta să iasă m a i bine d e c â t atunci. Asta e r a ceva m a i a p r o a p e de şoc. îşi spuse. — Uite-i maşina. spuse ea c a l m ă . Iar acum arăta minu­ n a t . la fel de calm şi de serios. Ştefan e r a m a i d e p a r t e de ea ca niciodată. Ştefan tre­ buie să a p a r ă dintr-o clipă în alta. C ă c i în u l t i m a s ă p t ă m â n ă şi j u m ă t a t e . De ce nu mă iei în b r a ţ e . U ş a se deschise şi ea făcu un p a s în spate. îşi le­ gase t o a t e s p e r a n ţ e l e d e acest m o m e n t . Tu eşti frumoasă. spuse m ă t u ş a J u d i t h . t e m â n d u . Mânecile lungi. da. C â n d se răsuci. erau despicate şi lăsau să se vadă mătasea albă a cămăşii de dedesubt. . lungă p â n ă în p ă m â n t . iar albastrul pal p ă r e a să adâncească albastrul-închis al ochilor Elenei. de ce nu mă săruţi — fă ceva! — Arăţi m i n u n a t . e a p r o a p e şapte. D a r apoi auzi c u m lui i se taie răsu­ flarea şi ridică r e p e d e p r i v i r e a — şi simţi c u m o g h e a r ă rece îi strânge i n i m a . să vă distraţi b i n e diseară cu „ n e daţi ori n u n e d a ţ i " . n u . D a c ă ea şi Ştefan nu aveau să fie î m p r e u n ă în această seară. E l e n a încuviinţă din c a p şi u r c ă î m p r e u n ă cu el în m a ş i n ă . îşi spuse. spuse el. d e a c e a s t ă seară. de n e r ă b d a r e . — O h . îngrozită de lacrimile care a m e n i n ţ a u să i se reverse din ochi. spuse scurt Elena. C o b o r eu să-i deschid. d a r i n i m a e i n u m a i e r a d o a r rece. — Ar t r e b u i să p l e c ă m . — Nu-ţi place. Şi coborî r e p e d e scările. O să-1 p r i m e s c c h i a r eu. p r i v i r e a E l e n e i c ă z u pe ceasul demodat de pe comodă. şi nu ştia c u m să îl a d u c ă î n a p o i . de î n c â n t a r e şi tensiune. e r a elegant şi frumos în s m o c h i n g şi cu c a p a pe care şi-o pusese p e n t r u rolul său. a p r o a p e t i m i d ă . ca şi c u m a s e m e n e a h a i n e e r a u la fel de fireşti p e n t r u el ca şi jeanşii. cu ochii lăsaţi în jos. Avea a c u m aceleaşi sentimente. clipind şi c l ă t i n â n d din c a p . ca î n t o t d e a u n a . — E-n regulă. exclamă. El o privea uluit. El îşi r e v e n i r e p e d e . C h i a r e r a surprinsă că acceptase. Şi a t u n c i . a r u n c â n d o privire pe fereastră. n-or să m a i fie niciodată. Pe c â n d î n t i n d e a m â n a spre m â ­ nerul uşii. Asta e.s e să v a d ă chipul lui Ştefan. n u . abia atingea p o ­ deaua. şopti ea. Pa. D a r nu e r a b u c u r i a u i m i t ă pe care o văzuse în ochii lui în a c e a p r i m ă n o a p t e în c a m e r a lui.206 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 207 talia subţire. — N u . de ce stai acolo de p a r c ă ai fi v ă z u t o fantomă? îşi spuse ea. Şi e r a a d e v ă r a t .

O a r e el să fie? M a ş i n a opri în faţa liceului şi ea se a d u n ă şi se forţă să z â m b e a s c ă în v r e m e ce s t r ă b ă t e a u c o r i d o a r e l e şcolii. Cu o strângere de inimă. 1 . a n u n ţ â n d . V o i a să îl omoare pe cel care o făcuse. alături de un c a d a v r u cu o piele albă lividă şi ochii goi. existând în prezent în aproape 5. A c u m era plin de străini. Organizaţie şcolară pentru licee. băiatul c a r e o făcuse să îl uite pe Ştefan. d e p e altă l u m e . dar s-a extins. dar recent şi în America Centrală şi de Sud. California. D i n altă direcţie se a p r o p i a un vârcolac. b ă i a t u l în faţa c ă r u i a a p r o a p e c e d a s e în casa lui Bonnie. a m e n i n ţ ă t o a r e . A fost înfiinţată în 1925 în Sacramento. condusă de elevi aleşi de colegii lor. cei din K e y C l u b 1 . totul se schimbase.208 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 209 T u n e t e l e b u b u i a u d e a s u p r a lor p e c â n d s e în­ d r e p t a u către liceu. î m p r e u n ă cu o vrăji­ toare întunecată. locul fusese plin de elevi din clasele m a r i : m e m ­ brii Consiliului Elevilor. Un cocoşat grotesc şchiopată către ea.000 de licee.o de unele p r o b l e m e ivite deja. î n a i n t e să plece.i rochia albastru pal. P e n ­ tru că. burse de studiu în străinătate. toţi î n c e r c â n d să t e r m i n e cu a r a n ­ j a r e a decorului şi a recuzitei. cu un aer dramatic. In clipa u r m ă t o a r e erau cu toţii in j u r u l ei. care oferă o varietate de oportunităţi pentru membrii săi: îndrumare profesională. Sala de sport e r a u un haos în care cu greu se putea vedea o oarecare organizare. T o t nu-i v e n e a să creadă că dispăruse cu a d e v ă r a t şi ideea că un străin citeşte cele m a i i n t i m e g â n d u r i ale ei o înfuria îngrozitor. E l e n a le făcu s e m n să tacâ^şi se întoarse către vrăjitoare. î n casa familiei M c C u l lough fuseseră deschise m a i m u l t e uşi. deşi î n c ă nu î n c e p u s e să p l o u ă . în principal în SUA şi Canada. cei m a i mulţi nici m ă c a r s e m ă n â n d cu o a m e n i i . al cărei p ă r negru lung c ă d e a pe spatele unei rochii negre foarte strâmte. iar fulgerele p u r p u r i i d ă d e a u cerului un aspect coşmaresc. îşi p i e r d u s e apetitul p e n t r u lu­ crurile stranii şi sinistre. J u r n a l u l ei nu m a i a p ă r u s e . programe speciale de perfecţionare. Băiatul ăla. c i n e v a ar fi p u t u t p u r şi simplu să intre în casă. E l e n a îşi d ă d u s e a m a că nu p u t e a r e c u n o a ş t e nici j u m ă t a t e dintre cei de acolo în costumele lor. I m a g i n e a u n o r ochi n e g r i î i a p ă r u î n m i n t e . şi Elena se uită pe g e a m u l maşinii cu o disperare confuză. Câţiva zombi se întoarseră c â n d Elena intră în sală. A e r u l p ă r e a încărcat. D i n a c e a n o a p t e p e t r e ­ c u t ă acasă la Bonnie. în ora în care Elena se dusese acasă. fusese furat. evident. burse la colegiu. E r a o atmosferă perfectă p e n ­ tru H a l l o w e e n . şi tigvele lor se v e d e a u rânjind p r i n c a r n e a pu­ t r e d ă a chipurilor lor. a d m i r â n d u . P ă t u r a de n o r i e r a groasă şi î n t u n e c a t ă . în Australia şi Asia. deşi scotociseră t o a t ă casa lui Bonnie. băieţii din echipa de fotbal. cu b o t u l rânjit plin de sânge. ce altă explicaţie p u t e a exista? î n n o a p t e a aceea. d a r î n E l e n a trezea d o a r groază.

îşi a m i n t i c u m arătase T a n n e r la bal. — D o m n u l Salvatore. p e n t r u tine. C o n t r a r credinţei p o p u l a r e . D a r m i c u ţ a şi d r ă g u ţ a p r e o t e a s ă d r u i d ă c a r e stătea p r i n t r e m o ­ noliţii destul de veridici. d a r p u n p a r i u că nu a împlinit încă treizeci de ani. . . Acolo. şi E l e n a se uită r e p e d e peste u m ă r la Ştefan. rostind cu­ vintele ca şi c u m ar fi spus: Acum ziua mea e desăvârşită. sunteţi o jertfă. Ar t r e b u i să te d u c i tu acolo. a p o i o p o r n i pe traseul î n t o r t o c h e a t al turului Casei B â n t u i t e . — A n t r e n o r u l L y m a n e bolnav. c a r e stătea acolo. — D a r t r e b u i e să fiţi plin de sânge. nu d e s p r e asta e v o r b a acum. — D o m n u l Tanner? e x c l a m ă îngrozită Elena.o fi. spuse el. Biata B o n n i e a p r o a p e că a c e d a t nervos. — D o m n u l e T a n n e r . — în privinţa asta. spuse T a n n e r . a c u r a t e ţ e a acestei întregi p u n e r i î n scenă este total i m p r o b a b i l ă . drui­ zii nu au construit S t o n e h e n g e . Bănuiesc că ai nişte î n v ă ţ ă t u r i n o i pline de înţelep­ ciune de oferit. îşi spuse că făcuseră totul a p r o a p e prea b i n e . Apoi. fu­ sese construit u n S t o n e h e n g e d e c a r t o n . E d o a r pe r o b ă şi pe altar. N i m e n i n u m-a a n u n ţ a t să trebuie să mă u n g cu sirop peste tot. — Asta e o r e m a r c ă total deplasată. a fost înălţat de o cul­ t u r ă din E p o c a d e B r o n z c a r e . — N . T a n n e r nu este de fapt cu mult m a i în vârstă decât noi. — D a . E l e n a făcu u n p a s î n a i n t e . r e p e t ă ea. P a r e b ă t r â n p e n t r u că are acel î n c e p u t de chelie. Sunteţi o jertfă. p u r t â n d o r o b ă a l b ă şi pe cap o c o r o a n ă din frunze de stejar. Sau ai de g â n d să-mi învineţeşti mie u n ochi? Privirea lui se î n d r e p t ă c ă t r e Ştefan. ca şi c u m asta l-ar p u t e a convinge în v r e u n fel. în costumul lui ieftin şi lucios c a r e nu i se potrivea. şocată. spuse B o n n i e . spuse dezgustat d o m n u l T a n ­ n e r . îşi spuse.u n motiv o a r e c a r e . C a m e r a Druizilor era a p r o a p e de ieşire. — E suficient de r ă u că trebuie să p o r t r o b a asta ridicolă. d i n t r . şi deja c r e e a z ă p r o b l e m e . L o c u l ăsta e r a neliniştitor chiar şi în plină l u m i n ă . E l e n a oftă şi încuviinţă din c a p .210 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 211 — Ce e. Şi de-asta tu şi p r i e t e n a ta nevrotică sunteţi corigente la istorie. p ă r e a g a t a să iz­ b u c n e a s c ă în plâns. r ă s p u n s e T a n n e r tăios. . M e r e d i t h ? î n t r e b ă ea. răspunse încrun­ tată M e r e d i t h . s p u n e a ea rugător. şi cineva 1-a pus în locul lui pe T a n n e r . D a r nu ajunge pe dumneavoastră. se auzi o voce în spate. u n p r e s e n t i m e n t . F a c e p a r t e din scenă. C â n d trecu p r i n sinistra C a m e r ă de T o r t u r ă şi oribila C a ­ m e r ă a C i o p â r ţ i t o r u l u i N e b u n . elegant în smochingul lui perfect croit. şi Elena avu.

căci deşi se a p r o p i e de b ă r b a t u l m ă r u n t şi îl privi d r e p t în faţă. . spuse E l e n a . îşi spuse ea. — H a i d e . — C u m m e r g e aici? î n t r e b ă E l e n a cu o veselie forţată. — N u . p e n t r u p r i m a d a t ă . Şi deşi M a t t nu p u t e a fi învinuit nici p e n t r u asta. spuse M a t t . M a t t . Şi apoi. Ea a r u n c ă o privire în spate. E l e n a n u m a i auzi restul propoziţiei. c u c o n t u r u l acelui t r u p b r o n z a t foarte vizibil p r i n r o c h i a d r e a p t ă şi subţire de in pe care o p u r t a . căci nu-i v e d e a d e c â t ceafa. Şi într-adevăr. secretara. De ce să n u . p ă r â n d stânjenit.212 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 213 P u n p a r i u că nici m ă c a r la balul lui n-a participat. O tăiară drept prin C a m e r a de Aterizarea a Extra­ terestrilor şi p r i n C a m e r a M o r ţ i l o r Vii.a m de g â n d . v ă z u p e faţa lui aceeaşi expresie uşor n ă u c i t ă . şi cât de ciudat se purtase d o a m n a Clarke. — H e i .u n u m ă r . P e n t r u o clipă. . . c â n d Elena s e u i t ă a c u m l a d o m n u l T a n n e r . totul e sub control. d a r Ştefan v o r b e a p e u n t o n jos. vocea lui era c a l m ă . apoi se întoarse către ea şi Bon­ nie. Ştefan s t â n d în secretariat şi vorbind cu d o a m n a Clarke. ea îşi d ă d e a s e a m a cât de m u l t îl d u r e a p e Ştefan.. vârcolacul. îi explică. cred că o să-1 t r i m i t aici. simţi o o a r e ­ care simpatie p e n t r u el. şi ştia că nici el şi Ştefan nu m a i e r a u a t â t de a p r o ­ piaţi. Ceafa. P o a t e să ajute la p r i m i r e a vizitatorilor. îi spuse lui B o n n i e . apoi spuse: — Ce t e r m i n ă cu T a n n e r ? E l e n a se u i t ă la el s u r p r i n s ă .. C a r o l i n e a r ă t a m i n u n a t î n c h i p d e C l e o p a t r ă . deşi ea nu p r e a ştia c u m . Vârcolacul îşi scosese capul şi a c u m stătea de vorbă cu d o u ă m u m i i şi o prinţesă egipteană. M a t t tresări uşor. calm. în m i n t e îi a p ă r u o imagine din p r i m a zi de şcoală. vârcolacul. Ar fi p u t u t j u r a că M a t t fusese c u c â t e v a m i n u t e î n u r m ă î n C a m e r a Druizilor. E l e n a simţi un fior de nelinişte. — T o t u l e în regulă. — C â n d Ştefan t e r m i n ă cu T a n n e r . M a t t ridică indiferent d i n t r . H a i să m e r g e m în faţă. Ştefan se o c u p a de „ t o t u l " . la l u m e a care se strânsese în j u r u l lor: p a t r u sau cinci d e m o n i . furişându-se p r i n t r e pereţii despărţitori şi ieşind în p r i m a c a m e r ă pe u n d e intrau vizitatorii. E l e n a t r e b u i a să recunoască — da. D i n c a u z a ei. Probabil că şi Ştefan simţea acelaşi lucru. spuse ea şi l u m e a se împrăştie. o gorilă şi un cocoşat. î n t â m p i n a ţ i de un vârcolac. n . iar d o m n u l T a n n e r c h i a r p ă r e a să-1 asculte. E l e n a nu-1 p r e a m a i văzuse din n o a p t e a balului. nici nu p u t e a fi învinuit că privirea îi tot fugea în jos de la faţa lui C a r o l i n e . C r e d că t o a t ă povestea asta devine exagerată.

E l e n a se uită la Ştefan şi văzu că avea faţa crispată. ca o orchestră care îşi acor­ dează instrumentele. Elena o privi cu atenţie şi văzu o u r ă făţişă în ochii înguşti. . — D a . spuse. M a t t e r a aplecat d e a s u p r a amplificatorului. U r m ă o clipă de t ă c e r e . P o t să vă m a i ajut cu ceva? — Păi. Ştefan a p ă r u de d u p ă un colţ. c a r e rămăsese t ă c u t ă cât t i m p E l e n a vorbise cu M a t t .a m p u t e a tu şi cu m i n e să t e r m i n ă m cu asta? Nu p u t e m să u i t ă m tot ce s-a-ntâmplat şi să o l u ă m de la capăt? S u b o r n a m e n t u l în formă de c o b r ă de pe fruntea ei. Opreşte lumina. C â ­ teva s e c u n d e m a i târziu se auzi un alt t u n e t . — B u n . D o a r p l a s t r o n u l alb i se v e d e a clar. se făcu întuneric şi aerul se u m p l u cu gemete şi râsete sinistre. — C a r o l i n e . t u n e t u l m u g i din n o u şi p r i n uşa deschisă E l e n a v ă z u u n fulger l u m i n â n d cerul î n t u n e c a t . îi spuse c a l m ă lui B o n n i e . Elena oftă şi se întoarse către sală. fără expresie. ai p u t e a r ă m â n e aici. spuse ea d i n t r . Asta e n o a p t e a . — H a i d e ţ i . cu M a t t . E l e n a se a p r o p i e de uşă p e n t r u a simţi aerul rece pe obraji. spuse B o n n i e . M a t t îşi pusese din n o u capul de vârcolac şi t o c m a i d ă d e a d r u m u l u n e i b e n z i c a r e a d ă u g a nişte m u z i c ă stranie la cacofonia d i n ă u n t r u .u n i m p u l s . — Sper că nu plouă. B o n n i e încuviinţă din c a p şi dispăru în î n t u n e r i c . ascultă. apoi se întoarse şi se î n d e p ă r t ă . Asta e n o a p t e a c â n d se î n t â m p l ă totul. Ar fi aşa de păcat d a c ă n-ar veni n i m e n i . ochii lui C a r o l i n e se m ă r i r ă şi a p o i se î n g u s t a r ă din n o u . ai lui C a r o l i n e . O voce r ă s u n ă în sala de sport t r a n s f o r m a t ă într-o scenă sângeroasă. a c u m or să intre cei care stau la c o a d ă în parcare. de d a t a asta m a i p u t e r n i c . în v r e m e ce B o n n i e şi M a t t priveau către p o d e a . să-i primeşti p e cei c a r e i n t r ă . V e d e a t e r e n u l de fotbal şi r a m u r i l e l e g ă n a t e de v â n t ale stejarilor de dincolo de el. încheie e a p e u n t o n obosit. şi din n o u se simţi copleşită de un p r e ­ sentiment ciudat. spuse C a r o l i n e . .214 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 215 Afară. . se gândi cu tristeţe. V o c e a Elenei se stinse. Ed! Dintr-odată. D a r ce în­ s e m n a acest „ t o t u l " . cu p ă r u l şi hainele topindu-i-se în î n t u n e r i c . m a i bine ne p r e g ă t i m să-i c o n d u c e m î n ă u n t r u . spuse el. — N . fără să ridice privirea.a m să uit niciodată. p o t r i v i n d cu atenţie volumul. G u r a i se s t r â m b ă şi ea se a p r o p i e de E l e n a . — Sau ai p u t e a să te duci în vestiarul băieţilor şi să te o c u p i de cafea şi de restul gustărilor p e n t r u gazde. ca de pisică. N . h a b a r n-avea. — Am rezolvat cu T a n n e r .

simţind cu fiecare m i n u t o greu­ tate tot m a i m a r e î n piept. — Nu face asta! se răsti la el.ş i echilibrul. Asta e n o a p t e a . să-şi a d u c ă a m i n t e d a c ă o m a i văzuse la petrecerile de Halloween.216 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 217 — O să mă d u c în vestiar. spuse el. Bonnie îi î n d r e p t ă h o t ă r â t ă c ă t r e C a m e r a Druizilor. îl privi p l e c â n d . nici m ă c a r a t u n c i c â n d b ă i a t u l îşi b ă g ă m â n a î n b a l t a d e sânge de l â n g ă c a p u l jertfei. Bonnie s c h i m b ă u n z â m b e t c h i n u i t c u vrăjitoarea înaltă şi subţire c a r e d i r e c ţ i o n a vizitatorii în C a m e r a Păianjenilor. E l e n a trecu dintr-o c a m e r ă într-alta. şi g h e a ţ a din piep­ tul ei p ă r u să devină m a i groasă. B o n n i e r ă m a s e în s p a t e . d a r în seara aceasta exista un senti­ m e n t de t e a m ă şi o tensiune care îi însoţeau gândurile. asta-i tot. p a r t e a asta a serii îi plăcuse cel m a i m u l t — să v a d ă c u m sunt interpretate scenele oribile şi c u m spectato­ rii se înfioară —. P u ţ i n obosit. în alţi ani. Pe c â n d se î n d e p ă r t a . — Ştefan? Eşti bine? — Bine. E ciudat. E l e n a o b s e r v ă o u ş o a r ă clătinare în pasul lui. B o n n i e simţi o frică i r a ţ i o n a l ă că d o m n u l T a n n e r avea de gând să aştepte p â n ă când ea se . c ă u t â n d s ă v a d ă d a c ă sunt p r o b l e m e şi să le rezolve. şi rânji. O D o a m n ă cu C o a s a — sau cel p u ţ i n asta crezu E l e n a că e silueta în r o b ă n e a g r ă cu glugă — trecu pe lângă ea şi Elena încercă. Se întoarse c ă t r e M a t t . îşi spuse B o n n i e . l u m i n a stroboscopică d ă d e a scenei o a t m o s ­ feră de vis. B o n n i e simţi un soi de t r i u m f m a c a b r u văzându-1 p e d o m n u l T a n n e r întins p e altarul d e sa­ crificiu. cu r o b a lui albă p ă t a t ă a b u n d e n t de sânge. îşi spuse din n o u . d e r a n j â n d pe t o a t ă l u m e a . D a r d o m n u l T a n n e r n u s e mişcă. absentă. r e c ă p ă t â n d u . E r a ceva familiar în felul în care se mişca silueta. cu privirea î n d r e p t a t ă c ă t r e t a v a n . v r â n d să-i s p u n ă ceva. spuse el şi se g h e m u i în umbre. — A î n c e p u t spectacolul. Brusc. Aici. grăbindu-se c ă t r e puşti p e n t r u a-1 î m p i e d i c a să ia cuţitul de sacrificiu. — M i ş t o ! strigă u n u l d i n t r e băieţi. a ş t e p t â n d ca j e r t f a p l i n ă de s â n g e să se ridice şi să-1 sperie de m o a r t e p e puşti. apropiindu-se în fugă de altar. C â ţ i v a băieţi din primii a n i de liceu lo­ v e a u î n păianjenii d e c a u c i u c c a r e a t â r n a u d e t a v a n şi ţipau. spuse el. d a r în a c e a clipă şirul de vizitatori ajunse la uşă. iar el îşi ridică m â n a p l i n ă de sânge c a r e a p ă r e a roşie la fiecare fulgerare a luminii stroboscopice.

Nu-1 plăcuse niciodată. nici un sunet. L u m e a î n c e p e a să se a d u n e . şi gândurile îi alergau n e b u n e ş t e pe c â n d î n c e r c a să-şi d e a s e a m a ce are de făcut.. du-te la un telefon şi c h e a m ă o a m b u l a n ţ ă . scoţându-şi m a s c a . Apoi îi văzu gâtul. Elena. Altcineva î n c e p u să ţipe şi ţipetele se r e p e t a r ă . apoi toţi î n c e r c a u să iasă d e a c o l o . . şi doi paznici s e uitau î n ă u n t r u . c h e a m ă poliţia. . lovindu-se d e pereţii despărţitori. nici o p e r s o a n ă care p u t e a să p r e i a controlul şi să se o c u p e de tot. Elena se întoarse surprinsă la auzul vocii şi văzu că nu e r a M a t t . iar faţa lui. cu braţele întinse în lături. ea ştiu i m e d i a t că nu e r a u o glumă. v ă z u c u m c a p u l îi c a d e moale către ea. strigă lângă ea un vârco­ lac. î m p i n g â n d u . Bonnie tipa. — E m o r t .. spre deosebire de orice alte sunete din C a s a B â n t u i t ă . spuse ea. d a r nu v ă z u nici un adult. r e p e d e . larg deschişi. E r a u ascuţite şi în ele se simţea frica şi.. repede.. iar M e r e d i t h o ţinea de u m e r i . D o m n u l T a n n e r . sunteţi bine? D o m n u l e T a n ner? D o m n u l e T a n n e r ! Nici o mişcare. şi el e m o r t . Apoi totul deveni u n c o ş m a r . E l e n a se uită în j u r . Bonnie văzu c u m m â n a ei se î n t i n d e .. Ajunse în fugă în C a m e r a Druizilor şi văzu o scenă diferită de cea pregătită p e n t r u vizitatori. Să r ă m â n ă d o a r per­ sonalul. se ivi dintr-odată. Nici o clipire a acelor ochi albi. D o m n u l T a n n e r zăcea pe p i a t r a altarului. Eu l-am atins. D o a m n e . Elena auzi ţipetele. O h . A t u n c i î n c e p u să ţipe.u n fel asta nu făcea d e c â t să î n r ă u t ă ţ e a s c ă situaţia. D a r el conti­ n u a să se holbeze la tavan.. O p a r t e d i n ea e r a rece ca g h e a ţ a . p l â n g e a B o n n i e . ci T y l e r Smallwood. şi e m o r t . o văzu c u m a p u c ă u m ă r u l d o m ­ n u l u i T a n n e r şi îl s c u t u r ă . — Scoateţi toţi copiii de aici. Fusese p r i m i t d i n n o u î n şcoală a b i a s ă p t ă m â n a t r e c u t ă şi faţa lui p u r t a î n c ă u r m e l e bătăii pe c a r e o . Nu-1 atinge nu-1 atinge nu-1 atinge. b l o c â n d ieşirea. O altă p a r t e era a m o r ţ i t ă d e groază. S u b l u m i n a stroboscopică.. d a r î n t r . — N u ! î n c h i d e ţ i uşile! Nu lăsaţi pe nimeni să plece p â n ă nu ajunge aici poliţia. A p r i n d e ţ i odată l u m i n a aia! C â n d l u m i n a se aprinse. iar ţipetele d e v e n e a u a c u m cuvinte.. — Aprindeţi lumina! strigă E l e n a şi îşi auzi strigătul r e p e t a t de alţii.218 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 219 apleca d e a s u p r a lui şi apoi să o sperie. e m o r t de-adevăratelea. — D o m n u l e T a n n e r . T r e i băieţei încercau să iasă pe uşa acoperită cu o draperie.s e p a n i c a ţ i . Nu-1 atinge. M e r e d i t h . un gând în mintea lui Bonnie. sângele e adevărat.

— Tyler. . Eu l-am văzut. da? Păi atunci. din c a r e E l e n a r e c u n o s c u u n a ca fiind din C o m i t e t . cu siguranţă nu s-a î n t â m p l a t de mult. îi spuse lui Tyler: — A d i c ă . N e î n c r e d e r e a faţă d e ceea ce nu e r a cunoscut. Ci­ n e v a care îl u r a pe T a n n e r . despre ce vorbeşti? N e d u m e r i r e a ei dispăruse brusc. din câte ne p u t e m da s e a m a . E r a un străin în mijlocul lor.i fami­ lia lui? De u n d e a r e toţi b a n i i ăia? T y l e r se întoarse către ceilalţi şi î n t r e b ă : C i n e ştie ceva despre el? T o ţ i c l ă t i n a u d i n c a p . D a r c e căutai t u aici? T u n u faci p a r t e din C o m i t e t . Tyler. Apoi auzi o altă uşă închizându-se în celălalt c a p ă t al sălii de sport. — Ah. d a r p e nici u n u l p r e a b i n e . — Eşti n e b u n ! El a r ă t ă c ă t r e ea fără să o privească. şopti o fată în c h i m o n o . . Şi uită-te la felul în c a r e i s-a tăiat gâtul. Asasinul a făcut-o p r o b a b i l cu ăsta — şi a r ă t ă către cuţitul de sacrificiu. — Asta s p u n e iubita lui — d a r p o a t e că ea e p u ţ i n c a m subiectivă! — Şi p o a t e că şi tu eşti c a m subiectiv. Şi Ştefan e r a diferit. tu ai fost vârcolacul din c a m e r a asta. Fata în chimono începu: — Am auzit un z v o n . — A t u n c i asasinul ar p u t e a să se afle aici c h i a r a c u m . spuse Tyler. — Şi nu e greu de ghicit cine e. . Restul e r a u copii pe care îi ştia de la şcoală. In z o n a S t o n e h e n g e e r a u strânse c a m o d u z i n ă de p e r s o a n e . . C i n e v a care. iar a c u m ei a v e a u nevoie de un ţ a p ispăşitor. D a r vocea lui era a u t o r i t a r ă şi E l e n a îi văzu pe paznici î n c h i z â n d uşa de ieşire. U n u l d i n t r e ei. e un p s i h o p a t c a r e a venit în Fell's C h u r c h doar ca să omoare. de p a r c ă c e e a ce se p e t r e c e a i-ar fi făcut a p r o a p e p l ă c e r e . şi în v o c e a lui se a u z e a o n o t ă c i u d a t ă . spuse o voce din spatele mulţimii şi E l e n a văzu un al doilea vârcolac croindu-şi d r u m î n c a m e r ă . A r ă t ă c ă t r e b a l t a d e sânge d e p e p i a t r ă şi spuse: Nu s-a î n c h e g a t încă. c o n t i n u ă Tyler. care î n t o t d e a u n a se certa cu el. Matt. E l e n a v e d e a p e feţele lor c u m s e n ă ş t e a n e î n c r e d e r e a . dezgolindu-şi dinţii. Aşadar. Furioasă. o p o r n i către băiatul înalt şi solid. A — C i n e v a c a r e a r e u n t r e c u t violent. faţă de orice e r a diferit. C i n e v a c a r e s-a c e r t a t cu el m a i d e v r e m e astă-seară. de e m o ţ i e . .220 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 221 încasase de la Ştefan. de ce nu ne spui şi n o u ă ce ştii tu despre Salvatore? De u n d e vine? U n d e . spuse Tyler. u n b ă i a t î m b r ă c a t în pirat. tu crezi că cineva de-aici a făcut-o? — C i n e v a de-aici a făcut-o. îşi spuse Elena n e d u m e r i t ă . cu s i g u r a n ţ ă .

zvonuri! spuse Tyler. să se împingă. fâcându-le s e m n să se liniştească. . v r â n d să-l lovească. şi E l e n a însăşi simţi un şoc c â n d realiză că T y l e r are d r e p t a t e . — T r e b u i e să fie pe aici! Găsiţi-1! strigă cineva. atacurile înce­ p u s e r ă o d a t ă cu sosirea lui Ştefan. T y l e r prinse r e m a r c a şi profită de ea. E l e n a le auzi t r e c â n d de la u n u l la altul. — D a c ă el a făcut-o. d a r z g o m o t u l mulţimii îi acoperi cuvintele. I a r în seara asta cineva chiar 1-a o m o r â t pe T a n n e r . spuse M a t t . Elena? spuse Tyler. d a r eu c r e d că el a făcut-o. — Sigur că a fost în cimitir — şi ţi-a aranjat faţa. să-l găsim. d a r din vocea lui lipsea obişnuita forţă. — O să vă m a i spun ceva. strigă. E l e n a m a i v e d e a pe ele şi furie. e r a o m u l ţ i m e a ţ â ţ a t ă . t r e b u i e să fie î n c ă pe aici. Să-l găsim. strigă E l e n a . T y l e r se uită î n j u r .222 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 223 — Asta-i tot ce am auzit. Eu cred că el e asasi­ nul! — D a r u n d e e? strigă cineva din m u l ţ i m e . . E l e n a era îngrozită de ce i-ar p u t e a face lui Ştefan d a c ă l-ar găsi. D a r există un lucru pe care eu îl ştiu. Bonnie c o n t i n u a să se hol­ b e z e la faţa fără viaţă a d o m n u l u i T a n n e r . Se întoarse p e n t r u a privi către m u l ţ i m e . Se uită î n j u r disperată. — Nu ştiu. văzu p l ă c e r e a . şi sete de r ă z b u n a r e . şi ea v ă z u strălu­ cirea triumfului în ochii lui.. g a t a să linşeze. e r a d o a r o coincidenţă. H a i d e ţ i să-1 găsim. e r a ridicol ce sugera el.. — Ştefan n-a făcut n i m i c ! T y l e r . D a r d a c ă ar î n c e r c a să îl aver­ tizeze. Atacurile din FelPs C h u r c h au î n c e p u t în p r i m a s ă p t ă m â n ă de şcoală — săptămâna când a venit Ştefan Salvatore. . Asta n u m a i e r a d o a r o m u l ţ i m e . — D a . se a u z i r ă m u r m u r e tot m a i pu­ ternice. strigă Tyler. D a r aşa era. şi a p r o a p e m-a o m o r â t . M u l ţ i m e a se t r a n s f o r m a s e în ceva u r â t . Cuvintele lui T y l e r e r a u p r e l u a t e şi r e p e t a t e . să-l găsim. Ascultaţi-mă! O să vă m a i spun ceva! Aşteptă p â n ă ce t o a t ă l u m e a se uita la el şi apoi rosti încet. şi apoi p ă r u r ă cu toţii să se mişte. I n i m a E l e n e i b ă t e a c u p u t e r e . La aceste cuvinte. I a r pe feţele din C a m e r a Druizilor se citea a c u m m a i m u l t d e c â t o simplă n e î n c r e d e r e . spuse ea furioasă. Nu o p u t e a ajuta. l-ar c o n d u c e pe T y l e r direct la el. . Nu ştiu ce credeţi voi. — U n d e e. să gesticuleze. ceva ce scăpase de sub control. Ni­ m e n i nu ştie de fapt nimic d e s p r e el. Pereţii despărţitori e r a u d ă r â m a ţ i şi daţi d e o p a r t e ... pe un t o n d r a m a t i c : A fost în cimi­ tir în n o a p t e a c â n d Vickie B e n n e t t a fost a t a c a t ă . Desigur. şi ochii ei î n t â l n i r ă privirea lui M a t t .

roşu în obraji şi t r a n s p i r a t .. — Ştefan! Ce s-a-ntâmplat? P e n t r u o clipă îngrozitoare. Deşi. O h . a d ă u g ă : A m a i fost un atac. E l e n a îşi a d u n ă t o a t ă forţa şi voinţa într-o privire i m p l o r a t o a r e . p o r n i t ă l a v â n ă t o a r e . Apoi se răsuci şi intră î n m u l ţ i m e a zgomotoasă. Ştefan. D a r c â n d î n g e n u n c h e l â n g ă Ştefan. . de d a t a asta a s u p r a lui T a n n e r . Ştefan? — D a . Nu c o n t e a z ă . — M u l ţ u m e s c . îşi spuse M a t t . Se uită r e p e d e î n j u r .m i m a i m u l ţ u m e ş t i . ca şi c u m ar fi vrut să asculte. D a r a p o i M a t t v ă z u silueta î n v e ş m â n t a t ă în n e g r u întinsă pe dalele albe ale pardoselii.. Ştefan.ş i d i n t o a t ă i n i m a ca el să înţeleagă. Te rog. Ce c o n t e a z ă e că t r e b u i e să pleci î n a i n t e să a j u n g ă aici. Te sirnţi b i n e . F a ţ a lui e r a lividă şi pupilele foarte dilatate. cu p ă r u l ciufulit. — H e i . îl v ă z u mişcându-se. C h i a r d a c ă n u crezi. v ă z u confuzia înlo­ cuită de h o t ă r â r e î n c r u n t a t ă . . D a r pe faţa lui se citea n e d u m e r i r e a . P r o b a b i l c ă deja fugise. d o m n u l T a n n e r . Se m a i uită o clipă lung la ea şi încuviinţă scurt din c a p . M a t t crezu că se uita l a a l doilea c a d a v r u . V ă z â n d că Ştefan c o n t i n u ă să se holbeze la el cu o privire goală. spuse în g â n d Elena. Ştefan t r e b u i e să fi a u z i t z a r v a d i n sala de sport.224 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 225 P ă r e a confuz şi furios. . D a r nu a r ă t a în regulă. ridică-te î n c e t . M a t t . deschise uşa şi se s t r e c u r ă înăuntru. te rog. îi auzi? S u n t p e u r m e l e tale. î n c e a r c ă s ă a i î n c r e ­ dere. E m o r t . uitându-se în ochii aceia albaştri. în ei se v e d e a tul­ b u r a r e şi uimire. M a t t . îşi spuse. Ştii că nu e a d e v ă r a t . — C i n e e pe u r m e l e mele? De ce? — T o a t ă l u m e a . Nu se p o a t e să crezi asta. D a r ochii lui a r ă t a u că nu ştia. şi ei cred că tu ai făcut-o. spuse Ştefan. n u m a i tu îl p o ţ i salva. t e rog. d o r i n d u . t r e b u i e să pleci de aici. — E posibil ca peste un m i n u t să n u . P ă r e a d e z o r i e n t a t şi bolnav. totul e-n regulă. V ă z u s c h i m b a r e a pe faţa lui. Ştefan se întoarse către sala de sport. M a t t străbătu m u l ţ i m e a p â n ă ce ajunse în capătul celălalt al sălii. L â n g ă uşa vestiarului băieţilor se aflau câţiva boboci.. n e v r â n d să strige. spuse în g â n d . le ceru pe un ton autoritar să înceapă să m u t e pereţii despărţitori şi c â n d atenţia lor se î n d r e p t ă c ă t r e sarcina p r i m i t ă .. Te rog. spuse. te rog.

. cu privirea în­ d r e p t a t ă c ă t r e grupul de adulţi. Apoi încuviinţă încet din c a p . — Să ai grijă de mine? E l e n a se simţi cuprinsă de p a n i c ă şi în acelaşi t i m p de suspiciune. Ştia că M a t t îl avertizase pe Ştefan la t i m p — citise asta pe c h i p u l lui — d a r nu reuşise să se a p r o p i e de ea p e n t r u a-i vorbi. — Să plec de aici. D a r mi-a spus să am grijă de tine. Apoi. — Matt.. d a . Strânse cu p u t e r e u m e ­ rii lui Ştefan. c â n d or să se gân­ dească m a i bine. c o n t i n u â n d să se uite în ochii aceia verzi. şi groază. trebuie să mă d u c să mă spăl pe mâini.. plec de aici.. spuse el. apoi rosti cu grijă: M a t t . Şi îl u r m ă r i pe Ştefan p l e c â n d . — Ştiu că nu tu ai făcut-o. a ş t e p t â n d o ocazie de a scăpa. — O să. ... — E l e n a e în siguranţă? B u n . şi un soi de înfrângere r e s e m n a t ă c a r e e r a m a i înfricoşătoare d e c â t tot c e văzuse M a t t în seara aceasta. c â n d t o a t ă l u m e a îşi î n t o a r s e a t e n ţ i a c ă t r e c a d a v r u . Se g â n d i o clipă. şi în a c e a clipă era sincer. — O să a m . ce tot spui? Eşti nevinovat. . spuse: înţeleg. 13 e l e n a stătea în cercul de adulţi şi poliţişti. M a t t . şi în felul în c a r e rostise aceste cuvinte e r a o a m ă r ă c i u n e cumplită. v ă z u î n ţ e l e g e r e a în ochii lui Ştefan. — Ştefan. Or să-şi d e a s e a m a şi ei. spuse el.226 • Jurnalele Vampirilor A c u m . T e rog. ai tu grijă de ea. M a t t făcu un pas în spate. înţelegere. a p r o a p e în şoaptă. spuse el calm. Atunci. O c h i i verzi erau întunecaţi şi a r d e a u . î n cele d i n u r m ă .. D a r p â n ă a t u n c i ar fi m a i bine să pleci de aici. Privirea lui nu m a i e r a confuză. o să se ter­ m i n e t o a t ă povestea a s t a . se d e s p r i n s e d i n g r u p şi se apropie de Matt. — Ştefan. — Ştefan a reuşit să plece. — Ai grijă de ea. şi v r e a u să r ă m â i aici. în sfârşit. şi M a t t nu-şi p u t e a lua privirea de la ei.

ei c r e d că tu ai făcut-o. C u m se p o a t e explica asta altfel d e c â t că el. A ş t e a p t ă aici. acum. . La etaj era la . .. Şi a t u n c i . m ă întorc. ." Ei bine. î n c e r c ă uşa şi v ă z u c ă e r a d e s c u i a t ă . a p u c â n d de rafturile cu cărţi şi răsturnându-le. . o r b şi vrednic de dispreţ! C u m a p u t u t să fie atât de prost? Să-şi găsească un loc aici. V e n e l e îi a r d e a u ca o reţea de fire încinse.. care pornise să îl vâneze chiar în această clipă. un asasin. prost. e r a asasinul? Asta e r a a c u m . . m e n i t ă să trăiască şi să v â n e z e şi să se a s c u n d ă p e n t r u t o t d e a u n a în î n t u n e ­ ric. E l e n a b ă t u la uşă. Avea să-şi dezlănţuie forţele î n t u n e c a t e a s u p r a aces­ tui oraş c a r e îl u r a . I a r de acolo. dar Elena deja se î n d e p ă r t a . uscate. d a r n u î i deschise n i m e n i . casa e r a t ă c u t ă ş i î n t u n e c a t ă . în n o a p t e a de afară. Ştefan. O fiinţă malefică. D a r ajunsă în vestiar. P e n s i u n e a e r a c u f u n d a t ă în b e z n ă .228 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 229 B o n n i e m-a m u r d ă r i t c u sânge. aveau d r e p t a t e . Prost. c u t e a m a lor d e orice e r a n e c u ­ noscut. C â n d se trezise. de ce să nu ucidă? De ce să nu-şi îm­ p l i n e a s c ă m e n i r e a ? D a t f i i n d c ă n u p u t e a s ă şi-o s c h i m b e . Altfel c u m p u t e a să explice ceea ce se întâmplase? Simţise slăbiciunea. . cu­ rând. C i n e e r a p e u r m e l e lui? T o a t ă l u m e a . ameţeala. El începu să protesteze. T u n e t e l e b u b u i a u d e a s u p r a capului ei. „A m a i fost un a t a c . Jefuită de d a t a asta nu d o a r de sângele său. D a r m a i î n t â i . Avea nevoie să b e a . Prost! Prost. de d a t a asta se p ă r e a că i barbari. ieşi pe uşa din celălalt c a p ă t al încăperii şi p ă t r u n s e în şcoala cu­ fundată în întuneric. î n ă u n t r u . ci c h i a r de viaţă. lovită. a r u n c â n d toate volumele p r i n c a m e r ă . p r i n t r e ei? Să fíe accep­ tat ca u n u l d i n t r e ei? T r e b u i e să fi fost n e b u n să c r e a d ă că e r a posibil. îl auzise pe M a t t s p u n â n d că o altă fiinţă o m e n e a s c ă fusese atacată. fiinţele omeneşti m ă r u n t e . Bâjbâi p â n ă la scări şi u r c ă . Aşa spu­ sese M a t t . totul se învârtea cu el. u n d e se lovi de p e r e t e şi sparse sticla u n e i ferestre. Zuccone! îşi spuse Ştefan. C â n d ajunse la uşa vestiarului fetelor. D u p ă a treia rafală de ciocănituri. Elena merse m a i departe. î n c ă nu începuse ploaia. îi e r a sete. O c r e a t u r ă n ă s c u t ă în î n t u n e r i c . ar p u t e a foarte b i n e să se b u c u r e de ea. R i d i c ă u n u l d i n t r e cuferele m a r i şi grele şi îl a r u n c ă în celălalt c a p ă t al încăperii. îşi ridică mâinile m u r d a r e d r e p t explicaţie şi profesoara care stătea a c u m de p a z ă acolo o lăsă să intre. apoi se cufundase în întuneric.

. . tot v r e a u să te văd.m i p a s ă d e n i m i c . . t o a t e obiectele pe care le păstrase cu a t â t a grijă şi pe care p ă r u s e să le p r e ţ u i a s c ă e r a u împrăştiate p r e c u m nişte g u n o a i e .. într-o c a m e r ă goală. apoi strigă m a i tare: Ştefan. Ştefan. O fereastră e r a spartă. M i n t e a e i refuza s ă înţeleagă ceea ce ochii v e d e a u .230 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 231 fel de î n t u n e r i c . R ă s u c i m â n e r u l şi deschise uşa. î n c e p u . D a r nu p u t e a să nu vadă. . simţindu-se a p ă s a t ă de pereţii c a r e p ă r e a u să o î n c h i d ă între ei. A r ă t a ca şi c u m o t o r n a d ă o străbătuse. î n g e n u n c h i n d pe aco­ periş şi apoi ridicându-se în picioare. Cuferele c a r e se aflaseră în colţurile încăperii zăceau în poziţii groteşti. cu c o n ţ i n u t u l risipit pe p o d e a . . Şi o c a m e r ă în c a r e d o m n e a haosul. d a r se între­ rupse b r u s c p e n t r u că un fulger l u m i n ă cerul în clipa în care silueta d i n colţ se răsuci spre ea. furişând o privire în c a m e r ă . N u . îşi spuse E l e n a şi simţi un fior de t e a m ă . n u m a i e r a î n stare d e nimic. D a r u n d e eşti? T r a p a din tavan era deschisă. şi r o c h i a ei l u n g ă o împiedica să suie. .. . N u . N u . L u m i n a v e n e a pe sub uşa închisă. T o a t e lucrurile lui Ştefan. C i n e v a care are un t r e c u t violent. t r e b u i a să v i n .m i pasă. şi î n a i n t a împiedicat. O h . V ă z u în colţ o siluetă î n t u n e c a t ă şi se î n d r e p t ă în g r a b ă către ea. . Nu voia să se uite. . şi m â n i a c a r e o cuprinse îi î n ă b u ş i t e a m a . Nici un r ă s p u n s . V o r b e a singură. Şi a p o i simţi că t o a t e presimţirile şi t e m e r i l e şi coşmarurile pe care le avusese p â n ă a t u n c i d e v e n e a u d i n t r . lăsând în u r m a ei d o a r distrugere. — Ştefan. î n c e r c â n d să găsească î n c ă p e r e a cu treptele care d u c e a u la al trei­ lea cat. N u m a i u r c a s e n i c i o d a t ă scara c a r e d u c e a l a plat­ f o r m a de pe acoperiş. spusese Tyler. n u .o d a t ă realitate. E l e n a b ă t u uşor şi r e p e d e în uşă. şopti ea. şi aerul rece p ă t r u n ­ d e a în c a m e r ă . Nu m a i e r a în stare nici să ţipe. — Ştefan. în c a p ă t u l scărilor se v e d e a o l u m i n ă slabă şi E l e n a p o r n i în sus spre ea. Acoperişul ăla era aşa de î n a l t . N u . . Ieşi încet p r i n t r a p ă . D o a m n e . C h i a r d a c ă ar fi reuşit să î n c h i d ă ochii. O h . fiecare detaliu al scenei e r a gravat în m i n t e a ei.o pe cre­ ierul ei p e n t r u t o t d e a u n a . Un val de groază o străbătu pe Elena. nu voia să c r e a d ă . Ca şi c u m fulgerul ar fi i m p r i m a t . g â n d i ea. eu sunt. F u r i a şi vio­ lenţa din această i m a g i n e a devastării e r a u d u r e r o s de evidente şi o făceau să se simtă a p r o a p e a m e ţ i t ă . cu capacele ridi­ cate. — Ştefan.

pe a l b e a ţ a ascuţită a dinţilor. Ştefan fusese prins în a c e a fulgerare d e l u m i n ă . D o a m n e . M i n t e a ei p u r şi simplu nu p u t e a a c c e p t a această o r o a r e . Auzi sunetul metalului şi al l e m n u l u i p o c n i n d a m e s t e c a t cu p r o p r i u l ei ţipăt. n u . i n i m a îi spărgea pieptul. C o n t i n u ă să m u r m u r e cuvintele. C r e a t u r a aceea îngrozitoare. — O h . şi în unele lo­ curi f i e r u l e r a m â n c a t c u totul d e rugină. Ştefan. E r a aici de a p r o a p e un secol şi j u m ă t a t e . ca o batistă mototolită şi a r u n c a t ă . — O h . nul Ţ i p e t e l e î n c e r c a u să-şi croiască d r u m afară d i n gâtul ei. în j a c h e t a lui n e a g r ă de piele cu gulerul ridicat. c â n d el făcu un p a s către ea. a s e m e n e a u n o r şoa­ reci care î n c e r c a u să scape dintr-o cuşcă. . Apoi în spatele ei nu m a i e r a nimic. să v a d ă rânjetul acela de fiară transformându-se într-o expresie de şoc şi disperare. — Nu mă atingel strigă ea. cu părul lui întunecat a s e m ă n ă t o r cu u n u l dintre norii negri şi a m e n i n ţ ă t o r i din spatele lui. Se smuci î n spate c â n d e l m a i făcu u n p a s . n u . M â n a a c e e a p r e l u n g ă . cu aripile desfăcute.. Nu voia să c r e a d ă . p e j u m ă t a t e întors c ă t r e ea. cu o grimasă feroce de furie pe chip. Te rog. . A p ă r e a oribil de roşie pe pie­ lea p a l i d ă a feţei. D o a m n e . n i m i c de care să se a p u c e . . c a r e îi m â n g â i a s e cu a t â t a b l â n d e ţ e p ă r u l . să-1 v a d ă pe Ştefan privind-o de d u p ă acel c h i p de a n i m a l . g â n d u r i l e i se învârtejeau nebuneşte. senzuală e r a m u r d a r ă de sânge. In mâini ţinea trupul moale al unui porumbel muri­ b u n d . — O h . v e n e a către ea.. creatura cu chipul lui Ştefan. în p a n i c ă . D o a m n e . Şi sânge. şi î n c e p u să cadă. c u degetele subţiri. A c e a g u r ă a r o g a n t ă .232 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 233 Ştefan. cu ochii verzi a r z â n d . c u t r u p u l răsucit într-o g h e m u i r e de fiară. c â n d ajunse cu spatele lipit d e b a l u s t r a d a d e f i e r care î n c o n j u r a platforma. ai grijă. îşi simţea t r u p u l cuprins de o tensiune insuportabilă. — Elena! Asta e r a m a i cumplit decât orice altceva. . .. nu. sensibilă. a t â t de elegant şi de frumos în hai­ nele lui obişnuite. dându-se înapoi. fără să-şi d e a s e a m a ce face. — Nu! — E l e n a .. te r o g . Şi apoi ţ i p ă în sfârşit. la fel de alb ca şi acei dinţi. Ştefan. G r e u t a t e a Elenei pe el e r a p r e a m u l t şi ea simţi c u m fierul ce­ dează. te rog. p o t i c n i n d u . c u m â n a întinsă. — E l e n a . . nu voia să creadă. Un altul z ă c e a pe j o s la picioarele lui. era cuprinsă de a m e ţ e a l ă . . Se trase m a i m u l t în spate. şopti Elena.s e .

Asta fu tot ce rosti. a t â t de străin şi de singur. disperată. nişte b r a ţ e o a p u c a u . Apoi totul î n c r e m e n i . d i n t r e toţi o a m e n i i . D a r acel i m p a c t teribil. în c a m e r a lui distrusă. cu o privire goală. cu frunze căzute pe p ă m â n t u l u n d e ar fi trebuit să se afle t r u p u l ei. susţinând-o în vid. Fusese p r e a m u l t ă frică. ridică privirea către faţa celui care o ţinea în b r a ţ e . î n ­ c e r c â n d să c r e a d ă un alt lucru incredibil. î n c ă m a i v e d e a u r m a d e roşu p e buzele lui. în g r ă d i n a d i n spatele pensiunii. Şi asta îl făcu să se u r a s c ă şi mai mult. alături de groaza instinctivă. cu un soi de m i r a r e .. S t ă t e a în p i c i o a r e . d o a r c ă a c u m e r a m a i r ă u . Ştefan. şi se aşeză. Să fii a t â t de singur. — O h . Se p ă r e a că avea suficient t i m p să le v a d ă limpede şi să simtă o t e r o a r e infinită în t i m p ce ţipa şi cădea. — V i n o . şopti ea.234 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 235 I n a c e a clipă. D a r nu p r i m i nici un r ă s p u n s în ochii aceia trişti. N u p u t e a d e c â t să se uite l u n g la el. spuse el încet. N u m a i p u t e a r e a c ţ i o n a . c a ameţită. s i m ţ i n d c u m tristeţea lui îi c u p r i n d e sufletul. şopti ea. t r e b u i a să v a d ă asta. î n c e r c â n d să-şi d e a s e a m a ce se î n t â m p l ă . Nu o p u t e a î n d u r a . silueta î n t u n e c a t ă a casei lângă ea. un alt t r u p p r i m i n d în locul ei lovitura. către pat. E l e n a v ă z u norii p u r p u r i i furioşi. Aceeaşi privire pe care o văzuse în acea p r i m ă n o a p t e î n c a m e r a lui. — Spune-mi. lipsit de veselie. Ştefan. El râse scurt. şi o v ă z u crispându-se. în t ă c e r e a absolută dintre d o u ă t u n e t e . E r a a t â t a tristeţe în ochii lui. C ă c i a c u m în ea e r a u r ă î n d r e p t a t ă a s u p r a lui însuşi. . a m e s t e c a t ă cu regret şi învinuire a m a r ă . şi ochii ei plini de u m b r e îi întâlniră privirea. d a r a c u m . p r e a m u l t e lovituri î n seara asta. şi c ă d e a . şi o c o n d u s e î n a p o i către casă. Că E l e n a . d e v a s t a t o r c u p ă m â n t u l nu veni. ce p u t e a face. Se auzi un z g o m o t înăbuşit şi b r a ţ e l e se strân­ seră m a i tare în j u r u l ei. pierduţi. Ştefan simţi un val de ruşine c â n d ajunseră la al treilea-cat. E a merse încet p r i n c a m e r ă .. Brusc. v e d e r e a ei îi stâr­ n e a mila. D a r . E l e n a r ă m a s e n e m i ş c a t ă în braţele care o cuprin­ d e a u . e r a de n e s u p o r t a t . C ă z u s e de pe acoperişul u n e i clădiri cu trei niveluri şi totuşi e r a în viaţă. O c h i i aceia verzi a r z ă t o r i e r a u acum întunecaţi. în acelaşi t i m p . p o a t e că era totuşi potrivit ca ea să v a d ă ce e r a el cu a d e v ă r a t . A p o i ridică p r i v i r e a c ă t r e el. — Ştefan. încet.

Eu fac p a r t e d i n cealaltă j u m ă t a t e . spuse încet. Se răsuci brusc şi simţi c u m creşte din n o u în el violenţa patimii. C e v a în privirea ei îl făcu să-şi a m i n t e a s c ă din ce îl întrerupsese. spuse ea. D a . Ai spus că sunt ca argintul viu — d a r exact asta nu sunt. C i n e a făcut asta? Eu am făcut-o. — Poţi să m ă n â n c i şi să b e i .236 • Jurnalele Vampirilor J Trezirea • 237 — Ce vrei să ştii? o î n t r e b ă . . p u m n a l u l . de ce nu se uită la el cu scârba pe c a r e o văzuse înainte? D a r nu-i m a i p ă s a ce c r e d e a ea. Viu î n s e a m n ă să fii în viaţă. cu privirea c ă z u t ă pe un cufăr r ă s t u r n a t . spuse el. viu. — Şi vrei să ştii m a i multe? C u m am ajuns să fiu ceea ce sunt? C â n d ea încuviinţă din c a p . E l e n a . a p ă s â n d d i n a d i n s pe ultimul cuvânt. alte lucruri. — Eşti p u t e r n i c .m i . cred că ai. . O h . Puse un picior pe ca­ p a c u l u n u i cufăr r ă s t u r n a t şi o privi a p r o a p e sfidător. . el se întoarse din n o u c ă t r e fereastră. Apoi ridică ochii în sus. S u n t un v â n ă t o r . — D a . D a r v o c e a ei e r a c a l m ă şi privirea îi r ă m ă s e s e aţintită în ochii lui. — D a . ca argintul viu. spuse el pe un t o n aspru. c u p a de agat. zise din n o u . M . Nu am nevoie de n i m i c altceva. simţindu-se epuizat şi înfrânt. De ce nu se trage î n a p o i de frică a c u m . Poţi să crezi asta? Ea se u i t ă la obiectele c a r e z ă c e a u acolo u n d e le împrăştiase el de pe c o m o d ă cu o mişcare furioasă a b r a ţ u l u i . Se uită câteva clipe la fereastra spartă şi apoi îşi î n t o a r s e p r i v i r e a c ă t r e ea şi v o r b i pe un t o n h o t ă r â t . r ă s p u n s e el încet. ca şi c u m îşi a m i n t e a ce se î n t â m p l a s e pe acoperiş. Ştefan. Şi r a p i d . Viii şi morţii. apoi se duse r e p e d e să ia un p a h a r cu a p ă care r ă m ă s e s e întreg pe noptieră. T r e b u i e să fiu. Şi e r a u la fel de a d e v ă r a t e ca a t u n c i c â n d le rostise p r i m a d a t ă . şi s u n t m u l t m a i flexibil.a m n ă s c u t la sfârşitul secolului al cinci­ sprezecelea. — S p u n e . — Reflexele m e l e s u n t m a i r a p i d e . am d r e p t u l să ştiu. spuse ea. Florinii. şi totuşi. tot îi m a i p ă s a ce c r e d e a ea. spuse el. a r ă t â n d cu un gest larg c ă t r e c a m e r ă . Ii simţea ochii aţintiţi pe el în t i m p ce b e a a p a şi îşi ştergea din n o u g u r a . şi v o c e a îi e r a obosită şi aspră. O v e d e a t r e m u r â n d . Se şterse la g u r ă cu dosul mâinii. El r e c u n o s c u acele c u v i n t e . care evi­ tase a t â t a v r e m e î n t r e b ă r i l e . — M a i p u t e r n i c decât orice o m . C u m p u t e a să-i s p u n ă ? El. c a r e devenise a t â t d e expert în t ă i n u i r e şi înşelăciune. — Nu am nevoie. o cred.

acelei dulci şi teribile nopţi îi reveni în aceeaşi clipă. şi despre dra­ gostea lui p e n t r u ea. plutise î n e x t a z . m a i târziu. să găsească cele m a i potri­ vite cuvinte. ţi-a d a t inelul? El se uită la inelul de argint de pe degetul lui. T ă c u o clipă şi înghiţi n o d u l din gât. Şi astfel. fără e m o ţ i e . ca tine? — Ea m-a făcut ceea ce sunt. î n t o t d e a u n a a fost aşa. ea e r a . şi despre p r o p r i e t a t e a lor din ţinutul rural. El încuviinţă din cap. ezitând m a i m u l t . spuse el în cele din u r m ă . în a c e a n o a p t e fusese a t â t de fericit. care e r a a t â t de diferit de el. — C e a care. Şi a p o i . A m i n t i r e a acelei nopţi. de c â n d m i . plină de p r e a m u l t ă afecţiune. şi despre d u ş m ă n i a d i n t r e ei. îi spuse d e s p r e K a t h e r i n e . a fost inelul ei. cu privirea p i r o n i t ă în întunericul de din­ colo de fereastră. Şi despre d r a g o s t e a lui D a m o n . apoi îi întâlni privirea. . V o r b i fără p a t i m ă . cu d u r e r e . Deşi ştia că asta o va face p â n ă la u r m ă să se î n d e p ă r t e z e de el. spuse ea. P o a t e p e n t r u c ă m a m a n o a s t r ă n u şi-a m a i revenit niciodată d u p ă n a ş t e r e a m e a . Şi apoi. — Atunci. u n d e fulgerele l u m i n a u c â n d şi c â n d cerul cu o strălucire albastră. Venise la el. Să-i dezvăluie totul. a fost o fată. î n c e r c ă să-i s p u n ă Elenei despre asta. acel om serios al Renaşterii. Şi voia să o facă. . . F ă r ă un astfel de talisman. Ii povesti d e s p r e t a t ă l lui. A dăruit-o tutu­ ror. zise el. . D a r în cele din u r m ă . — D a . fără să-i a s c u n d ă n i m i c . D a m o n o iubea foarte mult şi am avut î n t o t d e a u n a senzaţia c ă m-a învinuit p e m i n e p e n t r u m o a r t e a ei. D e s p r e fratele lui. . — Nu ştiu c â n d a î n c e p u t D a m o n să mă urască. E z i t â n d . simţea nevoia să îi a r a t e Elenei ceea ce era. şi se uită şi la el. să-i s p u n ă t o t a d e v ă r u l . c â n d se trezise şi ea n u m a i e r a acolo. n o i m u r i m în l u m i n a soarelui ca în vâlvătaia u n u i foc. să-i m ă r t u r i s e a s c ă ceea ce nu oferise n i c i o d a t ă v r e u n u i alt suflet. Ii spuse despre studiile şi ambiţiile lui. alegându-şi c u grijă cuvintele.238 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 239 Nu avea d e c â t o s i n g u r ă cale. A m u r i t câţiva ani m a i târziu. — E r a p r e a b l â n d ă . D e s p r e fru­ m u s e ţ e a şi drăgălăşenia lui K a t h e r i n e . spuse. a t â t de copleşit de bucurie. . sub c ă m a ş ă . Scoase încet inelul pe care îl p u r t a pe un lanţ la gât.a d u c a m i n t e . inclusiv fratelui m e u . şi c h i a r şi în d i m i n e a ţ a u r m ă t o a r e . începu. I a r el fusese atât de fericit. — C e a de care îţi amintesc? î n t r e b ă încet E l e n a . a venit la m i n e . şi despre l u m e a lui din F l o r e n ţ a . . noi i-am spus că t r e b u i a să aleagă între noi doi.

C â n d el se uită. dându-şi s e a m a că e r a acelaşi albastru intens ca al cerului n o p t a t i c . „ D a r foarte c u r â n d vei a v e a . ca şi c u m ar fi v r u t să m a i adauge. cea cu inelul. apoi la fratele lui." Ridică o m â n ă mică. şi g â n d u l acesta îi făcu i n i m a să b a t ă m a i t a r e . „Şi a ş a " . E r a ca şi c u m K a t h e ­ rine p u r t a cu ea î n t o t d e a u n a o b u c a t ă de cer. " Ii luă m â n a şi îi puse ceva în p a l m ă . D a r apoi auziră nişte paşi uşori pe alee şi K a t h e ­ rine a p ă r u p r i n t r e tufele de cimişir. chiar îi z â m b i lui D a m o n c â n d se întâlniră în locul stabilit. îi z â m b i încurajator. Ştefan îi întoarse politicos z â m b e t u l . " Ştefan asculta fără să înţeleagă. I a r în F l o r e n ţ a există mulţi a r g i n t a r i . d a r îşi făcu apariţia la t i m p în g r ă d i n a îngrijită c u m e t i c u l o z i t a t e . . Nu e uşor să obţii un ase­ m e n e a t a l i s m a n . ceva." D a m o n îl privi cu atenţie. spuse Ştefan. In a c e a seară. „ P o a t e " . „ M i . simţind d o r i n ţ a de a o c u p r i n d e în b r a ţ e c h i a r a t u n c i şi acolo. V r u să îi ia m â n a să o sărute. cu ochii lui î n t u n e c a ţ i de sub p ă r u l n e g r u şi des. şi eu o să vă s p u n ce am ales. şi Ştefan se uită la p i a t r a lui. zâmbind. K a t h e r i n e întârzia. u i t â n du-se m a i întâi la el. „Şi ştiţi că fără el aş m u r i . „ P o a t e că are nevoie de m a i m u l t ă o d i h n ă ca de obicei. u i t â n d u . î n ­ cercă să-şi a s c u n d ă triumful timid din voce. " M â n d r i a şi extazul îl a m u ţ i r ă . spuse ea încet. Sângele ei a r d e a a c u m în venele lui. D a r K a t h e ­ rine se întoarse de la el. spuse ea. e r a u ascunse sub gulerul înalt al cămăşii. spuse el pe un t o n u r c ă t o r . în faţa lui D a m o n . „Aţi v ă z u t a m â n d o i inelul acesta". p r i v i n d c u m cerul p u r p u r i u devine d e u n albastru î n t u n e c a t . spuse ea. spuse ea încet. Apoi aşteptă. vorbindu-i d o a r c u ochii d e s p r e secretul lor. văzu că era un inel care s e m ă n a cu al ei. îl alesese pe el. d a r c â n d ea se întoarse către el. „ î n c ă nu ai nevoie de el p e n t r u a înfrunta l u m i n a soarelui". d o a r că era m a i m a r e şi m a i greu.240 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 241 Ar fi p u t u t să fie un vis. şi făcut din argint în loc de aur. Ea îi dăruise p u t e r e a ei.s e în ochii lui. aranjându-şi m a n ş e t a . ş i a c u m stătea r e z e m a t d e u n c o p a c . „ a m cerut să mi se facă p e n t r u tine un d a r . Fusese surprins să constate că nu îl d u r e a u şi că p ă r e a u deja să se vindece. d a r cele d o u ă u r m e mici de pe gâtul lui e r a u reale. Le z â m b i a m â n d u r o r a . „Şi a c u m aţi venit la ceasul stabilit. îşi spuse. E r a î m b r ă c a t ă în rochia ei albă şi e r a la fel de frumoasă ca un înger. d a r servitoarea m e a G u d r e n e isteaţă. O r i ­ c u m .a ţ i c e r u t să fac o a l e g e r e " . D a m o n fusese plecat t o a t ă ziua. „ P o a t e că e o b o s i t ă " .

„Şi mă g â n d e s c să mă asigur că aşa va fi". r e p e t ă Ştefan. ceva ce nu p u t e a fi a d e v ă r a t . K a t h e r i n e . " Ştefan abia p u t e a rosti cuvintele. v ă rog! V ă rog." „ A m venit la a m â n d o i . T ă c e r e a care u r m ă fu deplină. exaltată. „ A t u n c i ia-ţi spada.1 pe Ştefan de b r a ţ . cu un gest violent. p â n ă la sfârşitul T i m p u l u i ! Asta e alegerea m e a . şi ochii ei albaştri . . şuieră el. cu o voce s u g r u m a t ă . şi fericiţi. " „ F e r i c i ţ i . a p u c â n d u . spuse ea. gule­ rul înalt p e n t r u a a r ă t a d o u ă u r m e m i c u ţ e pe gâtul dezgolit. „ D a . „Asta e alegerea m e a ! Vă iubesc pe a m â n d o i . D a m o n otrăvise m i n t e a lui K a t h e r i n e încât ea nu m a i ştia ce face. îi z â m b i lui D a m o n . „ C u băiatul ăsta î n t r e n o i . cu ochii î n t u n e c a ţ i d e a m e n i n ţ a r e . . " . flecar şi superficial? Nici nu suport să-1 m a i v ă d a c u m . . pe c â n d ei o p r i v e a u lung. „ V o m fi m e r e u î m p r e u n ă ." „ F e r i c i ţ i . aşezându-se î n t r e ei. C u m poţi să-i dai asta lui? D u p ă tot ce-am î m p ă r ţ i t .. iar privirea senină. C l ă t i n ă din cap. " P r o b a b i l că şi ochii îl înşelau pe Ştefan. şi Ştefan v ă z u că fratele lui..242 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 243 „Şi p e n t r u t i n e " ." Şi D a m o n îşi trase în jos. E r a u identice cu u r m e l e de pe gâtul lui. d a c ă o p o ţ i găsi". fără să îmbătrânim. ca tăcerea d u p ă sfârşitul lumii. e r a livid de furie. Ai venit la mine. simţind c u m i se face r ă u . . Şi tu vei avea nevoie de el foarte c u r â n d . n u ! " strigă K a ­ t h e r i n e . cu i n i m a sfâşiată în piept. c h i a r î n c â n t a t ă . A c u m toţi trei v o m fi î m p r e u n ă . căci cu siguranţă c ă l d u r a şi afecţiunea din vocea lui K a t h e r i n e nu p u t e a u fi p e n t r u fratele lui. . acest m o d e l de virtute. căci îi a r ă t a u ceva imposibil. Alegerea e deja făcută. şi Ştefan c r e z u că nu a u d e bine. iar ochii îi străluceau a s e m e n e a ochilor u n u i copil î n c â n t a t . cu el?" V o c e a lui D a m o n t r e m u r a m â ­ nioasă. „ D a m o n . „Azi-noapte ea a venit la mine. f r a t e ! " m â r â i Ştefan. „ M . p e n t r u t o t d e a u n a . „şi p e n t r u tine. K a t h e r i n e p u n e a î n p a l m a lui D a m o n u n inel exact ca al lui. fericiţi! T o ţ i trei v o m f i tovarăşi. n-a fost un vis. fără să fim vreodată bolnavi. a p o i lui Ştefan. N u înţelegeţi?" c o n t i n u ă ea. d a r m ă b u c u r m u l t c ă a m făcut-o. şi el se întoarse furios către Ştefan. " „ C e aţi î m p ă r ţ i t ? " V o c e a lui D a m o n era ca un plesn e t de bici. . D a m o n înţelese foarte b i n e ce voia să s p u n ă . . " V o c e a lui K a t h e r i n e e r a calmă.a slăbit. . Ştefan. Şi să d e a D o m n u l să nu-1 m a i v ă d niciodată. „ D a r . " V o c e a ei crescu. total uluit. a d ă u g ă el sălbatic. tovarăşi plini de b u c u r i e . Se u i t ă de la u n u l la altul. p r e a uluiţi p e n t r u a vorbi. Asta e r a vina lui D a m o n . „ K a t h e r i n e . Ştefan se h o l b ă la ele. . şi nu v r e a u să r e n u n ţ la nici u n u l . să nu-i m a i a u d n i c i o d a t ă glasul!" „Şi acelaşi l u c r u îl d o r e s c eu de la tine. . de obicei calm.

Scoase un suspin î n d u r e r a t . II î n t r e b ă : — Şi." „ N u e vina m e a " . nu te poţi o p r i a c u m .i p u t e r e . S u n t e ţ i fraţi. îl simţise a t â t de l i m p e d e în a c e a zi de d e m u l t . Se întoarse. c â n d erau plini de p ă r e r e de r ă u şi spaimă. într-un gest vio­ lent." M â n a lui K a t h e r i n e căzu de pe b r a ţ u l lui şi lacri­ mile îi a l u n e c a r ă pe obraji. „ D a r nu puteţi să vă împăcaţi? Pentru mine. şi străluceau î m p ă i e n ­ j e n i ţ i de lacrimi. „ N u p u t e m . Ştefan simţea c u m îl c u p r i n d e groaza. a lacrimilor ei. — Şi a p o i D a m o n a l u a t inelul pe c a r e ea i-1 dăduse şi şi 1-a p u s pe deget.. d â n d u . picături m a r i care c ă d e a u pe r o c h i a ei albă. . d â n d u . spuse. N-o să te î m p a r t niciodată cu el. îşi strânse şi el degetele peste ale ei. Simţi c u m cineva îi ia m â n a . privindu-1 cu acei ochi c a r e s e m ă n a u a t â t de m u l t cu ai lui K a t h e r i n e ." Şi apoi a plecat. Ştefan? Vă rog. Nu a m i n t i r e a aceea. făcând din cu­ vinte un blestem.1 strâns. cu vocea răguşită de oboseală şi e m o ţ i e . clipind ca şi c u m intrase din î n t u n e r i c într-o l u m i n ă strălucitoare. C u m p u t e a s-o facă? Şi c u m p u t e a să o cufunde pe E l e n a în acea î n t u n e c i m e şi să-i arate lucrurile îngrozitoare care p â n d e a u acolo? — Mi. N u p u t e a suporta acea amintire. T r e b u i e să fie u n u l sau celălalt. D a r trebuie să mă laşi să văd. Şte­ fan. frate. O c h i i ei îl priveau în ochi. K a t h e r i n e . apoi. „ N u " . „ G â n d i ţ i . abisul acela cumplit pe c a r e îl văzuse atât de l i m p e d e . ce s-a î n t â m p l a t apoi? Ştefan îşi încleşta mâinile a u t o m a t . şi ştiu că faţa lui e r a la fel de aspră.1" O p a r t e din Ştefan voia să cedeze în faţa privirii disperate a lui K a t h e r i n e . îşi ridică poalele rochiei şi o luă la fugă. Ea stătea nemişcată pe pat. O h . Mu pot. şi se uită la E l e n a . de n e î n d u r ă t o a r e ca şi cea a lui D a m o n . — Spune-mi. şi c â n d se uită văzu degetele E l e n e i c u p r i n z â n d u . spuse el. D a r E l e n a nu fugi.i căl­ d u r ă . este sfârşitul poveştii. D a r m â n ­ d r i a r ă n i t ă şi gelozia e r a u p r e a p u t e r n i c e .. cu o privire şocată. M a i ales a c u m .244 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 245 e r a u m a r i . nu? Asta se află în spatele zidurilor pe c a r e le-ai înălţat în j u r u l tău.v ă ce s p u n e ţ i . spuse Ştefan. — T r e b u i e să-mi spui. Ştefan. Şi mi-a spus: „ T o t a m e a o să fie. Asta ţi-e frică să mă laşi să văd. şi p l e c ă b r u s c de la fereastră. c o n t i n u â n d să p l â n g ă . scrâşni D a m o n . D a m o n . . c u a t â t m a i m u l t să vorbească despre ea. . Nu pot. zise ea încet. Z i u a c â n d totul se sfârşise — c â n d începuse totul.

V e d e a m m a i bine în în­ tuneric. — Atunci o să-ţi spun. Apoi vorbi. Ea încuviinţă din c a p . | a auzul acestor cuvinte. Deja obser­ v a m nişte schimbări în m i n e .246 • Jurnalele Vampirilor — Vrei să ştii ce a u r m a t . Nu p u t e a i să faci aşa ceva. Fratele meu D a m o n şi cu mine am omorât-o. A m u r i t a d o u a zi. de buzele p ă t a t e de sânge ale lui Ştefan. P r i v e a p r i n ea. neştiut. c ă t r e u n p u n c t î n d e p ă r t a t . spuse ea. şi se forţă să nu se d e a î n a p o i cu repulsie din faţa lui. eu te cu­ nosc. Mă simţeam .u n m o d a b s u r d că va veni. înfiorată de groază. El îi i g n o r ă protestele şi c o n t i n u ă să privească fix.. Elena se c u t r e m u r ă .. ^ ^ ^ ^ — G l u m e ş t i . mi se p ă r e a că aud mai bine. cu ochii a p r o a p e orbiţi de lacrimi. — în a c e a n o a p t e . c u o voce t r e m u ­ r ă t o a r e . ce s-a î n t â m p l a t cu K a t herine? şopti el. pe c â n d s t ă t e a m întins în p a t . îşi a m i n t i de ceea ce văzuse pe acoperiş. Ştefan. d a r c o n t i n u â n d să-1 privească. s p e r a m î n t r . cu ochi c a r e a r d e a u a s e m e n e a gheţii verzui din fun­ dul u n u i g h e ţ a r .

V o i a m să s p u n „să trezesc şi m o r ţ i i " . m ă d e z g u s t a . E r a o foame pe care nu mi-o închipuisem v r e o d a t ă . Am î n c e r c a t eu deja. In n o a p t e a aceea. m-a c u p r i n s u n s e n t i m e n t ciudat. plin de o energie ele­ m e n t a r ă . M ă g â n d e a m l a K a t h e r i n e ş i m ă r u g a m s ă vină l a m i n e .. Ş t i a m că nu m a i p u t e a m rezista mult. . pasul alert. b r u s c răguşită. D a r nu fusese K a t h e r i n e . — C o n t i n u ă . d a r ea încercă să le mişte. T ă c u o clipă. Expresia de pe faţa lui. să o i m p l o r . apoi c o n t i n u ă . vicleană şi m u l ţ u m i t ă d e sine. „ S t ă p â n a m e a a fost foarte tristă aseară". A ieşit azi-dimineaţă de­ v r e m e .a m dus să o v ă d pe K a t h e ­ rine. S-a uitat la m i n e şi la D a m o n fără nici o u r m ă de s i m p a t i e . c o n t i n u ă el. N u e r a d o a r ruşine şi d u r e r e p e n t r u tristeţea lui K a t h e r i n e . „ d a r d r a g o n u l d i n ă u n t r u n-o să te lase să intri. Şi mi-era foame. D a c ă o c r e a t u r ă ca m i n e se p o a t e ruga! Degetele Elenei amorţiseră în strânsoarea lui. „ d a r D o m n i e i T a l e o să-ţi spun. ca şi c u m îşi spunea sieşi povestea. peste u m ă r u l m e u . a zis ea în cele din u r m ă . „ A p l â n s t o a t ă n o a p t e a . S t ă p â n a m e a K a t h e r i n e nu e în c a m e r ă . apoi continuă. M i . „ D a " .a m d a t s e a m a că el nu rezistase dorinţei. Mi-o s p u n e a u strălucirea pielii lui. lipsit de u m o r . F a ţ a ei s e m ă n a cu o farfurie albă. M . şi nu î n ţ e l e g e a m de ce. să se p l i m b e în g r ă d i n ă . „Lui n . A zis că trebuie să se g â n d e a s c ă . Ştefan răsuflă a d â n c . să-1 facă să simtă încurajarea ei. şi ochii îi e r a u î n t u n e c a ţ i şi chi­ nuiţi. deşi a m a v u t nevoie d e t o a t ă v o i n ţ a p e n t r u a rezista. o b i r u i m î m p r e u n ă ? " N . — D a r D a m o n e r a deja acolo. p l a t ă . G u d r e n .. nu-i aşa? F ă c u din n o u o p a u z ă . A r ă t a a s e m e n e a u n u i cotoi c a r e m â n c a s e nişte s m â n t â n ă . M ă a ş t e p t a m să-mi s p u n ă c ă d o r m e a . V o c e a i se stinse. Ştefan! A c u m el v o r b e a cu uşurinţă. a t â t de t a r e încât să trezesc. Şi a p o i am văzut gâtul alb al u n e i servitoare şi am înţeles de ce. „Azi-dimineaţă de­ v r e m e ? " am î n t r e b a t . Ştefan se opri şi h o h o t i d i n n o u . M ă r u g a m ! Ştefan scoase u n h o h o t de râs scurt şi a m a r . nevoia era mai pu­ ternică. C a m e r i s t a ei. V o i a m să o rog.248 * Jurnalele Vampirilor Trezirea * 249 m a i p u t e r n i c decât p â n ă atunci. î m i s i m ţ e a m venele uscate şi c r ă p a t e . A m î n t r e b a t . d a r G u d r e n d o a r s-a u i t a t la m i n e . D a r morţii n u sunt d e fapt a t â t d e greu d e trezit. E r a . „ B a t e cât vrei". — în dimineaţa u r m ă t o a r e . " C â n d a spus asta. A m b ă t u t l a uşă. La cină c o n s t a t a s e m că m â n c a r e a ş i b ă u t u r a obişnuite n u r e u ş e a u s ă m ă m u l ţ u m e a s c ă . m . a deschis uşa.o d a c ă o p o t vedea p e s t ă p â n a ei.a m împotri­ vit d o r i n ţ e i .a m v r u t să-i s p u n " . a p o i la D a m o n . a ş t e p t â n d în faţa uşii ei.a m v r u t să-i r ă s p u n d . i a r ochii e r a u ca sticla n e a g r ă . " Eu am fost surprins. mi-a spus. a spus ea cu subînţeles. . d o rindu-şi cu disperare să fie u d a t e . Ce zici. a r ă s p u n s ea. P ă r e a a p r o a p e să fi uitat de prezenţa ei.

şi mă d u c către el. . V o c e a lui deveni ascuţită. Şi am tot strigat-o.a m simţit copleşit de grabă... o p r e s i m ţ i r e c u m p l i t ă . E ceva alb. . . nu vreau să văd. m . N u m ă face s ă m ă uit! — Ştefan. . d a r nu mă p o t împotrivi. M i r o s e a a s e m e n i grăsimii arse. nu trebuia să mă duc. — Nu v r e a u să v ă d . Nu eşti acolo. p e n t r u că e r o c h i a ei. Cuvintele îi ieşeau ca nişte s p a s m e î n t r e t ă i a t e . strigătele mi s-au stins.. E l e n a îi cuprinse cu cealaltă m â n ă de­ getele care o strângeau ca o m e n g h i n e . T r e b u i a s ă m e r g m a i d e p a r t e .a m a m i n t i t d e u n loc p e c a r e K a t h e r i n e î l î n d r ă g e a . . . cu i c n e t e . . . D a r p e c â n d mă a p r o p i a m .. — Nu p o t să mă m a i a p r o p i i . Am înce­ put să o căutăm pe Katherine prin grădină. . N u m ă p u t e a m m i ş c a . e-n regulă. d a r o fac.. ca un c o ş m a r . g r ă b i n d tot m a i m u l t pasul şi strigând. .a d u c a m i n t e e x a c t c u m e r a totul în a c e a zi. uită-te la m i n e ! D a r el nu m a i a u z e a . T r u p u l lui t r e m u r a tot m a i tare. A m p o r n i t într-acolo. zidul. ca un copil îngrozit. dilataţi. în acea clipă am uitat de f o a m e a şi slăbiciu­ n e a m e a . t e a m a creştea tot m a i mult.. de o nevoie p r e s a n t ă . Şi pe u r m ă ştiu. Soarele strălucea pe chiparoşii înalţi şi pe pinii din g r ă d i n ă . în spatele copacului. . V ă d co­ p a c u l .. E r o c h i a lui K a t h e r i n e . spre sur­ p r i n d e r e a m e a . c a ş i c u m n u l e m a i p u t e a con­ trola. Brusc. Şi m e r g în spatele c o p a c u l u i şi o v ă d pe p ă m â n t şi e a d e v ă r a t . . — Ştefan! e x c l a m ă Elena. C e v a alb sub c o p a c . M . Ştefan. cu răsuflări scurte. E r a c ă t r e m a r g i n e . grăbită. — Ştefan. Şi ştiam că nu tre­ buia. acoperindu-le cu totul. . totul s-a î n t â m p l a t a t â t d e încet. A c u m respira s a c a d a t . te rog! D a r el nu p ă r u să o a u d ă . M i . o t e a m ă . — Ştefan. ca şi c u m nu p u t e a să le rostească suficient de repede. Res­ piraţia lui era r a p i d ă . C u fiecare pas. — Ajunsesem a p r o a p e la c a p ă t u l g r ă d i n i i c â n d m i . D a m o n şi cu m i n e am t r e c u t iute p r i n t r e ei. se c u t r e m u r a ..250 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 251 t e a m ă . Şi albul acela. Eşti aici. îl simţea p r i n degetele încleştate în j u r u l mâinii ei. . R o c h i a albă a lui K a ­ t h e r i n e . făcând-o să o d o a r ă . . — A fost c a . A p r o a p e că îmi m i r o s e a m t e a m a . Degetele lui îi striveau a c u m m â n a . strigând-o m e r e u . ş i totuşi tre­ b u i a s ă m ă mişc. strigând-o. d o a r a încuviinţat din c a p .. Nu trebuie să mă duc acolo. Alb cu a u r i u pe d e d e s u b t .a m întors c ă t r e D a m o n şi i-am spus că trebuie să o găsim pe K a t h e r i n e şi. E l e n a simţea t r e m u r u l din t r u p u l lui Ştefan. S i m ţ e a m . cu mine. . Avea ochii m a r i . ştiu. u n zid j o s l â n g ă u n lămâi.

S p u n e a . îmi p a r e atât de r ă u . — O h . e un inel. strângându-1 lângă ea. ca şi c u m p u t e a să ţină groaza d e p a r t e de el d o a r c o n t i n u â n d să vor­ bească. m â n g â i n d u . Eu luasem inelul lui K a t h e r i n e şi el a încercat să mi-1 smulgă din m â n ă . O h . cred că a înnebunit. . Brusc. A luat bile­ tul şi 1-a citit. Ştefan strigă cu o voce dis­ p e r a t ă : K a t h e r i n e . p e n t r u asta. el se linişti şi î n ă l ţ ă capul. A c u m stătea aşezat pe jos. şi avea expresia u n u i băieţel n e d u m e r i t . în el scria că fusese egoistă. Amân­ doi am î n n e b u n i t . S-a expus luminii soarelui. L â n g ă o m â n e c ă a rochiei se află o b u c a t ă de perga­ m e n t . şopti ea. în v r e m e ce ea îl ţinea lipit de r o c h i a ei a l b a s t r ă . D a r . d a r K a t h e r i n e nu e în ea.. d a r nu reuşi.u n fel. S i m ţ e a c u m ochii i se u m p l u de lacrimi de milă. c a r e îmi î n m o a i e p i c i o a r e l e . ca şi c u m tot t r u p u l ei fusese cufundat în a p ă rece ca gheaţa. — . S p e r a c ă o d a t ă dis­ p ă r u t ă . în cele d i n u r m ă . — P e r g a m e n t u l e r a un bilet. şi a fost alegerea ei. îi şoptea tot felul de vorbe m e n i t e să-1 aline. I se făcu pie­ lea ca de g ă i n ă şi î n c e r c ă să-i s p u n ă ceva. . N o i am omorât-o. Elena îl ţinu în v r e m e ce el t r e m u r a . Şi. nişte discuri negre uriaşe. ce-aijacut? Apoi căzu în genunchi. Are o d u h o a r e c a r e îmi face g r e a ţ ă . — Şi-a d a t viaţa. şopti Elena. gâfâit. Ştefan c l ă t i n ă d i n c a p .i umerii care se zguduiau de plâns. . . cuprins de jal­ nice suspine. aşa că p o a t e totul nu e decât o glumă. noi doi nu ne v o m m a i urî. Ştefan. El povesti m a i d e p a r t e . p e n t r u m i n e şi D a m o n . Că o făcea ca să ne împace. La fel ca c e n u ş a din vatră. exact la fel. inelul ei. şi îşi a c o p e r i faţa cu mâinile. c ă n u s u p o r t a s ă fie c a u z a d u ş m ă n i e i d i n t r e n o i . .a r fi trebuit să . şi nu era o î n t r e b a r e . D a r ochii îi e r a u tot di­ lataţi. nu are nimic de-a face cu tine sau cu D a m o n . d o a r că c e n u ş a asta m i r o a s e a c a r n e arsă. Ştefan. îşi revenise. N . I a r pe o piatră. d a r se v e d e a că se în­ torsese în p r e z e n t . î n e c a t ă într-o g r o a z ă de neînchipuit. . Un inel cu o p i a t r ă albastră. . — K a t h e r i n e nu e acolo. I n e ­ lul lui K a t h e r i n e ..252 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 253 V o c e a lui crescu şi a p o i se opri. . V o r b i răguşit. d â n d în cele din u r m ă dru­ m u l degetelor Elenei. II ţinu de umeri. d u p ă tot acest t i m p . E l e n a se simţi înfrigurată. pe o p i a t r ă aflată nu d e p a r t e . — K a t h e r i n e şi-a scos inelul. d a r rochia ei e pe p ă m â n t şi e plină de cenuşă. că voise să ne a i b ă p e a m â n d o i . î n t r . î n c e r c â n d să nu se g â n d e a s c ă la p r o p r i a ei o r o a r e . ca şi c u m voia să în­ d e p ă r t e z e a d e v ă r u l cuvintelor ei. Suspinele lui sfâşietoare c o n t i n u a r a . nu înţelegi că ceea ce a făcut K a t h e r i n e a fost greşit? A fost c h i a r egoist. Şi pe u r m ă . — D a m o n s-a apropiat în spatele m e u .

a m înjunghiat fratele în i n i m ă . Şi a p o i forţa s-a scurs d i n m i n e şi am căzut. N e .. î n s c h i m b . t â r â i t u l greieri­ lor. d a r brusc a v e a m î n m â n ă spada. să-1 omor. F u r t u n a trecuse. d a r expresia a c e e a c u m p l i t ă . Cu ultimele puteri. d e p a r t e de ea. — N . E r a m p r e a slăbiţi ca să ne m a i facem r ă u u n u l altuia. fusesem .a m tre­ zit a m â n d o i în m o r m â n t u l nostru. ca să î n c h e i e m înainte să ajungă el la noi. Se aplecă în spate. p e dalele d e p i a t r ă . n e . N e . fără să se oprească: — Am simţit d u r e r e a oţelului. N e .a m spus nişte lucruri îngro­ zitoare. ca şi c u m sloiul pe c a r e îl simţise în piept m a i d e v r e m e îi cuprinsese tot tru­ pul într-o încleştare î n g h e ţ a t ă .a m luptat.a m l u p t a t m a i îndârjit. şi închise ochii.m i în inimă.m i a d u c aminte c â n d n e . D a r D a m o n fusese î n t o t d e a u n a m a i puternic. l-am simţit străpung â n d u . am simţit tăişul spadei lui D a m o n t r e c â n d pe lângă g a r d a m e a . î m i a d u c aminte c u m tata a strigat din casă.a m transformat. Ş i e r a m confuzi. v â n t u l t r e c â n d p r i n t r e copaci. d a r el c o n t i n u ă . o lovitură p u t e r n i c ă . d a r el a fugit afară în n o a p t e . m i . Şi e r a m doi l u p t ă t o r i pe măsură. de copil în transă. spuse Ştefan. în c a m e r a lui Şte­ fan. şi p r i n fereastra s p a r t ă E l e n a a u z e a z g o m o t e l e b l â n d e ale nopţii. A u z e a m în d e p ă r t a r e strigătele tatălui m e u şi ţipetele servitorilor. şi în acea zi p ă r e a şi m a i iute. E l e n a stătea î n c r e m e n i t ă . V o i a m să distrug p e n t r u t o t d e a u n a chipul acela arogant. — D a m o n se a p r o p i e şi se aplecă d e a s u p r a m e a . am murit. î m b r ă c a ţ i în cele m a i b u n e h a i n e .a m trezit în m o r m â n t u l m e u .254 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 255 o facă. F a ţ a lui e r a desfigurată şi obosită. N e lup­ t a m . N e . îngrozită. sângele lui K a t h e r i n e abia ne fusese de ajuns să ne r e v e n i m . ca şi c u m se schimbase m a i mult decât m i n e .a m întors spre casă. R i d i c ă p r i v i r e a c ă t r e E l e n a şi î n c h e i e simplu: Şi aşa.a m m a i ştiut nimic. d a r tot ce v e d e a m era chipul lui D a m o n . E l e n a făcu ochii m a r i . N u . şi ce-i făcuse lui K a t h e r i n e . D i n fericire.m ă a d â n c . Ştefan t ă c u o clipă. P â n ă în miezul inimii.. a p o i spuse încet. V o i a m să-1 fac să sufere p e n t r u c e e a ce îmi făcuse. N e . A m r ă m a s întins acolo. dispăruse. P e n t r u tot ce îmi făcuse m i e . t ă c e r e a e r a a d â n c ă . L-am strigat p e D a m o n . Apoi l-am simţit p ă t r u n z â n d u .a m ridicat sabia şi l-am o m o r â t . O c h i i aceia negri c a r e e r a u ca b e z n a u n e i n o p ţ i fără l u n ă . Şi astfel că atunci c â n d tata încă m a i striga de la fereastră. p â n ă ce m . — A t â t D a m o n cât şi eu a v e a m în n o i suficient d i n sângele lui Katherine ca să nu m u r i m cu a d e v ă r a t . aşezaţi p e d o u ă lespezi a l ă t u r a t e .a m învinuit u n u l pe altul p e n t r u ceea ce se întâmplase. a p r o a p e ca în vis: Aşa că m i .

Asta a fost o prostie. Mult timp n-am ştiut n i m i c de D a m o n . A p r o a p e inconştient. P e n t r u c ă D a m o n o m o r a o a m e n i . fie să le s u p u n e m voinţei n o a s t r e . M a i sunt şi altele. l-am c o n d a m n a t s ă trăiască în î n t u n e r i c . pri­ m u l m a r t i r al creştinătăţii. cu sângele lui K a t h e r i n e atât de p u t e r n i c în venele lui. şi r a p i d i t a t e . Am fugit de acolo şi eu.o p e K a t h e r i n e c u m â n d r i a ş i gelozia m e a . ş i l-am o m o r â t p e D a m o n c u u r a m e a . V o c e a lui D a m o n e r a foarte p u t e r n i c ă în m i n t e a m e a . S p u n e a că a c u m el . In t i m p . . U n g â n d p r i n d e a formă î n m i n t e a ei. D a r a m făcut m a i r ă u d e c â t să-1 ucid. în î n t u n e r i c . eu însumi animal. Ştefan. Aşa mă c h e a m ă . sângele i s-ar fi subţiat şi apoi a r f i d i s p ă r u t . Le p u t e m p e r c e p e p r e z e n ţ a . D a r o m o r â n d u . r e p e t ă : N u . Şi acolo am stat de a t u n c i . ar fi avut o şansă. p u t e m deveni animale. A m o m o r â t .a u văzut. Ştefan râse a m a r . Acestea sunt cele d e b a z ă .u n fel m a i p u t e r n i c ă d e c â t orice. fie să p u n e m s t ă p â n i r e pe ele. simţim minţile.n u m i t e l o r Compagnie di ventura. Elena? î n s e a m n ă salvare. m â n t u i t o r . I a r c â n d o a m e n i i sunt o m o r â ţ i . în singurul loc u n d e e r a m în siguranţă.. I a r e u a m găsit î n b u z u n a r inelul ei. Şi cu cât ucizi mai mult. servitorii au î n c e p u t să ţipe şi au alergat să a d u c ă un p r e o t . într-o zi. — F o r ţ ă . — C e . şi am primit şi n u m e l e Sfântului Ştefan.256 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 257 î n g r o p a ţ i cu inelele pe care ni le d ă d u s e K a t h e r i n e . pen­ t r u c ă b e a sânge o m e n e s c . P u t e m d e a s e m e n e a să. Apoi. E l a r f i d e v e n i t d i n n o u u n o m n o r m a l . O ascuţire a simţurilor. E ca şi c u m în acele ul­ time clipe de groază şi luptă sufletul are cea m a i m a r e vibraţie. Probabil că s-au gândit că ea mi-1 dăduse. m e r c e n a r i nemiloşi c a r e jefuiau şi devas­ t a u . — N u . Am încercat să mă d u c acasă. şi u n e o r i n a t u r a g â n d u r i l o r . L-am c o n d a m n a t la o viaţă veşnică şi chinuită. puteri? î n t r e b ă E l e n a . E l e n a .. . Apoi. In a c e a v r e m e eu t r ă i a m în afara zidurilor cetăţii. cu o voce m a i p u t e r ­ nică. C â n d m . Ştefan duse m â n a la gât şi p i p ă i cercul mic de aur. l u p t â n d şi b â n d sângele victimelor sale. Ştii ce î n s e a m n ă Salvatore în italiană. spuse E l e n a . e r a capa­ bil să se h r ă n e a s c ă din P u t e r i m a i m u l t d e c â t m i n e . S-a osândit singur. D a c ă n-ar fi m u r i t atunci. . a p r o a p e m o r t d e foame. Cu sufi­ cient s â n g e o m e n e s c n e p u t e m s c h i m b a forma. Acela e locul m e u . m a i ales n o a p t e a . esenţa vieţii pe care o dăruiesc este î n t r .1 atunci. cu atât m a i intense devin P u t e r i l e . El te-a o m o r â t pe tine. I-am luat singura şansă de sal­ vare. P u t e m să s e m ă n ă m confuzie în minţile m a i slabe. A s t r ă b ă t u t ţ a r a a l ă t u r i de ei. D a r ce s-a î n t â m p l a t a p o i cu el? — Un t i m p s-a a l ă t u r a t a ş a . . I a r eu l-am osândit pe fra­ tele m e u să trăiască în iad. aşa c u m s p u n e a i tu. E r a m a i p u t e r n i c c a m i n e . i-am a u z i t vocea î n m i n t e a m e a . o m o ­ r â n d animale.

spuse E l e n a . Ştefan? — Nu ştiu.m i a d u c a m i n t e . . I d e e a care p r i n d e a formă în m i n t e a ei e r a a c u m a p r o a p e convingere. — Ce c o n t e a z ă ? C i n e altcineva ar fi p u t u t . D a r s c â r b a e i dispăruse. D e a t u n c i l-am v ă z u t d o a r d e câteva ori. Că ar p u t e a fi altcineva. . C r e d e a m că o s-o înfrâng. o să mă o m o a r e . acolo c â n d Vickie şi T a n n e r au fost atacaţi. d a c ă n u eu? — D a m o n .o face. L-am crezut şi am ple­ cat.a m înşelat. — E un g â n d plăcut. spuse Elena. şi de un lucru era foarte sigură. uşurată. — Ce s-a î n t â m p l a t în s e a r a asta. U l t i m a d a t ă c â n d s-a î n t â m p l a t e r a m î n cimitir. R e c u n o ş t e a asta. C r e ­ d e a m că d a c ă mă stabilesc într-un orăşel. Am folosit P u t e r e a p e n t r u a-1 convinge să facă ce voiaţi voi. . cineva c a fratele m e u . — Nu. . C e a m a i simplă explicaţie este că eu sunt ucigaşul. nici o altă p r e z e n ţ ă . de a s e m e n e a . D a r asta e şi n a t u r a m e a . Povestea lui o u m p l u s e de o r o a r e şi m i l ă . — D a r nu-ţi aduci a m i n t e să-i fi a t a c a t tu. Aş fi j u r a t că nu i-am luat a t â t de m u l t încât să-i fac v r e u n r ă u . spuse el î n n e g u r a t . Ştefan? T e . î n n o a p t e a asta a m o m o r â t u n o m . De aceea am venit aici. spuse el pe un t o n aspru. Tu nu puteai să faci a s t a . n u . Nu c r e d asta. La î n c e p u t am sperat că ar p u t e a exista o a s e m e n e a explicaţie. — N u . aş p u t e a să mă eliberez de întuneric. S p u n e a că d a c ă o să mă aflu acolo a t u n c i c â n d va veni. . d e p a r t e de vechile amintiri. Şi am fost. spuse Elena. d a r a fost cât pe ce să m o a r ă . spuse E l e n a cu h o t ă r â r e . în FelPs C h u r c h .a i certat cu T a n n e r ? — E u . d a r m . Ştefan nu era u n criminal. nu înţelegi. . D a r a m iscodit c u m i n t e a şi nu am găsit nimic.258 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 259 era condotierul propriei sale compagnia şi se întorcea în Florenţa. P e u r m ă a m plecat. D a r m a i târziu m . şi t e a m ă d e a s e m e n i . c h i a r l â n g ă biserică. A m e ­ n i n ţ a r e a a r ă m a s aceeaşi. Ce altă ex­ plicaţie m a i există? E u c h i a r a m b ă u t sânge din b ă t r â n u l acela de sub p o d în n o a p t e a c â n d ai fugit cu fetele d i n cimitir. î n schimb. Ştefan. şi el este î n t o t d e a u n a mult m a i p u t e r n i c decât m i n e . Aceeaşi întunecime e şi înlăuntrul m e u . El tresări şi Elena văzu c u m umerii i se î n c o r d e a z ă din n o u . O privi în ochi.a m simţit a m e ţ i t şi cuprins de slăbiciune. La fel c u m s-a m a i î n t â m p l a t . î n n o a p t e a c â n d Vickie B e n n e t t a fost a t a c a t ă . — D a r nu tu ai făcut asta. Nu v r e a u să spun că cineva ca D a m o n ar p u t e a să facă lucrurile pe care . D a m o n a profitat din plin de n a t u r a lui şi p a r e să se b u c u r e de latura ei întune­ cată.

p o a t e chiar de trei ori. Ştefan se h o l b ă la ea. P e n t r u că te t e m i de ceea ce ai p u t e a face. cu o r o b ă n e a g r ă şi glugă. simţindu-se c u p r i n s ă de b u c u r i e şi uşurare. — De aceea nu a răspuns chemărilor mele. şi să-şi a s c u n d ă p r e z e n ţ a de m i n e . ai spus că tu poţi s e m ă n a confuzie în minţile m a i slabe. Obrajii ei se îmbujo­ r a r ă c â n d îşi a m i n t i de p r o p r i a reacţie. a t r e c u t pe lângă m i n e cineva î m b r ă c a t c a . iar a c u m o să-ţi s p u n şi eu u n a .. D a r e r a ceva familiar în felul în c a r e păşea. n o a p t e a asta oribilă se încheia cu ceva m i n u n a t . . Ştefan. P â n ă la u r m ă . să crezi că eşti un ucigaş. şi t o a t e celelalte l u c r u r i stranii care se p e t r e c u s e r ă de c â n d se întorsese din F r a n ţ a . a c u m ştii asta şi nu trebuie să te m a i temi. N . C h i a r d u p ă ce tu te-ai simţit a m e ţ i t în c a m e r a d i n faţă. — Ca o cioară. Ştefan. — D a r c h i a r tu ai spus că nu ai luat a t â t a cât să-i faci r ă u . să le supui. Voia.. Ştefan.260 • Jurnalele Vampirilor Trezirea * 261 le-am v ă z u t . nu-i aşa? spuse ea. c u m a p r o a p e că îi cedase. Ştefan. . ca şi c u m a p r o a p e că se t e m e a să spere. — Şi. . . cine ştie ce i s-a î n t â m p l a t o m u l u i d u p ă c e t u a i plecat? N u e r a cel m a i uşor p e n t r u D a m o n să-1 a t a c e atunci? M a i ales d a c ă D a m o n te-a p â n d i t tot t i m p u l . D a m o n a fost acolo. Ştefan. Pe cât de r e p e d e şi de simplu p u t u . F a ţ a lui Ştefan e r a î n c o r d a t ă . întinzându-şi mâinile c ă t r e el. î n Fell's C h u r c h . A fost el. p o a t e sub o altă f o r m ă . spuse E l e n a . D a r nu t r e b u i e să te m a i t e m i d e asta. m u r m u r ă Ştefan. în v o c e a lui Ştefan se s i m ţ e a o t u l b u r a r e cres­ cândă. încheie ea. . C â t d e s p r e V i c k i e . t r ă g â n d a e r a d â n c în piept. Şi despre c i o a r ă . L-am văzut deja de d o u ă . Dar nu este adevărat. — D a r asta tot nu explică celelalte daţi. Eu am luat sânge de la b ă t r â n . V o i a să te îndoieşti de tine. Se ridică. O h . Ştefan. — El t r e b u i e să fie. Ştefan. ca M o a r t e a . L-am văzut eu. aşa c u m şi tu poţi s u p u n e mintea unui muritor? — D a .a r fi p u t u t să facă asta şi D a m o n cu tine? Să-ţi s u p u n ă m i n t e a . . îi istorisi ce se î n t â m p l a s e în sala de sport şi acasă la B o n n i e . — Ca o c i o a r ă . . tu mi-ai spus o poveste lungă. Buzele lui se strânseră într-o linie albă c â n d îi povesti c u m încercase D a m o n să o sărute. — De-asta ai fost atât de rece cu m i n e . eu c r e d că D a m o n a fost în s e a r a asta în C a s a Bântuită. S p u n c ă D a m o n este aici. Vickie şi b ă t r â n u l . şi nu i-am p u t u t v e d e a chipul. — V o i a să se î n t â m p l e e x a c t c e e a ce s-a î n t â m ­ plat. D a r îi spuse totul lui Ştefan.

Ştefan. Şi tu nu ştii ce am gân­ dit despre tine. Ce-aş p u t e a să le fac oaselor tale fragile? spuse el. a d ă u g ă ea. îşi simţea pulsul zvâcnindu-i în tot t r u p u l . sau c h i a r să te o m o r ? P a t i m a e m a i p u t e r n i c ă decât îţi poţi imagina. cât de m u l t ai iubit-o pe K a t h e r i n e . o rupse în d o u ă ca şi c u m ar fi fost un b ă ţ de chibrit. O c h i i lui e r a u aţintiţi pe gâtul ei î n t r . privindu-1 în ochi. Sigur. o luă d e j o s şi cu o mişcare a unghiilor sfâr­ tecă faţa de m ă t a s e . D a c ă îmi d a u o d a t ă frâu liber. In p a r t e a cealaltă a c a m e r e i e r a o p e r n ă a r u n c a t ă de pe p a t . nu vreau să mă transformi.ţ i p o ţ i î n c h i p u i ce-aş p u t e a să-ţi fac? Se î n d r e p t ă cu paşi m a r i către c ă m i n u l rece şi luă de acolo o bucată m a r e de lemn. V r e a u să fíe la fel şi cu n o i . — Tu nu vrei să-mi faci rău. D a r p u t e m să î m p ă r ţ i m p u ţ i n fără să se î n t â m p l e asta. în şcoală. spuse ea cu convin­ gere. d a r el n u . C r e z i c ă n u m a i a m nici u n motiv s ă m ă tem? E p o ­ sibil ca D a m o n să fi a t a c a t o a m e n i i aceia. — Daţi c â n d mă g â n d e a m că o să te a p u c şi o să te forţez să-mi cedezi chiar acolo. şi m a i încet. nu-i aşa? Ştiu. Asta p ă r u să îl înfurie. spuse ea încet.o singură mişcare. — N u ? Au fost a t â t e a daţi. cu venele p u l s â n d a b i a v ă z u t e sub piele. Ştefan. Ştefan. — C r e d că ştiu. — Pielii tale moi? . — Nu ştii ce-mi ceri. m a i groasă decât b r a ţ e l e Elenei î m p r e u n ă . C â n d e r a m a t â t d e t e n t a t d e gâtul tău alb. Mi-ai spus c u m a fost cu K a t h e ­ rine.u n fel c a r e îi a m i n t e a d e ochii lui D a m o n . D a r ea nu m a i e a c u m . spuse E l e n a . şi eu sunt aici. şi îi privi braţele întinse spre el ca şi c u m ar fi fost nişte şerpi. T o t nu înţelegi ce sunt.. El înghiţi cu greu.262 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 263 — Nu trebuie? Ştefan respira repede a c u m . nu înţelegi ce p o t face? Ea stătea şi îl p r i v e a c a l m ă . în încheietu­ rile mâinilor şi în î n d o i t u r a cotului. D i n t r . — Nu e nevoie să mă forţezi. şi în gât.m i c o n t r o l e a z ă gândurile. cu ochii chinuiţi. Am luat o h o t ă r â r e . V r e a u să fiu cu tine. — Nu ştii ce vorbeşti! Ştefan stătea rigid. ce mă va împiedica să te transform. E l e n a îşi p ă s t r ă vocea calmă. cu b ă r b i a u ş o r ridi­ cată. c â n d te p r i v e a m în văzul lumii. Şi te iubesc. ş i E l e n a simţi c u m i n i m a îi b a t e m a i t a r e . — Nu-ţi ajunge ce-ai văzut? Sau t r e b u i să-ţi a r ă t m a i m u l t ? N u . d e gâtul tău subţire şi alb. c â n d cu greu mă a b ţ i n e a m să nu te ating.. V r e a u să o faci. cu chi­ p u l cuprins de furie.

O privi în o c h i Q clipă. A m â n d o i r e s p i r a u repedl a c u m . E r a acelaşi rânjet feroce p e care-1 văzuse p e . E l e n a simţi c u m o s t r ă b a t e un fior de p a t i m ă . Se g â n d i la asta. r ă s p u n z â n d î m p o t r i v a voinţei lui. î m p r e u n ă . Simţi s c h i m b a r e a . Simţi t r u p u l lui Ştefan înfiorându-se şi s t r â n s o a r e a aspră pe u m e r i i ei slăbind. îşi dezgoli dinţii. şi îi cuprinse faţa. D a r m a i presus de orice simţăminte. p r i m i n d s ă r u t u r i l e ei b l â n d e cu aceeaşi b l â n d e ţ e . ci d o a r la Ştefan. trase spre ea gura aceea rânjită. şi că buzele ei e r a u u ş o r întredeschise. E l e n a închise ochii şi se g â n d i d o a r la Ştefan. e r a o t a n d r e ţ e de o intensitate a p r o a p e î n s p ă i m â n t ă t o a r e . Ştia c ă p e c h i p u l ei n u se citea despre K a t h e r i n e deveniseră p r e a d u r e r o a s e . c â n d înţelese că ea nu se l u p t a cu el şi nici nu-1 respingea. la fel ca a t u n c i c â n d amintirile . R i d i c ă mâinile.264 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 265 Apoi se a p r o p i e de E l e n a cu o iuţeală nefireas< i înainte ca ea să-şi d e a s e a m a ce se î n t â m p l ă . de p a r c ă ea s-ar fi p u t u t frânge în mâinile lui. spuse el cu o voce schimbai a E l e n a r ă m a s e ca p a r a l i z a t ă o clipă. ai u n u i v â n ă t o r . şi sărută a c e a g u r ă de a n i m a l de p r a d ă c a r e o a m e n i n ţ a s e cu câteva m i n u t e în u r m ă . apoi ceva din a d â n c u l sufletului ei se dovedi mai pu ternic. cu un şuierat sălbatic c a r e făcu să i M ridice Elenei p ă r u l pe ceafa. Apoi. şopti ea. nu la lucrurile î n g r o z i t o a r e pe c a r e le aflase în seara asta. E l e n a aşteptă p â n ă c â n d n e d u m e r i r e a i se reflect. E l e n a simţi c u m el î n c e p e să t r e m u r e . Ii simţi obrajii reci în p a l m e . făcând-o să parj a p r o a p e r u g ă t o a r e .! şi în ochi. el era l â n g ă ea şi o s t r â n g e a de u m e r i . n n periş. cu gingăşie şi h o t ă r â r e . < U a t â t a b l â n d e ţ e . — G â t u l u i tău alb.i privirea. c a r e îi m â n g â i a s e p ă r u l a t â t de uşor. î m b l â n z i n d u . a l u n g a u t o a t ă t e a m a şi d i s p e r a r e a şi s i n g u r ă t a t e a d i n l ă u n t r u l lor. la acel chip înspăimântaţi >i. u i t â n d u si lung. a s e m e n e a u n u i fulger de v a r ă . şi simţi p a s i u n e a cu c a r e îi răspunse Ştefan. El î n c e r c ă să se împotrivească. II ţinu în felul acesta. t r a n s f o r m a r e a gurii lui pe m ă s u r ă ce el c e d a . Şi ştiu că învinsese. îşi spuse E l e n a în v r e m e ce Ştefan o aşeza cu b l â n d e ţ e pe p a t . E r a ca şi c u m . sărutându-se. d e v e n i n d î m b r ă ţ i ş a r e . — N-ai să-mi faci n i c i o d a t ă r ă u . t e a m a . ca şi c u m ar fi v r u t să-i r e p r o ş e z e s t r â n s o a r e a furioasă pe u m e r i i ei goi. c o n s t r â n s ă p a r c ă . D a r b l â n d e ţ e a ei e r a m a i p u t e r n i c ă d e c â t t o a t ă p u t e r e a lui n e o m e ­ nească. N u e r a nevoie d e g r a b ă sau d e d u r i t a t e . cu b l â n d e ţ e . Şi v ă z u cuta n e d u m e r i r e a i se aşterne încet pe faţă. a p o i . în cercul s t r â m t al braţelor Iul c a r e o s t r â n g e a u . E r a u colţii u n u i animal de p r a d ă . d e n e ­ suportat. în acelaşi ritm. aceiaşi dinţi albi în c a r e caninii deveniseră in credibil de lungi şi de ascuţiţi. ci d o a r b l â n d e ţ e a şi iubirea. copleşindu-le.

el îl scoase din t e a c ă şi-şi făcu o mică tăietură la b a z a gâtului. — O h . Aş v r e a să poţi s ă r ă m â i p e n t r u t o t d e a u n a . şopti. Elena o privi cu ochii m a r i . înăbuşită de p ă r u l ei. . atâ­ tea motive p e n t r u a fi î m p r e u n ă . în v r e m e ce afară greierii c o n t i n u a u să-şi t â r â i e c â n t e c u l . î n d r e p t a t către Ştefan. D a r n u poţi. înlocuită de o p l ă c e r e c a r e o făcu să t r e m u r e . care nu se m a i a s c u n d e a în spa­ tele zidurilor. gândi ea. Ştefan. S p u n e . v o m fi împreună. — Ai î n c r e d e r e în mine? şopti el. spuse ea. Apoi simţi o d u r e r e ascuţită. făcându-i i n i m a să b a t ă m a i năvalnic şi să i se taie răsuflarea. O făcea să se simtă ciudat de m o a l e şi de ameţită.1 de electricitate. Aveau a t â t de m u l t e lucruri să-şi s p u n ă . lăsându-se în voia patimii. voi fi alături d e tine. privi sângele la fel de strălucitor ca boabele de ilice. V o c e a lui se auzi încet. Ii simţi buzele atingându-i pielea.m i c ă m ă crezi. O c h i i li se î n t â l n i r ă d i n n o u . şopti: O r i c e s e . îi trase din n o u gura în jos. Apoi o ţinu în b r a ţ e m u l t t i m p . E r a p u m n a l u l . Şi c â n d ea d o a r încuviinţă din c a p . — Ştiu. la fel de încet. el se mişcă. cu b l â n d e ţ e . o făcea să î n c h i d ă ochii şi să-şi d e a c a p u l pe spate. In cele din u r m ă îi privi chipul. — Mâine. F ă r ă să-şi ia privirea de la ea. îi simţi răsuflarea caldă şi rece t o t o d a t ă . Şi. E timpul. — Aş v r e a să poţi să r ă m â i aici. Un val i m e n s de t a n d r e ţ e o străbătu. I a r privirea pe care o v ă z u în ochii lui o făcu să se simtă fără p u t e r e . O r i c e se-ntâmplă.n t â m p l ă . rezemându-se de u m ă r u l lui. sărutările deveniră din ce în ce m a i stă­ ruitoare.266 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 267 T r e p t a t . Ea îl privi fără t e a m ă şi apoi se uită din n o u fix în ochii lui. î n c ă r c â n d u . de d a t a asta către gâtul ei. Ştefan. te cred. r ă m a s e cu pri­ virea a ţ i n t i t ă în ochii ei în t i m p ce î n t i n d e a m â n a d u p ă ceva aflat lângă p a t . D a r d u r e r e a dispăru a p r o a p e imediat. un c h i p c a r e în sfârşit i se dezvăluia. d a r c â n d el o trase către el nu se îm­ potrivi. într-o înţelegere tăcută. şi E l e n a simţi fulgerul de v a r ă străbătându-i în valuri tot t r u p u l . r ă s p u n s e ea. In cele d i n u r m ă . E l e n a . Apoi.

O luă pe O l d Creek R o a d . ironică. u p ă ce o lăsă pe E l e n a duse în p ă d u r e . S u b p ă t u r a frunzelor m a r o n i i p ă t a t e . Lăsă m a ş i n a şi încercă să regăsească d r u m u l c a r e d u c e a către luminişul u n d e văzuse cioara. simţi p â l p â i n d u n r ă s p u n s . Eşti supărat. Aici era. a r u n c ă u n g â n d iscoditor. — Ai grijă. n u . D a m o n se afla în faţa lui. A r ă t a ca şi c u m e r a acolo de m u l t e ore. înconjurat de stejari b ă t r â n i . — Ai omorât în seara asta. R e s p i r â n d a d â n c p e n t r u a se c a l m a . spuse Ştefan a p ă s a t . căci îşi a m i n t i de forma u n u i a n u m e tufiş sau de un c o p a c n o d u r o s . A t r e c u t m u l t ă v r e m e . catifelată. cu braţele încrucişate pe p i e p t . — Aşa deci. şi nu-1 p u t e a localiza în spaţiu. p e n t r u a-şi a d u n a Puterile. către locul u n d e oprise în p r i m a zi de şcoală. frate. î n d e p ă r t ă o bucăţică de coajă de c o p a c de pe m â n e c a j a c h e t e i de piele la fel de d e t a ş a t c a p e v r e m e a c â n d îşi a r a n j a m a n ş e t e l e d e b r o c a r t . î n t r e b ă t o r . Puterile tale sunt la fel de slabe ca î n t o t d e a u n a . b ă n u i e s c . Ai m a r e grijă în n o a p t e a asta. . p o a t e că m a i existau încă oasele iepurelui. Am făcu t-o d o a r p e n t r u că v r e a u să fiu a p r o a p e de tine.Trezirea • 269 15 Ş i p e n t r u p r i m a o a r ă d e c â n d venise î n Fell's C h u r c h . Fraţii ar t r e b u i să fie apropiaţi. p â n ă ce ajunse la locul deschis. din c a u z a micilor m e l e incursiuni în teri­ toriul t ă u . — Nu a t â t de m u l t ă cât crezi tu.a m p i e r d u t din ochi de-a lungul anilor. Instinctele lui de v â n ă t o r îl ajutară. Nu sunt p r e a îngăduitor. Ştefan îşi a m i n t i de acea voce. Şi ai î n c e r c a t să mă faci să c r e d că eu am fâcut-o. Ştefan se — Nu t e . nu? Ah. D a r tu n-aveai c u m să ştii asta. m e r g â n d pe sub norii cenuşii p r i n care nu se v e d e a nici un petic de cer. spuse î n c e t Ştefan. c o n t i n u ă calm D a m o n . D a r p ă r e a slab şi t r e m u r ă t o r . Oftă şi se î n t o a r s e . e a d e v ă r a t . şi î n c r e m e n i . frate. r e z e m a t d e cel m a i m a r e stejar din luminiş. — Sfântul Ştefan furios? Ca să vezi. . . pe un t o n a m e ­ n i n ţ ă t o r .

î n c â n t ă t o a r e a E l e n a e m u l t m a i generoasă. p ă r â n d să se s t r â n g ă î n t r . — O h . F u r i a d i n a d â n c u l lui Ştefan se a d u n ă . frate dragă. Nu vrei să î m p ă r ţ i nimic. n u . Spuse. da. — întotdeauna ai fost egoist. P a r i slăbit ş i p r o s t h r ă n i t . Suficient de p u t e r n i c ă p e n t r u a te respinge. T e c a m aţâţă. să-i frângă gâtul lui D a m o n .o . aşa c u m e r a K a t h e r i n e . te înşeli în p r i v i n ţ a ei. Ai grijă! spuse c â n d Ştefan î n a i n t a către el. E p u t e r ­ nică. din fericire. N u e deloc g e n u l t ă u . buzele lui D a m o n se a r c u i r ă î n t r . D a m o n a d ă u g ă . încet. p r e a frumoasa t a d o m n i ţ ă a p r o a p e că a leşinat în braţele m e l e . ca un soare î n ă u n t r u l lui. p r i m a d a t ă c â n d n e .a m văzut. D a m o n . tu ai avut o fată d r ă g u ţ ă . nu? . Eu nu m i n t niciodată c â n d e v o r b a de ceva i m p o r t a n t . a b i a controlându-şi glasul: — Ai d r e p t a t e într-o s i n g u r ă p r i v i n ţ ă . Ştefan voia să se r e p e a d ă la el. C r e z i că e dulce şi docilă. Nu ţi-a spus de m i c a n o a s t r ă relaţie? Ei. — Şi tu ai şti. — D a r . Nici eu nu sunt p r e a îngăduitor în seara asta. a p r o a p e că mi s-a d ă r u i t pe loc. cel p u ţ i n . D a r n u e . Stai d e p a r t e de ea. — Stai d e p a r t e de E l e n a . S p r â n c e n e l e lui D a m o n se ridicară.u n p u n c t fierbinte şi strălucitor. a p r o a p e cu b l â n d e ţ e : Ştii. frăţioare. n u ? D a m o n îşi desfăcu braţele şi z â m b i din n o u . n e p r i h ă n i t u l m e u frate. în v r e m e ce Ştefan îl privea fix. D a r îmi fac griji p e n t r u t i n e . nu-i aşa? Brusc.u n z â m ­ b e t deosebit de frumos. S i n g u r u l t ă u defect. P o a t e că va desco­ p e r i că îi place m a i m u l t a d e v ă r a t u l î n t u n e r i c d e c â t amurgul palid. să-i şteargă de pe faţă z â m b e t u l acela frumos şi plin de a r o g a n ţ ă . Are în ea un spirit şi un foc cu care tu n-ai şti ce să faci. Eu am avut d o a r un profesor de istorie sfrijit. C r e d că îi p l a c b ă r b a ţ i i în negru. Sau v r e a u să s p u n lipsit d e i m p o r t a n ţ ă ? O r i c u m . — C h i a r aşa? M a i v e d e m noi. D a r s-a t e r m i n a t . Eu. Ştiu că ai pândit-o.270 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 271 — Eşti foarte sigur că n-ai făcut-o? P o a t e că am făcu t-o î m p r e u n ă . şopti el a t â t de a m e ­ n i n ţ ă t o r î n c â t D a m o n c h i a r îşi trase u ş o r c a p u l î n spate. p o t s ă r e c u n o s c a d e v ă r u l despre n a t u r a m e a . o va face. — Asta e o m i n c i u n ă ! — O h . I a r a c u m că ştie ce eşti tu cu a d e v ă r a t . ştiu că ai u r m ă r i t . T o t ce simte a c u m p e n t r u tine e dezgust. în­ c e r c â n d să-şi controleze respiraţia. O singură d a t ă să te m a i a p r o p i i de ea şi-o să-ţi p a r ă r ă u .

Apoi z â m b i fermecător. d a r nu v ă z u nici u r m ă d e el. Ştefan.1 . şi apoi c o p a c u l fu smuls din p ă m â n t . De d a t a asta vocea e r a în m i n t e a lui şi P u t e r e a ei îl z g u d u i p r o f u n d . spuse D a m o n şi îl azvârli cât de d e p a r t e îi î n g ă d u i r ă r ă d ă c i n i l e î n c u r c a t e . frate. — N u . — O r i c u m . o fulgerare. c u m îi j o a c ă muşchii sub c ă m a ş a n e a g r ă subţire. Aici. Ştefan simţi o bătaie pe u m ă r şi se răsuci. amintindu-şi satisfăcut. D a m o n răsuflă a d â n c şi se î n d e p ă r t ă de c o p a c . frate. O m o a r ă . Ştefan s i m ţ e a m i r o s u l p u t e r n i c al p ă m â n t u l u i jilav răscolit. Se auzi un foşnet de frunze m a r o n i i şi el dispăru din n o u . A u r a î n t u n e c a t ă a fratelui său era m ă r i t ă . — î m i stârneşte cheful să fac asta. rupe-i gâtul. şi cu siguranţă nu mirosea la fel de bine. spuse i m p e r i o s ceva în m i n t e a lui Ştefan. . n u . Ştefan se uită î n j u r . — D a . apropiindu-se de un copăcel aflat la câţiva m e t r i m a i departe. Se văzu o mişcare r a p i d ă . sfâşie-i gâtul în fâşii însângerate de c a r n e .m i p l ă c e a acolo. Nu la fel de d r ă g u ţ ca E l e n a . d a r avea în el o cantitate s u r p r i n z ă t o a r e de sevă. a m b ă u t din plin. Ştefan se întoarse în cealaltă p a r t e . pulsatilă. D a r e î n t o t d e a u n a înviorător să simţi sângele n o u c u m c â n t ă în tine. d a r nu văzu nimic în spatele lui. şi D a m o n dispăru.1 . Furios. Se răsuci din n o u . frate. Oftă şi îşi trecu limba peste b u z e . î n c e a r c ă aici. a p r o a p e că s t r ă l u c e a cu esenţa vieţii pe care el o luase. V o c e a v e n e a de d e a s u p r a c a p u l u i său şi c â n d Ştefan ridică privirea îl văzu pe D a m o n cocoţat prin­ tre r a m u r i l e stejarului. spuse p e u n ton a m u z a t D a m o n . D a r ştia că D a m o n se h r ă n i s e foarte bine în a c e a seară. Secolele d o a r cizelaseră eleganţa n a t u r a l ă a lui D a m o n .i . Ştefan îşi a m i n t i şi de acele mişcări graţioase. Şi-mi stârneşte şi cheful să fac asta. — Sus. întinz â n d m â n a ş i î n c e r c â n d să-1 a p u c e p e D a m o n . E r a nevoie de o forţă e x t r a o r d i n a r ă p e n t r u a p r o i e c t a a t â t de clar g â n d u r i . E r a mic. c u rădăcinile a t â r n â n d u . ca şi c u m ar fi ştiut ce g â n d e a Ştefan. — Aici. D a r Ştefan v ă z u c u m răsuflarea lui D a m o n se iuţeşte. uitându-se î n j u r . spuse D a m o n . Avea o d a t ă şi j u m ă t a t e î n ă l ţ i m e a lui D a m o n şi c â n d acesta îl a p u c ă degetele lui nu se u n i r ă în j u r u l t r u n c h i u l u i . de fiecare gest c o n t r o l a t şi precis.272 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 273 O m o a r ă . D a r degetele lui p r i n s e r ă d o a r aer. în spate. — Aici.

Apoi simţi nişte de­ gete a p u c â n d u . frate. că a m e n i n ţ a î n t u n e c i m e a lui D a m o n . C e e a ce v r e a u a c u m e Elena. D a r d e d a t a asta a m u z a m e n t u l din privire î i dispăruse. Şi nu mă tem să le folosesc. N u c o n t e a z ă de ce am venit aici. D a r e r a u ca nişte m â i n i de oţel. Nu te obosi. De ce altă dovadă mai ai nevoie. î n c e r c â n d să lovească. nu-i aşa. frăţioare? Ştefan avu t i m p d o a r cât s ă v a d ă c u m D a m o n cla­ tină obosit d i n c a p .1 d e p ă r . Se lăsă m o a l e p e n t r u o clipă. D e g e a b a . cu violenţă. Vechile Puteri. p e n t r u ca în clipa u r m ă t o a r e să-şi î n c o r d e z e brusc toţi muşchii. Ştefan. Ştefan. î n c e r c â n d să se elibe­ reze. dar ţi-am cruţat de fiecare dată viaţa. J a l n i c e . spuse Ştefan. r e z e m a t de stejarul cel m a r e . Poate că asta te va con­ vinge. — C r e z i că nu p o t s-o fac? Nu te-nveţi m i n t e niciodată. Miezul fierbinte în care se strânsese furia d i n ă u n ­ trul lui a r d e a m a i strălucitor ca n i c i o d a t ă . apoi ceva se mişcă i a r fulgerător • • • • i < A şi se simţi c u p r i n s de nişte m â i n i p u t e r n i c e . se m a i răsuci o d a t ă . E r a la fel de n e p u t i n c i o s ca o p a s ă r e în g h e a r e l e u n e i pisici agile şi p r i c e p u t e . la fel cum tu eşti mai puternic decât aceste jalnice făpturi omeneşti. şi la acei ochi negri ca un h ă u fără fund. Şi d a c ă încerci să mă împiedici să o fac a m e a . lăsându-i gâtul expus. t r u p u l imobilizat. Ştia.i c a p u l p e spate. le voi folosi împotriva ta. Aş fi putut de multe ori să te ucid. Sunt şi mai rapid decât tine. î n c e r c â n d din răsputeri să scape de ele. la fel de palid ca ferestrele cu g e a m jivrat de la p e n s i u n e . D a m o n se desprinse de copac şi spuse cu glas tare: — T e avertizez. Ştefan? Eu sunt mai pu­ ternic decât tine. iar g u r a lui e r a strânsă într-o linie subţire. şi apoi simţi d u r e r e a . d e v e n i r ă sălbatice. — Poţi să încerci. avea braţele ţintuite la spate. t r ă g â n d u . O c h i i lui e r a u negri şi i m p e n e t r a b i l i . Dacă vei lupta împotriva mea.274 * Jurnalele Vampirilor Trezirea • 275 î n c e t . spuse v o c e a din capul lui. şi îl v ă z u pe D a m o n în poziţia lui iniţială. — De-asta ai venit aici? Ca să mă chinui? Am fost îndurător cu tine. n u m i t e î m p o t r i v i . şi am şi alte Puteri de care tu nici măcar n-ai auzit. te o m o r . făcându-i zbaterile inutile. întotdeauna ai fost încăpăţânat. revărsându-şi l u m i n a ca o î n t r e a g ă galaxie de aştri. Z b a t e r i l e lui se înteţită. î n c e r c â n d să a j u n g ă la z o n a vulnerabilă de sub b ă r b i a lui D a m o n . In clipa u r m ă t o a r e lupta. Ştefan privi chipul fratelui său. Lovi cu sălbăticie. D a r mâinile nemiloase d o a r îşi măriră strânsoarea. trăgându-se în jos cu t o a t ă g r e u t a t e a . Dar acum e diferit. într-un fel.

Ochii aceia întunecaţi ca n o a p t e a a r d e a u triumfători. să reziste în faţa slăbiciunii care îi î n m u i a picioarele. de multe ori regretase ceea ce îi făcuse fratelui său. — E l e n a nu este a ta. E r a ca şi c u m t o a t ă u r a pe care o avusese p â n ă a t u n c i p e n t r u D a m o n fusese d o a r o p i c ă t u r ă de a p ă în acest o c e a n î n s p u m a t . II d u r e a tot t r u p u l . p e u n strat d e frunze d e stejar u m e d e şi veştejite. Ştefan ridică privirea. sunt m a i p u t e r n i c d e c â t tine. suficient de p u t e r n i c p e n t r u a te nimici.s e pe acele p u n c t e d i n p i e l e a lui u n d e se înfipseseră dinţii lui D a m o n . c o n c e n t r â n d u . In lungile veacuri care trecuseră. a prăzii. c o b o r â n d u . p e n t r u a-ţi lua sângele şi viaţa d a c ă v r e a u . d a r nu se scu­ t u r ă . Avea lipite pe h a i n e b u c ă ţ i de frunze u d e şi p ă m â n t .i către u m ă r ş i piept. Gâfâind să-şi r e c a p e t e răsuflarea. a v â n a t u l u i . frate. ridicându-se în picioare şi î n c e r c â n d să nu a r a t e cu ce efort făcea asta. O d u r e r e a g o n i z a n t ă îi a r d e a m a x i l a r u l şi o b r a z u l . A c u m nu voia decât să o facă din n o u . iar r u ş i n e a pe c a r e o simţea e r a c h i a r m a i m a r e decât suferinţa fizică. a s e m e n e a u n u i învingător care-şi p u n e piciorul pe gâtul celui învins. î n c e p u să se î n d e p ă r t e z e .276 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 277 ascuţită a dinţilor. se chinui să se ridice în p a t r u labe. avea s e n z a ţ i a că i se s m u l g e a sufletul la fel c u m fusese smuls din p ă m â n t acel c o p a c t â n ă r . . Ş i încă unul. D a m o n stătea cu c a p u l d a t pe spate. Lasă-mi-o pe E l e n a . cu picioarele uşor d e p ă r t a t e . şi d u r e r e a deveni m a i cumplită. II străpun­ gea ca nişte suliţe de foc. şi sângele lui Ştefan era pe buzele lui. Simţi u m i l i n ţ a şi n e p u t i n ţ a victi­ mei. Şi apoi d u r e r e a p r o v o c a t ă de sângele luat î m p o t r i v a voinţei sale. Ş i î n c ă u n p a s . Refuză să cedeze. Ştefan nu se u i t ă î n a p o i şi nici nu î n c e r c ă să r ă s p u n d ă . altfel o voi face. Apoi. p u n â n d cu grijă un picior în faţa celuilalt. furtunos. Se chinui să m e a r g ă m a i d e p a r t e .s e pe fiecare pas. să se o d i h n e a s c ă . Simţi u n val de a m e ţ e a l ă şi îşi d ă d u s e a m a că îşi p i e r d e cunoştinţa. de m u l t e ori îşi dorise din tot sufletul să-i p o a t ă s c h i m b a soarta. m â i n i l e îi d ă d u r ă d r u m u l şi el se p r ă b u ş i l a p ă m â n t . . C o n c e n t r â n d u . D a c ă ar p u t e a d o a r să se aşeze p e n t r u o clipă. . spuse el p r i n t r e dinţi. Ştefan se simţi plin de u r ă . b r u s c . — Vezi. Mu te-nveţi minte niciodată. frăţioare. Şi nu va fi niciodată. Scrâşni din dinţi şi îşi forţă picioarele să se mişte m a i d e p a r t e . î n c ă u n p a s . o u r ă c u m nu m a i cu­ noscuse vreodată.

şi încă un pas. I a r m i ş c a r e a fulgerătoare fu p r e a m u l t p e n t r u el. N o a p t e a t r e c u t ă i se p ă r e a un m o m e n t din t r e c u t u l î n d e p ă r t a t . C ă z u î n t r u n a . M ă t u ş a ei fusese teribil de îngrijorată c â n d vecinii îi spuseseră despre crimă. 16 e lena se î n d r e p t ă grăbită către liceul „ R o b e r t E. Maşina nu p u t e a fi p r e a d e p a r t e . d i n copilărie. Elena nu putuse să explice nimic. şi apoi şi m a i î n g r i j o r a t ă c â n d n i m e n i n u p ă r e a s ă ştie u n d e e r a E l e n a . F r u n z e l e foşneau sub picioarele lui. N o a p t e a t r e c u t ă t r e b u i s e să se c o n f r u n t e cu m ă t u ş a J u d i t h .278 • Jurnalele Vampirilor î n c ă un pas. a v â n d sentimentul că nu se m a i du­ sese la şcoală de mulţi ani. C â n d E l e n a ajunsese acasă l a a p r o a p e d o u ă d i m i n e a ţ a . de c a r e cu greu îşi a d u c e a a m i n t e . Nu putuse decât să s p u n ă că fusese cu Ştefan şi că ştia că ei e r a cel a c u z a t de crimă. m ă t u ş a era î n n e b u n i t ă d e îngrijorare. d a r reflexele îi dis­ p ă r u s e r ă a p r o a p e cu totul. Şi apoi. î n t u n e r i c u l îi cuprinse t r u p u l şi m i n t e a . C e r u l se î n d u r ă de el şi nu m a i ştiu nimic. în b e z n a nopţii absolute. şi î n c e p u să c a d ă . L e e " . î n c e r c ă să se î n t o a r c ă r e p e d e . d a r că ea ştia că era nevinovat. D a r ştia că astăzi va t r e b u i să înfrunte consecinţele ei. apoi auzi frunzele foşnind în spatele lui. .

d a r el c o n t i n u a să meargă mai departe p â n ă ce dispărea în întuneric. în v r e m e ce se g r ă b e a c ă t r e şcoală. E l e n a se întoarse m e c a n i c cu spatele la uşă. în el văzuse chipul palid al lui Ştefan şi ochii lui furioşi. n-ar fi înţeles niciodată. D a r oare ce î n s e m n a visul? Ce e r a în j u r n a l u l ei c a r e să-1 facă pe Ştefan a t â t de furios? Nu ştia. să-i simtă braţele cuprinzând-o. se uită la ea. văzuse că e r a legată în cati­ fea albastră. T o t ce ştia e r a că avea nevoie să îl vadă. ca şi c u m în j u r u l ei se afla o g r e u t a t e care o stri­ vea. U r c ă în fugă treptele şcolii şi i n t r ă pe coridoarele pustii. trebuise să-1 păstreze p e n t r u ea. Ridica o carte către ea şi-i s p u n e a : „ C u m ai p u t u t să faci asta. E l e n a v ă z u că locul lui e r a gol. Ea striga d u p ă el. acuzatori. să îi a u d ă vocea. Străzile e r a u pustii şi ea e r a singura t r e c ă t o a r e . Ca un a u t o m a t . D e a ­ s u p r a capului ei. Elena? C u m ai p u t u t ? " Apoi lăsa c a r t e a să c a d ă la picioarele ei şi se î n d e p ă r t a grăbit. Simţea d e p ă r t a r e a de el ca pe s e p a r a r e a de p r o p r i u l ei t r u p . în s o m n u l ei agitat şi chinuit. T o a t ă n o a p t e a . p e n ­ tru că ştia că p r i m a o r ă a lui Ştefan e r a latina. M a t t era însă acolo. îşi d o r e a cu disperare să îl v a d ă pe Ştefan. J u r n a l u l ei. prosteşte. cerul e r a cenuşiu şi se p o r n i s e vân­ tul. C â n d profesoara se întoarse din n o u cu faţa la tablă.280 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 281 Restul. D e s c h i s e u ş a şi v ă z u t o a t e feţele întorcându-se c ă t r e ea. ştia că se va simţi bine. u r c ă scările şi se duse spre clasa ei de trigo­ n o m e t r i e . Un fior de furie o străbătu a c u m c â n d se gândi din n o u c u m îi fusese furat j u r n a l u l . C h i a r d a c ă m ă t u ş a J u d i t h l-ar fi crezut. — Nu ştiu. D a r e l n u e r a î n clasă. — Eşti bine? o î n t r e b ă în şoaptă. avusese c o ş m a r u r i despre el. El se tot uita către locul lui Ştefan cu o privire p l i n ă de t e a m ă şi dezgust. apoi c o n t i n u ă . M e r e d i t h se întinse şi îi luă m â n a . C â n d se uitase la carte. d a r se furişă r e p e d e în locul gol de lângă Meredith. I a r în d i m i n e a ţ a asta E l e n a dormise p r e a m u l t şi a c u m întârziase. şi expresia de pe faţa lui o spe­ rie m a i m u l t ca niciodată. D o a m n a H a l p e r n se opri din predat pentru o clipă. tot ce se m a i întâmplase. . D a c ă îl p u t e a vedea m ă c a r p e n t r u o clipă. Se î n d r e p t ă c ă t r e a r i p a de limbi străine. Degetele lui M e r e d i t h e r a u calde şi uscate. Se simţea ca şi c u m e r a sufocată de aerul din j u r u l ei. spuse E l e n a . P r i n ferestruica d i n uşă. U n u l d i n t r e vise în special p ă r u s e a t â t de real. implorându-1. E l e n a o privi pe M e ­ redith.

. nu l-au arestat încă. poliţia crede că a plecat.a plecat. uitându-se î n j u r fără să v a d ă n i m i c . d a r nu-i m a i păsa. d a r a t u n c i de ce-ar fi plecat? — N . Un v â n t tăios îi sufla p ă r u l pe spate şi îi biciuia o b r a z u l . spuse E l e n a p r i n t r e dinţi. M e r s e m a i repede. Bun. — E l e n a . privind d o a r înainte. Elena. Elena. ale lui M e r e d i t h şi ale d o a m n e i H a l p e r n . In j u r u l ei z b u r a u frunze de stejar. întoarce-te! E l e n a ! Auzi strigătele în u r m a ei. fară costum de scafandru. învârtejindu-se în aer. d a r n-a a p ă r u t azi deloc. M e r g e a r e p e d e . — Nu l-au. . spuse ea. Au venit şi la şcoală. .. — L-a forţat. Să-1 ferească D u m n e z e u ! Apoi se răsuci şi p o r n i către uşă. — Nu e a d e v ă r a t . D a r focul distrugător din i n i m a ei era c u m p l i t de a r z ă t o r . Ceilalţi credeau că se ducea d u p ă Tyler Smallwood.282 • Jurnalele Vampirilor Trezirea • 283 — M e r e d i t h . t o a t ă clasa se uita la ele. A c u m . A dispărut. Răsuflarea ei deveni s a c a d a t ă . I n t r ă cu paşi m a r i . spuse. Ieşi d i n şcoală în aerul rece de t o a m n ă . nu? spuse. E l e n a se ridică brusc. — Ştiu că asta crezi t u . V ă z u colegii întorcându-se şi uitându-se la ea. E nevinovat. tot m a i repede. t o p i n d frigul. A u zis c ă i-au găsit m a ş i n a p e O l d C r e e k R o a d . şi picioarele ei s t r ă b ă t u r ă r a p i d distanţa între şcoală şi O l d C r e e k R o a d . chinuindu-se să rostească aceste cuvinte. o î n t r e r u p s e E l e n a . — Să-1 ferească D u m n e z e u d a c ă i-a făcut r ă u lui Ştefan.a r fi plecat niciodată de b u n ă v o i e din oraş. p e n t r u că e vinovat. sau şi m a i r ă u . De acolo o coti c ă t r e P o d u l Wickery şi cimitir. . N-aveau d e c â t să-şi p i a r d ă t i m p u l a l e r g â n d în direcţia greşită. — E l e n a . şi d o a m n a H a l p e r n t o c m a i d e s c h i d e a g u r a să vorbească. un foc de m â n i e care înăbuşi t e a m a z d r o b i t o a r e . ştii ce s-a î n t â m p l a t cu Şte­ fan? — Vrei să spui că tu nu ştii? O c h i i n e g r i ai lui M e r e d i t h se făcură m a r i . C e v a a r d e a în Elena. foarte a d â n c . n-a plecat. — Vrei să spui că cineva 1-a forţat s-o facă? D a r cine? T y l e r n-ar î n d r ă z n i . spuse. E r a ca şi c u m se afla în a d â n c u l u n e i a p e . Poliţiştii s-au dus la p e n s i u n e azi-dimineaţă d e v r e m e şi el nu e r a acolo. c u u n singur g â n d î n m i n t e . că a fugit din oraş. N u . şi E l e n a simţi c u m g r e u t a t e a o striveşte şi m a i mult. A c u m ştia ce î n s e a m n ă o furie de n e s t ă p â n i t . e şi m a i r ă u . Ea ştia ce are de făcut. — N .

norii curgeau pe cer a s e m e n e a u n u i r â u d e c u l o a r e a p l u m b u l u i . — Damon! Nu pierdeţi senzaţionala continuare: Jurnalele VAMPIRILOR 2 . D e a s u p r a ei. E l e n a i g n o r ă totul.284 • Jurnalele Vampirilor pe l â n g ă mesteceni şi sălcii. împle­ tite. E r a ca şi c u m cimitirul încerca să o alunge de acolo. d a r cel care ştia că îl va a d u c e acolo. Se răsuci şi p r i v i r e a ei arză­ toare se p l i m b ă cercetătoare p r i n t r e lespezile de m o r ­ m â n t . p â n ă în mijlocul cimiti­ rului şi se uită în j u r u l ei cu ochi înfriguraţi. ca şi c u m îi a r ă t a forţa lui. Un singur cuvânt. R a m u r i l e dezgolite ale stejarilor şi mestecenilor se z b ă t e a u sălbatic. O p a l ă de v â n t îi a r u n c ă în faţă vârtejuri de frunze. Apoi se î n t o a r s e şi strigă direct în v â n t u l m â n i o s . adunându-şi puterile p e n t r u a-i face r ă u .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful