You are on page 1of 2

El Museo de Esperanto de Subirats (Alt Penedès, Barcelona) es una colección esperantista de carácter privado de las más importantes del

mundo , destacando por un fondo rico y diverso que contiene alrededor de 25.000 objetos. Creado en 1968 gracias a la dedicación del farmacéutico Lluís M. Hernández Yzal, en la actualidad es un espacio abierto al público general y a los investigadores interesados cuyo objetivo es difundir este patrimonio cultural así como los valores del esperanto.

Horaris: Dissabtes i diumenges, visites guiades a les 13h. Possibilitat de concertar visites per a grups Horaro: Sabate kaj dimanĉe gvidataj vizitoj je la 13 h. kun ebleco interkonsenti vizitojn de grupoj Horarios/Timetable: Sábados y domingos, 13h Saturday and Sunday, 13h

The Esperanto Museum of Subirats (Alt Penedès, Barcelona) is one of the most important  private Esperantist collection in the world. It contains  around 25,000 rich and diverse pieces. Founded in 1968 thanks to the dedication of the chemist Lluís M. Hernández, it is open to the general public and to the researchers that aim to spread this cultural heritage as well as the values of Esperanto.

Le Musée d’Esperanto de Subirats est la collection   esperantista  à caractère privée la plus importante de l’Etat espagnol, mise en avant par un vaste et riche fond qui contient environ 25 000 objets. Crée  en 1968 grace au travail du pharmacien Lluís M. Hernández, aujourd’hui c’est un espace ouvert au public et aux chercheurs, son objectif est de diffuser ce patrimoine culturel mais aussi les valeurs de l’esperanto

Contacte/ Kontakto/ Contacto/ More information: info@museuesperanto.org - Tel. 93 899 34 99 www.museuesperanto.org www.facebook.com/museuesperanto c/Zamenhof, 12 Sant Pau d’Ordal (Subirats) Alt Penedès- Barcelona (Catalunya)

Museu
d’ de

Esperanto

Subirats (MES)

Més que una llengua, més que un museu!

Muzeo
de

Ajuntament de Subirats

de Subirats
Pli ol lingvo, pli ol muzeo!

Esperanto
(MES)

Presentació
Situat a Sant Pau d’Ordal (Subirats), un dels més bells indrets del Penedès, el Museu d’Esperanto de Subirats es dedica a la promoció de l’esperanto i els seus valors, al foment de la diversitat lingüística i a la defensa i difusió de l’important fons recopilat pel Sr. Lluís M. Hernández al llarg de més de 40 anys.

Què s’hi pot trobar?

Més de 25.000 objectes de diversa naturalesa: 7000 volums de diferent temàtica, 150.000 postals, 1300 cartells, 15000 revistes i butlletins, fotografies, insígnies, xapes, jocs, escultures, etc.

Què s’hi pot fer?

Kio troveblas en ĝi?

Pli ol 25.000 objektoj diversspecaj: 7.000 librovolumoj kun diversaj temoj, 150.000 poŝtkartoj, 1.300 murafiŝoj, 15.000 bultenoj kaj revuoj, fotoj, insignoj, broĉoj, ludiloj, skulptaĵoj, ktp.

Visites guiades públic general (dissabtes i diumenges a les 13h. Possibilitat de concertar a les 16h) Visites concertades per a grups. Visites concertades per a grups escolars (dll-dv) Tallers d’iniciació a l’esperanto, “Tast d’esperanto”. ( Cal reserva.) Investigar i fer consultes. Recolzem i orientem en treballs de recerca de batxillerat Fer donacions o dipòsits vinculats amb el món esperantista.

Situanta en Sant Pau d’Ordal (Subirats), unu el la plej belaj lokoj de la regiono Penedès, La Muzeo de Esperanto de Subirats okupiĝas pri la progresigo de Esperanto kaj ĝiaj valoroj, kunlaborado por la lingva diverseco kaj pri la konservado kaj diskonigo de la grava havaĵo kolektita de s-ro Lluís M. Hernández dum 40 jaroj.

Prezento

Quins són els objectius del Museu?

El fundador
El Sr. Lluís M. Hernández Yzal (1917-2002), farmacèutic barceloní instal·lat a Sant Pau d’Ordal des de 1945, s’interessà per l’esperanto a finals dels anys 50.Això li permeté escriure’s amb gent de tot el món i començar a col·leccionar llibres i revistes en aquesta llengua. El 1968 inaugura  l’embrió del que seria el Museu d’Esperanto de Subirats en una dependència de la seva farmàcia i dedica tot el lleure i els diners que pot estalviar a augmentar la col·lecció. Finalment edifica el nou museu, que s’obre el 1974, per instal·lar-hi una de les millors biblioteuqes esperantistes del món.

El Museu és un espai obert al visitant, amb una excel·lent biblioteca esperantista que pretén donar a conèixer els valors de l’esperanto i la tasca de manteniment feta per la família propietària i els seus col·laboradors. Des de 2010 es treballa fermament perquè el fons acabi formant part de la futura biblioteca pública de Subirats, on es podria donar a conèixer al màxim aquest valuós patrimoni cultural. Al mateix temps, des del Museu es programen al llarg de l’any activitats obertes al públic i als escolars.

Kiu estas la celo de la Muzeo?

La Muzeo estas ejo malfemita al vizitantoj, kun elstara esperanto-biblioteko kies funkcio estas diskonigi la valorojn de Esperanto kaj la prizorgan taskon de la familio Hernàndez kaj iliaj kunlaborantoj. Ekde 2010, oni firme klopodas por ke la tuta havaĵo de la muzeo iĝu parto de la estonta publika biblioteko de Subirats, tra kiu eblos plej efike dsivastigi ĉi tiun gravegan kulturheredaĵon. Samtempe, la Muzeo starigas jaran programon de aktivaĵoj destinitaj al ĝenerala publiko kaj al studentoj.

Kio eblas fari en la Muzeo?

La fondinto

Vols fer-te’n Amic?

S-ro Lluís M. Hernández Yzal (1917-2002), barcelona apotekisto, transloĝiĝis al Sant Pau d'Ordal en 1945 kaj ekinteresiĝis pri Esperanto fine de la 1950-aj jaroj. Tiu ŝatokupo permesis al li korespondi kun homoj el la tuta mondo kaj komenci kolektadon de libroj kaj revuoj en la internacia lingvo. En 1968 li inaŭguris la ĝermon de tio kio poste fariĝis la Muzeo de Esperanto de Subirats, unuamomente lokita en ĉambro de lia apoteko. Jam en tiu tempo, Ll. Hernàndez dediĉis sian tutan libertempon kaj disponeblan monon al pliriĉigo de sia kolekto. Fine li konstruigis la novan muzeon, malfermita en 1974, por enteni sian esperantan bibliotekon, siakampe unu el la plej bonaj el tutmondo.

Des de 2010 un grup d’entusiastes col·laboradors del Museu constitueixen l’Associació d’Amics del Museu d’Esperanto de Subirats. Si esteu interessants en formar-hi part i donar suport als objectius del Museu podeu contactar-hi a través del següent correu electrònic: amics@museuesperanto.org

Gvidataj vizitoj por ĝenerala publiko (sabate kaj dimanĉe je la 13 h. kun ebleco interkonsenti por la 16 h.) Grupaj vizitoj ĝenerale post interkonsento Grupaj vizitoj de lernejanoj post interkonsento (de lundo al vendredo) Atelieroj pri enkonduko al esperanto “Tast d'esperanto” (Gustumo de Esperanto). Rezervo nepras. Esplorado kaj konsultado. Ni helpas kaj subtenas lernejajn laborojn La muzeo akceptas donacojn aŭ deponojn kiuj koncernas la esperantan mondon

Ĉu vi volas iĝi Amiko?

En 2010, grupo de entuziasmaj kunlaborantoj de la Muzeo starigis Asocion de Amikoj de la Muzeo de Esperanto de Subirats. Se vin interesas la aliĝo al la grupo kaj la subteno de la celoj de la Muzeo, vi povas kontakti tra la jena retadreso: amics@museuesperanto.org