UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Lect. univ.dr. ARDELEANU-POPA CARMEN

DREPT COMERCIAL

ORADEA – 2010

CUPRINS
ORADEA – 2010.....................................................................................................1 CUPRINS.................................................................................................................2 CAPITOLUL I........................................................................................................4 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL.............4 SECŢIUNEA I..........................................................................................................................4 CARACTERIZAREA RAPORTURILOR DE DREPT COMERCIAL............................4 SECŢIUNEA A II-A...................................................................................................................5 COMERCIALITATEA ÎN LEGISLAŢIA COMERCIALĂ A ROMÂNIEI....................6
2.1. CONCEPTUL DE COMERCIALITATE ..........................................................................6 2.2. CRITERII DE DELIMITARE ...........................................................................................6

SECŢIUNEA A III-A.................................................................................................................7 FAPTELE (ACTELE) DE COMERŢ................................................................................7
3.1. DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA ACTELOR ŞI FAPTELOR DE COMERŢ .....................7 3.2. FAPTELE DE COMERŢ OBIECTIVE .............................................................................9 3.3. FAPTELE DE COMERŢ SUBIECTIVE ..........................................................................18 3.4. FAPTELE DE COMERŢ UNILATERALE.......................................................................19

SECŢIUNEA A IV-A...............................................................................................................20 COMERCIANŢII ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ.............................................................20
4.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMERCIANŢII ...........................................20 4.2. COMERCIANŢII PERSOANE FIZICE ..........................................................................20 4.3.OBLIGAŢIILE COMERCIANŢILOR ..............................................................................24

SECŢIUNEA A V-A.................................................................................................................28 FONDUL DE COMERŢ..................................................................................................28
5.1. NOŢIUNEA DE FOND DE COMERŢ ...........................................................................28 5.2. ELEMENTELE FONDULUI DE COMERŢ ..................................................................29 5.3. OPERAŢIUNI ASUPRA FONDULUI DE COMERŢ ÎN DREPTUL ROMÂN.................31

CAPITOLUL II.....................................................................................................34 FORMELE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE. CONSTITUIREA ŞI ÎNMATRICULAREA ACESTORA...................................................................34 SECŢIUNEA I........................................................................................................................34 SOCIETĂŢILE COMERCIALE - FORME, PROCEDURĂ DE CONSTITUIRE, ÎNREGISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE..................................................34
1.1. Noţiunea societăţii comerciale .......................................................................................34 1.2. Funcţiile societăţii comerciale ........................................................................................35 1.3. Tipuri şi forme ale societăţilor comerciale .....................................................................37 1.4. Clasificarea societăţilor comerciale ...............................................................................38 1.5. Formele de organizare ale societăţii comerciale. Structuri societare ...........................40

SECŢIUNEA A II-A.................................................................................................................49 CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE....................................................49
2.1. CERINŢE GENERALE PENTRU CONSTITUIREA TUTUROR SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ......................................................................................................................49 2.2. Contractul de societate ..................................................................................................51 2.3. ConStituirea societăţilor Comerciale ...........................................................................55

CAPITOLUL III...................................................................................................67 2

FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE. .................................67 SECŢIUNEA I........................................................................................................................67 REGULI COMUNE PRIVIND FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ..........................................................................................................................................67
1.1. Regimul juridic al aporturilor la capitalul social ...........................................................67 1.2. Regimul juridic al DIVIDENDELOR ..............................................................................67 1.4. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale ............................68

SECŢIUNEA A II-A.................................................................................................................69 FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII ÎN NUME COLECTIV.............................................69 SECŢIUNEA A III-A...............................................................................................................72 FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI......................................................72
2.1. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR .......................................................73 2.2. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI ......................................................76

SECŢIUNEA A IV-A...............................................................................................................85 FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI ......................85 SECŢIUNEA A V-A.................................................................................................................86 FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ.......................86 SECŢIUNEA A VI-A...............................................................................................................88 FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ...............................88 SECŢIUNEA A VII-A..............................................................................................................91 MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE. 91
4.1. Forma actului adiţional de modificare a actului constitutiv............................................91 4.2. Modificarea formei şi duratei societăţii...........................................................................92 modificarea formei societăţii.................................................................................................92 Modificarea duratei societăţii................................................................................................93 4.3. Modificarea capitalului social.........................................................................................94 Reducerea capitalului social.................................................................................................94 Majorarea capitalului social.................................................................................................95

CAPITOLUL IV...................................................................................................97 FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE .................97 CAPITOLUL V...................................................................................................100 DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE .....100

3

comerţul este definit ca o activitate care are ca scop schimbul şi prin aceasta. în sensul perfecţionării întregului mecanism economico-juridic care guvernează comerţul. Funcţia principală a comerţului este aceea de a procura consumatorului bunurile de care are nevoie. nu pentru satisfacerea unei trebuinţe proprii. acesta fiind format dintr-o juxtapunere a două cuvinte: “cum” şi “merx”. Trăsătura caracteristică a noţiunii de comerţ o reprezintă acţiunea omului asupra mărfii în vederea consumului. în limbajul economic. ca realitate socială. Aceste operaţiuni de interpunere şi circulaţie a mărfurilor sunt realizate de agenţi economici numiţi comercianţi sau negustori şi care sunt diferiţi de producătorii mărfurilor. cuprinzând pe lângă operaţiunile de interpunere şi circulaţie a mărfurilor şi operaţiunile de producere a mărfurilor. În sens juridic. nu şi în producţie. noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg decât cel al noţiunii definite în sens economic. Noţiunea de comerţ poate fi privită în două sensuri: economic şi juridic. circulaţia bunurilor de la producător la consumator. ci pentru împlinirea nevoilor altora. ca ramură de drept şi ca disciplină juridică de studiu. 4 . operaţiuni pe care le realizează întreprinzătorii. că este vorba de o reglementare juridică cu caracter specific.CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL SECŢIUNEA I CARACTERIZAREA RAPORTURILOR DE DREPT COMERCIAL Dezvoltarea economiei de piaţă a marcat o nouă abordare a realităţii comerciale. În sens economic. Denumirea de drept comercial. Sintagma drept comercial sugerează prin conţinutul ei cuvântul comerţ. comerţul constă numai în circulaţia şi distribuţia mărfurilor.pune în evidenţă faptul. în complexitatea şi dinamica sa. adică operaţiuni cu mărfuri. mai exact un ansamblu de norme şi instituţii juridice care privesc comerţul. materialelor şi obţinerea unor rezultate de valoare mai mare. care provine din cuvântul latinesc “commercium”. prin transformarea materiilor prime. Prin urmare.

a apărut nevoia elaborării unor reglementări adecvate pentru activităţile economice. relaţiile personal-nepatrimoniale1. Rezultă că dreptul comercial reprezintă un ansamblu de norme juridice prin care se reglementează raporturile juridice comerciale care iau naştere în cadrul desfăşurării circulaţiei mărfurilor de la producătorul direct la consumatorul nemijlocit. Drept comercial. SECŢIUNEA A II-A 1 S. Dreptul comercial cuprinde mai multe grupe de norme. dreptului comercial.. Angheni. dreptul comercial poate fi definit ca acea ramură a dreptului privat care cuprinde ansamblul normelor juridice aplicabile raporturilor juridice izvorâte din săvârşirea actelor juridice. în principiu. Bucureşti. altele care dezvoltă reglementarea civilă. datorită specificităţii raporturilor comerciale.Normele juridice care reglementează relaţiile sociale ce se formează în cadrul activităţii de comerţ aparţin. Normele juridice de drept comercial au ca obiect de reglementare. 2004. alături de dreptul civil. Privit prin prisma distincţiei dintre dreptul public şi dreptul privat. guvernat de principii generale şi concepte originale. raporturile juridice de comercializare pe piaţă a mărfurilor au fost reglementate de normele dreptului civil. El s-a desprins din dreptul civil atunci când datorită diviziunii muncii. activităţile de valorificare a produselor realizate de producători au fost preluate de o categorie de persoane specializate pe asemenea operaţiuni. reprezintă un tot. dreptul comercial se analizează ca fiind un segment al dreptului privat. care. în secundar. de aici decurgând calitatea lui de drept special. M. precum şi raporturilor juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant. Editura All Beck. Treptat însă. iar altele reprezentând creaţii proprii. Stoica C. reglementări cuprinse în normele dreptului comercial. dreptul muncii. pentru că în substanţa lor aceste raporturi juridice comerciale sunt raporturi cu caracter patrimonial. relaţiile sociale patrimoniale. unele derogatorii de la dreptul civil. în principal. în ansamblul lor însă. Volonciu. Iniţial. 5 . p. de natură variată. dreptul familiei. În concluzie. numite comercianţi. 2. care prezintă caracter comercial şi. ediţia 3. faptelor şi operaţiunilor considerate de lege fapte de comerţ.

2008. Editura Universul Juridic. Raporturile juridice de drept comercial se caracterizează în primul rând prin comercialitate. dreptul comercial ar fi un drept profesional:dreptul persoanelor care au calitatea de comerciant. Dacă raportul juridic se concretizează în acte sau fapte juridice efectuate de o persoană care este comerciant. comercialitatea raportului juridic depinde de calitatea subiectului raportului. ca ramură a dreptului privat. care vizează: 2 St. Ideile care stau la baza enumerării faptelor de comerţ făcută de legiuitor au în vedere cel puţin trei idei fundamentale. Pe cale de consecinţă. iar conţinutul său îl formează raporturile juridice patrimoniale care au caracter comercial(acte şi fapte de comerţ) şi în subsidiar acele raporturi nepatrimoniale care interesează activitatea comercială. D. Cărpenaru. sunt fapte de comerţ faptele juridice declarate de lege (art. în temeiul naturii lor obiective.2. Determinarea comercialităţii cunoaşte în diferite sisteme de drept două concepţii:  concepţia subiectivă. 2. comercialitatea unui raport juridic este detaşată de profesiunea de comerciant a persoanei care a săvârşit actul respectiv.COMERCIALITATEA ÎN LEGISLAŢIA COMERCIALĂ A ROMÂNIEI 2. Bucureşti. În concepţia obiectivă. având un domeniu bine stabilit în funcţie de concepţia de adoptare a reglementărilor comerciale.1-20 Cod comercial) astfel.8.  concepţia obiectivă Potrivit concepţiei subiective. CONCEPTUL DE COMERCIALITATE Dreptul comercial. în care comercianţii ca subiecte de drept privat. ediţia a VIII-a.1. 3 pct. p. se găsesc unii faţă de alţii pe poziţii de egalitate juridică. fiind relevantă calitatea lui de comerciant. Drept comercial român. a fost conceput ca un drept special aplicabil unor anumitor activităţi şi persoane. Potrivit criteriului pozitiv. 6 . raportul juridic respectiv este calificat ca fiind un raport comercial 2. CRITERII DE DELIMITARE Comercialitatea actelor şi faptelor juridice este definită cu ajutorul a două criterii: pozitiv şi negativ.

de fapt. prezenţa comerciantului într-un raport juridic este suficientă pentru a conferi acelui fapt juridic caracter comercial.1. Obligaţiile comerciantului. Codul comercial român reglementează “faptele de comerţ” şi nu “actele de comerţ”. revânzarea acestor lucruri şi nici vânzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are de pe pământul său sau cel cultivat de dânsul. ideea de activitate economică organizată sub forma unei întreprinderi. Spre deosebire de Codul comercial italian care operează cu noţiunea “atti di commercio” şi Codul comercial francez. care utilizează noţiunea “actes de commerce”.acte şi fapte . aceeaşi semnificaţie: ele constituie mijloace juridice de realizare a activităţii comerciale. de asemenea. potrivit art. indiferent de izvorul lor. „Nu se poate considera ca fapt de comerţ cumpărarea de producte sau de mărfuri ce s-ar face pentru uzul sau consumaţiunea cumpărătorului ori a familiei sale. Astfel.prezintă. Din punct de vedere terminologic. legiuitorul exclude anumite acte şi fapte juridice de la caracterul comercial. Art. DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA ACTELOR ŞI FAPTELOR DE COMERŢ Alături de norma juridică comercială.4 Cod comercial instituie o prezumţie de comercialitate pentru toate obligaţiile comerciantului. În 7 . Codul comercial român are însă în vedere şi faptele subiective de comerţ săvârşite de un comerciant. au caracter comercial Conform criteriului negativ. actele şi faptele de comerţ constituie premisa esenţială a raportului juridic comercial. operaţiunile de comerţ pot fi atât „fapte de comerţ” cât şi „acte de comerţ”. 5 Cod comercial. Cu alte cuvinte. calificat ca atare. Actele şi faptele de comerţ reprezintă un element fundamental pentru determinarea domeniului dreptului comercial. Aceste două concepte . ideea de conexiune economică a unui act sau fapt juridic oarecare cu un act sau fapt juridic de comerţ.” SECŢIUNEA A III-A FAPTELE (ACTELE) DE COMERŢ 3.- ideea de interpunere în schimb.

cât şi faptelor licite sau ilicite săvârşite în legătură cu activitatea comercială. Codul comercial român nu defineşte conceptul de fapte de comerţ. legea comercială se va aplica atât contractelor comerciale. În scopul formulării unei definiţii corespunzătoare şi complete. La acest criteriu de definire a faptelor de comerţ ca activităţi organizate metodic s-a ajuns pornindu-se de la constatarea că oricât ar fi de 3 Pentru o expunere amplă a acestor teorii a se vedea St. 8 . cu excluderea actelor de producţie şi a celor de consumaţie4. obţinerea de profit pentru cei care îl practică.8-18. obţinerea unui beneficiu (profit). subînţelegând şi actele de comerţ. Pe de altă parte. a) Teoria speculaţiei Această teorie consideră că faptele de comerţ sunt orice fapte juridice care urmăresc un scop speculativ.literatura juridică s-a explicat această particularitate prin aceea că legiuitorul român a voit să supună legilor comerciale nu numai obligaţiile rezultate din actele juridice.D. p. Gerota. Pentru simplificarea expunerii. situate între producţie şi consumaţie. actele agenţiilor de afaceri). 4 D. În consecinţă. vor fi calificate acte civile vânzările făcute de către producătorul agricol angrosistului.7-8/1999.D. Faptele de comerţ în dreptul comercial român. p. distribuirea gratuită de eşantioane). vom folosi noţiunea de fapte de comerţ. potrivit acestei teorii. Această teorie porneşte de la premisa că întreaga activitate comercială este constituită dintr-un set de operaţiuni de interpunere în schimb şi reţine în sfera dreptului comercial numai actele intermediare. au fost propuse mai multe teorii. această sarcină a revenit doctrinei dreptului comercial3. Această teorie a fost criticată. existând şi operaţii comerciale nespeculative (vânzarea sub cost. de interpunere în circulaţia mărfurilor între producătorul direct şi consumatorul nemijlocit.10-11/1991. b) Teoria circulaţiei Teoria circulaţiei priveşte faptele de comerţ drept fapte de circulaţie. susţinându-se că ideea de profit ar fi numai de natura faptelor de comerţ. ceea ce este inexact.Cărpenaru. Legislaţia comercială. nu de esenţa acestora. Şi această teorie prezintă inconveniente deoarece există şi fapte de comerţ care sunt străine circulaţiei mărfurilor (de exemplu. mîn Dreptul nr. c) Teoria întreprinderii Teoria întreprinderii consideră că faptele de comerţ sunt acele acte sau fapte îndeplinite printr-o întreprindere. Autorii acestei teorii s-au axat pe ideea că raţiunea de a fi a comerţului este tocmai realizarea de beneficii. Ca urmare. ci şi obligaţiile izvorâte din faptele juridice.221. în Revista de drept comercial nr.

2. ci în armonie cu nişte reguli. când vor fi fost cumpărate cu scop de revânzare sau închiriere. comerţul nu se desfăşoară la întâmplare. Orice întreprinderi de furnituri. Caracterul de comercialitate al acestor fapte derivă din lege. cu scopul de a obţine profit. 6. în doctrină şi practică s-a ales o cale de mijloc. executarea de lucrări ori prestarea de servicii sau o interpunere în circulaţia mărfurilor. faptele de comerţ se clasifică în trei categorii: ► fapte de comerţ obiective ► fapte de comerţ subiective ► fapte de comerţ unilaterale sau mixte 3. Contractele de report asupra obligaţiunilor de stat sau altor titluri de credit circulând în comerţ.2. Din cele expuse mai sus. Întrucât nici una din aceste teorii propuse nu s-a dovedit a fi suficientă pentru caracterizarea faptelor de comerţ. 3 Cod comercial: “Legea consideră ca fapte de comerţ: 1.spontan. Criticile aduse acestei teorii arată că anumite fapte de comerţ se realizează fără a exista o organizare pe care o implică întreprinderea (ex. el funcţionând ca un veritabil mecanism. asemenea şi cumpărarea spre a se revinde. 3. există întreprinderi cu caracter civil. neavând relevanţă calitatea persoanelor care le săvârşesc. 4. fie după ce se vor fi lucrat sau pus în lucru. FAPTELE DE COMERŢ OBIECTIVE NOŢIUNE ŞI CLASIFICARE Faptele de comerţ obiective sunt acele fapte care sunt determinate şi produc efecte juridice în temeiul legii. Cumpărările de producte sau mărfuri spre a se revinde. recurgându-se la combinaţii ale acestor criterii. Faptele de comerţ obiective sunt prevăzute în art. fie în natură. iar pe de altă parte. ori numai spre a se închiria. de obligaţiuni ale statului sau alte titluri de credit circulând în comerţ. Întreprinderile de spectacole publice. 9 . Vânzările de producte. Pornind de la dispoziţiile Codului comercial român. în natură sau lucrate şi vânzările de obligaţiuni ale statului sau alte titluri de credit circulând în comerţ. 5. vânzările şi închirierile de mărfuri. actele agenţilor de bursă). Cumpărările şi vânzările de părţi sau de acţiuni ale societăţilor comerciale. rezultă că putem defini faptele de comerţ ca fiind fapte juridice prin care se realizează producerea de mărfuri.

p. contra riscurilor navigaţiei.3 Cod comercial este limitativă sau enunţiativă. 17. Întreprinderile de transport de persoane sau de lucruri pe apă sau pe uscat.  fapte de comerţ conexe (accesorii). Drept comercial român. serviciile informatice etc. Depozitele în docuri şi antrepozite. şi nu acte juridice.” În doctrina de specialitate s-a pus problema dacă această enumerare cuprinsă în art. în practica judiciară au fost considerate fapte de comerţ obiective transporturile aeriene. 13. Construcţia. Editura Lumina Lex. aceste fapte de comerţ sunt clasificate pe baza unor criterii care au la bază obiectul şi funcţia economică a operaţiunilor respective5. 2005. Operaţiunile de mijlocire (sămsărie) în afaceri comerciale. Fiind în majoritatea lor operaţiuni economice. întrunind trăsăturile specifice acestora. precum şi toate operaţiunile asupra recipiselor de depozit (warante) şi asupra scrisurilor de gaj.  operaţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de produţie (întreprinderile). pot fi asimilate faptelor de comerţ prevăzute de lege.I. Operaţiunile de bancă şi schimb. 16. chiar mutuale. 18. Astfel. agenţii şi oficiuri de afaceri. librărie şi obiecte de artă. 19. 20. când altul decât autorul sau artistul vinde. 12. Motica. 9. Asigurările terestre. armarea şi aprovizionarea unui vas. prin analogie. 15. liberate de ele. 10. în contra daunelor şi asupra vieţii. 10 . Astfel. chiar mutuale. împrumuturile maritime şi toate contractele privitoare la comerţul de mare şi la navigaţie. cumpărarea. Expediţiile maritime. L. Opinia dominantă exprimată consideră că enumerarea cuprinsă în art. Întreprinderile de construcţii. 8. Depozitele pentru cauză de comerţ. adică pot fi calificate şi alte acte sau operaţii drept fapte de comerţ dacă. închirierile de vase. faptele de comerţ obiective pot fi împărţite în trei categorii:  operaţiuni de interpunere în schimb sau circulaţie. 11. Bucureşti. Bercea.3 Cod comercial are un caracter exemplificativ. Întreprinderile de fabrici. Cambiile şi ordinele de producte sau mărfuri. Întreprinderile de editură. 5 R. 14. vânzarea şi revânzarea de tot felul de vase pentru navigaţia interioară şi exterioară şi tot ce priveşte la echiparea.7. Asigurările. enunţiativ. de manufactură şi imprimerie.20. Întreprinderile de comisioane.

în Juridica nr. Noţiunea de producte utilizată de Codul comercial este o noţiune mai largă decât în Codul civil. autoturismul. Fondul de comerţ este constituit din bunuri de natură diferită ce nu sunt unite între ele printr-o coeziune fizică. De exemplu.4/1998.. 7 C.OPERAŢIUNI DE INTERPUNERE ÎN SCHIMB SAU CIRCULAŢIE În această categorie de operaţiuni intră cumpărarea şi vânzarea comercială şi operaţiile de bancă şi schimb.283. corporale sau incorporale. cerealele. C. De la această regulă.) sau produsele animalelor (de exemplu.A. Bacău.7/2000. Secţia comercială. 6 F. titlurile de credit pot fi obiect al dreptului de proprietate. etc.). ce se obţin prin cultură ori exploatare directă (de exemplu. în Dreptul nr. 11 . pct. apropiată de fructele naturale. iar nu comerciale. chiar dacă sunt făcute în scop speculativ de către un comerciant6. prin vânzare-cumpărare. Deoarece aceste documente încorporează anumite drepturi de creanţă. p. mărfurile şi titlurile de credit. lâna. face excepţie vânzarea sau cumpărarea unui fond de comerţ care este definit din punct de vedere al naturii sale juridice ca un bun mobil incorporal. p.. Astfel. Din analiza dispoziţiilor Codului comercial român.34 şi urm. actele de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile sunt acte civile. Gârbaci. Titlurile de credit sunt înscrisuri în baza cărora titularii au calitatea de a exercita drepturile specificate în cuprinsul lor. productele. laptele etc. prin producte se înţeleg produsele naturale ale pământului. decizia civilă nr. legumele etc.4129/1999. decizia nr. observăm că în concepţia acestuia.114.S. conform căreia cumpărările sau vânzările de bunuri imobile nu sunt supuse jurisdicţiei comerciale. precum şi al unor operaţiuni juridice.3. a) Cumpărarea şi vânzarea comercială (art. printre care şi vânzarea-cumpărarea. p. Din fondul de comerţ pot face parte atât bunuri mobile cât şi imobile. în dreptul comercial. Caracterul civil al contractului de locaţiune imobiliară închiriat între comercianţi. În practică s-a statuat că operaţiile asupra imobilelor sunt de natură civilă. ca şi concesionarea lor. În primul rând. vânzarea-cumpărarea comercială are ca obiect numai bunurile mobile.8/1997.1 şi 2 Cod comercial) Vânzarea-cumpărarea comercială este asemănătoare cu vânzarea-cumpărarea civilă dar prezintă anumite particularităţi care decurg din specificul activităţii comerciale. dar care formează totuşi o universalitate de bunuri..42/1997 în Revista de Drept comercial nr. Mărfurile sunt produse ale muncii destinate schimbului.J. mobilierul. Acelaşi caracter civil îl au şi actele de închiriere a bunurilor imobile. Literatura de specialitate s-a pronunţat în sensul că faptul cumpărării unui fond de comerţ este un fapt de comerţ7.

actul este civil şi nu comercial. configurează vânzarea-cumpărarea comercială ca un inel în lanţul producţiei şi al schimbului de mărfuri şi produse în drumul lor de la producător la consumator sau în cadrul producţiei însăşi. Operaţiunile de bancă sunt operaţiuni de intermediere care au ca obiect sume de bani. leasing financiar. Ele constau în: depozite bancare. Operaţiunile de schimb sunt operaţiunile de schimb valutar efectuate de către instituţiile autorizate să participe la piaţa valutară. b) intenţia de revânzare sau închiriere să fie cunoscută de cocontractant sau să rezulte fără echivoc din împrejurările actului.O altă deosebire dintre vânzarea-cumpărarea comercială şi vânzarea-cumpărarea civilă rezidă în funcţia economică a contractului comercial. acordare de credite.4/2005 privind regimul valutar. art.58/1998 privind activitatea bancară. anume interpunerea în schimb. operaţiuni asupra titlurilor de credit. etc.11 Cod comercial. Această caracteristică. iar nu accesoriile sale. atunci când cumpărarea nu a urmărit scopul de revânzare sau închiriere. Regimul valutar este reglementat prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5 Cod comercial prevede că “nu se poate considera ca fapt de comerţ cumpărarea de producte sau de mărfuri ce s-ar face pentru uzul sau consumul cumpărătorului. credite ori titluri de credit. străină vânzării-cumpărării civile. republicată. cu modificările şi completările ulterioare şi este realizată de Banca Naţională a României şi de societăţile comerciale bancare. 12 . În concluzie. Activitatea bancară este reglementată în Legea nr. sunt considerate fapte de comerţ operaţiunile de bancă şi schimb. Pentru a constitui o trăsătură caracteristică a vânzării-cumpărării comerciae. Cu alte cuvinte. intenţia de revânzare trebuie să întrunească trei condiţii: a) intenţia de revânzare sau închiriere trebuie să existe la momentul încheierii actului de cumpărare. constituind o unitate economică preocupată de punerea în valoare a mijloacelor materiale şi umane ale producţiei şi distribuirea în societate ale bogăţiilor acesteia. În acest sens. c) intenţia de revânzare sau închiriere să privească bunul cumpărat. iar vânzarea este precedată de o cumpărare făcută în scop de revânzare.3 pct. ÎNTREPRINDERILE Întreprinderea reprezintă factorul principal al vieţii de afaceri. b) Operaţiunile de bancă şi schimb Potrivit art. ori a familiei sale”. ceea ce imprimă vânzării-cumpărării caracter comercial este intenţia de revânzare: cumpărarea se face cu intenţia de a revinde sau închiria.

artistice. 10. în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Partea I nr. ● Întreprinderile de spectacole publice sunt calificate fapte de comerţ deoarece sunt intermediare între artişti şi public.Of.Instituţia juridică a întreprinderii are. întreprinderile se clasifică în două categorii: întreprinderi de producţie (industriale) şi întreprinderi de prestări de servicii.3 pct. de combustibil). mijloace logistice şi informaţie. căi de comunicaţii etc. În temeiul acestui contract de intermediere. 6. în prezent. Sunt tot comerciale şi întreprinderile de construcţii şi reparaţii de imobile. concert. folosind mijloace mecanice sau manuale (tipografii. circ.04. pentru obţinerea unui profit. 13. 8 Publicată în M. ştiinţifice. ● Întreprinderile de fabrici. pe riscul întreprinzătorului.5. 13 . xerox etc.G.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate. ● Întreprinderile de comision. conform art. furnizarea de electricitate. 7. combinând resurse financiare.8 şi 9 Cod comercial: ● Întreprinderile de construcţii . materii prime.3 pct. film etc. prelucrarea şi obţinerea unor produse industriale sau de manufactură. b) Întreprinderile de servicii sunt cele prevăzute în art.au ca obiect de activitate transformarea unor bunuri. Întreprinderile de comision privesc operaţiunile realizate pe baza contractului de comision.f din O. forţă de muncă atrasă. Spectacolele pot fi de orice natură: teatru. 18 şi 20 Cod comercial şi anume: ● Întreprinderile de furnituri presupun o activitate organizată ce are ca obiect prestarea unor servicii sau livrarea unor produse de către furnizor în mod periodic.2 lit.). agenţiile şi oficiile de afaceri. de manufactură şi imprimerie . Contractul de comision are ca obiect.au ca obiect: construcţii de edificii publice sau private. 17. În categoria întreprinderilor de imprimerie intră cele care desfăşoară activitate de multiplicare a operelor literare. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale8. şi o definiţie legală: potrivit art. După activitatea pe care o desfăşoară. Aceste întreprinderi presupun organizarea unor factori specifici. nr. prin întreprindere se înţelege activitatea economică desfăşurată în mod organizat. în schimbul unui preţ stabilit anticipat. a) Întreprinderile de producţie sau industriale sunt cele prevăzute în art. permanent şi sistematic. în scopul punerii la dispoziţia publicului a unei producţii culturale sau sportive.405 Cod comercial “tratarea de afaceri comerciale de către comisionar pe socoteala comitentului”. Ceea ce caracterizează aceste întreprinderi este continuitatea prestaţiilor (de exemplu.328&25.U.2008.

artist şi cumpărător. în schimbul unei remuneraţii. prin contractul de transport. pe care să le elibereze destinatarului. consignaţie etc. ● Întreprinderile de editură. închiriere. Prin urmare. Ele au ca obiect operaţiunile prin care se valorifică drepturile de autor pe care. să o transporte până într-un anumit loc în schimbul unui preţ. publicitate etc. le conferă crearea unor opere ştiinţifice. 14 . prin contractul de transport cărăuşul îşi asumă faţă de expeditor obligaţia de a transporta. reglementat prin Codul aerian. cărăuşul se obligă.3 Cod comercial trebuie aplicat şi transportului aerian. expediţie. voiaj. faţă de o terţă persoană. În transportul de persoane. artistice sau literare încredinţată de către autor pe baza contractului de editare. locaţie de servicii etc. Activitatea întreprinderii de transport se manifestă ca un intermediar între expeditorfurnizor şi destinatar-beneficiar. Agenţiile şi oficiile de afaceri pot fi organizate în diferite domenii: turism. cumpărări. ● Întreprinderile de transport de persoane sau de lucruri pe apă sau pe uscat. precum şi cu o întreprindere de difuzare pentru vânzarea lucrării.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. În transportul de mărfuri. asigurări. Codul comercial priveşte numai transportul pe apă sau pe uscat deoarece în momentul redactării lui nu exista şi transportul aerian. librărie şi obiecte de artă. Întreprinderea de editură are ca obiect de activitate reproducerea şi difuzarea unei lucrări ştiinţifice. vânzătorul trebuie să fie o altă persoană decât autorul sau artistul care a creat operele puse în vânzare.) între comercianţi şi clientelă. Editorul. literare sau artistice. poate încheia contracte cu o întreprindere de imprimerie pentru tipărirea lucrării.Întreprinderile de agenţii şi oficii de afaceri intermediază afaceri (contract de vânzare-cumpărare. Întreprinderile de transport îşi desfăşoară activitatea pe baza a două contracte principale: contractul de transport şi contractul de expediţie. Întreprinderile de librărie au ca obiect comercializarea cărţilor sau vânzarea cărţilor primite în depozit sau comision.comisionarul încheie acte de comerţ în nume propriu dar pe seama comitentului: vânzări. la rândul său. potrivit Legii nr. În consecinţă. Întreprinderile de vânzare a obiectelor de artă privesc intermedierea între autor. când altul decât autorul sau artistul vinde. anumite mărfuri. Întreprinderea de editură apare astfel ca un intermediar între autor şi public. în doctrină s-a considerat că textul art.

Potrivit art.recipisa de depozit . potrivit principiului “accesorium sequitur principale”. Potrivit art.3 pct. Asigurările mutuale sunt acelea prin care mai multe persoane se asociază în scopul suportării împreună a riscurilor. Aceste fapte de comerţ conexe sunt: a) Contractele de report asupra titlurilor de credit 15 .este documentul ce confirmă că marfa face obiectul unui contract de gaj şi deci titularul warantului are un drept de gaj asupra mărfii aflate în depozit. În optica Codului comercial. Activitatea de asigurare se realizează numai de societăţile de asigurare care se constituie şi funcţionează pe baza Legii nr. .este un înscris eliberat de către depozitar deponentului şi care atestă dreptul de proprietate al acestuia din urmă asupra mărfii depozitate.warantul (scrisoare de gaj) . ● Depozitele în docuri şi antrepozite. operaţiunile de depozitare şi documentele privind marfa aflată în depozit. ● Întreprinderile de asigurare. FAPTELE DE COMERŢ CONEXE (ACCESORII) Faptele de comerţ conexe (accesorii) sunt acele fapte juridice care dobândesc caracter comercial datorită legăturii strânse pe care o au cu anumite acte sau operaţiuni considerate de lege fapte de comerţ.18). Documentele ce privesc marfa aflată în depozit sunt: .talonul care rămâne la administraţia depozitului. precum şi asigurările chiar mutuale.Contractul de expediţie este contractul prin care o parte numită expediţionar se obligă faţă de cealaltă parte. dar pe seama expeditorului. modificată prin Legea nr. Potrivit art. precum şi toate operaţiunile asupra recipiselor de depozit (warante) şi asupra scrisorilor de gaj liberate de ele. Textul vizează organizarea activităţii de depozit sub forma unei întreprinderi. sunt fapte de comerţ asigurările terestre.17). operaţiunile de asigurare sunt fapte de comerţ numai dacă se realizează printr-o organizare sistematică a factorilor specifici.32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. . expeditor.6 Cod comercial. în nume propriu. să încheie contractul de transport cu cărăuşul.3 Cod comercial. asigurările de lucruri sau stabilimente (clădiri) care nu sunt obiectul comerţului şi asigurările asupra vieţii sunt fapte de comerţ numai în ce priveşte pe asigurător.76/2003. în contra daunelor şi asupra vieţii (pct. chiar mutuale. adică într-o întreprindere. sunt calificate fapte de comerţ depozitele în docuri şi antrepozite.20 Cod comercial. contra riscurilor navigaţiei (pct.

b) Cumpărările şi vânzările de părţi sociale sau acţiuni ale societăţilor comerciale Aceste operaţii sunt considerate comerciale ca urmare a faptului că prin ele se dobândeşte sau se pierde calitatea de asociat într-o societate comercială. c) Operaţiunile de mijlocire în afaceri comerciale Mijlocirea în afaceri comerciale presupune o acţiune de intermediere între două persoane.14 Cod comercial vizează atât cambia propriu-zisă cât şi biletul la ordin. 16 . care este format din titluri de credit. Contractul de report dobândeşte comercialitate datorită obiectului său. prin ele însele. în scopul de a înlesni încheierea unui act juridic pentru care ambele sunt interesate.3 pct. d) Cambiile şi ordinele în producte sau mărfuri Cambia este un titlu de credit în virtutea căruia o persoană numită trăgător dă mandat (dispoziţie) altei persoane numită tras să plătească o sumă de bani la scadenţă şi în locul menţionat unei a treia persoane (beneficiar) sau la ordinul acesteia. fapte de comerţ obiective. independent de natura raportului juridic din care izvorăsc. fără a fi încorporate în titluri de credit. Alături de contractul de report sunt considerate fapte de comerţ conexe şi operaţiunile de bursă. care aparţin asociaţilor. neavând relevanţă scopul urmărit la încheierea lor. Operaţiunile de mijlocire sunt fapte de comerţ numai dacă se referă la afaceri comerciale. respectiv dacă actele juridice mijlocite au caracter comercial.74 Cod comercial). în realitate. Ordinul în producte sau mărfuri menţionat în art. Ele sunt drepturi de creanţă. o cambie caracterizată prin aceea că obligaţia are ca obiect o anumită cantitate de producte sau mărfuri. Ele sunt reprezentate prin titluri de credit care circulă în comerţ. Textul art. Cambia şi biletul la ordin sunt. Părţile sociale sunt diviziunile în care este împărţit capitalul social al societăţii cu răspundere limitată.14 Cod comercial reprezintă. Acţiunile sunt fracţiunile în care este divizat capitalul social al societţii pe acţiuni sau comandită pe acţiuni. Biletul la ordin este un titlu de credit în temeiul căruia o persoană numită emitent îşi asumă obligaţia de a plăti o sumă de bani la scadenţă altei persoane numită beneficiar sau la ordinul acesteia.3 pct. Reportul presupune deci o dublă vânzare: o vânzare care se execută imediat şi o a doua vânzare care este cu termen şi la un preţ determinat.Contractul de report constă în cumpărarea pe bani gata a unor titluri de credit care circulă în comerţ şi în revânzarea simultană cu credit şi pe un preţ determinat către aceeaşi persoană a unor titluri de aceeaşi specie (art.

3 pct.19 Cod comercial. Art. lichidarea să se facă la un anumit termen (legal sau convenţional). în loc să lichideze separat şi imediat creanţele lor reciproce.20 Cod comercial. izvorând din prestaţiile ce şi le-au făcut una către cealaltă. Mandatul este considerat faptă de comerţ numai în măsura în care faptele juridice pe care le încheie mandatarul sunt fapte de comerţ pentru mandant. g) Contul curent şi cecul Contul curent este un contract prin care părţile convin ca.3 pct. de la care primeşte împuternicirea. adică sunt legate de operaţiunile comerciale. 17 . Aceste depozite sunt considerate fapte de comerţ numai dacă au o cauză comercială. Contractul de comision este contractul în temeiul căruia o persoană numită comisionar se obligă faţă de altă persoană numită comitent să încheie anumite acte juridice în nume propriu. Contul curent şi cecul constituie fapte de comerţ numai în măsura în care au o cauză comercială. Cecul este un titlu de credit prin care o persoană numită trăgător dă ordin unei bănci numită tras la care are fonduri să plătească o sumă de bani unei persoane numită beneficiar sau la ordinul acesteia. dotarea vaselor. vânzarea sau închirierea vaselor. dar pe seama comitentului. indiferent dacă sunt realizate sau nu în cadrul unei întreprinderi ori că sunt făcute sau nu într-un scop speculativ. comision şi consignaţie Mandatul este contractul prin care o persoană numită mandatar se obligă să încheie acte juridice în numele şi pe seama altei persoane numite mandant.e) Operaţiunile cu privire la navigaţie Operaţiunile cu privire la navigaţie primesc caracter comercial dacă se referă la: construirea de vase pentru navigaţie. prin achitarea soldului de către partea debitoare.19 Cod comercial se referă la depozitele cu caracter izolat sau care se fac în alte locuri decât cele vizate de dispoziţiunile art. urmând ca. h) Contractele de mandat. primind pentru serviciul respectiv o remuneraţie numită comision. creanţele reciproce ale părţilor se satisfac prin prestaţiile reciproce. aprovizionarea vaselor. expediţiile maritime. cumpărarea. f) Depozitele pentru cauză de comerţ – art. În temeiul acestui contract. să fie achitată creanţa rezultată din compensarea celor două mase de creanţe. Contractul de comision constituie faptă de comerţ numai în măsura în care actele juridice pe care le încheie comisionarul cu terţul sunt fapte de comerţ pentru comitent (art. împrumuturile maritime etc. Aceste operaţiuni constituie fapte de comerţ.405 Cod comercial).3 pct. la un anumit termen.

Prin urmare. Datorită caracterului accesoriu al acestor contracte. contractul de consignaţie fiind un contract de comision. precum şi când este utilizat în cadrul comerţului profesional al uneia dintre părţi.4 Cod comercial este o prezumţie legală relativă ce poate fi combătută prin proba contrară.4 Cod comercial instituie o prezumţie de comercialitate pentru toate obligaţiile comerciantului. indiferent de izvorul lor. doctrina a deprins această categorie de fapte din interpretarea art. Obligaţiile comerciantului. dacă nu sunt de natură civilă sau dacă contrariul nu rezultă din însuşi actul”. Cu alte cuvinte.4 Cod comercial. FAPTELE DE COMERŢ SUBIECTIVE Faptele de comerţ subiective sunt acele fapte juridice pe care legiuitorul le consideră „de comerţ” deoarece sunt făcute de un comerciant.14 din Legea nr. au caracter comercial.3. i) Contractul de gaj şi de fidejusiune Contractul de gaj sau contractul de garanţie reală mobiliară este contractul în baza căruia se constituie o garanţie reală în bunuri sau drepturi în beneficiul unui anumit creditor (art. 3. dacă acesta nu o va executa. dar pe seama consignantului. sunt socotite fapte de comerţ şi “celelalte contracte şi obligaţiuni ale unui comerciant.Contractul de consignaţie este acea varietate a contractului de comision prin care una din părţi numită consignant încredinţează unei alte persoane numită consignatar anumite bunuri mobile spre a le vinde în nume propriu. Prezumţia de comercialitate instituită de art. Potrivit acestui text legal. Art. dovedindu-se caracterul civil al 18 . prezenţa comerciantului într-un raport juridic este suficientă pentru a conferi acelui fapt juridic caracter comercial. În esenţă. potrivit căreia aceasta coboară de la persoană la faptă şi dă faptei valoare comercială. În legătură cu faptele de comerţ subiective. cât şi contractul de fidejusiune constituie fapte de comerţ numai în măsura în care obligaţia principală care se garantează este o obligaţie comercială. acest contract este fapt de comerţ şi când este utilizat în cadrul unei întreprinderi de consignaţie.99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice). atât contractul de gaj. Contractul de fidejusiune este contractul prin care o persoană numită fidejusor se obligă faţă de creditorul altei persoane să execute obligaţia debitorului. reprezintă fapte de comerţ nu numai obligaţiile contractuale ci şi obligaţiile derivând din fapte licite sau din săvârşirea unor fapte ilicite. Această prezumţie de comercialitate are la bază concepţia subiectivă asupra comercialităţii.

sub diferite forme: culturi.6 Cod comercial. legii comerciale. afară de dispoziţiunile privitoare la persoana chiar a comercianţilor.cit. prezumţia de solidaritate a debitorilor în obligaţiile comerciale instituită de art. 59. constituirea unei ipoteci pentru garantarea unui împrumut făcut cu scopul de a se achiziţiona o locuinţă pentru uzul personal al familiei comerciantului)9.obligaţiei sau caracterul necomercial al obligaţiei care rezultă chiar din actul săvârşit de comerciant. potrivit art.4. toţi comercianţii sunt supuşi.56 Cod comercial rezultă că nu se aplică legea comercială în ce priveşte dobândirea calităţii de comerciant şi atunci când legiuitorul prevede în mod expres acest lucru (de exemplu. el nu poate fi supus simultan la două reglementări distincte: una comercială şi una civilă.. 3. 9 St. op. de asemenea. fiind vorba de un singur raport juridic.42 Cod comercial nu se aplică necomercianţilor). În această ordine de idei. vânzarea produselor cultivate chiar de către cultivator. Astfel.5 Cod comercial “nu se poate considera ca fapt de comerţ cumpărarea de producte sau de mărfuri ce s-ar face pentru uzul sau consumaţiunea cumpărătorului. nu au caracter comercial actele esenţial civile care rămân civile chiar dacă sunt făcute de un comerciant (ex. În unele cazuri. p. în ce priveşte acest act. Cărpenaru. De asemenea. şi în cazurile în care legea nu dispune altfel”. 19 . potrivit art. asigurările de lucruri sau stabilimente care nu sunt obiectul comerţului şi asigurările asupra vieţii sunt fapte de comerţ numai pentru asigurător. chiar legea prevede că anumite acte au caracter comercial numai pentru una din părţi. D. FAPTELE DE COMERŢ UNILATERALE Potrivit art. Din analiza art. divorţul) şi actele prin care se stipulează expres cauza civilă ( de exemplu. Rezultă că nu sunt fapte de comerţ activităţile agricole.: căsătoria. ori a familiei sale. revânzarea acestor lucruri şi nici vânzarea productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are după pământul său sau cel cultivat de dânsul”. Această soluţie adoptată de legiuitor se justifică prin aceea că.56 Cod comercial: “Dacă un act este comercial numai pentru una dintre părţi.

1. regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste. şi societăţile comerciale. 161/200310 a fost reglementată o nouă categorie de comercianţi-grupurile de interes economic. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. Subiectele dreptului comercial sunt participanţii la raporturile comerciale. respectiv societăţi comerciale.2.2 din Legea nr. Prin dispoziţiile art.2003. în principal comercianţii.2.279/21. fie că sunt persoane juridice. COMERCIANŢII PERSOANE FIZICE 4. .SECŢIUNEA A IV-A COMERCIANŢII ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNĂ 4. cu consecinţe deosebite asupra raporturilor juridice la care participă. sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ. prevenirea şi sancţionarea corupţiei publicată în M. Prin Legea nr.7 Cod comercial. Prin urmare. Calitatea de comerciant implică un statut juridic diferit de cel al necomercianţilor. fie că sunt persoane fizice. săvârşind fapte de comerţ cu caracter profesional. având comerţul ca o profesiune obişnuită.1. comerciantul poate fi definit ca fiind persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activitate comercială.26/1990 privind registrul comerţului republicată cu modificările şi completările ulterioare au fost asimilate comercianţilor asociaţiile familiale.Of.04. nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice.  persoanele juridice care îmbracă forma juridică a societăţilor comerciale. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND COMERCIANŢII Determinarea subiectelor dreptului comercial prezintă un mare interes practic. Potrivit art. 1 alin. Rezultă deci că au calitatea de comercianţi:  persoanele fizice care exercită în mod obişnuit. 4. cu titlu de profesie activităţi de comerţ calificate „fapte de comerţ”. NOŢIUNEA ŞI DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE COMERCIANT DE CĂTRE PERSOANA FIZICĂ 10 Legea nr.

drepturilor si obligaţiilor persoanei fizice autorizate. titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale. 21 . titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale. 85/2006 privind procedura insolvenţei. cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European poate desfăşura activităţi economice11 pe teritoriul Românie. în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 11 Reglementarea ordonanţei nu se aplică profesiilor liberale. Ea nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată. ca membru al unei întreprinderi familiale. materii prime. potrivit art. pe riscul întreprinzătorului. Potrivit art.44/2008.44. mijloace logistice şi informaţie. şi. precum şi a celor activităţi economice a căror desfăşurare este reglementată prin legi speciale. dacă acesta a fost constituit. afectate scopului exercitării unei activităţi economice. cu modificările ulterioare. 7 din Codul comercial. dacă are calitatea de comerciant. forţa de muncă atrasă. în completare. Prin patrimoniu de afectaţiune se înţelege. orice persoană fizică.7 Cod comercial. permanent şi sistematic. 2 lit j din OUG nr. a) PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ Persoana fizică poate desfăşura activitate economică individual şi independent. potrivit art. b) Persoana fizică.Potrivit art. folosind forţa de muncă şi aptitudinile sale profesionale. totalitatea bunurilor.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate. constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate. în condiţiile prevăzute de lege. Persoanele fizice pot desfăşura activităţile economice în următoarele modalităţi: individual şi independent.3 din OUG nr. Condiţiile în care persoanele fizice pot desfăşura o activitate comercială sunt reglementate în OUG nr. separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora. cu întreg patrimoniul său. în calitate de întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale Are calitatea de întreprinzător persoana care organizează o întreprindere economică. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Prin întreprindere economică se înţelege activitatea economica desfăşurată în mod organizat. ca persoane fizice autorizate. „sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ având comerţul ca o profesiune obişnuită”. combinând resurse financiare. iar în caz de insolvenţă. Persoana fizică autorizată răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune.

cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială. şi poate colabora cu alte persoane fizice autorizate. condiţiile participării. încheiat de membrii familiei în formă scrisă. cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii.44/2008. Potrivit art. soţia. sub sancţiunea nulităţii absolute. 4 persoanele fizice care: 12 Prin familie. copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale. pentru efectuarea unei activităţi economice. participarea fiecărui membru la întreprindere. Întreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului. orice persoană fizică are vocaţie pentru a fi comerciant. condiţii derivate din specificul activităţii comerciale. 4. aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu.2.Întreprinderea individuală nu are personalitate juridică iar întreprinzătorul persoana fizică are calitatea de comerciant. cerută ca şi o condiţie de validitate.1 din OUG nr. 8 alin. Acordul de constituire va cuprinde numele si prenumele membrilor. 22 . reprezentantul. poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă. în calitate de angajator persoana fizica. ordonanţa înţelege soţul. potrivit legii. Pentru organizarea si exploatarea întreprinderii sale. Astfel. Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan persoane fizice autorizate sau titulari ai unor întreprinderi individuale. data întocmirii. De asemenea. întreprinzătorul persoana fizica. în calitate de membru al unei întreprinderi familiale Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii12. o persoană fizică dobândeşte capacitatea de a fi comerciant de la împlinirea vârstei de 18 ani. raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere. Prin urmare. pot desfăşura activităţi economice in una dintre formele prevăzute la art. înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă. Întreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire. nu au capacitatea de a fi comercianţi minorii şi persoanele puse sub interdicţie. PERSOANELE FIZICE CARE POT AVEA CALITATEA DE COMERCIANT a. rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv. c) Persoana fizică. Legea stabileşte însă anumite condiţii speciale privind capacitatea persoanei fizice de a desfăşura o activitate comercială.2. Capacitatea comerciantului persoană fizică În principiu. cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice.

medicii. O situaţie specială o au persoanele cu privire la care s-a instituit curatela. în calitate de întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale şi al reprezentantului întreprinderii familiale. datorită profesiei pe care o exercită: avocaţii. persoanele puse sub interdicţie nu pot fi comercianţi şi nici nu pot continua comerţul. De asemenea. dar practic. de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal. nu pot fi comercianţi datorită funcţiei pe care o deţin: parlamentarii. deşi au discernământ. dobândind prin efectul căsătoriei capacitate de exerciţiu deplină. ci doar poate atrage. este incompatibilă cu anumite funcţii sau profesii care privesc interesele generale ale societăţii. militarii. procurorii). Potrivit art. Teoretic. numeşte un curator pentru a-i reprezenta interesele. respectiv vârsta de 16 ani. in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice ca persoană fizică autorizată. persoanele puse sub curatelă nu sunt incapabile cu privire la exercitarea comerţului. Astfel. protecţiei mediului şi al protecţiei muncii. nu pot fi comercianţi. destituirea persoanei în cauză din funcţia pe care o deţine ori excluderea acesteia din organizaţia profesională din care face parte. Incompatibilităţi. Persoanele puse sub interdicţie nu pot săvârşi fapte de comerţ datorită alienaţiei sau debilităţii mintale. s-a apreciat în doctrină că ea nu poate dobândi calitatea de comerciant. infirmităţi sau din cauza bătrâneţii iar autoritatea tutelară. c) au un sediu profesional declarat. până la împlinirea vârstei de 18 ani. sanitar-veterinar. etc. etc. d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. funcţionarii publici. vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală. în cazul membrilor întreprinderii familiale. este mai greu ca o persoană aflată într-o astfel de situaţie să exercite o activitate de comerţ. În ce priveşte femeia minoră care se căsătoreşte înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.a) au împlinit vârsta de 18 ani. nu pot să-şi apere singure interesele. la cererea persoanei. b. Incompatibilitatea nu împiedică pe cel care exercită comerţul să devină comerciant. datorită unei anumite boli. Aceste persoane. notarii publici. b) nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare.  Decăderi 23 . magistraţii (judecătorii. în caz de încălcare a dispoziţiilor legale care o instituie. în esenţă speculativă. decăderi şi interdicţii  Incompatibilităţi Activitatea de comerţ.14 Cod comercial.

ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate. vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală. Cele mai importante obligaţii ale comerciantului sunt:    înregistrarea în registrul comerţului întocmirea registrelor comerciale exercitarea comerţului în limitele concurenţei licite sau loiale 1.  Interdicţii În anumite cazuri. cum este de exemplu clauza de exclusivitate prin care un distribuitor se obligă faţă de producător să nu vândă decât anumite produse (în speţă. 6 din OUG nr.201/1990 – prelucrarea tutunului. Înregistrarea în registrul comerţului 24 . de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal. exercitarea activităţii comerciale este supusă unor interdicţii. fabricarea spirtului) sau activităţi care sunt considerate infracţiuni (de exemplu. trebuie ca aceasta să nu fi fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unor fapte sancţionate de legile financiare. a minereurilor feroase. activităţile prevăzute în Anexa nr. c. Aplicarea unei sancţiuni penale nu este suficientă pentru decăderea din dreptul de a exercita profesia comercială. 4.Potrivit Legii nr. Obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege Potrivit art. nu mai pot exercita profesia de comerciant. ci decăderea trebuie prevăzută expres în hotărârea judecătorească. pentru ca o persoană să poată dobândi calitatea de comerciant.12/1990.OBLIGAŢIILE COMERCIANŢILOR Drepturile şi obligaţiile comerciantului formează conţinutul statutului juridic al acestuia. cele fabricate de producător).3. nemetalifere. Interdicţiile privesc anumite activităţi care nu pot face obiectul comerţului particular (privat) şi care sunt monopol de stat (de exemplu.44/2008. Interdicţiile mai pot fi şi convenţionale când sunt stabilite sub formă de clauze inserate în contract şi produc efecte numai între părţile contractante. prospectarea şi extracţia cărbunelui. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată şi autorizată. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. persoanele care au fost condamnate penal pentru una din faptele prevăzute de lege. a sării. Totodată.1 la Hotărârea Guvernului nr. fabricarea şi comercializarea unor droguri sau narcotice în alt scop decât de medicament). orice activitate economică desfăşurată permanent.

26/1990 privind registrul comerţului. înainte de începerea activităţii. 25 .44/2008. înregistrarea fiscală a acestora. Reprezentantul întreprinderii familiale are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării. asigurând publicitatea activităţii comercianţilor cu scopul protejării intereselor comercianţilor dar. iar în cursul exercitării şi la încetarea comerţului sau. respectiv întreprinzători persoane fizice titulari ai unei întreprinderi individuale. prin Legea nr. persoanele fizice au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării. în registrul comerţului. să ceară înmatricularea în registrul comerţului. 1 din Legea nr. înainte de începerea activităţii economice.Potrivit art. Registrul comerţului se ţine de către oficiul registrului comerţului.7 din OUG nr. republicată şi modificată. mai ales a terţelor persoane. Oficiile registrului comertului se organizează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi funcţionează pe lângă fiecare tribunal. Modificările care apar în cadrul operaţiunilor realizate de comerciant sau cu privire la fondul de comerţ în totalitate ori a elementelor componente. Registrul comerţului este un document public. Înregistrarea în registrul comerţului a persoanei fizice autorizate. a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale. sunt opozabile terţelor persoane numai de la data înscrierii lor. Dacă sunt îndeplinite cerinţele legii. a fost adoptată o procedură nouă privind înregistrarea şi autorizarea comercianţilor. prin intermediul registrului comerţului. Potrivit art. să ceară înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. Înregistrările impuse de lege au drept scop să asigure. o evidenţă privind existenţa şi activitatea comercianţilor. a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale se face în baza rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice. ca persoane fizice autorizate. În scopul simplificării formalităţilor necesare începerii unei activităţi comerciale. comercianţii au obligaţia ca. asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice. directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal va dispune înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării persoanei fizice autorizate. organizat în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti. a activităţii respective. după caz. înainte de începerea activităţii economice. Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional.

În cazul unei documentaţii incomplete, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal va dispune prin rezoluţie motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acesteia. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal va dispune, prin rezoluţie motivată, respingerea cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării pentru persoana fizica autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială solicitantă, precum şi a înregistrării declaraţiei-tip pe propria răspundere date. Rezoluţiile directorului oficiului registrului comerţului privind înmatricularea şi orice alte înregistrări în registrul comerţului, se executa de îndată, în baza lor efectuându-se înregistrările dispuse prin acestea, fără nici o altă formalitate. Împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal se poate face plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului. Pe parcursul exercitării comerţului, comerciantul are obligaţia de a înregistra în registrul comerţului, în cel mult 15 zile de la data producerii lor, toate modificările referitoare la:  donaţia, vânzarea, locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ, precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ;  numele şi prenumele, cetăţenia, codul numeric personal, pentru cetăţenii români, seria şi numărul paşaportului, pentru cetăţenii străini, data şi locul naşterii împuternicitului sau a reprezentantului fiscal, dacă este cazul; dacă dreptul de reprezentare este limitat la o anumită sucursală, menţiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala;  brevetele de invenţii, mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă, firma, emblema şi alte semne distinctive asupra cărora comerciantul persoană fizica are un drept;  hotărârea de divorţ al comerciantului, precum şi cea de împărţire a bunurilor comune pronunţate în cursul exercitării comerţului;  hotărârea de punere sub interdicţie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum şi hotărârea prin care se ridică aceste măsuri;  deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, după caz, precum şi înscrierea menţiunilor corespunzătoare; 26

hotărârea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care îl fac nedemn sau incompatibil să exercite această activitate; orice modificare privitoare la actele, faptele şi menţiunile înregistrate.

2. Întocmirea registrelor comerciale O altă obligaţie principală a comerciantului este evidenţierea în registrele contabile a activităţii pe care o desfăşoară. Potrivit noilor reglementări în materie, respectiv art. 19 din Legea nr.82/1991 republicată, registrele obligatorii pentru comerciant sunt: registrul jurnal registrul inventar registrul cartea mare

Registrul jurnal conţine operaţiile economico-juridice efectuate de comerciant zilnic, în ordine cronologică, operaţii referitoare la patrimoniul său. Registrul inventar cuprinde inventarul patrimoniului comerciantului. Registrul cartea mare se întocmeşte de comercianţii cu o activitate cu volum mare şi cu o complexitate ridicată şi unde contabilitatea se ţine în partidă dublă. Potrivit art. 25 din Legea nr.82/1991, registrele de contabilitate, actele şi documentele care au stat la baza înregistrărilor se păstrează timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii care se păstrează timp de 50 de ani. 3. Exercitarea comerţului în limitele concurenţei licite (loiale) Comerciantul trebuie să-şi exercite comerţul cu bună-credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite şi nu trebuie să facă concurenţă neloială celorlalţi comercianţi. În economia de piaţă, exercitarea concurenţei constituie un drept al oricărui agent economic, dar ea trebuie făcută fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi agenţi economici, cu respectarea legii şi a bunelor moravuri. Concurenţa neloială este o formă de concurenţă ilicită. Ea constă în săvârşirea de către comerciant, în scopul atragerii clientelei, a unor acte şi fapte care contravin legii, bunelor moravuri în activitatea comercială şi loialităţii profesionale. Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale stabileşte sancţiuni pentru faptele de concurenţă neloială, sancţiuni de natură penală, civilă sau contravenţională

27

SECŢIUNEA A V-A FONDUL DE COMERŢ 5.1. NOŢIUNEA DE FOND DE COMERŢ
Fondul de comerţ reprezintă o instituţie juridică ce dă expresie unei grupări de bunuri organizată şi structurată de comercianţi, astfel încât să le servească comerţului lor. Este un ansamblu de elemente corporale (prioritar bunuri mobile) şi de elemente incorporale (precum clientela, vadul comercial, numele comercial sau firma, emblema) aparţinând unui comerciant care le grupează, organizează şi efectuează în vederea desfăşurării comerţului său şi a obţinerii unui profit13. O definiţie a fondului de comerţ cuprinde Legea nr.298/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale: constituie fond de comerţ ansamblul bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necorporale (mărci, firme, embleme, brevete de invenţii, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfăşurării activităţii sale. Fondul de comerţ privit ca entitate juridică şi economică se analizează ca o universalitate de fapt creată prin voinţa titularului său, reunnid un complex de bunuri. El reprezintă, de fapt, o componentă a patrimoniului comercial, fiind calificat ca un bun mobil incorporal, supus reglementărilor juridice specifice bunurilor mobile. El este considerat un bun mobil pentru că, deşi poate conţine şi bunuri imobile, elementele care prevalează sunt cele mobile. Se impune delimitarea fondului de comerţ faţă de noţiunea de patrimoniu.  Patrimoniul se dobândeşte la naşterea subiectului de drept, uneori în cazul persoanelor fizice din momentul concepţiei, pe când fondul de comerţ nu este legat în ce priveşte formarea lui de momentul dobândirii calităţii de comerciant. Un fond de comerţ poate fi dobândit şi ulterior dobândirii calităţii de comerciant.  Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică, pe când fondul de comerţ nu cuprinde creanţele şi datoriile comerciale.  În timp ce patrimoniul nu este cesibil, el putând fi transmis numai prin acte pentru cauză de moarte în totalitatea lui, fondul de comerţ este cesibil.  Patrimoniul este format numai din elemente patrimoniale, în timp ce fondul de comerţ cuprinde şi elemente nepatrimoniale.

13

I. Deleanu, Fondul de comerţ, în Dreptul nr.4/2001.

28

 Elemente incorporale: firma. Disponibilitatea firmei este verificată de către Biroul Unic înainte de întocmirea actelor constitutive. Verificarea disponibilităţii firmei se face de către Biroul Unic înainte de întocmirea actelor constitutive. confesorie. În cazul unei societăţi comerciale. În cazul comerciantului persoană fizică. dacă imobilele sunt elemente ale fondului de comerţ. Nu se poate pune semnul egalităţii între noţiunea de fond de comerţ şi noţiunea de întreprindere (o organizare sistematică de către comerciant a factorilor de producţie).întreprinderea cuprinde şi elemente ce nu fac parte din fondul de comerţ (capitalul. în funcţie de forma juridică a societăţii comerciale. cu menţiunea „societate în nume colectiv” scrisă în întregime 29 . Se va refuza înscrierea unei firme care poate produce confuzie cu alte firme deja înregistrate.26/1990.40 din Legea nr.  Firma constă în numele sau. clientela. după caz. Potrivit art. 5. Firma unei societăţi în nume colectiv se compune din numele a cel puţin unuia dintre asociaţi. drepturile de proprietate industrială. drepturile de autor. posesorie. munca). produsele rezultate din activitatea comercială). nici o firmă nu va putea cuprinde o denumire întrebuinţată de comercianţii din sectorul public. Se mai deosebesc şi prin mijloacele de protecţie juridică: patrimoniul poate fi ocrotit prin mijloace de drept penal. denumirea sub care comerciantul persoană fizică sau juridică îşi desfăşoară comerţul şi sub care se semnează.2. emblema. răspundere civilă delictuală). etc. de exemplu: clădirea în care se desfăşoară comerţul. firma se compune din numele comerciantului scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia. vadul comercial. materialele. firma are un conţinut diferit. refuzându-se înscrierea unei firme care poate produce confuzie cu alte firme deja înregistrate. actele lor de vânzare-cumpărare constituie acte de comerţ) şi bunuri mobile corporale (materiile prime. între acestea existând mai multe deosebiri . civil (acţiune în revendicare. republicată . ELEMENTELE FONDULUI DE COMERŢ Elementele fondului de comerţ se împart în două categorii:  Elemente corporale: bunuri imobile (în activitatea sa comerciantul se serveşte şi de bunuri imobile. Trebuie să se caracterizeze prin noutate.

precum şi de emblemele altor comercianţi de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitate (art. Firma societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni se compune dintr-o denumire proprie însoţită de menţiunea „societate pe acţiuni” sau „S.  Spre deosebire de firmă. viitorul acestuia fiind reprezentat de vadul comercial. etc. Din punct de vedere contabil se exprimă sub forma unei cifre. comerciantul dobândeşte dreptul de folosinţă exclusivă asupra ei.  Emblema este o reprezentare figurativă a firmei comerciale. cu menţiunea „societate în comandită simplă” scrisă în întregime.  Clientela reprezintă totalitatea persoanelor fizice şi juridice care se află în raporturi juridice cu un comerciant. 30 . „societate în comandită pe acţiuni”.”. Poate fi înstrăinată numai odată cu fondul de comerţ şi este un element de atragere a clientelei. emblema trebuie să aibă caracter de noutate. Prin înregistrarea unei firme. după caz. comerciantul dobândeşte dreptul de folosinţă exclusivă asupra emblemei. care se realizează prin înmatricularea comerciantului în registrul comerţului. la care se poate adăuga numele unuia sau mai multor asociaţi. 30 alin. Clientela reprezintă trecutul şi prezentul fondului de comerţ.” ori.2 din Legii nr.  Vadul comercial reprezintă puterea sau capacitatea comerciantului de a atrage clientela. emblema este semnul sau denumirea ce deosebeşte un comerciant de altul de acelaşi gen.R. 26/1990.43 din Legea nr.  Pentru a fi recunoscută şi ocrotită ca atare.  Dacă emblema cuprinde o denumire.  Poate fi înstrăinată şi separat de fondul de comerţ. însoţită de menţiunea „societate cu răspundere limitată” sau „S.26/1990. Firma unei societăţi cu răspundere limitată este formată dintr-o denumire proprie.A.  Prin înscrierea emblemei în registrul comerţului. Factorii care influenţează vadul comercial sunt: locul unde se află amplasat magazinul sau sediul comercial. emblema are caracter facultativ. adică trebuie să se deosebească de emblemele înscrise în registrul comerţului pentru acelaşi fel de comerţ. calitatea mărfurilor şi serviciilor oferite clienţilor. firma va fi scrisă cu litere având mărimea de cel puţin jumătate din cea a literelor cu care este scrisă emblema.La societatea în comandită simplă. firma conţine numele a cel puţin unuia din asociaţii comanditaţi.L. Conform art.

Dacă se vinde fondul de comerţ. inclusiv cele privind publicitatea imobiliară. în principal: vânzarea-cumpărarea. să transmită dreptul de proprietate sau numai dreptul de folosinţă asupra fondului de comerţ şi. 5. Dacă odată cu fondul de comerţ se înstrăinează şi imobilul în care se exploatează fondul. desene şi modele industriale. evident. şi anume obligaţia de a nu face concurenţă cumpărătorului. în sarcina vânzătorului. acesta va fi supus regulilor privind vânzarea imobilelor. cu condiţia îndeplinirii publicităţii prevăzută de Legea nr. drepturi de autor.3. Vânzarea fondului de comerţ dă naştere. republicată. Drepturile de proprietate industrială şi intelectuală sunt formate din: brevete de invenţie. vânzarea este supusă regulilor care guvernează vânzarea bunurilor mobile. actul de vânzare-cumpărare trebuie să se încheie în forma autentică. Această obligaţie există şi dacă nu a fost stipulată expres în contract. Aportul în societate al fondului de comerţ se deosebeşte de vânzarea-cumpărarea acestuia întrucât. în practică. În schimb. mărci de fabrică. contractele de furnizare de energie electrică etc. ca formă a obligaţiei de garanţie pentru evicţiune provenind din fapta proprie a vânzătorului. fiind un aport în natură de bun incorporal. locaţiunea. în cazul aportului. se pot transmite cumpărătorului contractele de muncă încheiate de vânzător cu salariaţii săi. garanţia reală mobiliară şi aportul în societate al fondului de comerţ. derogatorii de la dreptul comun. de comerţ şi de servicii. 26/1990. know-how.. asociatul primeşte părţi 31 . creanţele şi datoriile nu se transmit dobânditorului (cumpărătorului) pentru că acestea nu sunt elemente componente ale fondului de comerţ. în totalitatea lui. în locul fondului de comerţ. APORTUL ÎN SOCIETATE AL FONDULUI DE COMERŢ Fondul de comerţ poate constitui aport la capitalul social al unei societăţi comerciale. să predea societăţii. prin actele constitutive ale societăţii. etc. OPERAŢIUNI ASUPRA FONDULUI DE COMERŢ ÎN DREPTUL ROMÂN Operaţiunile juridice care pot fi făcute asupra fondului de comerţ sunt. Dacă vânzarea cuprinde şi terenul aferent clădirii unde se exploatează fondul de comerţ. necesare continuării activităţii de către cumpărător. unei obligaţii specifice. VÂNZAREA-CUMPĂRAREA FONDULUI DE COMERŢ În lipsa unor reglementări cu caracter special. Titularul fondului de comerţ se obligă.

10 alin. Dacă bunul care face obiectul garanţiei este înlocuit cu un alt bun. constituirea altei garanţii sau vânzare (art. 99/1999. Ca efect al contractului. exploatând fondul de comerţ. cedentul (vânzătorul) primeşte de la cumpărător (dobânditorul) preţul fondului de comerţ vândut. Dacă o garanţie reală este lovită de nulitate. inclusiv prin închiriere. denumită Arhivă. în calitate de locator. cu excepţia cazului în care debitorul face proba contrarie. acesta din urmă este considerat produsul primului şi va constitui obiectul garanţiei respective. locatarul are dreptul să continue exercitarea comerţului sub firmă proprie. Garanţia reală mobiliară se constituie numai pe baza unui contract de garanţie în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată şi trebuie semnat de debitor. fondul de comerţ: poate face obiectul unui contract de garanţie reală mobiliară. 32 . înscrierea în arhivă nu conferă valabilitate garanţiei. Astfel. pe câtă vreme în cazul vânzării. prin modificarea destinaţiei unor bunuri sau prin înstrăinarea lor. Pe durata contractului de garanţie debitorul poate administra sau poate dispune de bunul care face obiectul garanţiei şi de produsele acestuia. art. Bunul care face obiectul garanţiei poate fi pus sub sechestru în favoarea unui creditor. transmite locatarului folosinţa asupra fondului de comerţ. Condiţia de publicitate a garanţiei faţă de terţele persoane este îndeplinită din momentul înscrierii avizului de garanţie reală la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. la mică distanţă de locatar. structurată pe persoane şi bunuri. prin desfăşurarea unui comerţ de acelaşi gen. Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare este un sistem de evidenţă a priorităţii garanţiei reale mobiliare. ceea ce înseamnă că înscrierea are doar rolul de a face opozabilă faţă de terţi garanţia constituită. 3 din această lege prevede că garanţia reală poate să aibă ca obiect un bun mobil individualizat sau determinat generic ori o universalitate de bunuri mobile. proprietarul fondului. 21 alin. Locatarul nu poate aduce schimbări în organizarea şi structura fondului de comerţ.sociale sau acţiuni. fără consimţământul prealabil al locatorului. În baza contractului de locaţiune. Ca şi la vânzare. în schimbul unui preţ. potrivit dispoziţiilor Legii nr. 1). GARANŢIA REALĂ MOBILIARĂ ASUPRA FONDULUI DE COMERŢ Ca oricare bun mobil. locatorul are obligaţia de a nu face locatarului concurenţă. LOCAŢIUNEA FONDULUI DE COMERŢ O altă operaţiune juridică privitoare la fondul de comerţ este locaţiunea (închirierea).

inclusiv privilegiul statului. fără a fi parte într-un contract de garanţie.Orice creditor care. 33 . are prioritate asupra garanţiei reale a creditorului asupra bunului în cauză. are un privilegiu prin simplul efect al legii. numai în momentul în care privilegiul îndeplineşte condiţia de publicitate prin înscrierea acestuia la Arhivă sau prin posesia bunului.

nu mai erau îndestulătoare pentru satisfacerea acestor nevoi. societăţile de asigurare reglementate de Legea nr. care implică asocierea a două sau mai multe persoane.1. În aceste condiţii s-a născut ideea cooperării între mai mulţi întreprinzători care să realizeze împreună activităţi economice de amploare. Această idee şi-a găsit expresia. pe planul dreptului.FORME. Atât . organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale în România. ca şi pentru satisfacerea unor interese personale ale întreprinzătorilor.297/2004 privind piaţa de capital etc. cu punerea în comun a unor resurse. PROCEDURĂ DE CONSTITUIRE. ÎNREGISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.CAPITOLUL II FORMELE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE. cum ar fi: societăţile din domeniul bancar reglementate de Legea nr. CONSTITUIREA ŞI ÎNMATRICULAREA ACESTORA SECŢIUNEA I SOCIETĂŢILE COMERCIALE . oamenii dându-şi tot mai mult seama că energiile individuale. ea reprezentând dreptul comun în materia societăţilor comerciale. 31/1990 privind societăţile comerciale reprezintă cadrul legal general referitor la constituirea. NOŢIUNEA SOCIETĂŢII COMERCIALE Pe măsura dezvoltării societăţii omeneşti. Societăţile comerciale au fost şi sunt şi în prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor scopuri sociale.58/1998 privind activitatea bancară. nevoile economice şi sociale au crescut. Legea nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor . în conceptul de societate comercială. în vederea desfăşurării unei activităţi economice şi împărţirii beneficiilor rezultate. societăţile de servicii de investiţii financiare reglementate de Legea nr. oricât de mari ar fi fost ele. O serie de legi sau alte acte normative cu caracter special reglementează diferite tipuri „speciale” de societăţi comerciale.

nu oferă o definiţie a societăţii comerciale. care compun organismul social şi juridic. prin care două sau mai multe persoane convin să formeze cu aportul lor un fond social. pentru a putea defini totuşi societatea comercială. FUNCŢIILE SOCIETĂŢII COMERCIALE 35 . cu dispoziţiile Codului comercial sau cele ale Codului civil. se apelează la dispoziţiile Codului civil care reglementează contractul de societate. 1. Pornind de la aceste considerente. 1491 din Codul civil dispune: „Societatea este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun cu scop de a împărţi foloasele ce ar putea deriva". Potrivit altor opinii. s-a afirmat că societatea comercială este persoana constituită în baza unui contract. 31/1990. în scopul de a împărţi câştigul care ar putea să provină din exercitarea unuia sau mai multor acte de comerţ. societatea comercială poate fi definită drept o persoană juridică. în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri. care înseamnă întovărăşire. Tradiţional. pentru exercitarea unor fapte de comerţ. unire. Într-o asemenea situaţie. în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate. comunitate. ori ca grupare de persoane reunite pentru a realiza beneficii din acte de comerţ. societatea comercială este privită ca o organizare juridică. Noţiunea de societate provine de la cuvântul latinesc societas. Legislaţia comercială. În acest sens. Alţi autori definesc societatea ca o fiinţă juridică abstractă. interpretate extensiv şi întregite cu unele elemente cuprinse în Legea nr. căreia i se afectează bunurile necesare îndeplinirii în condiţii de rentabilitate a actelor şi faptelor de comerţ specifice obiectului statutar de activitate. deşi bogată în conţinut. acolo unde este cazul.Legea societăţilor comerciale.2. permit definirea societăţii comerciale. dispoziţii care. cât şi legile sau celelalte acte normative ce reglementează tipuri speciale de societăţi comerciale se completează. teoria juridică a definit societatea ea fiind un contract ce dă naştere unei persoane juridice. ca mod de organizare a elementelor umane şi materiale. tovărăşie. Art. rezultată dintr-un contract şi înzestrată de lege cu personalitate juridică. în care mai multe persoane aduc bunuri sau servicii pentru exercitarea în comun a unei activităţi în scopul de a împărţi beneficiile ori ca întreprindere. asociaţie. creată în temeiul unui contract de societate de către o grupare de persoane.

 funcţia de concentrare a capitalului necesar unei activităţi profitabile. Funcţiile societăţii comerciale sunt următoarele:  funcţia de organizare. capitalul social figurează întotdeauna la pasiv. elementele de identificare şi conduita societăţii în atingerea scopului social. întrucât societatea îl datorează asociaţilor în caz de lichidare. modifică sau sting raporturi obligaţionale. Volumul capitalului necesar se determină de fondatori în funcţie de obiectul de activitate al societăţii. În unele din asemenea raporturi societatea apare în calitate de debitor. acelaşi pe toată durata existenţei societăţii. Organizarea priveşte nu numai latura socială. În bilanţul societăţii. ca principal agent economic. transformării.Rolul şi importanţa societăţii comerciale. Aceasta presupune stabilirea structurilor interne. ci pe întreg parcursul funcţionării. Capitalul social necesar pentru constituirea societăţii rămâne. Incapacitatea unei societăţi de a asigura funcţia de concentrare a capitalului are drept consecinţă dizolvarea şi lichidarea acesteia. la baza oricărei iniţiative de organizare a producţiei de bunuri. de mărimea acesteia. 36 . lansarea de acţiuni sau obligaţii sunt operaţiuni strâns legate de funcţia respectivă. forme de manifestare a funcţiei de organizare. fuziunii ori divizării sale. El se obţine prin aportul persoanelor asociate. Mărirea ori micşorarea lui se poate face numai cu acordul majorităţii asociaţilor. presupune intrarea în relaţii cu alte subiecte de drept în cadrul cărora se nasc. fie în hotărârile adunării generale. săvârşirea de fapte de comerţ. de regulă. Constituirea de rezerve de capital. de prestare de servicii sau lucrări se află un anumit capital. Potrivit Legii nr. numirea organelor de conducere şi control. pentru aportul acestora. care reprezintă expresia bănească a valorii bunurilor aduse de asociaţi. Activitatea economică a societăţilor comerciale. fapt ce implică garantarea creanţelor creditorilor societăţii. calitate care poate fi obţinută numai cu condiţia existenţei unei organizări de sine stătătoare. precizarea modului de alcătuire şi a competenţei acestora. Funcţia de concentrare a. Gajul creditorilor este asigurat de capitalul social. ci şi latura patrimonială. capitalului se manifestă nu numai la constituirea societăţii. de condiţiile impuse de lege etc. determinarea modului de transformare şi dizolvare a persoanei juridice etc. societatea comercială este persoană juridică. Fundamentul acestei funcţii îl reprezintă voinţa asociaţilor exprimată fie în contractul de societate şi statut. dar poziţiei de pasiv îi corespunde la activ un fond echivalent de bunuri. rezultă din analiza funcţiilor pe care această structură le îndeplineşte în cadrul sistemului economic şi juridic.  funcţia de garantare a drepturilor creditorilor prin capitalul social. 31/1990. În economia de piaţă. De altfel societatea este în primul rând debitoare faţă de asociaţii săi.

o dată aleasă una dintre aceste forme de societate. TIPURI ŞI FORME ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Formele societăţilor comerciale reglementate de legea noastră sunt. asociaţii sunt obligaţi să urmeze regimul juridic aplicabil oricărei forme de societate. c) societate pe acţiuni. ca şi cele existente în alte ţări. Alegerea formei de societate este liberă. potrivit art. 37 . Enumerarea formelor juridice ale societăţilor comerciale are un caracter limitativ. cum sunt asociaţiile şi fundaţiile. societăţile comerciale se constituie în una din următoarele forme: a) societate în nume colectiv. dispoziţia legii fiind imperativă. Acestea sunt formele juridice obligatorii în care o societate comercială trebuie să se organizeze pentru a putea dobândi personalitate juridică şi a funcţiona în condiţiile Legii societăţilor comerciale. precum şi regulile specifice formei de societate aleasă referitoare la constituire. de la care nu se poate deroga. Persoanele care doresc să constituie o societate comercială sunt libere să aleagă oricare formă de societate prevăzută de lege. ceea ce face posibilă includerea în sfera raporturilor comercial-economice a unor activităţi civile. funcţia de satisfacere a intereselor economice şi sociale ale membrilor asociaţi  funcţia lucrativă care deosebeşte societatea comercială de alte forme asociative. reglementată de Codul comercial.3. Societăţile comerciale s-au afirmat ca producători redutabili de bunuri şi servicii. asociaţia cu scop lucrativ fără personalitate juridică. d) societate în comandită pe acţiuni e) societate cu răspundere limitată. lucrativ al unei întreprinderi. 2 din Legea nr. iar deosebirile dintre diferitele forme ale societăţilor comerciale au drept criteriu întinderea răspunderii asociaţilor faţă de terţi pentru obligaţiile societăţii. organizate sub formă de întreprindere societară. În dreptul modern se pune accentul pe caracterul economic.31/1990 republicată. şi nu neapărat pe caracterul comercial al acesteia. cu consecinţa extinderii şi la aceste entităţi a legislaţiei afacerilor 1. în general aceleaşi. Textul legal are în vedere societăţile comerciale care beneficiază de personalitate juridică şi care constituie veritabile societăţi comerciale. Conform acestui criteriu.societatea în participaţie. El nu exclude însă posibilitatea constituirii unor societăţi în formele prevăzute în alte texte legale . organizare şi funcţionare. dar. b) societate în comandită simplă.

Toate formele de societăţi în afara societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic sunt societăţi pluripersonale. natura societăţii. împărţirea capitalului social. întinderea răspunderii asociaţilor. care se asociază pe baza cunoaşterii şi a încrederii reciproce în calităţile personale ale fiecăreia dintre ei. în domeniile economice de interes public.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor). în funcţie de criteriile de clasificare avute în vedere. Aceste clasificări diferă. asociaţii răspund pentru obligaţiile societăţii în mod subsidiar. În cadrul acestor societăţi. Aceste societăţi datorită caracterului lor intuitu personae sunt societăţi relativ închise. societăţile comerciale se împart în: societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri.3 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară). Societăţile de persoane sunt constituite dintr-un număr relativ mic de persoane. CLASIFICAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Societăţile comerciale pot face obiectul mai multor clasificări. fiindcă pentru dobândirea calităţii de asociat de obicei potrivit prevederilor legii sau al actelor constitutive este necesar votul unanim sau întrunirea unei majorităţi calificate. întemeiată pe aportul asociaţilor.Cu titlu de excepţie. fiindcă legea prevede în mod obligatoriu ca societăţile să aibă cel puţin doi asociaţi. În aceste societăţi capitalul social este reprezentat prin părţi de interes. 1. ci pe cota de capital învestită. în domeniul bancar se poate folosi numai forma societăţii pe acţiuni (art.4.  După natura lor şi după modul de formare a capitalului social. 297/2004 privind piaţa de capital) etc. respectiv: numărul de asociaţi. Prototipul societăţii de persoane este considerat societatea în nume colectiv. 6 din Legea nr. posibilitatea emiterii unor titluri de valoare şi provenienţa capitalului social. Fac parte din categoria societăţilor de persoane: societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă. Societăţile de capitaluri se întemeiază nu pe cunoaşterea reciprocă a calităţilor fiecărui asociat în parte. societăţile de servicii de investiţii financiare numai sub forma societăţilor pe acţiuni emitente de acţiuni nominative (art. nelimitat şi solidar cu valoarea întregului lor patrimoniu. 38 . legea impune constituirea societăţii într-o anumită formă: societăţile comerciale din domeniul asigurărilor se constituie numai sub forma societăţii pe acţiuni sau a societăţii cu răspundere limitată (art. diferenţiate ca valoare şi consecinţe pe planul dreptului.9 din Legea nr.  După numărul asociaţilor: pluripersonale şi unipersonale.

 În funcţie de originea capitalului social. cum sunt: societatea în nume colectiv. cum sunt: societatea pe acţiuni. societatea cu răspundere limitată şi asociaţii comanditari din societăţile în comandită şi societăţi în care asociaţii răspund nelimitat. societăţile pot fi clasificate în: societăţi comerciale naţionale. Prototipul societăţii de capitaluri este societatea pe acţiuni. Capitalul acestor societăţi este împărţit în titluri numite acţiuni.  După structura capitalului social şi modul de împărţire al acestuia. Există şi societăţi care nu emit titluri de valoare: societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă. Elementul esenţial în acest societăţi este cota de capital învestită de asociat şi reprezentată prin acţiuni care sunt negociabile şi transferabile. În ce priveşte răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile societăţii. ele îndeplinesc o funcţie probatorie pentru stabilirea existenţei dreptului deţinut de asociat. Fac parte din categoria societăţilor de capitaluri: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni. în cazul societăţii cu răspundere limitată. dobândirea acţiunilor fiind facilitată atât de prevederile legale în materie cât şi de prevederile actului constitutiv. societăţile comerciale se împart în: societăţi comerciale în care capitalul se divide în părţi de interese.  În raport de răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale: societăţi în care asociaţii răspund limitat. Certificatele de părţi sociale nu sunt negociabile. În principiu societăţile de capitaluri sunt societăţi deschise. care cuprind drepturile şi obligaţiile deţinătorului de acţiuni.care de regulă nu se cunosc între ei. străine şi transnaţionale. care de obicei nu conţine condiţii restrictive pentru dobândirea acţiunilor de către terţi. asociaţii răspund numai în limita aportului lor. Numărul maxim al asociaţilor nu este limitat. cum sunt: societatea în nume co lectiv şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită. societatea în comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată. părţi sociale. Societăţi emitente de titluri de valoare sunt: societatea pe acţiuni. Aceste titluri de valoare poartă denumirea de acţiuni în societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni şi certificate de părţi sociale. 39 . singura limită fiind atingerea nivelului de capitalizare prevăzut în actul constitutiv. Acţiunile sunt titluri de valoare negociabile (titluri de credit). societatea în comandită simplă şi societatea cu răspundere limitată şi societăţi în care capitalul social se divide în acţiuni: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni. ci titluri de legitimare.

Ele îşi extind activitatea de producţie şi comercializare pe multiple pieţe naţionale şi în diverse domenii de activitate comercială constituind astfel o formă nouă a monopolurilor. de comunicaţii şi telecomunicaţii. modificarea actului constitutiv sau încetarea lor. societăţi cu capital privat. modificarea actelor constitutive şi încetarea ei fiind supuse legislaţiei statului de constituire. Societatea străină este o societate comercială constituită în conformitate cu prevederile legislative ale unui ţări străine aceleia unde îşi desfăşoară în parte sau în totalitate activitatea ei comercială. Societatea transnaţională (internaţională sau multinaţională) este acea societate care rezultă din unirea a două sau mai multe societăţi pe acţiuni constituite în conformitate cu prevederile legislative ale unor state diferite. se întemeiază pe elemente fără caracter naţional şi sunt lipsite de vreo legătură juridică cu un anumit stat. societăţi cu capital mixt. FORMELE DE ORGANIZARE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE. Trăsătura caracteristică a acestor societăţi constă în faptul că încă de la data constituirii lor. de construcţii montaj. iar litigiile născute din aplicarea actelor constitutive sunt date în competenţa unor instanţe speciale.Societatea naţională este o persoană juridică de drept naţional a ţării unde aceasta îşi are sediul şi este înregistrată. de investiţii. de servicii. 1. de consultanţă. funcţionarea. de intermediere comercială. 31/1990 pe baza iniţiativei private. de exploatări miniere. funcţionarea.  După obiectul de activitate.5. Societăţile cu capital mixt sunt acele societăţi care au fost constituite pe baza capitalului unor persoane de drept privat cât şi de drept public. lor nu le sunt aplicabile reglementări legislative în ceea ce priveşte funcţionarea. unde îşi are sediul şi este înregistrată. Aceste societăţi nefiind constituite în conformitate cu prevederile legislative ale vreunei ţări.  În funcţie de provenienţa capitalului social avem societăţi cu capital de stat. modificarea actelor constitutive şi încetarea ei fiind supuse legislaţiei statului de constituire. având sediile principale în ţări diferite şi în consecinţă naţionalităţi diferite. Societăţile cu capital de stat sunt regiile autonome. avem societăţi de: producţie de mărfuri. etc. iar capitalul a fost constituit numai din aporturi aparţinând persoanelor fizice şi juridice de drept privat. Societăţile comerciale cu capital privat sunt acele societăţi care s-au constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. bancare. companiile naţionale şi celelalte societăţi comerciale al căror singur asociat este o persoană de drept public. STRUCTURI SOCIETARE 40 . asigurare şi reasigurare.

2 din Legea societăţilor comerciale. firmă şi emblemă. dar subordonată societăţii care a constituit-o şi lipsa personalităţii juridice în cazul sucursalei sau reprezentanţei care constituie un dezmembrământ (un sediu secundar) al societăţii care le-a constituit. modificarea şi încetarea filialei este un atribut al societăţii-mamă. 42 din Legea societăţilor comerciale. al altor două societăţi. de obicei egal. Constituirea acestei societăţi urmează toate regulile referitoare la constituirea unei societăţi obişnuite. Trăsăturile filialei sunt următoarele:  este o structură societară instituţionalizată (reglementată de lege). 31/1990. în vederea expansiunii activităţii sale comerciale.  dispune de sediu propriu.  înfiinţarea. 31/1990.  are personalitate juridică şi un patrimoniu propriu  se bucură de o anumită autonomie gestionară. filialele sunt societăţi comerciale cu personalitate juridică. respectiv: filiala. care poate fi constituită şi utilizată de comerciant. supusă obligaţiei înmatriculării în registrul comerţului din judeţul în care se află sediul său. sucursala şi reprezentanţa comercială (agenţia). FILIALA Conform art. aceasta fiind la rândul ei o societate distinctă.Structura societară reprezintă o unitate autonomă reglementată de lege. SUCURSALA 41 . sucursală şi reprezentanţă nu sunt sinonime. Înfiinţarea de sucursale şi filiale este un drept exclusiv al comerciantului rezultat din dispoziţiile Legii nr.  are ca scop dezvoltarea şi expansiunea activităţii comerciale a societăţii-mamă. potrivit prevederilor Legii nr. Acest drept cuprinde în conţinutul său aptitudinea comerciantului de a organiza. oricând este necesar mijloacele sale materiale şi umane în structuri funcţionale instituţionalizate şi de a le încredinţa un anumit mandat şi puterile necesare. Aceste societăţi sunt constituite cu aportul integral sau majoritar de capital social al unei alte societăţi (denumită „societate mamă”) sau cu aportul.  este dependentă din punct de vedere al conducerii şi economic de societatea care a constituit-o. ce se înfiinţează în formele de societate prevăzute de art. Formele exogene pe care le poate constitui societatea sunt în număr de trei. fiecare dintre ele reprezentând o entitate distinctă. Diferenţa principală între filială şi sucursală sau reprezentanţă constă în existenţa personalităţii juridice în cazul filialei. Termenele de filială.

 Sucursala nu are o firmă distinctă. un centru de profit sau un fond de comerţ distinct de cel constituit de societate la sediul său central. Ea funcţionează sub conducerea şi controlul societăţii-mamă. în principiu. Constituirea sau desfiinţarea unor sucursale este. puterea de reprezentare. ca prelungire a capacităţii societăţii care o constituie.  Subordonarea sucursalei faţă de societatea mamă este atât economică.  Încheind operaţiuni comerciale în numele şi pe seama societăţii mamă. cu menţiunea de sucursală. Este vorba de o unitate autonomă a societăţii. o extindere în teritoriu a acesteia. într-un sediu propriu şi căreia i se încredinţează. sucursala nu va încheia operaţiuni comerciale în nume propriu. negociere şi de executare a operaţiunilor comerciale în cadrul obiectului de activitate al societăţii mamă. lipsită de patrimoniu şi personalitate juridică ce funcţionează relativ independent. bunurile cu care este dotată se află în proprietatea societăţii mamă. sucursala va avea totdeauna naţionalitatea societăţii a cărei componentă este. ci în numele societăţii-mamă pe care o reprezintă.  Neavând personalitate juridică şi un patrimoniu propriu. cât şi juridică.  Neavând un patrimoniu proprii. ea trebuie să poarte firma societăţii mamă. având un sediu propriu şi fonduri primite din partea societăţii mamă. necesare pentru realizarea activităţilor sucursalei. printr-un mandat general. sucursala nu poate avea debitori proprii. 42 . în limitele stabilite însă de statutul acestei societăţi. Totodată sucursala primeşte din partea societăţii fondatoare un drept de reprezentare. autonom şi durabil. fiind însoţite de toate formalităţile aferente  Sucursalele se înmatriculează la sediul lor (dacă sediul acestora se află în aceeaşi localitate sau acelaşi judeţ cu sediul central.  Sucursala care are sediul într-o ţară străină de cea a sediului societăţii mamă. urmând a li se elibera un certificat de înmatriculare şi un cod de identificare fiscală distincte de cele ale societăţii-mamă. Sucursala se caracterizează prin următoarele trăsături definitorii:  Este un dezmembrământ al patrimoniului societăţii. negociere şi executarea de operaţiuni comerciale în raza ei de activitate. un caz de modificare a actelor constitutive. se efectuează o înmatriculare distinctă pentru sucursală). Ca urmare a lipsei sale de personalitate. se bucură de aceeaşi naţionalitate ca şi societatea mamă.Sucursala este o structură societară instituţionalizată.  Nu are personalitate juridică.

sau dispariţia sa ulterioară. iar nerealizarea uneia dintre ele. Această condiţie rezultă din prevederile art. 6. de personal şi organizarea necesară ca sucursala sau filiala să devină un stabiliment autonom şi durabil.  să se îndeplinească formalităţile de publicitate cerute de lege.măsurile şi formalităţile de publicitate cerute de lege şi care sunt distincte de cele cerute pentru societatea mamă. care să prevadă înfiinţarea de sucursale sau filiale. 3. prin urmare dizolvarea din orice cauză a societăţii mamă atrage şi dizolvarea dezmembrămintelor sale.La constituirea unei sucursale sau filiale sunt necesare următoarele condiţii generale:  să existe o societate legal constituită. iar celor lezaţi posibilitatea să se opună înfiinţării structuri şi să ceară instanţei radierea înmatriculării lor. sucursala şi filiala sunt dezmembrăminte ale societăţii care le constituie şi deci ele vor putea exista numai dacă există societatea. 31/1990. 31/1990. inopozabilitatea actului înfiinţării faţă de terţi şi dreptul oricărei persoane de a cere radierea ei din registrul comerţului (art. care prin trăsăturile ei definitorii se apropie de sucursală. publicitatea dă posibilitate acestora să cunoască limitele mandatului şi puterile conducătorului sucursalei sau filialei.  să existe o clauză în actul constitutiv. 43 . la înfiinţare. O astfel de clauză determină obligaţia fondatorilor sau a persoanelor desemnate de aceştia să întreprindă . existenţa lor trebuie cunoscută de participanţii la comerţ. Sub aspectul naturii lor. Condiţia este dedusă din prevederile art. ea este necesară întrucât numai astfel poate fi cunoscută voinţa reală a fondatorilor sau asociaţilor de a înfiinţa un sistem societar şi structurile aferente. 9 şi 34 alin. REPREZENTANŢA (AGENŢIA) Reprezentanţa este o structură societară. Ca urmare.  societatea să asigure dotările materiale. atrage sancţiunea considerării structurii ca neregulat constituită. 5 din Legea nr. Neîndeplinirea acestei condiţii poate conduce la contestarea calităţii de sucursală sau filială şi la desfiinţarea actelor încheiate de acestea pentru viciu de consimţământ. Toate aceste condiţii trebuie întrunite cumulativ. Sucursala şi filiala urmează soarta juridică a societăţii. care prevăd obligaţia administratorului de a cere înmatricularea sucursalei sau filialei în registrul comerţului din judeţul unde acestea vor funcţiona.26/1990). 24 şi 34 din Legea nr. Aceasta se justifică prin aceea că sucursala şi filiala sunt structuri care se bucură de autonomie economică şi participă la circuitul comercial ca mandatare ale societăţii. 25 din Legea nr.

ori chiar de a executa operaţiuni comerciale în numele şi pe seama societăţii mamă. acestea pot fi: grup de societăţi. dar şi alte societăţi cu personalitate juridică. Reprezentanţa ca şi sucursala beneficiază de un sediu propriu şi va avea naţionalitatea societăţii mamă. Clasificarea sistemelor societare poate fi făcută după mai multe criterii:  După natura componentelor sistemului. una din acestea dobândeşte şi exercită. În ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate pentru înfiinţarea unei reprezentanţe sunt în principiu cele prevăzute de actul constitutiv al societăţii mamă. Este format din două categorii de structuri: structura dominantă şi structura dominată. Reprezentanţa nu trebuie să fie înmatriculată în Registrul Comerţului. şi încheia. Sistemul societar poate fi definit ca fiind un ansamblu stabil şi durabil. dar este dotată de către societatea mamă cu fondurile şi utilajele necesare exercitării activităţii sale.Astfel reprezentanţa ca şi sucursala nu are o personalitate juridică proprie. asupra cărora îşi exercită influenţa directă şi controlul. cum ar fi de exemplu sucursala. dominaţia. Structura dominantă poate fi o societate comercială cu personalitate juridică sau un comerciant (persoană fizică) care este conducătorul sistemului. Ca şi sucursala are atribuţii de mandatar. SISTEME SOCIETARE În economia contemporană se manifestă tot mai mult tendinţa realizării unor sisteme societare. De cele mai multe ori. Din această cauză nu beneficiază de un patrimoniu propriu şi nu poate lua parte în nume propriu în operaţiunile comerciale pe care le încheie. concentrării şi restructurării societăţilor comerciale. îşi desfăşoară activitatea pe raza întregii ţări. asupra celeilalte. fiind suficient în acest sens o simplă menţiune efectuată în cadrul înmatriculării în Registrul comerţului de la sediul societăţii mamă. în principiu din cauza deţinerii unei majorităţi de control sau de decizie. Prin dominaţie trebuie să înţelegem posibilitatea unei societăţi de a influenţa decizia şi activitatea organelor de conducere şi de control sau a organelor de luare a deciziilor. ori a mai multor state. acesta aparţinând doar societăţii mamă. legate prin raporturi juridice. alcătuit din structuri asociative legate juridic prin relaţii în temeiul cărora. capabile să facă faţă mai bine concurenţilor potenţiali. grup 44 . făcând să se manifeste unitatea de voinţă şi un scop comun. Acestea sunt ansambluri de structuri economice. Ele sunt instrumentele principale ale realizării expansiunii. în sensul de a negocia. Structurile dominate sunt forme structurale fără personalitate juridică. de o mare diversitate.

în temeiul cărora una dintre acestea. societatea care este structura dominantă. Sistemele societare sunt ansambluri de structuri economice legate prin raporturi juridice de o mare diversitate.industrial.  Grupul de societăţi Grupul de societăţi reprezintă un ansamblu de societăţi comerciale.  După natura activităţii societăţii dominante.filiale). prin operaţiuni 45 . exercitând influenţa. cum sunt filialele şi sucursalele. când structurile sunt de ranguri diferite (societate sucursale . direct sau indirect şi determină manifestarea unităţii de decizie. grupuri constituite în sindicate profesionale. în măsură să asigure cumpărătorului dominaţia sa asupra societăţii. pot fi: sisteme financiare industriale.  Societatea grup Societatea grup este un sistem societar alcătuit dintr-o societate comercială dominantă şi structurile dominate. grup integrat. grup de fapt. când structurile subordonate sunt de acelaşi rang (societate sucursale.  de tip piramidal. pot fi: grupuri constituite în asociaţii. când structurile sunt determinate de tehnologia de fabricare a produsului. Sistemele societare pot avea următoarele configuraţii:  de tip radiat. efectuat de o societate către alte societăţi în constituire sau în activitate.  de tip vertical. Teoria şi practica juridică şi economică le considera a fi instrumente principale de realizare a expansiunii concentrării şi restructurării agenţilor economici şi a comerţului însuşi. care le înstrăinează pe calea cesiunii. capabile să preia rapid.  de tip orizontal. grupuri constituite în societăţi de societăţi şi grupuri şi în societăţi numite. contractuale si personale. precum: ■ înfiinţarea de societăţi-filială. respectiv. unele societăţi fondatoare pot înfiinţa chiar societăţi de rezervă. ■ achiziţia de părţi sociale sau acţiuni. ■ aportul de active. când structurile societare sunt determinate de organizarea ce are ca scop asigurarea poziţiei dominante (reţea de magazine. Grupurile de societăţi pot îmbrăca diferite forme. direcţia şi controlul. independente juridic.  După forma legăturilor care reunesc sistemul. de la obţinerea materiei prime la vânzarea produsului. de ateliere. societate-filiale). unite prin legături. operaţiunile noi care apar. cel mai adesea are loc prin utilizarea contractului de locaţie în gestiune şi a celei de gestiune a unei întreprinderi. etc). le domină pe celelalte.

care are ca obiect exclusiv plasarea raţională a fondurilor din cadrul grupului. El reprezintă o structură de proprietate care permite controlul activităţii societăţilor participante în vederea atingerii obiectivelor urmărite. GRUPUL DE TIP TRUST Trustul este o creaţie legislativă a dreptului englez şi american şi desemnează un patrimoniu independent afectat unui interes. D. comercial. participarea la naşterea şi funcţionarea societăţilor componente. Numărul de fondatori şi de beneficiari ai trustului este nelimitat. ■ investiţii străine realizate prin participaţii la capitalul social al societăţilor autohtone. B. Societatea de control care are ca obiect supravegherea şi controlul multiplelor participaţii în diverse societăţi de grup. de către una din componentele sale. Societatea de investiţii care îşi utilizează fondurile sale în active sau operaţiuni industriale sau comerciale de investiţii. Societatea de plasament. îmbrăcând forma societăţii financiare. Holdingul poate fi definit ca acea societate sau persoană fizică care deţine ca participaţie majoritatea acţiunilor sau părţilor sociale a uneia sau mai multor societăţi sau care controlează compoziţia consiliului de administraţie a altor societăţi. C. Societăţile financiare pot fi: A. Cel mai adesea societatea fondatoare îşi asumă un rol financiar. se pot distinge trei tipuri de grupuri de societăţi comerciale:  grupul tip trust.  grupul tip holding. industrial sau mixt de către societatea dominantă. GRUPUL TIP HOLDING Holdingul este o formă particulară de societate dominantă. se asigură prin asumarea unui rol financiar. având ca obiect de activitate.comerciale (licitaţii) sau operaţiuni bursiere. În funcţie de gradul de integrare realizat de societăţile implicate. prin achiziţionarea unor titluri de valoare proprii (acţiuni) ale societăţilor componente. Societăţi de servicii comune care au ca obiect furnizarea de servicii diverse societăţilor participante în acest grup. Funcţionarea grupului de societăţi care se întemeiază pe relaţii de dominare a grupului. 46 .  grupul de interes economic .

Aceasta reprezintă o dovadă a continuării procesului de armonizare a legislaţiei române cu legislaţia comunitară în materia dreptului comercial. 118 alin. Societăţile implicate au obiectivele şi acţionează cu mijloacele şi în direcţiile stabilite de trust.E. Grupul care posedă calitatea de comerciant poate îndeplini. în nume propriu. Conceptul de grup de interes economic . persoane juridice de drept public. etc. deoarece majoritatea normelor care o reglementează sunt dispozitive. grupul de interes economic este acea asociere dintre două sau mai multe persoane fizice ori juridice.I.1 din Legea nr. .Trustul este o structură realizată prin reunirea mai multor societăţi comerciale de forţă economică diferită.G. în care primordială în organizarea şi funcţionarea ei este voinţa membrilor care o constituie. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC O premieră legislativă în ţara noastră o constituie reglementarea grupurilor de interes economic prin prevederile Titlului V din Legea nr.este conturat de legiuitorul român în art. societăţi civile. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri.161/2003. 47 . Reglementarea grupurilor de interes economic este inspirată din modelul oferit de Codul comercial francez. Trustul şi societăţile care-l compun coexistă. asociaţii. în scopul înlesnirii ori dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. Grupul de interes economic este o persoană juridică cu scop patrimonial care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant. Potrivit acestui text legal. El a fost conceput ca o structură juridică situată între societatea comercială şi asociaţie. precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective. unde grupul de interes economic a fost creat pentru a permite întreprinderilor şi societăţilor comerciale să se adapteze şi să se dezvolte în cadrul unei pieţe în expansiune. Trustul se constituie în scopul de a înlătura complet concurenţa dintre societăţile care-l formează prin concentrarea şi monopolizarea producţiei. cu titlu principal şi într-o manieră obişnuită toate faptele de comerţ necesare realizării scopului său. grupul de interes economic este o structură deschisă atât persoanelor fizice cât şi juridice care în lipsa oricărei distincţii legale pot fi de natură variată: societăţi comerciale. în cadrul cărora integrarea financiară a societăţilor implicate este totală.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. Grupul de interes economic reprezintă un mecanism flexibil. constituită pe o periopadă determinată sau nedeterminată. Totodată.

cu titlu de dividende.Activitatea grupului are întotdeauna un caracter accesoriu faţă de activitatea membrilor ei. dată de la care are capacitate juridică pentru a dobândi şi asuma drepturi. în părţi egale. Astfel. răspunderea membrilor este nelimitată şi solidară pentru obligaţiile grupului. prin urmare. dacă nu există o stipulaţie contrară. cu toate consecinţele care decurg din această calificare. şi obligaţii stabilite de lege sau de actul constitutiv. un grup de interes economic nu poate avea drept scop obţinerea de profituri pentru sine.  răspunde pentru obligaţiile sale faţă de terţi. răspunderea membrilor are un caracter subsidiar. Potrivit legii. precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.  este o persoană juridică. dar dacă din activitatea grupului rezultă profit. grupul răspunde pentru obligaţiile asumate faţă de terţi. în lipsa unei stipulaţii. GIE este o entitate ce posedă personalitate juridică. în schimb ce. are calitatea de subiect de drept şi participă în nume propriu la raporturile juridice. el constituindu-se în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. acesta va fi distribuit în totalitate. Fiind persoană juridică. în mod obligatoriu. 48 . pe care o dobândeşte de la data înmatriculării sale la registrul comerţului. în cel de-al doilea caz este vorba despre o concentrare economică a unor societăţi şi este evidentă existenţa unui control al respectivului grup de societăţi asupra tuturor mebrilor săi. pus în întârziere nu plăteşte în termen de 15 zile. De asemenea. ea operând numai dacă grupul. comercianţi sau necomercianţi. el poate cuprinde două sau mai multe persoane fizice sau juridice. în cotele prevăzute în actul constitutiv sau. Grupul de interes economic nu trebuie confundat cu un grup de societăţi. deoarece în primul caz grupul nu are control real asupra activităţii membrilor săi.  are un scop patrimonial. între membrii grupului. fără a putea depăşi 20 de persoane. Grupul de interes economic prezintă următoarele trăsături: caracteristice:  este o asociere bazată pe un contract.

acceptant. cit. fondator. Trebuie precizat că noţiunea de asociat este o noţiune largă. spre a desemna persoanele care participă la crearea şi la activitatea societăţilor comerciale următoarele denumiri..SECŢIUNEA A II-A CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 2. 13. p. acţionar. să semneze actul constitutiv al societăţii şi să-şi aducă contribuţia printr-un aport la formarea capitalului social. Cârcel. 18—19. Calitatea de acceptanţi aparţine. actul constitutiv (contractul de societate şi statutul). 49 . Precizări în legătură cu noţiunea de asociat în domeniul legislaţiei referitoare la societăţile comerciale. care acoperă toate sensurile posibile. op. asociat. Desigur că şi fondatorii şi acceptanţii devin şi sunt asociaţi. valabile pentru oricare dintre formele asociative. 3l 1990.valabilă în cazul tuturor categoriilor de societăţi comerciale. în cadrul aceloraşi tipuri de societăţi. Legea nr. Dispoziţiile legale aplicabile în materie folosesc. Dobândirea calităţi de asociat de către persoana fizică sau juridică este condiţionată de îndeplinirea următoarelor condiţii: să aibă capacitate juridică.1. 31/1990 utilizează acest termen în cazul societăţii pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni în situaţia constituirii unei asemenea societăţi prin subscripţie publică. Termenul de acţionar provine de la posesiunea unor acţiuni în societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni. În sfârşit. Regimul juridic al acţiunilor şi acţionarilor potrivit Legii nr. cerinţe care privesc . 15 O. în revista „Dreptul" nr. CERINŢE GENERALE PENTRU CONSTITUIREA TUTUROR SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ASOCIAŢII Constituirea societăţilor comerciale este supusă îndeplinirii unor cerinţe generale. persoanelor care subscriu prospectele de emisiune a acţiunilor şi se obligă să facă vărsămintele corespunzătoare15. obiectul de activitate şi determinarea elementelor de identificare ale societăţii. Căpăţână. Ca gen proxim. comanditar şi comanditat. acţionar.în special asociaţii (părţile contractante). comanditar şi comanditat14. Calitatea de fondatori o au persoanele care iau iniţiativa de a înfiinţa o societate comercială. 2/1992. ea cuprinde în sfera sa următoarele specii: fondator. acţionarii fiind asociaţii în aceste societăţi. termenii de comanditar şi comanditat definesc în particular asociaţii societăţilor în comandită 14 E. capitalul social. p.

ca urmare. este cârmuită de legea care guvernează capacitatea de a efectua acte de drept civil.9 din Decretul nr. 1 din Decretul nr. ca asociaţi cu răspundere nelimitată.simplă şi în comandită pe acţiuni. ei se deosebesc prin gradul diferit de răspundere pentru pasivul social. şi semnatarii contractului de societate „sunt deţinătorii unui titlu negociabil. 52 şi 60 din Legea nr. 949 din Codul civil. aceste persoane nu au nici capacitatea de a fi parte într-un contract de societate. actele lui se încheie cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau tutorelui (art. 31/1990. În consecinţă. „poate contracta orice persoană ce nu este declarată necapabilă de lege". în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect .fără 50 . art. Apoi. 31/1954). Într-adevăr orice acţionar. de persoane juridice şi de persoane fizice împreună cu persoane juridice. a cărui transmitere duce la mutaţii permanente ASOCIAŢII PERSOANE FIZICE O societate comercială poate fi constituită de persoane fizice. Între noţiunea de asociat şi aceea de acţionar (la societăţile pe acţiuni) nu există nici-o deosebire. devine. din dispoziţiile legale incidente. Şi invers este valabil: orice asociat (la societăţile pe acţiuni) este un acţionar (pentru că el deţine una sau mai multe acţiuni). deci de a încheia un contract de societate. asociat cu toate drepturile şi obligaţiile pe care legea i le recunoaşte. altele rezultând implicit. persoanele fizice şi juridice se pot asocia şi constitui societăţi comerciale”. De altfel. moştenire etc). 11 alin. Capacitatea persoanelor fizice de a înfiinţa o societate comercială. Sunt incapabili. aceşti asociaţi nu pot lua parte. Regula este cea a libertăţii comerţului. O restricţie privind participarea la înfiinţarea societăţilor comerciale există pentru asociaţii societăţilor în nume colectiv şi comanditaţii din societăţile în comandită simplă. (art. nr. ulterior înfiinţării societăţii dobândeşte această calitate (prin subscriere sau cumpărare de acţiuni. de unde rezultă că orice persoană poate înfiinţa societăţi comerciale. Minorul între 14-18 ani are capacitatea de exerciţiu restrânsă şi. indiferent de modalitatea în care. unele prevăzute expres în texte de lege. minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani şi persoana pusă sub interdicţie ţari. adică lex personalis. săvârşind acte juridice. 31/1990 prevede că „în vederea efectuării de acte de comerţ. Legea. 11 din Codul comercial prevede că „interzisul şi cel pus sub consiliul judiciar nu pot fi comercianţi şi nici a continua un comerţ". ceea ce înseamnă că nu îşi pot exercita drepturile şi asuma obligaţiile. 31/1951). Potrivit art. Potrivit art. Libertatea de asociere este însă supusă prin lege anumitor restricţii. totodată.

persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei. 31/1954. 51 . de asemenea. şi alte organisme publice şi civile etc. unele cu participarea statului. O altă restricţie se referă la faptul că o persoană nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. Dispun de acest drept chiar şi alte societăţi. Art. o astfel de persoană nu ar putea înfiinţa o nouă societate de acelaşi tip. CONTRACTUL DE SOCIETATE Noţiune 16 I. oraşele şi comunele. judeţul şi comuna nu pot avea calitatea de comercianţi". mai multe prevederi ale Legii nr. ca unităţi administrativ-teritoriale. dar acest lucru îl pot face consiliile locale sau judeţene. actul de înfiinţare sau statut. fiind anterioare contractului de societate. Aşadar. statul poate face acte de comerţ şi înfiinţa societăţi comerciale. orice act juridic care nu este făcut în vederea realizării scopului statutar fiind considerat nul. libertatea înfiinţării de societăţi comerciale. obiectul şi capitalul social al societăţilor comerciale înfiinţate în baza Legii nr. în principiu. Desigur că judeţele. actul juridic care nu e făcut pentru realizarea scopului statutar este nul. chiar cu capital integral de stat. „unităţile comerciale de stat.consimţământul celorlalţi asociaţi. există. actul de înfiinţare sau statut. într-adevăr. De exemplu. Dar. se referă la societăţile comerciale cu capital integral de stat (art. organizaţiile cooperatiste. 215 etc). ASOCIAŢII PERSOANE JURIDICE În cazul persoanelor juridice.16 2. cu excepţia celor care constituie regii autonome. p. 73-74. stabilit de lege. în temeiul art. potrivit art. 12/1993. 34 din Decretul nr. Potrivit specialităţii capacităţii de folosinţă. persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei. 31/1990.2. stabilit prin lege. Avram. au fost cunoscute de ceilalţi asociaţi şi aceştia nu au interzis continuarea lor". trebuie avut în vedere şi respectat principiul specialităţii capacităţii de folosinţa. Totodată. 213. Natura juridică. Un asemenea consimţământ este prezumat „dacă participarea sau operaţiile. vor fi organizate sub formă de societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată". dispoziţiile legale prevăd posibilitatea constituirii unei societăţi comerciale. 15/1990. nu pot face comerţ şi înfiinţa ele însele societăţi comerciale. forma. 212. 8 din Codul comercial prevede că „statul. dar poate participa împreună cu alte persoane la constituirea altor societăţi. Într-adevăr. 69/1991. însă. în „Dreptul nr. 16 din Legea nr.

Contractul de societate este acordul de voinţă realizat de către două sau mai multe persoane fizice sau juridice.  Este un contract comutativ.  Contractul de societate reprezintă o uniune de interese . pentru a obţine un profit pe care să-l împartă între ele.dintre asociaţi şi societatea creată prin contract.  Este un contract cu executare continuă pentru că obligaţiile asociaţilor nu se epuizează prin aportul social pe care-l aduc în societate. în primul rând. Datorită acestei împrejurări. de exemnplu. părţile cunosc întinderea drepturilor pe care le dobândesc şi a obligaţiilor pe care şi le asumă. încă din momentul încheierii lui. adică el generează drepturi şi obligaţii reciproce şi interdependente între participanţi. În cazul contractului de societate. iar al doilea . aceasta pentru că. excluderea lui din societate. Caracterele juridice ale contractului de societate Contractul de societate are următoarele caractere juridice:  Este un contract sinalagmatic. Încheierea unui contract de societate este o condiţie sine qua non pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale.Orice societate comercială este. 52 . efectele specifice ale contractelor sinalagmatice îmbracă aspecte inedite în cazul contractului de societate.  Este un contract cu titlu oneros. asociatul care şi-a adus aportul social subscris nu poate cere rezoluţiunea contractului pe motiv că unul dintre asociaţi nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă sau în caz de refuz al acestuia. deoarece rezoluţiunea înseamnă desfiinţarea societăţii. Astfel. drepturile şi obligaţiile pe care le generează acest contract se situează în două planuri diferite. Deci fiecare asociat va fi interesat să conlucreze cu ceilalţi asociaţi pentru ca societatea să aibă profit.deşi aparent interesele asociaţilor sunt contradictorii pentru că fiecare urmăreşte profit pentru sine. care convin împreună să constituie o societate comercială la care să subscrie un anumit capital social şi să participe la activitatea acesteia.  Contractul de societate este un act sau fapt de comerţ . deoarece fiecare asociat urmăreşte la intrarea lui în societate obţinerea unui avantaj material deci obţinerea de profit. în realitate ele sunt convergente deoarece realizarea profitului pentru sine este subordonată realizării profitului în general de către societate. numite generic asociaţi. Ei trebuie să conlucreze împreună la realizarea scopului societăţii pe toată durata de existenţă a acesteia. un efect al voinţei asociaţilor concretizată într-un contract de societate.el pune bazele unei veritabile întreprinderi economice care este societatea comercială şi astfel se verifică teoria întreprinderii care consideră că faptele de comerţ sunt în esenţa lor acte de întreprindere. Un prim plan este acela al raporturilor dintre asociaţi.

ei răspund pentru toate daunele pricinuite societăţii. fond de comerţ. c) Aportul în creanţe. imobile. aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. conform art.Aportul asociaţilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi.31/1990.  Obligaţia de aport social Obligaţia de aport social reprezintă principala îndatorire ce revine asociaţilor. tehnici profesionale. Legea concretizează cazul întârzierii la 53 . 16 alin. deci de a efectua o muncă în contul societăţii sau de a presta un serviciu. Aportul în numerar este aportul în bani (lichidităţi) şi este cel mai folosit: Potrivit art. În lipsa unei stipulaţii contrare. Prin aport social se înţelege contribuţia fiecărui asociat la formarea capitalului social al societăţii. fie la momentul în care fac subscrierea. 68 din Legea nr. Poate consta în următoarele: bunuri mobile. Aportul poate consta în transmiterea către societate a dreptului de proprietate asupra bunului ori a dreptului de folosinţă. În cazul în care asociaţii nu depun aportul la capitalul social fixat. d) Aportul în muncă (industrie). republicată.5 din Legea nr. fie la momentul ulterior stabilit de lege ori de actul constitutiv. republicată). Obligaţia de aport social se poate realiza sub mai multe forme: a) Aportul în numerar. deoarece societatea comercială este un contract prin care fiecare dintre părţi aduce în comun ceva pentru a obţine un beneficiu. Aportul în natură este posibil la orice formă de societate comercială iar evaluarea lui se poate face convenţional sau de către expert. brevete de invenţie.16 alin. elementul intenţional “affectio societatis” şi participarea tuturor asociaţilor la beneficii şi pierderi. b) Aportul în natură. Nu este admis la societăţile pe acţiuni care se constituie prin subscripţie publică şi nici la societăţile în comandită pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată.31/1990 republicată.1 din Legea nr. Constă în angajamentul pe care şi-l asumă asociatul de a desfăşura o activitate în societate punând la dispoziţia acesteia cunoştinţe. bunurile devin proprietatea societăţii din momentul înmatriculării ei în registrul comerţului.31/1990.Elementele definitorii ale contractului de societate Sunt următoarele: obligaţia de aport social. Aportul în creanţe se consideră liberat numai după ce societatea a obţinut plata sumei de bani care face obiectul creanţei. în general orice bunuri care se află în circuitul comercial şi pot fi transmise în patrimoniul unei societăţi comerciale. inclusiv diligenţele sau demersurile făcute de fondatori în timpul constituirii societăţii. Aportul în prestaţii în muncă este permis numai asociaţilor din societatea în nume colectiv şi asociaţilor comanditaţi din societatea în comandită (art.

cât şi la pierderile societăţii. Participarea la profit şi pierderi nu trebuie să fie neapărat egală. Potrivit art. De asemenea. cel puţin la plata dobânzilor legale din ziua în care vărsământul trebuie să fie efectuat.  Elementul intenţional “affectio societatis” Affectio societatis reprezintă un element intelectual. de natură pur afectivă care dă expresie voinţei asociaţilor de a conlucra împreună la realizarea obiectului de activitate al societăţii. dividendul este cota-parte din profit ce se va plăti fiecărui asociat.  Participarea la profit şi la pierderi Scopul constituirii unei societăţi comerciale este. Legea interzice însă aşa-numitele clauze leonine. Affectio societatis este un element indispensabil necesar pentru că finalitatea societăţii nu poate fi atinsă decât printr-o conlucrare a tuturor asociaţilor. Affectio societatis trebuie să subziste din momentul înfiinţării societăţii şi până la desfiinţarea ei. Dividendele se plătesc în termenul stabilit de către adunarea generală a asociaţilor sau după cel stabilit prin legile speciale. Elementul psihologic affectio societatis constituie un criteriu de distincţie între societatea comercială şi anumite grupări economice sau contracte. 67 din Legea nr. Asociaţii trebuie să aibă o conduită corectă faţă de societate. nu au voie să saboteze din interior diferite afaceri lansate de societate. Ei trebuie să găsească soluţiile cele mai bune şi eficiente din punct de vedere economic şi juridic. în principal. datorită legăturii sociale care îi uneşte. Astfel. dar nu mai târziu de 8 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferentă exerciţiului financiar încheiat. Prin urmare. asociaţii participă împreună. Întrucât activitatea comercială ar putea să înregistreze pierderi în loc de profit. obţinerea de profit care urmează să fie împărţit de asociaţi. este nul contractul de societate prin care un asociat îşi stipulează totalitatea câştigurilor.31/1990. Profitul nu trebuie însă confundat cu dividendele. ei nu au voie să facă concurenţă prin activităţi desfăşurate în afara societăţii..vărsarea capitalului în numerar. în funcţie de anumite elemente relevante. adică acele înţelegeri care favorizează unii asociaţi în detrimentul celorlalţi. Acestui criteriu i se pot aduce anumite corective potrivit înţelegerii asociaţilor. asociaţii trebuie să participe şi la pierderi. ci criteriul luat în considerare este contribuţia asociaţilor la formarea capitalului social al societăţii. atât la profitul. stabilind că neefectuarea vărsămintelor atrage automat obligarea asociatului culpabil. la realizarea finalităţii societăţii. desfăşurând activitatea comercială în comun. este nul şi 54 .

art. înscrisul este redactat de asociaţi. în caz de subscripţie publică. autentificarea acestuia în condiţiile înmatricularea societăţii în registrul comerţului prevăzute de lege. 2. după caz. în prezent. - 2. Potrivit legii. ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Punctul de plecare în constituirea unei societăţi comerciale îl reprezintă întocmirea actului sau actelor constitutive ale viitoarei societăţi. prin aceasta înţelegând redactarea şi.3. 6 din Legea nr. în comandită pe acţiuni şi societăţii cu răspundere limitată. în cazul societăţii în nume colectiv şi societăţii în comandită simplă. un notar sau. în mod obişnuit. iar în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic. la darea datei certe trebuie să se prezinte dovada eliberată de registrul comerţului privind disponibilitatea firmei. de fondatori. Ca orice înscris sub semnătură privată. înscrisurile actelor constitutive. republicată. Întrucât redactarea unui act constitutiv al unei societăţi comerciale reclamă cunoştinţe juridice.3. în cazul societăţii pe acţiuni. prevede că actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului comerţului. 31/1990.1. 55 . autentificarea înscrisurilor actelor respective. după caz. CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Procedura de constituire a societăţilor comerciale presupune parcurgerea a două etape obligatorii: redactarea actului constitutiv şi.contractul prin care s-a convenit ca unul sau mai mulţi asociaţi să fie scutiţi să participe la pierderi. serviciul specializat din cadrul oficiului registrului comerţului. 5 alin. Înţelegerea asociaţilor privind constituirea societăţii comerciale se concretizează în înscrisul sau. Acesta poate fi un avocat. Cu privire la data actului constitutiv. În cazurile în care legea permite ca actul constitutiv să se încheie în forma înscrisului sub semnătură privată. înscrisul actului constitutiv trebuie să fie datat şi semnat de către toţi asociaţii sau. declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. contractul de societate şi statutul societăţii sau înscrisul unic. în funcţie de forma juridică a societăţii: contractul de societate. după caz. Actele constitutive sunt diferite. asociaţii apelează la un specialist. care îmbracă forma înscrisului sub semnătură privată.

Atunci când legea impune forma autentică. se semnează de toţi asociaţii sau. de avocatul părţii interesate sau consilierul juridic ori reprezentantul legal al persoanei juridice. 31/1990. b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv dacă nu sunt îndeplinite cerinţele legale privind dovezile menţionate. 17 din Legea nr. La autentificarea actului sau actelor constitutive trebuie prezentată dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea firmei (art. c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică. republicată). pentru autentificare. deci. în caz de subscripţie publică. Înscrisurile redactate de părţi ori de către reprezentanţii lor vor fi verificate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formă. să evite riscul respingerii cererii de înregistrare a societăţii.În cazurile când legea impune forma autentică a actului constitutiv. 31/1990. 17 din Legea nr. ele. pe motiv că firma stabilită de asociaţi este înregistrată în registrul comerţului. înscrisul actului constitutiv este prezentat notarului public. În cazul unei societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic. Legea permite însă persoanelor care au o pregătire juridică să redacteze înscrisurile în care figurează ca parte. după caz. soţii. redactarea înscrisului se face în condiţiile Legii nr. Articolul 44 din lege dispune că înscrisurile pentru care legea prevede forma autentică vor fi redactate numai de notarii publici. la autentificarea actului constitutiv trebuie prezentată declaraţia pe proprie răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată (art. Verificarea disponibilităţii firmei se face de către oficiul registrului comerţului.  Excepţia: Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie atunci când: a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren. Această cerinţă a legii este menită să ateste că firma stabilită de asociaţi în actul constitutiv este disponibilă şi. 56 . ascendenţii sau descendenţii lor. de modificarea firmei. cu acordul părţilor. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale.  Regula: Actul constitutiv se încheie sub semnătură privata. notarul public putându-le aduce modificările şi completările corespunzătoare. republicată). de către persoana desemnată în calitate de administrator al societăţii ori de către un asociat anume împuternicit. de fondatori. înainte de întocmirea actelor constitutive sau. Redactarea înscrisului actului constitutiv poate fi realizată şi de serviciul specializat din cadrul oficiului registrului comerţului.

fals. Prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii. Ea se realizează prin biroul unic. delapidare. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau orice altă infracţiune reglementată de Legea nr. semnatarii actului constitutiv.31/1990. Pentru ca o persoană să poată fi considerată fondator. abuz de încredere.6 din Legea nr. potrivit art. 656/2002 pt. înşelăciune. de administrare şi de control ale societăţii. Infracţiunile prevăzute de Legea nr.  să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasa. precum şi pt. 143-145 din Legea nr. Indiferent de forma de societate. obiectul de activitate. republicată. organizat în cadrul oficiului registrului comerţului. modul de participare la profit şi pierderi. ea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  să aibă capacitate deplină de exerciţiu. El cuprinde reprezentanţi ai autorităţilor publice competente să elibereze autorizaţiile cerute de lege. Infracţiunile prevăzute de art. pt.2.În ce priveşte fondatorii.3. societatea comercială este supusă procedurii de înmatriculare şi apoi unei proceduri de autorizare a funcţionării. asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice. sunt fondatori. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice.31/1990. cu precizarea domeniului principal de activitate. ÎNMATRICULAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Potrivit Legii nr. Instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. uz de fals. dare sau luare de mită. 2. denumirea societăţii şi forma acesteia sediul principal şi eventualele sedii secundare. precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. republicată. capitalul social subscris şi vărsat de asociaţi. 57 . actul constitutiv trebuie să cuprindă unele menţiuni comune:         identificarea asociaţilor. Procedura înmatriculării se realizează de către oficiul registrului prin judecătorul delegat. organele de conducere. mărturie mincinoasă. pt. cauzele de dizolvare şi modalitatea de lichidare a patrimoniului societăţii. înregistrarea fiscală a acestora.

sau după caz. efectuarea vărsămintelor privind aportul în numerar. a primilor directori. 2.C. Aceste acte pot fi contracte de vânzare-cumpărare. 31/1990. redactarea actului constitutiv şi obţinerea autentificării. dovada efectuării vărsămintelor. obţinerea evaluării prin expertiză a bunului etc.2 din Legea nr. 31/1990. a primilor administratori aprobate de asociaţi. existenţa capitalului social vărsat.E. în condiţiile stabilite prin actul constitutiv. certificat de moştenire etc. societăţi de asigurări. din cadrul oficiului registrului comerţului. de către serviciul specializat. 156 din Legea nr. Pentru înmatricularea unor societăţi comerciale sunt necesare unele avize sau autorizări prealabile (bănci. societăţi de valori mobiliare). Legea privind simplificarea formalităţilor prevede posibilitatea ca unele operaţiuni necesare înregistrării societăţii să fie efectuate la cerere. b) c) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi declaraţia pe proprie răspundere a fondatorilor.O atare dovadă se face prin înscrisuri emise de bancă ori C. asociat în fiecare dintre aceste societăţi. cererea trebuie însoţită de următoarele documente: a) b) actul sau actele constitutive. 135 şi art. a dării de dată certă acestuia. art. La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi. şi. în forma cerută de lege. că îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. respectiv a primilor membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere şi. Se poate solicita: obţinerea rezervării firmei. Potrivit legii. contracte de concesiune. trebuie făcută dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului aferent sediului social (contract de vânzarecumpărare. Potrivit art. în cazul bunurilor imobile. trebuie anexat şi certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. 31/1990.Înmatricularea societăţii comerciale se realizează în baza unei cereri tip adresate oficiului registrului comerţului în a cărei rază teritorială se va afla sediul societăţii. numai dacă cel puţin o persoană este. a primilor cenzori. În scopul facilitării constituirii societăţilor comerciale. c) dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei. în cazurile prevăzute de lege. a) actele care probează dreptul de proprietate asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură. cererea putând fi făcută de către fondatori sau de persoanele desemnate ca administratori ai societăţii ori ca împuterniciţi ai acestora. brevete de invenţii etc. după caz. contract de închiriere.). Dovada atestă liberarea aporturilor de către asociaţi şi. implicit. republicată. 6 alin. Declaraţia atestă faptul că aceste persoane nu cad sub interdicţiile stabilite de art. 36 alin. dacă este cazul.. Obţinerea 58 . în condiţiile legii.

în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii. judecătorul delegat verifică existenţa şi valabilitatea actelor anexate la cererea de înregistrare şi autorizare a funcţionării societăţii. cu respectarea dispoziţiilor art.acestor avize sau autorizări prealabile poate fi cerută oficiului registrului comerţului. Soluţionarea cererii se face în prezenţa solicitantului sau în lipsa acestuia. în baza actelor depuse. verifică respectarea cerinţelor legale privind cuprinsul actului constitutiv (numărul asociaţilor.. 37 din Legea nr. 31/1990. operaţiuni încheiate de fondatori în contul societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa. raportul trebuie să cuprindă descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi va preciza dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii acţiunilor acordate în schimb asociatului. 37 alin. capitalul social. 3 din Legea nr. în condiţiile art. republicată). Pentru bunurile mobile noi va fi luată în considerare factura. 242 C. precum şi a avizelor şi autorizaţiilor prealabile cerute de lege pentru înregistrarea societăţii. aporturile asociaţilor. Cererea de înmatriculare (înregistrare) a societăţii se soluţionează de judecătorul delegat. 31/1990. Raportul întocmit de experţi trebuie depus în 15 zile la oficiul registrului comerţului. solicitantul poate însă el însuşi să solicite aceste avize sau autorizări prealabile de la autorităţile competente. unul sau mai mulţi experţi. civ. 38 din Legea nr. republicată. ale raportului. potrivit legii. în privinţa respectării condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege. În acţiunea de verificare a legalităţii constituirii societăţii. care este esenţial pentru viaţa societăţii. în cazul unei societăţi pe acţiuni. În sfârşit. proc. Potrivit art. El va putea fi examinat de creditorii personali ai asociaţilor sau de alte persoane interesate. avantaje rezervate fondatorilor. verifică existenţa sediului societăţii. controlul legalităţii actelor sau faptelor care. Astfel. Obiectul controlului de legalitate îl reprezintă respectarea normelor imperative privind constituirea societăţilor comerciale. integrale sau parţiale. 31/1990. De asemenea. Legea prevede că. judecătorul delegat examinează actul sau actele constitutive. 59 . dacă există aporturi în natură. obiectul de activitate etc). se înregistrează în registrul comerţului se exercită de justiţie prin judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului. prin cererea de înregistrare şi autorizare a funcţionării societăţii. judecătorul delegat numeşte. Experţii desemnaţi vor efectua un raport care va conţine răspunsurile lor privind elementele indicate de judecătorul delegat. care pot cere şi copii. În ce priveşte aporturile în natură. Apoi. subscris şi vărsat. judecătorul delegat are dreptul să dispună administrarea de dovezi şi efectuarea unei expertize (art.

judecătorul delegat va da o încheiere. Oficiul registrului comerţului are obligaţia ca. În temeiul încheierii judecătorului delegat prin care s-a autorizat constituirea societăţii şi s-a dispus înregistrarea ei. Potrivit legii. Înregistrarea dispusă prin încheierea judecătorului delegat se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului delegat prin care se autorizează înmatricularea societăţii comerciale. pentru părţi şi. afară de cazul în care neregularităţile sunt înlăturate. oficiul registrului comerţului eliberează certificatul de înregistrare. să îl înainteze curţii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul societăţii. 60 . sediul social. care poate fi exercitat în termen de 15 zile de la data pronunţării încheierii. pentru orice persoană interesată. 31/1990 dispune: „Societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerţului". numărul de ordine în registrul comerţului. Certificatul de înregistrare cuprinde menţiuni privind firma societăţii. precum şt codul unic de înregistrare. atribuit de Ministerul Finanţelor Publice. Odată înregistrată în registrul comerţului. Recursul se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a făcut înregistrarea. 46 din Legea nr. Încheierea judecătorului delegat privind înregistrarea societăţii este supusă numai recursului. 31/1990. 31/1990. activitatea principală. Pe data înregistrării (înmatriculării) . 41 din Legea nr. prin care va autoriza constituirea societăţii şi va dispune înregistrarea ei în registrul comerţului (art. Motivele recursului pot fi depuse cu cel puţin 2 zile înaintea termenului de judecată. în urma examinării cererii. în termen de 3 zile de la depunerea recursului.În cazul când. 31/1990). Încheierea de înregistrare va cuprinde menţiunile actului constitutiv prevăzute. republicată). cererea de înregistrare. În cazul admiterii recursului. în condiţiile art. constată că sunt îndeplinite condiţiile privind înregistrarea societăţii. decizia instanţei de recurs va fi menţionată în registrul comerţului. În acest sens. art. 40 din Legea nr. prin încheiere. după caz. societatea se consideră constituită. de la data publicării în Monitorul Oficial a încheierii. societatea devine persoană juridică. 45 din Legea nr. de art. judecătorul delegat va respinge. 7 sau 8 din Legea nr. În cazul când cerinţele legale privind constituirea societăţii nu sunt îndeplinite. persoanele desemnate ca reprezentanţi ai societăţii sunt obligate să depună la Oficiul registrului comerţului semnăturile lor (art. 31/1990. motivat.

 acordul şi/sau autorizaţia de mediu. Prin autorizarea funcţionării. Potrivit legii. un extras în formă simplificată al încheierii judecătorului delegat se comunică. societatea are obligaţia să ceară autorizarea ei. emisă de direcţiile sanitare veterinare teritoriale. Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare nu este necesară în cazul în care în spaţiul destinat sediului social sau secundar nu se desfăşoară activităţile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului.  autorizaţia sanitară veterinară. Pentru autorizarea funcţionării societăţilor comerciale. atestă că societatea comercială a fost luată în evidenţa oficiului registrului comerţului. emisă de inspectoratul teritorial pentru protecţia muncii. potrivit celor prevăzute în actul constitutiv. autorizaţii şi/sau acorduri necesare dă dreptul comerciantului să îşi înceapă activitatea. în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii petentului. precum şi în relaţiile societăţii comerciale cu terţii. după efectuarea înmatriculării societăţii. Eliberarea certificatului de înregistrare şi a anexei la acesta care cuprinde avize.  avizul şi/sau autorizaţia sanitară. autorizări şi/sau acorduri. fie obţinerea actului administrativ emis de autoritatea administraţiei publice competente. autorităţile competente urmând a elibera aceste avize în 15 zile. adică pentru începerea activităţii acestora. conţinând codul unic de înregistrare. emise de autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului. fie asumarea de către solicitant a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii. 61 . certificatul de înregistrare. emise de brigăzile şi grupurile de pompieri militari. Constituirea societăţii comerciale trebuie adusă la cunoştinţa celor interesaţi. Regiei Autonome a Monitorului Oficial spre publicare. după cum urmează:  avizul şi/sau autorizaţia pentru prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI).Codul unic de înregistrare atribuit trebuie utilizat în mod obligatoriu în toate sistemele informatice privind pe comercianţi. sunt necesare unele avize. pe cheltuiala societăţii. se înţelege. Potrivit legii.  autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii. emise de direcţiile de sănătate publică teritoriale. strict necesar pentru a permite solicitantului desfăşurarea activităţilor prevăzute în actul constitutiv. După înmatricularea ei în registrul comerţului. Toate aceste avize şi autorizaţii vor fi solicitate de către oficiul registrului comerţului. din oficiu.

emblema societăţii. dacă există. numele şi adresa fondatorilor. o denumire sau combinaţii de reprezentări figurative şi denumiri. denumirea folosită de comerciant în realizarea operaţiunilor ce fac obiectul comerţului său şi sub care se semnează constituie firma. Pe extrasul încheierii se va menţiona codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în registrul comerţului. administratorilor şi. Potrivit Legii nr. numele sau. care cuprinde codul unic de înregistrare. emblema are un caracter facultativ pentru părţile contractului de societate. sediul social. forma juridică. după caz. Ea poate consta într-un semn. ale cenzorilor. Emblema societăţii comerciale este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de altul de acelaşi gen.Extrasul în formă simplificată al încheierii cuprinde în mod obligatoriu următoarele menţiuni: numărul şi data încheierii. Odată cu efectuarea înmatriculării societăţii şi eliberarea certificatului de înregistrare. Partea a IV-a. Firma trebuie precizată în mod obligatoriu în contractul de societate. se realizează şi înscrierea fiscală a societăţii. între ceilalţi participanţi la raporturile comerciale. 26/1990. Este un atribut ce contribuie la identificarea societăţii comerciale între ceilalţi participanţi la 62 legale privind publicitatea constituirii societăţii comerciale are drept consecinţă inopozabilitatea faţă de terţi a înregistrării societăţii în . activitatea principală. Spre deosebire de firma societăţii care are un caracter obligatoriu. denumirea societăţii comerciale constituie un element de particularizare a societăţii respectiv un element de individualizare a ei între celelalte societăţi comerciale. încheierea judecătorului delegat se poate publica integral în Monitorul Oficial. Firma societăţii comerciale are aceeaşi semnificaţie ca şi numele şi prenumele la persoana fizică. capitalul social şi durata de funcţionare a societăţii. Atributele de identificare a societăţii comerciale sunt: firma.3.3. Neîndeplinirea cerinţelor condiţiile prevăzute de lege. 2. La cererea şi pe cheltuiala societăţii. Sediul societăţii comerciale este un element de localizare spaţială a acesteia. sediul şi naţionalitatea. denumirea şi. CONSECINŢELE JURIDICE ALE DOBÂNDIRII PERSONALITĂŢII JURIDICE DE CĂTRE SOCIETATEA COMERCIALĂ Dobândirea personalităţii juridice de o societate comercială comportă următoarele consecinţe juridice:  societatea comercială dobândeşte atribute de identificare. Cu alte cuvinte. când este cazul.

chiar şi în situaţia în care este constituită cu participare străină. în urma lichidării. Naţionalitatea este un atribut de identificare similar cu cetăţenia la persoanele fizice pentru că ea exprimă legătura juridica ce există între societatea comercială şi statul pe teritoriul căruia funcţionează. societatea comercială are un patrimoniu propriu. Din moment ce bunurile aportate au ieşit din patrimoniul asociaţilor. somaţii. În schimbul acestora ei au dobândit părţi de interes. Asociaţii nu mai au nici un drept asupra bunurilor aportate. bunurile aduse ca aport de asociaţi ies din patrimoniul lor şi intră în patrimoniul societăţii. Aici se trimit citaţii. aici se comunică orice alte de procedură. Legea face distincţie între sediul principal şi real la care doctrina a mai creat două concepte strâns legate de ideea de sediu: sediul secundar şi stabilimentul societăţii comerciale. tocmai prin acest element de localizare spaţială. are naţionalitate română. El este un element constitutiv esenţial al societăţilor comerciale destinat să satisfacă nevoile şi sarcinile acesteia.  la sediul principal societatea este obligată să-şi păstreze principalele evidenţe financiar-contabile pentru că aici se vor executa controale fiscale privind activitatea societăţii. creditorii personali ai acestora nu le mai pot urmări. Din autonomia patrimoniului societăţii faţă de patrimoniile proprii ale asociaţilor decurg anumite consecinţe juridice. dacă şi-a stabilit sediul pe teritoriul României. care o recunoaşte ca persoană juridică şi care a autorizat-o să-şi desfăşoare activităţile specifice. Sediul societăţii este important sub multiple aspecte:  în funcţie de teritoriul pe care se amplasează sediul se stabileşte naţionalitatea societăţii comerciale. 63 .viaţa comercială. Legea nr.31/1990 a adoptat sediul societăţii drept criteriu pentru determinarea naţionalităţii societăţilor comerciale: orice societate. aceasta având naţionalitatea ţării pe teritoriul căreia este. Patrimoniul societăţii comerciale reprezintă suportul material al societăţii ce-i conferă posibilitatea de a participa la circuitul economic şi juridic. notificări sentinţe. Fiind o persoană juridică. Ca persoană juridică. de o natură specială. Naţionalitatea prezintă importanţă sub aspectul statutului juridic şi a legii ce guvernează societatea. ei putând să-şi exercite drepturile asupra dividendelor şi în caz de lichidare asupra părţii ce se va cuveni debitorilor lor. autonom de patrimoniile asociaţilor care au constituit societatea. părţi sociale sau acţiuni care le conferă un drept de creanţă împotriva societăţii. Acest patrimoniu mai este denumit în Legea societăţilor comerciale şi patrimoniu social.  la sediu se îndeplinesc cu societatea actele de procedură arbitrală şi juridică.  Societatea comercială are un patrimoniu propriu. cu caracter social.  Astfel. ca subiect de drept societatea nu poate exista fără un patrimoniu propriu.

Într-adevăr patrimoniul social corespunde cu capitalul social în momentul constituirii societăţii. De asemenea. Activul patrimonila se identifică cu capitalul social. capitalul social poate fi şi diminuat sau redus ca urmare a unor pierderi patrimoniale. Bunurile cu titlu de aport intrând în patrimoniul societăţii la activ. Din punct de vedere contabil. Trebuie să precizăm că. vor putea fi urmărite numai de creditorii sociali. 64 . în bilanţ. creditorii sociali vor beneficia. Între capitalul social şi patrimoniul social există o relaţie de tipul parte-întreg. în mod excepţional. Activul social. concretă.  O altă consecinţă a autonomiei patrimoniale este faptul că nu se poate face compensaţia între creanţele societăţii şi datoria proprie a unui asociat faţă de un terţ şi nici invers. ci reprezintă o cifră convenită de asociaţi. retragerea sau excluderea unui sau unor asociaţi. în momentul constituirii societăţii. Pasivul social cuprinde obligaţiile societăţii. prin încorporarea rezervelor. Noţiunea de patrimoniu social trebuie delimitată de capitalul social. el nu are o existenţă palpabilă. pe lângă dreptul de gaj asupra patrimoniului societăţii şi de un drept de gaj general asupra patrimoniului asociaţilor debitori. Patrimoniul social cuprinde toate drepturile şi obligaţiile societăţii cu caracter patrimonial. în monedă. prin utilizarea diferenţelor favorabile din reevaluarea patrimoniului social sau prin fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale. indiferent de natura lor. capitalul social apare la pasiv. el poate fi majorat prin aporturi noi. a neefectuării integrale a vărsămintelor. precum şi beneficiile nedistribuite. el incluzând pe lângă aporturi orice sumă afectată funcţionării societăţii. care se evidenţiază în bilanţul contabil al societăţii comerciale conform dispoziţiilor legale contabile. patrimoniul societăţii în temeiul art. Capitalul social se înscrie în actul constitutiv. ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţilor cu acţionari ale acestora. în ipoteza societăţii în nume colectiv şi societăţii în comandită. capitalul social fiind un element al patrimoniului social. cu excepţia celor legale şi a beneficiilor nedistribuite ca dividende sau a primelor de emisiune. Spre deosebire de capitalul social care este expresia valorică a aporturilor asociaţilor patrimoniul social este o universalitate juridică. denumit şi patrimoniu activ sau real cuprinde drepturile patrimoniale care privesc bunurile subscrise sau aduse ca aport în societate şi cele dobândite ulterior prin activitatea societăţii. În cursul activităţii societăţii comerciale. 1718 Cod civil constituind gajul lor general. Pe plan contabil. Patrimoniul social cuprinde activul social şi pasivul social. aporturile asociaţilor. Capitalul social exprimă valoric.

societatea în comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată. Legea nr. capitalul social trebuie să fie real. suferind neîncetat creşteri sau reduceri în funcţie de operaţiunile curente efectuate de societate. Observăm deci. 3 din Legea nr.deoarece societatea are obligaţia restituirii aporturilor către asociaţi în momentul dizolvării şi lichidării societăţii. capitalul social al societăţii pe acţiuni şi societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90. Calitatea societăţii comerciale de subiect de drept atrage şi răspunderea acesteia pentru obligaţiile legale şi contractuale ce-i revin. capitalul social este intangibil. valoarea minimă a capitalului social. menţinută ca atare. asociaţii comanditari şi asociaţii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris. asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii sunt obligaţi însă să urmărească în principal societatea pentru obligaţiile ei şi numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 65 . astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 lei. precum şi asigurarea în permaqnenţă în patrimoniul societăţii a unor bunuri a căror valoare să nu fie mai mică decât capitalul social. Ca o consecinţă a destinaţiei sale.000 euro. Aceasta impune intrarea efectivă în patrimoniul societăţii a bunurilor care formează aporturile asociaţilor (nu aporturi fictive). Având rolul de gaj general al creditorilor. ţinând seama de rata de schimb. 31/1990 prevede un patrimoniu minim iniţial.În cazul societăţii cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei. are o valoare constantă. Astfel. în sensul că aceştia vor răspunde pentru obligaţiile societăţii cu propriul patrimoniu. că legea instituie o răspundere cu caracter subsidiar asociaţilor în societatea în nume colectiv şi a asociaţilor comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni. Conform art. el nu poate fi folosit pentru plata dividendelor către asociaţi. cel mult o dată la 2 ani. el este fix pe toată durata societăţii. capitalul social reprezintă gajul general al creditorilor societăţii. pe când acţionarii din societatea pe acţiuni.31/1990.  Răspunderea societăţii pentru obligaţiile sociale. Din punct de vedere juridic. în principiu de-a lungul întregii durate de existenţă a societăţii comerciale. dar numai pentru societatea pe acţiuni. Guvernul va putea modifica. Din acest motiv. pe când patrimoniul societăţii este fluctuant.

66 .15 zile de la data punerii în întârziere se vor putea îndrepta împotriva patrimoniului acestor asociaţi.

stabilind că neefectuarea vărsămintelor atrage automat obligarea asociatului culpabil. daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. În cazul în care asociaţii nu depun aportul la capitalul social fixat. dupa caz.CAPITOLUL III FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE. fie la momentul ulterior stabilit de lege ori de actul constitutiv. creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil. cel puţin la plata dobânzilor legale din ziua în care vărsământul trebuie să fie efectuat. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau.2. iar dupa dizolvarea societatii. bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia din momentul înmatriculării ei în registrul comerţului. 1. dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat. REGIMUL JURIDIC AL DIVIDENDELOR Cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend. Creditorii pot totusi popri. stabilit prin legile speciale.1. Legea concretizează cazul întârzierii la vărsarea capitalului în numerar. fie la momentul în care fac subscrierea. părţile ce s-ar cuveni asociaţilor prin lichidare sau pot sechestra şi vinde acţiunile debitorului lor. Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social varsat. asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare. Pe durata societatii. SECŢIUNEA I REGULI COMUNE PRIVIND FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1. în timpul duratei societăţii. 67 . ei răspund pentru toate daunele pricinuite societăţii. REGIMUL JURIDIC AL APORTURILOR LA CAPITALUL SOCIAL În lipsă de stipulaţie contrară.

În caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii. Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca. Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar prevederilor alin. (2) si (3), se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor. Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel. Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi. Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

1.4. OBLIGAŢIILE ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afară de restricţiile arătate în actul constitutiv (art. 70 din Legea nr.31/1990). Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările societăţii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora. Actele de dispoziţie asupra bunurilor unei societăţi comerciale pot fi încheiate în temeiul puterilor conferite reprezentanţilor legali ai societăţii, dupa caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor statutare ale societatii adoptate în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale actului constitutiv al societatii, nefiind necesară o procura speciala si in forma autentica in acest scop, chiar daca actele de dispozitie trebuie incheiate in forma autentica. Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta facultate li s-a acordat in mod expres. Administratorul care, fără drept, îşi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societatii. Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru: a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati; 68

b) existenta reala a dividendelor platite; c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere; d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale; e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, care a fost abrogată prin Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. Persoanele care nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

SECŢIUNEA A II-A FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢII ÎN NUME COLECTIV

 Noţiune şi caracteristici Societatea în nume colectiv se poate defini ca fiind o societate constituită prin asocierea, pe baza deplinei încrederi, a două sau mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfăşura o activitate comercială, în scopul împărţirii beneficiilor rezultate şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii. Din această definiţie pot fi desprinse caracterele specifice ale societăţii în nume colectiv.  Astfel, societatea în nume colectiv are un caracter intuitu personae deoarece se întemeiază pe încrederea deplină şi reciprocă a asociaţilor, de obicei membrii ai aceleaşi familii. Ceea ce primează la constituirea acestei societăţi este elementul personal şi nu valoarea capitalului adus de asociaţi.

69

 Capitalul social - care poate fi format din numerar, aporturi în natură şi aporturi în creanţe - este divizat în părţi de interese, care nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile şi care în principiu - sunt netransmisibile.  Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor. Având personalitate juridică, societatea va răspunde, în primul rând, cu patrimoniul său şi apoi se va pune problema răspunderii asociaţilor cu bunurile lor personale.  Asociaţii societăţii în nume colectiv exercită comerţul pentru societate, şi nu în nume propriu, ei nedobândind calitatea de comerciant. Beneficiind de personalitate juridică, societatea în nume colectiv are singură calitatea de comerciant.  Societatea în nume colectiv se constituie prin actul constitutiv (contract de societate) încheiat în formă autentică.  Asociaţii unei societăţi în nume colectiv pot fi atât persoane fizice, cât şi persoane juridice, ceea ce înseamnă că societăţile comerciale. indiferent de forma lor, pot avea calitatea de asociaţi ai societăţii în nume colectiv.  Firma societăţii în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, cu menţiunea “societate în nume colectiv” scrisă în întregime. Potrivit legii, dacă numele unei persoane străine de societate figurează cu consimţământul său în firma societăţii în nume colectiv, aceasta devine răspunzătoare nelimitat şi solidar de toate obligaţiile societăţii.  Capitalul social subscris şi vărsat trebuie precizat în contractul de societate. Legea nu stabileşte un plafon minim al capitalului social. În ceea ce priveşte aportul fiecărui asociat la capitalul social, acesta poate fi orice bun cu valoare economică ce prezintă interes pentru activitatea societăţii (numerar, bunuri, creanţe, prestaţii în muncă etc.).  Administrarea societăţii în nume colectiv Societatea în nume colectiv este administrată de unul sau mai mulţi asociaţi numiţi în calitate de administratori, prin contractul de societate sau aleşi în timpul funcţionării societăţii. Dreptul de a reprezenta în mod independent societatea aparţine fiecărui administrator, în lipsa unei stipulaţii contrare în actul constitutiv. Dacă prin actul constitutiv se dispune ca administratorii să lucreze împreună, decizia trebuie luată în unanimitate, iar în caz de divergenţă vor decide asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social.

70

Asociaţii nu pot lua parte. 3 din Legea nr. are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societăţii nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operaţie. Decizia asociaţilor care este contrară contractului de societate sau legii. 31/1990. la cererea unuia dintre asociaţi. republicată. numai dacă societatea nu plăteşte creditorilor în termen de 15 zile de la data punere acesteia în întârziere. b) revocarea administratorilor sau limitarea puterii lor. c) rezolvarea divergenţelor dintre administratori. ca asociaţi cu răspundere nelimitată. cu stabilirea puterilor. Asociatul care. 71 . ci prevede doar deciziile care se iau prin prin votul asociaţilor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social: a) alegerea unuia sau mai multor administratori ai societăţii. în acelaşi fel de comerţ sau într-unul asemănător. care se se găsesc în imposibilitate. Răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale are caracter subsidiar. chiar momentană. fără consimţământul celorlalţi asociaţi. e) răspunderea administratorilor. în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate. Dreptul de vot se exercită în condiţiile stabilite prin contractul de societate. cu excepţia cazului când administratorii au fost numiţi prin actul constitutiv. poate decide un singur administrator în lipsa celorlalţi. poate fi anulată prin hotărârea instanţei judecătoreşti. iar în lipsa acestora votul se exercită proporţional cu participarea la capitalul social. duratei însărcinării şi eventuala lor remuneraţie. în societatea în nume colectiv obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.Pentru actele urgente. de a lua parte la administraţie. a căror neîndeplinire ar cauza o pagubă mare societăţii. afară numai dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Legea nu instituţionalizează adunarea generală a asociaţilor acestei societăţi.  Răspunderea asociaţilor Potrivit art. Ei răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile sociale. respectiv cu numărul părţilor de interes ale asociaţilor. nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora. când sunt obligaţi sa lucreze împreună sau a opoziţiei unui asociat privind operaţiile care depăşesc operaţiile obişnuite comerţului pe care îl exercită societatea. d) aprobarea bilanţului societăţii. într-o operaţie determinată.

Dreptul creditorilor societăţii de a urmări. societatea în nume colectiv are capacitatea să-şi asume obligaţii în raporturile cu terţii şi răspunde cu patrimoniul propriu pentru nerespectarea lor. Legea nr. 31/1990 prevede că cesiunea aportului de capital social este posibilă dacă a fost permisă prin actul constitutiv. Astfel. 31/1990. să transmită partea sa de interes cesionarului. 31/1990.  Cesiunea aportului de capital social Art. Creditorii societăţii trebuie să urmărească mai întâi societatea. şi numai dacă nu îşi pot satisface creanţele se vor îndrepta împotriva asociaţilor. Cesiunea părţii de interes presupune încheierea unui contract prin care cedentul se obligă. Ca urmare a cesiunii. 2) şi. pe asociaţi. 87 din Legea nr. republicată). Legea prevede că hotărârea judecătorească obţinută împotriva societăţii este opozabilă fiecărui asociat (art. iar pentru ca cesiunea să fie opozabilă terţilor. trebuie îndeplinite anumite formalităţi de publicitate. în subsidiar. cu toate drepturile şi obligaţiile ce rezultă din această calitate. până la terminarea acestor operaţii. 87 alin. 85 alin. SECŢIUNEA A III-A FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI 72 . 31/1990 prevede că cesiunea nu liberează pe cedent de ceea ce mai datorează societăţii din aportul său la capital (art. Acest contract trebuie încheiat în formă autentică. asociatul cedent este ţinut să suporte consecinţele. Nu este suficientă. 2 din Legea nr.Ca subiect de drept distinct. însă. presupune existenţa unui titlu executoriu împotriva acestora. Art. dacă la data cesiunii există anumite operaţii în curs de executare. Cesiunea părţii de interes va produce efecte din ziua efectuării menţiunii privind acest act în registrul comerţului. prevede că asociaţii sunt obligaţi nelimitat şi solidar pentru operaţiile îndeplinite în numele societăţii de persoanele care o reprezintă. De asemenea. cesionarul devine titularul părţii de interes şi dobândeşte. de asemenea. o simplă notificare făcută societăţii şi nici chiar obţinerea împotriva societăţii a unei hotărâri judecătoreşti. 85 din Legea nr. ci constatarea insolvabilităţii societăţii. el rămâne răspunzător faţă de terţi pentru operaţiile făcute de societate anterior cesiunii. în schimbul unui preţ. republicată. cesiunea trebuie notificată societăţii şi trebuie înscrisă în registrul comerţului. calitatea de asociat în societatea în nume colectiv.

Ea este cea mai complexă şi totodată cea mai evoluată formă de societate comercială. având în vedere capitalul social mare de care dispune.A. fiind destinată realizării unor mari afaceri. precum şi numărul mare de acţionari care o constituie.  răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale este limitată la valoarea acţiunilor lor. adunările generale sunt: 73 .000 euro. conform art. care necesită capitaluri însemnate.. Trăsăturile specifice societăţii pe acţiuni sunt:  societatea se constituie dintr-un număr minim de 2 asociaţi. se poate constitui. care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri numite acţiuni. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR Societatea pe acţiuni reprezintă forma tipică a societăţilor de capitaluri. în decizii şi hotărâri. fie prescurtat („S. a voinţei sociale.  actul constitutiv al societăţii pe acţiuni este format din contract de societate şi statut şi se încheie în formă autentică în cazul constituirii prin subscripţie publică  capitalul social minim cerut de lege pentru constituirea societăţii este de 25. prin două modalităţi: prin subscriere integrală şi simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică  este emitentă de titluri de valoare Adunarea generală a asociaţilor este forma de organizare a societăţii.  capitalul social este divizat în acţiuni. denumiţi acţionari.2. constituită din totalitatea asociaţilor care participă la elaborarea şi exprimarea. Societatea pe acţiuni poate fi definită ca acea societate constituită prin asocierea mai multor persoane. republicată. pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale în scopul împărţirii beneficiilor. de natură a o deosebi de firma altor societăţi. scrisă fie întregime („societate pe acţiuni").1."). şi care răspund pentru obligaţiile sociale numai în limita acţiunilor lor.  firma societăţii pe acţiuni trebuie să fie compusă dintr-o denumire proprie. în proporţie cu valoarea aportului la capitalul social.  societatea pe acţiuni. însoţită de menţionarea formei juridice. care sunt titluri negociabile şi transmisibile. 9 din Legea nr. În raport cu caracterul problemelor pe care le dezbate şi sistemul de votare. 31/1990.

c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie. Pentru valabilitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin ¼ din nr. respectiv membrilor consiliului de supraveghere. Adunări generale extraordinare pentru dezbaterea problemelor excepţionale. de auditorul financiar. Pe lângă problemele înscrise la ordinea de zi. b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie. total de drepturi de vot. pe exercitiul financiar urmator. respectiv a directoratului. dupa caz. de cenzori sau. sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale. b1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate. si cenzorii. inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii. în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea voturilor exprimate. reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. f) sa hotarasca gajarea. respectiv ai consiliului de supraveghere. d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale. Adunări generale ordinare. si sa fixeze dividendul. e) prelungirea duratei societatii. si cenzorilor. sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar. d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie. 74 . daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv. pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie. respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere. B. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an. e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: a) schimbarea formei juridice a societatii. c) schimbarea obiectului de activitate al societatii. dupa caz. când se dezbat probleme de gestiune normală a societăţii. programul de activitate. agentii. dacă în actul constitutiv nu se prevede altfel. b) mutarea sediului societatii.A. adunarea generala este obligată: a) sa discute. daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Convocarea adunării generale se face de consiliul de administraţie. având încorporată. divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. convocarea se va publica şi în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele locale de largă circulaţie. i1) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative. În cazul societăţii pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni din cauza numărului mare de acţionari. convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau. care trebuie să coincidă în principiu cu sediul societăţii. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Adunarea va trebui să se desfăşoare la data. La societăţile pe acţiuni la care toate acţiunile sunt nominative. m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. prin scrisoare transmisă pe cale electronică.f) majorarea capitalului social. k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni. de fuziune. ataşată sau logic asociată 75 . j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta. prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii. h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii. Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie. Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. l) emisiunea de obligatiuni. i) dizolvarea anticipata a societatii. de schimbare a formei juridice. g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni. ori de câte ori este necesar. respectiv de directorat. în cazul în care pe ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea actelor constitutive. iar la convocarile urmatoare. de reducere sau majorare a capitalului social. ora şi locul stabilit prin convocator. convocarea va cuprinde şi textul integral al acestora. dacă actul constitutiv permite.

administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. 2. cu exceptia primilor administratori. În cazul în care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii. orice parte interesata se poate adresa instantei pentru a desemna persoana insarcinata cu convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor. Daca vacanţa prevazuta mai sus determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal. 76 . pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. la adresa acţionarului. Cand este un singur administrator si acesta vrea sa renunte la mandat. expediată cu cel puţin 30 zile înainte de data ţinerii adunării. el va trebui sa convoace adunarea generala ordinara. Societatile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare sunt administrate de cel puţin 3 administratori. daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Când sunt mai mulţi administratori. înscrisă în registrul acţionarilor. In cazul in care administratorii nu isi indeplinesc obligatia de a convoca adunarea generala. consiliul de administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii. administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor. contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.2.semnătura electronică extinsă. care sunt numiti prin actul constitutiv. ei constituie un consiliu de administraţie. In caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator. pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza. numărul acestora fiind totdeauna impar. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari. care sa faca numirile necesare. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI SISTEMUL UNITAR Societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori. Administratorii pot fi revocaţi oricând de către adunarea generala ordinara a actionarilor. Pe durata îndeplinirii mandatului.

fie personal. g) sa fie director intr-o alta societate in care un director al societatii este administrator neexecutiv. Membrii neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori. Prin aceeasi hotarare. instanta aproba ordinea de zi. persoana care o va prezida. să nu primeasca sau sa fi primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje. data tinerii adunarii generale si. majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori neexecutivi. orice acţionar se poate adresa instantei care autorizeaza convocarea adunarii generale de catre actionarul care a formulat cererea sau de catre alt actionar. stabileste data de referinta. numirea provizorie se va face de catre cenzori. să nu fi fost salariat al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani. 77 . altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv. d) e) să nu fie actionar semnificativ al societatii. Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se poate prevedea că unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie trebuie sa fie independenti. La desemnarea administratorului independent. daca. să nu aibă sau să fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlata de aceasta. f) sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societatii sau al unei societati controlate de aceasta. acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea. fie ca asociat. prin caracterul lor substantial. actionar. administrator.In caz de deces sau de imposibilitate fizica de exercitare a functiei de administrator unic. adunarea generala a actionarilor va avea în vedere următoarele criterii: a) b) c) să nu fie director al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta si sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani. însă adunarea generala ordinara va fi convocata de urgenta pentru numirea definitiva a administratorului. dintre actionari. În cazul in care intr-o societate pe actiuni are loc delegarea atributiilor de conducere catre directori. director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu societatea. În cazul in care societatea nu are cenzori.

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. in mod regulat. In acest caz. rapoarte asupra activitatii lor. cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. care numeste consiliul. Cel putin un membru al fiecarui comitet trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. pe durata starii respective de imposibilitate consiliul de administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte. Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.h) i) sa nu fi fost administrator neexecutiv al societatii mai mult de 3 mandate. va putea fi revocat numai de aceasta. Consiliul de administratie este. remunerarea administratorilor. ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. directorilor. convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general. in domenii precum auditul. Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. Presedintele convoaca consiliul de administratie. vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea. stabileste ordinea de zi. locul unde se va tine 78 . de asemenea. Comitetul de audit si cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Daca presedintele a fost numit de adunarea generala. a) si d). termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar. Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula ca presedintele consiliului este numit de adunarea generala ordinara. sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii. Comitetele vor inainta consiliului.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator. care va cuprinde numele participantilor. 79 . ordinea deliberarilor. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta. numarul de voturi intrunite si opiniile separate. d) supravegherea activitatii directorilor. c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor. e) pregatirea raportului anual. potrivit Legii nr. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii. 114. organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia. numind pe unul dintre ei director general. f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii. 85/2006 privind procedura insolventei. auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a consiliului de administratie. dupa caz. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. deciziile luate. care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii. Directorii si cenzorii sau. Ei nu au drept de vot. b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar. delegarea conducerii este obligatorie. In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara. in conformitate cu art. Daca prin actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor se prevede acest lucru.sedinta si ordinea de zi. Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori. De asemenea. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal. nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea adunarii generale a actionarilor. intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. precum si aprobarea planificarii financiare. presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general. cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

acesta poarta denumirea de director general unic. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza. Conducerea societatii pe actiuni revine in exclusivitate directoratului. Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administratie. care atribuie totodata unuia dintre ei functia de presedinte al directoratului. Directoratul este format din unul sau mai multi membri. Desemnarea membrilor directoratului revine consiliului de supraveghere. Directoratul isi exercita atributiile sub controlul consiliului de supraveghere. Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. membrii directoratului sunt indreptatiti la plata unor daune-interese. 80 . Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii. care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie. asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere. numarul acestora fiind totdeauna impar.În înţelesul Legii nr. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. in mod regulat si cuprinzator. Membrii directoratului nu pot fi concomitent membri ai consiliului de supraveghere. director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii. cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina consiliului de supraveghere si a adunarii generale a actionarilor. in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor. Cand este un singur membru. In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare. Membrii directoratului pot fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere. Daca revocarea lor survine fara justa cauza.31/1990. directoratul este format din cel putin 3 membri. Actul constitutiv poate prevedea ca ei pot fi revocati si de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. directorul in cauza este indreptatit la plata unor dauneinterese. SISTEMUL DUALIST Prin actul constitutiv se poate stipula ca societatea pe actiuni este administrata de un directorat si de un consiliu de supraveghere.

mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat. Acesta nu poate fi mai mic de 3 si nici mai mare de 11. acestia il pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni. 81 . Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai. consiliul de supraveghere va proceda fara intarziere la desemnarea unui nou membru. imediat dupa elaborarea acestora. cu exceptia primilor membri. Membrii consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor. cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti. membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura. Candidatii pentru posturile de membru in consiliul de supraveghere sunt nominalizati de catre membrii existenti ai consiliului sau de catre actionari. directoratul prezinta un raport scris consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societatii. Cel putin o data la 3 luni. directoratul comunica in timp util consiliului de supraveghere orice informatie cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii. Directoratul inainteaza consiliului de supraveghere situatiile financiare anuale si raportul sau anual. Fiecare membru al consiliului de supraveghere are acces la informatiile transmise consiliului. Numarul membrilor consiliului de supraveghere este stabilit prin actul constitutiv. Directoratul reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In situatia in care membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna. Consiliul de supraveghere reprezinta societatea in raporturile cu directoratul. prin acordul lor unanim. pe durata ramasa pana la expirarea mandatului directoratului. Consiliul de supraveghere poate solicita directoratului orice informatii pe care le considera necesare pentru exercitarea atributiilor sale de control si poate efectua verificari si investigatii corespunzatoare. cu privire la activitatea acesteia si la posibila sa evolutie. Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor. care sunt numiti prin actul constitutiv. In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv. Pe langa aceasta.In caz de vacanta a unui post de membru al directoratului.

Consiliul de supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului. Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii principale: a) exercita controlul permanent asupra conducerii societatii de catre directorat. sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. fara ca prin aceasta sa dobandeasca calitatea de membru in consiliu. consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu. 82 . In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara. d) raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata. Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni. remunerarea membrilor directoratului si ai consiliului de supraveghere si a personalului. De asemenea. Cel putin un membru al fiecarui comitet trebuie sa fie membru independent al consiliului de supraveghere. Presedintele convoaca consiliul de supraveghere si prezideaza intrunirea. Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se pot stabili conditii specifice de profesionalism si independenta pentru membrii consiliului de supraveghere. ei nu pot cumula calitatea de membru in consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societatii. Comitetele vor inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii lor. formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a societatii. c) verifica conformitatea cu legea. Presedintele directoratului poate fi numit membru in comitetul de nominalizare creat de consiliul de supraveghere. Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative. in domenii precum auditul. Membrii consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai directoratului. In cazul vacantei unui post de membru in consiliul de supraveghere. crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de supraveghere este obligatorie. pana la intrunirea adunarii generale. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa detina experienta relevanta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar. b) numeste si revoca membrii directoratului.

Acţiunile sunt titluri reprezentative ale unor fracţiuni obligatoriu egale din capitalul social. Coproprietarii au obligaţia de a desmna un reprezentant care să exercite toate drepturile specifice acţiunilor. ele sunt elemente structurale ale capitalului social. Potrivit art. Acţiunile se disting prin următoarele caractere generale:  orice acţiune are o valoare nominală. Consiliul se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare. ea rămâne totuşi indivizibilă ca titlu reprezentativ al unei fracţiuni din capitalul social. republicată.ele nu pot fi fracţionate în cote-părţi după ce au fost emise de societate.  sunt negociabile . La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal. pot dobândi un plus de valoare în circulaţia lor pe piaţă. Când însă mai multe persoane au drept de proprietate asupra unei acţiuni. 31/1990. care va cuprinde numele participantilor.1 din Legea nr. iar structura acestuia trebuie să rămână o certitudine.Consiliul de supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului.  sunt cesibile . pentru că în mod obligatoriu capitalul social al fiecărei societăţi comerciale este împărţit în fracţiuni. stabilită în actul constitutiv. Membrii directoratului pot fi convocati la intrunirile consiliului de supraveghere. 83 .1 lei. numarul de voturi intrunite si opiniile separate. capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate.  sunt indivizibile .pot fi înstrăinate de titularii lor fie prin acte între vii fie prin acte pentru cauză de moarte.pot fi tranzacţionate la bursa de valori şi nu au mereu aceeaşi cotaţie pe piaţa valorilor mobiliare.  Acţiunile În societatea pe acţiuni. Indivizibilitatea acţiunilor nu exclude posibilitatea dobândirii unui singur titlu de doi sau mai multe persoane. Ei nu au drept de vot in consiliu. sau le poate scădea valoarea. adică de asociat cu toate drepturile şi îndatoririle aferente acestei calităţi. Acţiunile se emit pentru întâia oară la constituirea societăţii. deciziile luate. care conferă titularului lor calitatea de acţionar. O acţiune aparţine în proprietate comună mai multor persoane sau poate aparţine unei singure persoane. ordinea de zi. reprezentate prin acţiuni. 93 alin. ordinea deliberarilor. care reprezintă o fracţiune din capitalul social al societăţii respective. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt membru prezent al consiliului. valoarea nominală minimă a unei acţiuni este de 0.

ideea de convertibilitate nu trebuie confundată cu cea de convertibilitate monetară. Astfel. denumirea. Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica. in caz contrar ele vor fi nominative. Actiunile nominative pot fi emise in forma materiala. prenumele. c) capitalul social. potrivit dispozitiilor art. sediul. semnatura administratorului unic. b) data actului constitutiv. ele acorda posesorilor drepturi egale. d) avantajele acordate fondatorilor. Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele. Se pot emite totusi in conditiile actului constitutiv categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite. numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea. Acţiunile nominative pot fi transformate în acţiuni la purtător şi invers în baza unei hotărâri a adunării generale extraodinare. valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate. dupa caz. sau in forma dematerializata. sau. inclusiv dreptul de a participa la adunarea generala. Actiunile vor cuprinde: a) denumirea si durata societatii. inaintea oricarei alte prelevari. respectiv a directorului general unic. Clasificarea acţiunilor: În funcţie de modul de transmitere. numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica. acţiunile pot fi de două feluri:  nominative. ce confera titularului: a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar. 95 si 96 din Legea nr. Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare. Partea a IV-a.sunt convertibile . b) drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare. 84 . atunci când în cuprinsul titlurilor de valoare se stabileşte titularul dreptului asupra acelei acţiuni. respectiv ai directoratului.  la purtător.31/1990. se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot. in care s-a facut publicarea. cu exceptia dreptului de vot. Actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie. dupa caz. caz in care se inregistreaza in registrul actionarilor. numarul actiunilor si numarul lor de ordine. pe suport hartie. adică acele acţiuni pentru care simpla deţinere materială reprezintă dreptul asupra acţiunii. codul unic de inregistrare si numarul Monitorului Oficial al Romaniei.

precum si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot. valoarea nominală a acestora trebuie să fie egală şi să confere titularilor lor aceleaşi drepturi. ci sunt titluri reprezentative ale unor fracţiuni egale dintr-un împrumut unic contractat de către societate. pentru realizarea de beneficii şi împărţirea lor. care încorporează îndatorirea societăţii de a rambursa aceste sume şi de a plăti dobânzile aferente. în vederea desfăşurării unei activităţi comerciale. In caz de intarziere a platii dividendelor. Valoarea nominală a obligaţiunilor emise de o societate pe acţiuni nu poate fi mai mică de 2. SECŢIUNEA A IV-A FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI Societatea în comandită pe acţiuni poate fi definită drept aceea societate constituită prin asocierea mai multor persoane. incepand de la data publicarii respectivei hotarari a adunarii generale.  Obligaţiunile Obligaţiunile sunt titluri de valoare emise de societate în schimbul sumelor de bani împrumutate. Obligaţiunile sunt indivizibile. actiunile preferentiale vor dobandi drept de vot. Din definiţia dată rezultă caracterele societăţii în comandită pe acţiuni: 85 . Obligaţiunile nu sunt titluri reprezentative ale unor fracţiuni egale din capitalul social. incepand de la data scadentei obligatiei de plata a dividendelor ce urmeaza a fi distribuite in cursul anului urmator sau. fara drept de vot. Ca şi acţiunile. pana la plata efectiva a dividendelor restante. Administratorii. în cazul asociaţilor comanditaţi. daca in anul urmator adunarea generala hotaraste ca nu vor fi distribuite dividende.Actiunile cu dividend prioritar. nu pot depasi o patrime din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare. în cazul asociaţilor comanditari. respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere. şi care răspund pentru obligaţiile sociale nelimitat şi solidar.5 lei. directorii. În cazul în care se emit mai multe obligaţiuni într-o singură emisiune. care participă la formarea capitalului social prin anumite contribuţii reprezentate prin acţiuni. şi numai în limita acţiunilor. obligaţiunile pot fi nominative şi la purtător.

De la societăţile de persoane a preluat elementul intuitu persoane. Administrarea societăţii este încredinţată unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi. de la societatea de capital a preluat ideea de răspundere limitată.  întregul capital social este împărţit în acţiuni. drept pentru care alţi autori o califică societate de capital. iar comanditarii răspund numai în limita aportului lor. societatea cuprinde două categorii de asociaţi: comanditaţii şi comanditarii. În conformitate cu prevederile Legii nr.  firma se compune dintr-o denumire proprie. SECŢIUNEA A V-A FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea cu răspundere limitată.  răspunderea pentru obligaţiile sociale este diferită. În realitate. deşi primeşte incidenţa unor norme din domeniul societăţilor de persoane şi nici societate de capitaluri. este o societate cu poziţie juridică aparte.L. de natură a o deosebi de firma altor societăţi şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime „societate în comandită pe acţiuni" (art. toţi asociaţii au calitatea de acţionari. 86 . este hibridă în sensul că ea conţine în structura sa atât elemente caracteristice societăţilor de persoane. constituirea societăţilor în comandită pe acţiuni este supusă cu unele mici diferenţieri aceloraşi reguli ca şi societatea pe acţiuni ( cu excepţia regulilor referitoare la sistemul dualist de administrare). Societatea în comandită pe acţiuni se poate constitui în oricare din modalităţile prevăzute de lege. cât şi elemente caracteristice societăţilor de capital. 26/1990). cât şi comanditaţii au calitatea de acţionari. deşi primeşte incidenţa unor norme din domeniul acestor societăţi. S. ca natură juridică. 31/1990. care se situează la limita de contact între societatea de persoane şi societatea de capital.R. asociaţii putând opta fie pentru constituirea simultană fie pentru constituirea continuată sau prin subscripţie publică. societatea cu răspundere limitată nu este nici societate de persoane. comanditaţii răspund nelimitat şi solidar. 35 din Legea nr. de aceea unii autori o califică societate de persoane.  numărul asociaţilor nu poate fi mai mic de doi  atât comanditarii.

pe cunoaşterea prealabilă şi încrederea reciprocă pe care asociaţii şi-o acordă unu altora (caracterul intuitu personae fiind specific actului constitutiv care sta la baza înfiinţării societăţii cu răspundere limitată).  Actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată este în principiu contractul şi statutul. Atunci când societatea este formată dintr-un singur societar. cu limitarea răspunderii asociaţiilor. pe baza deplinei încrederi. care sunt transmisibile dar nu sunt negociabile.  Părţile sociale. nu pot avea o valoare mai mică de 10 lei  Răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale este limitată de către lege la valoarea aporturilor pe care aceştia le deţin în capitalul social. care pun în comun anumite bunuri. fie din numerar şi aporturi în natură.  Specific numai societăţii cu răspundere limitată este şi faptul că ea se poate constitui fie ca societate pluripersonală fie ca societate unipersonală.în principiu . actul său constitutiv este format numai din statut.L".  Firma societăţii cu răspundere limitată este formată dintr-o denumire proprie la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi. capitalul social al societăţii cu răspundere limitată este împărţit în părţi sociale. în vederea împărţirii beneficiilor.  Administrarea societăţii cu răspundere limitată poate fi făcută de unul din asociaţi sau de toţi asociaţii sau poate fi încredinţată unor terţe persoane. împrumutat de la societatea cu nume colectiv. specifică societăţii pe acţiuni. ceea ce a determinat ca ea să fie frecvent folosită în ţările dezvoltate ale lumii.Cumulând caracterul intuitu personae.  Legea instituie un minim de capital social – 200 lei. societatea cu răspundere limitată prezintă serioase avantaje. pentru a desfăşura o activitate comercială. Legea nu cere pentru constituirea societăţii cu răspundere limitată un minim de persoane ci reglementează şi posibilitatea constituirii unei astfel de societăţi cu asociat unic.  Putând fi compus fie numai din numerar. diviziuni egale ale capitalului social. 87 . Trăsăturile caracteristice acestei societăţi sunt:  Asocierea se bazează . însoţită de menţiunea „societate cu răspundere limitată” sau "S. de două sau mai multe persoane.R. şi care răspund pentru obligaţiile sociale în limita aportului lor. Societatea cu răspundere limitată poate fi definită ca o societate constituită.

Pentru a asigura caracterul intuitu personae al societăţii.. persoane juridice sau de către persoane fizice împreună cu persoane juridice. În cazul încălcării dispoziţiilor aliniatelor menţionate. 31/1990 republicată. 2 al aceluiaşi articol se prevede că o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate constituită dintr-o singură persoană. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată. cu menţiunea „societate în comandită" scrisă în întregime 88 . ceea ce conferă contractului de societate un caracter intuitu personae. limitează numărul asociaţilor la cel mult 50 de asociaţi (art. care nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile  asociaţii comanditaţi răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile sociale. răspunderea lor fiind subsidiară. iar în al. statul. asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.  asocierea are la bază încrederea reciprocă deplină dintre asociaţi.  firma societăţii în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditari.  actul constitutiv al societăţii este contractul de societate care trebuie încheiat în formă autentică. poate fi constituită de către persoane fizice. 12). 14 al.  calitatea de administratori într-o societate în comandită simplă nu poate fi deţinută decât de către asociaţii comanditaţi. Legea nr. se instituie interdicţia ca o persoană fizică sau juridică să deţină calitatea de asociat unic la mai multe societăţi cu răspundere limitată. SECŢIUNEA A VI-A FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ  Aspecte particulare  specificul societăţii în comandită simplă constă în reunirea a două categorii distincte de asociaţi: comanditarii şi comanditaţii. sunt specifice următoarele aspecte.  capitalul social se împarte în părţi de interes. Prin art. prin Ministerul Finanţelor Publice sau orice persoană interesată va putea cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi constituite cu nerespectarea dispoziţiilor legale menţionate.

numele său nu poate figura în firma societăţii. atât persoane fizice. care au o răspundere limitată. care îşi dobândesc astfel calitatea de comerciant. 76 din Legea nr. 31/1990). ci numai de asociaţi comanditaţi. Asociaţii unei societăţi în comandită simplă pot fi. vor decide asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social (art. În absenţa unei stipulaţii prevederi contractuale. acest drept aparţine fiecărui administrator Întrucât societatea în comandită simplă nu are cenzori.  Administrarea societăţii Societatea în comandită simplă nu are instituţionalizată o adunare generală a asociaţilor. deciziile trebuie luate în unanimitate. în caz de divergenţă. Dacă numele unui comanditar figurează. în firma societăţii. 88 din Legea nr. dar este obligatoriu să existe cel puţin un asociat comanditat şi un asociat comanditar. iar în contractul de societate trebuie precizată categoria din care face parte fiecare asociat. Trebuie făcută precizarea că şi asociaţii comanditari pot face acte de supraveghere. Dreptul de a reprezenta societatea aparţine administratorului desemnat în această calitate prin contractul de societate. 31/1990. administrarea societăţii în comandită simplă se va încredinţa unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi.Societatea în comandită simplă este guvernată de aceleaşi reguli ca şi societatea în nume colectiv. cu consimţământul său. care răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Deoarece asociatul comanditar are o răspundere limitată pentru obligaţiile sociale. dar asupra problemelor esenţiale ale societăţii deliberează şi decid toţi asociaţii. potrivit Legii nr. Excluderea asociaţilor comanditari de la administrarea societăţii este menită să apere interesele terţilor. Dacă au fost desemnaţi mai mulţi administratori şi prin contractul de societate s-a prevăzut să lucreze împreună. el devine răspunzător nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii. comanditaţi şi comanditari. Actele care angajează societatea nu pot fi încheiate de asociaţii comanditari. 31/1990. controlul asupra gestiunii este exercitat de oricare asociat care nu este administrator al societăţii. având dreptul de a cere copie de pe bilanţ şi de pe contul de profit şi pierderi şi de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale şi a celorlalte documente justificative. cât şi persoane juridice. Potrivit art.  Comanditarii şi comanditaţii 89 . Legea nu stabileşte un număr minim de asociaţi. cu excepţia unor reguli speciale prevăzute pentru această formă de societate. Aceleaşi consecinţe se produc şi asupra persoanei străine de societate al cărei nume figurează în firma societăţii.

la fel ca şi comanditarii. ca asociat cu răspundere nelimitată. în solidar cu asociaţii comanditar. în limitele contractului de societate. de a participa la deliberări şi la luarea deciziilor.Comanditarul este asociatul care răspunde numai până la concurenţa aportului propriu la societate. 31/1990.  dreptul.  dreptul de a participa la numirea şi revocarea administratorilor. Comanditaţii au dreptul. 90 din Legea nr.  dreptul de a îndeplini servicii în administraţia internă a societăţii. Comanditaţii sunt asociaţii societăţii în comandită simplă care garantează cu răspunderea nelimitată şi solidară pentru obligaţiile societăţii. Orice operaţiune comercială efectuată de comanditar fără procură specială are drept consecinţă antrenarea din acel moment a răspunderii nelimitate a comanditarului. în condiţiile art. ei au şi obligaţia de a nu face concurenţă societăţii. Comanditarul poate încheia operaţii în contul societăţii. Vărsarea aportului subscris la constituirea capitalului social este unica obligaţie a comanditarului. Asociaţii comanditaţi au obligaţia de a nu aduce atingere patrimoniului societăţii. chiar fără consimţământul celorlalţi asociaţi.  dreptul de a aproba. Prin lege. în cazurile prevăzute de lege. De asemenea. Neîndeplinirea ei face să curgă dobânzile de la data stabilită ca termen de vărsare. Controlul gestiunii poate fi exercitat şi de asociaţii comanditaţi care nu au calitatea de administratori.  are dreptul să facă operaţiuni în contul său sau al altora în acelaşi fel de comerţ sau într-unul asemănător. dreptul de a face acte de supraveghere cu privire la toate faptele de comerţ care intră în obiectul activităţii societăţii comerciale. pentru toate obligaţiile societăţii contractate de la data operaţiei încheiate de el. autorizarea administratorilor comanditaţi pentru operaţiile ce depăşesc puterile lor. dar numai în condiţii determinate şi numai în baza unei procuri speciale. cu limitele impuse de lege.  dreptul de a cere copie de pe bilanţ şi de pe contul de profit şi pierderi şi de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale şi a celorlalte documente justificative. de a lua parte. Au dreptul la beneficii şi la restituirea valorii aporturilor la dizolvarea şi lichidarea societăţii. 82 din 90 . în temeiul art. în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect. Comanditaţii au dreptul de a folosi fondurile societăţii pentru cheltuielile societăţii sau ale asociaţilor. comanditarului i se recunosc următoarele drepturi:  dreptul de a participa la împărţirea dividendelor.

actele constitutive ale societăţii comerciale pot fi modificate. Aportul comanditatului poate fi cedat în condiţiile îngăduite de contractul de societate. Moartea unicului comanditat atrage dizolvarea societăţii. care se va putea concretiza într-un act adiţional modificator al actului constitutiv. prin hotărâre judecătorească. 1 din Legea nr. Etapele legale obligatorii pentru validitatea înregistrării modificărilor actului constitutiv al societăţii comerciale sunt: a) adoptarea hotărârii adunării generale a asociaţilor/acţionarilor de modificare a actelor constitutive.31/1990.31/1990.Legea nr. după caz. Fiind răspunzători nelimitat şi solidar pentru operaţiile îndeplinite în numele societăţii de persoanele care o reprezintă. însoţită de formalităţile de publicitate ale modificării. FORMA ACTULUI ADIŢIONAL DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV Actele constitutive ale societăţii. ca regulă generală. pot fi modificate prin acordul asociaţilor exprimat prin vot în adunările generale.1. care dobândeşte dată certă în aceleaşi condiţii cu cele 91 . prin hotărâre a adunării generale ori a Consiliului de administraţie. precum şi. Această clauză nu este aplicabilă dacă toţi moştenitorii sunt minori. dacă nu există clauză de continuare a acesteia cu moştenitori. Actul modificator al actului constitutiv al societăţii (act adiţional sau. Conform art. 204 alin. hotărârea adunării generale care include modificarea actului constitutiv) trebuie încheiat în formă scrisă ad validitatem. c) publicarea actului adiţional în Monitorul Oficial. În societatea unipersonală actul constitutiv se modifică prin decizia unilaterală a asociatului unic. SECŢIUNEA A VII-A MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 4. pentru că minorul nu se poate obliga nelimitat şi solidar pentru datoriile sale. acte juridice de natură contractuală. republicată. respectiv directoratului. comanditaţii pot fi acţionaţi de către creditorii sociali. b) înscrierea în Registrul comerţului a actului modificator. în situaţii excepţionale.

obligatoriu şi din oficiu. modificarea actelor constitutive este însoţită de formalităţi legale prevăzute pentru valabilitatea modificării societăţii. un act sub semnătură privată.referitoare la actul constitutiv. Data certă conferă actului adiţional opozabilitate faţă de terţi. În vederea înregistrării. ci la 92 . MODIFICAREA FORMEI ŞI DURATEI SOCIETĂŢII MODIFICAREA FORMEI SOCIETĂŢII Prin modificarea societăţii comerciale se înţelege inclusiv modificarea formei societăţii. în comandită simplă. la Monitorul Oficial pentru a fi publicat. Prin excepţie. actul se depune la Oficiul registrului comerţului. legea impune în mod expres forma autentică atunci când actul are ca obiect: majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren. O asemenea modificare nu duce la crearea unei persoane juridice noi. Actul modificator al societăţilor pe acţiuni şi al societăţilor cu răspundere limitată se trimite. în baza încheierii judecătorului delegat (cu excepţia modificării impuse de instanţa judecătorească. înregistrarea operând în baza încheierii judecătorului delegat.2. şi actul modificator trebuie să îmbrace aceeaşi formă. Actul modificator se înregistrează în registrul comerţului. în cazurile de retragere judecătorească sau excludere). în cazul în care modificarea se referă la structura participării la capitalul social ca urmare a excluderii sau retragerii unui asociat în baza hotărârii judecătoreşti. anterior înregistrării modificării. Astfel. se impune declaraţia pe proprie răspundere a asociatului unic. Prin excepţie. de regulă. Având în vedere faptul că actul constitutiv este. 4. nemaifiind necesară încheierea judecătorului delegat. Publicarea în Monitorul Oficial a actelor modificatoare ale societăţilor de persoane este facultativă. Dată fiind natura juridică instituţională a societăţii. actul modificator al actului constitutiv se înregistrează la Registrul comerţului teritorial competent. din care să rezulte că acesta nu mai deţine aceeaşi calitate într-o altă societate constituită pe teritoriul României. înregistrarea se face conform hotărârii judecătoreşti respective. În situaţia în care modificarea se referă la transformarea unei societăţi într-o societate cu asociat unic. modificarea formei juridice a societăţii într-o societate în nume colectiv sau majorarea capitalului social prin subscripţie publică.

în consecinţă. atâta vreme cât răspunderea asociaţilor este limitată. peste termenul fixat iniţial. considerăm că aceeaşi opţiune ar putea să o deţină şi creditorii societăţii. această explicaţie nu mai funcţionează. 31/1990 permite creditorilor particulari ai asociaţilor din asemenea societăţi. de data aceasta în cazul în care adunarea generală hotărăşte reducerea duratei societăţii. Opoziţia se depune la Oficiul registrului comerţului şi se menţionează în registru în termen de 3 zile de la data depunerii. indiferent de forma de societate. Creditorii particulari ai asociaţilor dintr-o societate de persoane sau cu răspundere limitată pot face opoziţia cu privire la prelungirea duratei societăţii peste termenul fixat iniţial. ei sunt direct interesaţi ca termenul societăţii să nu se prelungească. Astfel. în condiţiile în care. 201 din Legea nr.asociaţi. care judecă în camera de consiliu cu citarea părţilor. art. în schimb. atunci când există premisele unor eventuale pierderi viitoare în patrimoniul debitorilor lor . în cazul societăţilor cu răspundere limitată. în condiţiile în care existenţa societăţii se explică prin acordul de voinţă a unor persoane care se asociază. 93 . răspunderea asociaţilor are caracter limitat. Totodată. în ambele situaţii. Nu există nici o raţiune pentru care un creditor particular să fie în drept să se opună prelungirii termenului în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi un astfel de drept să nu funcţioneze similar şi în cazul asociaţilor-acţionari din societăţile de capital. Creditorii particulari au la îndemână o astfel de opoziţie numai în măsura în care drepturile lor au fost stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotărârii asociaţilor de prelungire a duratei societăţii. deşi legea face expres referire la posibilitatea creditorilor particulari de a se opune hotărârii adunării asociaţilor de prelungire a duratei societăţii. creditorii lor particulari sunt direct interesaţi cu privire la momentul în care această răspundere nelimitată încetează. în termen de 30 de zile de la data publicării actului adiţional modificator în Monitorul oficial al României. MODIFICAREA DURATEI SOCIETĂŢII Modificarea duratei societăţii prezintă relevanţă în cazul în care aceasta operează la nivelul societăţilor de persoane şi a societăţilor cu răspundere limitată. pornind de la faptul că asociaţii din societăţile în nume colectiv şi comanditaţii din societăţile în comandită simplă răspund solidar şi nelimitat pentru debitele societăţii. Astfel. Soluţia legiuitorului este perfect explicabilă pentru cazul societăţilor de persoane. să facă opoziţie împotriva hotărârii adunării asociaţilor de prelungire a duratei societăţii. în acelaşi termen Oficiul registrului comerţului înaintează opoziţia instanţei judecătoreşti competente.modificarea persoanei juridice existente.

c) dobandirea propriilor actiuni. conform căruia valoarea acestuia este fixă în cursul existenţei normale a societăţii. MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL Capitalul social al societăţii comerciale este guvernat de principiul intangibilităţii. 4. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL Capitalul social poate fi redus prin: a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale. Capitalul social mai poate fi redus. în măsura în care încuviinţează cererea de suspendare. atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi. caz în care drepturile cuvenite asociatului debitor urmează a fi calculate pe baza ultimului bilanţ contabil aprobat de adunarea generală. urmata de anularea lor.3. Asociaţii au obligaţia de a decide între cele două opţiuni în termen de o lună de la data la care hotărârea de admitere a opoziţiei a devenit irevocabilă. Capitalul social al societăţii poate fi însă redus sau majorat. prin: a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate. b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi. Societatea cu răspundere limitată îşi poate majora capitalul social cu respectarea dispoziţiilor privitoare la constituirea sa. Dacă instanţa competentă admite opoziţia. cu respectarea procedurii prevăzute de lege pentru modificarea actelor constitutive. 94 . b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale.Creditorii particulari pol solicita o dată cu introducerea opoziţiei şi suspendarea executării hotărârii adunării generale pe calea ordonanţei preşedinţiale. poate cere obligarea creditorilor reclamanţi la plata unei cauţiuni. punerea în executare a hotărârii are drept consecinţă obligarea asociaţilor de a decide între două opţiuni: fie să renunţe la prelungirea duratei societăţii peste termenul fixat iniţial. caz în care preşedintele. proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala. Majorarea şi reducerea de capital social sunt atribuţii ale adunării generale extraordinare ale acţionarilor al căror exerciţiu poate fi delegat consiliului de administraţie sau administratorului unic. fie să hotărască excluderea din societate a asociatului debitor a celui ce a făcut opoziţia.

sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. luandu-se in considerare activul societatii. Legea impune ca prin hotărârea adoptată de adunarea generală să se respecte capitalul social minim necesar pentru existenţa societăţii. şi cu respectarea condiţiilor legii. ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii. Partea a IV-a. garantiile nu sunt necesare. ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor sau garantii adecvate sau pana la data la care instanta. In hotărârea adunării generale. vor fi indreptatiti sa obtina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei publicari. ea este supusă publicării în Monitorul Oficial. Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Creditorii societatii. Cand societatea a emis obligatiuni. Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura. 95 . decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate. Acestia au dreptul de a face opozitie impotriva acestei hotarari. cu exceptia rezervelor legale. Odată adoptată hotărârea. în condiţiile legii. precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.c) alte procedee prevazute de lege. prin hotarare judecatoreasca irevocabila. atunci când legea îl prevede. se impune a fi cuprinse în mod obligatoriu motivele pentru care urmează a opera reducerea. nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor. Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social. atunci cand legea il fixeaza. procedura efectivă de reducere. nu va fi respins cererea creditorilor. De asemenea. procedeul ce va fi utilizat. actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor. Reducerea capitalului social presupune două momente: adoptarea hotărârii adunării generale cu privire la reducere. considerand ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate ori ca. dintre cele prevăzute de lege.

in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor. acţionarii existenţi se bucură de un drept de preferinţă. Prin excepţie. Dreptul de preferinţă al acţionarilor existenţi funcţionează proporţional cu numărul acţiunilor pe care aceştia le posedă. 96 . În cazul în care majorarea capitalului social presupune emiterea de noi acţiuni. funcţionează votul conform actului constitutiv sau. beneficiilor sau primelor de emisiune. hotărârea adunării generale extraordinare se adoptă numai cu votul tuturor acţionarilor. fără însă a se putea majora capitalul social. acestea vor fi incluse în rezervele societăţii. după caz. conform legii. beneficiilor sau primelor de emisiune În situaţia în care majorarea capitalului social apare ca rezultat al majorării valorii nominale a acţiunilor. Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor. Dacă în urma reevaluării patrimoniului social intervin diferenţe favorabile. fara a majora capitalul social.Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve. atunci când majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor se realizează ca urmare a încorporării rezervelor.

eventual. Fuziunea sau divizarea poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare. Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nouconstituite. in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nouconstituite si. Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte. eventual. eventual. in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si. cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii. dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare. Divizarea este operatiunea prin care: a) o societate. eventual. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. sau b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare.CAPITOLUL IV FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Fuziunea este operatiunea prin care: a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si. 97 . transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau. Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite. in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si. in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii. al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. b) o societate. transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite.

d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit.  avizarea şi publicarea proiectului de fuziune sau divizare.31/1990 pentru forma de societate convenita. f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare. j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare. care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii sau ale divizarii. Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune sau de divizare. b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii. g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile propuse in privinta acestora. c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta sau la societatile beneficiare. k) in cazul divizarii: .descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecareia dintre societatile beneficiare. i) data situatiilor financiare ale societatilor participante. care va cuprinde: a) forma. Realizarea fuziunii sau divizării implică anumite operaţiuni:  întocmirea proiectului de fuziune sau divizare. denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune sau divizare. e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar. 243 si membrilor organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune sau in divizare. aceasta se constituie in conditiile prevazute de Legea nr. c) dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept.  hotărârea adunării generale a asociaţilor. este subordonata rezultatului votului pe categorii. hotararea asupra fuziunii/divizarii.  opoziţia asupra proiectului de fuziune sau divizare.Cand actiunile sunt de mai multe categorii. 98 . prin fuziune sau divizare. se infiinteaza o noua societate. h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. Daca.

Efectele fuziunii sau divizării societăţii comerciale sunt:  dizolvarea fără lichidare a societăţilor care îşi încetează existenaţ. 99 .  transmiterea universală a patrimoiului către societatea sau societăţile beneficiare. la societatile beneficiare si criteriul pe baza caruia se face repartizarea.. respectiv parti sociale.repartizarea catre actionarii sau asociatii societatii divizate de actiuni.

societatea pe acţiuni se dizolvă: a) în cazul şi în condiţiile prevăzute de art.31/1990.se numesc generale cauzele sau împrejurările care. b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia.CAPITOLUL V DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Dizolvarea este operaţiunea juridică care declanşează procesul de încetare a existenţei societăţii comerciale şi asigură premisele lichidării patrimoniului social Dizolvarea poate interveni atât pentru cauze generale de dizolvare. cât şi pentru cauze speciale de dizolvare. 228 din Legea nr. incapacitatea. b) când capitalul social se reduce sub minimul legal. datorită acestor cauze. republicată. societăţile în nume colectiv sau cu răspundere limitata se dizolvă prin falimentul. excluderea. c) declararea nulităţii societăţii. g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii. respectiv dacă administratorii constată pierderea unei jumătăţi din capitalul social. potrivit legii. retragerea sau decesul unuia dintre asociaţi.229 din Legea nr. republicată. 100 . Legea reglementează următoarele cauze generale de dizolvare: a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii. e) hotărârea tribunalului. la cererea oricărui asociat. Conform art. conduc la dizolvarea oricărei societăţi comerciale.  Cauzele generale de dizolvare . numărul asociaţilor s-a redus la unul singur. când.31/1990. pentru motive temeinice.  Cauzele speciale de dizolvare Conform art. f) falimentul societăţii. c) când numărul actionarilor scade sub minimul legal. Se exceptează cazul când în actul constitutiv există clauză de continuare cu mostenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu raspundere limitată cu asociat unic. care împiedică funcţionarea societăţii. d) hotărârea adunării generale. precum neînţelegerile grave dintre asociaţi. indiferent de forma sa juridică. 153.

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului. nu mai pot intreprinde noi operatiuni. Partea a IV-a. a). In caz de dizolvare a societatii prin hotarare a asociatilor. 227 alin. 101 . administratorii. asupra hotararii luate. in afara de cazul prevazut la art. In societatile in nume colectiv. Partea a IV-a. respectiv directoratul. asociatii pot hotari. Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare. dupa ultimul bilant contabil aprobat. Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. directorii. cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv. Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. daca asociatii ramasi nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta. Această regulă se se aplica si societatilor in comandita simpla. acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse. si modul de lichidare a societatii. in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. Din momentul dizolvarii. in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata. In caz contrar. acestia vor putea reveni. atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ. atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. pana la terminarea acesteia. cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv. in caz de deces al unuia dintre asociatii comanditati. pe cheltuiala societatii. o data cu dizolvarea. daca un asociat decedeaza si daca nu exista conventie contrara. societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor. dupa care oficiul registrului comertului o va trimite Monitorului Oficial al Romaniei. (1) lit. Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului.In societatile in nume colectiv. in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana in societate in aceasta calitate. Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii. spre publicare in Partea a IV-a.

pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare. numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare. se comunica directiei generale a finantelor publice judetene. din fondul de lichidare. va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege. Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite. persoana juridica intra in lichidare. respectiv a municipiului Bucuresti. in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara. Partea a IV-a. la cererea oricarei persoane interesate. in cazul lipsei acesteia. in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii. nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta cunoscuta. in conditiile legii. Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare. Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului. remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau. Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului. d) societatea nu si-a completat capitalul social. b) societatea nu a depus. La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare. si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. La cererea oricarei persoane interesate. precum si a Oficiului National al Registrului Comertului. judecatorul delegat. situatiile financiare anuale sau alte acte care. tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care: a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni. in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale. 102 .Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. se depun la oficiul registrului comertului. acesta putand sa se indrepte impotriva societatii. potrivit legii. In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor. c) societatea si-a incetat activitatea. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului.

7/1995. 1993 5. 2006 8. M. Drept comercial român. în Dreptul nr.8.. D. 6. Cărpenaru. C.9 din 1998.BIBLIOGRAFIE 1. Gălăşescu. Bucureşti. Delimitarea actelor de drept civil faţă de actele juridice cu caracter comercial. Editura Lumina Lex. 18. 1996. S. Fl. Cărpenaru. Dobrinoiu. 2002. C. Volonciu. 12. St. D. Drept comercial.şi colectiv. Bucureşti. Drept comercial. Bucureşti. G. Stoica. Angheni. 1999 13. Toma. Lefter. Tufan. Code des societes. Stoica. Drept comercial. 2004. în Dreptul comparat.. Editura Lumina Lex. A. Drept comercial. I. Editura All Beck. Bucureşti. Stoica. 2004. Clocotici D. D. 11. Corsiuc. C. Editura Lumina Lex..II. .. Ediţia VIII. Editura All Beck. St. Actele şi faptele de comerţ. Codul comercial român adnotat. 1994 14.. Cristea S. Editura Universitară. 6. 2008 7. Societăţile comerciale.. C. Societatea cu răspundere limitată.D. Bucureşti. S. Cărpenaru.. 2005. Editura Tribuna Craiova. A. . 15.. 1948. Bucureşti 1995 4.. Editura Universul juridic. Ţiclea. M. Editura Concordia Arad 2004. Contractul de societate.. Popescu. St. Casa de Editură şi presă Şansa SRL. Bucureşti. jurisprudenţă. Ciutacu.. D. C. Bucureşti.. Cărpenaru. Drept comercial pentru învăţământul economic.7. Editura Lumina Lex. Angheni. Societăţile comerciale –reglementare. Ediţia 5. 2. O.9/1991. vol. Bucureşti. D. A. Drept comercial român. Crăciunescu. Editura Dalloz. Clocotici. C.. St. Volonciu. Editura Sigma. Gheorghiu G. D. 2000.M. Bârsan. 17.. M. Codul comercial adnotat. Bucureşti. în Dreptul nr. 10.. în Revista de drept comercial nr. 16. 9... Introducere în cercetarea dreptului comercial. Editura All Beck. 2006. V. Drept comercial şi instituţii de drept bancar român. 3. Bucureşti.. actualitatea şi perspectivele dreptului comercial.. Bucureşti. doctrină.

Ripert G.. Fl. 1994 31. Finţescu. Vol. I. 1996 39. Curs de drept comercial. Societatea cu răspundere limitată. Turcu. I.II. E. L.. Motica. O. I. V. Popa. 2000 33. I.. II. Constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni. Editura Lumina Lex. Băcanu. în Dreptul nr 912/1990 38. Societăţile comerciale de persoane. I. Capitalul social al societăţilor comerciale. Bucureşti. Editura a-II-a. vol.. M. Stan. R. Drept comercial român. 34. 17 edition. R. Editura Lumina Lex. Scheaua. 1995 21. Editura Universul Juridic. Legea societăţilor comerciale nr.. Turcu. Editura Global Lex. 1929 32. Bercea. Cârcei. I. O..19. Bucureşti. Băcanu. Contracte speciale. Editura Lumina Lex. Căpăţână. C. Fr.L. 1999 35.N. 27.G. Modificarea capitalului social al societăţilor comerciale. Practica judiciară în materie comercială. II. 1929. I.D. 1998 30. Curs de drept comercial...N. Deak. vol. Tratat de drept civil. Bucureşti. Teoria şi practica dreptului comercial român. Editura Lumina Lex. Bucureşti. Jeflea. Fintescu. 23. 2001. I. Caracterul civil al contractului de locaţiune imobiliară încheiat între comercianţi. Editura Lumina Lex. M.J. I. Drept comercial român şi drept bancar. I.N. 24. Costin. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. I. Editura Fundaţia “Chemarea” Iaşi 1993 28. L. Editura Lumina Lex. Drept comercial român. Firma şi emblema comercială. 1995 29. Roblot. Editura Lumina Bucureşti 1991 40. Băcanu. Turcu. 1996 26. 31/1990 comentată şi adnotată. 1998. Traite de droit commercial. vol. 1998. R. 8/1997 22. 1999 104 . Motica. Caracteristici generale ale societăţilor comerciale. Bucureşti. 20. Bucureşti 1999 25. Operaţiuni şi contracte bancare. 2005. Dreptul afacerilor. Căpăţână. Societăţile comerciale. Editura All Beck 2000 36. Editura Lumina Lex. Georgescu. în Dreptul nr. I. Gârbaci. Editura Lumina Lex. I. Editura Lumina Lex. I. I. 37. vol.

C. Editura Fundaţiei Chemarea. St. Şt. Editura Lumina Lex. 1/1991 48.. Pătulea. C. 49. Pătulea. Dreptul contractelor comerciale. Legea nr. Şipoş.. R. în Dreptul nr. Editura Oscar Print.297/2004 privind piaţa de capital 6.31/1990. LEGISLAŢIE 1. O. Cărpenaru. C. M. 1993. 2000. Turianu. N. Petrescu. cu modificările şi completările ulterioare 2. republicat 105 .G. 2003 42. Ţăndăreanu. Codul comercial român. 45. Practica jurisdicţională. R. republicată 7. V. Editura Scripta. V. C. Curs rezumat de drept al afacerilor. 5. Editura Scripta. funcţionarea şi modificarea societăţii comerciale. 3. Instituţii de drept economic şi comercial. Vonica. în Revista de drept comercial nr. Dreptul afacerilor. Petrescu. 2000 51. Vonica. Constituirea.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. R.. D. Aspecte teoretice şi practice privind definiţia şi caracteristicile societăţii comerciale.52/2008. Turianu. cu modificările aduse prin OUG nr. C. Tec. Pătulea. 1999 46. Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat. A. Serviciile de expediţie. Bucureşti.85/2006 privind procedura insolvenţei. Legea privind societăţile comerciale nr. Garanţiile de executare a obligaţiilor comerciale. 50. Dreptul afacerilor. I. 4. Turcu. Roşu. Editura Oscar Print Bucureşti. 44. Dreptul societăţilor comerciale.P. Legea nr.Popa. Curs de drept comercial român.L.7-8/2003. Drept comercial român. 47. 1994 53. republicată. T. V. V. ca fapte de comerţ obiective. 1999 43. actualitatea şi perspectivele dreptului comercial. Legea nr. 2004. nr. în Revista română de drept al afacerilor nr. Bucureşti. 1996. Editura Continent XXI Universul Bucureşti 1994 54. Editura Holding Reporter. Introducere în cercetarea dreptului comercial. Pătulea.P. Deak. Popa. Turianu. Editura Mirton Timişoara.26/1990 privind registrul comerţului.41. 4/2003. Editura Universităţii din Oradea. 1994 52. Dreptul societăţilor comerciale. Turianu. Iaşi. Editura All Beck. C. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful