zhū

zhū
A Chinese Reading


A Chinese Leveled Reading Mini Book L1

Mini Pocket book

© www.Chinese4kids.net

dà ěr duō
Visit www.Chinese4kids.net For more resources for learning Chinese

xiǎo yǎn jīng

written by: Sophia Xiong www.chinese4kids.net

大耳朵
1

胖身体
pàng shēn tǐ

小眼睛
2

3

翘鼻子
qiào bí zǐ

4

juǎn wěi bā

卷尾巴

5

一头漂亮的猪
yī tóu piào liàng de zhū

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful