NO'V:AROi 'Ia$ 6

,

'IIIDIloS iEJEI'IM!U!.RE5 - ~p ,~IV' - W 2,501 - 'I" r:fo ~!30'~ do, "9'6'7,-rl.U~H:O' It!.IECCI!!II"1.-@ ~IU'. l'9Ji1.-~i)Vi;!!t ~«ini5I{-!Dii'flt:lo.r dt!, ,~t~ f ..... bliCirj~i6i1<1 L R, w.~ €;~ii~b. s. ,j". QTifH!i!5~ de F.!I ~@'blr~ ti,hll"~fb!ji de> l~ BuiltiiZlI Pl'erti-!lM,,~g~ FfIll,1ndl,,1J~ !'fi~r ... ~.-AlJtC!finda ~~. ~. p.:cru.i)!'MB!! dii :2'1" cl~a tin la Mml.1 lJ1mi:6r! ,da CtlrrJ!;oM ft,I~ l. til!! ,Mbp.t!I 1 ~ D'. F., I!II 10 dl!! llfI.IrilE' dc· 19'~~.-$ I.OQd Cil~l"'_" ~fII I~ 1!!~h!I~ ,..,.~ 1Mi,-PtJbl~ '! rnpi'<Jf.!iD pGlr I~ "'O("'~"(I~ ~71'1'l-],[_-lI1 ~~IfQ\o s. A.",-mktm~::!I GafllJ'uftllJ 'p'1'fll~,~ 'aile: ~, w Ht Frll~it:I{!'ru::lI"IICIII'J;I l.,..dlOliiMt.'1 Nw·, ft·l~i"l, N!lit!~rll~R 00' ..!Iu6r~'t Eti~do !lirt Mib:~~ Tel. :2:7&$4 __ Ap~~~ f;c,ulil 10!'OO.-.M.U'i«J 1. ~. F'.,...Oi~~~. d~, ~~iQn; ~.~ ~110 h;11;I.,--,V0!)1?1i1i y :W~IJ'Ii; ~rg~l1~ (.;IJ1'ort.1 .0Y4ro. S. A.. J!)1~1,i6n1 lR'oll4t-~n nf(!IlIt1IQ:1!,-lIot n..tJa-s.>4.-Ap.apt~do lPb~'ld Mo.Ib2~B."...,Mlbl~ 1 .. 11). 1F ...... r·~ ~~ roll' ~1!lKJ'{p;:icn ~ l,J1TI oII~ ;$:2-'2.C1l) ~m, NJ:lI, it1!' II ~~bll~ Mw~lIn~ .. I)l!!'. ~'" @i'1'UI~' 2J11(1! o!'fi a E~Ij',fjn,iC "fI...-Di~1rtli'\l~ piiNi fI!lPIlii'i~o ''0s9f1nli.ii!:'i61io Ei:I'Ji~ri\!i1 1IkWi!l1'!:I'~ .s... JL~. lPtBiIII i[~r4'~11 ~6" tH.!Ir,J;lIll'prn:1I ~-Ch'$I$l;'i!lJ;I~ por Cit C~r~lJ1Ii A~~!!fjiil'tf! ~~ di!l lJ)'IrNII!i!!o lSiHii~oIIl

!Mil!! h~ nl"lif.a 1f\'fri:,·~IIi!!!dUtidii t,t9 709-4.

I,E'II::$I"A, APIDIA'PA. ~O[iI, LJ.!;. :U"~,I[I!i!1J'A"I!'A. lUI' IlDiUCAC~tlip,."jj PillllticA

A ~ albi!riw' los Mg~$tros ~a rrequ l~ ~es de· I., ijg ~ecsia de San Amibr,osio" en MHalnE ed visitante' QUribOO pu.~de leer ,.,fa ~a rtid.a d~ i~-aIU1tiisma,~tlJdO'i!ltoo Ntrc~~i, ~ ije de (;.uiig ~ Nea:h ii "J de' Cecil ia F u'SJan i~,

II . r ...JI-

con domidUa lern e~ nlumer~ ,49Iae· liii P'h;l~a y~1! S~n

,Ambrc$iol '''I' c.~$~do$. en e:dal iglesia ell 23' de ectvb!e .d~: 18"75, t'}Qc16 e~ 19 de n~vliembre d, 1 8:710 -a ~!!!i 1.:L30 de lla terde, B~J..!ti~~a~ e,~ :2 i d~ no;'!/~em· bre per el ,a 1'16ni9i~ S~;liffUl~il A.I~ ni, {I

En el ,pelnte6n en dande luclovi:oo es:~j sepule tado, e I visit',fllmlre puede. Id.c:a ~i~r Igl ·h.rrmbai, sebre cuys lapid~ SI[; lee est! sentina inKfipd6n: "Doetbi" Vhc.o .N~€cnu,r T,erdar-id. Fr,~n6i.s.can({'~

A es,tas aGEl e~uef,as f1fjt:fdas, Il,abrti'a qu.e lria~ dilf un voluminos..e 11ij[~1'C 'qu.e n~latar,a la' fe~undf5ie ma vida d~, este $I!I~ hllf modle.!o,( medJoo de ten alta m~rali~acl que: ifeaIHcz:;6 lJiIl~ vida apo~Uc.a~. dli9!liH~l de imUa,c'ioi"j" En !)rc1~ d;e·IG:S doc:ume·nt~ del Iie(;;tlenf,e Cbnci Ilio VatT,can~ ~ II, llemade A(llo!ii~lju[h31 ,dei 'Ios :seg,la res" se iiisoienf,a d'Eilfg,mente c&-ma e~ hombre Mm"li'li' al mar'9'·e,n OJ del1l11rQ de' SIIJ setlvl-

...lI.-I ""'d· .. ~..J U· ... - , •. U. +,'

If;:lI I;j!I co IrI: ·.llilna, pueae, ftl3lalllza:r- un elerf;lC~O alpo'~'ljCF

Hto." die . mOT all pr6iiilfflG y de se rvBcig _ D[~r ~ii··

:YlIJiel'ldo lOS' po,s.t~ I ados ,evaln8~ heos.

- ['FlI Iia historhl de Ludovico Ne'ch~ f@sph:u'ilde.ce !Un sino. se~le~aJtu Fa1I, el hecho :ti,iililgU~g dSl mo' ~e. !,il gra('j,a divina qlJ@ lii2:'o, de este 'pmresioneUU,a un hembre e·xtraQrnlinariot a [pf!SiiI![ de las circltlll)s1iatt1!· eles adversas 'v Ell la neQati'v~ 1nf~!!Je.lilIcia de,1 medi~GI', qtJe mlliclia5. vetes se opuso a I~ teal'i ~ad6n de SIl.PS 'I·..!i -. ··1

!;;llei(ilu6.S'r

Cmmo;:ie v·e~a en el ~e$ar(.oUa da ~a Iibfllrrad6n aqur ~1"Js,trada1 Lu.dovko tuvo de.sde la iiliilfalliilcia ool"ldiid"one~ negativals, a SIJ in~1 inadoli"li ... el~9 i~o(ia. m SU' Jiogar. !flO' red bi'·t5 ,oou-caci&n oFlsHana; en. SUI e&.Cuela prlmari~1 i1!Ip@flIas. r:llJdime.n,ws de ij nstlfl1C:-' c·j<6n espiritu9,1; POi" 10 qU(eJ re<:speda a I til "$~urTfdg rI~aj nc solla no re.~'ibio. Qrientad6n eiSpmritual~ ·s.ine que

t• . ."t. ...JI~

IlO.peZO ron Ufla Cpo$[(:I~n agre.s'I"'I/i9 a sO (;I"@I~

ea,t6Hoe. to rnismo lie, ,siiJcedi6 efJI 100 P,repan~rt,oria y el"ll lia Pr~fesnof'l all. Pero ,en "c~a nw se. o·frelCU) 0\':'acSl'6n para IflIJt~ner SU5. ideas a tu"'s de oonR

, .. -

V€lr;$gf:lDnil~ con' m'illeSllros. y ·oompi!n eros, sus

(;cOn1\l"'ia:~OfI1@oS aflorarolil. efica\Zm.eme~ y $U.~' ha~er p.revaleceir ~.~ verdad y les 'fundam~lltos incl\e;s=

tn.!lc-Ubtes <de·l,a ·fe. .

es

lell! es~e a5p~ V'ailEl Ie! pens seOrlIl'ar ei preved10 que de d i a ~o.90' sa be" sacC! r I~ ho.mbres de buena ,v,~~ unt,tjd. Sl).'cedi9 qUl~," ~n los \ilnos en qua Nea:hi estud~,9ba Iillett'ii h:;ina~ el obispo dioc'e$allllo d~ Parv(ar, MonseAor R,ib~ldL~ pU50 ~ <cl~$po.sicI6", efe 105 estlJJdmalfilfes una easa palra rel),niones. "/ debates. Allllr,; len ~'Iena Hber-1. d, Io.s i6verte-s ufil¥\Ilers~tlarias :ex Ftonfan .su~ puntos de vistal,r dlscllJt~a,n y i9"fS ,~ ment'CllOill'li &egwn sus k~eoliogroDJ5., I:ntre les &sisten~, ta-s a e.StlQt deba1tes; SEt encontrab(l Aglu~trn Gemell:i, q(J ~~'tll pot e$~ ,~;pQ(i;I era tomr~rlo Bl l'i3 doctl'ina caf~l i~ca. N~ch i:~ ~i\l1 'l€iZ d~ repudiar ,Iii Gemelli [, K ~zo es.tredlal ,am ils,fad ~1lI elJ oonv~c:id!o d~ quet, en e,l; t;ondo., A,gus'Jf n era un hombre exe,elente't lJ nqlue alpas,h3.rM!dlo. per sus ideas, equi\!"oGr!!da05..

'$~endo magfl ~fh:os am i9Q~f d'i/,o!IUzar.Of'l enl ItS! .f·ib1Jna,~ y ai cabo del til8mpo# lIi"udovice ,oonvirtio al ~illIito!l id~mQ iii' 5V Q;1fl'lgtraCiIll!, grr:ldas ,~J prOV\~hQ~ :sa jintercambno de ideas' qliJe snempre $upleren 5Os.tenet I: abiert'65 ~bs des a I:a ef~cil C~I!!I de 19 raz'n" y ~~rvi~os tambi~n de ,afJhe.r.ine a la v'erdaQ\I' u nill ve,,'Z e:sdan~·dclas sus eeneienelas,

Ii: I inq uie.ta Y I pfillslonade Ge!mell,j ~bra156, ~Q d~s p.ues el ~s.tadJQ reil igie:s~'~1iI el nembre de frery . Aglu$tf~, y (:on ~ij, yFJ Iliose' 'ooop'r.ae&on de S:IJ Ilmigo, fUlnd6 la Ur1lii~~lf$icla.d d_e~ ,S~grrado COf.a:z;6:nl. ,d~ Milan.

EI ptC!l~jO F'(aiiy Amwt'f1n, ya medi(lQ. ti1"ul~do~ sa doe-tm6 en p.si()~re9·'·~1 ~sq'lbir6 @lX'oe,ll~ri,te$. ebras de !lcU es.,ped&'~ld,dr V ~f.odig6 el bien. Gemel~i sebreviv id II Ne~(hi y. mUiriCi ha;ce, relaitN,amem,e peees anos, de~ndo len Millan y en ell pa[s enrfero im· bo.lfalb~e' memori,a Qe. su persana '1( de 5:US. wt~rifos,.

IL~ v iida del 6!min,ert~,e. d~ctOT LudGv~p" Ne~hi ... ~ ue pre$~:mtam~ ell ~stli!' n!Jme'l'o, e.!] un eiempl9 i ndl~lJtli bile. de IQ qu~ UfJ1 hombre, s,jin vhd I'" deotfo d~ un CCitflV.~r1tE), pued~, real iit· r para la vida es p]tr~ tuaL

"

O;ui6fi dol Iii". 'C',al 0;5 Ide, M,!lIJaI Y 'iI!m~1. 5. JI"

Ai!lIIUI~iGn Ili~lIfJlrilli~ .111.''-1'" Pe ,~~SIi ~~:II!;t~~i&1 AIiII~(Ii·!:!II~ EcIIWlIIJr.dc ~mlte-x p:~w~ .Del'm! . I "ill' bfclrcll'"

..

IE.N EL PAItOOMO INIil",mCh tvA.I!.AV:NLLl91; m E$JIilEtlA ,PEtADQRA 'GQHVERTIIIliA.

...... r v

....e.

'to <tl~iEO ~IjJIEf:.,L!iO Pl~~QW:IIl;hl:lj;IJt1l).L' f:lttg, VGI. VER ~ I:::.Ac R'U~ h~ .. ' D'eC~c~'l,E:S ~~m. - -

R~:PlT'~, OEtn:iliilZl D~ n c.Slf Ji,s, p,;.~ Ft~~~ ,', j:O:H ~rml. ~I !E~I~T1E,t. 4i;;'Z:f.L~Ul 'S~Qti:fiIl~~'

M~,O~ ;;~~~~" ~~~O{~ ALt!O~;U --£iF~nn{ll 'tiE' JLIi c ~~D.w. ri!l;~ ~ IiI'i)R Y 1[1 ~il. eQ~~JllfL(]' ;P'ArRJ;~O:N1 L01 DESVJr.UIJO'~ •

..

." ,

".-.; -- ... !"!!'!~ .J.~~.!!""!_"I"I'!6_. '~--"".""""'~~""""'iiii:~i=-._

I cu"'~oo~. 'l}PO'iEi-nJ f~" f hGI1S'liiN Gi~MELlI~ fluE JJ. ''l~S~1' A.~. ASIU "'IoLI'OO III c (it Iii L

't iU, LUi)o.~~CO. ~~O .l'i;1!!!!·~2Aa~\ E;L E~1 ~1j)O A;EHGUJ~{j £(Jt4 ~l HJl.B'mTO

. "Dii :5.il.JN fR~~CI'1W.~

EH 1'P]~ En .!.IL.Ld'l.,1i. Ij!\Il~Jir= Rl G.U ~JRIUt iI,IIUHDIA~ or .~,L I1jjCT~R ~EGCHI F.iJ~ ~~RcOj;.i100.

tiUIiCGUH '~ClLIlJiOO' C"".'r'.dbIC;;i ~EBE DJ.R S'SI1~L. O~E IDE,BIILJDtJiil' 0 001!lA~pfA. 11Ote.1ElIERm. s e~ l,OS PR(Ij~tl~5, liM!

DtJi~" 15JE~PILO'!

•• _ _ _ .. )1 _ ,iI •

~u ~llOff}! Iffl E:GJiCHJ~l Q.l!IEWl(f ~ER'OrrR~D~ II:fiiI tA ~jI.UJ9:c:l~&T~t.ti!m),[ anJc: I!I'RcEnd A U~:s; ~JQm ~ORlN.~L.~'S •.

..

I.

NO f'il:t-IElili!:~. MOl AttOH'D.llf 11:)1 II:L ~~'~M i/.iIST1E RJlifl50 DE:'l il'§, COSJiSi: 'SIIltFI!I:E:U "E'R E.1.l E$fI'~RITU' L E ~N'lrIeLECiI,!)JIoIl." ''( E;S7~ IUlIDJOO PQR~WIE U Sl~.: fn:U:~;l D,E UJ\Sj QY\E Uit:GA!i.tH

a, OO<:T'(IR UJOOVICO .r.m51':Qi I EXfL!.lCARi ~U'II),A.OOl~E:N\rE !

IJJS"IiIlilI{lES AI!!GUHti:iS C,u1D5. HQiJ' ABIbIESo ..

,DnIDkIiII:H1i~ ~ERlfICAlt~J~jS.. -

j'

.:

HECOU y CEIII!E:!!-'~,,Ii :~'\j~a:iJ'~ ~:tIilJtlI,R~'IJ~,; '~R01 fiEIi.I(;E~ , AOtil IIIIl'fEu:z IEL fj!!,DRE ~.!i.TiLUf~!!""

_~Ql.!i iig]lIR1QOOI. ~ iPE~d • I~UAM.i ellh!'i;i~. E~l\IJ'!AR9'iEt tiiE',~EW 'iii' ,~ D~s£:HI.~,il~ littllOI (:I!!II;IA. OT1Ro ..... ,

I~!MB.I.. fJ(I!&cf j, !!I~n ~re IMP"Itj[UH~' Li -C;!i!liIiPfiI!.t IP~: 1Hl1,Q1.mlJ. I:ltl! LA li.n4lv,!iF!i5IW111l[! ~EL SilSl'tllCO IC:Qj:jAlild~. ·~J!.!E ~1l~~A :iiit!~(!1 ~(!IH ~ A¥UIl~ •••

[IO':(ftlR Nr.C~H~. IJJSli~D BEHlE Uij PEQU,E 00 lQ~~.:. E~ PR~CII~ 6PE~'J,J,tlO. !PO,R L'O ,DW\~"" U. "P!RKI~ U J!I.IU l Srji:It!Ill:llLi...

,

1'IRANo1nlli. "i (iR.j:~Th"~;IIJtE_lH,l'lE. Umm/lCQ ItH~lirCIH I F'kLrLJ()6·~·L. A, (l19,;10;' ,~t.r b~kCnJA\.IDAQ •. ~Af 1lJ~~ ,CD~IISlfll'>!1 [~Oe ~[.i!'EPAi:A 1~- C,i\U5A D'fi~!ll BE;I;,:rU:;ICii£10:4.

I P;,IJ I:: t!~ SEGlJiiJil! NlC'.l~El'~. e' JE1o\P'L® DE li~ t.J\l·S '

... I ~1'1l""8RI:.S OOr«~lIiP{JfI'j,l'4lEa",

IMI~s de 2,00,000 alomnos ban trilmtadol '~a c~n nueslmros cmSOO,t @,iemp;l(lcs de W:r1!8L m®derfll~ 'f~rrma ~~~: :8ii'l5eiia~~ fie ill y alunema, ICb~ claras y aDllIlltda'lVte$ i I W!!Btracr®nes~

'.

"sP®cij~llmeiilte pre~,ar,fJdos para fJ u'er Yd. entlie~dla' ¥

-ap;r,~tHlla I~ p~®~es,lm de sl!la~[a!lQ. llriun~e Vet '~amllien ICOIi! 'I!i~a ar~~rrbm~~~d qU8' J~ b{l"i'rllda QifLuS{lT,~ ~n~

,a rne-riean.a, GRATmS >~ • :sin ~om~~mlFnis.cl ~~iHdoo ho~

mismol SlJ, IB'ec~ de IESl:u~ilS y 'LGS detalles de· ~srer [lm.g~\ama P~[3 la culbJr.a y ei p:rloi~esG.

Uiifllnmr1.i P.af:llfrFJilJlricaJt8J es un Oftall'isma MUGa~1on31 ~U1orntl~entlt Uef!¥flOCnOOu ~1J1~: tll'~~~~Ja. c[iIi~ t~stn '~ hlllnes~ldiad ~~M:aJ preparar a.la ju~n~uR de Americaj a$p~lr.ant,e iii IU I'll . fu1tu~o mejiGt. Part~cipll!! Vd, ell! e~t~ e~~f1u~eTjO educa~jonal Es'tfUldi,e 'Vt;l l~iUr!5®, ~i~un~a Dlu!s1lta I(JDTi,

~S'OUCIT~: SU DEleA DE - ESTUDJO~ H@Y .M191MO PilANI!cS] 1!S,PECI~L'Ei

P,u@ "@mpr~stil!li 'C{lffi!e"i:a~e&~, ilIM:sH~u'Cicnes cu~w railles,

~n}sti~lleh:mes weliljj!Jsa~f

----

tiURSOS OUlE SlE '[J:I:CTAN

----------

51:(1111111101 'COMIR(IIAl ii RADIID ~ DIBUJO PUILlafAR D • MICAINICI, DIENrlAI D'IBUJANlE IliIJSTRA'DII .' ,rAOTOIES DIEs:et ,.' 011U]D A'RTiS,IICOI •. JEF1E IDE 'VEIIAS ('ORl,E 'y CIJNf,E(,CUJN: .. fOlO GIIFI'A ,~, (II 'NlI1MO'R~Slllm' Y DE 'HISJIORIETAS

IL,EQR,OHICA-IHI:L:eS '-IRII'URTERDI 'GIAIICO·' MODEI.SII, IN (OIlE, 'y (0111. II

SICIET:A RfADO BIIINGu.e • (ONT IBI L IIlJA,D e'IV 'II PlllDlnS.MD: II AUI,n,rftOVI~ SMal

1'lffiO~INCI\Ii.

C URSQ ou E liE ~1\iT1ER€.$A, ~F!lIDIit .sO~jljN!~ilE: U~ CHRM~ I

""""'_"J _ jl:!:ali.voli' D:E t.l:miJR! ,IlXiN MMS IL.OS ImIlfll@S 1~I!IIM~5 Y' 'CJitN Il.:.!riiTR~c B~IE~ 11l,~~U!lliEi......... - -

I ~~'l ~'Af;c:ES, IHI STORII"C:AS DE: MEX,I'COn

ReaJrt~1I y IP:e,~\i! eJ~t~ls eGsm~ft~s, 'iJ CoIlil',filtil,(iO Ulertes 'bi:!i '[er'CJ!'1f Allbull'n, lIev~lo ~ cual~uier $liltlYrfml de] i3:a n11~O IN:ac iG,n a I' de, Meii)Ct~ palJ'ii que tl!~ ro :sellen y te den tlJ 'l:JO;I~ht Pr:e $!8nta)lG ~ nrl,~ de I 2'4, de ~ost~ y pa mtipa en el Ter'cer Sorteo. ESre ~orteo 'ffii naJl teflleJlf3 IlUpr e'll 14 de Septte mlbw'e y serk el milrr5 ~mocJiJo.r:Nin'lft'e de tndcs, H ~y .l.~)6,] S' prem~~~,~,a yrt,omovilei Che~lr,oll!t 19S7~ mijt~J;:~cl!3,ta:Sii r~ilt~g.eradill)H1.:5\1 et,e.-, ,que ~l!le,Q:e~ termill'lcU ~nandlo en .,Jell I~ frtimo ~O:RO de ~a

8IR,A,N P:RGIMOCIION CUL TUIIIAL NOV:AIRG

con lm'nes , IlII1nes de pesos; lin :prem:~os:

i

L,_,"= ...... , ~ ..... ' = ~ _, - ~-

~

__ , .J

r~~~-~----~-_--_-_

I~ I~ ~I

II -

i

I

--~~-----~~-~~~--~

I

L -

~ .

.'

-

L __ , __ ,:_ _, __ , _ , __ ' ...... ' ~JfIl,~. ,=~~~~~, """, = ~ ............. __ ' ..... _,_ ,_, __ ,J

A!cLldeill e",NOO NACUlNAIL DE MEXIOO •.. ~.' .. _:. ~.'.' =::=:~

LIl!i ~F!il! k:!1illtu~-! OOll1l!Mfiil'Jl d-sl ~i!Ii _. ~,,,, ~

• ~ ~!o1'iJ:>fU.a~ ,par I!I ~l!i\il:" d'~1 !f!Q~~, ~~i'IIlj:R'~; ro:.., oIi~~;(J~ ~if.Q~· t:.I,(tIr-N~ ~I dl!i. ~~;:1'i.'!I:i IHI ~I~ 0\I,j"-10.; ,iI'!ll' 23 >!I~ Abill R ~~ pmlfit~C!i6il ~ljjS:!~ P~h!l Ii;!! 1ll~t:!:il!&1 tQ~ MiIIOdsanli_

,... .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful