You are on page 1of 1

SƠ LƯỢC LÝ THUYẾT ðỒ THỊ

ðồ thị là một cấu trúc dữ liệu hay dùng ñể mô hình hóa các vấn ñề, bài toán bao gồm một tập hữu hạn các ñối
tượng có quan hệ với nhau theo một cách nào ñó. Các ñối tượng ñược biểu diễn bằng các ñỉnh (nút) còn các
quan hệ ñược biểu diễn bằng các cạnh (cung) của ñồ thị. Ví dụ: ñồ thị dùng ñể mô hình hóa mạng lưới giao
thông với các ñỉnh là các nút giao thông (ngã 3, ngã 4, …) và các cạnh là các tuyến ñường nối giữa các nút giao
thông.

ðỉnh

Cạnh

ðồ thị ñược chia thành hai loại là ñồ thị có hướng và ñồ thị vô hướng. ðồ thị là có hướng khi các cạnh có hướng
(vẽ bằng các cung có mũi tên) biểu diễn cho các quan hệ có hướng (Hình a). Ví dụ: các cạnh có hướng là các
tuyến ñường một chiều giữa các nút giao thông. ðồ thị là vô hướng khi các cạnh không có hướng (vẽ bằng các
cung không có mũi tên) biểu diễn cho các quan hệ ñối xứng (Hình b). Ví dụ: các cạnh không có hướng là các
tuyến ñường hai chiều. Lưu ý là một cạnh vô hướng có thể xem như là hai cạnh có hướng ngược nhau (Hình c).

a b
a b (b)
(a)
a b
(c)

Nếu có một cạnh có hướng nối ñỉnh a tới ñỉnh b thì ñỉnh a ñược gọi là ñỉnh liền trước (ñỉnh cha) của ñỉnh b,
còn ñỉnh b ñược gọi là ñỉnh liền sau (ñỉnh con) của ñỉnh a. Nếu có một cạnh vô hướng nối ñỉnh a với ñỉnh b thì
a, b ñược gọi là hai ñỉnh kề nhau.

Trong ñồ thị có hướng dãy các ñỉnh v0, v1, …, vn ñược gọi là một ñường ñi từ ñỉnh v0 ñến ñỉnh vn nếu vi là ñỉnh
liền sau của ñỉnh vi-1 (i = 1, 2, …, n). ðỉnh v0 gọi là ñỉnh ñầu, vn là ñỉnh cuối của ñường ñi. Nếu ñường ñi có
ñỉnh cuối trùng với ñỉnh ñầu (vn = v0) thì ñược gọi là chu trình. Trong ñồ thị vô hướng dãy các ñỉnh v0, v1, …, vn
ñược gọi là một ñường ñi giữa hai ñỉnh v0 và vn nếu vi là ñỉnh kề của ñỉnh vi-1 (i = 1, 2, …, n). Nếu v0 = vn thì
ñường ñi ñược gọi là chu trình. Chiều dài của ñường ñi là số cạnh trong ñường ñi ñó.

Chu trình thường gây khó khăn cho việc xử lý ñồ thị. Do ñó một dạng ñồ thị rất hay ñược dùng là ñồ thị có
hướng không chu trình (dag) là ñồ thì có hướng nhưng không có chu trình nào cả trong ñồ thị. Cây là một ñồ thị
có hướng không chu trình trong ñó mỗi ñỉnh có tối ña một ñỉnh cha. Giữa hai ñỉnh trong một cây chỉ có tối ña
một ñường ñi.

ðồ thị gọi là ñược gán nhãn khi các ñỉnh hoặc các cạnh có thông tin gắn kèm theo. Nếu thông tin này là số thì
ñồ thị còn gọi là có trọng số (thường là các số nguyên dương). Trọng số của cạnh còn ñược gọi là giá của cạnh.
Tổng trọng số của tất cả các cạnh trong một ñường ñi ñược gọi là giá của ñường ñi ñó.