TRÍ TU NHÂN T O

Gi i thi u môn h c

N i dung trình bày
2

Gi i thi u trí tu nhân t o N i dung môn h c Tài li u tham kh o môn h c Thông tin môn h c Hình th c ñánh giá

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

Trí tu (Intelligence)
3

Trí tu là gì? Trí tu hình thành như th nào? Ch có con ngư i m i có trí tu ? Trí tu v i trí thông minh?

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

Tri th c (Knowledge)
4

Là ph n quan tr ng c a trí tu

TRI TH C

THÔNG TIN

D

LI U

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

Trí tu nhân t o (Artificial Intelligence)
5

Quan ñi m ñ nh nghĩa AI thư ng chia thành 4 nhóm
Quá trình suy nghĩ và l p lu n Suy nghĩ như ngư i Hành ñ ng như ngư i Suy nghĩ h p lý Hành ñ ng h p lý

Con ngư i

S h p lý

Hành vi

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

Hành ñ ng h p lý
6

"Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents." (Poole et al., 1998) "AI . . .is concerned with intelligent behavior in artifacts." (Nilsson, 1998)

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

H thông minh (Intelligent Agent)
7

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

N n t ng c a AI
8

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

M t s lĩnh v c c a AI
9

Natural language processing Knowledge representation Automated reasoning Planning and Scheduling Machine learning Computer vision Robotics …
Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

Lư c s c a AI
10

1943 1950 1956 1950-59 1965 1966-73 1969-79 1980-1986-1987-1995--

McCulloch & Pitts: Mô hình hóa m ch bool c a b não Bài báo "Computing Machinery and Intelligence“ c a Turing H i ngh Dartmouth: "Artificial Intelligence" ñư c khai sinh Nh ng chươn trình AI ñ u tiên, bao g m trò chơi checker c a Samuel's, Logic Theorist c a Newell & Simon, Máy Hình h c c a Gelernter Robinson's complete algorithm for logical reasoning AI khám phá ra ñ ph c t p tính toán Nghiên c u v neural network h u như bi n m t Nh ng bư c phát tri n ban ñ u c a các h d a tri th c AI tr thành ngành công nghi p Neural networks l i tr nên thông d ng AI tr thành m t ngành khoa h c S n i b t c a các agent thông minh
Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

M t s thành t u c a AI
11

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

N i dung môn h c
12

Gi i quy t v n ñ b ng phương pháp tìm ki m (5 tu n):
Các phương pháp tìm ki m mù Tìm ki m heuristic – Tìm ki m A* Các phương pháp tìm ki m c c b - Thu t gi i Di truy n M t s bài toán và thu t gi i heuristic Trò chơi

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

N i dung môn h c (tt)
13

Bi u di n tri th c và l p lu n (5 tu n):
Gi i thi u logic m nh ñ Các phương pháp suy di n trên logic m nh ñ Logic b c nh t Suy di n v i logic b c nh t Suy di n không ch c ch n – Bayes, H s ch c ch n

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

N i dung môn h c (tt)
14

Máy h c (4 tu n):
Gi i thi u v máy h c, mô hình Naïve Bayes H c v i cây quy t ñ nh H c d a trên gi i thích Gi i thi u v m ng nơron

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

Tài li u tham kh o môn h c
15

Tài li u môn h c S. Russel and P.Norvig, Artificial Intelligent: A Modern Approach. Second Edition. 2003 MIT Open Courseware, Artificial Intelligence Spring 2005, http://ocw.mit.edu/OcwWeb/ElectricalEngineering-and-Computer-Science/6034Spring-2005/CourseHome/index.htm

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

Thông tin môn h c
16

Giáo viên lý thuy t:
Vũ Qu c Hoàng (vqhoang@fit.hcmus.edu.vn)

Giáo viên th c hành:
Vũ Qu c Hoàng (vqhoang@fit.hcmus.edu.vn) Nguy n Qu c Bình (nqbinh@fit.hcmus.edu.vn)

Trang web môn h c http://courses.cs.hcmus.edu.vn/
ð t câu h i, trao ñ i Gi i ñáp th c m c Nh n thông báo Nh n/n p bài t p
Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

Hình th c ñánh giá
17

Lý thuy t: 7/10 ñi m
Thi gi a kì: 2/10 ñi m Thi cu i kì: 4/10 ñi m Các bài t p lý thuy t: 1/10 ñi m.

Th c hành: 3/10 ñi m
2 project: 2/10 ñi m Các bài t p cài ñ t: 1/10 ñi m.

ði m c ng: ≤ 2/10 ñi m. B t kỳ trư ng h p gian l n nào b phát hi n trong quá trình h c, thi, bài t p,… s b ph t theo qui ñ nh sau:
L n 1: tr 30% trên t ng s ñi m c a môn h c. L n 2: tr 50% trên t ng s ñi m c a môn h c.
Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

Th c m c
18

Khoa CNTT - ðH KHTN - TP. HCM - 03/2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful