MJESOVÌTA SREDNJA SKOLA " HASAN KÌKÌC¨

SREDNJA STRUCNA SAOBRACAJNA SKOLA
ZANÌMANJE: Vozac motornih vozila
ZADATAK ZA PRAKTICNI ISPIT
RAD SA PÌSMENÌM OBRAZLOZENJEM


TEMA:SAOBRACAJ NA RASKRSNÌCÌ Ì PRVENSTVO
PROLAZA
POTPIS UCENIKA:___________ POTPIS PROFESORA:__________
SADRZAJ:
Uvod ................................................................................................................................... 3
Saobracaj na raskrsnici regulisan putem ovlastenog lica ................................................... 4
Saobracaj na raskrsnici regulisan svjetlosnim saobracajnim znakovima (semaforom) ...... 5
Saobracaj na raskrasnici regulisan vozilima pod pratnjom ................................................. 7
Saobraca na raskrsnici regulisan vozilima sa pravom prvenstva prolaza ........................... 8
Saobracaj na raskrsnici regulisanoj saobracajnim znacima ............................................... 9
Saobracaj na raskrsnici regulisan pravo prvenstva sa desne strane ................................ 11
Zakljucak .......................................................................................................................... 14
Literatura .......................................................................................................................... 15
Uvod
U ovom maturskom radu cu raditi na temu saobracaj na raskrsnici i prvenstvo prolaza.
Povrsina na kojoj se ukrstaju ili spajaju dva ili vise puteva naziva se raskrsnica, kao i sira
saobracajna povrsina. Raskrsnicu obuhvataju i pjesacki prelazi i biciklisticke staze ukoliko
su na tom mjestu. Vozac koji se priblizava raskrsnici mora da vozi sa povecanom
opreznoscu koja odgovara uslovima saobracaja i da vozi takvom brzinom da se moze
zaustaviti i propustiti vozila koja na rasjrsnici imaju prvenstvo prolaza .Vozac na raskrsnici
smije da izvrsi skretanje, polukruzno okretanje i prolazenje pravo kroz raskrsnicu,
naravno ako je to dozvoljeno saobracajnim pravilima i postavljenom signalizacijom. pre
odpocinjanja svake od ovih radnji vozac je duzan da se pre same raskrsnice :
O prestroji za zeljeni smer kretanja kroz raskrsnicu
O da se uveri da li moze na bezbedan nacin da izvrsi zeljenu radnju (
izvrsiti provere u vozacka ogledala i okretanjem glave preko ramena ÷
mrtvi ugao )
O na dovoljnoj udaljenosti obavestiti druge ucesnike u saobracaju o svojoj
nameri
O pristupiti izvodjenju zeljene radnje
Saobracaj na raskrsnici smo regulisali sledecim:
O Saobracaj na raskrsnici regulisan putem ovlastenog lica.
O
O Saobracaj na raskrsnici regulisan svjetlosni saobracajnim znakovima
(semafora)
O
O Saobracaj na raskrsnici regulisan vozilima pod pratnjom
O
O Saobracaj na raskrsnici regulisan vozilima sa pravom prvenstva prolaza
O
O Saobracaj na raskrsnici regulisan saobracajnim znakovima
O
O Saobracaj na raskrsnici regulisan pravo prvenstva sa desne straneSaobracaj na raskrsnici reguIisan putem ovIastenog Iica
Ucesnici u saobracaju moraju da postupaju po zahtjevu izrazenim pomocu znakova ili
prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovlscenja iz zakona obavlja
kontrolu i regulisanje saobracaja na putevima.
Ovlasteno lice pri davanju znakova duzno je da se postavi na put tako da ucesnici u
saobracaju kojima su znakovi namijenjeni mogu da ga uoce i sa dovoljne razdaljine.
Znakovi ovlastenog lica mogu da se daju i iza vozila.Znakove koje ucesnicima u
saobracaju daje ovlasteno lice su znakovi koje daju rukama i polozajem tijela.Zvucni i
svjetlosni znakovi.
Znakove koje daje ovlasteno lice mora da se daju tako da njihovo znacenje ucesnicima u
saobracaju bude jasno i nedvosmisleno.
Blize odredbe o saobracajnim znakovima i signalizaciji na putevima, nacinu obiljezavanja
radova i prepreka na putu i znakovima koje ucesnicima u saobracaju daje ovlasteno lice
pravilnikom propisuje ministar, u saradnji sa organom nadleznim za unutrasnje poslove.
Svi ucesnici u saobracaju dzni su da neposredno po primljenom znaku odstupa po
zahtjevima koje daje ovlasteno lice a pomocu kojih se regulise saobracaj na raskrsnici.
Pojavom ovih lica na raskrsnici prestaju da vaze svi drugi nacini regulisanja saobracaja
to jest da vaze semafori, znakovi i pravilo desne strane.
Vozaci prilikom skretanja ulijevo moraju to izvrsiti voznjom ispred ovlastenog lica.Saobracaj na raskrsnici reguIisan svjetIosnim saobracajnim znakovima
(semaforom)
Za regulisanje saobracaja upotrebljavaju se uredaji kojima se daju svjetlosni saobracajni
znakovi crveno, zute i zelene boje.
Na uredajima za davanje svjetlosni saobracajni znakova trobojnim svijetlima, svjetla se
postavljaju po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to : crveno gore, zuto u sredi, a zeleno
dole. Ako je uredaj za davanje svjetlosni saobracajni znakova postavljenih i iznad
saobracajne trake, svjetla mogu biti postavljena po horizontalnoj
osi, jedno pored drugog i to : crveno lijevo, zuto u sredini, zeleno desno. Ta imaju oblik
kruga, a zeleno svjetlo moze biti i u obliku jedne ili vise strelica smjestene u krugu crne
boje.
Na uredajima za davanje svjetlosni saobracajni znakova trobojni svjetlima crveno i zeleno
svjeto nesmiju biti upaljena istovremeno,
Zuto svjetlo moze biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od
prestanka zelenoga do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom, prije
pojave zelenoga svjetla zuto svjetlo moze da bude upaljeno kao trpcuce svjetlo kada
nerade ostali svjetlosni signali na raskrsnici.
Pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojecih saobracajni znakova, obavezno treba
ugraditi zeleno trepcuce svjetlo kao najavu prestanka slobodnog prolaza.
Uredaji za davanje svjetlosni saobracajni znakova trobojnim svjetlima moze da se doda
dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svjetlece strelice ili vise takvih znakova.
Dopunski svjetlosni znakovi postavljaju se sa odgovarajuce strane svjetosnog
saobracajnog znaka, i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo.
Na uredajima za davanje saobracajnih znakova kojima se regulise saobracaj na kolovozu
sa vise od dvije saobracajne trake, obiljezene uzduznim linijama, za svaku saobracajnu
traku - crveno svjetlo znaci zabranu saobracaja duz saobracajne trake iznad koje je
postvljeno, a zeleno svjetlo znaci slobodan prolaz tom saobracajno trakom.
Crveno svjetlo ima oblik ukrstenih linija, a zeleno svjetlo ima oblik strelica sa vrhom
okrenutim nadolje.
Za regulisanje saobracaja pjesaka mogu da se upotrbljavaju i posebni uredaji za davanje
svjetlosni saobracajni znakova crvene i zelene boje i uredaji za davanje zvucni signala.
Ta svjetla moraju biti postavljena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugoga, i to: crveno
svjetlo gore, a zeleno svjetlo dolje.
Svjetla se sastoje od svjetlece povrsine crvene i zelene boje na kojoj se nalazi tamna
slika pjesaka, ili od tamne povrsine na kojoj se nalazi svjetleca slika pjesaka crvene ili
zelene boje. Ta svjetla nesmiju biti upaljena istovremeno.


Ako se ivice kolovoza na javnom putu obiljezavaju svjetlosnim saobracajnim oznakama,
ona se obiljezavaju svjetlima, refleksnim staklima ili reflektujicim materijama, i to desne
strane kolovoza - oznaka crvene boje, a lijeve strane - oznakama bijele boje.
Ìvice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju da budu obiljezene oznakom.
Ako vrhovi pjesackih ostrva, ostrva za usmjeravanje saobracaja i drugih objekata na
kolovozu nocu nisu osvijetljeni, moraju se obiljezit svjetlima, refleksnim staklima ili
reflektujucim materijama zute boje.
Saobracaj na raskrasnici reguIisan voziIima pod pratnjom
Vozila pod pratnjom, u skladu sa ovim zakonom , podrazumijevaju se vozila kojima je
dodijeljena pratnja policije ili vojne policije, sa posebnim motornim vozilima opremljenim
uredjajima za davanje posebni zvucnih signala Ì svjetlosne znakova crvene Ì plave boje, Ì
to za vrijeme dok se ti znakovi daju.
Vozac koji na putu susretne vozila Ì kolonu vozila pod pratnjom vozac kojeg sustigne
vozilo ili kolona vozila pod pratnjom duzni su da ustupe prvenstvo prolaza , omoguce
nesmetan prolaz, a po potrebi zaustave vozilo umjesto dugih svjetala nocu upotrijebe
kratka svjetla za osvjetljavanje puta, strogo se priblizavaju naredbi koju im daju lica iz
pratnje Ì kretanje nastave tek kada prodju sva vozila pod pratnjom.
Vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila osim u
odnosu na vozila koja se krecu raskrsnicom na kojoj je saobracaj regulisan svjetlosnim
saobracajnim znakovima ili znacima ovlastenog lica , Ì na njih se primjenjuje odredba: o
ogranicenju brzine, o zabrani preticanja i obilazenja kolone vozila , o zabrani presecanja
kolone pesaka, pod uslovom da ne ugrozava bezbijednost drugih ucesnika u saobracaju.
Da bi omogucili nesmentan prolaz vozilima, pjesaci su duzni da se sklone s kolovoza dok
ta vozila ne prodju.
Saobraca na raskrsnici reguIisan voziIima sa pravom prvenstva proIaza
Vozila sa pravom prvenstva prolaza su vozila: sluzbe hitne pomoci, vatrogasne sluzbe,
organa unutrasnjih poslova, vojske.
Pravo prednosti ovih vozila vazi samo onda kada posebnim uredajima daju :
O svetlosne ( rotaciono svetlo plave boje )
O zvucne znake ( zvuk proenjivog intenziteta ÷ zavijajuci zvuk ).
Vozac koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo sa pravom prvenstva prolaza duzan je
da propusti to vozilo , a po potrebi i da se zaustavi dok to vozilo prode.
Da bi omogucili prolaz vozilima sa pravom prvenstva prolaza, pesaci su duzni da se
uklone sa kolovza dok ta vozila ne produ.
Vozila sa pravom prvenstva prolaza imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva
druga vozila osim:
O u odnosu na vozila pod pratnjom
O vozila koja se krecu raskrsnicama na kojima je saobracaj regulisan
svetlosnim saobracajnim znacima, ili znacima ovlasdenog lica.
Na vozilima sa pravom prvenstva prolaza ne primenjuju se propisi:
O o ogranicenju brzine,
O o zabrani preticanja i obilazenja kolone vozila
O o zabrani presecanja kolone pesaka.
Saobracaj na raskrsnici reguIisanoj saobracajnim znacima
Na ovim raskrsnicama uvek se jednim putem ÷ ulici daje prvenstvo prolaza u odnosu na
druge ulice , zbog veceg intenziteta saobracaja na njoj .
Saobracajni znaci koji regulisu saobracaj na raskrsnici su :


Vozac koji ulazi vozilom na put koji je saobracajnim znakom oznacen kao prvenstvom
prolaza, duzan je da propusti sva vozila koja se krecu tim putem.

Ovo praviIo vazi i za sinska voziIa - tramvaje , dok vozila poIicije , hitne
pomoci ,vatrogasne sIuzbe i vozila oruzanih snaga kada su na zadatku imaju
prvenstvo prolaza bez obzira da li dolaze sa leve ili desne strane ili sa sporednog puta u
odnosu na sva vozila , pa i na vozila koja se krecu po sinama Vozac je duzan da propusti
sva vozila koja se krecu putem na koji ulazi i kad taj put nije saobracajnim znakom
oznacen kao put sa prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemIjanog puta na put sa
kolovoznim zastorom ili ako na put ulazi sa povrsine na kojoj se ne vrsi saobracaj.

U situaciji kao na slici prvenstvo prolaza ima plavi automobil u odnosu na crveni .

Kad pogledamo sledecu raskrsnicu, vidimo da je regulisana saobracajnim znakovima, pa
prvo propustamao vozilakoja se krecu putem sa pravom prvenstva.To su vozila br.1 i
2.Od njih prvo propustamo vozilo br.1 jer ono skrece desno, a vozilo br.2 i ako se nalazi
na putu sa prvenstvom prolaza, kao i vozilo br.1, dolazi mu sa leve strane pa zbog toga
njega pustamo kao drugo vozilo na raskrsnici.Kada smo propustili vozila koja se krecu
putem sa prvenstvom prolaza, onad propustamo vozila sa sporednog puta, vodeci racuna
o tome da i tu primenimo pravilo desne strane ako ima vise vozila.Vozilo br.3 ide zadnje
bez obzira sto je "uslo u raskrsnicu", jer ono dolazi sa suprotnog puta i dzzno je da
propusti sva vozila koja se krecu putem sa prvenstvom prolaza.

Saobracaj na raskrsnici reguIisan pravo prvenstva sa desne strane
Na raskrsnici koja nije regulisana saobracajnim znacima, svetlosnim znacima ili znacima
koje daje ovlasceno lice, prolaz vozila kroz raskrsnicu se odvija na osnovu pravila desne
strane i ovo pravilo vazi na svim raskrsnicama .

Vozac koji prolazi kroz raskrsnicu duzan je da propusti vozilo koje nailazi s njegove
desne strane.
O Od ovog pravila su izuzeta :
O vozila pod pratnjom (samo kada daju propisane zvucne i svetlosne znake)
O vozilia sa prvenstvom prolaza (vozila policije, hitne pomoci, vatrogasne
sluzbe i vojne policije) samo kada daju propisane zvucne i svetlosne znake
O sinska vozila
Vozac vozila koji na raskrsnici skrece ulevo ( plavi automobil ) duzan je da propusti vozilo
( sivi automobil ) koje dolazeci iz suprotnog smera , na raskrsnici zadrzava pravac svog
kretanja ili skrece udesno.

Plavom automobilu , voziIo koje doIazi u susret i zadrzava pravac kretanja ili skrece
udesno , takvo vozilo dolazi sa desne strane i ima prednost . Ìako je ova situacija
neshvatljiva u prvom trenutku , jer se vozila pre susreta nalaze na istom pravcu ali
suprotnih smerova , kada se ovakva radnja skretanja rasclani po fazama , postaje jasno
da vozilo koje skrece ulevo ima vozilo sa svoje desne strane koje mora da propusti .

Vozac koji pri skretanju vozila preseca biciklisticku stazu ili traku duzan je da propusti
vozila koja se krecu po biciklistickoj stazi ili traci.

U situaciji kao na slici nijedno vozilo nema prednost , odnosno , svako vozilo svakom
vozilu dolazi sa desne strane , pa se vozaci moraju sami sporazumeti o redosledu
prolaska.Na prikazanoj slici , redosled prolaza je sledeci :
O zeleni automobil
O crveni
O sivi
O i na kraju plavi automobil .

U situaciji kao na slici vozila prolaze istovremeno jer im se ne seku pravci kretanja i
samim tim nema potrebe da jedno vozilo stane radi propustanja drugog .
ZakIjucak
Na osnovu ovog maturskog rada sam zakljucio da saobracaj na raskrsnici moze biti
regulisan na vise nacina. Saobracaj na raskrsnici rmoze biti regulisan putem ovlastenog
lica, saobracaj na raskrsnici moze biti regulisan putem svjetlosnih saobracajnih znakova
(semafora), saobracaj na raskrsnici moze biti regulisan putem saobracajnih znakova,
saobracaj na raskrsnici moze biti regulisan putem desne strane. Ovo su jedni od nacina
obavljanja saobracaja na raskrsnici. U slucaju da je saobracaj na rskrsnici regulisan
putem ovlastenog lica pri tome ako je raskrsnica regulisana nekim drugim pravilom
ovalsteno lice Ì dalje ostaj "starije¨ na raskrsnici.
Na temu Nailazak na raskrsnicu sa prvenstvom prolaza je jedan od najbitnijih dijelova
saobracaja.

iteratura
Testovi za polaganje vozackog ispita
http://www.vozite.com/saobracaj_na_raskrsnici.html
http://www.autoskolajane.net/onlinetest/raskrsnice.htm
http://www.autoskolaonline.com/obuka/raskrsnice-i-prioriteti/prvenstvo-prolaza-na-
raskrsnicama-regulisanim-svetlosnim-saobracajnim-znakovima.html

4-7.70:8.35:9024.4-7.4-7.57.  $.9:7.2.42.7.7.70:8.83.4-7. $# &.54/57.3.  907.7.3..357..348.87. 802.70:8. ..89034.4-7..4..8783.7..9342  $.4/  $.0948328.457.14742   $.8.30  .8.8783.0389.   $.0389..70:8....4-7..42.8783.70:8.  $.70:8.8783.4-7.3.4257.7.7.38.3...323...     ../0830897.323.8783..3.3.2..:.3... .574..3.4-7.

. O O $...805708.4-7.2.9342 O O $.3.3. O O $.089.:7.034894-.3.33..:508.302.8.89.2 O $.57...7...8783.4-7..7.35:9024.40348..0899/7:0:.70:8.2.4-7./.70:8.7.....4..0389.42 570 4/54.4480:789.30 54:7:344709.. .44 3.2.788709.-. O O $.3257.4/4.3.9:78427.3.434:/. 802..04/4..0830:8.807.0:44 8:3....207 O 5789:59.8783.54...:4-:.789574.4-7.094838.: 3..0389.80:.3.8./93.80240 .2.057047.805:90.8783.57.323.4 O 3.8783.&./30 $..3../3.89034..0 O 5708974.4574.783.7.0/:.95745:899..4.357..4094/4.4/03:00307.38.:48.323.70:8..147.4709..207.4574.457...3.5489.78003:7.7. O O $.3.3.70:8.7. '4..38./.8783.7.4.0389.422.82470:8.8783..4-7.3..902:8.42.7...54.783.4.342 4570348.0389.8783.2...49.7..7..3..9./4..3.7.40/.3.4257..4-7... 820/.8783..:84.4/ &4.30   .747.3/.42.: O /..4747.4.8783.8783.70:8.07/..70:8..7......0038207709.8.3.4-7.3..-0-0/..:/.8783.. 279./0830897.8.247.070:.487.54/57.8783..4-7.0..34.30574..3.8783../:...9422089: '4.7.034283.:..203..4-7.8783.42-7342/.4-7. !4.:4.3.570..:89.48. 8..7.4-7.4-7.03057.:57..:85...574.8783.80/0..4-7.2403.3/.8783./3: .4-7. #.4.48057-.

.7.: 8.0325424. 5702.04.34257458:02389.:3..4828034 04/70/-048..08.4.. .8...308.40:.:3:97.3:4-0.:/..4-7.4/.:/.: 8..80/. 7.4.4.805489./032.5424.:-:/0.5489:5.:4.5:99..4.0 $.40/. &.4-7.:.2......030:./:340/..3./4.:0.../7:4.:/38:/..544.08.0802.3.57..2.2..:247.:4/89:5.04../4.57428709.057/.7 :8..:/.4307.3054870/345457203423.4.3.90...323..3..47.30 '4. 43974:70:8.3 8.2.8:3.40/.90.... 3...2.3.3423.3:3..4.0.4.:9...70/-54..8783.8783..4-..570570.:54.89034...2.:.4..4.:8...8.:8.5:9:3.03.04.2.094833.4/.08:3.4-7. .7. 3.4.147 3.4247.4/0830897...89034.4-7.2.4.4.4-7.:..3.2030324:/..:94....54 .083.89034.4-7.083.80/.83430/.4-7..: 8.:../7:3.89034.4-7.04.403.:48070:808.24:/.789.:7.4-7.424.:4./38.43428570/4.5:90..$.30 3...70:8.040/.7..   . 3.:8.83.2.0247.4-7.57089.4-7.35:9024.370:8./....43.:7:./.:42.4..3.89034.040:.3.. !4.083.3.083.3.083.3..:/.. 94089/..89034.8305484....4834.34.43.89034.89034.0290.083.3.8783.5:90.0 57.7..

4-7.:8..094240-9:4-:0/30.38...0943082:-9:5..742 4703:923.03...-:/0:5.094 .808970..8..33.5489..3: 97.9428..4-7.4-7.00348.7.80 5489..094:...094.4-7.. ..:54970-.3 3.0948328.03..8.-7.090.079..034 :900030-40 . 8.4.4-7.0943.23..094838. :7.2.7.70:8......4975.4...3448 0/34854//7:4 94.308..:948.508.0340.:70/.:.3497.:5480-3:70/./..09..4-7..00348.4-7..30....3. 45:388.4/4../40 .508.4-:789033.3....80/.3.2. 4-..7./.00348.84-4/.33.:4-:00308.0348.33.383. /45:388..323./454.7...3448 0/34854//7:4.:80:70/./900349705./ 8...034 8.0034.80:5497-.3..3:34..7043897:..14742 ...308...308..0948383.8..8783..0300030-403.09.4.:70/..33.08..3574.033....4-7..7830..7..$.4 :94:870/3 0034/0834 %.2489.094838...3097..8.092.00348.894.:8./.3097.094240/.804//..0 4-0030:/:323.00348.8783.. 4/9..4-7.03.0942.034.308.094838.7. .7. %.090..0897.8070:808.33.0.0300030-40:70/.4.44..4.0034 /40 40:70/.030 0030-40 %.308.094833.7.3.0328.44803.4-7..0348.702034 :948./:8...4-7.094833.2.0943.:808.78303..:57089.4-7.7..:4- 7:.0942 570 54.4-7.. .24:-95489..4-7.42..094240-9:5.247.8.0.:54.702034  .4-7.094/40 $.094838.4.8.702038427. !7574094.974-4328.2.0340034 8.09..092..7.:-95489..89404/8.3097.034 .894.8.00034..82089030:7::.09.0348..8.308.308..094838..4. 8.4..3.4: 8. &70/.974-4328. 307....48...:.548940.80/4/.08..094838.:70/. 802.2.:.33.30 8..7.9.034470 :94:870/ ...8.833. 943.730 -40 ..3082:-9:5.44803./400 5489. 94....42.4-8970.508.54.70:8.03.4-7.7..3:8.7020348.5447439.84-4/34574.054.0942./..23054.:.34 48 0/345470//7:494.7.094834 8.44803..09.4-7.5489./0489.094470 .08.343..090.240/.4-7.974-438.03.4./.034.42 7..894...08970.348.808...0 8.4-7.09.24:/.809./..70:8.4..4....09.034970-.7..092./.2.:4/ 57089.4-7./..308.094.2.33.079.43.: ..

70109:. 701083289.4.:90-40    . 43.-:/:4-003043.749:30247.2....4:34.:/.804-0.092.2. 43. 94/0830 897.4.0903 247.092..2..4-7..0.3044.:804-098. 44.30 43... 70109::..42 4.22..2.22.7.044..3...9.-00-40 .4-7.74.3243./0:5:9.4897.508..4. 4897.:8..3.480../7:4-0.0948328.:38:48.044.907.907...3.3425:9:4-0.030-40 ....:8207... 701083289.308.2.:8.0897.2.

34..54/57.09.090.9342 :8.5454970-..9..4.2..44443.808430844.0-40 94.5:9:8:870930.42.45702032 :70/..09. 897448057-..408:8930 ..4.4 47./.383.305:9..323...42...38057203:04/70/-. 03.54/57.35709../.:89:5057.:7.: .9342/:38:/.4430. 443050 .4-7.4.93...4...2.89.48.54/57.$..7.. 3. 508.4.43.70:8..38.3.0 /4/003. 57.83..43054.09.9342 '4.7..0389.30:74.54/57.57.::54970-0 7.4.-424:.423../7:.574.7020/48093.2..0 8.0.357080.4..4-7.54/57.0389./..:80.930709.2.70:8..4.8.:.4..:57.30574/:    .9342...4.574/:8..-7..4408.303. 4.:4/348:3.4-7.8.70/-4:2/.54. 54/:84.3574.89034.305480-3.3.094832 8.0 308209..0948303.:8.4574.4-.:3.93422....443:.4.8070..-0-0/3489/7::.3082039.3.3.87.4342 54/7.8783.03:-730 4.:20...0.:.4.54/57.4.4.4.8:/:3/.4.42/.3..4.9342 '4.083.:89...42./:8.44:20894/:8..3574.5480-322494732..: '4.0305..457. 424:..4-7..482: 4/348:3.42..-7. .3./4 9..8.

2.-7.974.42.8.. /7:.80...8:.2. 50 .7.0389.    ..4...574.357080..8783.:4/348:3.43903909.3057203::8057458 O 447..3.: '4.42. ..08...4...5454970-/.4..-7.30574 : '4.2.457.44 ..4570/34894.482 O :4/348:3.:57403.70:8.57.0 ..3. .8..-424: 574.0-40 O ..57.4.4257..3. 8.4-7.3 8...2. 43.0945.4257....094830 749.:3:97..8:/: 3/..57.../: .5:9:8:870930.30 /.3 03:-730 O 4..8783.3.0389.0948328.4-7..574.4-.5480-32:70 ..4...4348. 3. '4. O 4...4257.8. .8308: -0 47. .0389.8070 :7.: O 8.:57.5745:8994.574.574..$.9342 O .57.0389... 35484..54/57..4.4-7.0389.8: -09305424 .57.323.8./.2443/.4.70:8.4257.80 :4308.4.574.2.42.443050 .3. 03.8:8930.57.. .: 303.4257.. 034..4430...574..44574 0 .448.0389..4.480 !7.42.35709.44.4257./../494.3.../49.:89.8.574.:.8.0389...

. 5.5:9308.4574.4.3.8783.323...8070 :925:902  .8:3..8070.4574.345:9.. .470:8:8.4.0 930 5424.27.85470/345:9.-04-7.03903909.2..4.323.08..2.7 303..5745:898.4.974.33..2../. .0389.0389.47:...894742.8.7.457. /: .8.432.42 574.0389..8:  '4.42 43..4.323. 03./.45:98.457..0./9.$.4.0389.4-7. /7:0:..: 4/348:3.3.4-7.383..348.5:9:..'4. 03.30/.4.4-7.5:9408./.7 8.02.4-7.8308:-0. 4:.7.4243.5745:89 8. .0/0830897.:.4423.8783. ./4.2./. .5:98.4.34 $.57.54.448030.9:2.4:.. .0.8783. 0/: .0 -4.43.8.0800/325:902 :..42574..: 57.4-7.3.. ..:5483.3/..4-7...4. 97.3...70:8.308.0 /4.:4/348:3.8.4.4. 44..4-7.54.8070 :5:9023.  .4-7..838..3..057.4.442:..4.

2.2480/0 :7.0389.42. 5745:898.44-7 /4.0. 57./30 -04-7.4/7:4.57. ./540/.8.43./ 340/.4.4.24.4.8070 :5:9028.57.0897..2. :3.4803.0389.9:572032457.4/0 7.:9424-:4/348:3.-494.0389.0389.-7  /357.8. 0. 30. ...44-7 07434870 0/0834 . 5.8070 :5:9028.57.8. %48:..4-7.: .4..8:5749345:9./5745: 9..8245745:89.3. 43.5..7.45745: 9. &89:..2.4.42574..2:8..24..8783.85470/345:9.03  .4. '44-7 /0.4. .24.30.4257.45745: 9./.8070 : 5:9028.4.305.     .42574..42574..4574.. 3.8.5: 9.8783. .0389.4/0830897.070:8./24/.8783.5:9:8.57.323.: 07434/4..4. 940: 4:7.4..4.4.44-7 . 49420/.57.7..443.

:/: ./.8.2..747.3.27.8783..7..:804/.8304./.: 308.0389.30/.04.830 8: -0.0 O 838.2..  .3.0 9305424 .3.974.24.:57458.357.7.. .2.8.4.42574. 8..8783.0389.4.0 8.9342 8./0830 897.0 /0830897.$.: 308..0948303..30.4.8./.0 574.0 O ..457..8783.4-7.30 .54/57.3.4.4834.5745:89.304.3.54.4..8783.747.70:8.:57458.24.0948323.4-7.457.:57..0948303.. O ..43054..44403.457.57..4. .4. 40/.8....3070:8..2.30 O /4./. 034.8::09.8783. 4574.30..  '4./0830897.323.

4.448. 5489.43.42...0:0..4.-.30/.4.57080.30 5.89:.8.97...4..3:.89 :89../3.03.30/..3..28547...5745:89  '4.4 5.448.8....0 :/0834 9...:/: ...4440/4./7.57.......5745:89..870 0:/0834  !. 3.8.429703:9: 0780.894257.40/0830897.30/34..570/3489 4/34834 8.302.3040247.3.247.:8.  .8.4.44302.  &89:..44 8.8783.0 8:5749348207.:97.4 709.:9424-: . 4578709.80.8783././0830897. .8.4440870...2.7.4.:.3...404.8709.3.570/3489 .7.43.7.9.4:/4.:9424- 40/4.7.5708:8709. 308.870 0:0.:209470/480/: 574.44/4.57..8.5745:89 .804.:57..3541.4. ./0830897.:9424- /: .4./..89 489..0..:8:8709.8..'4.42. 8:5749382074.834 /.42 .8070 :54-./7 ..709.870..

:9424-  &89:.57..307..8. 3.54970-0/. .:5.702034072803080:57./7:4   ..:9424- .574./5745:89.4489.0894..43. O O O O 003.0/34.3...709.7.03 8.3.080/0.. 70/480/574.7.4.348. 8..2292302..

         ....70:8.7.:..35:9028...7.240-970:8. 4-...4-7..8783.08.3 5:9024.3.33..8783.:4. 8.70:8.9:7847. &8:.0489.4/. 8.7. .8783.30 .4.4-7.2..42 4.8783..4-7.579420..8783.8783..7...0/.407.. 8.:8.3..35:902/0830897.3.240-970:8.7240-970:8..8783.4-7..3.89034 .35:9024.3.. 802.42574.094838.7..4-7. ...8./.7..48:0/34/3. 8.42.0389.3.35:9028..89034..8783.302/7:257.240-9 70:8.3..3..803...3.33.4-7..240-970:8...34/3.4-7.70 3.:..3.7.89034.57.8..:/.4-7. .147..00/.-93/04....4834.33.8.902:.4-7..4-7.7.3..4.8783.78783.3. $. 89.

.30.907. %0894.4..9:7.4859. 995..54.

.

 .42.490 .

..*7.4-7.8.8783. 92 995.*3.

.

30 309.:9484. ..

43309089.

8783.0 92 995.7.

.

42. .4330 .:9484.

4-:.

7.0 5747909.8783.

57.32 8. 92  .4.2... 70:8.32 3.8783.. 3.4-7..4 574.094832 8.0389.2. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful