You are on page 1of 12

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

De vertrouwensfunctie & het veiligheidsonderzoek

In deze brochure leest u wat u moet weten over de vertrouwensfunctie
en het veiligheidsonderzoek, die in de Wet veiligheidsonderzoeken zijn
geregeld. Ook wordt aandacht besteed aan de rechten die in deze wet
worden toegekend. Voorts leest u hoe u tegen de uitslag van het
veiligheidsonderzoek bezwaar kunt maken.

2 .

zoals de een bijzondere verantwoordelijkheid. Bij het Ministerie van een veiligheidsonderzoek wordt ingesteld. u zich bezighoudt met activiteiten die de veiligheid van de Staat zouden kunnen WAT I S E E N schaden.WAT M O E T U H I E R O V E R WAT H O U D T E E N WETEN? VEILIGHEIDSONDERZOEK IN? Wanneer u deze brochure leest. Militaire Inlichtingen. functies aangewezen als vertrouwensfunctie. zal de minister van informatie. In het geval van de Koninklijke overheid. V E RT R O U W E N S F U N C T I E ? Zoals u zult begrijpen is een onderzoek in verband met een A-functie het meest Vertrouwensfuncties zijn functies bij de diepgaand. omstandigheden getrouwelijk zult vervullen. in het kader van een sollicitatie naar een chaussee heeft u te maken met staats. onderzoek die in deze wet zijn geregeld. terwijl nog niet vaststaat of u aan de functie- wezen als vertrouwensfunctie. vertrouwensfuncties onderscheiden.en Veiligheidsdienst . Wanneer selectie-onderdelen van uw u een vertrouwensfunctie vervult. Indien uit het veiligheids- A. is het merendeel van de burgerfuncties Om de aanstellingsprocedure te versnellen eveneens aangewezen als een vertrouwens. is het wettelijk bekleedt die onlangs als vertrouwensfunctie voorgeschreven dat er naar u een is aangewezen. vertrouwensfunctie worden ingesteld. De meeste veiligheidsonderzoeken zullen Vanuit functies bij de Koninklijke Mare. Er worden bij de Koninklijke werken als een ‘Verklaring van geen Marechaussee twee categorieën bezwaar’ wordt afgegeven. van dit onderzoek is om vast te stellen of u In deze folder leest u wat u moet weten over uw verplichtingen in deze functie onder alle de vertrouwensfunctie en het veiligheids. zoals het vertrouwensfunctie wordt aangewezen. kunt u verzoeken het veiligheidsonderzoek functie. Op deze wijze wordt voorkomen dat betrouwbaarheid. De Militaire Inlichtingen. In een A-functie kunt u in onderzoek geen bezwaren naar voren komen aanraking komen met de meest geheime tegen uw aanstelling.en Veiligheidsdienst Ook wordt aandacht besteed aan uw (MIVD) voert het onderzoek uit. maar geheimen en gevoelige politiegegevens het kan zijn dat uw functie naderhand als of met bijzondere activiteiten. geheime informatie. Er worden drie categorieën gelijktijdig met het medisch onderzoek te vertrouwensfuncties onderscheiden: laten plaatsvinden. is dat doorgaans omdat u naar een zogenoemde Wanneer u kandidaat bent voor een vertrouwensfunctie solliciteert of een functie vertrouwensfunctie. Defensie een zogeheten ‘Verklaring van Bij de Koninklijke Marechaussee zijn alle geen bezwaar’ afgeven. In het rechten en leest u hoe u tegen de uitslag van onderzoek wordt onder meer nagegaan of u een veiligheidsonderzoek bezwaar kunt met justitie in aanraking bent geweest en of maken. In bewaken van het Paleis van Hare Majesteit dat geval kunt u alleen in die functie blijven de Koningin. Doel de Wet veiligheidsonderzoeken van belang. In beide gevallen is voor u veiligheidsonderzoek wordt ingesteld. draagt u sollicitatieprocedure zijn afgerond. Uw eventuele medische en psychologische werkgever stelt dan ook hoge eisen aan uw testen. In een E-functie kunt u in aanraking komen met meest geheime informatie. Defensie zijn alle militaire functies aange. waarin wordt gewerkt met Marechaussee is dat de E-functie. B en C. Daarnaast eisen voldoet. D en E. Deze informatie heeft De MIVD begint doorgaans pas met het betrekking op de veiligheid of op andere veiligheidsonderzoek wanneer de overige gewichtige belangen van de Staat.

4 .

WAT Z I J N U W R E C H T E N ? waarvoor de tweede beleidsregeling geldt die een aantal zwaardere eisen bevat met Wanneer er naar u een veiligheidsonderzoek betrekking tot justitiële antecedenten wordt ingesteld. (zie artikel 4 en verder van bijlage 2). procedure is als volgt. Hierin wordt gevraagd betrouwbare gegevens kunnen worden naar een aantal persoonlijke gegevens. mistische organisaties die bepaalde grond- komstige) werkgever. woonplaatsen. vragenformulier. WA N N E E R K A N U E E N • Uw werkgever meldt u aan bij de MIVD. Wanneer de antecedenten. de zogenoemde ‘Staat Dat is het geval indien niet genoeg van Inlichtingen’. steun aan of lid- • Vervolgens overhandigt u dit formulier maatschap van terroristische of extre- in een gesloten enveloppe aan uw (toe. hebt u bepaalde rechten. omstandigheden getrouwelijk zult vervullen. Het is van belang deze staat van in. burgerlijke u de vertrouwensfunctie onder alle staat en gegevens van familierelaties. heden of gedragingen waardoor u chantabel • Uw veiligheidsonderzoek moet binnen bent. lichtingen volledig in te vullen. verzameld of als onvoldoende zeker is dat zoals namen. De MIVD. een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ al dan • Na afloop van het onderzoek meldt niet moet worden geweigerd. het veiligheidsonderzoek Militaire Inlichtingen. Dat kan bijvoorbeeld zijn op grond van: genoemde ‘Verklaring van Instemming’. medewerkers met uitzondering van personeel van de Koninklijke Marechaussee. verslaving. Met betrekking tot justitiële ante- acht weken na aanmelding worden cedenten zijn twee beleidsregelingen van afgerond met het geven (of weigeren) kracht op basis waarvan wordt getoetst of van een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’. Hierin kunt u lezen waarop wordt gelet en Bij een weigering zal u persoonlijk op de wijze van beoordeling van justitiële de hoogte worden gesteld. ernstige financiële problemen. De eerste beleidsregeling verklaring is afgegeven kunt u worden (zie bijlage 1) geldt voor alle Defensie- aangesteld in de vertrouwensfunctie.HOE VERLOOPT EEN zelf en de mogelijkheid van hernieuwde VEILIGHEIDSONDERZOEK? onderzoeken worden besproken. ingestemd met de aanmelding bij de dat doet uw (toekomstige) werkgever. ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ krijgt.en Veiligheidsdienst . Daarbij moeten de vertrouwelijke aspecten die aan de functie verbonden zijn. Ook kan Deze krijgt dus geen kennis van wat u dit het geval zijn op grond van omstandig- hebt ingevuld. rechten onvoldoende respecteren. criminele activiteiten. ‘ V E R K L A R I N G VA N G E E N Met deze aanmelding dient u vooraf B E Z WA A R ’ W O R D E N schriftelijk in te stemmen. bepaalde veroordelingen uit het verleden. • Het veiligheidsonderzoek mag alleen U hoeft niet zelf het initiatief te nemen voor plaatsvinden nadat u schriftelijk heeft het instellen van een veiligheidsonderzoek. • Uw (toekomstige) werkgever is verplicht u te informeren over de aard van het veiligheidsonderzoek. U doet dit door GEWEIGERD? middel van de zogenoemde ‘Verklaring van Instemming’. Hierin is tevens opgenomen de boven. De minister van Defensie kan weigeren een • Van uw werkgever ontvangt u een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ af te geven. Beide beleids- de MIVD aan uw werkgever of u de regelingen zijn in deze folder opgenomen.

6 .

IS EEN VEILIGHEIDSONDERZOEK EENMALIG? De Wet geeft de minister van Defensie de mogelijkheid om een hernieuwd veiligheids- onderzoek in te stellen.en beroepsprocedure die in In de regel zult u in de gelegenheid worden deze folder wordt genoemd. Voor het instellen van beroep moet u een beroepsschrift indienen waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. Met uw schriftelijke instemming met de aanmelding bij de MIVD bij het eerste veiligheidsonderzoek verleent u tevens toestemming voor toekomstige hernieuwde onderzoeken.en Veiligheidsdienst . beslist de minister van Defensie binnen tien weken na ontvangst van uw bezwaarschrift. opsturen naar beslissing van de overheid’ aanvragen bij de het Ministerie van Defensie. Indien op een hoorzitting. Tot tien dagen voor het u hierover meer informatie wenst. De werkgever is dan verplicht u te ontheffen uit de vertrouwensfunctie. In het algemeen Postbus 51 infolijn. W I LT U M E E R I N F O R M AT I E DIEN U EEN ‘VERKLARING O V E R D I T O N D E RW E R P ? VA N G E E N B E Z WA A R ’ WO R D T G E W E I G E R D ? Voor meer informatie over de Wet veilig- heidsonderzoeken. telefoon 0800-8051. kunt u horen kunt u gegevens of bewijsstukken die de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een uw bezwaar ondersteunen. kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de arrondissements- rechtbank. kunt u terecht bij kunt u hiertegen bezwaar maken. Militaire Inlichtingen. kan dat leiden tot intrekking van de eerder afgegeven verklaring. vertrouwensfuncties en Als u het niet eens bent met de weigering. Dit kan gebeuren vijf jaar na het vorige veiligheidsonderzoek of eerder als daartoe aanleiding bestaat. Wanneer negatief wordt beslist. na de weigering van de verklaring worden ingediend bij de minister van Defensie. veiligheidsonderzoeken. De bezwaar. Mocht uit een dergelijk hernieuwd onderzoek blijken dat onvoldoende zeker is dat u de vertrouwens- functie onder alle omstandigheden getrouwelijk zult blijven vervullen. Een uw (toekomstige) personeelsfunctionaris of bezwaarschrift moet binnen zes weken veiligheidsfunctionaris. is gebaseerd gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten op de Algemene wet bestuursrecht.WAT K U N T U D O E N I N .

omstandigheden. betrokkene: dienst ten aanzien van de betrokken persoon a. eerste lid. Daarnaast kan de minister de dat voor een of meer belanghebbenden verklaring weigeren indien het veiligheids. onder a van de betwijfeld mag worden of de betrokkene de Wet veiligheidsonderzoeken uit de vertrouwensfunctie voortvloeiende plichten onder alle omstandigheden 1. middelen hanteren.t. Het afgeven. Bij het veiligheidsonderzoek wordt gelet gezondheid. De verklaring als bedoeld in artikel 1. Met deze beleidsregeling wordt beoogd functie bij het Ministerie van Defensie nadat aan te geven welk beleid wordt gevoerd met door de minister van Defensie een verklaring is betrekking tot de beoordeling van de justitiële afgegeven inhoudende dat uit het oogpunt van antecedenten bij veiligheidsonderzoeken in de veiligheid of andere gewichtige belangen verband met vertrouwensfuncties bij het van de Staat geen bezwaar bestaat tegen Ministerie van Defensie. 4. getrouwelijk zal volbrengen. b. deelneming of steunverlening aan ZOEKEN DEFENSIE activiteiten die de veiligheid of andere gewichtige belangen van de Staat kunnen Onderwerp: schaden. gevolgen zou hebben die wegens bijzondere onderzoek onvoldoende gegevens heeft kunnen omstandigheden onevenredig zijn in verhouding opleveren om over het bovengenoemde een tot de met de beleidsregel te dienen doelen. uitgezonderd de vervulling van een bepaalde vertrouwensfunctie Koninklijke Marechaussee. met uitzondering van de vertrouwens. tweede lid en artikel 10. die aanleiding geven tot functies die worden uitgeoefend bij de Koninklijke het ernstige vermoeden dat zij een gevaar Marechaussee. vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde. Ook aan publieke zaak. BIJ VEILIGHEIDSONDER. op: 8 . sub b Wet veiligheidsonderzoeken van Defensie een verklaring weigeren dan wel genoemde verklaring van geen bezwaar is een intrekken als blijkt dat onvoldoende waarborgen beschikking in de zin van artikel 1:3 Algemene aanwezig zijn dat de betrokkene onder alle wet bestuursrecht en zal derhalve gemotiveerd omstandigheden de uit de vertrouwensfunctie worden genomen. Gelet op de artikelen 8 en 10 weigeren dan wel intrekken van de in artikel 1. het intrekken van een verklaring zal over het b. lidmaatschap van of steunverlening aan veiligheidsonderzoeken m. beoordeling van justitiële antecedenten bij c. vertrouwensfuncties organisaties die doeleinden nastreven. tenzij volbrengen. naar aanleiding waarvan juncto artikel 7. dan die worden uitgeoefend bij het Ministerie van wel ter verwezenlijking van hun doeleinden Defensie. De minister van Defensie voortvloeiende plichten getrouwelijk zal handelt overeenkomstig deze beleidsregel. door die persoon. Alvorens een verklaring wordt afgegeven of wordt geweigerd dan wel ingetrokken als geweigerd. onderdeel b van de Wet veiligheidsonderzoeken 2. overige persoonlijke gedragingen en artikel 8. de lichamelijke integriteit of de gaan. 3. a.b. de justitiële inlichtingen die ten behoeve van TIËLE ANTECEDENTEN het veiligheidsonderzoek zijn verkregen. Op grond van artikel 4 van de Wet veilig. Wet veiligheidsonderzoeken kan de minister eerste lid. BIJLAGE 1 BELEIDSREGELING JUSTI. tweede lid Wet veiligheidsonderzoeken). wordt door de Militaire Inlichtingen. eerste lid. oordeel te geven (artikel 8. Juridische grondslag: d. is veroordeeld wegens een misdrijf tegen de een veiligheidsonderzoek ingesteld. tweede lid. heidsonderzoeken kan iemand eerst belast worden met de vervulling van een vertrouwens. is veroordeeld wegens een misdrijf tegen het algemeen een veiligheidsonderzoek vooraf leven.

het datum vigerende beleid gehanteerd. de ernst van gepleegde strafbare feiten. de zwaarte van opgelegde straffen en maatregelen. de vereisten van de (geambieerde) van 6 maanden te boven gaat. de leeftijd van betrokkene. vertrouwensfunctie. worden straffen die niet zijn een vrijheids- straf. Indien 5.en Veiligheidsdienst . Bij jeugdstraffen bij verdenking van het (mede) plegen van een wordt de zwaarte van de opgelegde straf misdrijf. waarbij ook te (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf van betrekken het element van rehabilitatie/ minder dan 6 maanden. zware mishandeling. Deze regeling kan worden aangehaald als: XVIII. geldt dat het individuele geval van betrokkene centraal staat. XIV Tweede Boek Wetboek van Strafrecht): d. misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. is veroordeeld wegens een zedendelict (titel c. d. kan betrokkene. daterend voor 25 mei 1997 het voor deze vrijheidsberoving. veroordelingen opgeteld leiden tot een h. in geval er nog geen onherroepelijke op zijn eigen waarde beoordeeld. de tijd die ligt tussen de gepleegde delicten f. de verklaring van geen bezwaar wordt geweigerd. XXII Tweede Boek Wetboek Beleidsregeling justitiële antecedenten bij van Strafrecht). veiligheidsonderzoeken Defensie. Bij misdrijven tegen de publieke zaak (pt 4 onherroepelijke uitspraak volgt. veroorzaken van de dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld en diefstal met geweld (titel 10. en aantal sepots. Bij misdrijven veiligheidsonderzoeken worden aangemeld tegen de openbare orde kan gedacht worden voor een veiligheidsonderzoek worden van de aan aanzetting tot discriminatie van bepaalde inhoud van deze beleidsregeling op de hoogte bevolkingsgroepen en deelneming aan een gesteld. waarbij de resocialisatie sinds het plegen van de feiten. waardelijke vrijheidsstraf of meer. DE MINISTER VAN DEFENSIE maar niet van een onder punt 4 beschreven situatie. rechterlijke beslissing is genomen. het persoonlijk profiel van betrokkene. g. tegen de koninklijke waardigheid. als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheids- Bij misdrijven tegen het leven. doodslag. b. wordt bij de integriteit of de gezondheid (pt 4 onderdeel b) beoordeling van justitiële antecedenten kan gedacht worden aan moord. de persoonlijke gedragingen en omstandigheden van betrokkene en de achtergronden van het gepleegde strafbare feit worden in beschouwing genomen. de lichamelijke onderzoeken wordt ingesteld. meermalen is veroordeeld tot een en het veiligheidsonderzoek. opnieuw solliciteren. straf die (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf i. XX. het aandeel van betrokkene bij delicten. het onderdeel van het Voor de toetsing aan de norm onder e en f betreffende krijgsmachtdeel. de openbare 8. XIX. e. omgerekend naar een aan die straf 7. Degenen die op grond van artikel 4 Wet orde en het openbaar gezag. Als sprake is van één of meer veroordelingen. is veroordeeld tot 6 maanden (on)voor. aard van. Ten aanzien van adspirant ambtenaren geldt dat gelijkstaande vrijheidsstraf. is veroordeeld op grond van de Opiumwet. f. Militaire Inlichtingen. XXI. In de beschouwing worden factoren betrokken zoals: a. criminele organisatie (artikel 137 c en verder respectievelijk artikel 140 van het Wetboek 9. 6. onderdeel a) gaat het bijvoorbeeld om indien gewenst. e. c. Indien een hernieuwd veiligheidsonderzoek van Strafrecht). recidive.

wordt door de Militaire Inlichtingen. lidmaatschap van of steunverlening aan beoordeling van justitiële antecedenten bij organisaties die doeleinden nastreven. a. eerste lid. plichten onder alle omstandigheden onderzoeken kan iemand eerst belast worden getrouwelijk zal volbrengen. tweede lid. vertrouwensfuncties wel ter verwezenlijking van hun doeleinden die worden uitgeoefend bij de Koninklijke middelen hanteren. b. naar aanleiding waarvan Wet veiligheidsonderzoeken betwijfeld mag worden of de betrokkene de uit de vertrouwensfunctie voortvloeiende 1.b. overige persoonlijke gedragingen en juncto artikel 7. 4. Daarnaast kan de minister de dat voor een of meer belanghebbenden verklaring weigeren indien het veilig. Met deze beleidsregels wordt beoogd aan te minister van Defensie een verklaring is geven welk beleid wordt gevoerd met afgegeven inhoudende dat uit het oogpunt van betrekking tot de beoordeling van de justitiële de veiligheid of andere gewichtige belangen antecedenten bij veiligheidsonderzoeken in van de Staat geen bezwaar bestaat tegen verband met vertrouwensfuncties bij de vervulling van een bepaalde vertrouwensfunctie Koninklijke Marechaussee. Alvorens een verklaring wordt afgegeven of Veiligheidsdiensten wordt de verklaring als geweigerd. de justitiële inlichtingen die ten behoeve van TIËLE ANTECEDENTEN het veiligheidsonderzoek zijn verkregen. tweede lid en artikel 10. dan veiligheidsonderzoeken m. het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de Juridische grondslag: democratische rechtsorde. sub b Wet veiligheidsonderzoeken van Defensie een verklaring weigeren dan wel genoemde verklaring van geen bezwaar is een intrekken als blijkt dat onvoldoende waarborgen beschikking in de zin van artikel 1:3 Algemene aanwezig zijn dat de betrokkene onder alle wet bestuursrecht en zal derhalve gemotiveerd omstandigheden de uit de vertrouwensfunctie worden genomen. Wet veiligheidsonderzoeken kan de minister eerste lid. door die persoon. met de vervulling van een vertrouwensfunctie bij het Ministerie van Defensie nadat door de 3. onder a van de omstandigheden. tenzij volbrengen. tweede lid Wet veiligheidsonderzoeken). een oordeel te geven (artikel 8. BIJLAGE 2 BELEIDSREGELING JUSTI. artikel 8.t. d. op: 10 . die aanleiding geven tot Marechaussee. onderdeel b van dienst ten aanzien van de betrokken persoon de Wet veiligheidsonderzoeken met betrekking een veiligheidsonderzoek ingesteld. Onderwerp: c. Gelet op de taakstelling Politiewet 1993 alsmede artikel 60 Wet Inlichtingen. Het afgeven. gevolgen zou hebben die wegens bijzondere heidsonderzoek onvoldoende gegevens heeft omstandigheden onevenredig zijn in verhouding kunnen opleveren om over het bovengenoemde tot de met de beleidsregel te dienen doelen.en 2. deelneming of steunverlening aan Z O E K E N KO N I N K L I J K E activiteiten die de veiligheid of andere MARECHAUSSEE gewichtige belangen van de Staat kunnen schaden. Gelet op de artikelen 8 en 10 weigeren dan wel intrekken van de in artikel 1. Ook aan tot vertrouwensfuncties bij de Koninklijke het intrekken van een verklaring zal over het Marechaussee. BIJ VEILIGHEIDSONDER. Bij het veiligheidsonderzoek wordt gelet misdrijf. Op grond van artikel 4 van de Wet veiligheids. De minister van Defensie voortvloeiende plichten getrouwelijk zal handelt overeenkomstig deze beleidsregel. geweigerd dan wel ingetrokken algemeen een veiligheidsonderzoek vooraf indien betrokkene is veroordeeld voor een gaan. bedoeld in artikel 1. eerste lid.

opnieuw solliciteren. c. de zwaarte van opgelegde straffen en maatregelen. g. het aandeel van betrokkene bij delicten. de tijd die ligt tussen de gepleegde delicten en het veiligheidsonderzoek.en Veiligheidsdienst . Indien een hernieuwd veiligheidsonderzoek als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheids- onderzoeken wordt ingesteld. h. en aantal sepots. i. Voorts kan de verklaring als bedoeld in artikel 1. het onderdeel van de Koninklijke Marechaussee. Ten aanzien van adspirant ambtenaren geldt dat bij verdenking van het (mede) plegen van een misdrijf. e. f. indien gewenst. het persoonlijk profiel van betrokkene. d. aard van. een DE MINISTER VAN DEFENSIE geseponeerde strafzaak of een transactie. de ernst van gepleegde strafbare feiten. de verklaring van geen bezwaar wordt geweigerd. wordt bij de beoordeling van justitiële antecedenten daterend voor 25 mei 1997 het voor deze datum vigerende beleid gehanteerd. recidive. Indien onherroepelijke uitspraak volgt. Hierbij geldt dat het individuele geval van de betrokkene centraal staat: de persoonlijke gedragingen en omstandigheden van betrokkene en de achtergronden van het gepleegde strafbare feit worden in beschouwing genomen. 6. de leeftijd van betrokkene. Militaire Inlichtingen. de vereisten van de (geambieerde) vertrouwensfunctie. 9.5. 8. waarbij ook te betrekken het element van rehabilitatie/ resocialisatie sinds het plegen van de feiten. onderdeel b van de Wet Beleidsregeling justitiële antecedenten bij veilig- veiligheidsonderzoeken worden geweigerd dan heidsonderzoeken Koninklijke Marechaussee. b. in geval er nog geen onherroepelijke rechterlijke beslissing is genomen. In de beschouwing worden factoren betrokken zoals: a. 7. Deze regeling kan worden aangehaald als: eerste lid. kan betrokkene. Degenen die op grond van artikel 4 Wet veiligheidsonderzoeken worden aangemeld voor een veiligheidsonderzoek worden van de inhoud van deze beleidsregeling op de hoogte gesteld. wel ingetrokken indien sprake is van een veroordeling wegens een overtreding.

Bureau Personele Veiligheid juni 2007 .Dit is een uitgave van de MIVD.