You are on page 1of 2

1 Nuolatinės srovės grandinė: elementai,

schemos, pagrindiniai dėsniai. Šaltinio A : ... I1 + I 2 − I 3 = 0; XL=2πfL


Bendra srovė bus I =U z kur z –
darbo režimai. Energetiniai santykiai. pilnutinė varža ir ji yra lygi
1.1 Elementai B : ... I 6 − I1 − I 5 = 0;
z = R +( X L − XC )
2 2
Nuolatinė srovė – tai tokia srovė, kuri laiko , O:
bėgyje nekeičia savo tekėjimo krypties. Elektros
srovė gali tekėti tik uždaroje grandinėje, tam turi
C : ... I 5 − I 2 + I 4 = 0. 4 Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų imtuvų
0
grandinės, galia, rezonanso reiškiniai.
būti šaltinis, jungiamieji laidai, imtuvas. Šaltinis
– tai įrenginys, kuriame kitų rūšių energija 1..konturas ... E1 = I1 R1 + I 3 R3 X L = jX L = X L e j 90
keičiama į elektros energiją (fotoelementai, 0
cheminiai elementai, mechaniniai). Imtuvas –
tai įrenginys kuriame elektros energija keičiama
2..konturas ... E2 = −I 3 R3 − I 2Uždaram R2 −kontūrui
I 4 Rgalioja
4 kirchhofo dėsnis:
X C = − jX C = X C e − j 90
į kitos rūšies energiją (mechaninę, šiluminę).
Elektros srovė I – tai dydis, kuris parodo, koks 3..konturas ... E3 = I 5 R5 + I 2 R2U−= I1UR1R +U C +U L ; 6 Sudėtingų vienfazės srovės grandinių
krūvis Q buvo perneštas per laiko tarpą t. I=Q/t analizė.
[A].
Sudėtingų elektros grandinių tyrimui naudojami
ir kiti metodai: superpozicijos principas, U = I R iR +iX L +iX C ;
Elektrinė varža R – tai imtuvo savybė priešintis mazginis įtampos metodas, ekvivalentinio 7 Kintamos trifazės srovės grandinės, jų
elektros srovės tekėjimui. R=ρ(l/S), kur ρ –
specifinė varža, l- ilgis, S-skerspjūvis. Varžai
šaltinio metodas. U = IR + IX C + IX L . savybės. Šaltiniai ir imtuvai. Žvaigžde ir
trikampiu sujungtų imtuvų grandinės.
atvirkščias dydis yra laidumas G=1/R [S]. 3 Kintamosios vienfazės srovės grandinės. Kai turime Trifazių grandinių galia.
1.2 Pagrindiniai dėsniai
Omo dėsnis grandinės daliai – srovė tekanti
Sisnusinių elektrinių dydžių pagrindinės
charakteristikos, jų vaizdavimas ir
U c =U L ,.... U =U R ir
grandinėje yra lygi įtampai, padalintai iš tos veiksmai su jais. Kintamosios srovės kampas φ=0, tai turime įtampos rezonansą
grandinės varžos. grandinių imtuvai. (kai Xc=XL) Elektrovaros jėgos:

U Kintama srovė – tai tokia srovė, kuri laiko Kaip jau žinome efektinės kondensatoriaus ir e A = Em sin ωt
I = bėgyje keičia savo kryptį. ritės įtampos vektoriai yra nukrype į atvirkščias
R Akimirksninė srovės vertė – tai kintamos srovės
vertė bet kokiu momentu. Didžiausia
puses, todėl juos sudėti gana paprasta ir
gauname bendrą reikšmę: eB = Em sin ωt −120 0 ( )
U x = U L −U c = I ( X L − X C )
sin (ωt − 240 ) = E
akimirksnine srove yra vadinama amplitudinė
vertė Im.
Periodas (T) – tai mažiausias laiko tarpas, po eC = Em 0
m
kurio akimirksninės vertės pradeda kartotis.
Fazinė įtampa – tai įtampa tarp generatoriaus
Dažnis (f) – tai dydis atvirkščias periodui (f=1/T)
Įtampos kritimas varžoje yra lygus srovės ir apvijų galų. Yra 3 fazinės įtampos: UA, UB, UC.
– tai skaičius per 1 sekundę. Lietuvoje dažnis
varžos sandaugai. U=IR. Linijinė įtampa – tai įtampa tarp dviejų fazių.
50 Hz.
Omo dėsnis pilnai grandinei: Torinė srovė – tai srovė tekanti generatoriaus
Kuo didesnis dažnis tuo mažesni elektro Bendra srovė bus I =U z kur z – apvija. Linijinė srovė – tai srovė tekanti linijiniu
E mašinų dydžiai, tačiau kuo didesnis dažnis tuo
laidu. Neutralioji srovė – tai srovė tekanti
I= → didesni nuostoliai elektros perdavimo linijose, pilnutinė varža ir ji yra lygi
neutraliuoju laidu.
R + Ri tai yra dėl elektromagnetinio spinduliavimo.
Akimirksninė srovė kinta sinusų dėsniu: z = R +( X L − XC )2 2
, O:
Jungimas kai generatoriaus apvijų galai
sujungiami į vieną tašką vadinamas žvaigždiniu
IR = E − IRi → i = I m sin ωt kur ω = 2πf - 0
jungimu. (Y). Taipogi dar gali būti žvaigždinis

kampinis greitis X L = jX L = X L e j 90 jungimas su neutralia, kur iš centro dar išeina


U ab = E − IRi Įtampa kinta pagal tą patį dėsnį:
vienas laidas, neutralusis laidas – tai laidas
jungiantis fazių ir imtuvų neutraliuosius laidus.
u = u m sin ωt
0
kur IRi – įtampos kritimas šaltinyje dėl jo vidinės
varžos, Uab – šaltinio gnybtų įtampa, E- šaltinio
X C = − jX C = X C e − j 90
elektrovaros jėga. Kintama srovė išskiria šilumos kiekį Q=∫i2RT Lygiarečiai sujungtos grandinės.
Pirmas Kirchhofo dėsnis – algebrinė Efektinės srovės vertė I nuo amplitudinės Im
sutekančių ir ištekančių iš mazgo srovių suma skiriasi: In=IA+IB+IC
Y jungime fazinė srovė yra lygi linijinei srovei
lygi 0, +I ir -I, bei ΣI=0.
I t.y. If=IL
Šaka – tai grandinės dalis, kurioje visi
elementai sujungti nuosekliai. I= m Linijinė įtampa skiriasi nuo fazinės per –
Mazgas – tai grandinės taškas į kurį sueina
daugiau nei 2 šakos.
2 UL=√3Uf
Y jungume įtampos yra atidedamos ant laidų
Vidutinė vertė ieškoma pusės periodo bėgyje ir U U U ašių, o srovės stipriai yra atidedami kaip
yra: I1 = = jϕ
= e − jϕ vektoriai priklausant nuo to koks yra elementas
T12
idt z1 z1e z1 Taipogi yra ir kitas jungimas, tai Δ (delta) arba
trikampis jungimas

Antras Kirchhofo dėsnis – uždaram kontūre


atsirandančių įtampų kritimų suma lygi 0, bei
I vid = ∫T
0 12
= 0,637 ⋅ I m
I2 =
U
=
U U
= e jϕ
− jϕ
uždaram kontūre veikiančių elektrovarų Tas pats yra ir su įtampa: Uvid=0,637Um z2 z2 e z2 I B = I BC − I AB
algebrinė suma yra lygi, tame kontūre Srovės vektorių suma atvaizduota laiko t=0 yra
atsirandančių įtampos kritimų algebriniai sumai. todėl
vadinama Vektorine diagrama (vektorius
I C = I CA − I BC
Kontūras – tai uždara grandinės dalis, gauta
atmetus neįeinančias į ją šakas.
sudedame pagal vektorių sudėties taisykles:
pagal lygiagretainį, arba pagal trikampį)
I = I1 + I 2 = I1e − jϕ + I 2 e jϕ
Jei srovė ir kontūro apėjimo kryptys sutampa,
tai ženklas (+), jei ne (-).
Galios: I +I +I =0
A B C
Kintamos srovės grandinių imtuvai: Varža –
1 kontūro lygtis: E=I1R1+I3R3 Imtuvų apkrovos gali būti: Δ jungimui linijinės ir fazinės įtampos yra lygios,
2 kontūro lygtis: 0=-I2R2-I2R4-I3R3
1.3 Energetiniai santykiai
1) aktyvinė – kur energija verčiama į kitą rūšies PR = Ui = U m sin ωt ⋅ I m sin ωt = U m I m sin ωt 2
t.y. Uf=UL, o srovės skiriasi per - IL=√3If.
energiją (varža)
Energija kuria atiduoda šaltinis lygi energijai, 2) reaktyvinė – kur vyksta nuolatinis energijos Čia P visada teigiama ir svyruoja nuo 0 iki UmIm Trifazių grandinių galia apskaičiuojama pagal
Ritė- formulę:

PL = Ui L = U m sin ωt ⋅ I m sin (ωt S− 90


= S0 A) =+−SUB m+I S
sunaudotoj imtuvuose plius energija sukaupta kitimas tarp šaltinio ir apkrovos. Jos yra kelios:

m Csin 2ωAt A
šaltinio vidaus varžoje.
Wš=W+Wd
2.1) induktyvioji apkrova – pvz.: ritė
2.2) talpinė – tai kondensatorius.
=U I * +
Wš – šaltinio atiduodama energija Wš=EIt. Varža: turime aktyviąją apkrovą, veikiančios Kondensatorius –

PC = Ui c = U m sin ωt ⋅ I cm sin (ωtŽvaigždinis


+ 90 0 )jungimas:
Wd – energija suvartota šaltinio vidaus varžoje, sinusinės srovės akimirksninė vertė yra i=U/R – 8 Trifzių grandinių analizės metodai.
ji lygi Wd=RiI2t
W – energija sunaudojama imtuvuose
omo dėsnis akimirksniniai vertei. Omo dėsnis
amplitudinei vertei būtų Im=Um/R
= U m I m sin 2ωt
Iš to išplauke, kad EIt=W+RiI2t , arba padalinus
visą lygtį iš t gauname, jog: U m ⋅ 0,7 U U
Im = = ⇒I =
5 Kintamos vienfazės srovės nuoseklios
EI=W/t+RiI2 – galių balansas, kur EI – šaltinio grandinės analizė.
galia Pš, ir W/t=UI=P, bei RiI2=Pd ,todėl
gauname:
R ⋅ 0,7 R R
Sujungus imtuvą žvaigžde su neutraliuoju laidu
Pš=P+Pd – galių balanso lygtis. - Omo dėsnis efektyvinėms vertėms. (laidas jungiantis žvaigždių centrus), kiekvienai
Visų šaltinių generuojama galia ΣPs yra lygi jo fazei tenka tinklo fazės įtampa UA, UB, UC, o
galiai sunaudotai šaltiniuose ΣP bei galiai Uždaram kontūrui galioja kirchhofo dėsnis:
linijinės įtampos yra lygios UL=√3Uf. Imtuvu teka
sunaudotai vidaus varžose ΣPd.
ΣPs= ΣP+ ΣPd
U =U R +U C +U L ; fazinės srovės IA, IB, IC, kurios tuo pačiu yra ir
linijinės If=IL. Trifaziai imtuvai gali būti simetriniai
1.4 Šaltinio darbo režimai
Yra tokie grandinės darbo režimai:
I ir U sutampa, nes fazių skirtumas lygus 0
Kondensatorius: U = I R iR +iX L +iX C ; ir nesimetriniai:
1) jei imtuvas simetrinis, tai jo fazės yra
1) Tuščioji eiga – dirbant šiuo režimu, vienodos, todėl jų kompleksinės varžos lygios:
įtampa=EVJ. (U=E) U = IR + IX C + IX L . zA=zB=zC=z. Kompleksines sroves galime
2) Vardinis – tai toks režimas, kuriam yra apskaičiuoti taikydami Omo dėsnį:
apskaičiuoti visi jo elementai. Vardinė srovė yra Čia ic=c(du/dt) – srovės grandinė kur įjungtas Kai turime
didžiausia leistina ilgalaikė grandinės srovė. kondensatorius.
U c =U L ,.... U =U R UA Uf U f − jϕ
3) Trumpojo jungimo – toks režimas, kai imtuvo Srovės įėjime veikia sinusinė įtampa,
ir
IA = = jϕ = e
varža=0 (R=0). Trumpo jungimo srovė yra išdiferenciavus pirmą lygtį gauname jog: kampas φ=0, tai turime įtampos rezonansą zA ze z
( ) ( )
stipriausia grandinės srovė.
Um (kai X =X ), tada I=U/R=I . c L max
4) Suderintas – kai prie šaltinio prijungta imtuvo
galia yra didžiausia. ic = sin ωt + 90 0 = I m sin ωt +vektoriai
90 0 yra nukrype
Kaip jau žinome efektinės kondensatoriaus ir
U U e − j120 U
0

1 / 2πfc
ritės įtampos į atvirkščias

2 Nuolatinės srovės grandinės skaičiavimo


puses, todėl juos sudėti gana paprasta ir
gauname bendrą reikšmę:
I B = B = f jϕ = f
kur dydis 1/2πfc=xc – talpinė varža, kur c – zB ze z
U x = U L −U c = I ( X L − X C )
metodai
kondensatoriaus talpa, f – dažnis.
Kirchhofo dėsnių metodas:
Nuolatinė srovė per kondensatorių neteka, nes
j120 0
varža yra ∞, nes f=0.
U Uf Uf
I=U/xc
IC = C = = e
zC ze jϕ z
Tokiu būdu visos fazės srovės moduliai yra
Ritė: grandinėje tekant srovei kinta I, ritėje lygūs, todėl žvaigžde sujungto imtuvo, kuris yra
susikuria saviindukcijos elektrovaros jėga: simetrinis:
Pagal kirkofo dėsnį galime parašyti lygtis: Um=2πfLIm Im=Um/2πfL=Um/XL
I A = I B = I C = I f = I L =U f z Klasikinį lygintuvą sudaro transformatorius,
skirtas gauti reikiamo dydžio kintamą įtampą,
Elektrovara – teorinis dydis, todėl vietoj jos
matuojame antrinės apvijos įtampą tuščios
4 Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų imtuvų
grandinės, galia, rezonanso reiškiniai.
kiekviena fazinė srovė atsilieka faze φ nuo ventelis - įrenginys kuris praleidžia srovę viena eigos režime. 5 Kintamos vienfazės srovės nuoseklios
tinklo fazinių įtampų UA, UB, UC. kryptimi, filtrai ir srovės bei įtampos Prijungus imtuvą, įtampa gali kristi, tam reikalui grandinės analizė.
stabilizatoriai, po kurių išėjime gauname ne tik ištaisyti antrą apviją darome su visa eile atšakų, 6 Sudėtingų vienfazės srovės grandinių analizė.
2) jei turime nesimetrinį jungimą su neutraliuoju nuolatinę, bet ir pastovią srovę. ir jei įtampa nukrinta per daug tai mes ją galime 7 Kintamos trifazės srovės grandinės, jų
laidu, tai tokio iktuvo kompleksinės varžos yra: padidinti keičiant antrinės apvijos apvijų skaičių. savybės. Šaltiniai ir imtuvai. Žvaigžde ir
Tuščios eigos bandymas: trikampiu sujungtų imtuvų grandinės.
z A = z A e jϕ A ; čia įtampa ateina į transformatorių, iš jo išeina
Tuščios eigos bandymo metu transformatoriaus
antrinė apvija yra atjungta nuo apkrovos. Srovė
Trifazių grandinių galia.
8 Trifzių grandinių analizės metodai.
su tokiu pačiu dažniu, bet jau įtampa mažesnė, antrinėje apvijoje=0, nuostoliai=0. Pirminėje 9 Elektronikos elementai ir įtaisai. Integriniai
jϕ B
zB = zBe ; tada perėjus filtrą iš jo išeina jau be dažnio ta
pati įtampa ir stabilizatoriuje ji yra išlyginama
apvijoje teka tuščios eigos srovė:I1=(10-15%)I1v
Trumpo jungimo bandymas:
grandynai.
10 Lygintuvai
visai. Jo metu transformatoriaus antrin4 apvija 11 Stiprintuvai
zC = zC e jϕC . Impulsinis – yra geresnis, bet sudėtingesnis.
Čia generatorius generuoja impulsus ir po to
u=trumpinama. Prijungiama A ir didiname U,
tada I1t=I2v. Tada antrinėje apvijoje teka vardinė
12 Trasformatoriai, veikimo principas,
svarbiausieji parametrai ir charakteristikos.
Fazinės bei linijinės kompleksinės srovės bus: filtrų gali būti visa eilė. Jo trūkumas, kad srovė. Transformatoriaus ribinių režimų bandymai
generuoja daug trukdžių, gali būti daug ir suprastintos atstojamosios schemos
UA Uf Uf − jϕAnetikslumų sistemoje dėl jų.
13 Asinchroninės mašinos. Statoriaus 13 Asinchroninės mašinos. Statoriaus
IA = = jϕA
= e ;
Vienfazis vienpusis lygintuvas: magnetinis laukas. Asinchroninio variklio magnetinis laukas. Asinchroninio variklio
zA z Ae zA veikimo principas. veikimo principas.
14 Puslaidininkiai diodai.
14 Puslaidininkiai diodai. 15 Dvipolis tranzistorius
0
U U f e − j120 U f j ( −120 0 −ϕB ) 16 Vienpolis tranzistorius.

IB = B = =
17 Tiristorius.
jϕB
e U d ;= 0,445 U 2 15 Dvipolis tranzistorius
zB zBe z B Vienfazis dvipusis lygintuvas: Dvipolis – įtaisas, kuris turi 2 p-n sandoras ir 3
elektrodus.
0
j120
UC U f e U f j (120 0 +ϕC )
IC = = jϕC
= e
zc zC e zC
Neutraliuoju laidu teka srovė: IN=IA+IB+IC. U = 0,9U
d 2 E – miteris, K – kolektorius, B – bazė, n-p-n
neutraliojo laido srovę galima apskaičiuoti arba p-n-p.
Vienpusis lygintuvas su diodų tinkleliu
analitiškai arba grafiškai, sudarant vektorių Krūvių šaltinis – emiterio sritys, kur daug
diagramą. priemaišų. Krūvių imtuvas – kolektorius, kur
Trikampinis jungimas: mažai priemaišų.
Trifaziai imtuvai jungiami trikampiu, kai jų Bazėje yra mažiausiai priemaišų, čia yra
kiekvienos fazės vardinė įtampa yra lygi tinklo grynasis puslaidininkas.
linijinei įtampai. Kiekviena imtuvo fazė jungiama
tarp dviejų linijinių laidų, todėl imtuvo fazinės
U išėšėji =U d = 0,9U 2
Prijungiame pirmą šaltinį

įtampos yra lygios tinklo linijinėms įtampoms: Lygintuvų filtrai – skirti sumažinti išlygintos U 16 Vienpolis tranzistorius.
Uf=UL. ar I pulsacijai. Jie būna: C-tipo; L-tipo; Rc-tipo; Jie būna:
Imtuvo fazėmis teka fazinės srovės IAB, IBC, ICA, LC; CLC. 1)kanaliniai (n – kanalo, p – kanalo) tranzistoriai
o linijiniais laidais linijinės srovės: IA, IB, IC. C-tipo - tai lygegiačiai varžai įjungta talpa. 2)izoliuoti (MOP – metalas-oksidas-puslaidinin)
Fazinės srovės apskaičiuojamos taikant ir (MDP – metalas-dielektrikas-puslaidininkis)
kiekvienai fazei Omo dėsnį: Kanaliniai

U AB U U
I AB = ;.. I BC = BC ;.. I CAL-tipo
= - taiCAnuosekliai
; varžai dajungiama ritė
z AB z BC zCA 11 Stiprintuvai Susidaro p-n sandora, kurioje nėra laisvų
Linijines sroves galime apskaičiuoti, taikant Stiprintuvas – mažą įėjimo signalą keičia krūvininkų. Tarp santakos ir ištakos prijungtos
grandinės mazgams 1 Kirchhovo dėsnį: didesniu, panaudodamas pašalinio šaltinio elektrovaros jėgos. Kai atsiranda kryptingas
energiją. krūvių judėjimas, tai pradeda tekėti srovė.
I A = I AB − I CA ;.... I B = I BC − I AB ; Priklausomai nuo priemaišų srityje n , bus ir
srovės stiprumas.
IC =I CA BC−I kur Xim – įėjimo signalas; X iš – išėjimo
Kanalo n uždarymui iš pradžių prijungiame
šaltinį ir po to keisdami mažą εu galim reguliuoti
Susumavę kairesias ir dešiniasias lygybės sustiprintas signalas; E – pašalinė energija. kanalo plotį. Ir keisti dideliu kanalu tekančią
puses gauname kad: Stiprintuvas turi turėti kažkokį aktyvinį įtaisą, elektros srovę.
kuriame galėtume atlikti stiprinimą. Gali būti
I +I +I =0
A B C panaudotas viepolis ar dvipolis tranzistorius, 17 Tiristorius.
o tai reiškia kad iš šaltinio į trikampiu sujungtą elektrovakuminė lempa. Tiristorius – tai puslaidininkis įtaisas, turintis 3
imtuvą teka 3 linijinės srovės, kurių momentinių Stiprintuvo parametrai: galia, stiprinamo dažnio ar daugiau p-n sandūras ir 2 ar 3 elektrodus.
verčių suma kiekvienu laiko momentu yra lygi 0. juosta.
Iš čia seka išvada trifazei trikampiu sujungtaa Bet koks realus stiprintuvas nestiprina vienodai
sistemai nulinio laido nereikia nes ji ir taip yra visų dažnių signalus.
simetriška.
12 Trasformatoriai, veikimo principas,
9 Elektronikos elementai ir įtaisai. svarbiausieji parametrai ir
Integriniai grandynai. charakteristikos. Transformatoriaus
ribinių režimų bandymai ir suprastintos Sandaros S1 ir S3 - atviros, S2 - uždara.
Elektronika skirstoma į: 1)Elektronikos įtaisai – I didėja ir pasiekia kritinę įtampą, kuriai esant
nagrinėja kaip jie veikia, kokios jų atstojamosios schemos
Transformatorius – tai toks elektrotechninis įvyksta elektrinis sandūros pramušimas.
charakteristikos. 2)Elektrinės schemos Tiristorius sudarytas taip, kad vykstant
įrenginiai, kurie naudojami elektronikos įtaisas, kuriame vienokios įtampos kintama
srovė yra keičiama, kitokios įtampos to pačio elektriniam pramušimui, šiluminis nevyksta.
įtaisamas. Elektronika – tai mažos galios, Sandūra pramušta lieka tol kol anodo
aukšti dažniai. dažnio kintama srove. Jie naudojami norint
sumažinti elektros energijos nuostolius. Kuo nesumažės iki 0. Taipogi tiristoriuje yra valdymo
Elektronikos įtaisai dalinami į 2 rūšis: elektrodas kuris būna tarp sandūrų. Paduodant
1)pasyvieji įtaisai 2) aktyvieji – didesnė srovė teka laidu tuo didesni energijos
nuostoliai, tai rodo ir formulė ΔP=I2R. elektros srovę tarp sandrų palengviname jų
elektrovakuminiai prietaisai pramušimą, kuo didesnė srovė tuo lengviau
Pagal elektrinį laidumą skiriami laidininkai – tai Transformatoriaus veikimo principas yra
pagrįstas elektromagnetinės indukcijos principu. pramušama sandūra. Tiristorių galime valdyti
yra medžiagos, kuriose yra didelis kiekis laisvų ne tik nuolatine srove, bet ir impulsais.
elektronų (tai dažniausiai metalai). Dielektrikai – Transformatorių sudaro: šerdis (iš
tai medžiagos, kuriose visi elektronai yra stipriai elektrotechninio plieno lakštų), dvi apvijos.
surišti su atomu (keramika), ir nėra laisvų Pirminė apvija jungiama prie elektros energijos
elektronų. Puslaidininkiai – tai medžiagos pagal šaltinio, antrinė – prie imtuvo.
daidumą yra tarpe laidininkų ir dielektrikų. Tekant srovei aplink 1 apvijas, sukuriamas
Grynas puslaidininkas pagal laidumą yra kintamo magnetinio lauko srautas. Pagrinde
artimas dielektrikui (silicis, germanis). magnetinis laukas susidaro per magnetolaidį.
Puslaidininkiuose būna priemaišų. Labai mažas Kintamo magnetinio lauko linijos kerta pirminę
kiekis priemaišų jų laidumą padidina 10000 apviją ir joje indukuoja elektrovaros jėgą e1,
kartų. kerta ir antrą apviją, tokiu būdu indukuoja ir čia
elektrovaros jėgą e2 ir taip antrinėje apvijoje
Krūvininkų generacija – kai atsiranda krūviai gaunama tam tikros įtampos srovė.
Krūvininkų rekombinacija – krūvininkų
susijungimas.
Savojo laidumo elektroniniai prietaisai – tie Transformatorių veikmas įvairiais darbo
režimais Turinys
kuriuose naudojama generacija ir rekombinacija 1 Nuolatinės srovės grandinė: elementai,
Diodas – tai prietaisas turintis vieną p-n 1)Tuščios eigos. Pirminė apvija paduodama
vardinė įtampa, o antrinė neapkrauta. Tekant schemos, pagrindiniai dėsniai. Šaltinio
sandarą ir du elektrodus, jis naudojamas darbo režimai. Energetiniai santykiai.
kintamą srovę versti į nuolatinę – lygintuvuose. srovei pirminėje grandinėje, susikuria
magnetinis srautas ir savindukcijos elektrovaros 1.1 Elementai
Stabilitronas – diodas, kuris naudojamas 1.2 Pagrindiniai dėsniai
įtampai stabilizuoti. jėga, o antrinėje kita elektrovara. K – tai
transformatoriaus transformacijos koeficientas, 1.3 Energetiniai santykiai
Tranzistorius – tai elektronikos įtaisas, tai 1 ar 2 1.4 Šaltinio darbo režimai
p-n sandūras ir 3 ar daugiau elektrodų. kuris priklauso nuo pirminės ir antrinės apvijų
skaičiaus. 2 Nuolatinės srovės grandinės skaičiavimo
2)Apkrautas transformatorius. Kai prie antrinės metodai
10 Lygintuvai 3 Kintamosios vienfazės srovės grandinės.
Lygintuvas – tai yra elektrinė schema, skirta apvijos prijungiame apkrovos varžą, bei turim
uždarą grandinę. Sisnusinių elektrinių dydžių pagrindinės
kintamos srovę pakeisti nuolatine – išlyginti charakteristikos, jų vaizdavimas ir veiksmai
kintamą srovę. Galima išskirti 2 lygintuvų Išorinės transformatorių charakteristikos
Transformatoriaus nuostoliai – ta įtampa kuria su jais. Kintamosios srovės grandinių
grupes: klasikiniai; impulsiniai. imtuvai.
apkrauname transformatorių.