You are on page 1of 135

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES

GURU DI SEBUAH DAERAH DI NEGERI JOHOR

TINAH BINTI NAIM @ NAIN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA


PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

TAJUK : GAYA KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA


DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI NEGERI
JOHOR

Saya TINAH BINTI NAIM @ NAIN SESI PENGAJIAN : 2005 – 2007

Mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan


Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia.


2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk
tujuan pengajian sahaja.
3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara
Institusi Pengajian Tinggi.
4. ** Sila tandakan ( √ )

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah


keselamatan atau kepentingan Malaysia
seperti yang termaktub di dalam AKTA
RAHSIA RASMI 1972)

TERHAD Mengandungi maklumat TERHAD yang telah


Ditentukan oleh organisasi/badan di mana
Penyelidikan dijalankan.

√ TIDAK TERHAD

Disahkan oleh,

___________________________________ __________________________________
(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap : Prof. Madya Dr. Mohamed Najib bin Abdul Ghafar
No. 42, Jalan Jaya 1/11,
Taman Pagoh Jaya,
84600 Pagoh, Muar, Johor

Tarikh : 30 November 2007 Tarikh : 30 November 2007

CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan


** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak
berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan
tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT dan TERHAD.
 Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana
secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kursus dan
penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda
“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini
adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah
Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)”

Tandatangan : …………………………………………………

Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Mohamed Najib bin Abdul Ghafar

Tarikh : November 2007

Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia
GAYA KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA DENGAN
STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI NEGERI JOHOR

TINAH BINTI NAIM @ NAIN

Kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan


Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)

Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia

NOVEMBER 2007
DEDIKASI saya yang tidak terhingga kepada :

Ayahanda, bonda dan keluarga tercinta yang banyak memberi sokongan.


” Semoga rahmat Allah sentiasa melimpahi kita di dunia dan di akhirat”
PENGAKUAN

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan : _________________________

Nama Penuh : TINAH BINTI NAIM @ NAIN

Tarikh : NOVEMBER 2007


PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah rahmat dan


kurniaNya, kajian ini dapat disempurnakan mengikut jadual.

Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada
Prof. Madya Dr. Mohamed Najib bin Abdul Ghafar yang sedia membantu dan
membimbing baik di dalam mahu pun di luar waktu kuliah. Tanpa kerjasama dan
bantuan yang sepenuhnya diberikan, adalah mustahil kajian ini dapat disempurnakan.

Setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih dirakamkan kepada ibu bapa
dan keluarga tercinta atas segala pengorbanan, pengertian, sokongan dan dorongan
yang diberikan terutama di sepanjang laluan program ini.

Ucapan terima kasih juga dirakamkan kepada semua pensyarah yang telah
mencurah ilmu di sepanjang tempoh pengajian ini, serta rakan-rakan yang telah
memberi kerjasama dan penuh pengertian.

Setinggi ucapan terima kasih juga kepada Kementerian Pelajaran Malaysia,


Jabatan Pelajaran Negeri Johor, Pejabat Pelajaran Daerah Muar serta pengetua-
pengetua di sekolah-sekolah yang terlibat kerana memberi kebenaran kepada
pengkaji untuk menjalankan kajian ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada kaunselor pelajar di sekolah-sekolah berkenaan atas bantuan yang telah
diberikan. Terima kasih kepada semua guru yang telah meluangkan masa untuk
memberi respon kepada soal selidik yang dikemukakan.

Semoga kerjasama dan bakti yang dicurah akan mendapat ganjaran dari Yang
Maha Kuasa dan semoga Allah memberkati kehidupan kita semua di dunia dan
akhirat. Amin.

Sekian, salam hormat,

TINAH BINTI NAIM @ NAIN


ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk melihat gaya kepimpinan pengetua dan


hubungannya dengan stres guru di Daerah Muar, Johor. Kajian ini khusus untuk
mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya
kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru dengan stres guru. Kajian ini
menggunakan kaedah tinjauan dan data diperolehi daripada kaedah soal selidik yang
menggunakan skala likert lima mata. Alat ukur “LeaderBehavior Description
Questionnaire” (LBDQ) digunakan untuk mengukur gaya kepimpinan pengetua
dimensi berstruktur dan dimensi timbang rasa. Alat ukur Stres Guru digunakan
untuk mengukur tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dua
dimensi tersebut. Sampel kajian terdiri daripada 314 orang guru dari lapan buah
sekolah menengah yang mempunyai dua sesi persekolahan di daerah Muar. Sampel
kajian dipilih secara tak rawak kuota. Data diproses melibatkan statistik deskriptif
iaitu pengukuran frekuensi, skor min, sisihan piawai dan peratusan. Data juga
diproses menggunakan statistik inferensi iaitu Pekali Korelasi Pearson, ANOVA dan
Ujian-t. Hasil kajian mendapati gaya kepimpinan pengetua pada pandangan guru
adalah tinggi pada kedua-dua dimensi iaitu pada dimensi berstruktur dan dimensi
timbang rasa. Berdasarkan kajian, didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru apabila dikaitkan dengan umur, pengalaman mengajar, status
perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan, dan dari segi sesi
persekolahan. Hasil kajian juga mendapati, (i) terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru apabila dikaitkan dengan jantina, (ii) terdapat hubungan yang
signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres
guru pada tahap yang sangat lemah dan hubungannya adalah secara negatif, (iii)
tidak terdapat hubungan yang signifikan gaya kepimpinan pengetua dimensi timbang
rasa dengan tahap stres guru pada gaya bertimbang rasa.
ABSTRACT

The purpose of research was to investigate the style of leadership Muar


district and to find if there is any significant relations between the style of leadership
of the principle from the teachers point of view and stress among teachers. This
research was carried out by measuring the data gathered from the five point likert
scale. The `Leader Behavior Description Questionnaire’ (LBDQ) measuring
instrument was used to measure the dimension of principal’s leadership style,
initiating structure and consideration. The teacher’s stress measuring instrument was
used to measure the level of teachers’ stress based on principal’s leadership style
form the dimensions mentioned above. A number of 314 teachers from eight
secondary schools from Muar were chosen for this research. They were chosen using
randomly quota sampling. The data collected were analysed based on descriptive and
inferential statistic (frequencies, mean, standard devision, percentage, T-test,
ANOVA and Pearson Correlation Coeffiecient). The outcome at the research showed
that the teachers were at high opinion of the principal, from both of the dimensions.
Based on the research there was no significant differences between the teachers level
of stress and their age, experiences, marital status, form teacher, teaching exam
classes and the sessions they are teaching. However, there was a significant
difference between teachers’ level of stress and their sex. There was a very weak
negative relationship between structural dimension of principals leadership and
teacher’s stress. There was no significant relationship between principals’s
leadership style and consideration dimension.
ISI KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

Pengesahan status tesis


Pengesahan Penyelia
Halaman Judul i
Halaman Pengakuan ii
Halaman Dedikasi iii
Halaman Penghargaan iv
Abstrak v
Abstrack vi
Halaman Kandungan vii
Halaman Senarai jadual xi
Halaman Senarai Rajah xiii
Halaman Senarai Kata Singkatan x

I PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan 1
1.2 Latar Belakang Masalah 1
1.3 Pernyataan Masalah 5
1.4 Objektif Kajian 5
1.5 Hipotesis Kajian 6
1.6 Kepentingan Kajian 7
1.7 Batasan Kajian 8
1.8 Definisi Istilah 8
1.8.1 Gaya 8
1.8.2 Kepimpinan 9
1.8.3 Pengetua 14
1.8.4 Stres 14
1.9 Kerangka Kajian 15
2 SOROTAN PENULISAN

2.1 Pengenalan 17
2.2 Gaya Kepimpinan 17
2.2.1 Gaya autokratik, demokratik dan 17
laissez-faire
2.2.2 Gaya Kepimpinan X dan Y Mc 19
Gregor
2.2.3 Gaya Kepimpinan Dua Faktor (Kajian 20
Ohio)
2.2.4 Kajian Universiti Michingan 23
2.2.5 Grid Pengurusan 23
2.3 Definisi dan Konsep Stres 25
2.4 Petanda dan Faktor-faktor Stres Guru 27
2.5 Pendekatan dan Teori Stres 32
2.6 Kajian Lepas 34
2.6.1 Kajian Dalam Negara 35
2.6.2 Kajian Luar Negara 39

3 METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan 40
3.2 Rekabentuk Kajian 40
3.3 Populasi, Sampel dan Tempat Kajian 43
3.4 Instrumen Kajian 44
3.4.1 Bahagian A : Demografi 45
3.4.2 Bahagian B : Soal Selidik Gaya 45
Kepimpinan Pengetua (LBDQ)
3.4.3 Bahagian C : Soal Selidik Tahap Stres 46
Guru
3.5 Prosedur Kajian 48
3.6 Takwim Kajian 48
3.7 Kajian Rintis 50
3.8 Pembolehubah Kajian 51
3.9 Analisis Data 52
3.9.1 Kaedah Deskriptif 52
3.9.2 Kaedah Inferensi 53

4 DAPATAN KAJIAN

4.1 Pengenalan 55
4.2 Huraian Latar Belakang Responden 55
4.2.1 Jantina 55
4.2.2 Peringkat Umur 56
4.2.3 Pengalaman Mengajar 54
4.2.4 Status Perkahwinan 57
4.2.5 Adakah Sebagai Guru Kelas 57
4.2.6 Adakah Mengajar Kelas Peperiksaan 58
4.2.7 Sesi Persekolahan Responden 58
4.3 Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua 59
4.3.1 Gaya Kepimpinan Pengetua (Dimensi 59
Berstruktur) Berdasarkan Pandangan
Guru
4.3.2 Gaya Kepimpinan Pengetua (Dimensi 62
Timbang Rasa) Berdasarkan
Pandangan Guru
4.4 Tahap Stres Guru 65
4.4.1 Tahap Stres Guru Pada Gaya 66
Berstruktur Pengetua
4.4.2 Tahap Stres Guru Pada Gaya Timbang 70
Rasa Pengetua
4.5 Pengujian Hipotesis 74
4.5.1 Hipotesis Pertama, Ho 1.1 75
4.5.2 Hipotesis Kedua, Ho 1.2 76
4.5.3 Hipotesis Ketiga, Ho 1.3 77
4.5.4 Hipotesis Keempat, Ho 1.4 78
4.5.5 Hipotesis Kelima, Ho 1.5 79
4.5.6 Hipotesis Keenam, Ho 1.6 79
4.5.7 Hipotesis Ketujuh, Ho 1.7 80
4.5.8 Hipotesis Kelapan, Ho 2.1 80
4.5.9 Hipotesis Kesembilan, Ho 2.2 82

5 PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

5.1 Pendahuluan 84
5.2 Ringkasan Kajian 84
5.3 Keputusan Dan Implikasi Kajian 85
5.4 Menjawab Objektif dan Hipotesis Kajian 88
5.5 Cadangan Tindakan Berdasarkan Keputusan 94
Kajian
5.6 Cadangan Tentang Kajian Lanjutan 95
5.7 Kesimpulan 96
5.8 Rujukan 98

6 LAMPIRAN

Lampiran A : Soal Selidik 107 – 113


Lampiran B : Surat Kebenaran Kementerian 114 – 115
Pelajaran
Lampiran C : Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran 116
Lampiran D : Surat Kebenaran Pejabat Pelajaran 117
Lampiran E : Analisis Realibiliti Kajian Rintis 118 – 119
Lampiran F : Analisis Relibiliti Kajian Sebenar 120 – 121
Lampiran G : Hasil kajian 122 - 145
SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

3.1 Jadual Spesifikasi Instrumen 44


3.2 Skala Jawapan Soal Selidik Bahagian B 45
3.3 Cara Pemarkatan Gaya Kepimpinan Pengetua 45
3.4 Jumlah Skor Untuk Penentuan Tahap Gaya 46
Kepimpinan Pengetua
3.5 Cara Pemarkatan Tahap Stres Guru 47
3.6 Skala Jawapan Soal Selidik Tahap Stres Guru 47
3.7 Jumlah Skor Untuk Tahap Stres Guru 47
3.8 Nilai Alpha Cronbach Soal Selidik LBDQ dan 51
Tahap Stres Guru
3.9 Nilai Korelasi Dan Interpretasi Skala Pekali 45
Korelasi
4.1 Taburan Responden Mengikut Jantina 56
4.2 Taburan Responden Mengikut Umur 56
4.3 Taburan Pengalaman Mengajar Responden 57
4.4 Taburan Status Perkahwinan Responden 57
4.5 Tahuran Adakah Sebagai Guru Kelas 57
4.6 Taburan Adakah Responden Mengajar Kelas 58
Peperiksaan
4.7 Taburan Sesi Persekolahan Responden 58
4.8 Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua 59
Berdasarkan Pandangan Guru (Gaya Berstruktur)
4.9 Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan 62
Pandangan Guru (Gaya Timbang Rasa)
NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

4.10 Analisis Tahap Stres Guru Pada Gaya 66


Kepimpinan Pengetua Dimensi Berstruktur
4.11 Analisis Tahap Stres Guru Pada Gaya 70
Kepimpinan Pengetua Dimensi Timbang Rasa
4.12 Skala Tahap Stres Guru 74
4.13 Min Dan Tahap Stres Guru Pada Gaya 74
Kepimpinan Pengetua
4.14 Tahap Stres Guru Dengan Jantina 75
4.15 Analisis Skor Min Dan Anova Sehala 76
Perbandingan Tahap Stres Guru Dengan Umur
4.16 Analisis Skor Min Dan Anova Sehala 75
Perbandingan Tahap Stres Guru Dengan
Pengalaman Mengajar
4.17 Analisis Skor Min Dan Anova Sehala 78
Perbandingan Tahap Stres Guru Dengan Status
Perkahwinan
4.18 Tahap Stres Guru Dengan Sebagai Guru Kelas 79
4.19 Tahap Stres Guru Dengan Mengajar Kelas 79
Peperiksaan
4.20 Tahap Stres Guru Dengan Sesi Persekolahan 80
4.21 Analisis Korelasi Antara Gaya Kepimpinan 81
Pengetua Dimensi Berstruktur Dengan Stres
Guru (Pada Gaya Berstruktur Pengetua)
4.22 Analisis Korelasi Antara Gaya Kepimpinan 82
Pengetua Dimensi Berstruktur Dengan Stres
Guru (Pada Gaya Timbang Rasa Pengetua)
SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJUK MUKA SURAT

1.1 Peranan Kepimpinan Pengurus Formal Dan Tidak 12


Formal
1.2 Kerangka Model Kajian 16
2.1 Dua Dimensi Gaya Kepimpinan Ohio State Yang 22
Menghasilkan Sukuan Gaya Kepimpinan
2.2 Grid Pengurusan 24
2.3 Beberapa Bentuk Tekanan Yang Dihadapi 26
Manusia
2.4 Perubahan Akibat Stres 30
2.5 Sindrom Adaptasi Am Hans Selye 34
3.1 Proses Reka Bentuk Kajian 41
3.2 Hubungan Antara Pemboleh Ubah Bebas Dan 52
Pemboleh Ubah Bersandar
3.3 Plot Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Pengetua 53
Dengan Tahap Stres Guru
4.1 Plot Hubungan Tahap Stres Guru Pada Gaya 82
Kepimpinan Pengetua Dimensi Berstruktur
4.2 Plot Hubungan Tahap Stres Guru Pada Gaya 83
Kepimpinan Pengetua Dimensi Timbang Rasa
SENARAI SINGKATAN PERKATAAN

TAJUK MUKA
SURAT
ANOVA Analisis Varians
LBDQ LeaderBehavior Description Questionnaire
Sig. Signifikan
S.P. Sisihan Piawai
SPSS Statistical Package For the Social Sciences
UKM Universiti Kebangsaan Malaysia
UTM Universiti Teknologi Malaysia
BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Pendidikan merupakan aset penting kepada semua individu dan aspek penting
dalam pembangunan sesebuah negara. Pembangunan modal insan menjadi tonggak
kepada kejayaan sesebuah negara. Untuk membentuk manusia yang seimbang dalam
menghadapi kesan globalisasi memerlukan kepimpinan yang sesuai dengan
keperluan semasa. Modal insan yang perlu dibangunkan perlu seimbang dari segi
jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Justeru menerusi gaya kepimpinan
pengetua yang menerajui sekolah merupakan asas kepada pembangunan pelajar
menerusi didikan guru-guru di bawah kepimpinannya. Tanggungjawab guru yang
kian mencabar bukan sahaja dari dunia pendidikan itu sendiri tetapi juga dari
masyarakat yang meletakkan tanggungjawab yang tinggi kepada pengetua dan guru-
guru. Kestabilan emosi amat diperlukan dalam melaksanakan segala tanggungjawab
yang diamanahkan.

1.2 Latar Belakang Masalah

Akhbar Berita Harian bertarikh 23 Julai 2007 memaparkan kes dakwaan 22


murid Tahun Empat Sekolah Kebangsaan Gayang, Tuaran ditampar kerana tidak
menyiapkan kerja di rumah. Diberitakan juga seramai 200 orang pelajar perempuan
Sekolah Menengah Kebangsaan Bawang Assan dekat Sibu, kena berendam dalam air
kolam ikan kotor selama sejam kerana kesalahan seorang pelajar membuang tuala
wanita dalam mangkuk tandas. Tindakan yang dilakukan oleh guru dalam kes ini
adalah keterlaluan serta memalukan warga guru yang mengutamakan prosedur dan
garis panduan salah laku pelajar di sekolah. Hukuman yang dikenakan oleh guru-
guru tersebut bukanlah suatu isu remeh-temeh kerana ia membabitkan psikologi para
pelajar itu sendiri. Apabila membabitkan psikologi maka ia akan mewujudkan
2

perasaan tertekan, dendam, malu yang sekaligus menghantui fikiran pelajar. Isunya
ialah mengapakah guru-guru berkenaan bertindak sedemikian? Mungkin jawapannya
ialah guru tertekan atau stres kerana terpaksa berhadapan dengan pelbagai kerenah
pelajar yang berulang dan berterusan. Atau adakah mungkin stres guru disebabkan
oleh gaya kepimpinan pengetua yang mengurus dan mentadbir sekolah?

Mungkin gaya kepimpinan pengetua boleh menyumbang kepada stres kerja


guru sama ada tinggi atau rendah. Terdapat pelbagai gaya kepimpinan pengetua yang
menggunakan pendekatan dan teori yang pelbagai seperti pendekatan sifat, teori
gelagat, teori kontigensi dan teori kontemporari.

Kepimpinan pengetua boleh dilihat dari perspektif pendekatan sifat,


personaliti, kemahiran dan kebolehan, dan faktor sosial. Pendekatan sifat meliputi
ciri fizikal seperti ketinggian, berat, rupa diri dan tenaga. Pendekatan personaliti
boleh dilihat dari aspek dominan, keyakinan diri dan kreativiti. Pendekatan
kemahiran dan kebolehan dilihat dari segi kepintaran, pengetahuan dan kecekapan
teknikal. Manakala pendekatan faktor sosial adalah berkenaan dengan kemahiran
intrapersonal, kebolehan bersosial, dan posisi sosio-ekonomi.

Gaya kepimpinan pengetua mengikut teori gelagat boleh dilihat berdasarkan


kajian Ohio State, kajian Universiti Michingan dan grid pengurusan. Kajian Ohio
State melihat gaya kepimpinan pengetua dari dua dimensi iaitu dimensi berstruktur
dan dimensi timbang rasa. Kajian Universiti Michingan melihat gelagat kepimpinan
pengetua dari segi kepimpinan berorientasikan manusia – pekerja dan kepimpinan
berorientasikan pengeluaran – tugas. Manakala grid pengurusan oleh Robert Blake
dan Jane Mouton memberi penekanan kepada manusia dan penekanan kepada
pengeluaran.

Gaya kepimpinan yang berteraskan teori kotingensi boleh dilihat dari Model
Fiedler, Julat Kepimpinan Tannenbaum dan Schmidt, Teori Situasi Hersey-
Blanchard, Teori Laluan Matlamat dan Model Pemimpin-Penyertaan. Gaya
kepimpinan kontemporari pula adalah pengganti kepada kepimpinan dan kepimpinan
transformasional.
3

Kamarudin (1989), telah menggariskan kekurangan dalam kecekapan


pengetua yang menimbulkan masalah ialah :
i. Kecekapan pentadbiran yang melibatkan perancangan, pengelolaan,
pengarahan, penyelarasan, pelaporan, perbelanjaan dan sebagainya
ii. Kecekapan sosial yang penting untuk mendapatkan sokongan yang
mencukupi daripada semua sektor
iii. Kecekapan pengajaran bagi kelas-kelas besar yang pelbagai kaum

Pelaksanaan segala dasar, polisi dan inovasi pendidikan berlaku di peringkat


sekolah yang memberi kesan kepada tingkah laku guru. Keadaan ini boleh
menyebabkan stres dan kekangan kepada guru yang menjadi penentu kepada
keberkesanan pelaksanaannya.

Stres pekerjaan di kalangan guru telah mendapat perhatian di negara barat


sejak dua dekad yang lepas. Ini boleh dibuktikan dengan banyak kajian stres telah
dijalankan ke atas guru (Kyriacou dan Sutcliffe, 1977, 1978, 1979; Mc Cormik dan
Solman, 1992). Di Malaysia, kajian mengenai stres pekerjaan di kalangan guru telah
menarik ramai pengkaji seperti Siti Radziah, 1982; Ahmad Shakri, 1988; Helen,
Rojiah, Nor’azian, Eldrana, Mustafa Kamal, 2005.

Bukti-bukti daripada kajian stres ke atas guru menunjukkan masalah ini


berada pada tahap yang perlu diberi perhatian. Guru-guru menyedari bahawa sedikit
stres yang diberikan dalam melaksanakan tugas akan memberi kebajikan dan
memberi kesan dalam prestasi kerja. Tetapi stres yang berlebihan akan
mengurangkan prestasi kerja serta menjejaskan kesihatan terutama dari segi mental
dan fizikal.

Menurut Mohd Azhar (2004), setiap manusia yang mempunyai emosi yang
tenang mereka tidak cepat marah, dengki, sedih, iri hati dan sebagainya. Mereka
sentiasa bermotivasi, penyabar, suka bekerjasama dan seumpamanya. Ini adalah
gambaran kecerdasan emosi yang tinggi. Dengan lain perkataan, orang yang
mengurus tekanannya dengan baik dapat meningkatkan kecerdasan emosi. Terdapat
tiga elemen yang menyebabkan tekanan dalam kehidupan manusia iaitu faktor
tekanan; pembentukan tingkah laku dan emosi orang yang mengalami; dan reaksi
4

individu dan makna hubungannya dengan faktor tekanan. Tekanan berpunca dari
faktor luaran diri individu seperti faktor organisasi atau pun majikan, pekerjaan, dan
hubungan sosial. Faktor organisasi berpotensi sebagai penyumbang kepada faktor
tekanan. Tahap tekanan bergantung pada faktor berikut:

i. Jumlah birokrasi terutamanya dalam sektor awam dan dalam organisasi yang
besar. Sebagai sebuah organisasi yang formal, sekolah yang dikategorikan
sebagai gred A juga boleh memberikan tekanan kepada guru, terutama
apabila mendapat pertindanan tugas yang harus dilakukan serentak.

ii. Perubahan dalam organisasi iaitu sebab berlaku perubahan dalam struktur
pekerjaan. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan boleh menyebabkan
tekanan pada tahap yang tinggi. Di sekolah keadaan ini berlaku apabila guru
diberi jawatan dalam bidang yang baru contohnya dari setiausaha
peperiksaan kepada setiausaha sukan.

iii. Berteknologi tinggi seperti industri komputer menyumbang kepada tekanan


pada tahap yang paling tinggi. Keadaan ini berlaku apabila pekerja perlu
berjuang bagi membantu industri mengekalkan persaingan dalam pasaran
dan mereka terpaksa mereka bentuk teknologi yang maju atau menggunakan
teknologi yang pesat berkembang. Di sekolah kedaan ini berlaku apabila
banyak data perlu di masukkan seperti rekod peperiksaan, maklumat peribadi
pelajar, salah laku disiplin pelajar, maklumat guru, dan sebagainya tetapi
komputer mengalami masalah. Kekangan masa untuk memasukkan data
juga menyebabkan tekanan kepada guru.

iv. Industri perkhidmatan kepada pelanggan : Tuntutan pelanggan berlaku pada


pelbagai tahap dan sering menjadikan situasi kerja sukar hendak
dikendalikan sehingga menimbulkan tekanan kepada pekerjaan berkenaan.
Pelanggan kepada organisasi sekolah dan perlu diurus sebagaimana yang
terkandung di dalam piagam pelanggan adalah pelajar, ibu bapa, masyarakat,
dan orang-orang perseorangan atau wakil-wakil pertubuhan dan syarikat
yang sentiasa berurusan dengan sekolah.
5

Di sekolah menengah, kepimpinan diketuai oleh pengetua. Pengetua yang


berjaya atau tidak berjaya boleh dibezakan dalam teori iaitu mengikut gaya atau
orientasi kepimpinan mereka. Pendekatan ini cuba mengenal pasti apa yang
dilakukan oleh pengetua sewaktu memimpin iaitu sama ada secara bertimbang rasa
atau mementingkan tugas yang berstruktur. Gaya bertimbang rasa memperlihatkan
pemimpin yang seharusnya mempunyai hubungan mesra dengan kakitangan mereka.
Pemimpin juga perlu yakin dengan kebolehan pekerja, menghormati idea, mendengar
pandangan dan memberi perhatian terhadap perasaan pekerja. Gaya mementingkan
tugas yang berstruktur pula menekankan bagaimana seseorang pemimpin
mendefinisikan peranannya dan menstrukturkan tugasnya dan bagaimana tugas-tugas
perlu dikendalikan. Di antara dua jenis gaya kepemimpinan pengetua tersebut, gaya
kepemimpinan yang manakah yang menyumbang ke arah peningkatan stres yang
dihadapi oleh guru-guru di sekolah.

1.3 Pernyataan Masalah

Kajian mengenai stres yang dialami oleh guru telah mula diberi perhatian.
Menurut Mohd Taib dan Hamdan (2006), berdasarkan kajian yang dijalankan oleh
University of Manchester Institute Science and Technology didapati bidang
bekerjaan guru mempunyai kadar stres yang tinggi iaitu pada skala 6.2 dari skala
stres 0 hingga 10. Tahap stres guru yang tinggi ini disumbangkan oleh perubahan
dan persaingan dunia pendidikan dalam menghadapi era globalisasi. Guru-guru
terpaksa menjalankan tugas bagi memenuhi kehendak pelbagai pihak seperti
kehendak organisasi sekolah, pengetua, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran
Negeri, Kementerian Pelajaran, serta kehendak pelajar, ibu bapa, masyarakat dan
negara.

1.4 Objektif Kajian

Objektif kajian ini ialah:


i. Untuk mengenal pasti gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan
guru
6

ii. Untuk mengenal pasti tahap stres guru


iii. Untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan diantara
gaya kepimpinan pengetua dengan stres guru

1.5 Hipotesis Kajian

Hipotesis kajian ini ialah:


i. Ho 1 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi
dari segi demografi.

Ho 1.1 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru


dari segi jantina
Ho 1.2 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
pengetua dari segi umur
Ho 1.3 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
pengetua dari segi pengalaman mengajar
Ho 1.4 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
pengetua dari segi status perkahwinan
Ho 1.5 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
pengetua dari segi jantina sebagai guru kelas
Ho 1.6 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
pengetua dari segi mengajar kelas peperiksaan
Ho 1.7 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
pengetua dari segi sesi persekolahan

ii. Ho 2 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya


kepimpinan pengetua dengan tahap stres guru

Ho 2.1 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya


kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres
guru
Ho 2.2 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya
kepimpinan pengetua dimensi bertimbang rasa dengan tahap
stres guru
7

1.6 Kepentingan Kajian

Kajian ini dilakukan sebagai usaha untuk menambah serta mengembangkan


lagi pengetahuan mengenai masalah ketegangan, tekanan atau stres yang dialami
oleh guru terutamanya di sekolah menengah yang dikatakan mengalami beban kerja
yang banyak. Kajian juga sebagai panduan penyeliaan dan penilaian serta mencari
beberapa alternatif penyelesaian masalah stres guru yang berkaitan dengan
kepemimpinan pengetua di organisasi pendidikan.

Hasil kajian ini diharap akan dapat membantu pengetua selaku pemimpin di
sekolah mengambil inisiatif untuk membuat renungan kendiri. Seterusnya pengetua
boleh bertindak untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam situasi yang harmoni
iaitu agar gaya kepimpinannya menuju kearah orientasi tugas tetapi pada masa yang
sama guru-guru dapat melakukan tugas masing-masing dalam keadaan tanpa stres
atau tahap stres yang paling minima.

Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menyedarkan pihak guru dan pengetua
agar lebih berperanan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing
dan pada masa yang sama sedar akan penerimaan beban tugas yang dijalankan tidak
memberi tekanan sama ada dari segi emosi, tingkah laku mahu pun personaliti.

Diharapkan dapatan kajian ini akan dapat membantu pihak-pihak yang


terlibat untuk membantu guru-guru yang mengalami stres yang serius agar mampu
mengurus stres amnya dalam kehidupan dan khususnya yang berkaitan dengan
pengurusan kerjaya guru tersebut.

Sekolah dikatakan sebagai tempat memainkan fungsi mengembangkan


sosialisasi dalam beberapa nilai, intelektual dan kemahiran fizikal para pelajar
sebagaimana yang diperlukan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahawa peranan
utama sekolah adalah untuk memberikan pendidikan yang sempurna (Omardin,
1996). Justeru pihak gurulah yang bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan ini
di bawah pengurusan, pentadbiran dan kepemimpinan pengetua. Apakah yang akan
berlaku sekiranya tanggungjawab tersebut perlu dilaksanakan oleh guru-guru yang
berada di dalam keadaan stres pada tahap yang tinggi?
8

Menurut Hussein (1993), dalam banyak hal, pengetua sekolah ialah individu
yang paling penting dan berpengaruh di sesebuah sekolah. Dia ialah orang yang
bertanggungjawab terhadap semua aktiviti yang berlaku di sekolah.
Kepimpinannyalah yang menetapkan nada sekolah, iklim pembelajaran, tahap
profesionalisme dan moral guru serta darjat keperihatinan terhadap masa depan para
pelajar.

1.7 Batasan Kajian

Kajian ini dijalankan ke atas guru yang mengajar di lapan buah sekolah
menengah harian biasa yang mempunyai dua sesi/sidang persekolahan di daerah
Muar, Johor. Skop kajian hanya meninjau gaya kepimpinan pengetua di sekolah
tersebut sama ada mengamalkan gaya kepimpinan dimensi berstruktur atau timbang
rasa. Tahap stres guru pula ditinjau berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dari dua
kepimpinan dimensi kepimpinan tersebut iaitu berstruktur dan timbang rasa.
Seterusnya gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan stres guru dicari.
Perbezaan tahap stres guru dicari berdasarkan demografi guru.

1.8 Definisi Istilah

Istilah penting yang akan digunakan dalam kajian ini ialah gaya, kepimpinan,
pengetua dan stres (tekanan).

1.8.1 Gaya

Mengikut Kamus Dewan (1992), gaya ialah stail atau cara melakukan sesuatu
(mengarang, bercakap dan lain-lain). Merujuk kepada kajian ini, gaya merupakan
perlakuan, stail, cara atau orientasi kepimpinan pengetua dalam mengurus,
memimpin dan mentadbir sekolah ke arah mencapai matlamat, visi dan misi sekolah.
9

Ainon (2005), menyatakan gaya kepimpinan merupakan cara seseorang itu


berfikir, sikapnya dan tingkah lakunya. Aminuddin (1994), merujuk gaya
kepimpinan kepada ketekalan matlamat dan keperluan dalam situasi-situasi yang
berbeza. Perbezaan ini dianggap penting oleh Fiedler (1967), kerana pada ketika
tingkah laku penting seseorang boleh berubah daripada satu situasi ke situasi lain,
struktur keperluannya yang memotivasikan tingkah laku itu mungkin tidak berubah-
ubah.

Gaya yang digunakan dalam penulisan ini adalah merujuk kepada stail, cara,
gelagat dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh pengetua dalam mengurus dan
mentadbir organisasi sekolah. Pada masa yang sama guru melihat dan menganggap
gaya kepimpinan yang dipamerkan oleh pengetua dari sudut pandangan guru itu
sendiri.

1.8.2 Kepimpinan:

Mengikut Kamus Dewan (1992), kepimpinan membawa erti keupayaan


(kebolehan, pencapaian dan sebagainya) sebagai pemimpin. Merujuk kepada kajian
ini kepemimpinan merupakan tingkah laku pemimpin bagi mencari penyelesaian
masalah dan mencari jalan untuk melaksanakan sesuatu program atau tugasan yang
bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Menurut Ainon (2003), kepimpinan
ialah sejenis tingkah laku yang bertujuan mempengaruhi individu-individu lain
supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh
individu yang memimpin. Fiedler (1967), menyatakan kepimpinan adalah hubungan
antara perseorangan di mana kuasa dan pengaruh diagih secara yang tidak sama rata
sehingga seorang individu boleh mengarah dan mengawal tindakan-tindakan orang
lain lebih daripada kawalan mereka ke atas individu itu.

Kepimpinan merupakan suatu bentuk perhubungan yang mempunyai tujuan.


Tujuan tersebut bukan sahaja untuk memenuhi kehendak orang yang memimpin,
tetapi juga orang yang dipimpin. Untuk memenuhi kehendak tersebut, cara dan gaya
pemimpin dalam membentuk perhubungan tersebut perlu mampu mempengaruhi
bagi mencapai matlamat organisasi. McGregor (1966), menyatakan kepimpinan
10

bukannya ciri-ciri yang ada pada diri seseorang individu, melainkan ia suatu
perhubungan yang rumit dan kompleks antara keempat-empat faktor berikut iaitu:

i. Ciri-ciri peribadi si pemimpin


ii. Sikap, keperluan dan ciri-ciri peribadi mereka yang dipimpin
iii. Sifat-sifat organisasi yang dipimpinnya, seperti matlamat penubuhannya,
strukturnya dan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan
iv. Persekitaran sosial, ekonomi dan politik yang ada

Dalam Daftar Istilah Majlis Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu (DBP,
1985) terdapat tiga istilah yang berbeza digunakan dalam bidang-bidang yang
berbeza iaitu:
i. pimpinan (pengurusan am, pengurusan ladang, pentadbiran perniagaan),
ii. kepimpinan (sosiologi dan pengurusan) dan
iii. kepemimpinan (psikologi dan antropologi).

Para pengkaji biasanya mendifinisikan kepimpinan berdasarkan perspektif


masing-masing serta berasaskan aspek yang paling menarik minat mereka. Sorotan
ekstensif oleh Stogdill (1974) dan Bass (1981) dalam Aminuddin (1994), terhadap
kajian-kajian kepimpinan mendapati istilah kepimpinan telah diberi sekurang-
kurangnya sebelas makna seperti berikut:

i. Sebagai fokus proses kelompok


ii. Sebagai personaliti dan kesannya
iii. Sebagai tindakan memujuk kepatuhan (an actof inducing compliance)
iv. Sebagai pengenalan pengaruh (an exercise of influence)
v. Sebagai tindakan (act) atau tingkah laku (behavior)
vi. Sebagai hubungan kuasa (a power of relationship)
vii. Sebagai satu bentuk pemujukan (a form of persuasion)
viii. Sebagai alat mencapai matlamat
ix. Sebagai kesan interaksi yang muncul (an emerging effect of interaction)
x. Sebagai peranan berbeza (a differentiated role)
xi. Sebagai pendayautamaan struktur (initiating structure)
11

Kepimpinan merangkumi pelbagai aspek kehidupan dan sering saling


berkaitan di antara satu aspek dengan aspek yang lain. Gaya kepimpinan yang
dipamerkan mungkin dipersepsikan oleh orang lain tidak sepertimana yang
ditunjukkan oleh pemimpin. Ini adalah kerana sudut pandangan atau persepsi di
antara individu adalah berbeza. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti
perbezaan latar belakang kehidupan, latar belakang pendidikan, gaya berfikir dan
sebagainya.

Terdapat banyak makna kepimpinan. Kamarudin (1989), menyatakan konsep


kepimpinan yang relevan dan perlu ada bagi setiap pengetua harus mengandungi
empat unsur penting iaitu:

i. kepimpinan yang mempunyai tugas


ii. kepimpinan yang berpengaruh
iii. kepimpinan yang positif
iv. kepimpinan yang berkesan.

Sebagai seorang ketua dalam sebuah organisasi, pengetua perlu mempunyai


gaya kepimpinan yang mampu membawa warga sekolahnya ke arah mencapai
matlamat yang telah dibina. Kepimpinan pengetua yang berpengaruh akan
menjadikan warga sekolah melaksanakan bidang tugas masing-masing dengan penuh
dedikasi. Hisham al-Talib (1992), mentakrifkan kepemimpinan sebagai satu proses
yang menggerakkan sekumpulan manusia menuju ke suatu jalan yang telah
ditentukan melalui dorongan yang tidak bermaksa.

Hussein (1997), menyatakan kepimpinan pengetua di sekolah merangkumi


kepimpinan pengajaran dan kepimpinan pendidikan. Koontz dan Wichrich (1991)
dalam Mohamad Najib (2004), mentakrifkan kepimpinan sebagai pengaruh, seni atau
proses mempengaruhi orang supaya mereka berjuang dengan rela hati dan penuh
semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan. Aizzat, Intan dan Zainal Ariffin
(2006), menyatakan kepimpinan merupakan proses membentuk wawasan,
menimbulkan inspirasi ke arah komitmen yang lebih tinggi dan mengarah usaha
sumber manusia ke arah pencapaian matlamat organisasi. Kepimpinan dalam
12

organisasi boleh wujud dalam dua bentuk iaitu kepimpinan formal dan kepimpinan
tidak formal (Rajah 1.1).

Hubungan Luaran

Pengurus Pengurus
Atasan Atasan Lain

Pengurus Rakan-rakan
Sejawat

Pengurs-pengurus Subordinat Hubungan


Lebih muda Dalaman

Kepimpinan Formal
Kepimpinan Tidak Formal

Rajah 1.1 : Peranan Kepimpinan Pengurus Formal Dan Tidak Formal


Sumber : Schermerhorn (1986)

Bagi Ahmad Ibrahim (1991), menggariskan tiga asas utama yang terdapat
dalam sesuatu kepimpinan iaitu:

i. Kumpulan manusia itu mestilah mengandungi sekurang-kurangnya dua


orang atau lebih;
ii. Kumpulan yang dibentuk mempunyai tujuan dan hasrat yang sama;
iii. Seorang ketua yang mendapat sokokngan dari semua pihak dilantik demi
untuk menjayakan tujuan kumpulannya.

Ketua hendaklah menunjukkan kemampuan bekerjasama dalam mengurus


organisasinya menuju matlamat yang dicita-citakan. Hal ini tidak akan tercapai
melainkan dengan wujudnya jalinan erat antara pemimpin dengan pihak yang
dipimpin tanpa adanya garis pemisah antara satu sama lain. Malah pemimpin itu
13

sendiri hendaklah menjadi contoh dalam segenap aspek kebajikan dan tindak-
tanduknya (Ahmad Ibrahim, 1991). Justeru untuk menjadi contoh, pengetua perlu
mempunyai segala pengetahuan yang berkaitan dengan kepemimpinan, psikologi,
pengurusan sumber manusia dan bahan.

Dalam konteks pendidikan, kepimpinan seorang pengetua akan menentukan


kejayaan sesebuah sekolah. Edmonds (1978), dalam Hussien (1997), menyatakan
principals can make a difference yang bermaksud bahawa sesebuah sekolah itu boleh
dimajukan dan kemajuan sekolah berpunca daripada kepimpinan pengetua. Seorang
pemimpin dakwah yang masyhur, Hassan al-Banna (dalam Syed Othman, 1998)
pernah berkata :

“ … Kamu akan dapat dikalahkan dengan pukulan teruk yang akan


mengakibatkan kamu hilang segala-galanya lantaran satu sebab,
iaitu : apabila hati kamu telah rosak, Allah tidak akan memperbaiki
kerja-kerja kamu, suara kamu berpecah belah dan fikiran kamu
bertentangan di antara satu sama lain. Sebaliknya selagi kamu
bersatu padu ditambahi pula kamu sentiasa mengadap kepada Allah,
sentiasa mengikuti jalan taat kepada-Nya, berjalan menurut petunjuk
yang diredhai-Nya, tidak pernah merasa lemah dan hina maka
kamulah umat yang paling tinggi, Allah bersama dengan kamu dan
Dia tidak akan mensia-siakan kerja kamu”

Berdasarkan kata-kata Imam Hassan al-Banna itu jelas menunjukkan bahawa


faktor penting dalam kepemimpinan adalah hati. Pemimpin sebenarnya memimpin
hati dan jiwa manusia untuk melakukan sesuatu kerja. Sekiranya pemimpin mampu
menguasai hati pengikutnya, bererti dia mampu menguasai jasad-jasad mereka dan
segala kerja akan menjadi mudah. Justeru kepimpinan pengetua yang berkesan ialah
apabila seorang pengetua dapat memainkan peranannya sebagai seorang pemimpin
yang bijaksana, mampu memberi arahan serta memimpin tetapi pada masa yang
sama menjaga hati dan perasaan guru serta berjaya mewujudkan suasana sekolah
yang kondusif dan bebas tekanan yang melampau.
14

1.8.3 Pengetua:

Kamus Dewan (1992), menyatakan pengetua bermaksud sebagai orang yang


mengetuai kepada satu jawatan dalam struktur organisasi sekolah menengah yang
merupakan ketua eksekutif dan pemimpin sekolah bagi menjalankan tugas mengurus,
memimpin dan mentadbir sekolah menengah.

Pengetua sekolah adalah merupakan kakitangan yang terpenting di peringkat


sekolah kerana peranannya sebagai pemimpin, pentadbir dan pengurus sekolah.
pengetua merupakan jawatan yang tertinggi di peringkat sekolah menengah, dilantik
oleh Kementerian Pendidikan, bertanggungjawab atas apa yang berlaku di sekolah
dan persekitarannya (Jemaah Nazir Sekolah-Sekolah Perseketuan, Kementerian
Pendidikan, 1993).

Dalam kajian ini, pengetua dirujuk sebagai ketua dalam pengurusan dan
pentadbiran sesebuah sekolah. Pengetua mempunyai cara yang tersendiri untuk
menentukan hala tuju dan matlamat sekolah. Cara dan gaya seseorang pengetua
dalam mentadbir dan mengurus sekolah berhubung secara terus dengan semua guru.
Guru mempunyai pandangan yang tersendiri tentang gaya kepimpinan yang
ditunjukkan oleh pengetua.

1.8.4 Stres

Hatta Sidi dan Mohamed Hatta (2005), mentakrifkan stres sebagai tindak
balas minda dan fizikal yang terhasil daripada permintaan (atau cabaran) mengikut
sesuatu keadaan atau tempat. Stres melibatkan perasaan subjektif, yang pada
mulanya diterima oleh diri seseorang secara aman, tetapi lama-kelamaan menjadi
semakin “kacau” apabila permintaan atau cabaran semakin bertambah. Stres terjadi
akibat perubahan yang berlaku di dalam tubuh dan mempunyai kaitan dengan alam
sekeliling.
15

Menurut Mohd Salleh (1994), stres adalah reaksi fizikal dan mental-emosi
seseorang akibat sesuatu situasi yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapat
keselesaan hidup. Menurut Nor Hanani (2007), stres merangkumi tekanan, beban,
konflik, keletihan, ketegangan, panik, perasaan gemuruh, enxieti, kemurungan dan
hilang daya. Gejala stres ini terhasil apabila seseorang itu berasa yang keperluan
melebihi daripada keupayaan atau sumber yang ada pada dirinya.

Mahood Nazar (1990), menyatakan tekanan boleh didefinisi, difahami dan


dikaji dari tiga sudut. Pertama dari sudut ransangan yang menyebabkan tekanan.
Pendekatan ini mengkaji rangsangan-rangsangan fizikal, fisiologi dan psikologi yang
menyebabkan tekanan seperti kebisingan, suhu, kelembapan, sakit, emosi dan lain-
lain. Tekanan yang dihadapi ini boleh diatasi jika punca atau rangsangan yang
menyebabkan berlakunya tekanan itu dihapuskan. Kedua, dilihat dari aspek tindak
balas seseorang terhadap tekanan yang dihadapi. Tindak balas yang dimaksudkan
ialah tindak balas fisiologi yang berlaku di dalam tubuh seseorang. Aspek yang
ketiga pula melihat tekanan dari aspek kebolehan seseorang untuk berinteraksi
dengan alam sekitar yang menyebabkan tekanan serta menyesuaikan diri terhadap
tekanan yang dihadapi.

Dalam kajian ini istilah stres dan tekanan akan digunakan. Ia merujuk kepada
kadar tekanan yang dirasai oleh seseorang guru terhadap gaya kepimpinan yang
ditunjukkan oleh pengetua. Kadar tekanan yang dirasai oleh guru adalah berbeza
walau pun pada pengetua yang sama. Perbezaan stres yang dialami oleh seseorang
bukan sahaja disebabkan oleh faktor luaran tetapi juga oleh faktor dalaman. Namun
dalam kajian ini tahap stres hanya dikaitkan dengan gaya kepimpinan pengetua.

1.9 Kerangka Kajian

Kerangka kajian ini berdasarkan gaya kepimpinan pengetua Kajian Ohio


State. Kajian Ohio State melihat gaya kepimpinan pengetua dari dua dimensi iaitu
dimensi mengutamakan struktur (berstruktur) dan dimensi timbang rasa. Dalam
kajian ini gaya kepimpinan pengetua adalah berdasarkan kepada pandangan guru
iaitu sama ada dimensi berstruktur atau dimensi timbang rasa. Manakala tahap stres
16

guru pula adalah berdasarkan kepada apa yang guru rasa terhadap gaya kepimpinan
yang diamalkan oleh pengetua. Model kajian yang pengkaji cadangkan adalah
seperti Rajah 1.2 di bawah.

GAYA KEPIMPINAN PNGETUA

Berstruktur Timbang Rasa

TAHAP STRES GURU

(Pada Gaya Kepimpinan Pengetua)

- Pendayautamaan Struktur
- Timbang Rasa

Rajah 1.2 : Kerangka Model Kajian


17

BAB 2

SOROTAN PENULISAN

2.1 Pengenalan

Bahagian ini akan membincangkan dan meninjau kajian-kajian yang telah


dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lepas mengenai gaya kepimpinan pengetua dan
perkara yang berkaitan dengan stres kerja guru. Tujuan utama kajian ini ialah untuk
melihat gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan stres kerja guru dan
bagaimana keadaan itu dibantu dengan melihat persamaan dan perbezaan keputusan
berbanding dengan kajian yang terdahulu.

2.2 Gaya Kepimpinan

Menurut Fiedler (1967) dalam Aminudin (1990), gaya kepimpinan ialah


struktur keperluan yang memotivasikan tingkah lakunya dalam pelbagai situasi
kepimpinan. Ainon (2005), menyatakan perbezaan gaya kepimpinan mempunyai
kesan penting ke atas produktiviti individu-individu yang mereka pimpin. Oleh itu
pengetahuan tentang gaya kepimpinan membolehkan seseorang pemimpin untuk
lebih yakin dan berkemahiran sebagai pengurus, pentadbir dan pemimpin.

2.2.1 Gaya autokratik, demokratik dan laissez faire

Gaya autokratik, demokratik dan laissez faire telah dihasilkan oleh Lewin,
Lippit dan White (1939) dalam Aminudin (1990). Ciri-ciri gaya autokratik,
demokratik dan laissez faire adalah seperti berikut:

a. Ciri-ciri gaya autokratik:


i. Pemimpin menetapkan semua polisi
18

ii. Teknik dan langkah-langkah ke arah mencapai matlamat diarahkan


oleh pemimpin, satu matlamat pada satu masa sehinggalah masa
depan sentiasa tidak menentu
iii. Tugas-tugas kerja dan rakan kerja ditentukan oleh pemimpin sendiri
iv. Pemimpin bersikap `peribadi’ dalam memberi pujian dan kritik
terhadap kerja-kerja setiap anggota tanpa memberi alasan yang
objektif. Dia tidak mencampuri aktiviti kelompok kecuali ketika
menunjukkan sesuatu.

b. Ciri-ciri gaya demokratik:


i. Semua polisi ditentukan oleh kelompok dengan digalak dan dirangka
oleh pemimpin
ii. Sebarang aktiviti yang akan dijangkakan oleh anggota akan dapat
difahami daripada penerangan yang diberi mengenai langkah-langkah
umum dalam perbincangan pertama. Jika kelompok memerlukan
nasihat teknikal, pemimpin akan memberi dua tiga prosedur alternatif
yang boleh dipilih oleh kelompok.
iii. Anggota bebas untuk bekerja dengan siapa sahaja yang mereka suka
dan pembahagian tugas diserahkan kepada kelompok.
iv. Pemimpin cuba bersikap objektif dalam memberi pujian dan kritik
dan mengambil bahagian dalam kelompok secara semangat tanpa
banyak campur tangan dalam kerja.

c. Ciri-ciri gaya laissez faire:


i. Pemimpin memberi kebebasan tentang cara kerja dan hanya campur
tangan apabila diminta pandangan

Gaya autokratik, demokratik dan laissez faire dibezakan oleh tahap dan
peranan pemimpin ke atas orang bawahannya. Pemimpin gaya autokratik lebih
mengarah, berorientasi tugas dan berpusat kepada pemimpin. Pemimpin demokratik
membenarkan ketua dan pengikut bergerak dan bekerja bersama-sama dalam
membuat keputusan. Pemimpin gaya laissez faire pula memperlihatkan seolah-olah
ketua tidak beperanan.
19

2.2.2 Gaya Kepimpinan X dan Y Mc Gregor

Gaya kepimpinan McGregor merupakan hasil pengalaman seumur hidupnya


sebagai pengurus, perunding dan ahli akademik. Beliau mendifinisikan dua set
andaian yang boleh digunakan oleh pengurus dan dinamakan Teori X dan Teori Y.

Teori X ialah konsepsi konvensional tentang tugas pengurusan. Pemimpin


yang berpegang kepada teori ini mempunyai anggapan berikut : (McGregor, 1966
dalam Aminudin, 1990) :

i. Pihak pengurusan bertanggungjawab kepada penyusunan unsur-unsur


keusahawanan yang produktif : wang, bahan, alatan dan orang untuk
kepentingan ekonomi
ii. Berhubung dengan manusia, ini adalah proses mengarah usaha mereka,
memotivasi mereka, mengawal tindakan mereka, untuk menyesuaikan
tingkah laku mereka dengan keperluan organisasi
iii. Tanpa campur tangan pihak pengurusan, manusia menjadi pasif, bahkan
menolak keperluan organisasi. Oleh itu mereka mesti dipujuk, diberi
ganjaran, dihukum, dikawal dan aktiviti-aktiviti mereka mesti diarah. Inilah
tugas pihak pengurusan iaitu mengurus orang bawah
iv. Manusia biasa adalah secara tabiinya malas dan bekerja sedikit yang mungkin
v. Manusia biasa kekurang cita-cita, tidak sukakan tanggungjawab dan lebih
suka dipimpin
vi. Manusia biasa secara semula jadi tidak ambil kisah tentang keperluan
organisasi
vii. Manusia biasa secara tabiinya menolak perubahan
viii. Manusia biasa adalah mudah ditipu, tak cerdas, pak turut kepada orang yang
berpura-pura mempunyai kebolehan.

Teori Y McGregor (1966) dalam Aminudin (1990), menyarankan tugas


mengurus manusia berasaskan andaian-andaian yang didakwanya lebih mencakupi
tabii dan motivasi manusia. Andaian-andaian itu adalah:
20

i. Pengurusan bertanggungjawab menyusun unsur-unsur keusahawanan yang


produktif seperti wang, bahan, peralatan, dan manusia untuk tujuan ekonomi
ii. Manusia bukanlah secara tabiinya pasif atau menolak keperluan organisasi.
Mereka jadi begitu sebagai hasil pengalaman dalam organisasi.
iii. Motivasi, potensi untuk berkembang, keupayaan untuk mengambil
tanggungjawab, kesediaan untuk mengarah tingkah laku ke arah mencapai
matlamat organisasi semuanya ada dalam diri manusia, bukan pengurusan
yang meletakkannya di situ. Tanggungjawab pengurusan ialah untuk
membolehkan manusia mengenal pasti dan mengembangkan ciri-ciri manusia
itu sendiri.
iv. Tugas asasi pengurusan ialah mengatur keadaan organisasi dan kaedah
operasi supaya manusia boleh mencapai matlamat mereka sendiri dengan
sebaik-baiknya dengan cara mengarah usaha mereka sendiri ke arah objektif
organisasi. Proses ini melibatkan penciptaan peluang, melepaskan potensi,
menghapuskan halangan, menggalakkan perkembangan, menyediakan
panduan.

Gaya kepimpinan mengikut teori X dan teori Y memperlihatkan tentang


bagaimana seseorang pemimpin membuat tanggapan kepada manusia lain.
Tanggapan tersebut akan menjadikan diri pemimpin tersebut melihat manusia sama
ada secara negatif atau positif. Pemikiran tersebut seterusnya membentuk gaya
kepimpinan yang akan diamalkannya.

2.2.3 Gaya kepimpinan dua faktor (Kajian Ohio)

Faktor keberkesanan dan kecekapan kumpulan kerja dalam institusi


pendidikan telah dikaji oleh sekumpulan penyelidik di Ohio, Amerika Syarikat. Hasil
dari kajian didapati terdapat dua jenis gaya pemimpin iaitu:
i. Mementingkan tugas yang berstruktur
ii. Bertimbang rasa

Fleishman (1973) dalam Aminuddin (1990), menyatakan mementingkan


tugas yang berstruktur (initiating structure) ialah tindakan yang membawa implikasi
bahawa pemimpin yang menyusun dan mendifinisikan hubungan dalam kelompok
21

cenderung menetapkan pola dan saluran komunikasi serta cara menjalankan kerja
yang nyata. Manakala timbang rasa (consideration) pula adalah merujuk kepada
tingkah laku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya mempercayai, hormat,
kemesraan dan hubungan baik antara penyelia dengan kelompoknya.

Robbins (1993) dalam Aizzat, Intan dan Zainal (2006), menyatakan


mementingkan tugas yang berstruktur (struktur inisiatif) adalah merujuk kepada
darjah sejauh mana seseorang pemimpin itu berkecenderungan untuk mendifinisikan
peranannya dan peranan subordinatnya ke arah pencapaian matlamat. Manakala
timbang rasa (pertimbangan) pula adalah merujuk kepada darjah sejauh mana
seseorang pemimpin itu berkecenderungan untuk menjalin perhubungan kerja yang
bercirikan saling percaya-mempercayai dan hormat pada idea subordinat serta
perasaan mereka.

Gaya mementingkan tugas yang berstruktur menyatakan sejauh mana


pemimpin mendifinisikan peranannya dalam menentukan struktur terhadap tugasnya.
Pengetua juga menstrukturkan tugas kakitangannya. Pengetua jenis ini selalu
mengarah aktiviti-aktiviti kumpulan, membuat penjadualan tugas kakitangannya dan
mencuba idea-idea baru. Pendekatan ini menghasilkan kepuasan kerja.

Gaya bertimbang rasa pula menyatakan sejauh mana pengetua mempunyai


hubungan mesra dengan guru dan kakitangan. Gaya bertimbang rasa ini memerlukan
pengetua merasa yakin akan kebolehan guru-guru. Pengetua perlu mengambil kira,
menghormati idea, mendengar pandangan, memberi perhatian dan pertimbangan
terhadap perasaan guru dan kaki tangan. Pendekatan ini memerlukan komunikasi dua
hala dan boleh menghasilkan kepuasan pekerja.

Kedua-dua dimensi ini apabila digabungkan akan membentuk empat jenis


gaya tingkah laku yang mengandungi sama ada tinggi dalam kedua-dua, rendah
dalam kedua-dua, dan tinggi atau rendah dalam salah satu dimensi yang
dilambangkan dengan empat sukuan seperti yang digambarkan dalam Rajah 2.1.
22

(Tinggi)
Pendayautamaan Struktur Rendah Pendayautamaan Struktur Tinggi
dan Dan
Timbang Rasa Tinggi Timbang Rasa Tinggi

(SUKUAN II) (SUKUAN 1)

Timbang
Rasa Pendayautamaan Struktur Rendah Pendayautamaan Struktur Tinggi
Dan dan
Timbang Rasa Rendah Timbang Rasa Rendah

(SUKUAN IV)
(SUKUAN III)

(Rendah)
Pendayautamaan Struktur (Tinggi)

Rajah 2.1 : Dua dimensi gaya pemimpin Ohio State yang menghasilkan sukuan
gaya kepimpinan. Sumber : Penyesuaian dari Bartol & Martin (1994)

Hasil kajian Ohio State menyarankan gaya kepimpinan yang pada sukuan I di
mana dimensi pendayautamaan struktur tinggi dan dimensi timbang rasa juga berada
pada tahap yang tinggi akan membawa kepada prestasi dan kepuasan yang lebih
tinggi. Walau bagaimanapun, kajian-kajian yang terkemudian mendapati pemimpin
yang berkesan mungkin berada pada sukuan II iaitu rendah dalam dimensi
pendayautamaan dan tinggi dalam dimensi timbang rasa atau berada pada sukuan ke
IV iaitu tinggi dalam dimensi pendayautamaan struktur dan rendah dalam dimensi
timbang rasa.

Menurut kajian Ohio, pengetua hendaklah mengamalkan kedua-dua gaya


kepimpinan tersebut iaitu dengan mengambil kira kebajikan pekerja dan mempunyai
kebolehan merancang, mengelola dan mengawasi organisasi sekolah. Gaya
kepimpinan pengetua adalah bergantung kepada situasi kerana tidak semua gaya
yang tinggi dalam kedua-dua dimensi merupakan gaya kepimpinan yang terbaik.
23

2.2.4 Kajian Universiti Michingan

Kajian Universiti Michingan telah dijalankan bagi mengenal pasti gaya


kepimpinan yang berkesan ke atas satu sampel yang terdiri daripada para kerani
sebuah firma insurans yang besar di Amerika Syarikat. Dalam penyelidikan yang
dibuat, terdapat dua gaya kepimpinan yang diamalkan iaitu :

i. Kepimpinan berorientasikan manusia (pekerja)


ii. Kepimpinan berorientasikan pengeluaran (tugas)

Menurut Aaizat, Intan dan Zainal (2006), kepimpinan berorientasikan


manusia merupakan pemimpin jenis yang lebih suka menenkankan aspek
perhubungan antara individu. Manakala kepimpinan berorientasikan pengeluaran
pula, memberi penekanan kepada aspek-aspek tugas. Hasil kajian menunjukkan
bahawa produktiviti dan kepuasan pekerja didapati meningkat di bawah gaya
kepimpinan yang berorientasi manusia.

Kepimpinan yang mementingkan perhubungan manusia dan pada masa yang


sama mementingkan pengeluaran adalah lebih baik. Ini kerana hasil pengeluaran
ditentukan oleh manusia. Manusia mempunyai keperluan dan kehendak seperti ingin
dihormati, difahami dan dihargai. Apabila kehendak manusia dipenuhi, maka
dorongan untuk meningkatkan hasil pengeluaran boleh ditingkatkan.

2.2.5 Grid Pengurusan

Grid pengurusan yang diperkenalkan oleh Robert Blake dan Jane Moulton
terhasil daripada gaya kepimpinan yang berteraskan teori-teori perlakuan atau
gelagat. Dimensi kepimpinan yang digunakan adalah memberi penekanan kepada
manusia dan pengeluaran (Rajah 2.2).
24

Tinggi 9 Gaya (1, 9) Gaya (9, 9)

Penekanan 6

Kepada 5 Gaya (5, 5)

Manusia 4

1 Gaya (1, 1) Gaya (9, 1)

Rendah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tinggi
Penekanan kepada pengeluaran

Sumber : Hellriegel & Slocun (1996) dalam Aaizat (2006)

Rajah 2.2 : Grid Pengurusan

Kordinat-kordinat utama dalam grid pengurusan adalah seperti berikut:


i. Gaya (1, 1) melibatkan usaha minima untuk memastikan kerja yang
diperlukan dilaksanakan bagi mengekalkan keahlian dalam organisasi
ii. Gaya (1, 9) melibatkan perhatian terhadap keperluan manusia kerana
kepuasan dari segi perhubungan akan mewujudkan suasana organisasi dan
kerja yang mesra
iii. Gaya (5, 5) cuba mengimbangkan keperluan untuk memastikan kerja
dilakukan dengan sempurna dan dalam masa yang sama mengekalkan
semangat bekerja di kalangan pekerja pada tahap yang memuaskan. Tujuan
gaya ini ialah memperolehi prestasi organisasi yang memuaskan
iv. Gaya (9, 1) cuba meningkatkan kecekapan operasi organisasi melalui
penyusunan kerja mengikut cara di mana unsur kemanusiaan hanya mampu
menghalang pada tahap yang minima
v. Gaya (9, 9) memperlihatkan saling pergantungan di antara pihak pengurusan
dan pekerja di dalam organisasi di mana kedua-dua pihak saling bantu
membantu dalam menjalankan tugas bagi memenuhi kepentingan bersama.
25

2.3 Difinisi dan konsep stres

Perkataan stres sebenarnya berasal daripada perkataan eustres yang


membawa maksud dapat menyesuaikan diri atau stres yang membina. Ia juga berasal
daripada perkataan distres yang bermaksud tidak dapat menyesuaikan diri ataupun
dapat merosakkan diri. Oleh itu, stres adalah situasi yang menganggu ataupun
membina kehidupan seharian. Stres daripada sudut bahasa juga membawa maksud
tekanan di mana tekanan ini adalah fitrah kehidupan (Harunssani, 2004 dalam Mohd
Taib dan Hamdan 2006).

Hatta dan Mohamed Hatta (2005), menyatakan stres adalah fenomena


pelbagai dimensi yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan manusia.
Ini dibuktikan dengan pertambahan kadar penyakit psikiatri dan gejala sosial di
kawasan yang telalu pesat membangun, tanpa mengisi jiwa masyarakatnya dengan
keperluan psikologi, sosial, emosi dan spiritual. Stres boleh tercetus bukan hanya
disebabkan oleh suatu keperluan atau kemestian, tetapi juga disebabkan oleh
kehendak-kehendak lain seperti menyatakan fikiran, kebebasan, hak individu dan
maruah diri. Bagi mereka yang berpolitik, kebebasan untuk bersuara, berkumpul dan
menyatakan pendapat adalah penting. Bagi ahli perniagaan, keuntungan dan
peluasan empayar perniagaan mereka sudah pasti menjadi idaman. Pelajar universiti
pula menentapkan kejayaan dalam peperiksaan sebagai suatu kemestian.

Menurut Mohd Salleh (1994), stres adalah reaksi fizikal dan mental emosi
seseorang akibat sesuatu situasi yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapat
keselesaan hidup. Menurut Mohd Azhar (2004), stres diertikan sebagai sebarang
jenis desakan yang memberi kesan kepada kehidupan seharian seseorang. Kesan
daripada desakan ini sama ada baik atau buruk adalah bergantung pada tindak balas
kepada faktor-faktor yang menyebabkan stres.

Banyak situsai yang boleh menimbulkan stres. Namun tahap stres yang
dialami oleh seseorang adalah berbeza walau pun pada situasi yang sama. Keperluan
memahami punca stres dan tahap stres yang dialami membolehkan seseorang belajar
tentang diri sendiri. Keupayaan mengenal diri sendiri boleh membantu seseorang
untuk mengawal diri apabila berhadapan dengan tekanan. Nor Hanani (2007),
26

menyatakan stres yang sederhana di kalangan individu ada baiknya bagi merangsang
minda bagi mencapai kecemerlangan berbanding dengan tiada stres langsung. Bukan
semua stres memudaratkan. Stres penting kerana ia menyebabkan seseorang sentiasa
berada dalam keadaan bersiap sedia, berdaya saing dan berdaya maju.

Selye (1980) dalam Mahmood Nazar (1990), menyatakan pada asasnya


terdapat empat bentuk tekanan iaitu tekanan yang berlebihan, kurang tekanan,
tekanan yang baik dan berguna serta tekanan yang memudaratkan (Rajah 2.3).
Setiap orang mendekati sesuatu rangsangan daripada pelbagai sudut. Ada yang
melihatnya sebagai tekanan yang tidak memberi apa-apa manafaat dan ada yang
menggunakan tekanan yang dihadapi dengan sepenuhnya. Namun jika seseorang
terlalu kerap menghadapi tekanan hidup, ia akan dapat menyesuaikan diri dengan
tekanan tersebut secara automatik. Manakala bagi seseorang yang tidak pernah
menghadapi tekanan, tindak balasnya terhadap apa-apa rangsangan yang mempunyai
unsur-unsur tekanan adalah sama tinggi.

Tekanan yang
berlebihan

Tekanan yang Tekanan yang


Tekanan
baik dan berguna memudaratkan

Kurang
tekanan

Rajah 2.3: Beberapa Bentuk Tekanan Yang Dihadapi Oleh Manusia.


(Sumber: Selye, 1980)
27

2.4 Petanda dan Faktor-faktor Stres Guru

Pakar Perunding Kanan Perubatan dan Ketua Jabatan Perubatan, Hospital


Putrajaya, Datok Dr. Ahmad Sukri Md Salleh dalam akhbar Mingguan Malaysia (1
Julai 2007) berkata stres tercetus apabila unsur mendesak mengatasi keupayaan kita
menanganinya. Apabila seseorang stres, tubuh bertindak balas seolah-olah berada
dalam situasi berbahaya. Respon stres ini selalunya dirujuk sebagai `lawan atau lari’
di mana tubuh secara automatik bertukar ke gear tinggi. Apabila berdepan ancaman,
hipotalamus pada dasar otak akan `membunyikan’ sistem penggera di dalam badan,
menyebabkan kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalin dan kortisol.
Adrenalin meningkatkan kadar degupan jantung dan tekanan darah serta merangsang
bekalan tenaga. Kortisol, hormon utama stres menambahkan kandungan gula,
mengawal fungsi tidak penting dan bahaya dalam situasi lawan atau lari. Ia
mengubah respons sistem imun dan menekan sistem penghadaman, sistem
reproduktif dan proses tumbesaran. Sistem penggera yang kompleks ini turut
berkomunikasi dengan bahagian otak yang mengawal mood, dorongan dan
ketakutan.

Menurut Dr. Ahmad Shukri lagi, sesetengah stres adalah normal malah dalam
dos yang kecil ia boleh menjadi sesuatu yang positif. Ia boleh membantu sekiranya
seseorang perlu bekerja kuat atau bertindak balas dengan cepat. Contohnya
memenangi perlumbaan, bersemangat menduduki peperiksaan atau menyelesaikan
tugasan sebelum tarikh. Bagaimanapun, stres yang kerap berlaku dan berterusan
dalam jangka panjang boleh mendatangkan kesan yang negatif serta menjejaskan
tahap diri dan mental seperti kemurungan dan bipolar. Ia boleh menyebabkan sakit
kepala, perut meragam, sakit belakang, gangguan tidur, melemahkan sistem
imun/ketahanan badan dan akibatnya sukar untuk melawan penyakit.

Menurut Mohd Taib dan Hamdan (2006), petanda yang menunjukkan


seseorang itu menghadapi stres boleh dilihat pada fizikal, emosi, mental, personaliti
dan tingkah laku. Petanda fizikal orang yang menghadapi stres termasuk sakit dada,
letih yang melampau, sakit kepala, tidur terganggu, insomnia, sakit otot, rasa loya,
gelisah, pening-pening, kurang berat badan, kurang selera makan dan tekanan darah
tinggi. Petanda stres pada emosi seperti rasa gementar, bimbang, murung, kecewa,
cepat marah, hilang kawalan, hilang kawalan, menjadi tidak stabil dan dalam situasi
28

yang teruk stres boleh mengakibatkan gangguan jiwa. Petanda stres pada mental
lebih berkait rapat dengan ingatan seperti pelupa, hilang tumpuan, lemah
pertimbangan, tidak terurus, keliru, tidak dapat berfikir dengan baik dan berfikiran
negatif. Petanda stres pada personaliti seperti bimbang dan risau yang menyebabkan
seseorang berubah sepenuhnya dari keadaan diri asalnya. Petanda stres pada tingkah
laku pula menyebabkan tingkah laku seseorang itu berubah sama ada kepada seorang
yang panas baran atau pendiam dan tidak lagi mengamalkan prinsip hidup hidup
yang selama ini diamalkan.

Menurut Mohd Azhar (2004), elemen yang menyebabkan stres dalam


kehidupan manusia ialah:

i. Faktor stres iaitu faktor luaran diri dan faktor dalaman diri : Faktor luaran diri
individu terdiri daripada faktor organisasi ataupun majikan, pekerjaan,
kerjaya, dan hubungan sosial. Faktor dalaman diri seperti kekecewaan,
kebimbangan, kehilangan, kesunyian, kegagalan dan kekurangan sumber.
ii. Pembentukan tingkah laku atau emosi orang yang mengalami
iii. Reaksi individu dan makna hubungannya dengan faktor stres

Harun Arrasyid (2006), menyatakan stres berpunca dari keadaan fizikal dan
psikologi. Keadaan fizikal yang kotor, bising, sesak sama ada di rumah atau di
tempat kerja dan penyakit fizikal yang dialami menyumbang ke aras tekanan
perasaan kepada seseorang. Stres yang berpunca dari faktor psikologikal wujud jika
berlaku perubahan yang memerlukan penyesuaian seperti:

i. Perubahan tempat kerja seperti majikan, rakan atau persekitaran yang baru
ii. Memulakan alam rumah tangga
iii. Kehilangan orang yang tersayang atau harta benda
iv. Berasa tercabar atau terancam. Contohnya, datang lewat ke tempat kerja,
rasa berdosa akan perkara yang telah dilakukan atau gagal dalam memenuhi
cita-cita.

Craw dan Craw (1983), menyatakan hampir semua situasi boleh menerbitkan
tekanan emosi. Ini terutamanya benar kalau individu itu tidak biasa dengan situasi
itu atau tidak tahu bagaimana hendak bertindak balas terhadapnya. Dia mungkin
29

mengalami satu pertentangan minat atau keinginan dan mengakibatkan tekanan


emosi. Bagaimanapun jika tekanan emosi hendak diatasi dengan berkesan, sebab-
sebabnya patut diketahui dan dihapuskan atau diselaraskan.

Siti Fatimah (1993), menyatakan punca ketegangan di kalangan jawatan


pentadbiran pendidikan ialah;

i. Perasaan mempunyai kuasa yang sedikit untuk menjalankan tanggungjawab


yang diberikan
ii. Anggapan mempunyai beban tugas yang banyak yang tidak mungkin dapat
dihabiskan dalam masa kerja seharian, tidak dapat memuaskan kehendak-
kehendak dan tuntutan-tuntutan yang bercanggah oleh orang-orang lain ke
atas diri sendiri
iii. Tidak berkelayakan untuk memegang jawatan yang diberikan, anggapan tidak
berdaya mempengaruhi ketua-ketua berhubung dengan keputusan dan
tindakan yang berkaitan diri sendiri
iv. Anggapan terpaksa melakukan sesuatu berkaitan dengan kerja yang
bertentangan dengan pendapat dan pendangan diri sendiri

Punca tekanan banyak bergantung kepada tanggapan seseorang kepada


sesuatu perkara atau situasi. Tanggapan pula bergantung kepada arah pemikiran
seseorang. Corak pemikiran dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, latar kehidupan,
budaya dan agama.

Menurut Mohd Taib dan Hamdan (2006), stres biasanya berlaku disebabkan
dua faktor iaitu:

i. Faktor dalaman : Kesakitan dan masalah psikologi seperti bimbang pada


sesuatu
ii. Faktor luaran : Keadaan fizikal seperti panas dan sejuk, persekitaran yang
memberi stres seperti keadaan pekerjaan dan penderaan di tempat kerja
contohnya dibuli.

Nor Hanani (2007), menyatakan stres di tempat kerja berlaku apabila


kehendak kerja tidak setanding dengan kemajuan, sumber atau keperluan pekerja.
Sterusnya beliau menyenaraikan punca stres di tempat kerja seperti berikut:
30

i. Pertentangan nilai moral dan etika di antara sikap anusia atau rakan sekerja
ii. Masalah kounikasi yang tidak berkesan sama ada dengan ahli keluarga atau
rakan sekerja
iii. Perubahan dalam bidang sains dan teknologi kerja seharian seperti
penggunaan peralatan moden tetapi tidak didedahkan kepada pekerja
iv. Kurang latihan yang sesuai dengan kerja akan mewujudkan jurang antara
pekerja yang berpengalaman dan berkelayakan
v. Sistem pengurusan kerja yang tidak berkesan
vi. Kurangnya kawalan keselamatan kerja
vii. Kurangnya penghargaan dari organisasi dan peluang bagai menonjolkan
potensi diri
viii. Tempat kerja bising, merbahaya, tidak teratur dan sesak

Stres akan menyebabkan perubahan-perubahan dalam biologikal, tingkah


laku, kognisi dan psikosomatik seperti (Rajah 2.4).

Biologikal

Psikosomatik Tekanan Tingkah laku

Kognisi

Rajah 2.4 : Perubahan Akibat Stres. (Sumber : Mohd Salleh, 1994)

Mohd Salleh (1994), menyatakan situasi atau perkara yang menyebabkan


seseorang itu mengalami stres ialah seperti beban tugas yang berat, selalu dimarahi
oleh pihak majikan, kesesakan di jalan raya, krisis rumah tangga, tidak mempunyai
anak, campur tangan ibu mertua, kekalahan dalam sesuatu pertandingan, gagal dalam
peperiksaan, masalah kewangan, atau lambat menerima pinangan. Kegagalan
keupayaan mental-emosi dan fizikal mengatasinya menyebabkan wujudnya
ketegangan yang berpanjangan. Ketegangan yang berpanjangan boleh
mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan, cepat meradang,
31

agresif, fikiran menjadi berkecamuk, hilang daya konsentrasi, kegelisahan dan


merasa rendah diri.

Menurut Harun Arrasyid (2006), keadaan yang boleh menyebabkan stres di


tempat kerja ialah:

i. Pekerjaan yang terdedah kepada kecederaan dan keselamatan


ii. Beban kerja terlampau banyak
iii. Bekerja dalam tempoh masa yang panjang
iv. Terlibat dengan orang ramai
v. Hubungan sosial antara ahli dalam sesebuah organisasi. Contohnya tidak
boleh menyesuaikan diri dengan rakan sekerja, terutama jika berbeza berbeza
dari sudut peribadi, kepercayaan atau agama
vi. Konflik tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan
vii. Tidak mahir dengan tugas yang diberi
viii. Sikap ketua di tempat kerja

Menurut Mohd Azhar (2004), tahap stres atau tekanan terbahagi kepada tiga
iaitu tahap amaran, tahap penahanan dan tahap tenat.

i. Tahap amaran atau berjaga-jaga : Pada peringkat ini mangsa dapat


menyelami aktiviti hidup yang dilakukan tetapi sukat hendak menunpukan
perhatian kepada tingkah lakunya.
ii. Tahap penentangan : Pada tahap ini individu itu perlukan bantuan luar.
Mereka tidak mempunyai keupayaan dalam menentukan objektif tingkah laku
dan kehidupannya. Kekuatan intrinsik atau dalaman bagi menghadapi
kekangan tekanan semakin terhakis.
iii. Tahap tenat atau kelesuan : Pada peringkat ini individu yang menghadapi
stres tidak lagi berpegang pada realiti hidup. Setiap saat ia dipengaruhi
kemurungan, kurang mempercayai orang lain, dan mementingkan diri dalam
apa perkara yang dilakukan.
32

2.5 Pendekatan dan Teori Stres

Mengikut Mohd Salleh (1994), terdapat empat teori yang berkaitan dengan
konsep tekanan hidup iaitu:

i. Stres dari sudut teori psikodinamik


ii. Pandangan behaviurisme tentang stres
iii. Kognisi dan stres
iv. Pengaruh biologikal terhadap stres

i. Stres Dari Sudut Teori Psikodinamik

Teori psikodinamik yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud ini


menghubungkaitkan di antara kebimbangan dengan stres yang dialami oleh manusia.
Apabila seseorang mengalami stres, dia juga akan mengalami psikomatik, iaitu
penyakit yang berkaitan dengan gangguan mental-emosi dan kesakitan fizikal.
Tanda-tanda penyakit seperti asma, migrain, tekanan darah bertambah dan juga
pucat.

ii. Pandangan Behaviurisme Tentang Stres

Mengikut pandangan behaviurisme manusia yang stres akan bertingkah laku


yang tertentu dengan tujuan untuk mengatasi stres yang dialami. Namun tidak semua
stres dapat diatasi dengan bertingkah laku seperti mana yang ditunjukkan. Di antara
tingkah laku tersebut ialah :
- Tidak melakukan pekerjaan dengan teratur
- Banyak merokok atau menambah pengambilan alkohol
- Lebih banyak mengambil ubat untuk menghilangkan stres
- Cepat lupa akan sesuatu
- Menggenggam tangan tanpa tujuan
- Selera makan bertambah atau berkurang
- Menggigit kuku atau mencabut rambut

iii. Minda dan stres

Seseorang yang mempunyai masalah akan stres jika menganggap masalah


yang ditanggungnya itu sebagai suatu yang membahayakan. Di antara perubahan
33

minda akibat stres ialah kurang keyakinan diri, rasa cemas dan bimbang, sering
bimbang dan tidak boleh diganggu, dan rasa takut.

iv. Pengaruh Biologikal Terhadap Stres

Hans Seyle yang banyak mengkaji tentang stres telah memperkenalkan teori
Sindrom Adaptasi Am (General Adaptation Syndrom, GAS). Mengikut teori ini
tindak balas manusia adalah sama terhadap sesuatu tekanan. Dalam sindrom ini
terdapat tiga tahap iaitu renjatan, penahanan dan kelesuan. Pada tahap renjatan, tubuh
manusia akan bertindak terhadap sesuatu tekanan. Pada tahap penahanan, manusia
cuba menyesuaikan diri terhadap tekanan yang diterima, manakala pada tahap
kelesuan pula memperlihatkan sejauh manakah seseorang itu sanggup menerima
tekanan dan akan mengalami keletihan dan kesakitan. Mekanisma biologi akan
bertindak apabila menerima amaran stres iaitu sama ada menentang atau melarikan
diri secara pantas.

Hans Selye (1975) dalam Mahmood Nazar (1990), mendifinisikan tekanan


sebagai satu tindak balas yang tidak spesifik kerana ia boleh berlaku kerana pelbagai
ejen, tetapi amnya ia mempunyai satu aturan tindak balas yang sama setiap kali
seseorang menghadapi tekanan. Tindak balas ini dinamakan Sindrom Adaptasi Am
(GAS), kerana tindak balas yang dihasilkan oleh tubuh adalah sama kepada apa-apa
bentuk rangsangan yang menyebabkan tekanan. Sindrom ini mempunyai
mempunyai proses adaptasi kerana tubuh akan merangsang satu bentuk pertahanan
yang membantu untuk mengatasi masalah tersebut. Ia dinamakan sindrom kerana
manifestasi reaksi adalah berkaitan di antara satu dengan yang lain. Sifat-sifat
sindrom Adaptasi Am mengandungi tiga tahap (Rajah 2.5). Pertama ialah tahap
renjatan. Pada tahap ini, tubuh akan menghasilkan reaksi pertama terhadap tekanan.
Jikalau tekanan itu terlalu teruk, organisma itu akan mati, tetapi sebaliknya jika
tekanan tidak begitu teruk, tubuh akan mengalami sedikit renjatan dan pulih serta
memasuki tahap dua iaitu tahap penahanan. Pada tahap ini tubuh akan bertahan
terhadap tekanan yang dihadapi buat beberapa ketika. Ia akan berterusan ke tahap
tiga yang dikenali sebagai tahap kelesuan. Jikalau tekanan tidak berkurangan,
pertahanan akan luput dan organisasi akan mati. Sebaliknya, jika tekanan yang
dihadapi itu berkurangan ataupun tubuh telah lazim dengan tekanan tersebut, maka
34

keadaan tubuh akan kembali ke tahap sedia kala. Selye mengatakan bahawa manusia
sentiasa menghadapi tekanan dan setiap kali ia berhadapan dengannya, inilah rupa
bentuk tubuh terhadap tekanan-tekanan itu. Ia akan berlaku berulang-ulang kali
sepanjang hayat organisma itu.

A C D Tahap pertahanan
Yang lazim

B E

Tahap Tahap Tahap


Renjatan penahanan kelesuan

A = Organisma mengalami tekanan


B = Organisma mengalami renjatan, iaitu beberapa perubahan fisiologi
akan berlaku
B-C = Organisma melawan tekanan yang dihadapi
C-D = Organisma menyesuaikan diri kepada tekanan yang dihadapi
D-E = Pertahanan terhadap tekanan luput, organisma sakit atau mati

Rajah 2.5: Sindrom Adaptasi Am yang disarankan oleh Hans Selye.


Sumber: Selye, H. (1975). Stress Without Distress. Dalam Mahmood
Nazar Mohamed (1990). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas
Kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia.

2.6 Kajian Lepas

Kaedah sorotan kajian digunakan bagi mendapatkan maklumat hasil daripada


pembacaan dan menganalisis sumber-sumber seperti dari tesis terdahulu, kertas-
kertas seminar, laporan kajian, keratan akhbar, dan buku rujukan dan jurnal.
35

2.6.1 Kajian Dalam Negara

Sadri (1998), mengkaji amalan tingkah laku kepimpinan pengetua dari


dimensi tingkah laku timbang rasa dan pendayautamaan struktur dan hubungannya
dengan tekanan guru. Responden kajiannya terdiri daripada 96 orang guru dan tujuh
orang pengetua di tujuh buah sekolah menengah Daerah Bera, Pahang. Hasil
kajiannya mendapati pengetua sekolah menengah Daerah Bera lebih cenderung
mengamalkan tingkah laku kepimpinan timbang rasa dan mempunyai hubungan yang
negatif dengan tekanan kerja guru. Manakala tingkah laku kepimpinan
pendayautamaan struktur mempunyai hubungan yang positif dengan tekanan kerja
guru. Hasil kajian Sadri juga mendapati guru lelaki mengalami tekanan yang lebih
rendah berbanding guru perempuan. Dapatan juga menunjukkan tidak terdapat
perbezaan persepsi yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan
terhadap tingkah laku kepimpinan pengetua. Seterusnya Sadri mendapati selain
faktor sifat dan pekerjaan orang bawahannya, situasi, masa dan tugas-tugasnya,
tingkah laku kepimpinan juga dipengaruhi oleh jenis organisasi dan sifat peribadi
yang dimiliki oleh seseorang pemimpin. Sekiranya ia seorang yang penyabar, ia
berkemungkinan mengamalkan tingkah laku kepimpinan yang berorientasikan
manusia (timbang rasa), manakala individu yang bersifat autokratik ia
berkemungkinan mengamalkan tingkah laku kepimpinan yang berorientasi tugas
(pendayautamaan struktur).

Walaupun tingkah laku kepimpinan pengetua yang mengamalkan gaya


timbang rasa berhubung secara negatif dengan tekanan kerja berbanding gaya
kepimpinan berstruktur yang berhubung secara positif dengan tekanan kerja, namun
seseorang pengetua mempunyai sebab tersendiri mengapa mereka mengamalkan
gaya tersebut. Cara dan gaya pengetua bertingkah laku adalah dengan mengambil
kira semua faktor terutama yang berkait dengan pengurusan dan pentadbirannya
sebagai ketua dalam sebuah organisasi sekolah.

Noriah (1994), dalam kajiannya ke atas 180 orang responden di Sekolah


Menengah Harian di 13 daerah di Selangor mendapati item yang kerap membawa
ketegangan kepada guru-guru ialah kemudahan mendapat cuti selain cuti sakit dan
item pelajar berkelakuan buruk secara berterusan. Seterusnya Noriah mendapati
masalah murid merupakan satu punca ketegangan yang sarwajagat. Di mana sahaja
36

ada kajian ketegangan dilakukan punca ini akan menonjol sebagai faktor utama
punca ketegangan bagi guru-guru.

Suaidah (1983), mengkaji hubungan antara tingkah laku 10 orang guru besar
dan pengetua dengan tekanan kerja 75 orang guru sekolah rendah dan menengah di
negeri Kelantan. Gaya kepimpinan yang dikaji adalah tingkah laku kepimpinan
timbang rasa dan pendayautamaan struktur yang diukur dengan soal selidik LBDQ-
12. Hasil kajian mendapati peratusan guru besar dan pengetua mengamalkan tingkah
laku timbang rasa dan pendayautamaan struktur yang tinggi. Beliau juga mendapati
tingkah laku timbang rasa berhubungan secara negatif dengan tekanan kerja guru.
Manakala tingkah laku pendayautamaan struktur pula berhubungan secara positif
dengan tekanan. Dapatan kajian Suaidah menyokong kajian See (1987). See
mengkaji tingkah laku kepimpinan ketua jururawat di hospital. Hasil kajiannya
mendapati ketua-ketua jururawat yang mengamalkan tingkah laku bekerjasama dapat
mengurangkan tekanan kerja.

Zolkepli, Melor dan Hanimah (2002), telah menjalankan kajian ke atas 25


orang guru pemulihan dari 25 buah sekolah di daerah di Ulu Langat, Selangor.
Keputusan kajian menunjukkan keseluruhan responden menghadapi tahap stres yang
rendah sahaja. Mereka tidak mengalami stres yang begitu serius sehingga boleh
menjejaskan pekerjaan mereka. Namun begitu terdapat faktor yang menyumbang
kepada tahap stres yang tinggi bagi sebilangan responden iaitu faktor yang berkaitan
dengan murid pemulihan, kekurangan kemudahan dan peralatan fizikal, aspek masa,
kerjasama antara guru pemulihan dan guru besar, guru biasa dan ibu bapa.

Guru menghadapi stres kerana faktor luaran yang dihadapinya sewaktu


melaksanakan tugas. Faktor sikap pelajar yang negatif merupakan faktor yang
paling memberi tekanan kepada guru. Ini disebabkan waktu bertugas guru adalah
paling banyak berhadapan dengan pelajar yang pelbagai kerenah di samping tugas-
tugas yang berkaitan dengan pelajar.

Helen et al. (2005), mendapati tahap stres yang dialami oleh guru-guru di
sebuah sekolah agama di Negeri Johor adalah rendah. Punca stres yang dikenalpasti
sebagai punca yang primer adalah beban tugas, diikuti oleh peraturan sekolah.
Masalah pelajar memberikan punca yang sedikit manakala hubungan interpersonal
37

memberikan stres yang terendah di sekolah tersebut. Masalah kelas bising, kurang
masa memeriksa buku pelajar dan kurang masa rehat antara waktu mengajar
merupakan item punca stres yang memberikan tekanan kepada kebanyakan
responden. Berdasarkan dapatan Helen et al. tersebut, terdapat persoalan yang boleh
dikaji iaitu mengapa terdapat guru yang merasa stres pada sesuatu tugas yang diberi,
manakala guru yang lain kurang atau tidak merasa stres.

Tee dan Azizi (2006), yang mengkaji punca stres dan tahap stres di kalangan
guru aliran teknik di sekolah menengah teknik di negeri Johor, Melaka dan Negeri
Sembilan mendapati tahap stres kerja di kalangan responden berada pada tahap yang
sederhana. Faktor salah laku pelajar (min = 3.43) telah dikenal pasti sebagai faktor
utama stres kerja di kalangan responden. Ini diikuti oleh faktor kekangan masa dan
sumber (min = 2.97), faktor penghargaan (min = 2.90) dan faktor perhubungan
interpersonal (min = 2.85). Hasil kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan
stres kerja yang signifikan di kalangan responden mengikut jantina, status
perkahwinan dan kelulusan akademik yang tertinggi. Di samping itu didapati stres
kerja responden juga dibuktikan tidak berhubung secara signifikan dengan umur,
pengalaman mengajar dan pendapatan gaji sebulan.

Ahmad Azhari (1998), telah mebuat tinjauan mengenai tahap stres di


kalangan guru di kawasan Sabak Bernam dan mendapati seramai 6.1% guru telah
mengalami tahap stres yang tinggi. Noriah (1994), pula telah mengkaji pola
pemilihan respon di dalam menangani ketegangan dan hubungannya di Daerah
Gombak, Ulu Langat dan Petaling menunjukkan bahawa tahap stres guru adalah
tinggi iaitu 29.4%.

Abdull Rahim (2003), telah menjalankan kajian ke atas 120 orang sampel
yang terdiri dari guru-guru diempat buah sekolah menengah di kawasan Jengka,
Pahang. Instrumen LBDQ digunakan untuk mengukur tingkah laku tahap
kepimpinan pengetua, dan set soalan Sutcliffe digunakan untuk mengukur tekanan
kerja. Kajian menunjukkan pengetua perlu meningkatkan peranan, hubungan dan
perhatian kepada orang bawahan agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dan
mengurangkan tekanan kerja guru-guru. Kajian Abdull Rahim juga mendapati
terdapat hubungan yang signifikan antara tingkah laku kepimpinan pengetua dengan
tekanan kerja guru. Namun hubungannya adalah songsang sekiranya tingkahlaku
38

kepimpinan pengetua adalah baik maka tekanan kerja guru-guru adalah rendah dan
sebaliknya. Berdasarkan kajian didapati tekanan kerja guru-guru yang dikaji adalah
pada tahap rendah kerana semua sampel memberikan tahap tingkahlaku kepimpinan
pengetua yang baik.

Ab. Rahim (2002), menjalankan kajian ke atas faktor-faktor yang


mempengaruhi stres (tekanan) dan niat untuk meninggalkan profesion perguruan di
kalangan guru sekolah menengah dan sekolah rendah di daerah Kota Tinggi, Johor.
Didapati faktor luaran yang paling menimbulkan masalah stres di kalangan
responden ialah faktor salah laku pelajar, beban kerja dan kekangan masa berada
pada kedudukan pertama dan kedua teratas diikuti dengan ethos sekolah yang tidak
menyenangkan dan keadaan tempat kerja yang tidak memuaskan. Di antara
kandungan item-item salah laku pelajar ialah responden mengalami stres apabila
mereka berhadapan dengan sikap sambil lewa pelajar semasa membuat tugas, apabila
responden berhadapan dengan salah laku pelajar dan apabila salah laku pelajar
menimbulkan gangguan kepada responden. Manakala kandungan item-item faktor
beban kerja dan kekangan masa ialah apabila responden mempunyai terlalu banyak
kerja atau tugas, apabila responden tidak dapat memberi perhatian kepada setiap
pelajar, apabila responden harus menyiapkan kerja pentadbiran, apabila responden
terpaksa menjalankan tugas lain selain daripada mengajar dan apabila responden
tidak cukup masa untuk menyiapkan rancangan mengajar dan menanda buku. Kajian
Ab. Rahim juga menunjukkan 66 daripada 69 responden di sekolah menengah dan
seramai 53 daripada 61 orang responden di sekolah rendah berada pada tahap stres
yang rendah. Manakala hanya seramai dua orang di sekolah menengah dan seramai
lapan responden mengalami tahap stres yang sederhana. Hanya seorang responden
di sekolah menengah mengalami tahap stres yang tinggi, manakala tidak ada seorang
pun responden yang mengalami tahap stres yang tinggi di sekolah rendah.

Setiap manusia menghadapi pelbagai faktor yang menyumbang stres. Faktor


stres yang dialami oleh guru kebanyakkannya adalah mempunyai persamaan.
Namun terdapat perbezaan dari segi tahap stres yang dialami oleh setiap individu.
Perbezaan ini disebabkan oleh individu yang mempunyai perbezaan dari segi
personaliti, pemikiran, penerimaan dan jati diri seseorang.
39

2.6.2 Kajian Luar Negara

Davidson dan Cooper (1984), mengkaji perbandingan stres perjawatan di


kalangan pengurus wanita dan lelaki di United Kingdom. Kajian melihat perspektif
arena kerja, individu, dan menifestasi stres. Dapatan kajian menunjukkan pengurus
wanita mengalami stres kerja lebih tinggi berbanding lelaki. Keempat-empat
perspektif menyumbang kepada stres bagi kedua-dua jantina tersebut.

Kajian Hamel dan Braken (1986), melihat stres kerja di kalangan 3 jenis
kumpulan pekerja iaitu: pekerja kolar putih, pekerja kolar biru dan golongan
profesional. Fokus kajian kepada beban kerja, konflik peranan, kekaburan peranan
dan kemahiran yang tidak dikuasai. Dapatan kajian didapati pekerja kolar putih dan
golongan proesional menyatakan beban kerja lebih berat berbanding dengan
golongan pekerja kolar biru. Golongan profesional mengalami konflik dan
kekaburan peranan yang paling tinggi.

Kajian ketengangan di kalangan guru-guru di Australia Barat dijalankan oleh


Tuettemann dan Punch (1990) dalam Noriah (1994), mendapati bahawa 45%
daripada subjek yang dikaji mengalami masalah pekerjaan (N=574). Daripada 45%
ini pula 50% mempunyai tahap ketegangan yang tinggi.

Tekanan dialami oleh semua lapisan masyarakat. Cara menghadapi tekanan


itu yang membezakan tahap tekanan yang dirasai oleh seseorang.
40

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan

Bab ini membincangkan tajuk-tajuk mengenai reka bentuk kajian, populasi,


sampel dan tempat kajian, instrumen kajian, prosedur kajian dan tatacara
penganalisaan data. Di dalam reka bentuk kajian, pengkaji membincangkan bentuk
kajian yang digunakan dan sebab-sebab reka bentuk tersebut digunakan. Lokasi dan
sampel kajian merujuk kepada kawasan kajian dijalankan dan responden yang
digunakan dalam kajian. Instrumen kajian pula menjelaskan kaedah maklumat
kajian diperolehi. Prosedur kajian membincangkan langkah-langkah yang diambil
untuk memperolehi data kajian. Sementara tatacara penganalisaan data pula,
menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data kajian.

3.2 Rekabentuk Kajian

Reka bentuk kajian adalah secara tinjauan. Menurut Cohen dan Manion
(1985) dalam Mohamad Najib (1999), cara tinjauan dibuat dengan mengambil data
dalam satu masa tertentu sahaja dan menggunakan soal selidik. Penyelidik hanya
meninjau situasi pada satu masa dan tidak menerangkan kaitan lanjutan kecuali pola
pada satu-satu peringkat sahaja. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perhubungan
di antara gaya pengetua dengan tahap stres yang dihadapi oleh guru. Reka bentuk
kajian yang dijalankan adalah berpandukan kepada proses menjalankan kajian seperti
yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1.

Dalam kajian ini data dikumpulkan secara kuantitatif. Penyelidik


menggunakan kaedah tinjauan kerana kaedah ini dapat mengukur subjek kajian yang
luas berdasarkan soal selidik yang disediakan. Instrumen soal selidik mempunyai
item-item yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu bahagian A merupakan demografi
41

responden, bahagian B merupakan gaya kepemimpinan pengetua iaitu dimensi


pendayautamaan struktur dan dimensi timbang rasa manakala bahagian C pula
adalah tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dua dimensi tersebut.

1. Tentukan objektif

2. Tentukan maklumat yang dikehendaki

4. Sorot 3. Kumpul maklumat awal: 5. Tentukan


maklumat dan penjadualan,.analisis program keperluan
penuliasan dan sampel sumber : staf,
terkini masa dan
mengenai kewangan
topik dan
bidang 6. Tentukan 7. Pilih cara
persampelan tinjauan

9. Struktur dan 10. Pilih


Pernyataan 8. Bina soal selidik kaedah
soalan proses data

11. Kajian rintis


14. Sertakan surat
penerangan
untuk
13. Temubual 12. Ubah suai soal selidik tinjauan
ringkas dan persempelan melalui pos

16. Tinjauan UTAMA


15. Hantar
surat
peringatan 17. Suntingan dan pengkodan,
tentukan penjadualan
sebenar

18. Penjadualan dan analisi data

19. Laporan / tesis

Rajah 3.1 : Proses Reka Bentuk Kajian (Sumber : Mohd. Najib, 2003)
42

Setelah mengenal pasti masalah yang hendak dikaji, penyelidik melakukan


kajian mengikut langkah seperti mana proses reka bentuk kajian yang dinyatakan
oleh Mohd. Najib (2003) tersebut (Rajah 3.1). Terlebih dahulu pengkaji menentukan
objektif yang hendak dikaji dan membuat hipotesis. Kemudian pengkaji menentukan
maklumat yang diperlukan berdasarkan kehendak objektif kajian dan pengujian
hipotesis. Pengkaji menyorot kajian dari bahan-bahan kajian terdahulu dan penulisan
yang berkaitan dengan skop kajian. Maklumat awal dikumpulkan untuk dijadikan
panduan kajian. Di antara maklumat yang dikumpulkan ialah cara mendapatkan
responden, kaedah menjalankan kajian, cara penulisan setiap bab, dan cara penulisan
hasil dapatan.

Setelah pengkaji membuat keputusan untuk menjalankan kajian secara


tinjauan menggunakan soal selidik, maka instrumen kajian dicari daripada pengkaji-
pengkaji terdahulu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan instrumen yang telah
dikenal pasti mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang telah diuji. Namun
setelah mendapat maklum balas dari penyelia, instrumen bahagian demografi perlu
dibuat penyesuaian dan bahagian gaya kepimpinan pengetua boleh diguna pakai,
tetapi bahagian tahap stres guru perlu dibina sendiri atau diganti kepada instrumen
yang mempunyai kaitan dengan tajuk kajian. Pengkaji mengambil keputusan untuk
membina sendiri instrumen bahagian tahap stres guru dengan bimbingan penyelia.
Instrumen yang dibina mempunyai kaitan secara langsung di antara gaya kepimpinan
pengetua dan tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua yang dikaji.
Gaya kepimpinan pengetua yang dikaji dan stres guru yang berkaitan dengan gaya
tersebut ialah dari dimensi berstruktur dan timbang rasa pengetua. Kajian rintis
dilakukan untuk mengesan sebarang kekaburan ayat dan mengumpul maklum balas
responden terhadap instrumen. Pembetulan dan pengubahsuaian item dilakukan dan
kajian rintis dibuat semula. Setelah kali kedua kajian rintis dan setiap item instrumen
mempunyai nilai Alfa Cronbach yang tinggi diperolehi, pengkaji mula membuat
tinjauan dengan cara mengedar soal selidik ke sekolah-sekolah yang dikenal pasti.
Pada masa yang sama pengkaji turut sertakan surat kebenaran dari Kementerian
Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah agar
kajian dapat berjalan lancar. Hasil kajian dikod, diproses dan dianalisis untuk dibuat
laporan kajian.
43

3.3 Populasi, Sampel dan Tempat Kajian

Populasi kajian adalah guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah


menengah harian biasa yang mempunyai dua sesi persekolahan di daerah Muar,
Johor. Selain daripada itu sekolah tersebut hendaklah telah ditadbir oleh pengetua
yang sama sekurang-kurang selama setahun. Setelah mengambil kira perkara
tersebut, didapati hanya lapan buah sekolah yang berkaitan. Jumlah populasi guru di
lapan sekolah tersebut ialah seramai 685 orang (Pejabat Pelajaran Daerah Muar,
2007).

Setelah mengambil kira permasalahan biasa dalam mengendalikan kajian


tinjauan yang melibatkan guru, pengkaji telah mengedarkan 50 set soal selidik
kepada guru-guru di lapan buah sekolah berkenaan yang menjadikan jumlah sampel
yang terlibat adalah seramai 400 orang. Pemilihan sampel adalah secara tak rawak
kouta. Menurut kaedah persempelan (Blum dan Foos, 1986; Cohen dan Manion,
1989; Kerlinger, 1986 dan Black, 1993 dalam Mohamad Najib, 1999), sampelan
kuota melibatkan pemilihan secara bertujuan melalui beberapa tapisan. Untuk itu
pengkaji telah menapis dalam pemilihan sampel iaitu guru-guru di daerah Muar
dipilih di kalangan sekolah yang mempunyai dua sesi persekolahan. Sekolah
tersebut juga perlu telah ditadbir oleh pengetua yang sama sekurang-kurangnya
selama setahun. Guru-guru yang dipilih juga perlu telah berada dibawah pengurusan
dan pentadbiran pengetua tersebut sekurang-kurangnya setahun. Guru-guru yang
memenuhi kriteria menjalani proses pengasingan sesi persekolahan terlebih dahulu
bertujuan untuk mendapat imbangan sampel. 400 orang guru yang terlibat dalam
kajian merupakan guru-guru yang mengajar dari Tingkatan Peralihan hingga
Tingkatan Enam dalam kedua-dua sesi persekolahan. Bagaimanapun, hanya 314 set
soal selidik telah dipulangkan dan boleh diproses. Selebihnya tidak dipulangkan dan
terdapat sebilangan kecil soal selidik yang rosak kerana responden tidak menjawab
ketiga-tiga bahagian dengan lengkap. Walaubagaimana pun bilangan soal selidik
yang terkumpul adalah melebihi had saiz sampel yang disarankan oleh Mohd. Najib
(2003) berdasarkan sela keyakinan. Menurut Mohd. Najib (2003), sela keyakinan
(s.k.) ialah kebarangkalian peratus sampel mempunyai ciri jika dibandingkan dengan
peratus sampel daripada populasi. Konsepnya ialah semakin kecil nilai sela kelas,
maka semakin baik untuk mengurangkan ralat pengukuran. Dalam kajian ini, untuk
44

saiz sampel 300, nilai sela keyakinan (+/-) ialah 5.6. Indeks pembetulan sekiranya
kejadian sangat selalu atau jarang-jarang berlaku ialah 0.98 apabila kekerapan
kejadian dalam populasi ialah 46 peratus (314 daripada 685). Faktor pembetulan
apabila saiz sampel adalah sebahagian penting populasi ialah 0.71 iaitu apabila
peratus sampel adalah 50 peratus dari populasi. Maka kemungkinan peratus sebenar
sampel mempunyai ciri populasi ialah 50-5.6 peratus dan 50+5.6 peratus iaitu
daripada 44 hingga 55 peratus.

3.4 Instrumen Kajian

Menurut Mohd. Najib. Najib (2001), instrumen berbentuk soal selidik mudah
ditadbir setelah dibina dengan baik dan data senang diproses untuk dianalisis.
Instrumen kajian terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian A (demografi),
bahagian B (Soal selidik gaya kepimpinan pengetua, LBDQ) dan bahagian C (soal
selidik tahap stres guru) seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.2.

Jadual 3.1 : Jadual Spesifikasi Instrumen

Bahagian Perkara Item Bilangan


Item
A Demografi responden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7
B Gaya Kepimpinan Pengetua
B1 : Dimensi berstruktur 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15
14, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30
B2 : Dimensi timbang rasa 1, 3, 5, 7, 10, 11, 15
15, 16, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29
C Tahap stres guru
C1 : Berdasarkan gaya pengetua 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15
dimensi berstruktur 14, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30
C2 : Berdasarkan gaya pengetua 1, 3, 5, 7, 10, 11, 15
dimensi timbang rasa 15, 16, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29
45

3.4.1 Bahagian A (demografi)

Bahagian A merupakan demografi responden iaitu jantina, umur, pengalaman


mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan
sidang / sesi persekolahan.

3.4.2 Bahagian B (Soal selidik gaya kepimpinan pengetua, LBDQ)

Bahagian B mengandungi 30 item yang bertujuan untuk mendapatkan


maklumat tentang gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru iaitu sama
ada pengetua mengamalkan dimensi berstruktur atau dimensi timbang rasa. Skala
likert lima mata digunakan untuk soal selidik ini di mana skala tersebut adalah
seperti Jadual 3.2. Dalam bahagian ini responden diminta membulatkan nombor
yang paling sesuai dengan pandangan mereka iaitu mengenai kekerapan tingkahlaku
yang pengetua telah tunjukkan. Bagi menentukan kebolehpercayaan item gaya
kepimpinan kaedah Pekali Alfa digunakan. Item nombor 10, 15, dan 16 ialah item
yang mempunyai skor negatif. Bagi pernyataan negatif yang terdapat di dalam soal
selidik tingkah laku kepimpinan telah ditukarkan kepada pernyataan yang positif
seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.3.

Jadual 3.2 : Skala Jawapan Untuk Soal Selidik Bahagian B (LBDQ)

Skala Mata
Tidak pernah (TP) 1
Jarang-jarang (JJ) 2
Sekali sekala (SS) 3
Kerap kali (KK) 4
Sentiasa (S) 5

Jadual 3.3 : Cara Pemarkatan Gaya Kepimpinan Pengetua

Item Sentiasa Kerap kali Sekali sekala Jarang-jarang Tidak pernah


Positif 5 4 3 2 1
Negatif 1 2 3 4 5
46

Alat ini dicipta oleh Hemphill dan Coons (1950) dan telah diubahsuai oleh
Halpin dan Winer (1952). Alat ini kemudiannya telah dimurnikan oleh Halpin
(1966). Soal selidik ini telah siap diterjemah ke dalam Bahasa Malaysia dan
dimurnikan mengikut kesesuaian telah diambil terus oleh penyelidik dari Ong
(2001). LBDQ ini telah digunakan oleh pengkaji lain seperti Nagayaya (1988),
Mohd Shapri (1995), Suaidah (1984) dan Kalaiselvam (2000). Nilai Alpha Cronbach
Soal Selidik LBDQ yang dijalankan oleh Ong (2001) ialah 0.846.

Setiap item mempunyai skor 1 - 5 mata. Maka jarak yang mungkin untuk
setiap dimensi ialah antara 15 – 75 (15 item x 1 mata bersamaan 15 dan 15 item x 5
mata bersamaan 75). Skor min terendah pula adalah 0 manakala skor min tertinggi
ialah 5. Jumlah skor ini akan mengenalpasti gaya kepemimpinan yang diamalkan
oleh pengetua sama ada tinggi atau rendah bagi dimensi kepemimpinan yang diukur.
Jumlah skor min () digunakan sebagai penentu antara skor rendah dengan skor
tinggi bagi setiap dimensi kepemimpinan mengikut item. Jumlah skor untuk item-
item setiap dimensi yang lebih tinggi daripada min dianggap mengamalkan gaya
kepemimpinan yang tinggi, manakala jika jumlah skor yang rendah daripada min
dianggap kurang mengamalkan dimensi kepimpinan tersebut. Jadual 3.4
menunjukkan jumlah skor mata dan skor min untuk menentukan tahap gaya
kepimpinan yang diamalkan oleh pengetua berdasarkan pandangan guru.

Jadual 3.4 : Jumlah Skor Untuk Penentuan Tahap Dimensi Gaya Kepimpinan

Tahap Gaya Kepimpinan Jumlah Skor Mata Jumlah Skor Min ()
Tinggi 46 – 75 3.01 – 5.00
Rendah 15 – 45 1.00 – 3.00

3.4.3 Bahagian C (Soal Selidik Tahap Stres Guru)

Bahagian C merupakan soal selidik tahap stres guru yang dibina sendiri oleh
pengkaji dengan cara mengubahsuai semua item dalam bahagian B (LBDQ) dan
disesuaikan dengan tahap stres guru berdasarkan dua dimensi gaya kepimpinan
pengetua iaitu dimensi berstruktur dan dimensi timbang rasa. Bahagian C
47

mengandungi item-item untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap stres guru


berdasarkan item bagi gaya kepimpinan pengetua yang mengamalkan sama ada
dimensi berstruktur atau dimensi timbang rasa. Soal selidik ini mengandungi 30 item
untuk mengukur tahap stres guru dalam menghadapi gaya kepimpinan pengetua
berdasarkan dua dimensi kepimpinan tersebut. Pembahagian item seperti dalam
Jadual 3.2. Item nombor , 3, 4, 22 dan 24 ialah item yang mempunyai skor positif.
Bagi pernyataan negatif yang terdapat di dalam soal selidik stres guru telah
ditukarkan kepada pernyataan yang positif seperti yang ditunjukkan dalam Jadual
3.5. Jadual 3.6 pula merupakan skala jawapan untuk soal selidik tahap stres guru
berdasarkan gaya kepimpinan pengetua.

Jadual 3.5 : Cara Pemarkatan Tahap Stres / Tekanan Guru

Amat sangat Pasti Agak Sedikit Tiada


Item
tertekan tertekan tertekan tertekan tekanan
Positif 5 4 3 2 1
Negatif 1 2 3 4 5

Jadual 3.6 : Skala Jawapan Untuk Soal Selidik Tahap Stres Guru

Tahap Tekanan Kerja Mata


Tiada tekanan 1
Sedikit tekanan 2
Agak tertekan 3
Pasti tertekan 4
Amat sangat tertekan 5

Jadual 3.7 : Jumlah Skor Untuk Tahap Stres Guru

Tahap Stres Mata Min


Skor tertinggi 150 5
Skor terendah 30 1
48

Untuk penentuan tahap stres guru dilihat dari min yang diperolehi. Untuk
menetukan skor min adalah dengan cara pengiraan. Setiap item mempunyai 1 – 5
mata. Jumlah skor minima bagi tekanan kerja guru ialah 30 mata (30 item x 1 mata)
dan jumlah skor maksima pula ialah 150 mata (30 item x 5 mata). Jumlah skor
minima digunakan untuk mengenalpasti tahap tekanan kerja guru sama ada tinggi
atau rendah. Jadual 3.7 menunjukkan jumlah min untuk menentukan tahap stres
guru.

3.5 Prosedur Kajian

Kajian yang dijalankan telah terlebih dahulu mendapat kebenaran dari


Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran
Malaysia. Seterusnya pengkaji memohon kebenaran dari Jabatan Pelajaran Negeri
Johor dan Pejabat Pelajaran Daerah Muar. Pihak sekolah dihubungi menerusi
telefon, surat dan pertemuan. Soal selidik diedar dan dipungut semula dengan
kerjasama guru bimbingan dan kaunseling sekolah-sekolah berkenaan. Data
dimasukkan ke dalam perisian SPSS secara berperingkat. Kemudian data diproses
dan dianalisis. Akhir sekali dapatan kajian ditulis dalam bentuk laporan projek.

3.6 Takwim Kajian

Takwim kajian yang dijalankan adalah seperti berikut:

Bil Perkara Tarikh


1 Membuat rujukan dan menyediakan kertas Mei hingga Julai 2007
cadangan (bab 1, 2, 3)
2 Membuat kajian rintis 18 Julai 2007
3 Perjumpaan dengan penyelia: pandangan mengenai 14 Ogos 2007
kertas cadangan
4 Membuat pembetulan dan membina instrumen stres 15 -17 Ogos 2007
5 Perjumpaan dengan penyelia: Semakan, pembetulan 18 Ogos 2007
6 Membuat kajian rintis semula 18 – 23 Ogos 2007
49

Bil Perkara Tarikh


7 Membuat pembetulan dan membuat rujukan kajian 19 Ogos hingga
8 September 2007
8 Perjumpaan dengan penyelia : SPSS 9 September 2007
9 Menjalankan kajian rintis dan membuat pembetulan 9-15 September 2007
instrumen
10 Mendapat kebenaran untuk menjalankan kajian 10 September 2007
dari Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar
Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia
11 Mendapat kebenaran untuk menjalankan kajian 21 September 2007
daripada Jabatan Pelajaran Johor
12 Mendapat kebenaran untuk menjalankan kajian 24 September 2007
daripada Pejabat Pelajaran Daerah Muar
13 Mengedarkan borang kajian ke sekolah-sekolah 10-24 September 2007
14 Mengumpul semula borang kajian dari sekolah- 28 September -
sekolah 26 Oktober 2007
15 Memasukkan data ke dalam SPSS secara 28 September -
berperingkat 27 Oktober 2007
16 Menganalisis data 28-30 Oktober 2007
17 Menulis bab 4 (dapatan kajian) 30 Oktober -
1 November 2007
18 Menulis bab 5 (perbincangan dan kesimpulan) 2-3 November 2007
19 Perjumpaan dengan penyelia: Dapatan, rumusan 3 November 2007
20 Membuat pembetulan penulisan kajian 3-15 November 2007
21 Penyerahan laporan yang telah siap 16 November 2007
22 Semakan oleh panel komprehensif 26 November 2007
23 Membuat pembetulan penulisan 26-28 November 2007
24 Hantar laporan yang telah siap 30 November 2007
50

3.7 Kajian Rintis

Kajian rintis ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian soal selidik yang
digunakan. Menurut Mohd. Najib (2003), kajian rintis adalah untuk menentukan
kesahan dan kebolehpercayaan instrumen. Soal selidik ditadbir kepada sekumpulan
responden yang mempunyai ciri yang sama dengan populasi sebenar. Jumlah
responden seramai 15-20 orang telah mencukupi untuk analisis kesahan luaran dan
indeks kebolehpercayaan. Pengkaji telah menjalankan kajian rintis ke atas 29 orang
guru.

Tujuan kajian rintis adalah untuk menentukan tahap keesahan (Mohd. Najib,
2003) dengan cara:
i. Adakan perbincangan setiap item dengan semua responden.
ii. Apakah kefahaman mereka untuk setiap item?
iii. Apakah mereka jelas dengan setiap pernyataan perkataan dan ayat dalam
item?
iv. Buat catatan bagi setiap masalah yang dihadapi mengenai sampel kajian rintis
untuk ubahsuai. Ayat yang samar, tidak difahami dan diberi jawapan yang
berbeza dengan objektif perlu diubahsuai menggunakan ayat dan struktur
yang difahami sampel.

Maklum balas daripada responden dalam kajian ini mendapati bahawa isi
kandungan soal selidik bahagian A (demografi) dan bahagian B (LBDQ) tidak
mempunyai masalah bahasa atau kekaburan item. Soal selidik bahagian C yang
didapati punya kesamaran ayat ialah item nombor 1 dan 2 sahaja dan telah
diubahsuai.

Kebolehpercayaan dan kestabilan dalaman instrumen telah diuji dengan


menggunakan kaedah ‘Cronbach Alpha’. Didapati nilai Alpha Cronbach bagi
kesemua konstruk adalah antara 0.610 hingga 0.914. Menurut Mohamad Najib
(1999), jika nilai Alfa Cronbach melebihi 0.6, maka instrumen tersebut sesuai
digunakan. Disebabkan nilai Alfa Cronbach yang didapati melebihi 0.6 maka
instrumen tersebut sesuai digunakan kerana mempunyai kebolehpercayaan instrumen
adalah tinggi.
51

Nilai Alpha Cronbach Soal Selidik LBDQ yang pengkaji lakukan untuk
kajian rintis ke atas 29 orang responden ialah 0.887 manakala nilai Nilai Alpha
Cronbach soal selidik sebenar yang dijalankan ke atas 314 orang responden ialah
0.770. Nilai Alpha Cronbach Soal Selidik tahap stres guru yang pengkaji lakukan
untuk kajian rintis ke atas 29 orang responden ialah 0.920 manakala nilai Nilai Alpha
Cronbach soal selidik sebenar yang dijalankan ke atas 314 orang responden ialah
0.897. Perbezaan tersebut dapat dilihat secara lebih jelas seperti yang ditujukkan
dalam Jadual 3.8.

Jadual 3.8 : Nilai Alpha Cronbach Soal Selidik LBDQ dan Tahap Stres Guru

Bilangan Nilai Ahpha


Item Kajian
Responden Cronbach
Bahagian B: Rintis 29 0.887
Gaya Kepimpinan Pengetua
Sebenar 314 0.770
(LBDQ)
Bahagian C: Rintis 29 0.920
Tahap Stres Guru berdasarkan
Sebenar 314 0.8970
gaya kepimpinan pengetua

3.8 Pembolehubah Kajian

Kajian ini mempunyai dua pembolehubah iaitu pembolehubah bersandar dan


pembolehubah bebas. Pembolehubah bersandar kajian ialah tahap stres guru. Tahap
stres guru diberi pemeringkatan sama ada rendah, sederhana ataupun tinggi.
Penentuan tahap stres guru dibuat berdasarkan min skor responden terhadap tahap
stres yang dirasai pada gaya kepimpinan pengetua. Pembolehubah bebas kajian ialah
faktor-faktor demografi responden (guru) iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar,
status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sidang/sesi
persekolahan. Pembolehubah-pembolehubah bebas ini akan memberi kesan kepada
pembolehubah bersandar. Hubungan di antara pemboleh ubah adalah seperti Rajah
3.2.
52

PEMBOLEHUBAH BEBAS PEMBOLEHUBAH BERSANDAR

FAKTOR DEMOGRAFI
ƒ Jantina
ƒ Umur TAHAP STRES GURU
ƒ pengalaman mengajar
ƒ Status perkahwinan, ƒ Berstruktur
ƒ Sebagai guru kelas ƒ Bertimbang rasa
ƒ Mengajar kelas peperiksaan
ƒ dan sidang / sesi persekolahan
o Tinggi
GAYA KEPIMPINAN
o Sederhana
PENGETUA
o Rendah
ƒ Berstruktur
ƒ Bertimbang rasa

Rajah 3.2 : Hubungan Antara Pembolehubah Bebas Dan Pembolehubah Bersandar

3.9 Analisis Data

Sebanyak 314 daripada 400 borang soal-selidik telah dikembalikan untuk


dianalisis. Data di analisis dengan menggunakan Program Statistical package of
Sosial Sciense (SPSS) for Windows 11.5. Soal selidik dianalisis menggunakan
statistik deskriptif dan inferensi. Dapatan analisis dipaparkan dalam bentuk jadual
yang menunjukkan kekerapan, min dan peratusan. Daripada data yang diperolehi,
keputusan kajian dibincangkan mengikut setiap item berpandukan objektif dan
hipotesis kajian.

3.9.1 Kaedah Deskriptif

Kaedah deskriptif yang menunjukkan kekerapan, min dan peratusan di


gunakan untuk taburan demografi iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar, status
perkhawinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi persekolahan.
53

3.9.2 Kaedah Inferensi

Kaedah inferensi digunakan untuk menguji hipotesis yang memerlukan


statistik lanjutan.

i. Pengujian hipotesis i :

Pengujian hipotesis yang pertama iaitu untuk menguji perbezaan tahap stres
guru dari segi demografi. Faktor demografi yang mempunyai dua pembolehubah
iaitu jantina, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi persekolahan
diuji menggunakan min dan Ujian-t. Menurut Mohd. Najib (2003), Ujian-t
digunakan untuk menguji perbezaan signifikan antara min dua kumpulan. Dalam
kajian ini analisis Ujian-t digunakan untuk menguji Hipotesis nol (Ho). Aras
signifikan yang digunakan ialah pada aras keyakinan p ≤ 0.05. Pembolehubah yang
mempunyai lebih dari dua kumpulan iaitu umur, pengalaman mengajar dan status
perkahwinan diuji dengan menggunakan ANOVA.

ii. Pengujian hipotesis ii :

Untuk menguji hubungan antara gaya kepimpinan pengetua (dimensi


berstruktur dan dimensi timbang rasa) dengan tahap stres guru menggunakan ujian
statistik korelasi Pearson, r dan diplotkan seperti Rajah 3.3.

Tahap Stres Tahap Stres

Gaya Berstruktur Gaya Timbang Rasa

Rajah 3.3 : Plot Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Pengetua Dengan Tahap
Stres Guru
54

Jadual 3.9 : Nilai Korelasi Dan Interpretasi Skala Pekali Korelasi

Skala Pekali Korelasi Interpretasi


0.00 - 0.20 Korelasi yang sangat lemah
0.21 – 0.40 Korelasi yang lemah, rendah
0.41 - 0.70 Korelasi yang sederhana
0.71 - 0.90 Korelasi yang tingi, kuat
0.91 – 1.00 Korelasi yang sangat tinggi, sangat kuat

(Sumber : Rowntree, 1981 dalam Mohd. Najib, 2003)

Kaedah Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan hubungan antara gaya


kepimpinan pengetua dengan tahap stres guru. Untuk menginterprestasikan saiz dan
darjah hubungan nilai indeks 0 hingga 1 digunakan. Menurut Mohd. Najib (2003),
nilai 0 bermakna tahap kebolehpercayaan yang sangat rendah dan nilai yang hampir
kepada 1 ialah tahap kebolehpercayaan yang sangat tinggi. Nilai korelasi dan
interpretasi skala pekali korelasi ditunjukkan dalam Jadual 3.9.
55

BAB 4

DAPATAN KAJIAN

4.1 Pengenalan

Bab ini akan membincangkan tentang dapatan yang diperolehi melalui soal
selidik yang telah diedarkan. Perbincangan deskriptif menumpukan kepada
penghuraian latar belakang responden seperti jantina, umur, pengalaman mengajar,
status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi
persekolahan. Penganalisisan inferensi pula melibatkan kaedah statistik analisis min,
ujian-t, Anova dan ujian korelasi pearson-r untuk melihat hubungan dan perbezaan
pembolehubah yang dikaji berdasarkan hipotesis yang telah dibina.

4.2 Huraian Latar Belakang Responden

Latar belakang responden melibatkan aspek jantina, umur, pengalaman


mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan
sesi persekolahan.

4.2.1 Jantina

Jadual 4.1 menunjukkan taburan responden mengikut jantina. Hasil daripada


kajian didapati responden lelaki adalah seramai 95 orang (30.3 %), manakala
responden perempuan seramai 219 orang (69.7 %). Keadaan menunjukkan bahawa
responden perempuan melebihi responden lelaki.
56

Jadual 4.1 : Taburan Responden Mengikut Jantina

Jantina Bilangan (n) Peratus (%)


Lelaki 95 30.3
Perempuan 219 69.7
Jumlah 314 100.0

4.2.2 Peringkat Umur

Jadual 4.2 menunjukkan seramai 82 orang (26.1%) responden kajian adalah


berumur 20 hingga 30 tahun, seramai 123 orang (39.2 %) berumur antara 31 tahun
hingga 40 tahun dan seramai 109 orang (34.7 %) responden kajian adalah berumur
41 tahun dan ke atas.

Jadual 4.2 : Taburan Responden Mengikut Umur

Umur Bilangan (n) Peratus (%)


20 – 30 tahun 82 26.1
31 – 40 tahun 123 39.2
41 tahun dan ke atas 109 34.7
Jumlah 314 100

4.2.3 Pengalaman Mengajar Responden

Jadual 4.3 menunjukkan seramai 144 orang (45.9%) responden kajian


mempunyai pengalaman mengajar 1 hingga 10 tahun, seramai 108 orang (34.4%)
diantara 11 hingga 20 tahun dan seramai 62 orang (19.7%) responden kajian
mempunyai pengalaman mengajar 21 hingga 30 tahun.
57

Jadual 4.3 : Taburan Pengalaman Mengajar Responden

Pengalaman Mengajar Bilangan (N) Peratus (%)


1 – 10 tahun 144 45.9
11 – 20 tahun 108 34.4
21 – 30 tahun 62 19.7
Jumlah 314 100

4.2.4 Status Perkahwinan Responden

Jadual 4.4 menunjukkan seramai 67 orang (21.3%) responden kajian adalah


terdiri guru bujang, seramai 242 orang (77.1%) responden kajian adalah terdiri guru
berkahwin manakala seramai 5 orang (1.6%) adalah dari kalangan guru yang
duda/janda/berpisah/balu.

Jadual 4.4 : Taburan Status Perkahwinan Responden

Status Perkahwinan Bilangan (N) Peratus (%)


Bujang 67 21.3
Berkahwin 242 77.1
Duda/Janda/Berpisah/Balu 5 1.6
Jumlah 314 100

4.2.5 Adakah Responden Sebagai Guru Kelas?

Jadual 4.5 menunjukkan seramai 183 orang (58.3%) responden kajian adalah
guru kelas, manakala seramai 131 orang (41.7%) adalah bukan sebagai guru kelas.

Jadual 4.5 : Taburan Adakah Sebagai Guru Kelas?

Sebagai Guru Kelas Bilangan (N) Peratus (%)


Tidak 131 41.7
Ya 183 58.3
Jumlah 314 100
58

4.2.6 Adakah Responden Mengajar Kelas Peperiksaan

Jadual 4.6 menunjukkan seramai 124 orang (39.5%) responden kajian tidak
mengajar kelas peperiksaan, manakala seramai 190 orang (60.5 %) adalah guru yang
terlibat mengajar kelas peperiksaan.

Jadual 4.6 : Taburan Adakah Responden Mengajar Kelas Peperiksaan

Mengajar Kelas Peperiksaan Bilangan (N) Peratus (%)


Tidak 124 39.5
Ya 190 60.5
Jumlah 314 100

4.2.7 Sesi / Sidang persekolahan responden

Jadual 4.7 menunjukkan seramai 213 orang (67.8%) responden kajian


merupakan guru yang mengajar di sidang/sesi pagi, manakala seramai 101 orang
(32.2%) adalah guru yang mengajar di sidang/sesi petang.

Jadual 4.7 : Taburan Sesi / Sidang Persekolah Responden


Sesi / Sidang persekolahan Bilangan (N) Peratus (%)
Pagi 213 67.8
Petang 101 32.2
Jumlah 314 100.0

4.3 Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua

Gaya kepimpinan pengetua yang dikaji adalah berdasarkan pada pandangan


guru. Guru menpersepsikan sama ada pengetua mengamalkan gaya berstruktur atau
bertimbang rasa.
59

4.3.1 Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan PandanganGuru (Dimensi


Berstruktur)

Analisis gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru dapat dilihat


pada Jadual 4.8 (dimensi gaya berstruktur).

Jadual 4.8 : Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan Pandangan Guru


Mengikut Item (Gaya Berstruktur)

Tidak Jarang- Sekali- Kerap Selalu Min


Item Pernyataan Item
Pernah jarang sekala kali S.P.
24 Beliau meminta guru 2 8 47 144 113 4.14
mengikut segala peraturan dan 0.6% 2.5% 15.0% 45.9% 36.0% .807
syarat kerja yang telah
ditetapkan
26 Beliau menjelaskan kepada 6 9 49 140 110 4.08
guru-guru apa yang 1.9% 2.9% 15.6% 44.6% 35.0% .888
diharapkannya
18 Beliau menekankan segala 4 10 49 158 93 4.04
kerja yang diberi siap pada 1.3% 3.2% 15.6% 50.3% 29.6% .834
waktu yang ditetapkan
22 Beliau memastikan semua 2 19 60 135 98 3.98
guru memahami peranan 0.6% 6.1% 19.1% 43.0% 31.2% .897
beliau di sekolah
28 Beliau menentukan semua 1 18 68 142 85 3.93
guru menjalankan tugas 0.3% 5.7% 21.7% 45.2% 27.1% .862
dengan sepenuhnya
12 Beliau menetapkan tugas 2 13 72 154 73 3.90
tertentu untuk setiap guru 0.6% 4.1% 22.9% 49.0% 23.2% .823
13 Beliau menentukan jadual 5 19 71 148 71 3.83
kerja yang perlu dilaksanakan 1.6% 6.1% 22.6% 47.1% 22.6% .901
14 Beliau mengekalkan satu 4 16 75 159 60 3.81
tahap pencapaian yang tetap 1.3% 5.1% 23.9% 50.6% 19.1% .846
60

Item Pernyataan Item Tidak Jarang- Sekali- Kerap Selalu Min


Pernah jarang sekala kali S.P.
30 Beliau memastikan semua 4 33 87 135 55 3.65
tugas guru diselaraskan 1.3% 10.5% 27.7% 43.0% 17.5% .931
20 Beliau menggalakkan guru 8 22 112 129 41 3.64
menggunakan prosedur kerja 2.5% 7.0% 35.7% 41.1% 13.1% 1.948
yang sama
2 Beliau memastikan sikapnya 3 51 96 110 54 3.51
jelas difahami oleh guru 1.0% 16.2% 30.6% 35.0% 17.2% .989
4 Beliau senang mencuba idea- 9 43 85 132 44 3.50
idea baru bersama guru 2.9% 13.7% 27.1% 42.0% 14.0% 1.009
8 Beliau mengkritik kerja-kerja 20 53 122 85 34 3.19
guru yang tidak bermutu 6.4% 16.9% 38.9% 27.1% 10.8% 1.046
9 Beliau bercakap dengan gaya 35 65 105 83 26 3.00
yang tidak boleh dipersoalkan 11.1% 20.7% 33.4% 26.4% 8.3% 1.119
6 Beliau mentadbir secara 81 67 110 49 7 2.47
paksaan 25.8% 21.3% 35.0% 15.6% 2.2% 1.102
Min keseluruhan 3.6450
n = 314

Jadual 4.8 menunjukkan nilai kekerapan dan peratusan gaya kepimpinan


pengetua dimensi berstruktur berdasarkan pandangan guru. Berdasarkan jadual
didapati responden memilih item 24, iaitu beliau meminta guru mengikut segala
peraturan dan syarat kerja yang telah ditetapkan mencatatkan seramai 2 orang (0.6%)
memilih tidak pernah, 8 (2.5%) jarang-jarang, 47 (15.0%) sekali-sekala, 144
(45.9%) kerap kali dan 113 (36.0%) sentiasa, (min bagi item ini ialah 4.14). Item 26
iaitu beliau menjelaskan kepada guru-guru apa yang diharapkannya mencatatkan
seramai 6 (1.9%) tidak pernah, 9 (2.9%) jarang-jarang, 49 (15.6%) sekali-sekala,
140 (44.6%) kerap kali, dan 110 (35.0%) sentiasa, (min = 4.08 ). Bagi item 18,
beliau menekankan segala kerja yang diberi siap pada waktu yang ditetapkan
mencatatkan seramai 4 orang (1.3%) tidak pernah, 10 (3.2%) jarang-jarang, 49
(15.6%) sekali-sekala, 158 (50.3%) kerap kali, dan 93 (29.6%) sentiasa, (min =
4.04).
61

Untuk item 22, beliau memastikan semua guru memahami peranan beliau di
sekolah mencatatkan seramai 2 orang (0.6%) tidak pernah, 19 (6.1%) jarang-jarang,
60 (19.1%) sekali-sekala, 135 (43.0%) kerap kali, dan 98 (31.2%) sentiasa, (min =
3.98). Item 28 iaitu beliau menentukan semua guru menjalankan tugas dengan
sepenuhnya mencatatkan seramai 1 orang (0.3) tidak pernah, 18 (5.7%) jarang-
jarang, 68 (21.7%) sekali-sekala, 142 (45.2%) kerap kali, dan 85 (27.1%) sentiasa,
(min = 3.93). Untuk item 12, beliau menetapkan tugas tertentu untuk setiap guru,
seramai 2 orang (0.6%) tidak pernah, 13 (4.1%) jarang-jarang, 72 (22.9%) sekali-
sekala, 154 (49.0%) kerap kali, dan 73 (23.2%) sentiasa, (min = 3.90).

Bagi item 13 iaitu beliau menentukan jadual kerja yang perlu dilaksanakan
seramai 5 orang (1.6%) memilih tidak pernah, 19 (6.1%) jarang-jarang, 71 (22.6%)
sekali-sekala, 148 (47.1%) kerap kali, dan 71 (22.6%) sentiasa, (min = 3.83). Item
14 iaitu beliau mengekalkan satu tahap pencapaian yang tetap seramai 4 orang
(1.3%) memilih tidak pernah, 16 (5.1%) jarang-jarang, 75 (23.9%) sekali-sekala,
159 (50.6%) kerap kali, dan 60 (19.1%) sentiasa, (min = 3.81). Untuk item 30 iaitu
beliau memastikan semua tugas guru diselaraskan seramai 4 orang (1.3%) memilih
tidak pernah, 33 (10.5%) jarang-jarang, 87 (27.7%) sekali-sekala, 135 (43.0%) kerap
kali, dan 55 (17.5%) sentiasa, (min = 3.65).

Item 20 iaitu beliau menggalakkan guru menggunakan prosedur kerja yang


sama seramai 8 orang (2.5%) memilih tidak pernah, 22 (7.0%) jarang-jarang, 112
(35.7%) sekali-sekala, 129 (41.1%) kerap kali, dan 41 (13.1%) sentiasa, (min =
3.64). Bagi gaya kepimpinan beliau memastikan sikapnya jelas difahami oleh guru
iaitu item 2, seramai 3 orang (1.0%) memilih tidak pernah, 51 (16.2%) jarang-
jarang, 96 (30.6%) sekali-sekala, 110 (35.0%) kerap kali, dan 54 (17.2%) sentiasa,
(min = 3.51). Untuk item 4 iaitu beliau senang mencuba idea-idea baru bersama
guru seramai 9 orang (2.9%) memilih tidak pernah, 43 (13.7%) jarang-jarang, 85
(27.1%) sekali-sekala, 132 (42.0%) kerap kali, dan 44 (14.0%) sentiasa, (min =
3.50).

Seterusnya untuk item ke-8 iaitu beliau mengkritik kerja-kerja guru yang
tidak bermutu seramai 20 orang (6.4%) mensepsikan pengetua mereka tidak pernah,
53 (16.9%) jarang-jarang, 122 (38.9%) sekali-sekala, 85 (27.1%) kerap kali, dan 34
(10.8%) sentiasa, (min = 3.19). Bagi item 9 iaitu beliau bercakap dengan gaya yang
62

tidak boleh dipersoalkan seramai 35 orang (11.1%) memilih tidak pernah, 65


(20.7%) jarang-jarang, 105 (33.4%) sekali-sekala, 83 (26.4%) kerap kali, dan 26
(8.3%) sentiasa, (min = 3.00 ). Item 6 iaitu beliau mentadbir secara paksaan seramai
81 orang responden (25.8%) memilih tidak pernah, 67 (21.3%) jarang-jarang, 110
(35.0%) sekali-sekala, 49 (15.6%) kerap kali, dan 7 (2.2%) sentiasa, (min = 2.47).

4.3.2 Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan PandanganGuru (Dimensi


Berstruktur)

Analisis gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru dapat dilihat


pada Jadual 4.9 (dimensi gaya timbang rasa).

Jadual 4.9 : Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan Pandangan Guru


Mengikut Item (Gaya Timbang Rasa)
Tidak Jarang- Sekali- Kerap Selalu Min
Item Pernyataan Item
Perna jarang sekala kali SP
21 Beliau bersedia melakukan 0 14 80 154 65 3.99
perubahan-perubahan 0.0% 4.5% 25.5% 49.0% 20.7% 2.399
23 Beliau mudah didekati dan 10 37 85 109 73 3.63
mesra dengan semua guru 3.2% 11.8% 27.1% 34.7% 23.2% 1.062
25 Guru-guru berasa senang 9 39 93 109 64 3.57
apabila berbincang dengan 2.9% 12.4% 29.6% 34.7% 20.4% 1.037
beliau
7 Beliau sedia meluangkan 4 42 115 111 42 3.46
masa untuk memberi 1.3% 13.4% 36.6% 35.4% 13.4% .929
perhatian kepada guru
5 Beliau mudah difahami 9 58 106 102 39 3.33
2.9% 18.5% 33.8% 32.5% 12.4% 1.007

27 Beliau melaksanakan 5 45 132 106 26 3.33


cadangan-cadangan yang 1.6% 14.3% 42.0% 33.8% 8.3% .878
dikemukakan oleh guru-guru
63

Item Pernyataan Item Tidak Jarang- Sekali- Kerap Selalu Min


Perna jarang sekala kali SP
17 Beliau menyokong segala 8 42 135 108 21 3.29
tindakan yang dilakukan oleh 2.5% 13.4% 43.0% 34.4% 6.7% .874
guru-guru
29 Beliau mendapat persetujuan 11 60 115 102 26 3.23
guru-guru terlebih dahulu 3.5% 19.1% 36.6% 32.5% 8.3% .968
sebelum meneruskan sesuatu
perkara penting
3 Beliau melakukan perkara- 12 60 118 98 26 3.21
perkara kecil bagi 3.8% 19.1% 37.6% 31.2% 8.3% .973
membolehkannya disenangi
sebagai ahli dalam
masyarakat sekolah
11 Beliau mengambil berat 17 60 122 85 29 3.18
secara individu tentang hal- 5.4% 19.1% 38.9% 27.1% 9.2% 1.066
hal kebajikan guru
1 Beliau menghulurkan 51 67 123 56 16 2.73
pertolongan peribadi kepada 16.2% 21.3% 30.3% 17.8% 5.1% 1.098
guru-guru
19 Beliau menganggap semua 55 71 116 55 17 2.71
guru setaraf dengannya 17.5% 22.6% 36.9% 17.5% 5.4% 1.112
16 Beliau bertindak tanpa 54 78 106 60 16 2.70
berunding dahulu dengan 17.2% 24.8% 33.8% 19.1% 5.1% 1.116
guru
15 Beliau enggan menjelaskan 60 93 106 45 9 2.61
segala tindakannya 19.1% 29.6% 33.8% 14.3% 2.9% 1.965
10 Beliau suka bersendirian 51 91 113 49 10 2.61
16.2% 29.0% 36.0% 15.6% 3.2% 1.035
Min keseluruhan 3.1722
n = 314 orang

Jadual 4.9 menunjukkan nilai kekerapan dan peratusan gaya kepimpinan


pengetua dimensi bertimbang rasa berdasarkan pandangan guru. Didapati responden
memilih item 21 iaitu beliau bersedia melakukan perubahan-perubahan seramai 14
64

orang (4.5%) jarang-jarang, 80 (25.5%) sekali-sekala, 154 (49.0%) kerap kali, dan 65
(20.7%) sentiasa, (min = 3.99). Bagi item 23 iaitu beliau mudah didekati dan mesra
dengan semua guru terdapat seramai 10 orang (3.2%) memilih tidak pernah, 37
(11.8%) jarang-jarang, 85 (27.1%) sekali-sekala, 109 (34.7%) kerap kali, dan 73
(23.2%) sentiasa, (min = 3.63). Item 25 iaitu guru-guru berasa senang apabila
berbincang dengan beliau seramai 9 orang (2.9%) memilih tidak pernah, 39 (12.4%)
jarang-jarang, 93 (29.6%) sekali-sekala, 109 (34.7%) kerap kali, dan 64 (20.4%)
sentiasa, (min = 3.57).

Item 7 iaitu beliau sedia meluangkan masa untuk memberi perhatian kepada
guru seramai 4 orang (1.3%) memilih tidak pernah, 42 (13.4%) jarang-jarang, 115
(36.6%) sekali-sekala, 111 (35.4%) kerap kali, dan 42 (13.4%) sentiasa, (min =
3.46). Bagi item 7 iaitu beliau mudah difahami terdapat seramai 9 orang (2.9%)
memilih tidak pernah, 58 (18.5%) jarang-jarang, 106 (33.8%) sekali-sekala, 102
(32.5%) kerap kali, dan 39 (12.4%) sentiasa, (min = 3.33). Item 27 iaitu beliau
melaksanakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh guru-guru terdapat
seramai 5 (1.6%) memilih tidak pernah, 45 (14.3%) jarang-jarang, 132 (42.0%)
sekali-sekala, 106 (33.8%) kerap kali, dan 26 (8.3%) sentiasa, (min = 3.33).

Bagi item 17 iaitu beliau menyokong segala tindakan yang dilakukan oleh
guru-guru terdapat seramai 8 orang (2.5%) memilih tidak pernah, 42 (13.4%) jarang-
jarang, 135 (43.0%) sekali-sekala, 108 (34.4%) kerap kali, dan 21 (6.7%) sentiasa,
(min = 3.29). Untuk item 29 iaitu beliau mendapat persetujuan guru-guru terlebih
dahulu sebelum meneruskan sesuatu perkara penting, terdapat seramai 11 orang
(3.5%) memilih tidak pernah, 60 (19.1%) jarang-jarang, 115 (36.6%) sekali-sekala,
102 (32.5%) kerap kali, dan 26 (8.3%) sentiasa, (min = 3.23). Bagi item 3 iaitu
beliau melakukan perkara-perkara kecil bagi membolehkannya disenangi sebagai
ahli dalam masyarakat sekolah, terdapat seramai 12 orang (3.8%) memilih tidak
pernah, 60 (19.1%) jarang-jarang, 118 (37.6%) sekali-sekala, 98 (31.2%) kerap kali,
dan 26 (8.3%) sentiasa, (min = 3.21).

Seterusnya item 11 iaitu beliau mengambil berat secara individu tentang hal-
hal kebajikan guru terdapat seramai 17 orang (5.4%) memilih tidak pernah, 60
(19.1%) jarang-jarang, 122 (38.9%) sekali-sekala, 85 (27.1%) kerap kali, dan 29
(9.2%) sentiasa, (min = 3.18). Item 1 iaitu beliau menghulurkan pertolongan
65

peribadi kepada guru-guru seramai 51 orang (16.2%) memilih tidak pernah, 67


(21.3%) jarang-jarang, 123 (30.3%) sekali-sekala, 56 (17.8%) kerap kali, dan 16
(5.1%) sentiasa, (min = 2.73). Untuk item 19 iaitu beliau menganggap semua guru
setaraf dengannya seramai 55 orang (17.5%) memilih tidak pernah, 71 (22.6%)
jarang-jarang, 116 (36.9%) sekali-sekala, 55 (17.5%) kerap kali, dan 17 (5.4%)
sentiasa, (min = 2.71 ).

Item 16 iaitu beliau bertindak tanpa berunding dahulu dengan guru, terdapat
seramai 54 orang responden (17.2%) memilih tidak pernah, 78 (24.8%) jarang-
jarang, 106 (33.8%) sekali-sekala, 60 (19.1%) kerap kali, dan 16 (5.1%) sentiasa,
(min = 2.70). Bagi item 15 iaitu beliau enggan menjelaskan segala tindakannya,
seramai 60 orang (19.1%) memilih tidak pernah, 93 (29.6%) jarang-jarang, 106
(33.8%) sekali-sekala, 45 (14.3%) kerap kali, dan 9 (2.9%) sentiasa, (min = 2.61).
Item 10 iaitu beliau suka bersendirian terdapat seramai 51 orang (16.2%) memilih
tidak pernah, 91 (29.0% ) jarang-jarang, 113 (36.0%) sekali-sekala, 49 (15.6%) kerap
kali, dan 10 (3.2%) sentiasa, (min = 2.61 ).

4.4 Untuk Mengenal Pasti Tahap Stres Guru

Tahap guru adalah berdasarkan pada gaya kepimpinan pengetua yang


berstruktur dan pada gaya kepimpinan pengetua gaya bertimbang rasa.

4.4.1 Tahap Stres Guru Pada Gaya Berstruktur Pengetua

Tahap stres guru pada gaya kepimpinan pengetua yang berstruktur adalah
seperti Jadual 4.10.
66

Jadual 4.10 : Analisis Tahap Stres Guru Pada Gaya Kepimpinan Pengetua Dimensi
Berstruktur

Amat Min
Tiada Sedikit Amat Pasti
Item Pernyataan Item Sangat SP
tekanan Tekanan Tertekan Tertekan
Tertekan
2 Pengetua yang tidak 41 92 106 67 8 3.29
pernah memastikan 13.1% 29.3% 33.8% 21.3% 2.5% 1.025
guru untuk
memahami sikapnya
18 Pengetua yang tidak 33 66 128 69 18 3.09
menekankan segala 10.5% 21.0% 40.8% 22.0% 5.7% 1.037
arahan yang diberi
siap pada waktu yang
ditetapkan
12 Pengetua yang tidak 34 68 118 77 17 3.08
menetapkan tugas 10.8% 21.7% 37.6% 24.5% 5.4% 1.053
tertentu kepada setiap
guru
20 Pengetua yang tidak 26 70 125 70 23 3.02
menggalakkan semua 8.3% 22.3% 39.8% 22.3% 7.3% 1.036
guru menggunakan
prosedur kerja yang
sama
13 Pengetua yang tidak 27 76 101 91 19 3.00
menentukan jadual 8.6% 24.2% 32.2% 29.0% 6.1% 1.059
kerja yang perlu
dilaksanakan
14 Pengetua yang tidak 24 65 125 81 19 2.98
mengekalkan satu 7.6% 20.7% 39.8% 25.8% 6.1% 1.008
tahap pencapaian
yang tetap
24 Pengetua yang 36 71 100 75 31 2.97
meminta guru 11.5% 22.6% 31.8% 23.9% 9.9% 1.162
mengikut segala
peraturan dan syarat
kerja yang telah
ditetapkan
67

Item Pernyataan Item Tiada Sediki Amat Pasti Amat Min


tekanan Tekanan Tertekan Tertekan Sangat SP
tertekan
28 Pengetua yang tidak 21 61 116 86 29 2.86
memastikan semua 6.7% 19.4% 36.9% 27.4% 9.2% 1.057
guru menjalankan
tugas dengan
sepenuhnaya
8 Pengetua yang 14 61 102 84 53 2.68
mengkritik kerja- 4.5% 19.4% 32.5% 26.8% 16.9% 1.103
kerja guru yang tidak
bermutu
30 Pengetua yang tidak 13 50 100 109 42 2.63
menyelaraskan tugas 4.1% 15.9% 31.8% 34.7% 13.4% 1.035
guru-guru
26 Pengetua yang tidak 15 44 93 106 56 2.54
menjelaskan kepada 4.8% 14.0% 29.6% 33.8% 17.8% 1.084
guru apa yang
diharapkannya
4 Pengetua yang 68 98 90 49 9 2.47
proaktif dengan 21.7% 31.2% 28.7% 15.6% 2.9% 1.082
mencuba idea-idea
baru dalam
pentadbirannya
9 Pengetua yang 18 41 75 103 77 2.43
bercakap dengan 5.7% 13.1% 23.9% 32.8% 24.5% 1.106
gaya yang tidak boleh
dipersoalkan
22 Pengetua yang 94 86 73 46 14 2.35
memastikan semua 29.9% 27.4% 23.2% 14.6% 4.5% 1.188
guru memahami
peranannya di
sekolah
6 Pengetua yang 20 22 44 95 133 2.05
mentadbir secara 6.4% 7.0% 14.0% 30.3% 42.4% 1.191
paksaan
Min keseluruhan 2.7622

N = 314
68

Jadual 4.10 menunjukkan analisis tahap stres guru berdasarkan gaya


kepimpinan pengetua dimensi berstruktur. Berdasarkan analisis tersebut, nilai
kekerapan dan peratusan mengenai tahap stres guru mengikut item diketahui.
Didapati responden memilih item 2 iaitu pengetua yang tidak pernah memastikan
guru untuk memahami sikapnya sebagai item yang mempunyai min yang tertinggi
iaitu 3.29. Dalam item ini seramai 41 orang (13.1%) merasa tiada tekanan, 92
(29.3%) sedikit tekanan, 106 (33.8%) agak tertekan, 67 (21.3%) pasti tertekan dan 8
(2.5%) amat sangat tertekan. Item 18 iaitu pengetua yang tidak menekankan segala
arahan yang diberi siap pada waktu yang ditetapkan menunjukkan sebanyak 33 orang
(10.5%) memilih tiada tekanan, 66 (21.0%) sedikit tekanan, 128 (40.8%) agak
tertekan, 69 (22.0% ) pasti tertekan, 18 (5.7%) amat sangat tertekan, (min = 3.09).
Item 12 iaitu pengetua yang tidak menetapkan tugas tertentu kepada setiap guru
menunjukkan seramai 34 orang (10.8%) memilih tiada tekanan, 68 (21.7%) sedikit
tekanan, 118 (37.6%) agak tertekan, 77 (24.5%) pasti tertekan, 17 (5.4%) amat
sangat tertekan, (min = 3.08).

Item 20 iaitu pengetua yang tidak menggalakkan semua guru menggunakan


prosedur kerja yang sama mencatatkan seramai 26 orang (8.3%) memilih tiada
tekanan, 70 (22.3%) sedikit tekanan, 125 (39.8%) agak tertekan, 70 (22.3%) pasti
tertekan, dan 23 (7.3%) amat sangat tertekan, (min = 3.02). Item 13 iaitu pengetua
yang tidak menentukan jadual kerja yang perlu dilaksanakan merekodkan seramai 27
orang (8.6%) merasa tiada tekanan, 76 (24.2%) sedikit tekanan, 101 (32.2%) agak
tertekan, 91 (29.0%) pasti tertekan, dan 19 (6.1%) amat sangat tertekan, (min =
3.00). Item 14 iaitu pengetua yang tidak mengekalkan satu tahap pencapaian yang
tetap menunjukkan seramai 24 (7.6%) memilih tiada tekanan, 65 (20.7%) sedikit
tekanan, 125 (39.8% ) agak tertekan, 81 (25.8%) pasti tertekan, dan 19 (6.1%) amat
sangat tertekan, (min = 2.98).

Item 24 iaitu pengetua yang meminta guru mengikut segala peraturan dan
syarat kerja yang telah ditetapkan menunjukkan seramai 36 responden (11.5%)
memilih tiada tekanan, 71 (22.6%) sedikit tekanan, 100 (31.8%) agak tertekan, 75
(23.9%) pasti tertekan, dan 31 (9.9%) amat sangat tertekan, (min = 2.97). Item 28
iaitu pengetua yang tidak memastikan semua guru menjalankan tugas dengan
sepenuhnaya menunjukkan seramai 21 orang (6.7%) memilih tiada tekanan, 61
69

(19.4%) sedikit tekanan, 116 (36.9%) agak tertekan, 86 (27.4%) pasti tertekan, dan
29 (9.2%) amat sangat tertekan, (min = 2.86). Item 8 iaitu pengetua yang
mengkritik kerja-kerja guru yang tidak bermutu menunjukkan seramai 14 orang
(4.5%) memilih tiada tekanan, 61 (19.4%) sedikit tekanan, 102 (32.5%) agak
tertekan, 84 (26.8%) pasti tertekan, dan 53 (16.9%) amat sangat tertekan, (min =
2.68).

Item 30 iaitu pengetua yang tidak menyelaraskan tugas guru-guru


menunjukkan sebanyak 13 orang (4.1%) memilih tiada tekanan, 50 (15.9%) sedikit
tekanan, 100 (31.8%) agak tertekan, 109 (34.7%) pasti tertekan, dan 42 (13.4%) amat
sangat tertekan, (min = 2.63). Item 26 iaitu pengetua yang tidak menjelaskan kepada
guru apa yang diharapkannya menunjukkan sebanyak 15 (4.8%) memilih tiada
tekanan, 44 (14.0%) sedikit tekanan, 93 (29.6%) agak tertekan, 106 (33.8%) pasti
tertekan, dan 56 (17.8%) amat sangat tertekan, (min = 2.54). Item 4 iaitu pengetua
yang proaktif dengan mencuba idea-idea baru dalam pentadbirannya menunjukkan
sebanyak 68 orang (21.7%) memilih tiada tekanan, 98 (31.2%) sedikit tekanan, 90
(28.7%) agak tertekan, 49 (15.6%) pasti tertekan, dan 9 (2.9%) amat sangat tertekan,
(min = 2.47).

Item 9 iaitu pengetua yang bercakap dengan gaya yang tidak boleh
dipersoalkan menunjukkan sebanyak 18 orang (5.7%) memilih tiada tekanan, 41
(13.1%) sedikit tekanan, 75 (23.9%) agak tertekan, 103 (32.8%) pasti tertekan, dan
77 (24.5%) amat sangat tertekan, (min = 2.43). Item 22 iaitu pengetua yang
memastikan semua guru memahami peranannya di sekolah menunjukkan sebanyak
94 responden (29.9%) merasa tiada tekanan, 86 (27.4%) sedikit tekanan, 73 (23.2%)
agak tertekan, 46 (14.6%) pasti tertekan, dan 14 (4.5%) amat sangat tertekan, (min =
2.35). Item 6 iaitu pengetua yang mentadbir secara paksaan menunjukkan sebanyak
20 orang (6.4%) memilih tiada tekanan, 22 (7.0%) sedikit tekanan, 44 (14.0%) agak
tertekan, 95 (30.3%) pasti tertekan, dan 133 (42.4%) amat sangat tertekan, (min =
2.05).
70

4.4.2 Tahap Stres Guru Pada Gaya Timbang Rasa Pengetua

Tahap stres guru pada gaya kepimpinan pengetua yang timbang rasa adalah
seperti Jadual 4.11.

Jadual 4.11 : Analisis Tahap Stres Guru Pada Gaya Kepimpinan Pengetua Dimensi
Timbang Rasa

Amat Min
Tiada Sedikit Amat Pasti
Item Pernyataan Item Sangat SP
tekanan Tekanan Tertekan Tertekan
Tertekan
1 Pengetua yang tidak 72 103 92 37 9 3.60
menghulurkan 22.9% 32.8% 29.3% 11.8% 2.9% 1.071
pertolongan
peribadi kepada
guru
11 Pengetua yang tidak 31 75 83 90 35 2.93
mengambil berat 9.9% 23.9% 26.4% 28.7 11.1% 1.168
secara individu
tentang hal-hal
kebajikan guru
7 Pengetua yang tidak 28 52 102 97 34 2.81
meluangkan masa 8.9% 16.6% 32.5% 30.9% 10.8% 1.123
untuk memberi
perhatian kepada
guru
21 Pengetua yang tidak 18 62 108 92 33 2.80
bersedia melakukan 5.7% 19.7% 34.4% 29.3% 10.5% 1.064
perubahan
19 Pengetua yang 36 46 92 86 54 2.76
menganggap semua 11.5% 14.6% 29.3% 27.4% 17.2% 1.230
guru tidak setaraf
dengannya
27 Pengetua yang tidak 19 50 107 108 30 2.75
melaksanakan 6.1% 15.9% 34.1% 34.4% 9.6% 1.032
cadangan-cadangan
yang di-kemukakan
oleh guru-guru
71

10 Pengetua yang tidak 35 46 71 97 65 2.65


suka bergaul 11.1% 14.6% 22.6% 30.9% 20.7% 1.269
dengan warga
sekolah
29 Pengetua yang tidak 17 33 100 112 52 2.53
mendapatkan 5.4% 10.5% 31.8% 35.7% 16.6% 1.058
persetuju an guru-
guru terlebih dahulu
sebelum menerus-
kan sesuatu perkara
penting
23 Pengetua yang tidak 22 37 81 95 79 2.48
mudah didekati dan 7.0% 11.8% 25.8% 30.3% 25.2% 1.188
tidak mesra
15 Pengetua yang 13 34 87 127 53 2.45
enggan menjelaskan 4.1% 10.8% 27.7% 40.4% 16.9% 1.026
segala tindakannya
16 Pengetua yang 8 34 71 114 84 2.44
bertindak tanpa 2.5% 10.8% 22.6% 36.3% 26.8% 2.668
berunding dahulu
dengan guru
5 Pengetua yang 19 38 81 98 78 2.43
sukar difahami 6.1% 12.1% 25.8% 31.2% 24.8% 1.163
25 Pengetua yang tidak 20 32 72 114 76 2.38
senang berbincang 6.4% 10.2% 22.9% 36.3% 24.2% 1.145
dengan guru-guru
17 Pengetua yang tidak 8 26 83 116 81 2.25
menyokong segala 2.5% 8.3% 26.4% 36.9% 25.8% 1.012
tindakan yang
dilakukan oleh guru
3 Pengetua yang 158 70 65 15 6 1.86
melakukan perkara- 50.3% 22.3% 20.7% 4.8% 1.9% 1.028
perkara kecil untuk
membolehkannya
disenangi sebagai
ahli dalam
masyarakat sekolah
Min Keseluruhan 2.6051
N = 314
72

Jadual 4.11 menunjukkan analisis tahap stres guru berdasarkan gaya


kepimpinan pengetua dimensi bertimbang rasa. Berdasarkan analisis tersebut, nilai
kekerapan dan peratusan mengenai tahap stres guru mengikut item diketahui.
Didapati responden memilih item 1 iaitu pengetua yang tidak menghulurkan
pertolongan peribadi kepada guru mempunyai min yang tertinggi iaitu 3.60. Dalam
item ini terdapat seramai 72 (22.9%) merasa tiada tekanan, 103 (32.8%) sedikit
tekanan, 92 (29.3%) agak tertekan, 37 (11.8%) pasti tertekan dan 9 (2.9%) amat
sangat tertekan, (min = 3.60). Item 11 iaitu Pengetua yang tidak mengambil berat
secara individu tentang hal-hal kebajikan guru , mencatatkan seramai 31 orang
(9.9%) merasa tiada tekanan, 75 (23.9%) sedikit tekanan, 83 (26.4%) agak tertekan,
90 (28.7) pasti tertekan, dan 35 (11.1%) amat sangat tertekan, (min = 2.93). Item 7
iaitu pengetua yang tidak meluangkan masa untuk memberi perhatian kepada guru,
mencatatkan seramai 28 (8.9%) merasa tiada tekanan, 52 (16.6%) sedikit tekanan,
102 (32.5%) agak tertekan, 97 (30.9%) pasti tertekan, dan 34 (10.8%) amat sangat
tertekan, (min = 2.81).

Item 21 iaitu pengetua yang tidak bersedia melakukan perubahan,


mencatatkan seramai 18 (5.7%) merasa tiada tekanan, 62 (19.7%) sedikit tekanan,
108 (34.4%) agak tertekan, 92 (29.3%) pasti tertekan, dan 33 (10.5%) amat sangat
tertekan, (min = 2.80). Item 19 iaitu pengetua yang menganggap semua guru tidak
setaraf dengannya, mencatatkan seramai 36 orang (11.5%) merasa tiada tekanan, 46
(14.6%) sedikit tekanan, 92 (29.3%) agak tertekan, 86 (27.4%) pasti tertekan, dan 86
(27.4%) amat sangat tertekan, (min = 2.76). Item 27 iaitu pengetua yang tidak
melaksanakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh guru-guru, mencatatkan
seramai 19 (6.1%) merasa tiada tekanan, 50 (15.9%) sedikit tekanan, 107 (34.1%)
agak tertekan, 108 (34.4%) pasti tertekan, dan 30 (9.6%) amat sangat tertekan, (min
= 2.75).

Item 10 iaitu pengetua yang tidak suka bergaul dengan warga sekolah,
mencatatkan seramai 35 orang (11.1%) merasa tiada tekanan, 46 (14.6%) sedikit
tekanan, 71 (22.6%) agak tertekan, 97 (30.9%) pasti tertekan, dan 65 (20.7%) amat
sangat tertekan, (min = 2.65). Item 29 iaitu pengetua yang tidak mendapatkan
persetujuan guru-guru terlebih dahulu sebelum meneruskan sesuatu perkara penting,
mencatatkan seramai 17 (5.4%) merasa tiada tekanan, 33 (10.5%) sedikit tekanan,
73

100 (31.8%) agak tertekan, 112 (35.7%) pasti tertekan, dan 52 (16.6%) amat sangat
tertekan, (min = 2.53). Item 23 iaitu pengetua yang tidak mudah didekati dan tidak
mesra, mencatatkan seramai 22 (7.0%) merasa tiada tekanan, 37 (11.8%) sedikit
tekanan, 81 (25.8%) agak tertekan, 95 (30.3%) pasti tertekan, dan 79 (25.2%) amat
sangat tertekan, (min = 2.48).

Item 15 iaitu pengetua yang enggan menjelaskan segala tindakannya,


mencatatkan seramai 13 (4.1%) merasa tiada tekanan, 34 (10.8%) sedikit tekanan, 87
(27.7%) agak tertekan, 127 (40.4%) pasti tertekan, dan 53 (16.9%) amat sangat
tertekan, (min = 2.45). Item 16 iaitu pengetua yang bertindak tanpa berunding
dahulu dengan guru, mencatatkan seramai 8 (2.5%) merasa tiada tekanan, 34 (10.8%)
sedikit tekanan, 71 (22.6%) agak tertekan, 114 (36.3%) pasti tertekan, dan 84
(26.8%) amat sangat tertekan, (min = 2.44). Item 5 iaitu pengetua yang sukar
difahami, mencatatkan seramai 19 (6.1%) merasa tiada tekanan, 38 (12.1%) sedikit
tekanan, 81 (25.8%) agak tertekan, 98 (31.2%) pasti tertekan, dan 78 (24.8%) amat
sangat tertekan, (min = 2.43).

Item 25 iaitu pengetua yang tidak senang berbincang dengan guru-guru,


mencatatkan seramai 20 orang (6.4%) merasa tiada tekanan, 32 (10.2%) sedikit
tekanan, 72 (22.9%) agak tertekan, 114 (36.3%) pasti tertekan, dan 76 (24.2%) amat
sangat tertekan, (min = 2.38). Item 17 iaitu pengetua yang tidak menyokong segala
tindakan yang dilakukan oleh guru, mencatatkan seramai 8 orang (2.5%) merasa
tiada tekanan, 26 (8.3%) sedikit tekanan, 83 (26.4%) agak tertekan, 116 (36.9%)
pasti tertekan, dan 81 (25.8%) amat sangat tertekan, (min = 2.25). Item 3 iaitu
pengetua yang melakukan perkara-perkara kecil untuk membolehkannya disenangi
sebagai ahli dalam masyarakat sekolah, mencatatkan seramai 158 (50.3%) merasa
tiada tekanan, 70 (22.3%) sedikit tekanan, 65 (20.7%) agak tertekan, 15 (4.8%) pasti
tertekan, dan 6 (1.9%) amat sangat tertekan, (min = 1.86).

Analisis dapatan dari aspek tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan
pengetua dilakukan dengan meletakkan kategori sedikit tekanan, agak tertekan dan
pasti tertekan. Min daripada jawapan responden dikategorikan kepada skala berikut:
74

Jadual 4.12 : Skala Tahap Stres

Skala Kategori
1.00 - 2.33 Sedikit Tekanan / Rendah
2.34 - 3.66 Agak Tertekan / Sederhana
3.67 – 5.00 Pasti Tertekan / Tinggi

Jadual 4.13 : Min dan Tahap Stres pada Gaya Kepimpinan Pengetua

Stres Min Tahap stres


Stres pada gaya berstruktur 2.762 Tinggi
Stres pada gaya bertimbang rasa 2.605 Sederhana
Stres keseluruhan 2.684 Tinggi

Kesimpulannya, tahap stres responden (guru) pada gaya kepimpinan pengetua


yang berstruktur adalah sederhana atau agak tertekan (min = 2.762). Tahap stres
responden pada gaya bertimbang rasa pengetua adalah juga sederhana atau agak
tertekan (min = 2.60). Skala tahap stres (Rajah 4.12) adalah rendah atau sedikit
tekanan (min = 1.00 - 2.33), sederhana atau agak tertekan (min = 2.34 - 3.66) dan
tinggi atau pasti tertekan (min = 3.67 – 5.00).

4.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis kajian adalah untuk melihat perbezaan dan hubungan antara


pembolehubah. Untuk melihat perbezaan tahap stres di kalangan guru-guru
berdasarkan faktor demografi (jantina, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan dan sesi persekolahan), penyelidik telah menggunakan Ujian-t. Ia
digunakan untuk menguji wujudnya perbezaan di antara min satu pebolehubah bagi
dua kumpulan sampel yang tidak saling bergantungan. Di dalam kajian ini, min
antara dua pebolehubah akan dibandingkan. Nilai ”p“ yang digunakan ialah 0.05
untuk menentukan aras signifikan bagi menguji hipotesis null, iaitu tidak terdapat
perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi demografi (jantina, sebagai guru
kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi persekolahan).
75

Untuk melihat perbezaan tahap stres di kalangan guru-guru berdasarkan


faktor demografi (umur, pengalaman mengajar dan status perkahwinan,), penyelidik
menggunakan One-Way ANOVA. Ia digunakan untuk menguji wujudnya perbezaan
di antara min satu pembolehubah bagi lebih dari dua kumpulan yang tidak saling
bergantungan. Nilai ”p“ yang digunakan ialah 0.05 untuk menentukan aras
signifikan bagi menguji hipotesis null iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru dari segi demografi (umur, pengalaman mengajar dan status
perkahwinan). Pernyataan hipotesis dan hasil pengujian hipotesis adalah seperti
berikut:

4.5.1 Hipotesis Pertama (Ho 1.1) Iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
Signifikan Tahap Stres Guru Dari Segi Jantina

Jadual 4.14 : Tahap Stres Guru Dengan Jantina

Jantina Min SP Ujian-t Signifikan, p


Tahap stres Lelaki 2.826 .681
2.832 0.005
Perempuan 2.622 .543
Signifikan pada aras keyakinan 0.05 (p < 0.05). Ho ditolak.

Jadual 4.14 menunjukkan tahap stres guru dengan jantina. Berdasarkan


jadual didapati nilai p = 0.005 lebih kecil daripada nilai aras signifikan yang
ditetapkan 0.05. Ini bermaksud hipotesis null, Ho1.1 ditolak dan menerima Ha. Ini
bermakna terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi jantina.
76

4.5.2 Hipotesis Kedua (Ho 1.2) Iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
Signifikan Tahap Stres Guru Dari Segi Umur

Jadual 4.15 : Analisis Skor Min Dan Anova Sehala Perbandingan Tahap Stres
Guru Dengan Umur

Umur Min Sisihan Lazim


20 – 30 tahun 2.623 .577
Tahap stres 31 – 40 tahun 2.649 .548
41 – 50 tahun 2.745 .634
51 tahun ke atas 2.870 .727
ANOVA (SEHALA)
Dk Jumlah Min Kuasa Nisbah F Sig. p
Kuasa Dua Dua
Antara kumpulan 3 1.508 .503
Dalam kumpulan 310 109.079 .352 1.428 .234
Jumlah 313 110.587
Signifikan pada aras p = 0.05 (p > 0.05). Ho diterima.

Jadual 4.15 menunjukkan perbandingan tahap stres guru dengan umur.


Didapati tahap stres yang paling tinggi ialah guru yang berumur 51 tahun ke atas
(min = 2.86), diikuti guru yang yang berumur 41-50 tahun (min = 2.744), kemudian
guru yang berumur 31-40 tahun (min = 2.64) dan yang terendah adalah guru yang
berumur 20-30 tahun (min = 2.62). Berdasarkan jadual Anova Sehala, analisis
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dengan umur.
Nilai `p’ yang diperolehi ialah 0.234, manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah
0.05 (5%). Nilai `p’ yang lebih tinggi menunjukkan hipoteris null di diterima.
77

4.5.3 Hipotesis ketiga (Ho 1.3) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru dari segi pengalaman mengajar.

Jadual 4.16 : Analisis Skor Min Dan ANOVA Sehala Perbandingan Tahap Stres
Guru Dengan Pengalaman Mengajar

Pengalaman
Min Sisihan Lazim
Mengajar
Tahap stres 1 – 10 tahun 2.604 .557
11 – 20 tahun 2.717 .601
21 – 30 tahun 2.812 .647
ANOVA (SEHALA)
Dk Jumlah Min Kuasa Nisbah F Sig. p
Kuasa Dua Dua
Antara kumpulan 2 2.064 1.032
Dalam kumpulan 311 108.523 .349 2.958 .053
Jumlah 313 110.587
Signifikan pada aras p = 0.05, (p > 0.05). Ho diterima.

Jadual 4.16 menunjukkan analisis skor min dan ANOVA Sehala


perbandingan tahap stres guru dengan pengalaman mengajar. Berdasarkan jadual
didapati min tahap stres guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 1
hingga 10 tahun ialah 2.603. Min tahap stres guru yang mempunyai pengalaman
mengajar selama 11 hingga 20 tahun ialah 2.717, manakala guru yang mempunyai
pengalaman mengajar selama 21 hingga 30 tahun pula ialah 2.811. Berdasarkan
jadual Anova Sehala, nilai `p’ yang diperolehi ialah 0.053, iaitu lebih besar
berbanding aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05 (5%). Analisis ini
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dengan
pengalaman mengajar. Nilai `p’ yang lebih tinggi menunjukkan hipoteris null di
diterima.
78

4.5.4 Hipotesis Keempat (Ho 1.4) Iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
Signifikan Tahap Stres Guru Dari Segi Status Perkahwinan

Jadual 4.17 : Analisis Skor Min Dan ANOVA Sehala Perbandingan Tahap Stres
Guru Dengan Status Perkahwinan

Status
Min Sisihan Lazim
Perkahwinan
Bujang 2.682 .560
Tahap stres
Berkahwin 2.688 .605
Duda / Janda /
2.500 .630
Berpisah / Balu
ANOVA (SEHALA)
Dk Jumlah Min Kuasa Nisbah F Sig. p
Kuasa Dua Dua
Antara kumpulan 2 .173 .087
Dalam kumpulan 311 110.414 .355 .244 .784
Jumlah 313 110.587
Signifikan pada aras p = 0.05, (p > 0.05). Ho diterima

Jadual 4.17 menunjukkan analisis skor min dan ANOVA Sehala


perbandingan tahap stres guru dengan status perkahwinan. Berdasarkan jadual
didapati min tahap stres guru bujang ialah 2.682, guru berkahwin ialah 2.687 dan
guru duda/janda/berpisah/balu ialah 2.50. Berdasarkan jadual ANOVA Sehala pula
didapati nilai `p’ yang diperolehi ialah 0.784, iaitu lebih besar berbanding aras
signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05 (5%). Analisis ini menunjukkan tidak terdapat
perbezaan yang signifikan tahap stres guru dengan pengalaman mengajar. Nilai `p’
yang lebih tinggi menunjukkan hipoteris null di diterima.
79

4.5.5 Hipotesis Kelima (Ho 1.5) Iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
Signifikan Tahap Stres Guru Sebagai Guru Kelas

Jadual 4.18 : Tahap Stres Guru Dengan Sebagai Guru Kelas

Sebagai Guru Sisihan


Min Ujian-t Sig. p
Kelas Lazim
Tahap stres
Tidak 2.715 .608
.757 .385
Ya 2.661 .585
Signifikan pada aras p = 0.05, (p > 0.05). Ho diterima.

Jadual 4.18 menunjukkan tahap stres guru dengan sebagai guru kelas.
Daripada jadual didapati nilai p = 0.385 lebih besar daripada nilai aras signifikan
yang ditetapkan 0.05. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap
stres guru sebagai guru kelas, maka hipotesis null, Ho diterima dan menolak Ha.

4.5.6 Hipotesis Keenam (Ho 1.6) Iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
Signifikan Tahap Stres Guru Segi Mengajar Kelas Peperiksaan

Jadual 4.19 : Tahap Stres Guru Dengan Mengajar Kelas Peperiksaan

Mengajar Kelas Min Sisihan Ujian-t Sig. p


Tahap stres Peperiksaan Lazim
guru Tidak 2.707 .569
.01 .979
Ya 2.668 .611
Signifikan pada aras p = 0.05, (p > 0.05). Ho diterima.

Jadual 4.9 menunjukkan tahap stres guru dengan mengajar kelas peperiksaan.
Berdasarkan jadual menunjukkan bahawa nilai p = 0.979 lebih besar daripada nilai
aras signifikan yang ditetapkan 0.05. Ini bermaksud Ho tidak dapat ditolak, iaitu
tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi sama ada
mengajar kelas peperiksaan atau tidak.
80

4.5.7 Hipotesis ketujuh (Ho 1.7) iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
Signifikan Tahap Stres Guru Dari Sesi Persekolahan

Jadual 4.20 : Tahap Stres Guru Dengan Sesi Persekolahan

Sesi Min Sisihan Lazim Ujian-t Sig. p


Tahap stres Pagi 2.665 .617
.886 .347
Petang 2.723 .545
Signifikan pada aras p = 0.05, (p > 0.05). Ho diterima.

Jadual 4.20 menunjukkan tahap stres guru dengan sesi persekolahan.


Berdasarkan jadual menunjukkan bahawa nilai p = 0.347 lebih besar daripada nilai
aras signifikan yang ditetapkan 0.05. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan yang
signifikan tahap stres guru dari segi sesi persekolahan, maka hipotesis null, Ho
diterima dan menolak Ha.

4.5.8 Menguji Hipotesis Kelapan

Berikut adalah ujian untuk mengkaji hubungan antara gaya kepimpinan


pengetua dengan tahap stres guru. Tahap stres guru pada gaya berstruktur pengetua
dikaitkan dengan gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur. Tahap stres guru
pada gaya timbang rasa pengetua dikaitkan dengan gaya kepimpinan pengetua
dimensi timbang rasa. Pengujian berbentuk inferensi korelasi ini adalah untuk
mengukur kekuatan hubungan dan kekuatan tahap hubungan antara dua
pembolehubah. Kekuatan hubungan adalah sama ada positif atau negatif, manakala
kekuatan tahap hubungan adalah sama ada tinggi atau rendah. Model korelasi
pearson telah digunakan untuk menentukan korelasi tersebut dan keputusan ini
digunakan untuk menguji hipotesis berikut:

Hipotesis kelapan (Ho 2.1) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres guru.
81

Jadual 4.21 : Analisis Korelasi Antara Gaya Kepimpinan Pengetua Dimensi


Berstruktur Dengan Stres Guru (Pada Gaya Berstruktur Pengetua)

Min Sisihan Lazim Indeks Korelasi, Sig. p


r (1 arah)
Gaya Berstruktur 3.645 .489
-.159(**) .002
Tahap stres 2.762 .506
** Signifikan pada 0.01 (1 arah), (p < 0.01). Ho ditolak.

Jadual 4.21 menunjukkan analisis korelasi antara gaya kepimpinan pengetua


dimensi berstruktur dengan stres guru (pada gaya berstruktur pengetua). Daripada
jadual tersebut menunjukkan pekali korelasi, r bagi gaya kepimpinan dimensi
berstruktur dengan tahap stres guru adalah bersamaan -.159. Nilai p yang diperolehi
(0.002) adalah lebih kecil dari aras signifikan (p) yang ditetapkan (0.01). Menurut
Rowntree (1981) dalam Mohd. Najib (2003), nilai ini menunjukkan hubungan yang
sangat lemah. Ini bermakna hipotesis null ditolak dan menerima Ha. Maka hasil
kajian ialah terdapat hubungan yang signifikan pada tahap yang sangat lemah dan
negatif antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres
guru pada gaya kepimpinan pengetua yang berstruktur.

Hubungan antara tahap stres guru pada gaya kepimpinan pengetua yang
mengamalkan gaya berstruktur dapat dilihat secara lebih jelas menerusi plot graf
dalam Rajah 4.1
82

4.5

4.0

TAHAP STRES GURU


3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0
1 2 3 4 5 6

GAYA BERSTRUKTUR PENGETUA

Rajah 4.1 : Plot Hubungan Tahap Stres Guru Pada Gaya Kepimpinan Pengetua
Dimensi Berstruktur

4.5.9 Menguji Hipotesis Kesembilan

Hipotesis Kesembilan (Ho 2.2) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara gaya kepimpinan pengetua dimensi bertimbang rasa dengan tahap stres guru

Jadual 4.22 : Analisis Korelasi Antara Gaya Kepimpinan Pengetua Dimensi


Timbang Rasa Dengan Stres Guru (Pada Gaya Timbang Rasa Pengetua)

Min Sisihan Lazim Indeks korelasi, Sig. p


r (1 arah)
Gaya Timbang rasa 3.172 .504
0.080 0.079
Tahap stres 2.605 .749
Signifikan pada aras 0.05 (1 arah). (p > 0.05). Ho diterima.
83

Jadual 4.22 menunjukkan analisis korelasi antara gaya kepimpinan pengetua


dimensi timbang rasa dengan stres guru (pada gaya timbang rasa pengetua). Jadual
tersebut menunjukkan pekali korelasi, r bagi gaya kepimpinan dimensi timbang rasa
dengan tahap stres guru adalah bersamaan 0.080. Menurut Rowntree, (1981) dalam
Mohd. Najib (2003), nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Nilai
signifikan, p (0.079) yang lebih besar dari nilai p yang ditetapkan (0.05)
menunjukkan hipotesis null tidak dapat ditolak. Ini bermakna tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi timbang rasa
dengan tahap stres guru pada gaya timbang rasa pengetua .

Hubungan antara tahap stres guru pada gaya kepimpinan pengetua


yang mengamalkan gaya bertimbang rasa dapat dilihat secara lebih jelas menerusi
plot graf dalam Rajah 4.2.

6
Tahap Stres Guru

0
1 2 3 4 5 6

Gaya Timbang Rasa Pengetua

Rajah 4.2 : Plot Hubungan Tahap Stres Guru Pada Gaya Kepimpinan Pengetua
Dimensi Timbang Rasa
84

BAB 5

PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

5.1 Pendahuluan

Bab ini membincangkan keputusan yang dinyatakan dalam bab 4. Bab ini
mengandungi enam perkara, iaitu (i) ringkasan kajian, (ii) membincangkan
keputusan dengan membuat implikasi berdasarkan kajian lepas atau teori, (iii)
menjawab hipotesis kajian dari bab 1, (iv) membuat cadangan tindakan berdasarkan
keputusan kajian, (v) membuat cadangan tentang kajian lanjutan, dan (vi) membuat
kesimpulan tentang perolehan kajian.

5.2 Ringkasan Kajian

Kajian ini dilakukan sebagai usaha untuk menambah serta mengembangkan


lagi pengetahuan mengenai gaya kepimpinan pengetua dari dimensi mengutamakan
berstruktur dan bertimbang rasa dan hubungannya dengan stres guru berdasarkan
gaya kepimpinan pengetua yang berkenaan. Hal ini dirasakan perlu diketahui untuk
melihat tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua mengikut pandangan
guru. Perkara ini perlu bagi pihak yang berkaitan dengan pendidikan sama ada
sekolah, pejabat pelajaran daerah, negeri atau kementerian untuk merancang program
pencegahan agar stres guru berada dalam keadaan terkawal.

Kajian ini bertujuan untuk melihat dan mengenal pasti gaya


kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru di lapan buah sekolah harian
biasa yang mempunyai dua sesi persekolahan di daerah Muar. Lokasi dipilih kerana
ianya mampu memberi maklumat berdasarkan kehendak kajian iaitu melihat gaya
kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru dan hubungannya dengan stres
guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua.
85

Antara soalan atau hipotesis kajian yang dikemukan dalam kajian ini ialah
mengenalpasti perbezaan tahap stres guru dari segi dari segi jantina, umur,
pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan dan sesi/sidang persekolahan. Selain itu, kajian ini juga untuk
mengenalpasti hubungan antara stres dengan faktor gaya kepimpinan pengetua
dimensi pendayautamaan struktur dan dimensi bertimbang rasa.

Dalam kajian ini, stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua


merupakan pebolehubah bersandar, manakala faktor demografi seperti jantina, umur,
pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan dan sesi/sidang persekolahan merupakan pembolehubah bebas.

Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan secara soal selidik. Alat kajian
yang digunakan adalah terdiri daripada satu set soal selidik yang terdiri daripada tiga
bahagian. Bahagian A terdiri daripada butir-butir diri sampel iaitu jantina, umur,
pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan dan sesi/sidang persekolahan. Bahagian B soal selidik ini mempunyai
30 item yang menyentuh tentang gaya kepimpinan pengetua dari dimensi
pendayautamaan struktur dan bertimbang rasa. Bahagian C pula mengandungi 30
item yang menyentuh tentang tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan
pengetua.

Bagi memproses data, data yang diperolehi daripada soal selidik yang
diedarkan kepada responden akan dianalisis menggunakan program ”Statistical
Package For the Social Sciences” (SPSS) versi 11.5 yang dapat digunakan untuk
mengenalpasti pebolehubah-pembolehubah yang dikaji dari segi kekerapan. Bagi
melihat sama ada terdapat perbezaan yang signifikan pengkaji telah menggunakan
Ujian-t dan ANOVA. Selain itu kaedah kekerapan dan peratusan juga digunakan
untuk melihat tahap stres dalam setiap item.

5.3 Keputusan dan implikasi kajian

Bahagian ini akan membincangkan keputusan dan implikasi kajian.


Berdasarkan kajian didapati gaya kepimpinan pengetua dalam kedua-dua dimensi
86

iaitu dimensi berstruktur dan timbang rasa adalah tinggi pada pandangan guru.
Kebanyakan item dalam kedua-dua dimensi mempunyai min yang lebih dari 3.00.
Ini menunjukkan pengetua di sekolah-sekolah yang dikaji mengamalkan tinggi dalam
kedua-dua dimensi gaya tersebut.

Kajian juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara gaya


kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres guru (r = -0.159 dan p =
0.002). Walaupun hubungan tersebut adalah pada tahap yang sangat lemah dan
hubungannya adalah secara negatif, namun terdapat item-item tertentu yang
menyebabkan stres guru. Ini bermakna semakin kurang gaya berstruktur pengetua
maka semakin tinggi tahap stres guru. Walaubagaimana pun tahap stres guru adalah
berbeza mengikut item gaya berstruktur tersebut.

Kajian mendapati tidak terdapat hubungan yang signifikan gaya kepimpinan


pengetua dimensi timbang rasa dengan tahap stres guru. Hasil kajian mendapati apa
pun gaya kepimpinan pengetua, pasti ada guru yang berada pada tahap amat tertekan.
Ini ditunjukkan oleh hasil kajian yang tidak ada yang mendapat skor kosong peratus
pada setiap item dalam kedua-dua dimensi kepimpinan. Ini menjelaskan mengapa
hubungan antara gaya kepimpinan kedua-dua dimensi dengan tahap stres guru berada
pada tahap yang sangat lemah dan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Ini
berbeza dengan kajian Tee dan Azizi (2006), yang mendapati tahap stres kerja di
kalangan guru berada pada tahap yang sederhana. Faktor yang telah dikenal pasti
sebagai faktor utama stres kerja di kalangan responden ialah faktor salah laku pelajar
(min = 3.43). Ini diikuti oleh faktor kekangan masa dan sumber (min = 2.97), faktor
penghargaan (min = 2.90) dan faktor perhubungan interpersonal (min = 2.85).
Noriah (1995), pula telah menunjukkan bahawa guru-guru yang menghadapi stres
dan `burnout’ akan meninggalkan profesion perguruan sebelum tamat tempoh
perkhidmatan. Kajian Noriah (1995), juga menunjukkan bahawa tekanan pekerjaan
di kalangan guru-guru telah meningkat. Tekanan ini timbul dari berbagai punca
seperti kekangan masa, beban tugas yang berlebihan, tingkah laku pelajar, rakan
sekerja, dan juga polisi yang dibuat oleh pihak pentadbir.

Semua faktor utama yang menyebabkan stres yang dikaji oleh Tee dan Azizi
(2006) dan Noriah (1995) ini walaupun berlaku di sekolah tetapi hanya secara tidak
87

langsung dengan gaya kepimpinan pengetua. Ini berbeza dengan kajian pengkaji
yang berkaitan secara secara langsung dengan gaya kepimpinan pengetua.

Walaubagaimana pun, pengetahuan mengenai cara menangani stres perlu


diberi kepada guru agar guru sentiasa berada dalam emosi yang stabil dan dapat
mengawal tekanan. Pembelajaran mengenai psikologi manusia membolehkan
seseorang lebih mudah memahami manusia iaitu diri sendiri dan juga orang lain.
Guru merupakan profesion yang memerlukan pengetahuan dan pengamalan ilmu
psikologi kerana kerjaya guru merupakan kerjaya yang berhubung secara langsung
dengan manusia. Watts dan Short (1990) dalam Nor’Azian (2003) menyatakan
keadaan stres yang berpanjangan boleh menyebabkan penarikan diri dari kerja
mereka sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologi. Untuk itu langkah mengawal
emosi perlu diketahui oleh setiap individu. Menurut Mohd Azhar (2004), langkah
pertama dalam membuat penyesuaian pada stres adalah mengenal pasti tahap tekanan
yang dialami. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara :

i. Memahami proses dan kesan tekanan


ii. Mengenal pasti punca-punca utama tekanan
iii. Mengenali dan mengetahui bila tekanan itu berlaku ataupun akan berlaku
iv. Membentuk beberapa cara yang sesuai bagi mengatasi tekanan yang kerap
dihadapi
v. Melatih diri mengatasi tekanan dengan cara ditetapkan terlebih dahulu
vi. Kenali bentuk tekanan yang dapat membantu kita mengembangkan diri

Seseorang individu perlu mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Ini dapat
membantu individu untuk mengendali tekanan yang dihadapi. Kebolehan mengenal
diri dan mengendali tekanan membolehkan individu tersebut menghadapi sebarang
tekanan dalam keadaan emosi yang stabil.

Menurut Shahril (2000), pengetua perlu mempunyai tahap kecerdasan (IQ)


dan kecerdasan emosi yang seimbang (EQ). Ciri ini penting bagi membolehkan
pengetua menangani masalah yang dihadapi secara rasional. Ketidakstabilan emosi
akan mempengaruhi sikap dan tingkah kepimpinan pengetua terhadap tugas dan gaya
kepemimpinannya. Pengetua yang terlalu emosional didapati lebih mudah
mengalami stres dan sukar diajak berunding. Mereka lebih cenderung mengamalkan
88

gaya kepemimpinan autokratik, manakala pengetua yang stabil emosinya lebih


mudah diajak berunding dan cenderung mengamalkan gaya kepemimpinan
demokratik.

Stres kerja pada tahap yang tinggi biasanya akan membawa kepada
ketidakpuasan kepada kerja, sikap suka mengelak dan pengabaian kerja. Namun gaya
kepimpinan pengetua tidak akan mempengaruhi tahap stres guru jika guru mampu
mengawal emosinya dan memahami situasi peranan yang perlu dilaksanakan oleh
pengetua. Kawalan emosi pada tahap tekanan yang pelbagai bukan sahaja perlu
dilakukan oleh pengetua, tetapi juga oleh semua guru dan staf sekolah. Ini bagi
menjamin persekitaran sosial sekolah yang harmonis.

5.4 Menjawab Objektif Dan Hipotesis Kajian

Bahagian ini membincangkan pencapaian objektif kajian dan hasil pengujian


hipotesis seperti mana yang dinyatakan dalam bab 1. Hasil kajian adalah
berdasarkan kepada 314 borang soal selidik yang telah dilengkapkan oleh responden.
Objektif-objektif tersebut ialah (i) untuk mengenal pasti gaya kepimpinan pengetua
berdasarkan pandangan guru, (ii) untuk mengenal pasti tahap stres guru, dan (iii)
untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan diantara gaya
kepimpinan pengetua dengan stres guru.

Hipotesis-hipotesis kajian pula ialah (i) Ho 1.1 = Tidak terdapat perbezaan


yang signifikan tahap stres guru dari segi jantina, (ii) Ho 1.2 = Tidak terdapat
perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi umur, (iii) Ho 1.3 = Tidak
terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi pengalaman mengajar,
(iv) Ho 1.4 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi
status perkahwinan, (v) Ho 1.5 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap
stres guru pengetua dari segi sebagai guru kelas, (vi) Ho 1.6 = Tidak terdapat
perbezaan yang signifikan tahap stres guru pengetua dari segi mengajar kelas
peperiksaan, (vii) Ho 1.7 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
pengetua dari segi sesi persekolahan, (viii) Ho 2.1 = Tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres
89

guru, (ix) Ho 2.2 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan
pengetua dimensi bertimbang rasa dengan tahap stres guru.

Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti gaya kepimpinan
pengetua berdasarkan pandangan guru sama ada gaya berstruktur atau bertimbang
rasa. Hasil kajian mendapati gaya kepimpinan pengetua pada pandangan 314
responden dari kalangan guru adalah pada tahap tinggi pada gaya berstruktur (min =
3.645) dan pada tahap tinggi juga pada gaya timbang rasa (min = 3.172). Dapatan ini
menyokong kajian yang dilakukan oleh Suaidah (1983), yang mendapati peratusan
guru besar dan pengetua yang mengamalkan tingkah laku timbang rasa dan
pendayautamaan struktur adalah tinggi.

Pada pandangan guru, gaya berstruktur pengetua yang paling kerap ialah
pengetua meminta guru mengikut segala peraturan dan syarat kerja yang telah
ditetapkan (min = 4.14). Seramai 144 orang responden (45.9%) memilih kerap-kali
pengetua menunjukkan gaya berkenaan. Guru juga melihat pengetua kerap-kali
menjelaskan kepada guru-guru apa yang diharapkannya. Seramai 140 orang
responden (44.6%) yang melihat pengetua mereka mengamalkan gaya ini. Selain
daripada itu, gaya pengetua yang menekankan segala kerja siap pada waktu yang
ditetapkan dilihat kerap kali dilakukan, dengan majoriti responden (158 orang =
50.3%) dan min 4.09.

Pada pandangan guru, gaya pengetua dimensi berstruktur yang paling kurang
diperlihatkan oleh pengetua (min=2.47) ialah pengetua mentadbir secara paksaan.
Pada pandangan responden, hanya 7 orang (2.2%) yang melihat pengetua selalu
mentadbir secara paksaan, manakala 49 orang (15.6%) yang mensepsikan pengetua
kadang-kala sahaja mentadbir secara paksaan. Majoriti responden mensepsikan
pengetua sekali-sekala sahaja mentadbir secara paksaan (110 orang = 35%).
Manakala 67 orang (21.3%) dan 81 orang (25.8%) masing-masing mengatakan
pengetua jarang-jarang dan tidak pernah mentadbir secara paksaan.

Kajian juga mendapati gaya kepimpinan pengetua dimensi timbang rasa


adalah tinggi dalam semua item (min 3.18 hingga 3.99) kecuali 5 item yang
mendapat skor min kurang dari 3.00. Gaya pengetua dimensi timbang rasa yang
dianggap paling rendah pada pandangan guru ialah, (i) beliau menghulurkan
90

pertolongan peribadi kepada guru-guru (min=2.73), (ii) beliau menganggap semua


guru setaraf dengannya (min=2.71), (iii) beliau bertindak tanpa berunding dahulu
dengan guru (min=2.70), (iv) beliau enggan(menjelaskan segala tindakannya (min=
2.61), dan (v) beliau suka bersendirian (min=2.61).

Dapatan kajian juga mendapati gaya pengetua dimensi timbang rasa yang
paling tinggi pada pendangan guru ialah pengetua sering melakukan perubahan-
perubahan (min=3.99), pengetua mudah didekati dan mesra dengan semua guru
(min=3.63) dan guru-guru berasa senang apabila berbincang dengan pengetua
(min=3.57).

Dapatan kajian mengenai gaya kepimpinan pengetua pada pandangan guru


memperlihatkan bahawa pengetua mengamalkan kedua-dua gaya iaitu berstruktur
dan bertimbang rasa pada tahap yang tinggi dalam kepimpinan mereka. Namun aras
kekerapan gaya kepimpinan yang diperlihatkan oleh pengetua adalah berbeza-beza
pada pandangan guru.

Objektif kedua kajian yang telah ditetapkan ialah untuk mengenal pasti tahap
stres guru. Hasil kajian mendapati tahap stres guru berada pada tahap sederhana atau
agak tertekan pada pengetua yang mengamalkan gaya timbang rasa (min=2.605).
Manakala tahap stres guru berada pada tahap tinggi atau pasti tertekan pada pengetua
yang mengamalkan gaya berstruktur (min=2.762).

Kajian juga mendapati tahap stres guru pada gaya pengetua yang berstruktur
adalah pada tahap sederhana dan rendah. Stres guru berada pada tahap sederhana
pada 14 item dan pada tahap rendah pada 1 item. Stres guru berada pada tahap
sederhana pada pengetua yang tidak pernah memastikan guru untuk memahami
sikapnya (min=3.29), pengetua yang tidak menekankan segala arahan yang diberi
siap pada waktu yang ditetapkan (min=3.09), pada pengetua yang tidak menetapkan
tugas tertentu kepada setiap guru (min=3.08), pada pengetua yang tidak
menggalakkan semua guru menggunakan prosedur kerja yang sama (min=3.02). Ini
bermakna guru-guru perlukan pengetua yang berstruktur pada item-item tertentu.

Stres guru pada gaya pengetua yang berstruktur berada pada tahap rendah
adalah jika pengetua mentadbir secara paksaan (min=2.05).
91

Kajian juga mendapati tahap stres guru pada gaya pengetua yang bertimbang
rasa adalah pada tahap sederhana dan rendah. Stres guru berada pada tahap
sederhana pada 13 item dan pada tahap rendah pada 2 item. Stres guru berada pada
tahap yang paling rendah pada gaya pengetua yang melakukan perkara-perkara kecil
untuk membolehkannya disenangi sebagai ahli dalam masyarakat sekolah
(min=1.86), dan pengetua yang tidak menyokong segala tindakan yang dilakukan
oleh guru (min=2.25).

Objektif ketiga kajian adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat
hubungan yang signifikan di antara gaya kepimpinan pengetua dengan stres guru.
Berdasarkan kajian didapati, tahap stres responden (guru) pada gaya kepimpinan
pengetua yang berstruktur adalah sederhana atau agak tertekan (min=2.762). Tahap
stres responden pada gaya bertimbang rasa pengetua adalah juga sederhana atau agak
tertekan (min=2.60). Ini adalah berdasarkan skala tahap stres (Rajah 4.12) adalah
rendah atau sedikit tekanan (min=1.00-2.33), sederhana atau agak tertekan
(min=2.34-3.66), dan tinggi atau pasti tertekan (min=3.67–5.00).

Hipotesis yang pertama (Ho 1.1) ialah tidak terdapat perbezaan yang
signifikan tahap stres guru dari segi jantina. Dapatan kajian menunjukkan bahawa
hipotesis null ini ditolak. Ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikan melalui ujian-t
yang dilakukan. Nilai p yang diperolehi (0.005) adalah lebih kecil daripada nilai aras
signifikan yang telah ditetapkan iaitu 0.05. Ini bermakna terdapat perbezaan yang
signifikan tahap stres guru dari segi jantina. Didapati min stres guru lelaki ialah 2.82
manakala min stres guru perempuan ialah 2.62. Ini boleh dihuraikan iaitu tahap stres
guru lelaki dan perempuan mempunyai perbezaan. Tahap stres guru lelaki adalah
lebih tinggi berbanding tahap stres guru perempuan. Keadaan ini mungkin
disebabkan bilangan guru lelaki yang semakin kurang, manakala guru perempuan
kian bertambah di sekolah. Situasi ini menyebabkan bidang tugas yang memerlukan
tenaga lelaki terpaksa dipikul oleh guru lelaki yang semakin kurang. Dapatan ini
adalah bertentangan dengan Sadri (1998), yang mendapati guru lelaki mengalami
tekanan yang lebih rendah berbanding guru perempuan. Kajian Tee dan Azizi (2006)
pula mendapati tidak terdapat perbezaan stres kerja yang signifikan di kalangan guru
mengikut jantina.
92

Hipotesis kedua (Ho 1.2) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap
stres guru dari segi umur. Berdasarkan dapatan kajian, menunjukkan hipotesis ini
tidak dapat ditolak. Dapatan kajian ini disokong oleh kajian Tee dan Azizi (2006),
yang mendapati stres kerja guru dibuktikan tidak berhubung secara signifikan dengan
umur.

Hipotesis ketiga (Ho 1.3) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap
stres guru dari segi pengalaman mengajar.

Kajian mendapati semakin lama pengalaman mengajar seseorang guru, maka


semakin tinggi tahap stres yang dialaminya. Hasil kajian mendapati, dari jadual
ANOVA sehala, menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres
guru dengan pengalaman mengajar. Hasil kajian ini menyamai hasil kajian Tee dan
Azizi (2006), yang mendapati stres kerja guru juga dibuktikan tidak berhubung
secara signifikan dengan pengalaman mengajar.

Hipotesis keempat (Ho 1.4) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru dari segi status perkahwinan. Berdasarkan kajian didapati tidak
terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dengan status perkahwinan. Ini
mungkin merupakan sumbangan dalam latihan guru, yang mana ilmu psikologi
diberikan sebagai panduan guru dalam menangani stres walau pun sudah mempunyai
keluarga.

Hipotesis kelima (Ho 1.5) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru sebagai guru kelas. Dapatan kajian menunjukkan hipotesis ini tidak
dapat ditolak. Ini dibuktikan oleh nilai ”p” yang ditunjukkan (0.385) adalah lebih
besar daripada nilai aras signifikan yang ditetapkan (0.05). Ini bermakna tahap stres
guru kelas dengan guru yang tidak memegang kelas adalah tiada perbezaan.

Hipotesis keenam (Ho 1.6) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru dari segi mengajar kelas peperiksaan. Dapatan kajian yang
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi
sama ada mengajar kelas peperiksaan atau tidak. Dapatan ini tidak menyokong
kajian yang dilakukan oleh Norul Azlin (2003), yang mendapati tahap stres di
kalangan guru kelas peperiksaan di daerah Pendang adalah tinggi.
93

Hipotesis ketujuh (Ho 1.7) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru pengetua dari segi sesi persekolahan. Mengikut kajian didapati
hipotesis ini diterima iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
dari segi sesi persekolahan. Ini dibuktikan apabila nilai `p’ (0.347) lebih besar
daripada nilai aras signifikan yang ditetapkan 0.05.

Hipotesis kelapan (Ho 2.1) ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres guru.
Pekali korelasi, r bagi gaya kepimpinan dimensi berstruktur dengan tahap stres guru
adalah bersamaan -.159. Nilai p = 0.002 yang lebih kecil dari aras signifikan yang
ditetapkan menunjukkan hipotesis null ditolak kerana hubungan ini adalah
signifikan. Menurut Rowntree, (1981) dalam Mohd. Najib (2003) nilai ini
menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Ini bermakna terdapat hubungan yang
signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres
guru. Hubungan tersebut adalah pada tahap yang sangat lemah dan hubungannya
adalah secara negatif. Ini bermakna semakin kurang gaya berstruktur pengetua,
maka tahap stres guru semakin tinggi. Dapatan ini menunjukkan pengetua perlu
memastikan guru-guru memahami sikap pengetua, menekankan segala arahan diberi
siap pada waktunya, menetapkan tugas tertentu kepada setiap guru dan
menggalakkan semua guru menggunakan prosedur kerja yang sama. Jika tidak,
perkara ini akan menyumbang kepada stres guru.

Hasil kajian ini tidak menyokong kajian Sadri (1998), yang mendapati
pengetua yang lebih cenderung mengamalkan tingkah laku kepimpinan
pendayautamaan struktur mempunyai hubungan yang positif dengan tekanan kerja
guru. Suaidah (1983) juga mendapati tingkah laku pendayautamaan struktur
berhubungan secara positif dengan tekanan.

Hipotesis kesembilan (Ho 2.2) ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara gaya kepimpinan pengetua dimensi bertimbang rasa dengan tahap stres guru.
Jadual 4.22 menunjukkan analisis korelasi antara gaya kepimpinan pengetua dimensi
timbang rasa dengan stres guru (pada gaya timbang rasa pengetua). Dapatan ini
menujukkan hipotesis null tidak boleh ditolak. Ini bermakna tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi timbang rasa
94

dengan tahap stres guru pada gaya timbang rasa pengetua . Dapatan ini menyokong
kajian yang dilakukan oleh Sadri (1998) yang mendapati pengetua sekolah menengah
Daerah Bera lebih cenderung mengamalkan tingkah laku kepimpinan timbang rasa
dan mempunyai hubungan yang negatif dengan tekanan kerja guru. Suaidah (1983)
juga mendapati tingkah laku timbang rasa berhubungan secara negatif dengan
tekanan kerja guru.

Abdull Rahim (2003), mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara


tingkah laku kepimpinan pengetua dengan tekanan kerja guru. Namun hubungannya
adalah songsang sekiranya tingkahlaku kepimpinan pengetua adalah baik maka
tekanan kerja guru-guru adalah rendah dan sebaliknya. Abdull Rahim mendapati
tekanan kerja guru-guru yang dikaji adalah pada tahap rendah kerana semua sampel
memberikan tahap tingkahlaku kepimpinan pengetua yang baik. Tinjauan Ahmad
Azhari (1998), mendapati seramai 6.1% guru telah mengalami tahap stres yang tinggi
di kawasan Sabak Bernam. Kajian Noriah (1994), pula menunjukkan bahawa tahap
stres guru adalah tinggi iaitu 29.4%.

Perbezaan dapatan kajian antara pengkaji dengan Suaidah (1983) dan Sadri
(1988) berlaku mungkin disebabkan oleh instrumen untuk mengukur tahap stres yang
digunakan adalah berbeza seperti yang pengkaji gunakan. Pengkaji menggunakan
instrumen tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua itu sendiri, tetapi
Suaidah dan Sadri menggunakan instrumen tahap stres yang berdasarkan faktor
luaran seperti dan tidak berkait secara langsung dengan gaya kepimpinan pengetua.

5.5 Cadangan Tindakan Berdasarkan Keputusan Kajian

Berdasarkan keputusan kajian, beberapa cadangan perlu dilakukan untuk


penambahbaikan diri guru dalam menangani tekanan yang dihadapi dan seterusnya
menambahbaikan hubungan di antara pengetua dengan guru. Cadangan kepada
pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Bahagian Penggubalan Kurikulum Guru
agar mewajibkan semua guru dan pengetua mempelajari ilmu psikologi, komunikasi
dan kepimpinan. Ini adalah kerana tahap stres seseorang banyak bergantung kepada
cara berkomunikasi. Contohnya, satu daripada matlamat pendidikan adalah untuk
melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
95

Semua warga pendidikan sama ada guru biasa atau pentadbir mempunyai matlamat
yang sama. Namun komunikasi dan psikologi dalam gaya kepimpinan memberikan
impak yang berbeza dan tahap stres yang berbeza bukan sahaja kepada yang
dipimpin tetapi juga yang memimpin.

Cadangan yang sama juga ditujukan kepada pihak Jabatan Pelajaran Negeri,
Pejabat Pelajaran Daerah dan pihak sekolah agar mengadakan kursus-kursus khas
yang memberi fokus kepada pengendalian emosi dan menangani stres. Kemahiran
mengendalikan emosi boleh membantu semua warga guru agar sentiasa berada
dalam emosi yang stabil dan dapat menghadapi segala bentuk tekanan dengan lebih
tenang.

Cadangan juga khusus ditujukan kepada kaunselor pentadbir yang berperanan


untuk membantu guru dalam menghadapi sebarang tekanan, konflik dan isu.
Kaunselor pelajar di sekolah perlu mengenalpasti guru-guru yang mempunyai
potensi mengalami tahap stres yang tinggi. Seterusnya bekerjasama dengan
kaunselor pentadbir yang berada di Pejabat Pelajaran Daerah dan di Jabatan
Pelajaran Negeri agar mengadakan sesi pertemuan. Tujuan sesi tersebut adalah
untuk membantu guru memahami dirinya dan orang lain, seterusnya mendapatkan
alternatif terbaik yang boleh dilakukan dalam menangani sebarang isu khususnya
yang berkait dengan tekanan.

5.6 Cadangan Tentang Kajian Lanjutan

Merujuk kepada kajian yang telah dijalankan, penumpuan adalah kepada


mengenalpasti hubungan gaya kepimpinan pengetua dengan stres guru bagi guru-
guru di sekolah harian biasa yang mempunyai dua sesi persekolahan di daerah Muar.
Kajian adalah untuk meninjau gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan
guru sama ada dimensi pendayautamaan struktur atau dimensi timbang rasa. Kajian
juga adalah untuk mengenalpasti tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan
pengetua.

Selain itu kajian yang dilakukan juga khusus tertumpu kepada melihat sama
ada terdapat perbezaan pembolehubah yang dikaji seperti segi jantina, umur,
96

pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas


peperiksaan dan sesi persekolahan.

Beberapa cadangan boleh dikemukakan sebagai idea kajian lanjutan. Dengan


itu dicadangkan beberapa tema kajian lanjutan yang berkaitan dengan tahap stres
guru dan gaya kepimpinan pengetua di sekolah iaitu:

i. Kajian tentang faktor yang menyebabkan tahap stres guru lelaki lebih tinggi
berbanding tahap stres guru perempuan dalam menghadapi gaya kepimpinan
pengetua.
ii. Kajian tentang faktor stres dari segi personaliti guru itu sendiri dan cara guru
berhadapan dengan gaya kepimpinan pengetua.
iii. Kajian tentang gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan tahap
pencapaian akademik pelajar dan tahap stres guru di sekolah-sekolah
pencapaian akademik paling rendah dan paling tinggi
iv. Kajian tentang hubungan tahap stres guru dengan cara menghadapi tekanan
dalam menghadapi gaya kepimpinan pengetua yang berbeza dimensi.
v. Kajian tentang hubungan gaya kepimpinan pengetua dari sudut dimensi yang
lain dengan tahap stres guru

5.7 Kesimpulan

Berdasarkan keputusan kajian, didapati terdapat hipotesis yang ditolak dan


diterima. Keputusan pengujian ke atas hipotesis null yang diterima ialah tidak
terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru apabila dikaitkan dengan umur,
pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan, dan dari segi sesi persekolahan. Selain itu hipotesis null yang tidak
dapat ditolak ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan
pengetua dimensi timbang rasa dengan tahap stres guru.

Keputusan pengujian ke atas hipotesis null yang ditolak dan menerima


hipotesis alternatif (Ha) pula ialah :
97

i. terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru apabila dikaitkan dengan
jantina.
ii. terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi
berstruktur dengan tahap stres guru. Hubungan tersebut adalah pada tahap
yang sangat lemah dan hubungannya adalah secara negatif.

Interaksi antara manusia dengan punca tekanan adalah penting dalam hal
menyesuaikan diri terhadap tekanan (Mahood Nazar, 1990). Penyelidik bersetuju
dengan pernyataan tersebut. Ini kerana mereka apabila sesorang mengetahui punca
yang menyebabkan dirinya tertekan, maka tindakan ke atas punca tekanan tersebut
boleh dilakukan.

Sebagai kesimpulan, penyelidik berharap kajian ini dapat membantu para


guru, kaunselor, ibu bapa dan pihak sekolah untuk melihat tahap stres guru yang
berhubung dengan gaya kepimpinan pengetua. Dengan mengetahui tahap stres guru
berdasarkan item membolehkan pengetua menjadi pemimpin sekolah yang
mempunyai gaya yang sesuai dengan situasi sekolah dan peribadi guru ke arah
penambahbaikan sekolah. Penyelidik sependapat dengan Nor Hanani (2007), yang
menyatakan stres yang sederhana di kalangan individu ada baiknya bagi merangsang
minda bagi mencapai kecemerlangan berbanding dengan tiada stres langsung. Ini
kerana bukan semua stres memudaratkan. Sedikit stres yang diberikan kepada
seseorang boleh menjadi sumber motivasi atau faktor pengerak ke arah yang lebih
baik. Apabila seseorang berada di dalam keadaan stres yang sedikit akan
menyebabkan seseorang memastikan diri berada dalam keadaan bersiap sedia,
berdaya saing dan berdaya maju.
98

RUJUKAN

_____________ (1992). Kamus Dewan. Edisi Pertama. Kuala Lumpur : Dewan


Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia

_____________ (2006). Abstrak Seminar Projek Sarjana Muda Sesi 2005/06 (II).
10-14 April 2006. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

_____________ (2002). Prosiding Seminar Profesion Perguruan 2002. Profesion


Perguruan: Cabaran Pendidikan Masa Kini. Bangi: Universiti Kebangsaan
Malaysia

Ab. Rahim bin Aris (2002). Kajian Ke Atas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Stres (Tekanan) Dan Niat Untuk Meninggalkan Profesion Perguruan Di
Kalangan Guru Sekolah Menengah Dan Sekolah Rendah Di Daerah Kota
Tinggi, Johor. Laporan Projek Sarjana Pendidikan, Universiti Teknologi
Malaysia, Skudai

Abdull Rahim bin Che Lah (2003). Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dan
Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Dan Tekanan Kerja Guru-guru Sekolah
Menengah Di Kawasan Felda, Jengka Pahang. Tesis Sarjana Muda, Universiti
Teknologi Malaysia, Skudai

Ahmad Azhari Sarmun (1998). Tinjauan Tahap dan Punca Stres di Kalangan Guru-
guru Yang Mengajar di Sekolah Menengah Sabak Bernam Selangor. Tesis
Sarjana Muda Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991). Pengurusan Dalam Islam. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka

Ainon Mohd (2005). Teori dan Teknik Kepimpinan: Panduan Aplikasi di Tempat
Kerja. Pahang: PTS Professional
99

Aizzat Mohd Nasarudin, Intan Osman, Zainal Ariffin Ahmad (2006). Pengantar
Pengurusan. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors

AlHabshi, Syed Othman dan Hamiza Ibrahim (1998). Pengurusan dan Pentadbiran:
Mencari Kecemerlangan Melalui Penghayatan Nilai. Kuala Lumpur: Institut
Kefahaman Islam Malaysia

Aminudin Mohd Yusof (1990). Siri Analisis Psikologi: Kepimpinan. Kuala


Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Aminudin Mohd Yusof (1994). Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi: Model Guru
dan Tentera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian
Pendidikan Malaysia.

Andi Audryanah Hj Md Noor (2007). Kepimpinan Pengajaran dan Efikasi Kendiri


Pengetua Sekolah Menengah dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik
Sekolah. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon, Abdul Rahim
Hamdan (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori, Analisis
& Interpretasi Data. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing

Bartol, Kathryn M. dan Martin, David C. (1994). Management. Dalam Aizzat


Mohd Nasarudin, Intan Osman, Zainal Ariffin Ahmad (2006). Pengantar
Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors

Bass B.M. (1981). Stogdill’s Handbook of Leadership. Dalam Aminudin Mohd


Yusof (1994). Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi: Model Guru dan Tentera.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Black, T.R. (1993). Evaluating Social Science Research: An Introduction. Dalam


Mohamad Najib Abd Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor Bahru:
Universiti Teknologi Malaysia

Blum, M.L. dan Foos, P.W. (1986). Data Gathering: Experimental Methods Plus.
Dalam Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor
Bahru: Universiti Teknologi Malaysia
100

Cohen, L. dan Manion, L. (1985). Research Methods in Education. Dalam


Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor
Bahru: Universiti Teknologi Malaysia

Crow & Crow (1983). Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. (Habibah Elias).
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (1980)

Edmonds, R. (1978). Search for effective Schools. The Identification and Analysis
of City Schools: Are Instructionally Effective For Poor Children. Dalam
Hussein Mahmood (1997). Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Ee Ah Meng (1994). Siri Pendidikan Perguruan: Sekolah dan Bilik Darjah. Kuala
Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Engliman Roslan (2005). Tahap Stres Kerja di Kalangan Pentadbir Sekolah: Satu
Kajian Diskriptif Tahap Stres Kerja Guru Penolong Kanan HEM dan Penyelia
Petang Sekolah Menengah di Daerah Muar. Pembentangan kertas kerja di
Seminar Guru Bimbingan dan Kaunseling Muar

Fleishman, E.A. (1973). Twenty Years of Consideration and Structur. Dalam


Aminudin Mohd Yusof (1990). Siri Analisis Psikologi: Kepimpinan. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Fiedler F.E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. Dalam Aminuddin


Mohd Yusof (1994). Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi – Model Guru dan
Tentera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Gan, Phei Ling (2000). Reformasi Pendidikan Dan Hubungannya Dengan Stres
Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Kulai.
Tesis Sarjana, Universiti Teknologi, Skudai

Harunssani Zakaria (2004). Stres Mengikut Pandangan Islam. Dalam Mohd Taib
Dora dan Hamdan Abd Kadir (2006). Mengurus Stres. Selangor: PTS
Professional
101

Harun Arrasyid Haji Tuskan (2006). Menangani Konflik Emosi Menurut Pandangan
Islam. Selangor: Edusystem Sdn. Bhd.

Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2005). Mengurus Stres Pendekatan Yang
Praktikal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Helen Malaka, Rojiah Abdullah, Nor’azian Rohani, Eldrana Augustin Daniel,


Mustafa Kamal Mohammad (2005). Hubungan Punca Stres dengan Tahap
Stres di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Agama Johor Bahru. Kertas
Kerja Seminar Fakulti Pendidikan 15 Oktober 2005, UTM

Hellriegel, D. & Slocum Jr., J.W. (1996). Management. Dalam Aizzat Mohd
Nasarudin, Intan Osman, Zainal Ariffin Ahmad (2006). Pengantar
Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors

Hisham Altalib (1992). Panduan Latihan Bagi Petugas Islam. Kuala Lumpur: Nurin
Enterprise

Hussein Mahmood (1997). Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Kuala


Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Jayanthe Sree Rahman (2003). Tekanan Kerja di Kalangan Guru-guru: Satu


Perbandingan Antara Guru Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Tesis
Sarjana Muda, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Kamarudin Hj. Kachar (1989). Siri Pengurusan Pendidikan: Strategi Pentadbiran


Pendidikan. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd.

Kerlinger, F.N. (1986). Foundations of Behavioural Research. Dalam Mohamad


Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor Bahru: Universiti
Teknologi Malaysia

Koontz, H. dan Wichrich, H. (1991). Pengurusan. Dalam Mohamad Najib Abdul


Ghafar (2004). Pembangunan Organisasi Di Malaysia: Projek Pendidikan.
Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
102

Lewin K., Lippit R. dan White R.K. (1939). Pattern of Aggressive Behavior in
Experimentally Created Social Climates. Dalam Aminudin Mohd Yusof
(1994). Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi: Model Guru dan Tentera. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mahmood Nazar Mohamed (1990). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas


Kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia

McGregor D. (1966). Leadership and Motivation. Dalam Ainon Mohd (2005).


Teori dan Teknik Kepimpinan: Panduan Aplikasi di Tempat Kerja. Pahang:
PTS Professional

McGregor D. (1966). Leadership and Motivation. Dalam Aminudin Mohd Yusof


(1990). Siri Analisis Psikologi: Kepimpinan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor Bahru:


Universiti Teknologi Malaysia

Mohamad Najib Abdul Ghafar (2004). Pembangunan Organisasi Di Malaysia:


Projek Pendidikan. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azhar Abd. Hamid (2004). EQ – Panduan Meningkatkan Kecerdasan Emosi.


Pahang: PTS Publications & Distributors

Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan.
Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia

Mohd Said bin Haji Othman (2005). Tahap Stres Di Kalangan Pelajar Sekolah
Menengah Harian Di Daerah Batu Pahat. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti
Teknologi Malaysia, Skudai

Mohd Salleh Lebar (1994). Asas Psikologi Perkembangan. Kuala Lumpur: Utusan
Publication & Distributors
103

Mohd Taib Dora dan Hamdan Abd Kadir (2006). Mengurus Stres. Selangor: PTS
Professional

Mohd. Salleh Lebar (1994). Pengajian Dan Pendidikan – Asas Psikologi


Perkembangan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Nor Hanani Hussin (2007). Membina Sukses Tanpa Stres. Selangor: Edusystem

Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob (1990). Guru Dan Perguruan.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Nor’Azian Rohani (2003). Hubungan Punca Stres Dan Tahap Stres Di Kalangan
Guru-Guru Di Sebuah Sekolah Menengah Agama Di Daerah Johor Bahru.
Kajian Ilmiah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Noriah Mohd Ishak & Aliza Alias dalam _____________. (2002). Prosiding
Seminar Profesion Perguruan 2002 – Profesion Perguruan: Cabaran
Pendidikan Masa Kini. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

Noriah Mohd Ishak (1994). Pola Pemilihan Respon Menangani Ketegangan Dan
Hubungannya Dengan Punca Ketegangan Di Kalangan Guru-Guru. Tesis
Sarjana Pendidikan, UKM Bangi

Norul Azlin Ismail (2003). Stres Di Kalangan Guru Kelas Peperiksaan UPSR Di
Daerah Pendang. Laporan Projek Sarjana Muda, Universiti Teknologi
Malaysia, Skudai

Omardin Ashaari (1996). Pengurusan Sekolah – Satu Panduan Lengkap. Kuala


Lumpur: Utusan Publication

Ong Mee Nee (2001). Stail Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan
Tekanan Kerja Guru. Tesis Sarjana Pendidikan, UKM Bangi

Peter Songan dan Narawi Udin (2002). Tahap Dan Punca Utama Stres Kerja Di
Kalangan Pengetua Sekolah Menengah Di Sarawak. Jurnal Penyelidikan
Pendidikan BPPDP, Jilid 4 Disember 2002, 1-16
104

Roald F. Campbell, John E. Corbally, Raphael O.Nystrand (1988). Pengenalan


Pentadbiran Pendidikan. (Edisi keenam). Selangor: Universiti Pertanian
Malaysia.

Robbins, Stephen P. (1993). Organizational Behavior: Concepts, Controversies and


Applications. Dalam Aizzat Mohd Nasarudin, Intan Osman, Zainal Ariffin
Ahmad (2006). Pengantar Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publication &
Distributors

Rowntree, D. (1981). Statistics Without Tears: A Primer For Non Mathematicians.


Dalam Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik
Pendidikan. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia

Roslan Atan (2004). Hubung Kait Bentuk Komuniksi Dan Tingkah Laku
Kepimpinan Pengetua Dengan Tahap Kepuasan Kerja Guru-Guru Sekolah
Menengah Daerah Muar Dari Persepsi Guru. Tesis Sarjana Pendidikan, ,
Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Selye, H. (1975). Stress Without Distress. Dalam Mahmood Nazar Mohamed


(1990). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkah
Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Shafinaz Sheikh Maznah (1.7.2007). Mengurus Stres. Mingguan Malaysia. m.s. 1-3

Stogdill, R.M. (1974). Handbook of Leadership. A Survey of Theory and Research.


Dalam Aminudin Mohd Yusof (1994). Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi:
Model Guru dan Tentera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sadri Hj Kormin (1998). Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya


Dengan Kepuasan, Tekanan Dan Prestasi Kerja Guru-guru Sekolah Menengah
Daerah Bera. Disertasi Sarjana Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia,
Skudai
105

School Of Graduate Studies (2007). UTM Thesis Manual July 2007. Diakses pada
18 November 2007, dari http://portal.psz.utm.my/psz/images/stories/pdf/utm_
thesis_ manual_ 2007.pdf?

See, Tean Seng (1987). Tingkah Laku Ketua Jururawat Berbentuk Kerjasama,
Persaingan dan Individulistik Terhadap Pengikut. Tesis Sarjana Muda, UKM
Bangi

Selye, H. (1980). The Stress Concept Today. Dalam Mahmood Nazar Mohamed
(1990). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkah
Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian
Pendidikan Malaysia

Shahril @ Charil Marzuki (2000). Ciri-ciri Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar


Berkesan yang Dapat Menghadapi Cabaran dan Harapan Pada Abad Ke-21,
Jurnal Kepimpinan Pendidikan. Institut Aminuddin Baki Kementerian
Pendidikan Malaysia. Jilid 10. Bil. 02. Disember 2000.

Siti Fatimah Awang (1993). Hubungan Antara Pengurusan Masa Dengan Tahap
Ketegangan (Stres) Di Kalangan Pengetua Sekolah Menengah. Tesis Sarjana
Pendidikan, UKM

Siti Taniza Toha (2003). Masalah Psikologi Guru dan Hubungannya dengan
burnout serta keperluan Perkhidmatan Kaunseling. Tesis phD: UKM

Suaidah Ahmad (1983). Tingkah Laku Kepimpinan Guru Besar Dan Hubungannya
Dengan Kepuasan, Tekanan Dan Prestasi Kerja Guru. Latihan Ilmiah Sarjana
Muda, UKM Bangi

Shuhadah bt. Yaacob (2000). Penggunaan Kuasa Kepimpinan Oleh Pengetua


Dalam Organisasi Sekolah Dari Perspektif Guru: Satu Tinjauan Di Sekolah-
sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Laporan Projek Sarjana, Universiti
Teknologi Malaysia, Skudai
106

Schermerhorn Jr. & John R. (1986). Management For Productivity. Aizzat Mohd
Nasarudin, Intan Osman, Zainal Ariffin Ahmad (2006). Pengantar
Pengurusan. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors

Sulaiman Masri (2005). Siri Pengajian Dan Pendidikan Utusan - Kaedah


Penyelidikan Dan Panduan Penulisan (Esei, Proposal, Tesis). Kuala Lumpur:
Utusan Publications & Distributors

Tamyis Arbak (2005). Persepsi Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Pengetua


Berkaitan Dengan Ciri-ciri Pengetua Efektif di Sekolah Menengah di Daerah
Batu Pahat Johor. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia

Tee, Sook Kim dan Azizi Haji Yahya dalam Abstrak Seminar Projek Sarjana Muda
Sesi 2005/06 (II). 10-14 April 2006. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi
Malaysia

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1998). Pentadbiran Pendidikan. Shah Alam: Fajar
Bakti

Zolkepeli Haron, Melor Md Yunus, Hanimah Abdul Jalal dalam _____________


(2002). Prosiding Seminar Profesion Perguruan 2002 – Profesion Perguruan:
Cabaran Pendidikan Masa Kini. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

Zulkeflee Yaacob (23 Julai 2007). Guru mesti didik bukan dera pelajar. Berita
Harian. Diakses pada 30 Oktober 2007, dari http://www.bharian.com.my/
107

Lampiran A

Salam sejahtera,
Saya ialah seorang penuntut UTM yang sedang menjalankan kajian mengenai
”Gaya Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan Stres Kerja Guru Di
Sebuah Daerah Di Negeri Johor. ”

Bersama-sama ini disertakan satu set borang soal selidik untuk tujuan kajian.
Saya berharap mendapat kerjasama daripada saudara / saudari untuk menyertai
kajian ini sebagai responden kajian.

Sila beri maklumat yang diperlukan dengan jujur, ikhlas dan tanpa prasangka
kerana segala maklumat yang diberi adalah RAHSIA dan hanya digunakan untuk
keperluan kursus yang pengkaji wajib penuhi.

Segala kerjasama, sokongan dan bantuan yang telah saudara / saudari berikan
amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

...................................................
TINAH BINTI NAIM @ NAIN
Program Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan),
Universiti Teknologi Malaysia,
Skudai.
108

BAHAGIAN A

MAKLUMAT DIRI RESPONDEN

ARAHAN:

Pilih maklumat diri yang sesuai dan tandakan dengan ( √ ) pada ruang yang
disediakan. Semua maklumat adalah RAHSIA.

1. Jantina

Lelaki
Perempuan

2. Umur : ___________ tahun

3. Pengalaman mengajar : _____________ tahun

4. Status Perkahwinan

Bujang
Berkahwin
Duda / Janda / Berpisah / Balu

5. Sebagai guru kelas

Ya
Tidak

6. Mengajar kelas peperiksaan

Ya
Tidak

7. Sesi / Sidang persekolahan

Pagi
Petang
109

BAHAGIAN B

SOAL SELIDIK GAYA KEPIMPINAN PENGETUA (LBDQ)

Arahan:
Guru yang budiman
1. Sila BACA setiap pernyataan di bawah dengan teliti.
2. CUBA INGAT kekerapan tingkahlaku yang pengetua anda telah tunjukkan
seperti dalam pernyataan 1-30 di bawah
3. BUAT KEPUTUSAN sama ada pengetua anda tidak pernah, jarang-jarang,
sekali-sekala, kerap kali atau sentiasa menunjukkan tingkah laku seperti yang
dinyatakan di dalam pernyataan-pernyataan tersebut.
4. BULATKAN satu daripada lima angka yang terdapat di bawah pernyataan
tersebut yang anda telah pilih.

Skala :
1 Tidak pernah ( TP )
2 Jarang-jarang ( JJ )
3 Sekali sekala ( SS )
4 Kerap kali ( KK )
5 Sentiasa (S)

Contoh :
Beliau bersedia meluangkan masa untuk memberi perhatian kepada guru
1 2 3 4 5
(TP) (JJ) (SS) (KK) (S)
TP JJ SS KK S

1 Beliau menghulurkan pertolongan peribadi kepada guru-guru 1 2 3 4 5


2 Beliau memastikan sikapnya jelas difahami oleh guru 1 2 3 4 5
3 Beliau melakukan perkara-perkara kecil bagi membolehkan- 1 2 3 4 5
nya disenangi sebagai ahli dalah masyarakat sekolah
4 Beliau senang mencuba idea-idea baru bersama guru 1 2 3 4 5
5 Beliau mudah difahami 1 2 3 4 5
6 Beliau mentadbir secara paksaan 1 2 3 4 5
7 Beliau sedia meluangkan masa untuk memberi perhatian 1 2 3 4 5
kepada guru
8 Beliau mengkritik kerja-kerja guru yang tidak bermutu 1 2 3 4 5
9 Beliau bercakap dengan gaya yang tidak boleh dipersoalkan 1 2 3 4 5
10 Beliau suka bersendirian 1 2 3 4 5
11 Beliau mengambil berat secara individu tentang hal-hal 1 2 3 4 5
kebajikan guru
110

Skala :
1 Tidak pernah ( TP )
2 Jarang-jarang ( JJ )
3 Sekali sekala ( SS )
4 Kerap kali ( KK )
5 Sentiasa (S)
TP JJ SS KK S
12 Beliau menetapkan tugas tertentu untuk setiap guru 1 2 3 4 5
13 Beliau menentukan jadual kerja yang perlu dilaksanakan 1 2 3 4 5
14 Beliau mengekalkan satu tahap pencapaian yang tetap 1 2 3 4 5
15 Beliau enggan menjelaskan segala tindakannya 1 2 3 4 5
16 Beliau bertindak tanpa berunding dahulu dengan guru 1 2 3 4 5
17 Beliau menyokong segala tindakan yang dilakukan oleh 1 2 3 4 5
guru-guru
18 Beliau menekankan segala kerja yang diberi siap pada 1 2 3 4 5
waktu yang ditetapkan
19 Beliau menganggap semua guru setaraf dengannya 1 2 3 4 5
20 Beliau menggalakkan guru menggunakan prosedur kerja 1 2 3 4 5
yang sama
21 Beliau bersedia melakukan perubahan-perubahan 1 2 3 4 5
22 Beliau memastikan semua guru memahami peranan 1 2 3 4 5
beliau di sekolah
23 Beliau mudah didekati dan mesra dengan semua guru 1 2 3 4 5
24 Beliau meminta guru mengikut segala peraturan dan 1 2 3 4 5
syarat kerja yang telah ditetapkan
25 Guru-guru berasa senang apabila berbincang dengan 1 2 3 4 5
beliau
26 Beliau menjelaskan kepada guru-guru apa yang 1 2 3 4 5
diharapkan-nya
27 Beliau melaksanakan cadangan-cadangan yang 1 2 3 4 5
dikemukakan oleh guru-guru
28 Beliau menentukan semua guru menjalankan tugas 1 2 3 4 5
dengan sepenuhnya
29 Beliau mendapat persetujuan guru-guru terlebih dahulu 1 2 3 4 5
sebelum meneruskan sesuatu perkara penting
30 Beliau memastikan semua tugas guru diselaraskan 1 2 3 4 5
111

BAHAGIAN C

SOAL SELIDIK TAHAP STRES GURU

Arahan :

Guru yang budiman.


1. Sila BACA setiap pernyataan di bawah dengan teliti, dengan memikirkan dalam
konteks tekanan kerja anda.
2. BUAT KEPUTUSAN sama ada tiada tekanan, terdapat sedikit tekanan, agak
tertekan, pasti tertekan dan amat sangat tertekan dalam konteks kerja anda seperti
yang di nyatakan dalam pernyataan-pernyataan berikut.
3. BULATKAN satu daripada lima angka yang terdapat di bawah pernyataan yang
telah anda pilih.
1 = Tiada Tekanan ( TT )
2 = Sedikit Tekanan ( ST )
3 = Agak Tertekan ( AT )
4 = Pasti Tertekan ( PT )
5 = Amat sangat tertekan ( AST )
TT ST AT PT AST

1 Pengetua yang tidak menghulurkan pertolongan 1 2 3 4 5


peribadi kepada guru
2 Pengetua yang tidak pernah memastikan guru untuk 1 2 3 4 5
memahami sikapnya
3 Pengetua yang melakukan perkara-perkara kecil untuk 1 2 3 4 5
membolehkannya disenangi sebagai ahli dalam
masyarakat sekolah
4 Pengetua yang proaktif dengan mencuba idea-idea 1 2 3 4 5
baru dalam pentadbirannya
5 Pengetua yang sukar difahami 1 2 3 4 5
6 Pengetua yang mentadbir secara paksaan 1 2 3 4 5
7 Pengetua yang tidak meluangkan masa untuk memberi 1 2 3 4 5
perhatian kepada guru
8 Pengetua yang mengkritik kerja-kerja guru yang tidak 1 2 3 4 5
bermutu
9 Pengetua yang bercakap dengan gaya yang tidak boleh 1 2 3 4 5
dipersoalkan
10 Pengetua yang tidak suka bergaul dengan warga 1 2 3 4 5
sekolah
112

1 = Tiada Tekanan ( TT )
2 = Sedikit Tekanan ( ST )
3 = Agak Tertekan ( AT )
4 = Pasti Tertekan ( PT )
5 = Amat sangat tertekan ( AST )
TT ST AT PT AST

11 Pengetua yang tidak mengambil berat secara individu 1 2 3 4 5


tentang hal-hal kebajikan guru
12 Pengetua yang tidak menetapkan tugas tertentu kepada 1 2 3 4 5
setiap guru
13 Pengetua yang tidak menentukan jadual kerja yang 1 2 3 4 5
perlu dilaksanakan
14 Pengetua yang tidak mengekalkan satu tahap 1 2 3 4 5
pencapaian yang tetap
15 Pengetua yang enggan menjelaskan segala tindakannya 1 2 3 4 5
16 Pengetua yang bertindak tanpa berunding dahulu 1 2 3 4 5
dengan guru
17 Pengetua yang tidak menyokong segala tindakan yang 1 2 3 4 5
dilakukan oleh guru
18 Pengetua yang tidak menekankan segala arahan yang 1 2 3 4 5
diberi siap pada waktu yang ditetapkan
19 Pengetua yang menganggap semua guru tidak setaraf 1 2 3 4 5
dengannya
20 Pengetua yang tidak menggalakkan semua guru 1 2 3 4 5
menggunakan prosedur kerja yang sama
21 Pengetua yang tidak bersedia melakukan perubahan 1 2 3 4 5
22 Pengetua yang memastikan semua guru memahami 1 2 3 4 5
peranannya di sekolah
23 Pengetua yang tidak mudah didekati dan tidak mesra 1 2 3 4 5
24 Pengetua yang meminta guru mengikut segala 1 2 3 4 5
peraturan dan syarat kerja yang telah ditetapkan
25 Pengetua yang tidak senang berbincang dengan guru- 1 2 3 4 5
guru
26 Pengetua yang tidak menjelaskan kepada guru apa 1 2 3 4 5
yang diharapkannya
113

1 = Tiada Tekanan ( TT )
2 = Sedikit Tekanan ( ST )
3 = Agak Tertekan ( AT )
4 = Pasti Tertekan ( PT )
5 = Amat sangat tertekan ( AST )

TT ST AT PT AST

27 Pengetua yang tidak melaksanakan cadangan-cadangan 1 2 3 4 5


yang dikemukakan oleh guru-guru
28 Pengetua yang tidak memastikan semua guru 1 2 3 4 5
menjalankan tugas dengan sepenuhnaya
29 Pengetua yang tidak mendapatkan persetujuan guru- 1 2 3 4 5
guru terlebih dahulu sebelum meneruskan sesuatu
perkara penting
30 Pengetua yang tidak menyelaraskan tugas guru-guru 1 2 3 4 5

– soalan tamat –

* terima kasih *
114

Lampiran B

Lampiran E
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H
A)
BAHAGIAN B - GAYA KEPIMPINAN PENGETUA (LBDQ)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected


Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

BT01 97.5172 239.6872 .5188 .8812


BS02 97.2759 230.8498 .6923 .8768
BT03 97.1379 229.1232 .7881 .8750
BS04 97.2069 234.9557 .6189 .8788
BT05 97.2414 231.8325 .6418 .8779
BS06 98.2069 265.5271 -.2475 .8969
BT07 97.1034 230.7389 .7145 .8765
BS08 97.5172 253.4729 .0791 .8905
BS09 97.3103 251.5788 .1688 .8878
BT10 97.8621 265.9089 -.2502 .8975
BT11 97.3448 229.4483 .7461 .8757
BS12 96.7586 236.2611 .7261 .8778
BS13 97.0345 237.8202 .5384 .8806
BS14 96.8966 234.6675 .6352 .8785
BT15 97.8621 281.3374 -.6069 .9056
BT16 97.8966 275.3103 -.5085 .9017
BT17 97.0345 233.9631 .7550 .8768
BS18 96.4483 240.0419 .5996 .8802
BT19 97.5517 236.8276 .4248 .8835
BS20 97.2759 243.1355 .4661 .8824
BT21 96.7586 237.1182 .6946 .8784
BS22 96.6207 236.9581 .6479 .8789
BT23 96.6207 247.4581 .2731 .8861
BS24 96.4138 240.6798 .5640 .8807
BT25 97.0000 232.7857 .6326 .8782
BS26 96.4828 235.7586 .6331 .8788
BT27 97.0690 232.5665 .6784 .8774
BS28 96.7586 234.7611 .5887 .8793
BT29 97.1724 235.5764 .5621 .8799
BS30 96.6207 235.9581 .6821 .8782

Reliability Coefficients

N of Cases = 29.0 N of Items = 30

Alpha = .8865
115

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H
A)
BAHAGIAN C - TAHAP STRES GURU

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected


Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

C1 82.5862 367.5369 .6732 .9142


C2 82.3793 371.9581 .6672 .9145
C3 83.5862 404.3941 .0324 .9231
C4 83.1379 416.4803 -.2499 .9258
C5 83.0345 360.6059 .8533 .9112
C6 83.2414 369.4039 .6644 .9144
C7 82.8276 372.6478 .6421 .9148
C8 82.9310 375.7808 .6105 .9154
C9 82.7931 366.5985 .7724 .9128
C10 82.3448 371.5911 .6561 .9146
C11 82.5862 376.0369 .6147 .9154
C12 82.4828 391.1872 .4165 .9182
C13 82.4828 391.0443 .3438 .9191
C14 82.7586 390.5468 .3980 .9184
C15 82.7931 377.7414 .5300 .9166
C16 82.8621 372.1232 .6488 .9147
C17 83.1034 378.4532 .5211 .9167
C18 82.4138 386.1084 .4663 .9175
C19 82.6552 370.9483 .6754 .9143
C20 82.5517 387.9704 .5272 .9170
C21 82.7241 377.8498 .6279 .9153
C22 83.0000 418.6429 -.2538 .9278
C23 82.7586 356.1182 .8575 .9107
C24 82.8966 427.3818 -.4403 .9295
C25 82.6552 369.5197 .7048 .9138
C26 82.4483 378.0419 .6103 .9155
C27 82.8276 370.3621 .7598 .9133
C28 82.7586 383.2611 .5292 .9167
C29 82.7241 385.0640 .4614 .9176
C30 82.6552 378.6626 .6252 .9154

Reliability Coefficients

N of Cases = 29.0 N of Items = 30

Alpha = .9195
116

Lampiran F

Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H
A)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected


Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

BT01 99.5255 141.2725 .4095 .7578


BS02 98.7452 139.5707 .5398 .7527
BT03 99.0478 142.0776 .4376 .7575
BS04 98.7611 139.5178 .5302 .7529
BT05 98.9268 139.4866 .5325 .7528
BS06 99.7866 157.8297 -.2121 .7870
BT07 98.7962 141.0574 .5099 .7548
BS08 99.0669 150.3054 .0690 .7737
BS09 99.2580 153.4764 -.0562 .7802
BT10 99.6529 158.0229 -.2277 .7863
BT11 99.0828 139.1944 .5107 .7531
BS12 98.3567 144.8436 .3862 .7608
BS13 98.4268 143.1016 .4294 .7585
BS14 98.4459 144.1201 .4104 .7597
BT15 99.6433 156.6328 -.1489 .8026
BT16 99.5573 159.7491 -.2774 .7902
BT17 98.9650 143.7528 .4129 .7594
BS18 98.2197 145.1049 .3669 .7615
BT19 99.5510 142.7913 .3440 .7610
BS20 98.6178 137.8024 .2529 .7702
BT21 98.2675 138.6183 .1558 .7864
BS22 98.2771 140.3479 .5654 .7530
BT23 98.6274 140.1834 .4714 .7550
BS24 98.1178 143.7209 .4547 .7585
BT25 98.6847 138.9450 .5377 .7521
BS26 98.1783 140.5751 .5604 .7533
BT27 98.9299 140.7427 .5596 .7535
BS28 98.3280 142.6748 .4737 .7571
BT29 99.0287 141.5615 .4631 .7564
BS30 98.6083 140.7886 .5210 .7543

Reliability Coefficients

N of Cases = 314.0 N of Items = 30

Alpha = .7703
117

Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H
A)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected


Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

C1 76.9076 301.8988 .4012 .8947


C2 77.2197 297.9803 .5357 .8925
C3 78.6529 320.5980 -.0998 .9026
C4 78.0414 325.9056 -.2328 .9051
C5 78.0764 291.4574 .6341 .8904
C6 78.4618 289.8468 .6586 .8898
C7 77.7006 293.3478 .6078 .8910
C8 77.8312 301.1120 .4091 .8945
C9 78.0828 293.6992 .5772 .8914
C10 77.8631 287.7991 .6638 .8894
C11 77.5828 292.6784 .5988 .8910
C12 77.4299 296.3353 .5666 .8919
C13 77.5064 296.0591 .5708 .8918
C14 77.5287 296.4608 .5909 .8916
C15 78.0605 291.8845 .7142 .8895
C16 78.0669 282.1712 .3202 .9067
C17 78.2611 293.7910 .6677 .8904
C18 77.4236 301.7529 .4206 .8944
C19 77.7516 290.5004 .6193 .8904
C20 77.4904 296.6724 .5671 .8919
C21 77.7102 294.7368 .6053 .8912
C22 78.1561 327.2631 -.2488 .9064
C23 78.0573 288.2906 .7010 .8890
C24 77.5382 331.9043 -.3607 .9081
C25 78.1274 287.2553 .7581 .8881
C26 77.9682 291.1875 .6923 .8896
C27 77.7643 296.6983 .5685 .8919
C28 77.6497 296.7906 .5511 .8921
C29 77.9841 294.4630 .6170 .8910
C30 77.8822 295.2225 .6097 .8912

Reliability Coefficients

N of Cases = 314.0 N of Items = 30

Alpha = .8970
118