You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Racibórz Rybnik

Żory

Wodzisław Śląski
Jastrzębie Zdrój

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 30 września 2021 | Nr 9 (332)

RACIBÓRZ JAKOŚĆ ŻYCIA

Walczymy z betonozą Rafako oczekuje


Regulacje dotyczące ogródków szansą na lepszą starówkę.
pomocy od Taurona

Fot. Urząd Miasta Racibórz


lub państwa
– Istnieje duże ryzyko, że je- w naszej opinii dołożyliśmy
żeli nie będzie porozumie- wszelkich starań, by w termi-
nia w najbliższym czasie, nach kontraktowych oddać tę
pojawią się przesłanki do inwestycję – mówił Radosław
zaprzestania prac – oświad- Domaradzki-Łabędzki.
czył prezes Rafako. Pod koniec września oka-
– Rafako oczekuje pomo- zało się, że wcześniej zapo-
cy ze strony Taurona lub pań- wiadany termin ponownego
stwa w związku z budową uruchomienia bloku – w lu-
bloku 910 MW w Jaworznie. tym 2022 r. – jest nieaktualny.
Firma nie jest w stanie realizo- – Nie ma takiej możliwości.
wać wszystkich obowiązków Podejrzewam, że zarząd Tau-
kontraktowych – poinformo- ronu nie ma wiedzy, jak wy-
wał prezes Rafako Radosław gląda usterka i jaka jest realna
Domaradzki-Łabędzki. skala problemu – powiedział
Jak powiedział Radosław prezes Rafako.
Domaradzki-Łabędzki pod- Alternatywnym do de-
czas konferencji prasowej, cyzji Taurona scenariuszem
Rafako wezwało inwestora jest zwrócenie się z pomocą
– Tauron – do podjęcia pew- do państwa o włączenie się
Z ogródków na Rynku mają zniknąć banery reklamowe, plandeki w krzykliwych kolorach czy sztuczna roślinność. nych działań, które pozwolą w proces inwestorski. Doma-
zrealizować prowadzone pra- radzki-Łabędzki przypomniał,
KATARZYNA CICHOŃ nu ogródków zniknąć mają no na konferencji prasowej. Podczas konferencji pra- ce. Podkreślił, że nie otrzyma- że Skarb Państwa ma 10%
wszelkiego rodzaju automaty Park, roboczo nazywany par- sowej wiceprezydent Dawid ło żadnych odpowiedzi w tej udział w akcjonariacie Rafako.
Bez automatów, bez przy- sprzedające, kioski czy pawi- kiem zachodnim, ma powstać Wacławczyk podsumował sprawie. Tauron wcześniej Zaznaczył przy tym, że firma
tłaczających reklam i plandek lony. Zakazana będzie także naprzeciwko kościoła Matki także inne działania proeko- podał w komunikacie gieł- nigdy nie korzystała z pomo-
- tak już wkrótce mają wyglą- sztuczna zieleń oraz stawianie Bożej przy ul. Jana Pawła II. logiczne w mieście. Mówił dowym, że otrzymał oświad- cy publicznej, jednak jak do-
dać ogródki gastronomiczne poza obrębem ogródka buja- Projekt przewiduje stworze- o ograniczeniu niskiej emisji, czenie, w którym Rafako uza- dał, inwestycja bezpośrednio
na raciborskim Rynku. Pre- nych zabawek czy tablic. nie ogrodu deszczowego, łąk działaniu stacji monitorującej leżnia sprawne zakończenie wpływa na bezpieczeństwo
zydent Dariusz Polowy pod- W zarządzeniu ujęto kwietnych z budkami lęgo- jakość powietrza czy nowych prac od kapitałowego zaan- energetyczne państwa, ma
pisał bowiem zarządzenie możliwość odstępstwa od za- wymi dla owadów, plac za- nasadzeniach. W przestrzeni gażowania się Taurona w tę przełożenie na ceny prądu oraz
w sprawie zasad funkcjono- sad - będą one możliwe po baw, nowe drzewa, winnicę publicznej wciąż trwa jednak spółkę. na sytuację finansową spółek
wania ogródków na płycie przedstawieniu pisemnego miejską, górkę saneczkową dyskusja na temat wszech- Węglowy blok 910 MW Skarbu Państwa.
Rynku i ul. Długiej, a także uzasadnienia i zaakceptowa- i ścieżki z nawierzchni prze- obecnej „betonozy”. Pod tym w Elektrowni Jaworzno III Rzecznik Taurona Łukasz
w obszarze ścisłego centrum niu przez prezydenta. Wła- puszczalnych. Na ten moment hasłem część mieszkańców kosztował ponad 6 mld zł. Zimnoch przekazał, że pre-
w Raciborzu, to jest na ul. ściciele ogródków mają czas nie znamy kosztu inwestycji, zarzuca włodarzom wycina- Wykonawcą jest Rafako zes Rafako ma „nieograni-
Odrzańskiej, Nowej, Mickie- na wprowadzenie zmian do ale prezydent Polowy mówi nie drzew, za małą ilość zie- w konsorcjum z Mostosta- czone możliwości kontakto-
wicza, Różanej, Browarnej, 15 marca 2022 roku. o kwocie rzędu kilku milio- leni, ale także ogólną estetykę lem Warszawa. Oddany zo- wania się z zarządem Tauron
Bankowej, Dominikańskiej, nów złotych – nie więcej niż miasta. Nowo powstałe łąki stał z opóźnieniem w 2020 Polska Energia, a ponadto wie-
Młyńskiej. Nowy park pięć. Z atrakcji parku skorzy- kwietne czy inne inicjatywy r., ale potem został unieru- lokrotnie osobiście uczestni-
Najnowszym pomysłem stać mają głównie mieszkańcy prośrodowiskowe są więc do- chomiony z powodu usterek. czył w spotkaniach w centra-
Co się zmieni? włodarzy na ożywienie Miasta osiedli na Żorskiej i Hetmań- piero początkiem drogi. I mi- Ich naprawa trwa. – Istnieje li grupy”. Przypomniał też, że
Wśród najważniejszych jest stworzenie nowego parku skiego, którzy obecnie mają mo że pokonujemy ją małymi duże ryzyko, że jeżeli nie bę- w tej sprawie prowadzone są
zasad regulujących estety- miejskiego, którego koncep- utrudniony dostęp do terenów krokami, to kierunek wydaje dzie porozumienia w najbliż- mediacje przy udziale Proku-
kę ogródków gastronomicz- cję przedstawiono niedaw- zielonych w mieście. się dobry. szym czasie, pojawią się prze- ratorii Generalnej, które do-
nych znalazły się: maksymal- słanki do zaprzestania prac tychczas przynosiły wymierne
na wysokość podestu (15 cm), – oświadczył prezes Rafako. efekty w postaci m.in. wypra-
wysokość ogródka łącznie Pomysłowo u sąsiadów Jak dodał, realne jest ryzy- cowanego na początku sierp-
z parasolami (nie powinny ko wstrzymania prac na czas nia harmonogramu naprawy
przekraczać pierwszej kon- Sposobu na bycie bardziej eko szukają także inne miasta Subregionu Zachodniego. W Ja- nieokreślony, z kolei scena- i kolejnych aneksów kontrakto-
dygnacji budynku) czy za- strzębiu-Zdroju powstał nietypowy mural. Ma prawie 200 metrów powierzchni i dzięki spe- riusz alternatywny w postaci wych. – W naszej ocenie spra-
kaz umieszczania reklam na cjalnym farbom oczyszcza powietrze. Został wykonany przy użyciu farby antysmogowej, zmiany wykonawcy oznacza wa jest bardziej skomplikowa-
ogrodzeniu. Zgodnie z zarzą- która neutralizuje tlenki azotu, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza formaldehydem, zapo- lata opóźnienia i poważne na, niż przedstawia to prezes
dzeniem dopuszcza się stoso- biega rozwojowi grzybów i pleśni na powłoce oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy. Jeden straty. – Wydaje nam się, że Rafako w licznych medialnych
wanie parasoli i markiz tylko metr kwadratowy powierzchni pomalowanej farbą oczyszcza powietrze jak jedno dorosłe dokonaliśmy wszelkich sta- wypowiedziach – oświadczył.
w stonowanych odcieniach, drzewo. Mural jest zwieńczeniem tegorocznej akcji ekologicznej Weź się zazieleń! W ramach rań, ale paraliż jest realny. Nie
wykonanych wyłącznie z tka- tej inicjatywy jastrzębianie zasadzili wspólnie 250 drzew. wynika to z naszej złej woli, KP
niny, a nie z plandeki. Z tere-
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 30 września 2021, nr 9 (332) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SAMORZĄD

„To, co prezentuje, to nie jest dobra zmiana w Raciborzu”


- mieszkańcy domagają się referendum
– Kiedyś w kampanii wyborczej kuł on beton, teraz nim zastępuje zieleń na ul. Bema i to samo chce zrobić na pl. Długosza
i ul. Ogrodowej, zabrukował skwer przy ul. Długiej. Bycie prezydentem miasta to służba mieszkańcom.
Prezydent Polowy rządzi, słuchając tylko samego siebie. Nie chcemy takiego prezydenta – piszą raciborzanie.

Fot. Katarzyna Przypadło


KATARZYNA PRZYPADŁO tonować i nie likwidować zie- Dariusz Polowy nie słucha Bema i to samo chce zrobić na
leńców na ul. Bema, aby była nas, ignoruje nas, odrzuca placu Długosza i na ogrodzie
31 sierpnia grupa miesz- ona jednokierunkowa czy aby nasze wielkie petycje, nasze przy ulicy Ogrodowej, zabru-
kańców Raciborza złożyła częściowo odbrukować i za- prośby, postulaty wielokrot- kował skwer przy ulicy Długiej
w Urzędzie Miasta Racibórz zielenić ścieżkę pieszo-rowe- ne wyrażane na spotkaniach pod armatę (znikło tam pod
petycję z wezwaniem do pre- rową na ul. Lwowskiej. – Nie- bezpośrednich z nim oraz wy- brukiem 20 m² trawników)
zydenta Dariusza Polowego, stety nasz głos w tej petycji, rażonych przez nas w wielu oraz ze skwerem Moniuszki.
aby „dla dobra miasta i nas, jak i kilku innych, został cał- petycjach skierowanych do Bycie prezydentem miasta to
mieszkańców, podał się do kowicie zignorowany przez niego i rady miasta. To, co od służba mieszkańcom. Prezy-
dymisji”. – Wzywamy także prezydenta Dariusza Polowe- ponad dwóch lat prezentu- dent Polowy rządzi, słuchając
Radę Miasta Racibórz, aby go, a to prezydent był wład- je Dariusz Polowy, to nie jest tylko samego siebie. Nie zga-
w przypadku, gdyby prezy- ny, aby osobiście rozpatrywać dobra zmiana w Raciborzu, to dzamy się na to! Nie chcemy
dent Dariusz Polowy chciał praktycznie nasze petycje. przeciwieństwo dobrej zmia- takiego prezydenta miasta –
dalej pełnić funkcję prezy- Prezydent tym samym wyka- ny. Referendum dla prezy- piszą raciborzanie.
denta miast, podjęła szybkie zał się całkowitą ignorancją denta Dariusza Polowego do- O komentarz w tej spra-
działania umożliwiające prze- wobec nas, działając nie tylko magamy się przede wszystkim wie poprosiliśmy prezydenta
prowadzenia referendum lo- przeciwko nam mieszkańcom z następujących powodów: za Dariusza Polowego. – Wspo-
kalnego w celu podjęcia próby Raciborza, ale i przeciwko wy- – Po zapoznaniu się z listą zarzutów pana Siwaka pod podejmowanie naszym zda- mniany apel firmowany przez
odwołania prezydenta Dariu- tycznym i wezwaniom Komisji moim adresem każdą z moich decyzji podtrzymuję i pod- niem szeregu błędnych i wy- pana Bogusława Siwaka wpły-
sza Polowego w referendum Europejskiej, przeciwko wielu jąłbym je jeszcze raz – komentuje Dariusz Polowy. soce szkodliwych działań i za- nął do Biura Rady Miasta i to
lokalnym – tłumaczą racibo- założeniom Polskiemu Ładu, mierzeń w mieście, i to mimo Rada Miasta jest jego adresa-
rzanie. Pod petycją podpisały przeciwko wielu założeniom tyczne, kto z jakiej jest partii o podjęcie jak najszybciej wielu petycji i próśb wyraża- tem. Teraz Rada Miasta musi
się 862 osoby. strategi dla Raciborza de facto i czyim sympatykiem, ale pa- działań w celu umożliwienia nych na spotkaniach z prezy- zdecydować, co z tym apelem
Część raciborzan doma- działając na szkodę nas i na- trząc na dobro naszego miasta przeprowadzenia referendum dentem Raciborza, aby tego zrobić. Informuję, że po zapo-
gała się w poprzedniej petycji, szego miasta – piszą miesz- Raciborza i dobra nas miesz- o odwołanie prezydenta Ra- nie robił – można przeczytać znaniu się z listą zarzutów pa-
aby nie sprzedawać i nie za- kańcy. kańców, wzywamy i prosimy ciborza Dariusza Polowego w petycji. na Siwaka pod moim adresem
budowywać placu Długosza, – Dlatego my, niżej pod- Radę Miasta Racibórz oraz z zajmowanego stanowiska – Kiedyś w kampanii wy- każdą z moich decyzji podtrzy-
stworzyć nowy park w Raci- pisani mieszkańcy Raciborza, pana Przewodniczącego Ra- prezydenta miasta – apelu- borczej kuł on beton, teraz muję i podjąłbym je jeszcze
borzu na Ogrodowej, nie be- nie patrząc na kwestie poli- dy Miasta Mariana Czernera je grupa raciborzan. – Pan nim zastępuje zieleń na ulicy raz – odpowiedział Polowy.

RYBNIK – GOSPODARKA RADLIN – GOSPODARKA

Kopalnia na Paruszowcu JSW KOKS otrzyma


nie powstanie pożyczkę na budowę
Kopalnia poza degradacją środowiska i infrastruktury na terenie dzielnic mogła pozbawić instalacji KRAiC
miasto szansy na miliony z Unii Europejskiej na transformację gospodarczą regionu.
Naczelny Sąd Admini- objęte wpływami eksploata- w tej sprawie, uzasadniając walce przeciwko Bapro po-
w Radlinie

Fot. JSW KOKS


stracyjny w Warszawie od- cji, mogą też pozbawić mia- zgodność z prawem treści magają – mówi Piotr Ku-
rzucił skargę kasacyjną wo- sto szansy na miliony z Unii podjętej przez Radę Miasta czera.
jewody śląskiego dotyczącą Europejskiej na transforma- Rybnika uchwały, wnosząc Na uchwałę Rady Mia-
uchwały Rady Miasta Ryb- cję gospodarczą regionu. Sa- jednocześnie o umorzenie sta Rybnika dotyczącą blo-
nika w sprawie miejscowe- morządy, na terenie których postępowania. kujących powstanie kopalni
go planu zagospodarowania mają być uruchamiane nowe Wojewoda Śląski jed- zmian w planach zagospo-
przestrzennego w rejonie zakłady wydobywcze, mogą nak 29 maja 2020 r. stwier- darowania przestrzenne-
ul. Golejowskiej w tym mie- bowiem zostać wykluczo- dził nieważność rybnickiej go skargę do WSA 13 lipca
ście. To oznacza, że nie może ne z możliwości ubiegania uchwały, a Miasto złoży- 2021 r. wniosła też spółka
tam powstać kopalnia. – Na- się o środki finansowe w ra- ło skargę do Wojewódzkie- Bapro. Póki co sąd, czekając JSW KOKS S.A. podpisał będzie do opalania budowanej
czelny Sąd Administracyjny mach Programu Sprawiedli- go Sądu Administracyjnego na wyrok NSA, wstrzymał się 1 września umowę o dofinan- już w koksowni Radlin elek-
uznał, że nasza uchwała blo- wej Transformacji – tłuma- w Gliwicach na to rozstrzy- z procedowaniem tej skargi. sowanie projektu „Instalacja trociepłowni w wysokospraw-
kująca powstanie kopalni na czy magistrat. gnięcie nadzorcze. WSA Równocześnie trwa postępo- KRAIC (katalitycznego rozkła- nej kogeneracji zaspokajającej
Paruszowcu jest ważna. Sąd Wojewoda Śląski wszczął w styczniu 2021 r. uchylił wanie odwoławcze od decy- du amoniaku i produkcji siar- potrzeby własne zakładu oraz
oddalił skargę kasacyjną wo- postępowanie nadzorcze ze rozstrzygnięcie wojewody, zji Regionalnego Dyrektora ki metodą Clausa) – budowa II umożliwiającej lokowanie
jewody śląskiego, uznając, względu na zastrzeżenia do a ten w kwietniu zaskarżył Ochrony Środowiska w Ka- ciągu wraz z kolumną odkwa- nadwyżek ciepła na rynku lo-
że rozstrzygnięcie nadzorcze treści uchwały Rady Miasta wyrok do Naczelnego Sądu towicach z 28 października szająco-odpędową w Koksow- kalnym oraz sprzedaż nadmia-
wojewody jest nieprawidło- Rybnika w sprawie MPZP Administracyjnego w War- 2020 r. o środowiskowych ni Radlin” z Narodowym Fun- rowej energii elektrycznej do
we. To oznacza, że ta sprawa obejmującego obszar w re- szawie. 14 września NSA uwarunkowaniach dla przed- duszem Ochrony Środowiska KSE. Realizowane zadanie jest
jest już wyjaśniona do koń- jonie ul Golejowskiej z 23 oddalił skargę wojewody sięwzięcia pod nazwą: „Udo- i Gospodarki Wodnej w War- technologią BAT - najlepszą
ca, nasza uchwała jest waż- kwietnia 2020 r. jako pod- śląskiego. stępnianie i wydobywanie szawie, w imieniu którego dostępną techniką. Włącze-
na. To dziś najważniejsze jętej – zdaniem wojewody – Bardzo dziękuję miesz- węgla kamiennego ze złoża umowę podpisał wiceprezes nie do ruchu instalacji pozwoli
– mówi prezydent Rybnika – „z istotnym naruszeniem kańcom, którzy stanęli Paruszowiec”. Jak poinfor- Artur Michalski. Pożyczka na m.in. na znaczne ograniczenie
Piotr Kuczera. prawa”. Chodziło o zapis w obronie naszego miasta. mował w zawiadomieniu Ge- warunkach preferencyjnych ilości wytwarzanych odpadów
Część mieszkańców Ryb- mówiący o zakazie realiza- Presja społeczna ma ogrom- neralny Dyrektor Ochrony w wysokości 80 750 000 zło- oraz zwiększy niezawodność
nika protestowała przeciwko cji w tym miejscu przed- ne znaczenia dla tego rodza- Środowiska, postępowanie tych zostanie udzielona w ra- i bezawaryjność instalacji od-
tej inwestycji. – Plany spół- sięwzięć znacząco oddzia- ju spraw. Dziękuję radnym, nie mogło zostać zakończo- mach programu priorytetowe- siarczania gazu koksownicze-
ki Bapro, która chce uru- łujących na środowisko. którzy również wspierali ne w ustawowym terminie ze go 5.9 Energia Plus na okres go.
chomić wydobycie węgla W odpowiedzi na zawiado- nasze wszystkie działania względu na skomplikowany do 2030 roku, kwota dofinan- W koksowni trwają już
w dzielnicy Paruszowiec, po- mienie o wszczęciu postę- zmierzające do zablokowa- charakter sprawy. Nowy ter- sowania stanowi 85% wydat- prace budowlane, na bieżąco
za niewyobrażalnym zakre- powania nadzorczego pre- nia tej inwestycji. Dziękuję min wyznaczono na 28 listo- ków kwalifikowanych. dokonywane są odbiory ele-
sem degradacji środowiska zydent Rybnika przekazał współpracownikom, praw- pada 2021 r. Realizacja projektu umoż- mentów instalacji.
i infrastruktury na terenie wojewodzie śląskiemu ob- nikom i wszelkim organiza- liwi głębsze oczyszczenie gazu
dzielnic, które mają zostać szerne wyjaśnienia miasta cjom, które wciąż nam w tej KP koksowniczego, który używany KP

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 30 września 2021, nr 9 (332) Wiadomości 3
RYBNIK – JAKOŚĆ ŻYCIA RACIBÓRZ ROZRYWKA

RYBNICCY WODNIACY Industriada po raz pierwszy w Raciborzu


W NOWEJ STANICY
XII edycja święta Szlaku Zabytków Techniki zawitała także do Raciborza.

Fot. Urząd Miasta Rybnik


Wydarzenia odbyły się w browarze i na Zamku Piastowskim.
katarzyna przypadło promocyjnych, jak i uczest- torów Teatru Wodzisławskiej rowej w Rudach, gdzie odbyły
nictwem w samym festiwalu. Ulicy i konkurs malarski dla się przejazdy do Rybnika-Sto-
11 września miała miej- Ośrodek Sportu i Rekre- dzieci na najciekawszą pracę dół, zwiedzanie stacji z prze-
sce XII edycja święta Szlaku acji w Raciborzu zorganizował na temat Zamku Piastowskie- wodnikiem, parada lokomo-
Zabytków Techniki – Indu- wydarzenie biegowe organizo- go. Na scenie wystąpili: Agata tyw i pokazy w kuźni kowala.
striada 2021. To największy wane pod nazwą „Bieg wokół Karczewska oraz zespoły Soun- W Rybniku natomiast na tere-
w tej części Europy festi- komina”. Uczestnicy wystarto- d’n’Grace i The trAst, a Teatr nie Zabytkowej Kopalni Igna-
wal promujący dziedzictwo wali z dziedzińca Zamku Pia- Wodzisławskiej Ulicy zaprezen- cy można było wziąć udział
przemysłowe. Hasło prze- stowskiego, a do pokonania tował spektakl „Dzieje histo- w warsztatach i zwiedzaniu
wodnie brzmiało: „Techni- mieli dystans ok 2,5 km. Każdy ryczne Browaru Zamkowego”. obiektu czy zobaczyć pokaz ta-
ka. To was zaskoczy”. Jed- z zawodników trzymając w ręce Na zakończenie Manufaktura neczny, prezentację zawodów
nymi z obiektów, na terenie plastikowy kubek, miał za zada- Artystyczna PI-ART przedsta- kataryniarza i pucybuta, kon-
których odbyły się wydarze- nie zebrać na trasie biegu nie- wiła pokaz ogniowy. cert gry na kieliszkach w wy-
W uroczystości udział wzięli m.in. zastępca prezydent Ryb- nia związane z industriado- zbędne składniki do produkcji W tegorocznej edycji Indu- konaniu Glass Duo i spektakl
nika Janusz Koper, komendantka śląskiej chorągwi ZHP wym świętem, były Browar piwa, tj. wodę, słód jęczmienny striady uczestniczyło 38 obiek- taneczno-akrobatyczny „Pro-
Anna Peterko oraz harcerze-wodniacy. Zamkowy i Zamek Piastow- i chmiel, a następnie dobiec do tów z 25 miejscowości, na te- meteusz”. W Industriadzie
ski w Raciborzu. Miejsca mety. renie których zorganizowało po raz pierwszy wziął udział
te posiadają tytuł „Obiekt W programie znalazło się w sumie 341 wydarzeń. Święto Pszów – jako obiekty zaprzy-
zaprzyjaźniony Industria- także fabularne zwiedzanie Szlaku Zabytków Techniki ob- jaźnione wybrano Maszynow-
dy”, co jest równoznaczne Browaru Zamkowego i Zamku jęło tradycyjnie także Zabyt- nię Szybu Chrobry I i pszow-
z udziałem w działaniach Piastowskiego z udziałem ak- kową Stację Kolei Wąskoto- ską prochownię.

Fot. Katarzyna Przypadło


REGION – WYPADKI

Szybka droga do śmierci


Główną przyczyną wypadków spowodowanych przez młodych kierowców
jest nadmierna prędkość.
Biuro Ruchu Drogowe- najczęściej sprawcami wypad- nia na drzewo - 93 wypadki, 113 bitych; najechania na pieszego
go Komendy Głównej Poli- ków byli mężczyźni- spowodo- zabitych; zderzenia czołowe – 74 - 51 wypadków, 52 zabitych.
Podczas wydarzenia zaprezentowano rozbudowaną stanicę, cji udostępniło roczny raport wali 74,6 proc. wszystkich wy- wypadki, 88 zabitych; zderzenia
ale nie zabrakło też pływania po Zalewie Rybnickim. z wypadków drogowych w ro- padków w 2020 roku, Kobiety boczne – 58 wypadków, 69 za- dk
ku 2020. Biuro Ruchu Drogo- natomiast spowodowały 21,3
Inwestycja warta mi- oraz strefę komunikacyjną. wego realizuje zadania zwią- proc. wypadków.
lion złotych powstała w ra- Powierzchnia użytkowa wy- zane z tworzeniem warunków Szczególnie należy zwró- Tragiczna statystyka
mach budżetu obywatel- nosi 300 m2. do sprawnego i skutecznego cić uwagę na młodych kierow-

Fot. FB Rybnik i okolice- informacje drogowe 24h


skiego. zapewniania bezpieczeństwa ców w wieku 18-24 lat. Grupa
Stanica 6. Harcerskiej Pod górkę w ruchu drogowym. ta charakteryzuje się najwięk-
Drużyny Żeglarskiej, dzięki Podczas realizacji projektu W 2020 roku do Policji szym wskaźnikiem liczby wy-
przebudowie zrealizowanej nie obyło się bez problemów. zgłoszono 23 540 wypadków padków na 10 tys. populacji.
w ramach ogólnomiejskiego Po opracowaniu dokumenta- drogowych mających miej- W 2020 roku młodzi kierowcy
budżetu obywatelskiego 2018, cji projektowo-kosztorysowej sce na drogach publicznych, byli sprawcami 18 proc. wypad-
stała się obiektem, który po- konieczne okazało się okroje- w strefach zamieszkania lub ków powstałych z winy kierują-
zwoli na komfortową organiza- nie zakresu przedsięwzięcia, w strefach ruchu. W porów- cych (3 774 wypadki). Zginęło
cję letnich obozów żeglarskich bowiem przekroczono próg fi- naniu z 2019 rokiem, w któ- w nich 431 osób, zaś 4 714 zo-
dla dzieci i młodzieży, imprez nansowy dla projektów ogól- rym zanotowano 30 288 wy- stało rannych. W porównaniu
sportowych oraz cotygodnio- nomiejskich. Kolejne kłopoty padków, liczba ta spadła o 6 z rokiem 2019 liczba wypad-
wych zajęć. Oficjalne otwarcie pojawiły się na etapie wybo- 748 wypadków (-22,3 proc.). ków jest niższa o 23,1 proc.,
odbyło się 5 września podczas ru wykonawcy inwestycji oraz W wyniku wypadków w 2020 zaś liczba zabitych niższa o 6,7
uroczystego apelu nad Zale- podczas realizacji przedsię- roku śmierć poniosło 2 491 proc. Rannych w 2020 roku
wem Rybnickim. wzięcia – opóźnienia spo- osób, w porównaniu z rokiem było mniej o 26,5 proc.
wodowała m.in. konieczność 2019 w którym śmierć poniosło Główną przyczyną wy-
O obiekcie doprojektowania elementów 2 909 osób oznacza to spadek padków, które spowodowali
Budowa budynku stanicy wzmacniających i usztywnia- o 418 osób (-14,4 proc.). kierowcy z tej grupy było nie-
żeglarskiej zrealizowana zo- jących konstrukcji stalowej Policja wskazuje, iż w ostat- dostosowanie prędkości do wa-
stała w konstrukcji stalowej obiektu w oparciu o projekt nim dziesięcioleciu najwięcej runków panujących na drodze-
szkieletowej, z zachowaniem zamienny. Wydłużyły się też wypadków drogowych i ich aż 41 proc.. W wypadkach tych
modułów wymiarowych „kon- kwestie związane z uzyska- ofiar odnotowano w 2011 roku. było 60 proc. zabitych.
tenerów morskich”. Obiekt niem pozwolenia na użytko- Od 2012 roku obserwowany Grupę młodych kierowców
ma dwie kondygnacje. Na wanie z uwagi na pandemię jest spadek wypadków drogo- cechuje często brak doświad-
parterze znajduje się strefa i konieczność uzupełnienia do- wych i ich ofiar do roku 2016, czenia i umiejętności w pro-
komunikacyjna z klatką scho- kumentacji. kiedy to nastąpił wzrost liczby wadzeniu pojazdów, a tym sa-
dową, pomieszczenie do wy- Finalnie udało się jednak wypadków i ich ofiar. W 2017 mym chęć poczucia adrenaliny
poczynku, sanitariaty z natry- stworzyć nowy obiekt dla wod- roku ponownie zanotowano i znaczna brawura.
skami oraz sanitariat dla osób niaków. Koszt realizacji inwe- znaczny spadek . Natomiast Podobnie największą liczbę
niepełnosprawnych, aneks stycji to 985 921,50 zł. Prace w latach 2018 i 2019 zmniej- wypadków ze skutkiem śmier- Dnia 19 września 2021 roku w Syryni miał miejsce tra-
kuchenny, pomieszczenie so- wokół stanicy wykonywali tak- szyła się liczba wypadków telnym, biorąc pod uwagę ka- giczny w skutkach wypadek. 23-letni kierowca Volkswa-
cjalne i porządkowe, maga- że w ramach swoich bieżących i osób rannych przy wzroście tegorię wiekową, spowodowa- gena z powiatu wodzisławskiego nie dostosował prędko-
zynki i pomieszczenie gospo- obowiązków pracownicy Ryb- liczby osób zabitych. W 2020 r. li kierujący w wieku 18-24 lata ści do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg
darcze. Na piętrze ulokowano nickich Służb Komunalnych. nastąpiły spadki. – 375 (20,5% ogółu wypadków i uderzył w drzewo. W wypadku śmierć poniosła 20-latka
salę spotkań z zapleczem, po- Jak wskazuje raport, biorąc spowodowanych przez kierują- z Raciborza- Brzezia.
mieszczenie do wypoczynku c pod uwagę płeć kierujących, cych). Głównie były to: najecha-
4 Publicystyka 30 września 2021, nr 9 (332) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SYLWETKI

Florian Burek – zostawił


wiele wspomnień
Pozostawił setki zdjęć, dziesiątki skoroszytów,
uporządkowane zbiory związane z rodziną,
swoim rodowodem, historią Brzezia; opasłą bibliotekę…

ireneusz burek nie marzyłem. Po dwóch la- Szkoła uzyskała w Kurato- czek zostaje prezesem Związ- czego bym nie osiągnął, gdyby Był pasjonatem
tach pracy w szkole w Mysło- rium w Katowicach zgodę na ku ZNP, ja zastępca) znaleźć nie zachęcająca postawa dy- historii rodu
Był nauczycielem wicach miałem do wyboru: otwarcie atrakcyjnej specjal- sposób na „paranoję tamtych rektora. Nie wiem, jaką moty- W osobistych zbiorach po-
z krwi i kości obowiązkową służbę woj- ności: technik mechanik apa- lat”. Kolega Marian, wspólnie wację mieli wtedy inni koledzy, zostawił segregatory z grzbie-
Pracował w  racibor- skową lub studia. Tak zna- ratury kontrolno-pomiarowej z dyrektorem Czerniejewskim ale suma osobistych sukcesów tami opisanymi: Rodzina,
skim „Mechaniku”  w latach lazłem się w Wyższej Szkole i mechanicznej automatyki obmyślali, jak z pożytkiem dla dawała ów fenomenalny roz- Rodowód, Historia, Drzewo
1964 – 1995 jako nauczy- Pedagogicznej w Katowicach. przemysłowej, pod warun- całego grona pedagogicznego kwit - czytamy w jego wspo- Genealogiczne… Przeglądając
ciel przedmiotów zawodo- Na trzecim roku studiów na kiem, że w gronie etatowych wykorzystać czas przeznaczo- mnieniach na łamach książki zdjęcia, wycinki gazet, wła-
wych, głównie automatyki. uczelni pojawili się przedsta- nauczycieli znajdzie się na- ny na szkolenie ideowo-pe- „60 lat raciborskiego „Mecha- sne publikacje i notatki, nie
Był absolwentem Technikum wiciele Kuratoriów Oświa- uczyciel, najlepiej inżynier, dagogiczne, tj. płatny dzień, nika”” (Racibórz, 2007). sposób odmówić mu jedne-
Przemysłowo-Pedagogiczne- ty i Wychowania w poszuki- który jednoosobowo będzie wolny od pracy. Obowiąz- go: niesamowicie skrupulat-
go w Kluczborku oraz Wyż- waniu nauczycieli, którzy po za ten kierunek odpowiedzial- kowe referaty, dostarczone Był patriotą zamiłowa- nie i dogłębnie starał się do-
szej Szkoły Pedagogicznej ukończeniu studiów podję- ny - chodziło w szczególności przez „górę” materiały opra- nym w polskim Brzeziu kumentować, archiwizować
w Katowicach. Uczył przede liby pracę w szkołach tech- o zorganizowanie pracow- cowywał z urzędu wiceprezes Na emeryturze pochło- i analizować materiały zwią-
wszystkim przedmiotu apa- nicznych na terenie ich ku- ni w tej szkole od 1963 ro- związku, funkcją tą obdaro- nęła go pasja badania histo- zane z tworzonym przez lata
ratura kontrolno-pomiarowa ratoriów. Oferty obejmowały ku. (…) Dyrektor Ireneusz wano mnie, jako najmłodsze- rii rodzinnego Brzezia and drzewem genealogicznym.
i automatyka przemysłowa. prawie całą Polskę południo- Wrzesiński poprosił o mój go w zarządzie. Do mnie nale- Odrą. Od 1993 roku wraz
Był współtwórcą, tworzonej wą. W ten sposób podpisałem indeks i ku mojemu zasko- żało zadanie, jak z zalecanych z żoną Małgorzatą Rother- Był zafascynowany
od podstaw, pracowni auto- umowę wstępną do pracy na czeniu znalazł tam zaliczenie na omówienie przez 3 godzi- -Burek oraz księdzem Józe- światem
matyki. terenie województwa opol- z pracowni i egzamin z auto- ny materiałów, zrobić referat fem Copem współredagował Nie próbował zmieniać
Przez 13 lat (1964 do skiego, a gdy wicekurator na matyki, tym samym wskazał na 20 minut, by można go by- pismo historyczno – religijne świata ale zawsze chciał go
1977) opiekował się sa- zachętę dał stypendium fun- na mnie jako tego, który bę- ło „wygłosić” w autobusie lub „BRZESKI PARAFIANIN”, na poznać i zrozumieć. Jako “in-
morządem szkolnym. Po- dowane do końca studiów (ze dzie wychowawcą pierwszej w przerwie na posiłek. łamach którego przez niemal żynier ścisłowiec” był zafascy-
nadto podejmował liczne wskazaniem na Technikum klasy ”automatyka” i zajmie Dziś, z perspektywy cza- 20 lat publikował historycz- nowany zmianami, jakie przez
działania promujące nowa- Mechaniczne im. Arki Boż- się przygotowaniem pracow- su minionego, stwierdzam, ne opracowania stanowią- całe życie obserwował. Mawiał,
torskie pomysły techniczne ka w Raciborzu), wyraziłem ni przedmiotowej. Zważyw- że dzięki mądrości, rozwadze ce ogromny wkład w swoistą że miał szczęście żyć w czasach
u uczniów. Był opiekunem zgodę. W tym czasie w Polsce szy, że były jeszcze wakacje i roztropności dyrekcji i ZNP, monografię Brzezia. Często kiedy pojawiały się odbiorniki
wielu prac Szkolnego Klu- obowiązywały tzw. nakazy i za dwa tygodnie miałem nauczyciele mają co wspo- poruszał historię Powstań Ślą- lampowe, tranzystory, kompu-
bu Techniki i Racjonalizacji pracy dla absolwentów szkól, podjąć tak trudne wyzwanie, minać, bo atmosfera w szko- skich, w których uczestniczył tery, internet… jak globalizo-
przy ZSM w Raciborzu, który rozumiane jako obowiązek nie dało się ukryć podniece- le, na wyjazdowych konfe- jego ojciec Karol Burek (zało- wała się Ziemia dzięki rozwo-
zajął w krajowej rywalizacji udania się do wskazanego nia. W dniu rozpoczęcia roku rencjach pozwoliła nam żyć życiel koła TG SOKÓŁ w Brze- jowi techniki. We wszystkich
III miejsce w roku 1978/79, zakładu pracy bez prawa od- szkolnego nie wiem, kto prze- własnym życiem, z dala od ziu nad Odrą), historię walki zmianach uczestniczył osobi-
a rok później – II. Był prze- mowy. żywał większy stres; ucznio- rygorów wszechwładnych ide- o granice Polski powojennej ście angażując się we wszyst-
wodniczącym Szkolnej Rady Szybko w szkole podję- wie klasy I “automatyki”, czy ologów. Marian Stoczek miał oraz historię życia w Brzeziu ko co było nowe. W ostatnich
Turnieju Młodych Mistrzów liśmy się specjalizacji w na- ich wychowawca. dar unikania sytuacji konflik- w okresie powojennym. latach studiował mechanikę
Techniki.  Opiekował się uczaniu przedmiotów zawo- - Jest jeszcze sprawa tzw. towych a wyjątkową zręcz- To w wyniku wspólnych kwantową, jeszcze kilka mie-
pierwszą pracownią kompu- dowych, zgodnie z własnymi „humanizacji techniki”, która ność wykazywał w stosunkach badań małżonków - regio- sięcy przed śmiercią kupił no-
terową opartą na kompute- upodobaniami (…) Ze mną na uczelni wpajano nam na z „Komitetem”. nalistów, w roku 1998 zo- wego smartfona aby być na
rach ELWRO Junior. było trochę zamieszania, każdym wykładzie, niezależ- Cała szkoła, bez większych stała udokumentowana data bieżąco z nowymi technologia-
Za swoją pracę otrzymał: deklarowałem się na elek- nie, czy to była mechanika, wyjątków, zasłużyła wtedy na pierwszej wzmianki historycz- mi. Potrafił godzinami rozpra-
Nagrodę Kuratora Oświa- trotechnikę, technologię elektrotechnika czy termody- miano, jak to w prasie ówcze- nej o Brzeziu nad Odrą (rok wiać o aurze wokół człowieka,
ty i Wychowania – w latach i rysunek techniczny, jednak namika (…) snej nazwano „Politechniki 1223). Opracował na rzecz metafizyce, teorii wszechświa-
1975, 1972, 1978 oraz Złoty potrzeby kadrowe wicedy- Marian Stoczek, starszy Raciborskiej” - to był szczyt pisma m.in. rycerską historię ta… czym konsekwentnie pró-
Krzyż Zasługi – w 1978 roku. rektora Wrzesińskiego były wiekiem kolega spowodował, jej rozkwitu. Nie jestem pew- Brzezia, rodowody właścicieli bował zaciekawić, mniej czy
Wspominał: - W roku większe, stąd musiałem uczyć że bardzo szybko dydaktycz- ny, czy to nie głównie zasługa ziemskich, historię kościoła i bardziej cierpliwych, wnuków.
1957 skończyłem Technikum również innych przedmiotów na współpraca przeniosła się umiejętności ówczesnego dy- jego fundatorów, stworzył ma-
Przemysłowo Pedagogicz- pomocniczych, co trwało do na wspólne działanie na po- rektora Leopolda Czerniejew- pę historycznych nazw dziel- Był moim ojcem
ne w Kluczborku, stając się momentu przybycia wymie- lu społecznym. Przez długie skiego. Osobiście odbieram re- nic i przysiółków. Wiele by Wiele innych wspomnień
nauczycielem, o czym nigdy nionych kolegów do szkoły. lata udawało nam się (Sto- zultaty swojej pracy, jako coś, wymieniać... zostawił mi po sobie.

„…bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24, 42-51).”
Fot. Ireneusz Burek oraz Wojciech Żołneczko (Nowiny Raciborskie)

- Każdy z nas ma jakieś wspomnienia związane ze zmarłym. W mojej pamięci to przede wszystkim obraz człowieka, który przez ostatnie lata życia spędził blisko Jezusa.
Pamiętam jego miejsce w kościele, które zajmował, jego codzienną mszę świętą, w której uczestniczył, comiesięczną spowiedź, cosobotnią adorację Najświętszego Sakramentu, często
w niemal pustym kościele. Pamiętam z nim rozmowy, kiedy wstępował do kościoła w tygodniu. Kiedy rozmawialiśmy, pojawiały się takie szczegóły, które dziś może wydają się mało
istotne, jednak zawsze były wyrazem ogromnej troski o relacje z Bogiem oraz o to wszystko co chciał zostawić dla przyszłych pokoleń – mówił ks. Bogdan Rek, proboszcz parafii
pw. św. Apostołów Mateusza i Macieja w Raciborzu-Brzeziu podczas mszy pogrzebowej. - Miał świadomość przemijania czasu, tego, że trzeba będzie zostawić wszystko i stanąć przed
trybunałem, tego, że przygotowuje się na spotkanie z Bogiem. I nie chciał niczego w tym oczekiwaniu przeoczyć - dodał w trakcie homilii.
Florian Burek zmarł 27 września 2021 roku, pogrzeb odbył się 30 września na cmentarzu w Brzeziu.
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 9/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 30 września 2021 nr 9 (332)
WODZISŁAW ŚLĄSKI RYNEK PRACY

Fot. Powiat Wodzisławski


Potrzeba nam fachowców
Wodzisławski Urząd Pracy przygotował ofertę płatnych staży dla absolwentów szkół branżowych.
KATARZYNA CICHOŃ u pracodawcy, gdzie podno- wadzona w naszych szkołach dalej nawiązywać współpracę wej – tłumaczy Anna Słotwiń- umiejętności praktycznych.
si kwalifikacje i umiejętności w formie zdalnej nie spełnia na linii pracownik – pracodaw- ska-Plewka. Staż, który proponujemy,
Idea płatnych staży zro- zawodowe, nie uczestniczyła tych wszystkich oczekiwań, ja- ca, po drugie dalej edukować umożliwi uzupełnienie tego,
dziła się poniekąd jako odpo- w tym cyklu. Oczywiście na- kie mają władze, rodzice czy w poszczególnych aspektach Zarobek i doświadczenie czego zabrakło w systemie.
wiedź na problemy, z którymi uczyciele starali się zdalnie przedsiębiorcy – przyznała kształcenia zawodowego, Specjalny program, w ra- Oprócz 5-miesięcznego stażu,
w czasie pandemii mierzyła nauczać w miarę możliwości Kornelia Newy, członkini Za- a w konsekwencji wyuczyć so- mach którego młodzież będzie podczas którego wynagrodze-
się młodzież ze szkół branżo- tych przedmiotów zawodo- rządu Powiatu resortowo od- bie fachowca – powiedziała mogła odbyć płatne, pięcio- nie – stypendium – wypłaca
wych. Ze względu na obostrze- wych teoretycznych, które są powiedzialna za oświatę. Katarzyna Zöllner–Solowska. miesięczne staże oraz pięcio- urząd pracy, pracodawca, któ-
nia uczniowie nie mogli takim początkiem drogi za- Pomysł na wykorzystanie miesięczne prace interwen- ry po jego zakończeniu zatrud-
w pełni zrealizować praktyk wodowej, ale bez części prak- Pomoc dla absolwentów staży do zdobycia praktycz- cyjne, zostanie uruchomiony ni stażystę na zasadzie prac in-
zawodowych, bowiem wiele tycznej w zasadzie nie ma fa- Powiatowy Urząd Pracy nych umiejętności w zawodzie zarówno dla tegorocznych, terwencyjnych, przez kolejne
firm w dobie lockdownu mu- chowca – wyjaśnia naczelnik w Wodzisławiu Śląskim zna- zrodził się podczas monitoro- jak i ubiegłorocznych absol- 5 miesięcy otrzyma dofinan-
siało ograniczyć działalność. Wydziału Oświaty Starostwa lazł sposób na to, aby mimo wania rynku pracy i rozmów wentów szkół branżowych. sowanie do wynagrodzenia
Przyszli pracownicy nie mie- Powiatowego Katarzyna Zöll- pandemicznych trudności z pracodawcami. Dyrektor Po- W głównej mierze pomoc do- po 1200 zł miesięcznie. Ta for-
li więc szansy na zgłębienie ner-Solowska. zwiększyć atrakcyjność absol- wiatowego Urzędu Pracy An- tyczy jednak uczniów, którzy ma pomocy dotyczy uczniów,
praktycznych umiejętności, co wentów szkół branżowych na na Słotwińska–Plewka przypo- w tym roku skończyli szkołę, którzy w tym roku skończyli
z kolei mogło osłabić ich atrak- Bez praktyki ani rusz rynku pracy i pomóc im w na- mniała, że wiele firm z takich ponieważ oni najdłużej byli szkołę, ponieważ oni najdłużej
cyjność na rynku pracy. O tym, Obostrzenia związane byciu doświadczenia zawodo- branż jak fryzjerstwo, kosme- wykluczeni z normalnego try- wypadli z normalnego trybu
jak ważna jest praktyka, mówi z pandemią okazały się spo- wego. tyka czy gastronomia musiało bu nauczania i praktyk. nauczania i praktyk. Natomiast
Katarzyna Zöllner–Solowska rym utrudnieniem w zdoby- – Pomysł Powiatowego ograniczyć działalność przez – Staż, zgodnie z definicją, ubiegłoroczni absolwenci bę-
z Wydziału Oświaty Starostwa waniu praktycznej wiedzy. Urzędu Pracy o możliwości lockdown. - To spowodowało, służy nabyciu doświadczenia dą mogli skorzystać tylko ze
Powiatowego. - Czujemy nie- Wyniki matur w powiecie wo- wykorzystania formy stażu że młodzież odbywająca tam zawodowego. W latach ubie- staży. To są dwie formy, które
dosyt kształcenia zawodowe- dzisławskim wskazują na to, że do podniesienia kwalifikacji praktyki nie miała możliwości głych absolwenci szkół zawo- chcemy zaproponować absol-
go w części praktycznej, po- nauczanie zdalne zostało prze- i zrealizowania tej części prak- zrealizowania pełnego progra- dowych takie doświadczenie wentom szkół branżowych,
nieważ nasi pracodawcy przez prowadzone z powodzeniem, tycznej, której nam zabrakło mu zajęć. Te osoby, nie z wła- zdobywali jako młodociani mając nadzieję, że dzięki temu
obostrzenia i ograniczania jednak w przypadku praktycz- w systemie edukacji, jest bar- snej winy, nie miały czasu na- pracownicy. Pandemia zabu- osoby te trafią bezpośrednio
związane z COVID-19 byli wy- nej nauki zawodu sprawy mają dzo dobrym pomysłem. Po- uczyć się tego, co powinien rzyła ten proces, czas praktyki na rynek pracy – podsumowa-
łączeni z tego sytemu. Dlatego się nieco gorzej. - Niestety na- może zarówno uczniom, jak umieć uczeń, który staje się znacznie się skrócił, uczniowie ła dyrektor Anna Słotwińska-
młodzież, która spędza czas uka praktyczna zawodu pro- i pracodawcom, po pierwsze absolwentem szkoły branżo- nie zdobyli wystarczających -Plewka.

REGION – EDUKACJA

Polskie studia atrakcyjne dla cudzoziemców


Największą grupę cudzoziemców w Polsce stanowili Ukraińcy.
Pod koniec czerwca 2021 r. ców legalnie mieszkających Studia w Polsce  się formalności związanych z po- edukacji i nauki, mimo pandemii uczelni w innych krajach. Nie
w ZUS było zarejestrowanych i pracujących w Polsce wzro- Coraz więcej cudzoziemców bytem. Świadczą o tym wstępne nie odnotowano spadku w licz- bez znaczenia pozostaje też
818 772 obcokrajowców, co sła o 12,9 proc. chce również studiować w Pol- dane dotyczące rekrutacji. bie studentów z zagranicy na sytuacja za naszą wschodnią
w porównaniu z poprzed- Pracownicy z Ukrainy sta- sce. Jak pisze „Rzeczpospolita” na Jak podaje Rzeczpospolita polskich uczelniach.  granicą. Do Polski przyjeżdżają
nim rokiem oznacza wzrost nowili największą grupę (73,7 polskich uczelniach studiuje re- Uniwersytet Jagielloński odno- Według Rzeczpospolitej po- głównie Ukraińcy i Białorusini.
o 35,2 proc. Ponad połowa proc.). Na koniec czerwca 2021 kordowa liczba 82,5 tys. cudzo- tował około dziesięcioprocen- wodem przyjazdu zagranicz- Jak podaje Rzeczpospolita naj-
z nich (58,8 proc.) było pra- r. ich liczba wyniosła  603 481 ziemców. Tylko w ubiegłym roku towy wzrost zainteresowania nych studentów jest niska cena częściej wybieranymi kierun-
cownikami,2,8 proc. prowa- osób czyli o 39,2 proc. wię- przybyło ponad 4 tys. zagranicz- studiami przez studentów zagra- kształcenia i sama możliwość kami są lekarski, zarządzanie,
dziło działalność gospodarczą, cej niż w analogicznym okre- nych studentów. Ze wstępnych nicy w porównaniu z ubiegłym wjazdu do Polski, czyli do Unii informatyka i stosunki między-
a pozostali byli objęci innymi sie ubiegłego roku oraz o 13,3 informacji wynika, iż w tym roku rokiem. Europejskiej.  narodowe.
formami zatrudnienia. Od koń- proc. więcej niż w grudniu przyjedzie ich jeszcze więcej, mi- Jak przyznaje Anna Ostrow- Atutem jest również uzna-
ca 2020 r. liczba cudzoziem- 2020r.  mo pandemii i przedłużających ska, rzecznik prasowy ministra wanie dyplomów polskich DK
R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 30 września 2021, nr 9 (332)

R E K L A M A

ZA P Y TA J O ka sy fi sk a ln e o n -l in e
234”
nus o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1
*)

Tylko u nas bo

KASY FISKALNE ONLINE Z TERMINALEM PŁATNICZYM

Kasy ELZAB ONLINE i płatności bezgotówkowe

Kasy ELZAB ONLINE ( K10, Mini oraz Jota) współpracują nie tylko
z terminalami płatniczymi, ale także z PIN Padami PayTel. To
bardzo wygodne rozwiązanie w korzystniej cenie.

PIN Pad podłączamy do kas ONLINE z wykorzystaniem kabla


USB, co pozwala zredukować ilość kabli. PIN Pad na stałe znajduje
się blisko klienta, co umożliwia jeszcze szybszą płatność kartą,
zbliżeniowo lub za pomocą kodu PIN.

PIN Pad za 0 zł przez pierwszy rok użytkowania (korzystając


z programu Polska Bezgotówkowa). Kasy ELZAB ONLINE
posiadają różne moduły komunikacyjne, a tym samym
udostępniają pełną elastyczność łączności kas z serwerami
rozliczeniowymi VISA/Mastercard.

POSNET POSPAY ONLINE

Pospay Online to urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalności kasy, drukarki


fiskalnej i terminala płatniczego.

Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay Online to znakomity wybór dla małych


sklepów, punktów handlowych na bazarkach, mobilnych punktów
gastronomicznych, salonów kosmetycznych, gabinetów lekarskich czy
kancelarii prawnych, ale także dla trenerów personalnych, serwisantów czy
dostawców. Wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i mobilność.

Największa oferta kas fiskalnych dla:


fryzjerów, kosmetyczek, salonów fitness,
firm budowlanych, lekarzy, prawników

Więcej na softib.pl
jakość życia 30 września 2021, nr 9 (332) PLUSY dlaBIZNESU III
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ HISTORIA

Śląski wkład w historię


41 lat temu w Jastrzębiu-Zdroju podpisano porozumienie, które stało się fundamentem reform.
KATARZYNA CICHOŃ To, co dziś wydaje się stan-

Fot. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


dardem, nie byłoby możliwe
3 września 1980 roku zo- bez postawy śląskich górni-
stał podpisany dokument ków. Do najważniejszych po-
kończący strajk w KWK Mani- stulatów zawartych w Poro-
fest Lipcowy. Mieszkańcy wraz zumieniu Jastrzębskim należy
z zaproszonymi gośćmi uro- powołanie wolnych związków
czyście świętowali obchody zawodowych oraz zapewnie-
41. rocznicy tego wydarzenia. nie bezpieczeństwa strajku-
Tradycyjnie odbyła się msza jącym górnikom, zwiększenie
św. w kościele NMP Matki Ko- kontroli związków zawodo-
ścioła, a po niej część delega- wych nad zakładową służbą
cji złożyła kwiaty pod pomni- zdrowia, wprowadzenie wol-
kiem Solidarności. Następnie nych sobót i niedziel począw-
uroczystości przeniosły się na szy od 1 stycznia 1981 ro-
plac imienia Tadeusza Jedy- ku oraz dobrowolność pracy
naka, jednego z sygnatariuszy w dni ustawowo wolne. Ponad-
Porozumienia Jastrzębskiego. to wprowadzenie pułapu mi-
Tam goście wygłosili okolicz- nimalnej i maksymalnej płacy,
nościowe przemówienia. zniesienie czterobrygadowego
Z okazji uroczystości systemu pracy, przechodzenie
w mieście gościł premier Ma- dziełem ludzi, którzy wtedy nam się głównie z Gdańskiem, ków była podwyżka cen mię- Do 21 postulatów wysunię- na emeryturę po przepracowa-
teusz Morawiecki. - Cała Polska mieli odwagę, żeby przeciw- nie można zapominać o wkła- sa i wędlin. Polacy jednak od tych przez zakłady strajkujące niu 25 lat pod ziemią lub osią-
stała się areną solidarnościo- stawić się złu - mówił szef rzą- dzie Ślązaków. Porozumienie dłuższego czasu borykali się na Wybrzeżu Międzyzakładowy gnięciu wieku 50 lat, zaliczenie
wej insurekcji. I tej insurek- du. Jastrzębie jest bowiem zali- z podwyżkami cen i spadkiem Komitet Strajkowy w KWK „Ma- pylicy do chorób zawodowych,
cji władze komunistyczne nie czane do Porozumień sierp- poziomu życia, a także złymi nifest Lipcowy” dołączył swoje, likwidację talonów na atrakcyj-
były już w stanie zgasić. Po- Trochę historii niowych. warunkami w zakładach pra- te dotyczyły spraw płacowych, ne towary oraz wprowadzenie
chylam głowę przed wielkim Choć fala strajków rozpo- Bezpośrednią przyczyną cy. To przyczyniło się do tego, socjalno-bytowych, a także za- racjonalnej gospodarki wę-
dziełem Solidarności. Wielkim częta latem 1980 roku kojarzy buntu wśród polskich robotni- że postanowili zaprotestować. rządzania i organizacji pracy. glem kamiennym.

ŻORY – JAKOŚĆ ŻYCIA RYDUŁTOWY – KRAINA GÓRNEJ ODRY

W trosce o śląskie dziedzictwo Jedyny w Polsce krzyż


Renowacja nabiera tempa, a pałac uroku. pokutny dwuramienny
Już niedługo baranowicki
Kościół św. Jerzego poświęcony został 8 grudnia 1896 r. Ta jedna
Fot. Urząd Miasta w Żorach

pałac będzie mógł dołączyć do


grona najpiękniejszych zabyt- z największych na tamte czasy budowla służy mieszkańcom
ków Subregionu Zachodniego.
Trwa bowiem renowacja Zespo- Rydułtów do dziś.
łu Parkowo-Pałacowego w Żo-
rach. Efekty prac widać zarów- Parafia św. Jerzego w Ryduł- rowana, neogotycka budowla,

Fot. Weronika Królikowska


no wewnątrz, jak i na zewnątrz towach istnieje od co najmniej zbudowana na ośmiu filarach.
budynku. Zaawansowane prace, 1501 r. Za inicjatora budowy ko- Przed reformą soborową kościół
które prowadzone są pod nad- ścioła w Rydułtowach uważany posiadał pięć ołtarzy. 6 paź-
zorem konserwatora zabytków, jest Zachariasz Cebulka. W 1628 dziernika 1896 r. zamontowano
zmienią pałac w obiekt pełen r. wybudowano nowy, mały ko- na wieży dwa dzwony, jeden ze
możliwości. ściółek. Za przyjęciem tej daty starego kościoła i drugi – nowy
przemawia znajdujący się przy odlany przez C. Loescha w Opo-
Postęp prac kościele krzyż z inskrypcją doty- lu. Zegar znajdujący się na wie-
Elewacja pałacu wymagała czącą prawdopodobnie konse- ży był darem górników z kopal-
wielu zabiegów m.in. skuwania, kracji kościoła i datą 1628 oraz ni Charlotte. Reforma soborowa
piaskowania, czyszczenia, uzu- że prace montażowe instalacji wódzki Konserwator Zabytków namalowany na płótnie obraz zmieniła wystrój kościoła. Au-
pełnienia ubytków, a miejscami elektrycznej i niskoprądowej. zaakceptował w całości projekty z wizerunkiem św. Jerzego, któ- torem projektu wystroju był Jó-
pogrubienia tynków. Koniecz- Zakończono już mon- balustrady klatki schodowej oraz ry na ramie posiada wyrytą datę zef Kołodziejczyk. W 1980 r. za-
ne było również odtworzenie taż nadproży nad przebiciami projekty kominków. Wnętrza bu- – 1628. Ten i poprzedni kościół wieszono w nawach bocznych
gzymsów poprzez nakładanie i otworami drzwiowymi. Otwory dynku będą zaaranżowane tak, zostały prawdopodobnie roze- dwa obrazy: Matki Boskiej Nie-
poszczególnych warstw, aż do okienne zostały znormalizowane aby zachować stylistykę zabyt- brane. Trzeci kościół pod we- ustającej Pomocy i św. Barbary (forma określana jako krzyż bo-
uzyskania należytych wymia- do odpowiednich wymiarów. kowych polichromii, odkrytych zwaniem św. Jerzego powstał autorstwa prof. Macieja Bienia- żogrobców - miechowitów) lub
rów oraz wykonanie nowych Wykonano wzmocnienia ścian podczas wcześniejszych prac. Na w 1703 r. Drewniany, zbudo- sza z Akademii Sztuk Pięknych karawaka (krzyż przeciwko zara-
gzymsów w miejscach ich cał- zewnętrznych, wewnętrznych ścianach i sufitach pałacu będą wany z modrzewia, istniał i słu- w Katowicach. W 1981 r. dokona- zie). W miejscu przecięcia się ra-
kowitych uszkodzeń lub bra- oraz elewacji za pomocą spiral- wykonywane szkice polichromii żył mieszkańcom Rydułtów do no kolejnych zmian – w prezbi- mion znajdują się dwie płasko-
ków. nych prętów ze stali nierdzewnej według wzorników secesyjnych. 1897 r. terium umieszczono figurę św. rzeźby małych krzyży łacińskich.
Zakończono już wymianę i specjalnych zapraw oraz wyko- Projekt „W trosce o śląskie W 1873 r. zaczęto zbie- Jerzego, w kaplicach bocznych Na krzyżu znajduje się wyku-
więźby dachowej, trwają prace nano szkielet z profili stalowych dziedzictwo – renowacja Zespo- rać fundusze na nowy kościół. dwa obrazy: Matki Bożej Nie- ta inskrypcja A N.D.I.678 CEESI-
związane z pokryciem dachu ocynkowanych dla ścianek dzia- łu Parkowo-Pałacowego w Żo- W 1895 r., za czasów ks. probosz- ustającej Pomocy i św. Barbary. .M.6SC., która została odczytana
dachówką ceramiczną, monto- łowych na parterze i poddaszu. rach” jest współfinansowany ze cza Pawła Bernerta, rozpoczę- 17 września 1993 r. w miejscu przez dziewiętnastowiecznego
wane są rynny i rozdrabniacze środków Unii Europejskiej. Za to budowę czwartego kościoła tymczasowej figury św. Jerzego proboszcza rydułtowskiego ja-
śniegu. Wykonywane są prace Będzie jak dawniej wykonanie odpowiedzialne wraz z probostwem i budynka- umieszczono w prezbiterium ko inskrypcja dotycząca konse-
montażowe dla umożliwienia Zakończono badania ar- jest konsorcjum firm ARS LON- mi gospodarczymi. Poświęcony płaskorzeźbę polichromowaną kracji kościoła w 1628 r. Możliwe,
poszerzenia przejścia w kierun- chitektoniczne elewacji oraz GA Konserwacja Dzieł Sztuki został 8 grudnia 1896 r. Ta jedna miedzią. że krzyż jest starszy, a w 1628 r.
ku windy dla osób z niepełno- wnętrz budynku, a także usu- i Obiektów Zabytkowych J.D.M. z największych na tamte czasy Na szczególną uwagę zasłu- został wtórnie użyty jako kamień
sprawnościami. Trwa montaż wanie warstw tynku. Ściągnię- Mazur, Sp. J z Krakowa oraz Wod- budowla służy mieszkańcom guje znajdujący się na placu ko- węgielny pod budowę drugiego
instalacji sanitarnej i centralne- to wzory profili gzymsów i we- pol Sp. z o.o. z Żywca. Rydułtów do dziś. ścielnym krzyż z inskrypcją i da- kościoła parafialnego.
go ogrzewania, instalacji wen- dług wzornika wykonywany jest Budowniczym był Ludwig tą 1628. Jest to jedyny w Polsce
tylacji oraz klimatyzacji, a tak- gzyms okopowy. Śląski Woje- DK Schneider z Raciborza. To mu- krzyż pokutny dwuramienny KP
R E K L A M A
IV PLUSY dlaBIZNESU 30 września 2021, nr 9 (332) rynek pracy
REGION RYNEK PRACY

Fot. freepik.com
Jakich pracowników łaknie rynek pracy?
Sprzedawca był zawodem, który cieszył się największym popytem w 2021 roku.
DOMINIKA KREBS szczególnie poszukiwaną grupą Ze względu na rodzaj dzia- py zawodów z zebranych danych nikacja, gdzie na jedno zwolnienie nakże jest to raczej wynik re-
byli specjaliści- 20 proc., zwłaszcza łalności można zauważyć, że wynika, że około 41 proc. plano- przypadało około 11 planowanych strukturyzacji niż pandemii.
Jak wskazują dane GUS opu- do spraw ekonomicznych i zarzą- w pierwszym kwartale 2021 r. naj- wanych przyjęć pracowników do przyjęć. Przewaga ta dotyczyła Z raportu UE w Katowicach
blikowane w raporcie „Zapotrze- dzania. W tej grupie 19,1 proc. po- większy popyt na pracowników końca 2021 roku stanowili robot- głównie grupy specjalistów. wynika, że śląskie firmy nie boją
bowanie rynku pracy na pracow- szukiwanych zawodów stanowili dotyczył przedsiębiorstw w sekcji nicy przemysłowi i rzemieślnicy We wszystkich regionach się tyle sytuacji epidemiologicznej,
ników według zawodów w 2021 r.” specjaliści ds. zdrowia. Biorąc pod przetwórstwo przemysłowe oraz oraz specjaliści. Natomiast prawie odnotowano przewagę plano- co rosnących kosztów działalności
podmioty gospodarki narodowej, uwagę średnie grupy zawodów, handel; naprawa pojazdów sa- 23 proc. wszystkich planowanych wych przyjęć nad planowany- oraz przestojów spowodowanych
które zatrudniają co najmniej 1 dane GUS wskazują że w pierw- mochodowych. Łącznie jednostki zwolnień odnosiło się również do mi zwolnieniami. Nieco mniejsza brakami półproduktów, surowców
osobę poszukiwały w celu zatrud- szym kwartale 2021 roku istniało zaliczane do tych sekcji poszuki- zatrudnionych w grupie zawodów skala cechowała regiony połu- i materiałów.
nienia 423,9 tys. pracowników. duże zapotrzebowania na pracow- wały ponad 37 proc. wszystkich specjaliści. dniowo-wschodniej części kraju. Nadzwyczaj dobra sytu-
W planach, na pozostałe kwarta- ników sprzedaży w sklepach. pracowników. Miarą planowanej rotacji za- Najwyższą, około 6-krotna przewa- acja jest na rynku budowlanym,
ły roku, było 598,7 tys. przyjęć. Do Poszukiwani do pracy pracow- W budownictwie poszukiwa- trudnienia jest iloraz liczby pla- gą przyjęć nad zwolnieniami cha- zwłaszcza mieszkaniowym.
końca roku zaplanowano nato- nicy sprzedaży w sklepach stano- no przede wszystkim robotników nowanych przyjęć oraz liczby rakteryzował się region małopolski Chociaż, jak podkreślają śląscy
miast 118,1 tysiąca zwolnień pra- wili prawie 6 proc. wszystkich przemysłowych i rzemieślników. planowanych zwolnień. Prze- i wielkopolski. ekonomiści, pojawią się prze-
cowników. poszukiwanych pracowników. Ro- Specjalistów natomiast poszuki- prowadzona przez GUS ana- słanki, które można odczytywać
W badaniu GUS została wy- botnicy budowlani robót stanu su- wano głównie w takich sekcjach liza wskazuje, że w kolejnych Śląsk szuka pracowników jako pierwsze sygnały spowol-
korzystana obowiązująca klasy- rowego i pokrewni oraz kierowcy jak: opieka zdrowotna i pomoc trzech kwartałach 2021 roku, we Większość firm z wojewódz- nienia lub ostrożności.
fikacja zawodów i specjalności. ciężarówek i autobusów stanowili społeczna (15,2 tys.); informacja wszystkich wielkich grupach za- twa śląskiego raczej poszukuje Branż takich jak handel de-
Poszczególne zawody i specjal- po około 5 proc. poszukiwanych i komunikacja (13,8 tys.) oraz dzia- wodów planowano więcej przy- rąk do pracy niż zwalnia pracow- taliczny, hotelarstwo czy gastro-
ności tworzą grupy elementarne, pracowników w analizowanym łalność profesjonalna, naukowa jęć niż zwolnień. Podobnie było ników- wskazują eksperci w anali- nomia nadal dotyczy duża nie-
te z kolei łączą się w grupy śred- okresie. i techniczna (12,4 tys.) Specjaliści w większości średnich grup za- zie Uniwersytetu Ekonomicznego pewność. Istnieje obawa przed
nie, duże i wielkie. Zgodnie z danymi GUS, biorąc stanowili również ponad poło- wodów. Najwyższy iloraz uzyska- w Katowicach. Sytuacja na regio- kolejnym lockdownem. Natomiast
Wśród badanych ponad 20 pod uwagę najbardziej szczegóło- wę poszukiwanych pracowników no dla lekarzy. Planowane przy- nalnym rynku pracy jest podobna stacjonarny handel detaliczny jest
proc. firm wykazało, że w pierw- we ujęcie zawodów, największy w edukacji oraz działalności finan- jęcia przewyższały planowane do tej z 2018 roku. osłabiany poprzez zakupy robione
szym kwartale 2021 r. poszukiwało popyt w pierwszym kwartale wy- sowej i ubezpieczeniowej. zwolnienia 27 razy. Oznacza to, W województwie śląskim w sklepach online.
pracowników. Najczęściej poszuki- stępował na sprzedawców, ma- że na 1 zwolnionego lekarza pla- w przewadze jest zatrudnienie W raporcie odnotowano tak-
waną grupą pracowników wśród gazynierów, kierowców ciągnika Rekrutacje i zwolnienia nowano przyjęć 27 nowych. w przemyśle, handlu oraz kolej- że zwiększenie ruchu pojazdów
wielkich grup zawodów- 22,1 siodłowego i samochodu ciężaro- Zarówno w wielkich jak We wszystkich sekcjach PKD no w usługach publicznych. Je- względem wakacji z ubiegłego ro-
proc. byli robotnicy przemysłowi  wego, pomocniczych robotników i w średnich grupach zawodowych wystąpiła przewaga planowanych dynie górnictwo wśród branż ku. Może to wskazywać na rosnące
i rzemieślnicy. W tej grupie ponad budowalnych, pozostałych pra- planowanych jest więcej przy- od kwietnia do końca 2021 r. przy- uznawanych za wrażliwe pod- znaczenie aktywności w lokalnej
43 proc. stanowiły oferty pracy dla cowników obsługi biurowej oraz jęć niż zwolnień. Jak podaje GUS jęć nad zwolnieniami. Najwyższa czas pandemii, odnotowało turystyce, dzięki niskiemu pozio-
robotników budowlanych. Kolejną pielęgniarki. ,biorąc pod uwagę wielkie gru- dotyczyła sekcji informacja i komu- zmniejszenie zatrudnienia, jed- mowi obostrzeń.

REGION – RYNEK PRACY

Pracodawcy z problemami
Coraz trudniej o dobrego pracownika. Procesy rekrutacyjne wydłużają się.
W sierpniu 2021 roku pra- cy zaskakuje. Okazał się nie tylko rąc pod uwagę, co się dzieje od średnio 6,4 zachęty, oznacza to ficyt pracowników z odpowiednią by osób, które tej pracy poszuku-
codawcy w Polsce opublikowa- odporny na pandemię i lock- półtora roku, polskie przedsię- spadek o 0,2 w odniesieniu do wiedzą i umiejętnościami. ją. Gdyż często barierą, która nie
li blisko 318 tys. nowych ofert downy, ale również błyskawicz- biorstwa również ten okres za- lipca 2021 roku. Atrakcyjność Według szacunku Minister- pozwala na podjęcie pracy są wy-
pracy. Było ich więcej niż przed nie się odbudował. kończą w dobrej formie. ofert pracy jest nadal wysoka- stwa Rodziny i Polityki Społecz- magane umiejętności oraz odle-
rokiem (o 34 proc.).  Liczba ogło- Również odsetek ofert pracy walka pracodawców o pracow- nej, w sierpniu 2021 bezrobocie głość od miejsca zamieszkania. 
szeń o pracę w tym miesiącu by- zdalnej wzrósł w ciągu ostatnie- Gdzie najwięcej ofert? ników trwa. rejestrowane wyniosło 5,8 proc., Zdaniem Fedorczuk kluczowym
ła wyższa nawet niż w okresie go roku trzykrotnie, chociaż nie Najwięcej ofert pracy publi- W parze z atrakcyjnością idą czyli tyle samo co w poprzednim zadaniem, który stoi przed po-
przed pandemią (o 4 proc. więcej we wszystkich branżach. Podob- kowanych jest w Krakowie oraz również wymagania stawiane miesiącu. W powiatowych urzę- lityką rynku pracy jest wprowa-
niż w sierpniu 2019 roku). nie dane GUS ukazują pozytyw- w Warszawie (24,8 i 21,2 na tysiąc pracownikom. W sierpniu 2021 dach pracy zarejestrowanych by- dzenie mechanizmów również
Jak wynika z raportu Grant ny obraz rynku pracy. Przeciętne mieszkańców), najmniej jest ich roku pracodawcy stawiali pra- ło 961,8 tys. osób bezrobotnych, finansowych, które pozwolą na
Thornton i Element  sierpniowy zatrudnienie w sektorze przed- natomiast w Poznaniu i Łodzi (6 cownikom średnio 5,6 wymagań. o 13,1 tys. mniej niż w lipcu. nabywanie odpowiednich kom-
wynik w 2021 roku jest wyższy siębiorstw (w firmach o liczbie i 7,5). Silny wzrost ofert pracy wi- W porównaniu do poprzedniego Przed pandemią w analogicz- petencji i podnoszenie kwalifi-
niż w lipcu o 10,1 ofert. Potwier- pracujących powyżej 9 osób; doczny jest w takich zawodach, miesiąca oznacza to wzrost o 0,2 nym okresie stopa bezrobocia kacji. Bezrobocie staje się mniej
dza to silną dynamikę polskie- w przeliczeniu na etaty) w lip- które związane są z HR oraz nie- i jest to jeden z najwyższych wy- wynosiła 5,2 proc. groźnym zjawiskiem, natomiast
go rynku pracy, gdyż zazwyczaj cu 2021 r. wyniosło 6 mln 361,7 których zawodach IT np. związa- ników od początku pandemii. Jak mówi ekspertka Konfede- coraz większe znaczenie ma ogra-
sierpień przynosi wyhamowanie tys. i było o 1,8 proc. wyższe niż nych z cyberbezpieczeństwem racji Lewiatan Monika Fedorczuk niczony dostęp do pracowników,
w ofertach pracy. przed rokiem. i administrowaniem zasobami. Problem z pracownikiem procesy rekrutacyjne się wydłuża- co przełoży się na wzrost kosztów
Jak komentuje Monika Smu- Być może przed Polską ko- Oferty pracy w sierpniu 2021 Mimo tego, iż stopa bezrobo- ją i rośnie liczba wakatów. Należy wytworzenia towarów i usług.
lewicz, partner w Grant Thorn- lejna jesienna fala zakażeń ko- roku straciły na atrakcyjności- na cia po pandemii jest wyższa, to unikać prostego porównywania
ton, rynek pracy od kilku miesię- ronawirusem, natomiast bio- jedno ogłoszenie przypadało nadal pracodawcy cierpią na de- liczby wolnych miejsc pracy i licz- DK
R E K L A M A
rynek pracy 30 września 2021, nr 9 (332) PLUSY dlaBIZNESU V
REGION RYNEK PRACY

Fot. freepik.com
Mimo koronawirusa rekrutacja nie wyhamowała
Pracodawcy są przygotowani do kolejnej fali pandemii i nie planują redukcji etatów.
DOMINIKA KREBS z tym, że brakuje części, branża rekrutować nowych pracowni- Rekrutacje wyzwaniem nię, która pozwala na opracowy- acjach. Sprawdzą się więc jako
automotive odnotowała spowol- ków. Odnotowana jest również Mimo dynamicznego roz- wanie oryginalnych koncepcji. menedżerowie projektów, gdyż
Pomimo spodziewanej kolej- nienie produkcji. wzmożona aktywność firm chcą- woju procesów rekrutacyjnych Co więcej, dyslektycy po- w większym stopniu charakte-
nej fali koronawirusa w firmach Joanna Wanatowicz, dyrektor cych otworzyć swój biznes w Pol- aż 79% dyslektyków uważa, że trafią również logicznie myśleć ryzuje ich duża ambicja oraz za-
nadal trwają rekrutacje. W więk- biznesowy Grafton Recruitment, sce. Przedsiębiorstwa, które nie obecna ich forma nie pozwala im i wyciągać wnioski, co przekła- raźliwy entuzjazm.
szości branż pracodawcy nauczy- dodała, że w takich sektorach jak mogą świadczyć pracy zdalnej, na zaprezentowanie swoich moc- da się na podejmowanie traf- Kompetencje, które oferują
li się działać w pandemii. Mniej IT, logistyka, spedycja zapotrze- dostosowują działania do kolej- nych stron. Problem ten został po- nych decyzji. dyslektycy, mogą być odpowie-
pewnie czują się przedstawiciele bowanie przewyższa liczbę do- nej fali pandemii, jednakże nie ruszony w najnowszym raporcie Jak wskazuje ekspert rynku dzią na zapotrzebowanie pra-
branży turystycznej, gastrono- stępnych pracowników. zmniejsza to ich potrzeb rekru- Talent Solutions. Dysleksja doty- pracy Manpower Łukasz Kubiak, codawców. Organizacje mogą
micznej i hotelarskiej. Firmy nauczone poprzedni- tacyjnych. czy jednej na pięć osób i wiąże się osoby z dysleksją są cennym zadbać o komfort kandydatów
mi falami pandemii wiedzą, jak Pandemia zmieniła również z genetycznymi różnicami w przy- źródłem pracowników. Nieste- z dysleksją podczas procesu re-
Rekrutacje w toku działać, by nie musieć zwalniać preferencje pracowników. Ocze- swajaniu wiedzy i przetwarzaniu ty mierzenie się już na etapie krutacji poprzez zapewnienie im
Cały czas trwają intensywne ludzi i móc zatrudniać nowych. kują oni możliwości wykonywa- informacji. Osoby cierpiące na to edukacji ze szkodliwymi stereo- ciszy i spokoju w trakcie testu,
rekrutacje pracowników niższe- Jak zauważyła Klimczuk, przed- nia zadań zdalnie lub w modelu schorzenie często mają rozwinię- typami powoduje, iż nie są oni przygotowanie przejrzystych
go szczebla do branży produk- siębiorcy wyciągnęli wnioski na hybrydowym. Zależy im na więk- te kompetencje miękkie, ale od- w stanie w pełni rozwinąć wła- pytań czy zaproponowanie do-
cyjnej, logistycznej i spożywczej. temat usług, produktów, zacho- szej elastyczności czasu pracy. Je- czuwają trudności w pisaniu, czy- snego potencjału. Obecnie dzię- datkowego czasu.
Jak zwraca uwagę dyrektor ds. wa konsumentów czy obostrzeń żeli pracownik zamierza zmienić taniu i zapamiętywaniu faktów. ki nowoczesnym technologiOM Warto nie zwracać uwagi na
operacyjnych GI Group Ewa Klim- sanitarnych m.in. poprzez rozwój pracodawcę, robi to ze względu Ponad połowa badanych w rapor- umiejętności, które są wyzwa- ewentualne błędy ortograficz-
czuk, firmy narzekają na brak spe- sprzedaży online. na potencjalnie wyższe wynagro- cie wskazuje, iż pracodawcy nie- niem dla dyslektyków mogą zo- ne oraz interpunkcyjne, gdyż
cjalistów i coraz częściej są otwar- Zdanie to podziela Marta dzenie, które rekompensuje pod- wiele wiedzą o mocnych stronach stać skorygowane np. przy uży- nie świadczą one o deficycie in-
te na negocjacje wynagrodzeń, Szymańska, regionalny mene- jęcie potencjalnie ryzykownej de- dyslektyków. ciu odpowiednich programów nych umiejętności. W przypad-
by zatrzymać swoich dotychcza- dżer ds. rekrutacji stałej w Man- cyzji. Jednakże mimo propozycji Wśród kompetencji mięk- do sprawdzania pisowni. ku osób z dysleksją tradycyjne
sowych pracowników. Ożywienie power. Firmy wypracowały wy- wyższego wynagrodzenia kan- kich, którymi dysponują dys- Pracownicy z dysleksją są testy nie zawsze będą właści-
widać również w branży gastro- dajne rozwiązania, dzięki czemu dydaci wielokrotnie decydują się lektycy, wyróżnić można m.in. często zdyscyplinowani, po- wym miernikiem umiejętności.
nomicznej i hotelarskiej. Poszuki- nadal trwa ożywienie rynku pra- pozostać w obecnej pracy, która komunikatywność pozwalającą mysłowi, a dzięki nieszablono- Lepszym wyborem może być
wani są też specjaliści w IT, księ- cy. Pracodawcy nie planują re- daje im stabilizację i bezpieczeń- na tworzenie jasnych i angażu- wym ideom również zaradni wywiad oraz rozwiązywanie za-
gowości i logistyce. W związku dukcji etatów, a nawet planują stwo zatrudnienia. jących przekazów czy wyobraź- w trudnych, kryzysowych sytu- dań praktycznych.

REGION – OBCOKRAJOWCY

Białorusini sposobem na lukę kadrową


Polska może przyciągnąć nawet 0,5 mln pracowników z Białorusi.
Zmiany polityczne na Biało- mi samymi problemami, co sprzed naniu do analogicznego okresu Wg szacunków ekonomistów i łatwość adaptacji. Jak wskazuje Problemem przy migracji do
rusi powodują, że część osób jest pandemii, czyli z niedoborem pra- ubiegłego roku. Credit Agricole wynika, że dzięki Gremi Personal, Polska poszukuje Polski jest bariera językowa i trud-
zmotywowana do wyjazdu z kra- cowników. Jak komentuje Krzysz- Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemcom zarejstrowanym wysoko wykwalifikowanych leka- niejsza adaptacja. Utrudnione jest
ju. Okazuje się, że mogą być one tof Inglot, prezes Personnel Servi- otrzymali Ukraińcy - 159 tys. (czyli w ZUS PKB w naszym kraju jest rzy specjalistów lub programistów też znalezienie od razu pracy w za-
w gospodarczym interesie Polski. ce, pracowników jest mało, a ofert 68 proc. wszystkich). Białorusini by- o 2-3 proc. wyższe. Z „Barometru albo pracowników fizycznych, któ- wodzie. Wobec tego mimo stabil-
Jak podaje Eurostat, w 2019 roku pracy przybywa. li na drugim miejscu - 16,5 tys. ze- Polskiego Rynku Pracy” wynika, że rzy wypełniają luki kadrowe. Dla ności ekonomicznej Polski i do-
obywatelom z krajów spoza Unii zwoleń czyli o ponad 4,3 tys. więcej niemal dwukrotnie wzrósł odsetek klasy średniej z Białorusi atrakcyj- stępu do pozostałych krajów UE,
Europejskiej wydano 3 mln zezwo- Polski rynek cudzoziemców niż rok wcześniej. pracodawców, którzy zatrudnia- niejszy jest więc wybór Ukrainy aklimatyzacja jest trudniejsza niż
leń na pobyt. Polska przyjęła takich Z danych pierwszego półro- Sytuacja polityczna na Biało- ją pracowników z Białorusi. Taką ze względu na szybszą możliwość na Ukrainie.
osób najwięcej. Aż jedna czwar- cza 2021 roku wynika, że do ewi- rusi powoduje, że obywatele te- deklarację na początku 2021 ro- znalezienia pracy w zawodzie. Nie Jednakże na Ukrainie jest coraz
ta wszystkich dokumentów (724 dencji urzędów pracy wpisano go kraju mają większą motywację ku złożyła 6 proc. przedsiębiorstw, bez znaczenia jest też to, iż zakup mniej miejsc pracy. Przedsiębior-
tys.) pochodziła bowiem z Polski. 998 tys. oświadczeń, które doty- do tego, żeby myśleć o wyjeździe zaś w poprzedniej edycji 3,7 proc. i wynajem mieszkania w Polsce jest stwa z sektora MŚP nie radzą sobie
W większości były to zezwolenia czyły zatrudnienia pracowników ze z ojczyzny. Jak mówi Krzysztof In- W przemyśle widać największe za- dużo droższy niż na Ukrainie. ze skutkami pandemii. Jak zaznacza
na pobyt - 625 tys., z czego 551 tys. Wschodu. Jest to o 63 proc. więcej glot, Polska może zyskać na zmia- potrzebowanie na Białorusinów - Kolejnym powodem, dla któ- Andrzej Kubisiak, zastępca dyrekto-
było wydane Ukraińcom. niż w 2020 roku oraz 18 proc. wię- nach w Białorusi. Potencjał migra- prawie co dziesiąta firma wskazuje rego pierwszym wyborem może ra Polskiego Instytutu Ekonomicz-
Już od kilku lat napływ migran- cej niż w pierwszej połowie 2019 cji zarobkowej z Ukrainy ma swój na ich zatrudnienie. Pracodawcy za- być Ukraina, jest bariera języko- nego, ekspert migracji i rynków
tów pozwala na wypełnienie nie- roku. kres, a Białoruś stanowi jedną raz po Ukraińcach wskazują Biało- wa. Ukraińcy, podobnie jak Biało- pracy, gospodarki Ukrainy i Biało-
doborów na rynku pracy. Zwłasz- Podobne dane prezentują z lepszych alternatyw. rusinów oraz Gruzinów jako grupę rusini, są dwujęzyczni i posługują rusi są w gorszej sytuacji niż Polska.
cza na początku pandemii dało się statystyki ZUS - w czerwcu obec- Prognoza Personnel Service obywateli, których chcą zatrudniać. się językiem rosyjskim. Pozwala Jest tam głębsza recesja, co wypy-
zobaczyć siłę tego zjawiska, gdzie nego roku zarejestrowanych było wskazuje że Polska może przycią- to na szybszą adaptację obywateli cha migrantów do Polski. Z ich per-
cudzoziemcy byli buforem przed 819 tys. cudzoziemców, czyli o 100 gnąć nawet 0,5 mln pracowników Wybór kierunku Białorusi. Na Ukrainie jest również spektywy ma ona również szereg
silnym wzrostem bezrobocia w na- tys. więcej niż w styczniu. Jeżeli z Białorusi. Dzięki ich obecności W pierwszej kolejności Białoru- podobna mentalność i doświad- przyciągających czynników: bliskie
szym kraju. chodzi zaś o liczbę wydanych ze- możliwe będzie domknięcie luki sini migrują do Polski ze względu czenia. Polska dla Białorusinów jest położenie, uproszczone procedury
Wskaźniki związane z ryn- zwoleń na pracę, to w pierwszej kadrowej, ale również budowanie na jej przynależność do Unii Eu- krajem o standardach europej- dla migrantów oraz wyższe zarobki.
kiem pracy idą w górę, w związku połowie 2021 roku było ich 232 polskiej gospodarki i przyciąganie ropejskiej. Następnym wyborem skich, ze stabilną sytuacją gospo-
z czym pracodawcy mierzą się z ty- tys., czyli o 34 tys. więcej w porów- inwestycji. jest Ukraina ze względu na język darczą. DK
R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 30 września 2021, nr 9 (332) jakość życia
REGION TURYSTYKA

Fot. Grzegorz W. Tężycki/Wikipedia


Holka Polka promuje pogranicze
Promocja polsko-czeskiej granicy w nowoczesnej i zabawnej formie.
KATARZYNA CICHOŃ ci Hlučinska. W ramach akcji Treści w filmach są przekazywa- się z miejscami związanymi łac Lichowskich w Krzyżanowi- Projekt cechuje się oryginal-
powstanie dziesięć filmów te- ne zarówno w języku polskim, z historią tego rodu książęcego. cach czy kościół w Bojanowie, ną formą. Filmy kręcone są z per-
„Holka Polka w podróży” matycznych, które zaprezen- jak i czeskim. Marian Wasiczek i Anna Musioł do którego drewno pod budo- spektywy potencjalnego turysty,
(Holka Polka na Cestě) to wy- tują atrakcje pogranicza. Dar- rozpoczęli wycieczkę w Chu- wę zafundowała rodzina Lich- więc są naturalne i zabawne. Ma-
jątkowy projekt turystyczny mowa i łatwo dostępna forma, Spacer z Księciem helnej, dokładnie przedstawia- nowskich. W kolejnym odcinku rian Wasiczek i Anna Musioł wy-
promujący piękno polsko-cze- jaką jest publikacja nagrań na W pierwszym odcinku za- jąc atrakcje na trasie. Zobaczy- opowiedzieli o ruinach zamków korzystują w nich materiały pro-
skiego pogranicza. Inicjatorem YouTube, ma być gwarancją prezentowano podróż ślada- liśmy kościół, którego budowę i pałaców w Tworkowie, Sławi- mocyjne wydane przez lokalne
jest Miejski Ośrodek Kultury dotarcia do szerokie grona, mi rodziny Lichnowskich. Wi- częściowo sfinansował książę kowie, Łubowicach, Zavadzie samorządy, takie jak foldery, ma-
w Krzanowicach i Sdružení ob- zwłaszcza czeskich sąsiadów. dzowie mogli więc zapoznać Lichnowski, dawny folwark, pa- i Dobroslavicach. py czy przewodniki.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – TRANSFORMACJA GÓRNICTWA REGION – EKOLOGIA

Sprawiedliwa transformacja Zielone ściany w miastach


Tereny pokopalniane w Jastrzębiu-Zdroju zostaną przekształcone
w obszary inwestycyjne.
– sposób na walkę ze zmianami
klimatycznymi
Fot. Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju

Systemy zazielenienia budynków m.in. podnoszą estetykę otoczenia,


oczyszczają powietrze, redukcją hałas, zwiększają bioróżnorodność
czy pozytywnie wpływają na temperaturę w budynku i ludzką psychikę.
Zielona Ściana na bocz- Ściana będzie mieć ok. 15 m sze- sta. Dzięki zacienianiu i parowa-
nej elewacji głównego budyn- rokości i ponad 3 m wysokości niu mają one pozytywny wpływ
ku Urzędu Miasta Częstochowy z perspektywą zwiększenia wyso- na mikroklimat i pozwalają na
to kolejna inicjatywa w ramach kości i dołożenia kolejnych paneli, oszczędności w energochłon-
miejskiego projektu „Częstozie- kiedy rośliny podrosną. nych systemach klimatyzacyj-
lona”, który zakłada realizację Systemy zazielenienia bu- nych w budynku. Rośliny mają
różnych pomysłów na zielone dynków mają wiele zalet: pod- działanie izolacyjne, a także wią-
ożywienie przestrzeni publicz- noszą estetykę otoczenia, żą kurz i CO2 – tłumaczy podkre-
nej w mieście. Dzięki niej w tym oczyszczają powietrze, wykazują śla członek zarządu miasta ds. kli-
roku pojawiły się nowe nasadze- zdolności do biofiltracji, reduk- matu Jürgen Czernohorszky.
nia drzew i krzewów, antysmo- cją hałas i wibracje, zwiększają Istnieje wiele możliwości za-
gowe łąki kwietne i słoneczniko- bioróżnorodność, intensyfikują zielenienia elewacji – w zależno-
we czy parki kieszonkowe. – To obieg wody, redukują efekt miej- ści od konkretnych okoliczności
pierwsza Zielona Ściana na miej- skiej „wyspy ciepła”, chronią ele- takich jak istniejące instalacje
skim budynku. Mam nadzieję, wację, pozytywnie wpływają na gruntowe, szerokość chodnika
że instytucji, które będą chciały temperaturę w budynku i ludzką czy powierzchnia elewacji. Moż-
pójść w kierunku ekologii i takich psychikę. Odgrywają one szcze- na stosować systemy oparte na
przedsięwzięć przyjaznych śro- gólnie ważną rolę w gęsto za- glebie, systemy rynnowe z lub
dowisku oraz otoczeniu, będzie budowanych obszarach miasta, bez wsporników lub systemy
Jastrzębie-Zdrój, Mszana, nomiczny w Katowicach oraz pu projektów, ponadto łączy je z czasem więcej – mówi prezy- gdzie tworzenie nowych parków opierające się na elewacjach ze
Godów, Świerklany i Katowicka GIG Instytut Badawczy. wspólny cel. dent Częstochowy Krzysztof Ma- często nie jest już możliwe. specjalnymi systemami nawad-
Specjalna Strefa Ekonomiczna Współpraca wydaje się być Prezydent Anna Hetman tyjaszczyk. Podobne podejście mają niającymi. Problemem może
podpisały porozumienie doty- kluczowa ze względu na zło- nie kryła radości z podpisane- Zieloną Ścianę tworzą bluszcz władze Wiednia, które wspiera- być również ich późniejsza pie-
czące przygotowania pokopal- żoność wyzwań związanych go porozumienia. Jej zdaniem pospolity i winobluszcz pięcio- ją finansowo zazielenianie fa- lęgnacja i konserwacja, jednak
nianych terenów inwestycyj- z transformacją -wymaga ona otwiera ono drogę do realnych klapkowy, które powinny dać sad miejskich, dachów i dzie- przy odpowiednim doradztwie
nych poprzez ich rewitalizację, zmian legislacyjnych, plani- i skutecznych działań służących efekt w postaci ciekawej kompo- dzińców budynków dotacjami i wsparciu można zrobić duży
m.in. opracowanie projektu stycznych i podatkowych. Sy- maksymalnemu wykorzystaniu zycji kolorystycznej atrakcyjnej w wysokości od 3200 do 20200 krok w kierunku zielonej elewa-
kompleksowego zagospoda- gnatariusze porozumienia możliwości stwarzanych przez przez cały rok. Podłoże zostało euro. – Zazielenianie budynków cji i ubiegać się o dofinansowa-
rowania terenów po KWK JAS podkreślili, że wszystkie jego sprawiedliwą transformację. obsadzone barwinkiem wynio- to nie tylko piękny widok, to ra- nie ze strony miasta.
MOS. Partnerami merytorycz- strony mają doświadczenie słym, gatunkiem po raz pierwszy czej skuteczny środek przeciwko
nymi zostali Uniwersytet Eko- w skutecznej realizacji tego ty- C wyhodowanym w Częstochowie. letniemu przegrzewaniu się mia- KP
R E K L A M A
jakość życia 30 września 2021, nr 9 (332) PLUSY dlaBIZNESU VII
REGION JAKOŚĆ POWIETRZA

Sukces czy wciąż wyzwanie?


Stan powietrza w Polsce powoli się poprawia - wynika z pomiarów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
KATARZYNA CICHOŃ zwiększenie grona beneficjen-
tów dalszy rozwój programu
Stan jakości powietrza oraz priorytetowego Czyste Powie-
działania podejmowane w ce- trze czy opracowanie Strategii
lu jego poprawy były głównym rozwoju ciepłownictwa, której
tematem konferencji zorgani- celem jest realizacja postano-
zowanej pod hasłem „Aktualny wień zawartych w najważniej-
stan jakości powietrza w Pol- szych dokumentach krajowych
sce – sukces czy nadal wyzwa- i Unii Europejskiej. Poprawie ja-
nie?”. Odbyła się ona 15 wrze- kości powietrza ma też służyć
śnia, a udział w dyskusji wzięli rozwój elektromobilności i wy-
minister klimatu i środowiska korzystania paliw alternatyw-
Michał Kurtyka, pełnomocnik nych w transporcie, które po-
Prezesa Rady Ministrów ds. winno stanowić alternatywę
Programu Czyste Powietrze dla tradycyjnych paliw. Plano-
Bartłomiej Orzeł oraz prezes wane jest również stworzenie
Narodowego Funduszu Ochro- ram prawnych dla wykorzysta-
ny Środowiska i Gospodarski nia wodoru w transporcie, jak
Wodnej Maciej Chorowski. i nowe programy wspierające
rozwój biogazu i wodoru.
Jest lepiej
To, że stan jakości powo- w 2019 roku takich dni było 75, szansą na wzmocnienie współ- znawane za pomoc w składa- szych w pierwszym kwartale Z drugiej strony
li się poprawia, mają potwier- a w 2020 – 43. Z kolei Kraków pracy z jednostkami samorzą- niu wniosków, jak i dodatkowa 2021 roku znaleźli się: Radlin (2. Jakość powietrza na pewno
dzać wyniki prowadzonych poprawił tę niechlubną statyst- du terytorialnego. - Aby zaan- nagroda za najwięcej złożo- miejsce), Lubomia (3. miejsce), ulega poprawie, jednak wciąż
przez Główny Inspektorat kę z 70 dni w 2019 roku do 60 gażować gminy w działania na nych wniosków w danym roku Gaszowice (4. miejsce), Godów pozostaje sporo do zrobienia.
Ochrony Środowiska pomiarów w 2020 roku. rzecz poprawy jakości powie- - podaje resort klimatu i środo- (5. miejsce) czy Pszów (6. miej- Polski Alarm Smogowy zwrócił
poziomów substancji w powie- trza w kraju, NFOŚiGW prze- wiska. sce). Rybnik zajął 15. miejsce, uwagę na dramatyczny spadek
trzu. - Poprawa jest zauważal- Program Czyste Powietrze znaczył w sumie ponad 100 na 16. znalazły się Żory. Raci- tempa wymiany kopciuchów
na nie tylko poprzez obniżenie Dużą rolę w poprawie ja- mln zł na dodatkowe wsparcie W naszym regionie bórz uplasował się na 27. miej- w Małopolsce. Problem poja-
poziomów stężeń problemo- kości powietrza odgrywa pro- finansowe, które ma zachęcić Narodowy Fundusz Ochro- scu, a Wodzisław Śląski na 24. wia się także w Warszawie, bo-
wych substancji w powietrzu, gram Czyste Powietrze, który je do jeszcze aktywniejszego ny Środowiska i Gospodarki wiem z informacji pochodzą-
ale także poprzez zmniejszenie jest realizowany od 2019 roku. udziału w pozyskiwaniu wnio- Wodnej wraz z Polskim Alar- Plany na przyszłość cych z Urzędu Miasta wynika,
liczby stref, w których stwier- Jego ideą jest udzielanie dota- skodawców i obsłudze pro- mem Smogowym opubliko- Resort klimatu i środowi- że w pierwszym kwartale tego
dzane są przekroczenia norm cji przeznaczonej na wymianę gramu Czyste Powietrze. Po- wał ranking pokazujący ak- ska na 2021 roki ma zaplano- roku zlikwidowano zaledwie 31
jakości powietrza - uważa mini- źródła ciepła oraz prace zwią- moc obejmuje m.in. wsparcie tywność gmin w programie wany szereg działań w zakre- kopciuchów z budynków miej-
ster Michał Kurtyka. Przykłada- zane z termomodernizacją. finansowe w wysokości do 30 Czyste Powietrze. Okazuje się, sie poprawy jakości powietrza. skich, zaś w domach prywat-
mi miast, w których zmniejsza W ciągu 10 lat ministerstwo kli- tys. zł na uruchomienie i pro- że śląskie gminy dobrze sobie Wśród nich są: aktualizacja Kra- nych, które mogą skorzystać
się liczba dni z przekroczenia- matu i środowiska przeznaczy wadzenie przez rok punktu in- radzą w walce z kopciuchami. jowego Programu Ochrony Po- z dopłat miejskich, nie wymie-
mi poziomu dopuszczalnego na ten cel ponad 100 mld zł. formacyjno-konsultacyjnego Spośród 20 najaktywniejszych wietrza i wyznaczenie nowych niono ani jednego kotła – wy-
dla pyłu PM10, są Katowice Program jest stale uspraw- programu Czyste Powietrze. To 16 to gminy z województwa celów i działań w horyzon- liczył Piotr Siergiej z Warszawy
czy Kraków. W stolicy Śląska niany. Nowa wersja ma być również wyższe bonusy przy- śląskiego. Wśród najaktywniej- cie roku 2040, mający na celu Bez Smogu.

REGION – EKOLOGIA

Bezemisyjny transport przyszłością


Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma 81 mln zł na zakup 20 autobusów wodorowych.
Dofinansowania w wysoko- rzystania energii i paliw emisyj- zumiana wodoryzacja gospodar- dla nas jako jednego z najwięk-
Fot. NFOŚiGW

ści nieco ponad 80 mln zł udzieli nych oraz upowszechnienie tzw. ki mogą być wielką szansą nie tyl- szych organizatorów transportu
Narodowy Fundusz Ochrony Śro- zielonej mobilności. ko na czyste powietrze, ale także w Polsce – przyznał Kazimierz
dowiska i Gospodarki Wodnej. To na budowę przewag konkuren- Karolczak, przewodniczący za-
pierwszy, pilotażowy etap upo- Szczególne miejsce cyjnych przedsiębiorstw, które rządu Górnośląsko-Zagłębiow-
wszechniana w województwie - Możliwość korzystania zaoferują innowacyjne produkty skiej Metropolii. – Na nasze uli-
śląskim wodoru jako paliwa dla z ekologicznej komunikacji i rozwiązania w tej technologii. ce każdego dnia wyjeżdża około
komunikacji miejskiej, to również jest niezwykle istotna w gęsto Wodór to nisza, którą stale może- 1500 pojazdów i obsługuje oko-
element wdrażania strategii bez- zaludnionym i wysoko zurba- my z powodzeniem zagospoda- ło 7 tys. przystanków w 56 gmi-
emisyjnego transportu publicz- nizowanym województwie ślą- rować, a NFOŚiGW służy wiedzą, nach. Ze względu na utrzymują-
nego na terenie Górnośląsko-Za- skim, na terenach górniczych, doświadczeniem i szeregiem ce się wysokie koszty wdrożenia
głębiowskiej Metropolii. gdzie kwestie ekologiczne ma- narzędzi wspierający inwestycje technologii wodorowej, jej upo-
Dofinansowane przez NFO- ją szczególne znaczenie. Dotu- w tym obszarze - powiedział Ma- wszechnienie nie byłoby moż-
ŚiGW przedsięwzięcie o nazwie jąc zakup autobusów wodo- ciej Chorowski. liwe bez rządowych i europej-
„Hydrogen GZM” będzie realizo- rowych, zmniejszamy emisję Umowa w sprawie dotacji dla Śląska na zakup autobusów napęd- skich programów dotacji. Dzięki
wane w ramach programu prio- szkodliwych substancji i po- zanych wodorem została podpisana 14 września w siedzibie GZM. Ekologiczne korzyści temu wsparciu flota pojazdów
rytetowego „Zielony Transport prawiamy jakość życia w tym Zastosowanie wodoru na paliwa alternatywne stale
Publiczny”. W ramach tej inwe- regionie, co jest jednym z zo- stej ekologicznie komunikacji Elektromobilność priorytetem w transporcie publicznym to nie się powiększa - powiedział szef
stycji Górnośląsko-Zagłębiow- bowiązań naszego rządu – po- ponadlokalnej. Szef NFOŚiGW Maciej Cho- tylko aspekty ekologiczne, waż- GZM.
ska Metropolia zaplanowała za- wiedział minister Michał Kur- Całkowita wartość inwesty- rowski podkreślił, że działania na na jest także kwestia wydajności. Przedsięwzięcie ma zostać
kup 20 autobusów zasilanych tyka. cji to 110 700 000 zł, przy czym rzecz rozwoju elektromobilności Czas tankowania autobusów za- zrealizowane do 30 czerwca
paliwem wodorowym. Wszystkie Zakupiony dzięki dotacji koszty kwalifikowane wynoszą w Polsce stanowią jeden z priory- silanych ogniwami paliwowymi 2024 r. Efektem będą korzyści
mają być dostosowane do osób tabor będzie w pierwszej ko- 90 000 000 zł, a dotacja ze środ- tetów instytucji. - Środki z progra- jest kilkukrotnie krótszy niż po- ekologiczne: zmniejszenie emisji
niepełnosprawnych, wyposażo- lejności obsługiwał połączenie ków NFOŚiGW obejmie 90 proc. mu „Zielony Transport Publiczny” jazdów bateryjnych, a na jed- dwutlenku węgla (1 098,50879
ne w klimatyzację i system infor- metropolitalne między najważ- z nich, co stanowi kwotę 81 000 przyczynią się do rozwoju komu- nym tankowaniu mogą prze- Mg/rok) i tlenków azotu (0,60894
macji pasażerskiej. Jak podkreśla niejszymi miastami w regionie, 000 zł. Projekt przewiduje także nikacji zbiorowej, są też perspek- jechać nawet dwa razy dłuższy Mg/rok) oraz ograniczenie emisji
minister klimatu i środowiska Mi- które generują ruch komunika- przeszkolenie około 60 kierow- tywiczną inwestycją w lepsze dystans. Nie wymagają również pyłów PM10 (0,002346 Mg/rok).
chał Kurtyka, zasadniczym celem cyjny na terenie konurbacji. Cel ców i mechaników w zakresie ob- zdrowie i jakość życia Polaków. tak rozbudowanej sieci ładowa-
programu jest obniżenie wyko- to realizacja szybkiej, ale i czy- sługi pojazdów bezemisyjnych. Transport wodorowy i szeroko ro- rek. - Ma to kluczowe znaczenie C
R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 30 września 2021, nr 9 (332) jakość życia
REGION PRAWO PRACY

Pracodawcy skontrolują szczepienia u pracowników


Weryfikacja szczepień u pracowników może być możliwa dzięki nowelizacji.
DOMINIKA KREBS Jak twierdzi Minister Zdro- wyręczać rządu „w brudnej ro- Zdaniem Gniazdowskie-

Fot. pixabay
wia Niedzielski, takie rozwiąza- bocie” jaką jest walka ze scepty- go projekt jednak nie przejdzie
Do wykazu prac legislacyj- nie ma zapewnić pracodawcom cyzmem pracowników do szcze- w takiej formie. Gdyby jednak
nych rządu wpisana została no- możliwość tworzenia bezpiecz- pień. Pracownicy są potrzebni było przeciwnie i pracodawcy
welizacja przepisów specustawy nego środowiska pracy. w pracy, a nie na bezpłatnych korzystaliby z możliwości, jakie
covidowej tj. Ustawy o szczegól- urlopach. dawałaby im ustawa to byłby to
nych rozwiązaniach związanych Odpowiedzialność Według niej jeżeli przepis powód do perturbacji w zespo-
z zapobieganiem, przeciwdzia- pracodawcy wejdzie w życie, w obecnych cza- łach. Sam argument o dyskrymi-
łaniem i zwlaczaniem COVID-19, Pracodawcy określają usta- sach gdy pracownik jest na wagę nacji byłby zbijany argumentem
innych chorób zakaźnych oraz wę jako „niedźwiedzią przysłu- złota, nie będzie on stosowany. troski o bezpieczeństwo innych
wywołanych nimi sytuacji kryzy- gę”. Zdaniem Krzysztofa Inglota, Ekspert prawa pracy z Praco- pracowników i klientów.
sowych. W myśl rządowego pro- prezesa Personnel Service, roz- dawców RP, Katarzyna Siemien- Zdaniem Lisickiego biorąc
jektu pracodawca będzie miał wiązania zaproponowane przez kiewicz, przypomina, że praco- pod uwagę, że na pracodawcach
prawo uzyskać informacje, czy je- Ministerstwo Zdrowia są próbą dawcy prosili tylko o dostęp do pracodawcy. Jak zwraca uwagę Jak tłumaczy Lisicki, weryfika- ciąży odpowiedzialność za zdro-
go pracownik jest zaszczepiony, przerzucenia odpowiedzialności informacji o fakcie zaszczepienia, Robert Lisicki z Konfederacji Le- cja pracownika pod kątem koro- wie i bezpieczeństwo pracowni-
czy przeszedł zakażenie korona- za brak szczepień pracowników a nie o możliwość posyłania na wiatan pobieranie i przetwarza- nawirusa może wpłynąć na jego ków, klientów oraz sprawne funk-
wirusem lub czy ma ważny nega- na pracodawców. Biznes nie bę- bezpłatny urlop. Pracownik prze- nie danych na temat szczepień postawę. Dodatkowym kosztem cjonowanie firmy, to zapewnienie
tywny wyniku testu. Informacji na dzie korzystał z podsuwanych bywający na takim urlopie jest będzie dla pracodawców dodat- po stronie pracodawców będzie bezpieczeństwa w miejscu pracy
temat szczepień czy wyniku testu przed rząd propozycji posyłania chroniony przed zwolnieniem. kowym obciążeniem i potencjal- więc odpowiednie wyjaśnienie staje się priorytetem.
na COVID-19 pracodawca będzie niezaszczepionych pracowników Ministerstwo więc okrężną drogą nym ryzykiem. przyczyn i celów dla których takie Informacje o tym, którzy pra-
mógł również oczekiwać od kan- na przymusowe, bezpłatne urlo- przerzuca odpowiedzialność za Mowa jest bowiem o prze- dane są sprawdzane. cownicy przyjęli szczepienie po-
dydata do pracy. Celem potwier- py. W takich realiach rynkowych, skutki niskiego poziomu szcze- twarzaniu informacji o szczegól- zwoliłoby na lepsze planowanie
dzenia szczepienia konieczne bę- kiedy brakuje dramatycznie rąk pień społeczeństwa na praco- nym charakterze, co wiąże się ze Potrzeba weryfikacji szczepień swojego działania i zarządzanie
dzie okazanie certyfikatu. do pracy jest to „samobój”. Rów- dawców. zwiększoną odpowiedzialnością. Jak ocenia Paweł Gniazdow- ryzykiem. Liczba zaszczepionych
Niezaszczepiony pracownik nież obcokrajowcy wypełniający Jest to również wyzwanie z punk- ski country manager Lee Hecht pracowników ma szczególne zna-
będzie mógł zostać oddelegowa- lukę kadrową w Polsce w więk- Szczególny tu zarządzania personelem. Harrison Polska jako szef firmy czenie w przypadku prac związa-
ny do pracy poza jego stałe miej- szości nie są zaszczepieni. charakter informacji Warto wspomnieć również, że zatrudniającej pracowników nie nych z utrzymaniem ważnej infra-
sce pracy lub do innego rodzaju Takie zdanie podziela pre- Istotnym jest również fakt, że kwestia weryfikacji szczepień bę- ma potrzeby zbierania informacji struktury czy przy wykonywaniu
pracy z wynagrodzeniem, które tej zes Północnej Izby Gospodarczej w kontekście weryfikacji szcze- dzie wyzwaniem nie tylko praw- o szczepieniach. Przypomina, iż prac koniecznych ze względu na
pracy odpowiada. Może też zostać w Szczecinie Hanna Mojsiuk. Jak pień za mało mówi się o wyzwa- nym, ale także w kontekście do- obowiązkowe badania lekarskie ich użyteczność społeczną i po-
skierowany na bezpłatny urlop. mówi – przedsiębiorcy nie mogą niach, które się z tym wiążą dla brych relacji w miejscu pracy. też są swego rodzaju ingerencją.   trzeby ludności.

REGION – EKOLOGIA R E K L A M A

100 dni na wymianę


najstarszych pieców
Właściciele tzw. kopciuchów mieli ponad cztery lata,
by wymienić je na bardziej ekologiczne źródła ciepła.
Fot. pixabay

Zgodnie z zapisami uchwa- mienić je na bardziej ekologicz- Właściciele zatruwających


ły antysmogowej od 1 stycznia ne źródła ciepła. powietrze urządzeń grzewczych
2022 r. korzystanie z najstar- Za lekceważenie przepisów nie zostali bez wsparcia. Pomoc
szych kotłów na paliwo stałe grożą kary. – Nie wyobrażam finansową można uzyskać m.in.
w woj. śląskim będzie nielegal- sobie, że nie będziemy tego z Rządowego Programu Czyste
ne. Aktywiści Polskiego Alar- kontrolować. Był czas edukowa- Powietrze. W woj. śląskim od po-
mu Smogowego przypomnieli nia na temat szkodliwości smo- czątku roku złożono ponad 20
o tym, wyświetlając na katowic- gu, był czas na wprowadzenie tys. wniosków o dotację.
kim Spodku komunikat o treści: zmian w swoich kotłowniach, Za dwa lata zaczną obowią-
„Wymien stary kocioł - zostało a teraz idzie czas egzekwowa- zywać kolejne obostrzenia, tym
tylko 100 dni”. Właściciele tzw. nia. Jeżeli realnie chcemy zmie- razem dla młodszych urządzeń
kopciuchów, które w dniu wej- nić jakość życia w naszych mia- grzewczych – od 5 do 10 lat. Rok
ścia w życie uchwały antysmo- stach pod względem czystego wcześniej ograniczenia obejmą
gowej, czyli w 2017 r., miały 10 powietrza, to musimy kontrolo- piece kaflowe i kuchenne oraz
lat lub więcej oraz instalacje wać realizację zapisów uchwały kominki.
bez tabliczek znamionowych, antysmogowej – mówi Piotr Ku-
mieli ponad cztery lata, by wy- czera, prezydent Rybnika. KP
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 30 września 2021, nr 9 (332) Wiadomości 5

R E K L A M A

RACIBÓRZ – JAKOŚĆ ŻYCIA

Seniorzy, nie jesteście sami!


Telefon senioralny to szansa na rozmowę i podzielenie się
troskami w przyjaznej atmosferze.

Rada Seniorów Miasta Ra- i chcą po prostu porozma- ra z różnych powodów może
cibórz postanowiła umożliwić wiać, chcą się czegoś dowie- czuć się osamotniona i po-
wzajemną pomoc seniorom dzieć, na przykład jak za- trzebuje wsparcia w różnych
przez telefon. Członkowie rady łatwić jakąś sprawę, co się sferach życia. Właśnie dlate-
udostępnili prywatne numery dzieje w mieście w sferze go Halina, Barbara, Janusz,
telefonów wszystkim senio- wydarzeń kulturalnych, jak Marian, Tadeusz, Lech oraz
rom, którzy potrzebują po- się zaszczepić, albo zapro- Bronek udostępnili swoje
rozmawiać, chcą podzielić się ponować zmiany w kierunku numery telefonu i służą po-
swoimi troskami czy po prostu poprawy życia seniorów lub mocą starszym mieszkań-
„wygadać się”. Dzwoniący mo- pragną aktywnie uczestni- com.
gą liczyć na wysłuchanie, zro- czyć w organizacjach senio- Na podane numery moż-
zumienie i rozmowę w przyja- ralnych - wyjaśnia Rada Se- na dzwonić w godzinach
znej atmosferze. niorów Miasta Racibórz. 10:00 - 14:00 od poniedział-
- Myślimy o seniorach, Akcja skierowana jest do ku do piątku. Rozmowa na
którzy czują się samotni tej części społeczeństwa, któ- koszt odbiorcy.
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 30 września 2021, nr 9 (332)
Z regionu
R E K L A M A

WARSZTAT SAMOCHODOWY

INTERKOMPLEX
606 190 418 | 666 117610

Warsztat mechaniki pojazdowej


Blacharstwo i lakiernictwo
Opony oraz części nowe i używane
Samochody i przyczepy do wynajęcia
Holowanie pojazdów

ul. Brzeska 8, Racibórz

Pranie dywanów, tapicerki


meblowej, samochodowej,
polerowanie maszynowe,
pastowanie, czyszczenie
ścian i elewacji.

Tel. 32 763 40 43, 504 412 875


Racibórz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

EURO LABORA
RACIBÓRZ (14601)
PRACA ZA GRANICĄ
JUŻ 10 LAT NA RYNKU
ZADZWOŃ:
32/417 20 56

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
30 września 2021, nr 9 (332)
Z regionu
R E K L A M A

STAŻ - PRACA PRACA


Nazwa stanowiska pracy: doradca ds. rynku pracy Zatrudnimy na stanowisku: Specjalista do spraw reklamy i marketingu

Organizator: Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze


ŚLĄSK.ONLINE
Opis stanowiska:
Miejsce realizacji stażu: Racibórz ▶ tworzenie i moderowanie materiałów w social media - Instagram, Facebook,
YouTube
▶ kontakt z pracownikami i współpraca przy tworzeniu treści
Wymagania: ▶ oferowanie produktów reklamowych, głównie reklamy internetowej
▶ ukończona szkoła średnia, ▶ obsługa klientów, aktualizacja danych, ewidencja i monitorowanie realizacji
▶ umiejętność samodzielnego myślenia, zleceń
▶ kreatywność,
▶ komunikatywność, Wymagania:
▶ duże zaangażowanie w rozwój osobisty, ▶ posiadanie charyzmy i dobrego poczucia humoru
▶ rzetelność i uczciwość ▶ zdolności copywriterskie, błyskotliwość i umiejętność szybkiego
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych reagowania
▶ znajomość trendów social media
▶ umiejętność podstawowej obróbki zdjęć, wideo, audio
Mile widziane:
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych
▶ zainteresowanie tematami społecznymi, aktywność społeczna
▶ prawo jazdy
Mile widziane:
▶ doświadczenie w mediach
Obszar rozwoju na stanowisku: ▶ prawo jazdy
▶ Pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji i rynku pracy
▶ Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi instrumentów wsparcia rynku
pracy oraz modelem działania agencji doradztwa personalnego
▶ Umiejętność analizy potrzeb i zasobów ryku pracy Praca lokalnie w siedzibie firmy w Raciborzu
▶ Badania ankietowe, rozmowy i konsultacje osobiste
▶ Praca administracyjna, obsługa systemów
Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@r-media.pl

Prosimy o załączenie klauzuli:


Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@slask.online Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Prosimy o załączenie klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

RACIBÓRZ – ROZRYWKA

Indywidualne zajęcia taneczne dla par 2 października godz. 17.00, RCK RDK ul. Chopina 21
Zapraszamy na indywidualne zajęcia taneczne dla par, które po- KONCERT WIEDEŃSKI- Największe przeboje Johanna
prowadzi instruktor tańca Małgorzata Dziedzic. Zajęcia ruszają Straussa, najpiękniejsze arie i duety w mistrzowskim
w czerwcu i będą odbywać się we wtorki. Koszt zajęć 120zł./para. wykonaniu - TOMCZYK ART
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 32 412 32 40. Pierwsze tego typu wydarzenie, które w tak dużym stopniu przy-
czyniło się do rozpowszechnienia na szeroką skalę muzyki Johanna
Straussa w Polsce. Sukces koncertu sprawił, że jest to obecnie niedo-
ścigniony wzór dla coraz to nowych zespołów inspirujących się tym
wydarzeniem, o czym świadczą pojawiające się regularnie projekty
o podobnej tematyce. Niekwestionowany, najbardziej rozpoznawal-
ny Kameralny Zespół Straussowski wykonujący wyłącznie muzykę
Króla Walca - Johanna Straussa nieprzerwanie od niemal dekady!
Podczas gali wystąpią dla Państwa obdarzeni wspaniałymi głosami,
fantastyczni soliści operowi oraz gwiazdy polskiego i międzynarodo-
wego baletu. Towarzyszyć im będą wybitni kameraliści występujący
na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i na
świecie. Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkur-
sów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści
międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych pol-
skich i światowych salach koncertowych. Wzruszają i bawią publikę
od wielu lat, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco!
Tradycją stały się już coroczne Koncerty Wiedeńskie w wykonaniu
tej niezwykłej grupy wspaniałych artystów. To połączenie klasycznej
wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem, werwą i nie-
spotykaną muzykalnością artystów wykonujących to jedyne w swoim
19 listopada godz. 17.15 i 20.15, RCK RDK ul. Chopina 21 rodzaju widowisko. Zabrzmią największe, ponadczasowe i wiecznie
PRZYGODA Z OGRODNIKIEM – spektakl komediowy bliskie sercom melomanów przeboje króla walca - Johanna Straus-
„Przygoda z ogrodnikiem” to spektakl o małżeństwie Dzikich. sa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek
Oboje marzyli o karierze aktorskiej, jednak nie poszło im ona „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła wdówka”, „Księż-
najlepiej. Znacznie więcej sukcesów niż na scenie osiągają w biz- niczka czardasza” oraz „Kraina uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.:
nesie – radząc innym, jak żyć! I chociaż jako specjaliści od sa- Walc „Nad pięknym modrym Dunajem”, Arię Barinkaya „Wielka sła-
morozwoju świetnie się sprawdzają, to prywatnie dogadują się wa to żart”, Duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa”, polkę
coraz gorzej… „Tritsch- Tratsch” oraz słynny „Marsz Radeckiego”. Koncert progra-
Spektakl „Przygoda z ogrodnikiem”, zaplanowany na 29.05.2021 mowo nawiązywać będzie do tradycyjnych gali i noworocznych kon-
w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu, zostaje przenie- certów, odbywających się w Wiedniu. Mamy za sobą tysiące zagra-
siony na 19.11.2021.Miejsce wydarzenia pozostaje bez zmian, nych koncertów, a nasze niepowtarzalne wydarzenia obejrzały już
zmieniają się natomiast godziny: 17.15 i 20.15 zamiast 16.00 setki tysięcy widzów. Tego nie można przegapić! Nota informująca
i 19.30. Państwa bilety zachowują ważność. W razie jakichkol- o koncercie i jego opis są pomysłem i własnością firmy Tomczyk Art,
wiek pytań prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym os. reprezentująca - Jędrzej Tomczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
kupili Państwo bilety. Bilety w cenie 95 zł do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
RACIBÓRZ – ROZRYWKA
8 Reklama 30 września 2021, nr 9 (332) << GazetaInformator.pl
KIETRZ ROZRYWKA

Dni Kietrza 2021 z Kayah i akcentem charytatywnym


Na wszystkich koncertach stadion zapełniony był po brzegi.
Impreza była biletowana, a pieniądze będą przeznaczone na pomoc Madzi Domagale.
katarzyna przypadło skim trwały różnego rodzaju turniej sołectw „Wymiatacze”, Niedziela rozpoczęła się od uro- SKZR Źródło. Przed kietrzańską a pieniądze będą przeznaczone
pokazy, występy zespołów ar- a wieczorem wystąpiły grupy czystej mszy świętej. Następnie publicznością zaprezentowa- na pomoc Madzi Domagale -
4 i 5 września Kietrz świę- tystycznych i zawody spraw- Golden Boys and Girl oraz Piękni w programie znalazły się: turniej ły się Arka Noego i zespół Echø. 8-latce, która przeszła dwa no-
tował swoje 700-lecie. Przez nościowe sołectw. i Młodzi. Można było także wziąć Kół Gospodyń Wiejskich, tur- Gwiązdą wieczoru była Kayah. wotwory i ma problemy z ner-
dwa dni na stadionie miej- Pierwszego dnia odbył się udział w w zabawie tanecznej. niej rycerski i występy zespołów Impreza była biletowana, kami.

Fot. Piotr Wołoszyn


RACIBÓRZ - SPORT

Wodne szaleństwo na deskach SUP w Raciborzu


Odra SUP Cup to regaty SUP wpisane do światowego rankingu imprez.

Fot. Katarzyna Przypadło

W dniach 3-5 września od- zgłosili reprezentanci z Polski zbiornika przeciwpowodzio- tu czy zasięgnąć porad licen- ły dzień na bulwarach nad- pory zbiornika Racibórz Dol-
były się regaty Odra SUP Cup. i sąsiadujących krajów. Od- wego w Polsce – mówią orga- cjonowanych instruktorek odrzańskich miały miejsce ny zawodnicy ruszyli na długi
Już po raz drugi do Raciborza ra SUP Cup wpisuje się w ka- nizatorzy – Raciborskie Towa- SUP Międzynarodowej Fe- widowiskowe wyścigi Short dystans. Rywalizacja zakoń-
przyjechali zawodnicy i za- lendarz wydarzeń sportowych rzystwo Wioślarskie. deracji Surfingu. W progra- Race, Dragon Race i Ninja. czyła się po 12 km na wysoko-
wodniczki z Polski i zagrani- w Polsce jako jedyna impreza 3 września w Parku im. mie znalazły się też treningi Można było skorzystać z po- ści bulwarów.
cy. – Tuż po ogłoszeniu decyzji organizowana na rzece Odrze, Miasta Roth można było nie- przed wyścigami na smoczych rad fachowców i przetestować
o organizacji regat swój udział tuż pod zaporą największego odpłatnie skorzystać ze sprzę- deskach. W sobotę przez ca- sprzęt. W niedzielę spod za- kp

You might also like