OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA

ŠKOLSKI KURIKULUM
školska godina 2010./2011.

Ravnatelj škole: Branko Sušec

Predsjednica Školskog odbora: Tanja Oreški

Orehovica, rujan 2010. godine

SADRŽAJ
1. 2. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN..................................................................................................... 4 ŠKOLSKI KURIKULUM RAZREDNE NASTAVE ZA ŠK.GOD. 2010./2011. .......................... 5 2.1. IZBORNA NASTAVA VJERONAUKA RAZREDNE NASTAVE.............................................. 5 2.2. IZBORNA NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA ......................................................................... 9 2.3. PLAN DODATNOG RADA S UČENICIMA ........................................................................... 10 2.4. PLAN DOPUNSKOG RADA S UČENICIMA ........................................................................ 13 2.5. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI.............................................................................. 15 2.6. PLAN IZVANUČIONIČNE NASTAVE ................................................................................... 21 2.6.1. PLAN TERENSKE NASTAVE ZA RAZREDNU NASTAVU .......................................... 21 2.6.2. PLAN IZLETA I EKSKURZIJA RAZREDNE NASTAVE ................................................ 27 2.6.3. ŠKOLA PLIVANJA......................................................................................................... 28 2.7. PLAN PROJEKATA .............................................................................................................. 29 2. 8. PLAN I PROGRAM INTEGRIRANOG DANA ...................................................................... 33 3. ŠKOLSKI KURIKULUM PREDMETNE NASTAVE ZA ŠK. GOD. 2010./2011...................... 34 3.1. IZBORNA NASTAVA ............................................................................................................ 34 3.1.1. ENGLESKI JEZIK .......................................................................................................... 34 3.1.2. VJERONAUK................................................................................................................. 35 3.1.3. INFORMATIKA .............................................................................................................. 37 3.2. DODATNA NASTAVA........................................................................................................... 41 3.2.1. HRVATSKI JEZIK .......................................................................................................... 41 3.2.2. NJEMAČKI JEZIK.......................................................................................................... 42 3.2.3. ENGLESKI JEZIK .......................................................................................................... 43 3.2.4. KEMIJA.......................................................................................................................... 44 3.2.5. FIZIKA............................................................................................................................ 44 3.2.6. INFORMATIKA .............................................................................................................. 45 3.2.7. GEOGRAFIJA................................................................................................................ 46 3.3. DOPUNSKA NASTAVA ........................................................................................................ 47 3.3.1. MATEMATIKA ............................................................................................................... 47 3.3.2. NJEMAČKI JEZIK.......................................................................................................... 48 3.3.3. HRVATSKI JEZIK .......................................................................................................... 48 3.4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI.......................................................................................... 50 3.4.1. KNJIŽNIČARSKO-NOVINARSKA GRUPA ................................................................... 50 3.4.2. DRAMSKA GRUPA ....................................................................................................... 51 3.4.3. LITERARNA GRUPA..................................................................................................... 52 3.4.4. VELIKI ZBOR................................................................................................................. 53 3.4.5. TAMBURAŠKA GRUPA ................................................................................................ 54 3.4.6. GLAZBENA KREATIVNA RADIONICA ......................................................................... 54 3.4.7. ENGLESKA GRUPA...................................................................................................... 55 3.4.8. MLADEŽ HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA ................................................................. 56 3.4.9. IZVIĐAČI........................................................................................................................ 57 3.4.10. PROMETNA GRUPA .................................................................................................. 58 3.4.11. DIGITALNA FOTOGRAFIJA ....................................................................................... 58 3.4.12. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB........................................................................................ 59 3.4.13. VJERONAUČNO - VOLONTERSKA GRUPA............................................................. 60 3.5. PLAN INTEGRIRANE NASTAVE (INTEGRIRANI DANI)..................................................... 61 3.5.1. ŽIVJETI ZDRAVO.......................................................................................................... 61 3.5.2. VODA- IZVOR ŽIVOTA ................................................................................................. 62 3.6. PLAN IZVANUČIONIČNE I TERENSKE NASTAVE ............................................................ 63 3.7. PLAN IZLETA UČENIKA ..................................................................................................... 69 3.8. PLAN PROJEKATA .............................................................................................................. 72 4. PLAN RADA AKTIVA UČITELJA............................................................................................. 73 5. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŠTAVA, DRUŽINA I SEKCIJA ... 74 6. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI ................................................. 75

2

Školski kurikulum OŠ Orehovica temelji se na članku 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008.). Na prijedlog Učiteljskog vijeća, Školski odbor OŠ Orehovica na sjednici održanoj 30. rujna 2010. godine donosi Školski kurikulum za školsku godinu 20010./2011.

Školski kurikulum utvrñuje: dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima

Školski kurikulum odreñuje plan i program: izborne nastave dodatne nastave dopunske nastave izvannastavnih aktivnosti izvanučionične nastave (poludnevne, jednodnevne i višednevne aktivnosti, izleti, ekskurzije, posjeti koje su u funkciji realizacije nastavnog plana i programa) Razvojni plan i program rada škole opise projekata (meñunarodni, nacionalni, školski) izvanškolskih aktivnosti

Školskim kurikulumom se utvrñuje: aktivnost, program i /ili projekt ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta namjena aktivnosti, programa i/ili projekta nositelj aktivnosti, programa i/ili projekta način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

3

roditelja i škole • veća uključenost roditelja u projekte škole • bolja suradnja roditelja u rješavanju problema • svi sudionici odgojnoobrazovnog procesa • sudjelovanje roditelja u aktivnostima škole • materijalni uvjeti rada i opremljenost škole • preseljenje u novu školu u što kraćem roku • poštivanje financijskih obveza nadležnog ministarstva • materijalna sredstva • kraj školske godine 2010./2011. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA • znanja i vještine iz pojedinih predmeta METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI • svi sudionici odgojnoobrazovnog procesa MJERLJIVI POKAZATELJI OSTVARIVANJA CILJEVA • usvojena razina znanja i vještina CILJEVI • razvijanje čitanja s razumijevanjem i logičkog zaključivanja i povezivanja • dodatni naglasak na • materijali za rad • kraj školske godine razvijanju tih 2010.1./2011 • nadležno ministarstvo • ravnatelj • otvorenje nove školske zgrade ./2011. • angažman roditelja i vještina u redovnoj i učitelja dopunskoj nastavi • potaknuti i poučiti roditelje za rad s djecom na tom području • kraj školske godine • dani otvorenih vrata • materijali za rad 2010. učitelja učenika i učitelje • radionice • izleti • odnos učitelja. • zajedničke • angažman roditelja i aktivnosti roditelja.

razgovor. da nas prihvaća i da u nas ima povjerenja. (glazbe. razreda i vjeroučitelji Marko Horvat i Ninoslav Jambrović Različite metode i postupci: . pismeno izražavanje. Otkriti im da je Bog čudesno stvorio naš svijet i ljude. čitanje. timski rad i zadaće Kultura ponašanja /kultura meñusobne komunikacije: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: . savjetovati. Otkrivati otajstva povijesti spasenja u povezanosti s proslavom tih dogañaja u njihovu životu u obitelji. kao i životu općenito Učenici 1. ulaska u širu zajednicu njegovih vršnjaka i razvijanju njihovih meñusobnih odnosa u ozračju dobrote i uzajamnog pomaganja. rad s tekstom. razgovor. pisanje. prema sebi i drugima. 2. pratiti i vrednovati aktivnost učenika.usmeno izlaganje. ŠKOLSKI KURIKULUM RAZREDNE NASTAVE ZA ŠK. igre. nagrañivati bodovima. Upoznati da nas Bog beskrajno ljubi.GOD. scensko izražavanje.2. molitveno izražavanje. kreativnost Zalaganje: na satovima.1. razred CILJEVI: NAMJENA: Djeci ove dobi pomaže se susresti s prvom porukom vjere i radosne Isusove vijesti koja je usmjerena promicanju dječjeg duhovnog i moralnog sazrijevanja. scensko izražavanje. glazbeno izražavanje. 2010. slušanje. obrada uz pomoć igre. priče). IZBORNA NASTAVA VJERONAUKA RAZREDNE NASTAVE 1. glazbeno izražavanje. molitveno izražavanje. samostalni rad Tijekom školske godine 2009/2010 – po dva sata tjedno Troškove pokrivaju materijalni izdaci škole Opisno i brojčano Stvaralačko izražavanje: individualno pregledavati i vrednovati uratke. praktični rad. pismeno izražavanje likovno izražavanje. molitva usmeno izražavanje Poticati na aktivnost.interpretativno čitanje. rad u skupini./2011. zauzetost tijekom pojedinih faza sata. marljivost. pripovijedanje. uložen trud. čitanje i rad na tekstu. usmeno. školi. U tom duhu produbljivati i izgrañivati učeničko temeljno povjerenje prema Bogu. osobni doprinos radu. Upoznati djecu s temeljnim dogañajima povijesti spasenja u kojima se očituje Božja ljubav i blizina prema čovjeku. meditacija. izlaganje pokazivanje. likovno izražavanje. Omogućiti djeci da pitanja o svom životu i svijetu u kojem žive promatraju u duhu vjere i kršćanske ponude. crkvenoj i široj društvenoj zajednici. . Početno upućivati učenike u jednostavne zahvalne molitve Bogu. radnu bilježnicu.

razred CILJEVI: NAMJENA: Učvršćivanje i produbljivanje temeljnih osjećaja povjerenja u Boga i razvijati stav radosnog prihvaćanja vjerničkog života. dobra djela. rad u skupini. samostalni rad Tijekom školske godine 2009/2010 – po dva sata tjedno Troškove pokrivaju materijalni izdaci škole Opisno i brojčano Stvaralačko izražavanje: individualno pregledavati i vrednovati uratke. Znanje:usmenu i pismeno vrednovati mjerljive sadržaje. glazbeno izražavanje. pismeno izražavanje. marljivost.interpretativno čitanje. čitanje.vrednovati kulturu meñusobnog komuniciranja. aktualizacije Vrednovati u skladu s propisanom Ministarstva znanosti. glazbeno izražavanje. razgovor. dobra djela. odnosa prema predmetu i učiteljima. sveukupna komunikacija koja se dogaña na satu vjeronauka i u školskom prostoru. priče). praktični rad. igre. pomaganje i uvažavanje drugih. radnu bilježnicu. timski rad i zadaće Kultura ponašanja /kultura meñusobne komunikacije: vrednovati kulturu meñusobnog komuniciranja. izlaganje pokazivanje. likovno izražavanje. obrazovanja i športa. aktualizacije Vrednovati u skladu s propisanom Ministarstva znanosti. snalaženje i povezivanje gradiva. molitveno izražavanje. obrada uz pomoć igre. savjetovati. Učenici 2. meditacija. kreativnost Zalaganje: na satovima. molitveno izražavanje. . NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 6 . uložen trud. Djeci omogućiti dublji susret s glavnim istinama i činjenicama kršćanske vjere i u njima razvijati spremnost na djelovanje u skladu s vjerom. razreda i vjeroučitelji Marko Horvat i Ninoslav Jambrović Različite metode i postupci: . scensko izražavanje. sveukupna komunikacija koja se dogaña na satu vjeronauka i u školskom prostoru. odnosa prema predmetu i učiteljima. obrazovanja i športa. Znanje:usmenu i pismeno vrednovati mjerljive sadržaje. čitanje i rad na tekstu. slušanje. pismeno izražavanje likovno izražavanje. nagrañivati bodovima. zauzetost tijekom pojedinih faza sata. usmeno. razgovor. molitva usmeno izražavanje Poticati na aktivnost. rad s tekstom. osobni doprinos radu. pripovijedanje. scensko izražavanje. pomaganje i uvažavanje drugih. snalaženje i povezivanje gradiva.usmeno izlaganje. pisanje. (glazbe. 2. pratiti i vrednovati aktivnost učenika.

timski rad i zadaće Kultura ponašanja /kultura meñusobne komunikacije: vrednovati kulturu meñusobnog komuniciranja. samostalni rad Tijekom školske godine 2009/2010 – po dva sata tjedno Troškove pokrivaju materijalni izdaci škole Opisno i brojčano Stvaralačko izražavanje: individualno pregledavati i vrednovati uratke. osobito za život u zajednici i zajedništvu. nagrañivati bodovima. Osnovna namjena trećeg vjeronaučnog godišta jest da učenici primjereno ovoj dobi. obrada uz pomoć igre. scensko izražavanje. odnosa prema predmetu i učiteljima. molitveno izražavanje. Znanje:usmenu i pismeno vrednovati mjerljive sadržaje. izlaganje pokazivanje.3. sveukupna komunikacija koja se dogaña na satu vjeronauka i u školskom prostoru. pismeno izražavanje. Svojim zapovijedima sažetim u Isusovoj zapovijedi ljubavi. likovno izražavanje. pripovijedanje. 7 . kao primatelji i darovatelji vrednota Učenici 3. glazbeno izražavanje. zauzetost tijekom pojedinih faza sata. uložen trud. igre. osobni doprinos radu. kreativnost Zalaganje: na satovima. slobodne osobe: učeći osobito kako je za ostvarenje uspjeloga zajedničkog i osobnog života najvažnije poštovanje i ljubav prema drugima te poštovanje i ljubav prema sebi. čitanje.usmeno izlaganje. pisanje. pratiti i vrednovati aktivnost učenika. radnu bilježnicu.interpretativno čitanje. usmeno. slušanje. NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 4. pomaganje i uvažavanje drugih. dobra djela. molitveno izražavanje. rad u skupini. meditacija. čitanje i rad na tekstu. savjetovati. obrazovanja i športa. duhovne i moralne sposobnosti. (glazbe. razred CILJEVI: NAMJENA: Djeca uče živjeti u zajednici kao jedinstvene. pismeno izražavanje likovno izražavanje. molitva usmeno izražavanje Poticati na aktivnost. svestrano razvijaju svoje psihofizičke. priče). aktualizacije Vrednovati u skladu s propisanom Ministarstva znanosti. marljivost. prema bližnjima i prema sebi. rad s tekstom. da im se u Euharistiji daruje i da ih poziva na osobni napor darivanja i izgradnje zajedništva. nudi mu pomoć i putokaz za ostvarenje uspjeloga života koji se sastoji u istinskoj ljubavi prema Bogu. razreda i vjeroučitelj Marko Horvat Različite metode i postupci: . razred CILJEVI: NAMJENA: Upoznavanje da Bog želi zajedništvo s ljudima i da je u Isusu Kristu njima na poseban način blizak. praktični rad. scensko izražavanje. Bog u svom spasenjskom naumu poziva i vodi čovjeka te očekuje njegov vjernički odgovor. snalaženje i povezivanje gradiva. razgovor. glazbeno izražavanje. razgovor. .

marljivost. izlaganje pokazivanje. . molitveno izražavanje.NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: Učenici 4. priče). obrazovanja i športa. rad s tekstom. odnosa prema predmetu i učiteljima. pisanje.interpretativno čitanje. pismeno izražavanje likovno izražavanje. pismeno izražavanje. glazbeno izražavanje. čitanje i rad na tekstu. snalaženje i povezivanje gradiva. (glazbe. čitanje. usmeno. pomaganje i uvažavanje drugih. meditacija. obrada uz pomoć igre.usmeno izlaganje. razreda i vjeroučitelji Marko Horvat i Ninoslav Jambrović Različite metode i postupci: . likovno izražavanje. molitveno izražavanje. kreativnost Zalaganje: na satovima. osobni doprinos radu. dobra djela. igre. slušanje. uložen trud. Znanje:usmenu i pismeno vrednovati mjerljive sadržaje. scensko izražavanje. nagrañivati bodovima. VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 8 . razgovor. pratiti i vrednovati aktivnost učenika. praktični rad. savjetovati. radnu bilježnicu. zauzetost tijekom pojedinih faza sata. aktualizacije Vrednovati u skladu s propisanom Ministarstva znanosti. rad u skupini. samostalni rad Tijekom školske godine 2009/2010 – po dva sata tjedno Troškove pokrivaju materijalni izdaci škole Opisno i brojčano Stvaralačko izražavanje: individualno pregledavati i vrednovati uratke. razgovor. pripovijedanje. molitva usmeno izražavanje Poticati na aktivnost. scensko izražavanje. sveukupna komunikacija koja se dogaña na satu vjeronauka i u školskom prostoru. timski rad i zadaće Kultura ponašanja /kultura meñusobne komunikacije: vrednovati kulturu meñusobnog komuniciranja. glazbeno izražavanje.

razumijevanje engleskog jezika i kulture uz uočavanje sličnosti i razlika meñu kulturama. Aktivnost će se realizirati preko nastave u školi i na terenu radom na različitim projektima Tijekom školske godine 2010./2011. audio i video zapisi i drugo. Osim toga. krede. natjecanje iz engleskog jezika. flomasteri. učiteljica engleskog jezika i škola . produbiti i proširiti znanja. uključen je i prijevoz učenika na terensku nastavu izvan mjesta. bojice. Nositelji aktivnosti su učenici od 4. CD i DVD player. uočavanje posebnosti sustava stranog jezika. tinta za pisač. bilježnice. škare. razreda. Ukupna cijena je oko 1500 kuna . izradom projekata. Izborna nastava engleskog jezika je namijenjena učenicima koji pokazuju poseban interes za engleski jezik i imaju volju i želju za učenjem drugog stranog jezika. po 2 sata tjedno. razgovorom. papiri. izvršavanje postavljenih obaveza. pismenim uratcima. stvaranje zanimanja i potrebe za znanjem jezika. Učeničko znanje će se vrednovati testiranjem. razvijanje kritičnosti i ugrañivanje novih iskustava u osobno djelovanje.2. Za aktivnost je potreban potrošni materijal – knjige. IZBORNA NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Cilj izborne nastave engleskog jezika je osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju na engleskom jeziku u usmenom i pisanom obliku. Prezentacije u nastavi.olovke. ljepilo. vještine i sposobnosti koje pridonose pozitivnom razvoju učenikove ličnosti. razvijanje pozitivnog odnosa prema stranom jeziku i kulturi. a prvi strani jezik im je njemački.2. fotokopije. 9 .

samovrednovanje učenika NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA (2.opisno praćenje .osvijestiti i doživjeti meñusobnu povezanost matematike i svakodnevnog života . probleme i zadatke. PLAN DODATNOG RADA S UČENICIMA NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA (1.poticati znatiželju i potrebu za istraživanjem .A) .tijekom školske godine – 1 sat tjedno . sat .A) .rad s učenicima koji pokazuju interes za rješavanjem matematičkih zadataka .potaknuti zanimanje učenika za otkrivanje novih sadržaja matematike .poticati želju da se trudom samostalno doñe do rezultata .rad s učenicima koji pokazuju interes za sadržaje matematike i žele znati više .zadaci dosjetke .Anka Debelec.3.2.Rosanda Vrus.rješavanje listića . učiteljica razredne nastave .potaknuti zanimanje učenika za otkrivanje i proučavanje matematičkih zakonitosti . cca 10 kn . te rješavanje istih .proučavanje tema vezanih uz matematičke priče.problemski zadaci .tijekom školske godine – četvrtak 5.samovrednovanje učenika . učiteljica razredne nastave .usmena i pismena provjera znanja . papir za fotokopiranje .prezentacija rješenja NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 10 .materijali za zadavanje i rješavanje zadataka.dodatni listići.poticati znatiželju i potrebu za učenjem i otkrivanjem algoritama .

dodatni materijal – cca 200. matematičke pc igre i zadaci .NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA (3.Tatjana Šafarić. Korelacijom matematičkih sadržaja s drugim predmetima pomaže se učenicima da znanja i vještine stečene u matematici koriste i u drugim područjima i u svakodnevnom životu. Poticati i razvijati sposobnost analiziranja.rad s učenicima koji pokazuju interes za matematiku .00 kn Rad na dodatnoj nastavi vrednovat će se usmenim i pismenim vježbama. CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 11 . sintetiziranja i otkrivanja različitih načina rješavanja problema. učiteljica razredne nastave Na dodatnoj nastavi se radi frontalno i individualno sa svakim učenikom prema vrsti zadataka koji učenika interesiraju iz pojedinog matematičkog područja. PŠ PODBREST) Cilj je dodatnog rada iz matematike proširivanje temeljnih znanja.tijekom školske godine .razvijati logičko mišljenje i zaključivanje . Rebeka Šavora.usmena i pismena provjera znanja .rješavanje matematičkih zadataka na računalu . Dodatni rad namijenjen je učenicima koji brzo i lako.potaknuti zanimanje učenika za dodatnim matematičkim sadržajima .dodatni listići.. Kopiranje dodatnih nastavnih listića. učiteljica razredne nastave . razvijanje matematičkog mišljenja i logičkog zaključivanja. Analizom rezultata i razgovorom sa učenicima dobit će se povratna informacija o učinkovitosti rada.razredno natjecanje NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA (3.A) . razvoj sposobnosti i umijeća rješavanja složenijih matematičkih problema. bez poteškoća rješavaju matematičke zadatke i pokazuju interes za dodatne matematičke sadržaje.c razreda. Uvidom u rezultate rada utvrñuje se stupanj napredovanja i usvajanja sadržaja i odnosa prema sadržajima rada.rješavanje različitih tipova zadataka na listićima i putem igre na računalu . Dodatna nastava matematike planirana je jednom tjedno prema rasporedu sati 3.samovrednovanje učenika .C RAZRED.

RAZRED U PŠ PODBREST) .tijekom školske godine – četvrtak 11.usmena i pismena provjera znanja .obrazlaganje i analiziranje načina rješavanja zadataka .05 – 11.izrada plakata CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 12 .rad s učenicima koji pokazuju interes za istraživanjem prirode i ljudi . dodatni listići.usmena i pismena provjera znanja NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA – PRIRODA I DRUŠTVO (1.20 – 12. A) .potaknuti zanimanje učenika za otkrivanje i proučavanje pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici .50 ) .Đurñica Lukač.osvijestiti i doživjeti meñusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju u čovjekovoj okolini .motivirati učenike za traženje različitih načina rješavanja zadataka .00 kn .samostalno rješavanje zadataka za dodatnu nastavu .radni listovi za dodatnu matematiku .05 .NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA (4. troškovi autobusnog prijevoza za izvanučioničku nastavu – 500.proučavanje tema vezanih uz promjene u prirodi. učiteljica razredne nastave .tijekom školske godine – petak ( 11.izvanučionička nastava .pokusi .samovrednovanje učenika .rad s učenicima koji pokazuju interes za istraživanjem i rješavanjem matematičkih zadataka . snalaženje u vremenu i prostoru .poticati znatiželju i potrebu za istraživanjem .Emina Mlinarić.materijali za izvoñenje pokusa. učiteljica razredne nastave .poticati razvoj matematičke intuicije .poticati učenike na samostalno rješavanje matematičkih zadataka .

Učitelji razredne nastave Individualizirani pristup svakom učeniku . dodatni listići. RAZRED) Usavršavanje početnog čitanja i pisanja te vježbe komunikacije. stvaranje čitateljskih navika.NAZIV AKTIVNOSTI: DODATNA NASTAVA – PRIRODA I DRUŠTVO (2.materijali za izvoñenje pokusa. Predvježbe pisanja.potaknuti zanimanje učenika za otkrivanje i proučavanje pojava u prirodnoj i društvenoj zajednici . snalaženje u vremenu i prostoru .00 kn . a na temelju toga glasovnu analizu i sintezu. Vježbe pisanja i čitanja. učiteljica razredne nastave .osvijestiti i doživjeti meñusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju u čovjekovoj okolini . Doprinijeti osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih obrazovnih predmeta. do 4. razreda kojima je potrebna pomoć u svladavanju gradiva za samostalno čitanje i pisanje i učenicima s teškoćama. Suzbijanje straha od jezika i postupno usvajanje hrvatskog jezičnog standarda. Dopunska nastava hrvatskog jezika namijenjena je učenicima od 1. Tijekom školske godine . ostvarivanje uspješne usmene i pisane komunikacije./4.samovrednovanje učenika .tijekom školske godine – svaki drugi ponedjeljak dva školska sata .interaktivnim igrama razvijati pred čitalačke i čitalačke vještine. čitanje s razumijevanjem.Senija Zadravec-Kermek. RAZRED U PŠ PODBREST) .rad s učenicima koji pokazuju interes za istraživanjem prirode i ljudi . CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: 13 .poticati znatiželju i potrebu za istraživanjem .usmena i pismena provjera znanja .izrada plakata CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 2. troškovi autobusnog prijevoza za izvanučioničku nastavu – 500.izvanučionička nastava .4. – 4.pokusi .jednom tjedno prema rasporedu u kombinaciji s dopunskom nastavom matematike.proučavanje tema vezanih uz promjene u prirodi. PLAN DOPUNSKOG RADA S UČENICIMA NAZIV AKTIVNOSTI: DOPUNSKA NASTAVA – HRVATSKI JEZIK (1.

logičko mišljenje. točnost. do 4. slogovnica. urednost. razreda kojima je potrebna pomoć u svladavanju gradiva. 14 . NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: DOPUNSKA NASTAVA – MATEMATIKA (1. RAZRED) Stjecanje temeljnih matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu. Rezultati vrednovanja su pokazatelj daljnjeg rada sa svakim učenikom pojedinačno i usmjeravanje daljnjeg rada i odreñivanje prave razine usvajanja sadržaja.TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: Slovarica . usporeñivanje brojeva. društvene igre Korištenje obrazaca za dopunsku nastavu. Doprinijeti stjecanju osnova matematičke pismenosti i matematičkih kompetencija (čitanje. Rezultati vrednovanja su pokazatelj daljnjeg rada sa svakim učenikom pojedinačno i usmjeravanje daljnjeg rada i odreñivanje prave razine usvajanja sadržaja. samostalnost) Dopunska nastava matematike namijenjena je učenicima od 1. pisanje. NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: Korištenje obrazaca za dopunsku nastavu.vježbe i matematičke igre. kartice za globalno i početno čitanje. – 4. bilježenje rezultata i opisno praćenje napredovanja učenika.jednom tjedno prema rasporedu u kombinaciji s dopunskom nastavom matematike. Učitelji razredne nastave Individualizirani pristup svakom učeniku. bilježenje rezultata i opisno praćenje napredovanja učenika. Tijekom školske godine .

izgovora i ljubavi prema hrvatskom jeziku.2.tijekom školske godine .rad s učenicima koji pokazuju interes za interpretaciju . njegovanje lijepog recitiranja. intonacije. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: RECITATORSKA GRUPA .5. te stjecanje trajnih i uporabljivih znanja koje će učenicima pomoći kod sudjelovanja u školskim priredbama ili natjecanjima literarnog i recitatorskog karaktera. poticanje znatiželje i kreativnosti. zadovoljavanje potrebe za kretanjem i isticanjem svojih osobnosti na kreativan način. Rebeka Šavora.potaknuti zanimanje učenika za izvoñenje.nastupi na školskim priredbama NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: RECITATORSKA GRUPA ( PŠ PODBREST) Recitatorska grupa kao izvannastavna aktivnost učenicima će pružiti mogućnost većeg razvijanja jezičnih sposobnosti i vještina u govornom izražavanju. Ova izvanškolska aktivnost namijenjena je učenicima 3.Anka Debelec.opisno praćenje postignuća i interesa za rad . učiteljica razredne nastave Aktivnost će se realizirati skupnim i pojedinačnim nastupima učenika. interpretaciju i slušanje pjesama .papir za fotokopiranje . Recitatorska grupa održavat će se tijekom školske godine prema rasporedu.uočavati vrednote govorenog jezika i povezanost s drugim predmetima .c razreda. Razvijanje sposobnosti pravilnog izgovora i vještine javnog govorenja.razvijati kreativnost u interpretaciji . razvoj govornih vještina. razvoj zadovoljnog i samosvjesnog djeteta. učiteljica razredne nastave vježbanje interpretacije kroz igru – izvanučionična nastava čitanjem pismenim izražavanjem NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: . NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: 15 . jedan sat tjedno.

).tijekom školske godine – utorak 11. ljepilo i dr.prezentacija radova na plakatu 16 .PLESNA SKUPINA ( PŠ PODBREST ) .povezivati informatiku s ostalim školskim predmetima .materijali za izradu kostima i scenografije (platno.Potrošni materijal .Emina Mlinarić.nastupi na školskim priredbama .TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: Troškovi fotokopiranja.05 . priredbama i sličnim prigodama.papiri za fotokopiranje i ispisivanje radova . učiteljica razredne nastave praktičan rad kroz informatičku grupu rad u Wordu crtanje u Paintu korištenje interneta u edukativne svrhe NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: .razvijati potrebu korištenja računala u edukativne svrhe .opisno praćenje postignuća i interesa za rad .nastupi na školskim priredbama . NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: DRAMSKO .rad s učenicima koji pokazuju interes za informatiku . audio zapisi – 500. obrasci. žice.potaknuti zanimanje učenika za dramskim i plesnim izražavanjem .opisno praćenje postignuća i interesa za rad .20 – 12. papiri.00 kn . učiteljica razredne nastave .Tatjana Šafarić.poticati meñusobnu komunikaciju i suradnju . literatura – cca 200 kuna.tijekom školske godine – ponedjeljak u jutarnjoj smjeni .razvijati informatičku pismenost . Učenici će svoj rad moći prezentirati sudjelovanjem na školskim proslavama. boje.razvijati kreativnost u dramskom i plesnom izražaju .planiranje narednih aktivnosti NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: MALI INFORMATIČARI .povezivati dramski i plesni izraz .dramsko – plesne igre .rad s učenicama koji pokazuju interes za dramski i plesni izraz .

SCENSKA SKUPINA (PŠ PODBREST ) . boje.kratkih vijesti doživljaj priča.nastupi na školskim priredbama 17 . pjesama. boja. troškovi tiskanja. učiteljica razredne nastave praktičan rad kroz literarne radionice izrada slikovnica pisanje priča.opisno praćenje postignuća i interesa za rad .materijali za izradu scenskih lutki i likovnih uradaka (platno.razvijati kreativnost u govornom i pisanom literarnom izražaju .tijekom školske godine – ponedjeljak 5. na WEB stranicama škole . žice.rad s učenicama koji pokazuju interes za likovno–scenski izraz .tijekom školske godine – srijeda 12. izražavanjem percipiranog literarnim izričajima .) – 500.potaknuti zanimanje učenika za percepcijom književnoumjetničkih tekstova. papiri i dr.prezentacija radova na izložbi .NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: LITERARNA SKUPINA .nastupi na školskim priredbama NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: LIKOVNO .10 – 12.55 .pjesama.povezivati književnost i likovni izraz .Senija Zadravec Kermek.potaknuti zanimanje učenika za likovnim i scenskim izražavanjem .prezentacija radova u školskom listu. cca 500 kn ) .razvijati kreativnost u likovnom izražaju .materijali za izradu slikovnica ( papir. učiteljica razredne nastave praktičan rad kroz likovne radionice izrada scenskih lutki izrada scenarija za scenske igre izvoñenje scenskih igara NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: .00 kn . sat .povezivati likovnost i scenski izraz .opisno praćenje postignuća i interesa za rad .rad s učenicama koji pokazuju interes za književnoliterarni izraz .Rosanda Vrus. filmova NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: . I 6.pratiti i kratkim novinarskim formama zabilježiti dogañanja u školi .

Maja Žamarija.učenici razredne i predmetne nastave .NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: IZVIĐAČI Razvijati ljubav prema prirodi poticati ekološku svijest „druženje“ s prirodom upoznavanje ljudi i domovine NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: . učitelj razredne nastave .prijevoz autobusom na trošak roditelja . postignuća i interesa za rad . glazbu i ples .opisno praćenje postignuća i interesa za rad NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: MALI FOLKLOR .rad s učenicima koji pokazuju interes za planinarenje .razvijati ljubav i osjećaj poštovanja prema hrvatskoj tradicijskoj kulturi .usvajanje teoretskih pojmova .smotre . učiteljica razredne nastave .pridonijeti osposobljavanju učenika za izvoñenje meñimurskih kola .terenska nastava .gostovanja .opisno praćenje učeničkih sposobnosti.tijekom školske godine .pripremanje za školske priredbe i odlaske na smotre .nastupi na školskim priredbama .potaknuti zanimanje učenika za izvoñenje meñimurskog folklora i upoznati ih sa starinskim običajima .Željko Krištofić.nastupi na školskim priredbama i smotrama 18 .tijekom školske godine NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: .razvijati smisao za pjesmu i igru.

potaknuti zanimanje učenika za likovnim izražavanjem .glina.Jasenka Jekić.00 kn .prezentacija radova na izložbi NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: LIKOVNA RADIONICA .40) .razvijati kreativnost u likovnom izražaju .NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: KREATIVNA RADIONICA „MALE RUKE“ .opisno praćenje postignuća i interesa za rad .) – 500. učiteljica razredne nastave .materijali za izradu scenskih lutki i likovnih uradaka (platno.materijali za izradu likovnih uradaka (platno. učiteljica razredne nastave .skupljanje prirodnih materijala .praktičan rad kroz likovne radionice .promatranje i analiziranje djela likovnih umjetnika .istraživanje i uočavanje likovnih elemenata u okolini .i 6. žice. sat .prezentacija radova na izložbi .opisno praćenje postignuća i interesa za rad .potaknuti zanimanje učenika za likovnim i scenskim izražavanjem .praktična primjena likovnog jezika u oblikovanju predmetadizajn . boje.praktičan rad kroz likovne radionice .00 kn .rad s učenicama koji pokazuju interes za likovno izražavanje .) – 1000.tijekom školske godine – ponedjeljkom ujutro 5. žice.Đurñica Lukač.rad s učenicama koji pokazuju interes za likovno–scenski izraz .drvene pločice .koordinacija rada ruku .povezivati likovnost i scenski izraz .razvijati kreativnost u likovnom izražaju . tanjuri. boje.05-12. papiri i dr.sudjelovanje na natječajima dječjih likovnih radova NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 19 . papiri i dr.tijekom školske godine – ponedjeljak (11.

opisno praćenje postignuća i interesa za rad .tijekom školske godine – ponedjeljak ujutro 5.sat .rad s učenicama koji pokazuju interes za pjevanje i imaju razvijen .razvijati glazbenu kreativnost .350 kn .CD player.uvježbavanje pjesama .potaknuti zanimanje učenika za pjevanje i glazbeno stvaralaštvo . i 6.poticati učenike na zajedništvo i sudjelovanje u timskom radu .Petra Srnec.usvajanje plesnih struktura za nastup .usvajanje teksta i melodije pjesama . papir za fotokopiranje.nastupi na školskim i drugim priredbama NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 20 . učiteljica razredne nastave .sluh za glazbu .NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: MALI ZBOR .

voditelj. Razvijati i poticati interes za posjet kazalištu. Povezivanje. ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Doživjeti kazališnu predstavu. NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: TERENSKA NASTAVA: ADVENT U VARAŽDINU Upoznati Varaždin kao grad kulture i Entomološki odjel Gradskog muzeja Varaždin. Doživjeti predblagdansku atmosferu i njegovati kulturnu baštinu svog naroda. Praćenje aktivnosti učenika. PLAN TERENSKE NASTAVE ZA RAZREDNU NASTAVU NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: TERENSKA NASTAVA: KAZALIŠTE – ČAKOVEC Upoznati kazalište ( pozornica. NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 21 . PLAN IZVANUČIONIČNE NASTAVE 2. primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog.1. gledalište. Planirana sredstva za izvoñenje aktivnosti osigurat će roditelji i škola ( ulaznica za kazališnu predstavu 25 kn ). Upoznati hrvatsku tradiciju i običaje u Došašću.00 kuna po učeniku. Posjetiti znamenitosti u centru grada i njegovoj blizini ( svaki učitelj planira za svoj razred ). Planirana sredstva za izvoñenje aktivnosti osigurat će roditelji i škola u iznosu od oko 50.6. Upoznavanje grada kao središta županije. Ponavljanje i proširivanje znanja iz područja medijske kulture. U praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophoñenja u javnim prijevoznim sredstvima i kulturnim ustanovama. Aktivnosti će se realizirati tijekom listopada. Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja. Ivana Čurila – voditelj. glumci).gledanje kazališne predstave.2. do 4. U praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophoñenja u javnim prijevoznim sredstvima i kulturnim ustanovama. gledatelji. Povezivanje. Posjet Centru za kulturu . Pratit će se aktivnost učenika. Provjera razumijevanja sadržaja predstave kroz nastavu hrvatskog jezika. učenici i učitelji od 1. Emina Mlinarić . Primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. razreda. Vožnja i šetnja kroz grad. ponavljanje i objedinjavanje gradiva prirode i društva.6. učenici i učitelji razredne nastave. Aktivnost će se realizirati tijekom prosinca.

Obilazak autobusom kroz Meñimurje. kulturnim ustanovama i poticanje razvoja ekološke svijesti. i 2. a uvidom i analizom rezultata rada i prikupljenog materijala utvrdit će se stupanj rada na terenu. NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: TERENSKA NASTAVA: OBILAZAK ŽUPANIJSKOG SREDIŠTA . razreda i njihove učiteljice. Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja. Rebeka Šavora – voditelj. Pratit će se aktivnost učenika. učenici 3. Povezivanje. hrvatskog jezika i drugih. prirodne ljepote i znamenitosti užeg zavičaja kao i floru i faunu Meñimurja. U praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophoñenja u javnim prijevoznim sredstvima. ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Troškove aktivnosti snose roditelji i škola. primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. Cijena ovisi o dogovoru s najpovoljnijim ponuñačem. u korelaciji s drugim predmetima. Osuvremeniti nastavu interdisciplinarnim pristupom u obradi tema planiranih Godišnjim planom i programom iz predmeta prirode i društva. Razumjeti značaj središta za život ljudi. Uočiti prometnu povezanost središta. Na terenu će se pratiti rad učenika. Razgovorom s učenicima dobit će se povratna informacija o učinkovitosti rada i izvršenju zadataka i ciljeva terenske nastave. Terenska nastava realizirat će se u studenome. CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 22 . Aktivnosti će se realizirati tijekom rujna ili listopada. dolazak u Čakovec.NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: TERENSKA NASTAVA: KRIŽOVEC Upoznati dio hrvatske kulture na temelju najbližih kulturnih ustanova. razreda i učitelji. učenici 1. odgovornog ponašanja u očuvanju kulturne baštine. prezentacije i primjerenog predavanja. Jasenka Jekić – voditelj. razvijanje domoljublja. Upoznati učenike sa kulturnopovijesnim ustanovama i spomenicima te ostalim znamenitostima županijskog središta. razvijanje interesa za istraživanje. Terenska nastava namijenjena je učenicima trećih razreda za upoznavanje županije i grada Čakovca. Postignute rezultate istraživanja i promatranja primjenjivati u svakodnevnom životu.ČAKOVEC Upoznati županijsko središte. Planirana sredstva za izvoñenje aktivnosti osigurat će roditelji i škola u iznosu cca 30 kn.

NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI:

TERENSKA NASTAVA: ČAKOVEC – SREDIŠTE ŽUPANIJE - upoznati Čakovec kao centar Meñimurske županije - upoznati knjižnicu i muzej kao kulturne ustanove - primjena kulturnog ponašanja i ophoñenja u javnim prijevoznim sredstvima i kulturnim ustanovama - učenici 1. a, b i c razreda - Anka Debelec – voditelj, ostali učitelji 1. razreda - posjet gradu, igraonici u knjižnici, posjet muzeju - travanj 2011. - ulaznica za muzej - praćenje aktivnosti i primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije

NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI:

TERENSKA NASTAVA: PROMET U ZAVIČAJU Upoznati vrste prometa u zavičaju.Na odreñenim lokacijama upoznati različite vrste prometa i prometnih sredstava kojima je moguće prometovati u zavičaju. Posjetiti autobusni, željeznički kolodvor, zračnu luku Pribislavec. U praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophoñenja u javnim prijevoznim sredstvima i poticanje razvoja ekološke svijesti. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Rosanda Vrus - voditelj,učenici 2. a,b,c razreda,učiteljice Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja, razgovora, demonstracije. Aktivnosti će se realizirati tijekom ožujka. Planirana sredstva za izvoñenje aktivnosti osigurat će roditelji i škola u iznosu cca 50 kn. Pratit će se aktivnost učenika, primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog.

NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

23

NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI:

TERENSKA NASTAVA: VODE U ZAVIČAJU Upoznati vode u zavičaju, shvatiti važnost vode za život čovjeka, razlikovati vode tekućice od stajaćica, razvijati ekološke vrijednosti Učenici 2. a, b i c razreda Senija Zadravec-Kermek - voditelj; učenici 2. a,b,c razreda,učiteljice Učenici samostalno istražuju vode u zavičaju uz pomoć listića s uputama i zadacima. - ožujak 2011. Listići s uputama i zadacima za timski rad Samovrednovanje učenika .

NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI:

TERENSKA NASTAVA: IZLET PO MEĐIMURJU Upoznati gornje i donje Meñimurje. Upoznati različiti izgled zavičaja. Prepoznati izgled i posebnosti zavičajne regije. Pokazati zavičaj na zemljovidu. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Maja Žamarija - voditelj; učenici 3.a,b,c razreda i učiteljice. Učenici promatraju zavičaj. Samostalno uočavaju i opisuju zavičajne regije uz pomoć listića s uputama i zadatcima. Aktivnosti će se realizirati tijekom studenog. Prijevoz školskim autobusom. Prezentacija putem plakata. praćenje aktivnosti učenika, sposobnost prezentacije doživljenog.

NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

24

NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI:

TERENSKA NASTAVA: PUTEVIMA PROŠLOSTI Upoznati kulturno – povijesne spomenike u zavičaju; objasniti ulogu obitelji Zrinski u povijesti Meñimurja; upoznati najvažnije dogañaje iz prošlosti Meñimurja; usporediti način života odijevanja, stanovanja u prošlosti i sadašnjosti. U praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophoñenja u javnim prijevoznim sredstvima, kulturnim ustanovama i poticanje razvoja ekološke svijesti. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Tatjana šafarić – voditelj; učenici 3. razreda i učiteljice. Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja. Aktivnosti će se realizirati tijekom veljače. Prijevoz školskim autobusom, ulaznica za muzej Pratit će se aktivnost učenika, primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog.

NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI:

TERENSKA NASTAVA: GRANIČNI PRIJELAZ Upoznati granični prijelaz-granicu te imenovati susjednu zemlju, shvatiti važnost prometne i gospodarske važnosti sa susjednim državama, upoznati djelatnika graničnog prijelazacarinika i dokument- putovnicu. Upoznati brežuljkasti kraj, uočiti obilježja reljefa i podneblje brežuljkastog kraja. Povezivanje, ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. Petra Srnec – voditelj, učenici 4. razreda i učiteljice. Posjet graničnom prijelazu i brežuljkastom kraju. Aktivnosti će se realizirati početkom listopada. Zemljovid , nastavni listići – cca 100 kn Pratit će se aktivnost učenika, primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog.

NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA:

25

razreda i učiteljice. zdravstveno. Planirana sredstva za izvoñenje aktivnosti osigurat će roditelji i škola u iznosu cca 200 kn.NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: TERENSKA NASTAVA: ZAGREB – GLAVNI GRAD RH Upoznati glavni grad RH kao političko. VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 26 . ponavljanje i objedinjavanje teorijskog znanja. prometno i športsko središte. NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: Povezivanje. upravno. Upoznati dio hrvatske kulture na temelju najbližih kulturnih ustanova. Đurñica Lukač – voditelj. Aktivnosti će se realizirati tijekom studenog. kulturnim ustanovama i poticanje razvoja ekološke svijesti. U praksi primijeniti osnove kulturnog ponašanja i ophoñenja u javnim prijevoznim sredstvima. prosvjetno. kulturno. najznačajnije kulturno-povijesne spomenike grada. Pratit će se aktivnost učenika. Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja. primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. učenici 4.

usvajanje i produbljivanje znanja i iskustva na osnovi promatranja i doživljavanja.GLAVNI GRAD RH Upoznati glavni grad RH kao političko. kulturno. Upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti primorskih i gorsko-planinskih dijelova Republike Hrvatske. učitelji razredne nastave Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja. zdravstveno. učiteljice i učenici 4. godine. Samovrednovanje učenika. ponavljanje i usustavljivanje stečenog teorijskog znanja. NOSITELJ: NAČIN REALIZACIJE: 27 . Izlet će se realizirati krajem svibnja ili početkom lipnja 2011. NAMJENA: Povezivanje. Planirana sredstva za izvoñenje aktivnosti osigurat će roditelji. prometno i športsko središte. Organizirat će se posjeti kulturno-povijesnim spomenicima. upravno. upoznati najznačajnije kulturno-povijesne spomenike grada. Tehnički muzej ili Botanički vrt U praksi primijeniti usvojena znanja koja se odnose na kulturno ponašanje i ophoñenje u javnim prijevoznim sredstvima i kulturnim ustanovama te poticanje razvoja ekološke svijesti. prosvjetno.2.2. koristeći prvenstveno primarne izvore znanja. Senija Zadravec-Kermek – voditelj.6. razreda Aktivnost će se realizirati primjerenim metodama na temelju promatranja. NOSITELJ: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: ŠKOLA U PRIRODI Upoznavanje. posjetiti Zoološki vrt. Željko Krištofić. ponavljanje i usustavljivanje stečenog teorijskog znanja. NAMJENA: Povezivanje. PLAN IZLETA I EKSKURZIJA RAZREDNE NASTAVE NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: JEDNODNEVNI IZLET: ZAGREB .

Tatjana Šafarić i Rebeka Šavora. Učenici koji svladaju u potpunosti obuku plivanja na kraju dobivaju diplomu plivača. Učenici dolaze na bazene organizirano autobusom u pratnji učitelja. NAMJENA: NOSITELJ: NAČIN REALIZACIJE: Program se provodi na bazenima SRC Mladost Čakovec. godine u trajanju do 5 dana. razreda Maja Žamarija.6. učitelj TZK u našoj školi. Program provode učitelji TZK koji rade u osnovnim školama pa tako i Tihomir Grgić.3. VREMENIK: Tijekom godine prema rasporedu koji odreñuju organizatori škole plivanja na razini županije. primjena stečenog znanja i sposobnost prezentacije doživljenog. Učenici se na kraju programa ocjenjuju i ta se ocjena upisuje u imenik u rubriku praćenja i ocjenjivanja učenika. Za vrijeme obuke za njih se brinu učitelji TZK. a cijena će se znati nakon prikupljenih ponuda od agencija koje ovakvu aktivnost organiziraju.VREMENIK: Škola u prirodi organizirat će se tijekom svibnja ili lipnja 2011. TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 2. Program je namijenjen učenicima 3. Planirana sredstva za izvoñenje ove aktivnosti osigurat će roditelji. Pratitelji su učitelji 3. usvojiti osnove plivanja. Obuka neplivača taje 20 sati rasporeñena u 5 radnih dana. razreda osnovnih škola. Pratit će se aktivnost učenika. Planirana sredstva osigurava Županija Meñimurska u sklopu projekta Obuka neplivača koji se provodi na području naše županije. ŠKOLA PLIVANJA NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: ŠKOLA PLIVANJA – OBUKA NEPLIVAČA Osposobiti učenike za siguran boravak u vodi. a u pauzama učiteljice u pratnji. TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 28 .

Emina Mlinarić.2. .oblikovanje dječjih likovnih radova u obliku čestitki i kalendara . Učenici će istraživati biljke travnjaka. sakupljati ih. Prezentacija učeničkih radova putem izložbe i priredbe koju će prirediti za Božić. 3. razreda u PŠ Podbrest i učiteljice Senija Zadravec-Kermek. Anka Debelec. glazbenim i govornim izrazom. PLAN PROJEKATA NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: PROJEKT – KALENDARI I ČESTITKE . toneri za ispis .Izrada božićnih čestitki .7.Željko Krištofić. Upoznavanje tradicijskih običaja vezanih uz Božić. razgovor s starijim osobama.Učenici razredne nastave . pisano likovno i glazbeno stvaralaštvo. Njegovati običaje i razvijati potrebu za prezentacijom običaja likovnim. poticati govorno. materijali za likovni izraz. Usporeñivat će sakupljene biljke i tražiti njihove hrvatske i latinske nazive u priručnicima. istraživanje. poticati učenike na proučavanje božićnih običaja u svom kraju.prodajna izložba čestitki i kalendara VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: PROJEKT – BOŽIĆNI OBIČAJI U MOM KRAJU Poticati zanimanje za slušanje priča s božićnom tematikom. Rebeka Šavora.papiri za kalendare i čestitke. Učenici 1. NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 29 .. Razvijati pozitivan odnos prema tradiciji i kulturi zavičaja. i 4.izrada i prodaja kalendara i čestitki .Tijekom studenog i prosinca. Jasenka Jekić i ostale učiteljice RN . 2. prešati i konačno izrañivati herbarij. Tijekom prosinca. Listići s uputama i zadacima za timski rad. .izrada kalendara za 2011.

zrak. 4. Tijekom veljače i ožujka.c razreda i učiteljice Đurñica Lukač. Samovrednovanje učenika Prezentiranje rezultata pokusa Uzgajanje cvijeća u razredu NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 30 . pratiti i bilježiti nastale promjene na biljkama.NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: PROJEKT – PUTEVIMA PROŠLOSTI Upoznati način života. fotografija NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: PROJEKT . Osposobljavati učenike za samostalno istraživanje. tlo . te običaje ljudi u Meñimurju u prošlosti Proučavanjem načina života ljudi upoznati dio prošlosti Meñimurja Tatjana Šafarić.Poticati učenike na promatranje i uočavanje promjena na biljkama u okolini.a. listići za samostalan rad Prezentacija putem plakata.UVJETI ŽIVOTA ZELENE BILJKE Saznati da su voda. Učenici 4. Rebeka Šavora Posjet čuvarici kulturne baštine Luciji Krnjak. Maja Žamarija. upoznati dijelove biljke i njihovu ulogu. ulaznice za Muzej Meñimurja. Senija Zadravec-Kermek Učenici će istraživati uvjete života zelene biljke izvoñenjem pokusa . Školski autobus za prijevoz učenika. kako nedostatak jednog životnog uvjeta utječe na zelenu biljku. Primjena stečenih saznanja u svakodnevnom životu. Listići s uputama i zadacima za timski rad.saditi biljke u različitim uvjetima. svjetlost i toplina uvjeti života zelene biljke. stanovanja i odijevanja. Muzeju Meñimurja i samostalno istraživanje učenika prema zadacima na listiću Tijekom siječnja i veljače. Petra Srnec.b i 4.

Rosanda Vrus. a.osoblje škole. NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 31 . učenike.Đurñica Lukač . razlikovati vode tekućice od stajaćica. shvatiti važnost vode za život čovjeka.evaulacijski listići za učiteljice .radionica i individualnih razgovora s učenicima Tijekom ožujka Naknada trećem CAP pomagaču.00kn Listići i upitnici za roditelje.VODE U ZAVIČAJU Upoznati vode u zavičaju.NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: PROJEKT . suradnici van kolektiva.roditelji. Izrada plakata.roditelje i osoblje škole s vrstama nasilja i educirati ih o načinima sprečavanja nasilja (meñuvršnjačkog. b. Jasenka Jekić Učenici samostalno istražuju vode u zavičaju uz pomoć listića s uputama i zadacima Tijekom ožujka i travnja.seksualnog ) Poučavanje samozaštite u slučaju verbalnog i fizičkog nasilja CAP tim(Rosanda Vrus-voditelj. Listići s uputama i zadacima za timski rad Samovrednovanje učenika NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: PROJEKT – CAP PROGRAM Upoznati učenike.c razreda Senija Zadravec-Kermek.roditeljskih sastanaka.cca 400. učenici drugih razreda Putem prezentacija.nepoznatih osoba. listići za intervju. evaulaciju i ostali potrošni materijal . osoblje škole.predavanja.suradnica iz drugog tima). razvijati ekološke vrijednosti Učenici 2.

Tijekom travnja. materijali za herbarij.NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: PROJEKT . prešati i konačno izrañivati herbarij. 4. Đurñica Lukač. Osposobljavati učenike za samostalno istraživanje. Učenici će istraživati biljke travnjaka.b i 4. Herbarij. sakupljati ih.c razreda i učiteljice Senija ZadravecKermek. Učenici 4.BILJKE TRAVNJAKA: IZRADA HERBARIJA Prepoznati biljke koje rastu na travnjacima i razlikovati ih od ostalih biljaka. Opisati najznačajnije biljke travnjaka. Naučiti pravila skupljanja i prešanja biljaka te izrade herbarija. Samovrednovanje učenika. Usporeñivat će sakupljene biljke i tražiti njihove hrvatske i latinske nazive u priručnicima. Listići s uputama i zadacima za timski rad. NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 32 . Prezentiranje rezultata pokusa.a. Petra Srnec. Primjena stečenih saznanja u svakodnevnom životu.

2. razred: Štetno djelovanje odraslih pušača na djecu 4. Školska liječnica drži predavanje «Zdrava prehrana» za roditelje učenika trećeg razreda. Razrednici.11.Uključiti sve učenike škole i njihove roditelje.12. PLAN I PROGRAM INTEGRIRANOG DANA NAZIV AKTIVNOSTI: CILJEVI: PROJEKTNI DAN – ŽIVJETI ZDRAVO Obilježiti mjesec borbe protiv alkoholizma. NAMJENA: NOSITELJI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA: 33 . Troškovi su usmjereni na potrošni materijal Rezultati kviza znanja Čovječe nauči živjeti zdravo. nikotizma i ovisnosti o drogama. 15. Preventivno djelovati na način da se učenike upozna s točnim informacijama o štetnosti konzumacije sredstava koja izazivaju ovisnosti. Pružiti učenicima informacije o zdravoj prehrani i kvalitetnom provoñenju slobodnog vremena te na taj način djelovati na poboljšanje kvalitete života. razred: Zdrava hrana 2. Jačanje svijesti o štetnosti ovisnosti i poticanje navika koje vode do očuvanja zdravlja. 8. razred: Moje potrebe Naučeno će biti provjereno na kvizu znanja Čovječe nauči živjeti zdravo. Usmene povratne informacije učenika. 2010. stručni suradnici. razrednika i roditelja Rezultati vrednovanja koristit će se prilikom planiranja ŠPP-a za slijedeću školsku godinu. Natjecanje i druženje roditelja i učenika kroz sport.-15. razred: Pravilna upotreba lijekova 3. školska liječnica Razrednici prezentiraju izabrane teme: 1.

2010./2011. ljepilo. 3. bojice. a prvi strani jezik im je njemački. razumijevanje engleskog jezika i kulture uz uočavanje sličnosti i razlika meñu kulturama. Prezentacije u nastavi. flomasteri. učiteljica engleskog jezika i škola. olovke. tinta za pisač. fotokopije. bilježnice. GOD. NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 34 . Osim toga. krede. uočavanje posebnosti sustava stranog jezika. produbiti i proširiti znanja. izradom projekata. natjecanje iz engleskog jezika.1.1. Aktivnost će se realizirati preko nastave u školi i na terenu – radom na različitim projektima./2011. papiri. škare.1. Za aktivnost je potreban potrošni materijal – knjige. do 8. razgovorom. Nositelji aktivnosti su učenici od 5. razvijanje pozitivnog odnosa prema stranom jeziku i kulturi. ŠKOLSKI KURIKULUM PREDMETNE NASTAVE ZA ŠK. po 2 sata tjedno. pismenim uratcima. uključen je i prijevoz učenika na terensku nastavu izvan mjesta. IZBORNA NASTAVA 3. stvaranje zanimanja i potrebe za znanjem jezika. CD i DVD player.3. izvršavanje postavljenih obaveza. Tijekom školske godine 2010. audio i video zapisi i drugo. vještine i sposobnosti koje pridonose pozitivnom razvoju učenikove ličnosti. Ukupna cijena je oko 1500 kuna. Izborna nastava engleskog jezika je namijenjena učenicima koji pokazuju poseban interes za engleski jezik i imaju volju i želju za učenjem drugog stranog jezika. razreda. razvijanje kritičnosti i ugrañivanje novih iskustava u osobno djelovanje. Učeničko znanje će se vrednovati testiranjem. ENGLESKI JEZIK CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: Cilj izborne nastave engleskog jezika je osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju na engleskom jeziku u usmenom i pisanom obliku.

a osobito u razvijanju kvalitetnih i sigurnih odnosa u svijetu u kojem žive. izgraditi osjećaj i stav za očuvanje kršćanskih sakralnih dobara. aktivno sudjelovanje u euharistijskom slavlju. Troškove aktivnosti pokrivaju materijalni izdaci škole. razred CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: Usvajanje temeljnih vjeronaučnih znanja. učenici šestih razreda. kao što su ropstvo grijeha. izgraditi otvorenost i stav prihvaćanja prema sakramentima kao znakovima susreta i jedinstva s Kristom. razred CILJEVI: NAMJENA: Uočiti. NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 6. Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od Ministarstva znanosti. stvaralačko izražavanje. Prezentacije u redovnoj nastavi. Vjeroučenici postaju sposobni otkriti snagu istinske vjere i zajedništva kao pomoć i potporu na svom životnom putu. kršćanskih i općeljudskih vrednota po kojima učenici postižu istinsku orijentaciju u životu općenito. osama i beznañe. učenici petih razreda. timski rad. Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od Ministarstva znanosti. edukacijske igre (kvizovi). Troškove aktivnosti pokrivaju materijalni izdaci škole. Učenici postaju sposobni izgraditi ozbiljan i odgovoran stav prema životnim činjenicama. rad s tekstovima. obrazovanja i športa. Od rujna do lipnja 2010. timski rad. aktivno sudjelovanje u euharistijskom slavlju. Vrši se pismenim i usmenim putem. sudjelovanje u karitativnim akcijama. oslobaña i spašava svoj izabrani narod. rad u skupinama. Vrši se pismenim i usmenim putem.3. upoznati i iskusiti snagu kršćanske vjere koja vodi do potpune prave slobode. zalaganje i kultura meñusobnog komuniciranja.-2011. zalaganje i kultura meñusobnog komuniciranja. Od rujna do lipnja 2010. VJERONAUK 5.-2011. susrest i prihvatiti Krista kao konačnog čovjekova Osloboditelja i Spasitelja. Komponente ocjenjivanja su: znanje. stvaralačko izražavanje. Ninoslav Jambrović. rad u skupinama. Prezentacije u redovnoj nastavi. upoznati.2. sudjelovanje u karitativnim akcijama. edukacijske igre (kvizovi). Ninoslav Jambrović. nepravda i patnja. upoznati i susreti Boga koji u SZ okuplja.1. rad s tekstovima. Individualni rad. obrazovanja i športa. NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 35 . Komponente ocjenjivanja su: znanje. Individualni rad. zlo u svijetu.

Ninoslav Jambrović. Otkriti i živjeti osnovne oblike kršćanskoga života kao istinske i prave mogućnosti cjelovitoga ostvarenja vlastitoga. ispravnog shvaćanja ljudske spolnosti koja je u službi ljubavi i života. učenici sedmih razreda. Upoznati i izgraditi vlastitu osobnost. NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 8. stvaralačko izražavanje. Individualni rad. 36 . aktivno sudjelovanje u euharistijskom slavlju. razred CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: Upoznati. upoznati židovski narod i vjeru.7. sudjelovanje u karitativnim akcijama. Troškove aktivnosti pokrivaju materijalni izdaci škole. upoznati temeljne kršćanske vrednote vezane uz prijateljstvo. Upoznati i susresti Krista koji nam otkriva tajnu Boga i čovjeka. edukacijske igre (kvizovi). rad s tekstovima. učenici osmih razreda. Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od Ministarstva znanosti. rad u skupinama. obrazovanja i športa. upoznati proroke Staroga zavjeta. kršćanskoga i ljudskoga života. Individualni rad. pravoga prijateljstva. Otkriti ljepotu Božje slike u čovjeku te poziv na Božju dobrotu. Od rujna do lipnja 2010. edukacijske igre (kvizovi). Otkriti snagu zajedništva. Prezentacije u redovnoj nastavi. rad u skupinama. Ninoslav Jambrović. Od rujna do lipnja 2010. Vrši se pismenim i usmenim putem. upoznati Isusovu želju da svi koji u njega vjeruju budu jedno. dublje upoznati dekalog. Vjeroučenici postaju sposobni otkriti snagu istinske vjere i zajedništva kao pomoć i potporu na svom životnom putu. Učenici s većim žarom prihvaćaju svoju vjeru i nastoje po njoj živjeti. brak i celibat. razred CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: Cjelovitije i dublje upoznati središnje istine kršćanske vjere kako bi mogli u duhu vjere lakše upoznati.-2011. U suodnosu sa župnom katehezom otkriti darove Duha Svetoga koji se primaju u sakramentu Potvrde. timski rad. zalaganje i kultura meñusobnog komuniciranja. doživjeti i prihvatiti da je Bog Stvoritelj i Dovršitelj svijeta i našega života. Otkriti. Troškove aktivnosti pokrivaju materijalni izdaci škole. razvijati sposobnost uočavanja potrebe oproštenja i pomirenja s Bogom i s ljudima. Komponente ocjenjivanja su: znanje. rad s tekstovima.-2011. razjasniti i prevladati osobne i zajedničke poteškoće i probleme na putu vjerskoga i mladenačkoga odrastanja. timski rad.

Vrši se pismenim i usmenim putem. • upotrebljavati tehnološke mogućnosti za suradnju s drugima pri rješavanju problema • mr. • naučiti izrañivati jednostavne crteže pomoću programa za crtanje.NAČIN VREDNOVANJA: Način vrednovanja vjeroučenika je propisan od Ministarstva znanosti. Tanja Oreški. Komponente ocjenjivanja su: znanje. razvijanje algoritamskog pristupa rješavanju problema. miš) • preko projektnih zadataka razvijati u učenika smisao za timski rad • stjecanje umijeća uporabe računala i primjenskih programa • prepoznavati prednosti i nedostatke uporabe tehnologije u svakodnevnom životu. zalaganje i kultura meñusobnog komuniciranja. • razumjeti nužnu odgovornost pri uporabi tehnologije i informacija te posljedice njihove neodgovorne uporabe.sc. • razvijanje logičkog i problemskog mišljenja. sudjelovanje u karitativnim akcijama. INFORMATIKA 5. Prezentacije u redovnoj nastavi. • upotrebljavati tehnološke mogućnosti za suradnju s drugima pri rješavanju problema. praktičan rad individualni rad demonstracija i vježba izrada prezentacija u PowerPointu izrada kvizeva za ponavljanje gradiva pretraživanje sadržaja I informacija putem Interneta NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: 37 . • vješto upotrebljavati ulazno/izlazne jedinice (tipkovnica. • naučiti upotrebljavati pomagala za pripremu pisanih dokumenata. obrazovanja i športa.1. aktivno sudjelovanje u euharistijskom slavlju. učiteljica informatike • • • • • • • metoda prikazivanja metoda razgovora. • prepoznavati prednosti i nedostatke uporabe tehnologije u svakodnevnom životu. NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 3. • naučiti osnove programiranja programskim jezikom QBASIC i rješavanje problema primjerenih uzrastu.3. RAZRED CILJEVI: NAMJENA: • razumjeti način pohranjivanja informacija u računalo. • naučiti upotrebljavati pomagala za pristup do udaljenih informacija te za udaljeno komuniciranje. stvaralačko izražavanje. • razumjeti nužnu odgovornost pri uporabi tehnologije i informacija te posljedice njihove neodgovorne uporabe.

papir i drugi potrošni materijal) Opisno i brojčano vrednovanje učenika u skladu s rezultatima. RAZRED NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: CILJEVI: NAMJENA: Informatika kao nastavni predmet podučava učenike: • rješavanju problema • komuniciranju posredstvom različitih medija • prikupljanju. • upotrebljavati tehnološke mogućnosti za suradnju s drugima pri rješavanju problema • mr. • razumjeti nužnu odgovornost pri uporabi tehnologije i informacija te posljedice njihove neodgovorne uporabe. ukupno 70 sati otprilike 200 kn (CD/DVD mediji. ciljevima i zadaćama • Usmene i pismene provjere tijekom školske godine • Vrednovanje individualnih vježbi i zadataka na računalu • Dopunski zadaci za učenike koji nisu postigli zadovoljavajuće rezultate. praktičan rad individualni rad demonstracija i vježba izrada prezentacija u PowerPointu izrada kvizeva za ponavljanje gradiva pretraživanje sadržaja I informacija putem Interneta tijekom cijele školske godine nastava će se održavati u grupama četvrtkom u blok satu.sc. odnosno prilagoñavanje zadataka za takve učenike 38 . odnosno prilagoñavanje zadataka za takve učenike 6.VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: • tijekom cijele školske godine • nastava će se održavati u grupama ponedjeljkom u blok satu. papir i drugi potrošni materijal) • Opisno i brojčano vrednovanje učenika u skladu s rezultatima. učiteljica informatike • • • • • • • • • • • • • metoda prikazivanja metoda razgovora. Tanja Oreški. ukupno 70 sati • otprilike 200 kn (CD/DVD mediji. ciljevima i zadaćama Usmene i pismene provjere tijekom školske godine Vrednovanje individualnih vježbi i zadataka na računalu NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: • Dopunski zadaci za učenike koji nisu postigli zadovoljavajuće rezultate. organiziranju i analizi podataka te njihovoj sintezi u informacije • razumijevanju i kritičkoj ocjeni prikupljenih informacija • donošenju zaključaka na temelju prikupljenih informacija • stjecanje umijeća uporabe računala i primjenskih programa • prepoznavati prednosti i nedostatke uporabe tehnologije u svakodnevnom životu.

RAZRED CILJEVI: NAMJENA: • rješavanje matematičkih problema pomoću računalnih programa – proračunskih tablica • izrada jednostavne osobne web-stranice. • razumijevanje načina prikazivanja web-stranica HTML jezikom • razumijevanje načina komunikacije unutar interneta • razumijevanje potrebe za bržim internetskim vezama u budućnosti. praktičan rad individualni rad demonstracija i vježba izrada prezentacija u PowerPointu izrada kvizeva za ponavljanje gradiva pretraživanje sadržaja I informacija putem Interneta tijekom cijele školske godine nastava će se održavati u grupama utorkom u blok satu.sc. papir i drugi potrošni materijal) Opisno i brojčano vrednovanje učenika u skladu s rezultatima. ciljevima i zadaćama Usmene i pismene provjere tijekom školske godine Vrednovanje individualnih vježbi i zadataka na računalu NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: • Dopunski zadaci za učenike koji nisu postigli zadovoljavajuće rezultate. učiteljica informatike • • • • • • • • • • • • • metoda prikazivanja metoda razgovora. • razumjeti nužnu odgovornost pri uporabi tehnologije i informacija te posljedice njihove neodgovorne uporabe. • upotrebljavati tehnološke mogućnosti za suradnju s drugima pri rješavanju problema • mr. Tanja Oreški. • stjecanje umijeća uporabe računala i primjenskih programa • prepoznavati prednosti i nedostatke uporabe tehnologije u svakodnevnom životu. ukupno 70 sati otprilike 200 kn (CD/DVD mediji. odnosno prilagoñavanje zadataka za takve učenike 39 .7.

• potaknuti kreativno predlaganje i kritiku. RAZRED CILJEVI: NAMJENA: • oblikovati logičke izjave i složenije sudove • znati detaljan opis procesora i spremnika te upravljačkih sklopova ulazno-izlaznih naprava • objasniti kako se odvijaju osnovne funkcije računala na strojnoj razini. učiteljica informatike • • • • • • • • • • • • • metoda prikazivanja metoda razgovora. ažurirati i brisati • izraditi složenu prezentaciju • znati objaviti svoje vlastite web-stranice. • stjecanje umijeća uporabe računala i primjenskih programa • prepoznavati prednosti i nedostatke uporabe tehnologije u svakodnevnom životu. ukupno 70 sati otprilike 200 kn (CD/DVD mediji.sc. odnosno prilagoñavanje zadataka za takve učenike 40 . Tanja Oreški. • razumjeti nužnu odgovornost pri uporabi tehnologije i informacija te posljedice njihove neodgovorne uporabe. praktičan rad individualni rad demonstracija i vježba izrada prezentacija u PowerPointu izrada kvizeva za ponavljanje gradiva pretraživanje sadržaja i informacija putem Interneta tijekom cijele školske godine nastava će se održavati u grupama petkom u blok satu.8. pretraživati ih. • objasniti ulogu operacijskog sustava u djelovanju računala • stvoriti jednostavnu tablicu u nekom programu za upravljanje bazama podataka • upisivati podatke u prireñene baze podataka. papir i drugi potrošni materijal) Opisno i brojčano vrednovanje učenika u skladu s rezultatima. • upotrebljavati tehnološke mogućnosti za suradnju s drugima pri rješavanju problema • mr. ciljevima i zadaćama Usmene i pismene provjere tijekom školske godine Vrednovanje individualnih vježbi i zadataka na računalu NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: • Dopunski zadaci za učenike koji nisu postigli zadovoljavajuće rezultate.

učenici 7. prikaza. Prezentacije u dodatnoj i redovnoj nastavi. Osvijestiti potrebu za jezičnim znanjem i čuvanjem jezičnih vrjednota hrvatskoga jezika.2. Praktična izrada nastavnih pomagala (plakata. natjecanje iz hrvatskoga jezika. Odlazak na terensku nastavu i natjecanja planirat će se tijekom nastavne godine u dogovoru s ostalim učiteljima i ovisno o vremeniku školskih i županijskih natjecanja. Produbiti i proširiti znanja. Uspješno snalaženje učenika u svakodnevnim priopćajnim situacijama. Gramatika hrvatskoga jezika. papiri za plakate. sredstva za izradu nastavnih pomagala: papiri u boji. Istraživanje i rješavanje jezičnih problema na koje učenici nailaze u školi i u svakodnevnim priopćajnim situacijama. Osvijestiti potrebu za njegovanjem zavičajnog idioma. fotokopirni papiri. vjeronauk). razreda. Sudjelovanje u terenskoj nastavi u korelaciji s drugim odgojno obrazovnim predmetima (povijest.1. Rječnik hrvatskoga jezika Opisno praćenje učeničkih sposobnosti. Proučavanje jezikoslovne literature i priručnika. dan održavanja dodatne nastave možemo promijeniti u dogovoru s učenicima. Rješavanje zadataka i problema vezanih uz izborne jezične sadržaje. vještine. Ukoliko u školi ne bude slobodnih učionica. Igre znanja. Razvijati osjećaj poštovanja prema jeziku hrvatskoga naroda. DODATNA NASTAVA 3. literatura: Pravopis hrvatskoga jezika. tinta za pisač sredstva za terensku nastavu: autobusni prijevoz. Razvijati samosvijest pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim priopćajnim situacijama. HRVATSKI JEZIK CILJEVI NAMJENA Pridonijeti osposobljavanju učenika za jezičnu komunikaciju koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u cjeloživotno učenje. Suzbijanje straha od jezika. NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA 41 . strani jezik. igara). geografija. Učiteljica hrvatskoga jezika Ivanka Novak. vodootporni flomasteri.2.3. Razlikovati standardni i jezik i zavičajni idiom. Pripremanje za natjecanje iz hrvatskoga jezika.interesa i postignuća. sposobnosti i navike koje pridonose učenikovu osobnom razvoju i omogućuju im aktivno sudjelovanje u društvu. Utvrditi obvezne nastavne sadržaje hrvatskoga jezika i steći znanja iz izbornih jezičnih sadržaja predviñenih za sedmii razred osnovne škole. Dodatna nastava će se održavati jednom u dva tjedna (dva školska sata srijedom) ili jednom tjedno tijekom nastavne godine .

vještine i sposobnosti koje pridonose pozitivnom razvoju učenikove ličnosti. Utvrñivanje obveznih nastavnih sadržaja njemačkog jezika i usvajanje izbornih jezičnih sadržaja. Rješavanje jezičnih problema i uvoñenje u samostalno učenje jezika. VREMENIK AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA 42 . Prezentacije u dodatnoj i redovnoj nastavi. dodatna literatura na njemačkom jeziku (gramatički priručnici). Priprema za natjecanje iz njemačkog jezika. Istraživanje i rješavanje jezičnih problema. postignuća i interesa. sudjelovanje u terenskoj nastavi u korelaciji s drugim odgojno. učenici 7. razreda. Uočiti posebnosti sustava stranog jezika. Fotokopirni papiri.obrazovnim predmetima. natjecanje iz njemačkog jezika. Učiteljice njemačkog jezika Jasminka Dodlek i Gorana Šavora Peter. Opisno praćenje učeničkih sposobnosti. Usavršavanje jezičnih vještina potrebnih za govornu i pismenu interpretaciju zvučnog ili pisanog teksta. Usvojiti u komunikacijskom kontekstu odreñene lingvističke i sociolingvističke strukture. Tijekom školske godine.2. flomasteri.Rješavanje zadataka vezanih uz izborne jezične sadržaje. papiri u boji.2. produbiti i proširiti znanja. autobusni prijevoz za terensku nastavu. tinta za pisač. bojice.3. rječnika i drugih priručnika koji sadrže informacije o njemačkom jeziku. NJEMAČKI JEZIK CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE Osposobljavanje učenika za jezičnu komunikaciju na njemačkom jeziku u usmenom i pisanom obliku. Razvijanje sposobnosti i navike korištenja gramatike. i 8.

lutke. škare. audio i video zapisi i drugo. olovke. Nastava će se provoditi dvaput tjedno. modalni glagoli. različitim projektima i natjecanjima za engleski jezik (školsko. ENGLESKI JEZIK CILJEVI NAMJENA NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA Cilj dodatne nastave engleskog jezika je osposobljavanje učenika za adekvatnu komunikaciju u nekim budućim komunikacijskim situacijama. množina imenica. pasiv . uključen je i prijevoz učenika na priredbe i natjecanja izvan mjesta. Osim toga. Učenici će nadopuniti svoje znanje u sljedećim sadržajima : • gramatika – glagolska vremena. državno) . Nositelji aktivnosti su učenici 8. imperativ/infinitiv • jezik – vježbe vokabulara. županijsko.2. učiteljica engleskog jezika Adela Tompoš i škola. različitim projektima te natjecanjima (školsko. materijali potrebni za izradu scene (kartoni. nulti sat. bilježnice. Učeničko znanje će se vrednovati testiranjem. krede. čitanje i pisanje s razumijevanjem • elementi kulture i civilizacije • ostalo Dodatna nastava engleskog jezika je namijenjena učenicima koji u tom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za engleski jezik. zamjenice. pogodbene rečenice . knjige. upravni i neupravni govor. u srijedu i petak. ljepilo. kazetofon.3. fotokopije. Ukupna cijena je oko 1000 kuna. županijsko. državno). odreñeni i neodreñeni članovi . slušanje.3. sudjelovanjem na priredbama. kostimi. prijedlozi • brojevi.flomasteri). razreda (3 učenika). NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA 43 ./2011. Tijekom školske godine 2010. Aktivnost će se realizirati preko nastave u školi i na terenu – sudjelovanjem na priredbama. upitne čestice. Za aktivnost je potreban potrošni materijal – papiri. pridjevi/prilozi.

mase. Razvijanje kompetencija specifičnih za znanstveno područje kemije: opažanje svojstava tvari. KEMIJA CILJEVI NAMJENA Pojačano obrazovanje učenika sedmih i osmih razreda u nastavnom predmetu kemija.4. laboratorijski pribor. izvoñenje pokusa u učionici:mjerenje duljine. Izvoñenje pokusa kod kuće. Pripremanje za školsko i županijsko natjecanje Znanost mladima koje provodi Županijsko stručno vijeće učitelja kemije i Agencija za odgoj i obrazovanje.hidraulički i hidrostatski tlak. Plan se temelji na postojećem planu i programu redovne nastave kemije.dva školska sata. Učiteljica fizike Gordana Piskač-Kocijan.sile te spajanje strujnih krugova. Razvoj učenikove kreativnosti. Izrada projekata i samostalnih radova uz uporabu literature ili interneta. razvijanje apstraktnog mišljenja. učitelj biologije i kemije Plan dodatne nastave izradit će se prema sastavu skupine učenika koji će se prijaviti za dodatnu nastavu. Razvijanje kompetencija koje su predviñene redovnim nastavnim planom i programom uz proširenje i dodatak novih kompetencija. Tijekom školske godine.3. Skupina će se sastajati jednom u dva tjedna.5. Razvijanje pozitivnog odnosa prema radu. kemikalije. Fotokopirni papir.opažanje promjena.kosina. FIZIKA CILJEVI NAMJENA Pripremiti učenike za natjecanje iz fizike.Mjesto održavanja je učionica biologije i kemije.učenici 7 i 8 razreda. sposobnosti uočavanja pojava i izvoñenje zaključka. Povezati obrazovne predmete: kemiju i matematiku i tehničku kulturu. Rješavanje zadataka iz zbirki zadataka.2. Razvijanje sposobnosti i vještina eksperimentalnog rada u laboratoriju. NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA 3. Tomislav Vrbanec. logičko zaključivanje.bilježenje opažanja i rezultata eksperimenata. Opisno praćenje učeničkih postignuća i interesa za rad. NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE 44 . Upoznati ih s gradivom fizike koje nije u redovnom planu i programu i na taj način pripremiti ih za fiziku u srednjoj školi. Upoznati ih s fizikom koju primjećuju u svakodnevnom životu:uzgon.volumena.2.

miša. 3. 100 kn (CD-i i drugi potrošni materijal). praktičan rad individualni rad demonstracija i vježba NOSITELJI NAČIN REALIZACIJE VREMENIK TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA 2 sata tjedno tijekom cijele godine Cca. baterije od 4. Prezentacije u redovnoj i dodatnoj nastavi. Tanja Oreški. pisača) • preko projektnih zadataka razvijati u učenika smisao za timski rad • stjecanje umijeća uporabe računala i primjenskih programa • upotrebljavati tehnološke mogućnosti za suradnju s drugima pri rješavanju problema Učenici će: • utvrditi da uporabom prikladnih programskih pomagala mogu i sami stvarati vlastite male programe • upotrebljavati interaktivna programska okruženja za grafičko sklapanje jednostavnih programa čiji se učinak odmah vidi na zaslonu monitora • prepoznati da nizovi naredbi čine program koji se može pohraniti u datoteku i kasnije opet pokrenuti i preoblikovati.sc. Tinta za printer i fotokopirni aparat . sat. U osmom razredu školsko i županijsko natjecanje. žaruljice.5V. Sustav natjecanja za učenike koji za to pokažu interes 45 . mr. Opisno praćenje učenikovih postignuća. putni troškovi za odlazak na natjecanja (oko 100kn).6. učiteljica informatike • • • • metoda prikazivanja metoda razgovora.2. INFORMATIKA • • • CILJEVI NAMJENA razvijanje logičkog i problemskog mišljenja razvijanje algoritamskog pristupa rješavanju problema naučiti osnove programiranja programskim jezikom QBASIC i rješavanje složenijih problema primjerenih uzrastu • vješto upotrebljavanje ulazno/izlaznih jedinica (tipkovnice.VREMENIK AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA Tijekom cijele godine srijedom i petkom 0.

grafička. kvantitativna i pisana prezentacija stečenih znanja i zaključaka . Priprema za natjecanje iz geografije.spoznavanje negativnih primjera čovjekovog iskorištavanja prirodnih dobara.spoznavanje načina prilagoñavanja čovjeka različitim klimatskim i drugim prirodnim uvjetima .usmena. sposobnosti korištenja geografske karte te uočavanja uzročno-posljedičnih veza. sintetiziranja i vrednovanja Razvoj geografskog mišljenja. županijska i državna razina). timskog rada. plakat.upotreba i razumijevanje značenja literature i drugih sličnih informacijskih sredstava u upoznavanju udaljenih krajeva i njegovih prirodnih i društvenih obilježja . navika i načine života ljudi u izabranim prostorima svijeta i Hrvatskoj i prevladavanje predrasuda i stereotipa . Uvoñenje učenika u istraživački rad te razvijanje kritičkog mišljenja i zaključivanja.razvijanje sposobnosti usporeñivanja. Razvoj kreativnosti. izrada prezentacija. NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 46 .usvajanje jednostavnih terenskih istraživačkih metoda – neposrednog promatranja. Natjecanja iz geografije (školska. upotreba kartografskih i drugih izvora znanja te izvoñenje zaključaka iz promatranih pojava . terenski rad. informatičke pismenosti. orijentacije pomoću geografske karte. Razvijanje tolerancije prema različitim narodima i navikama. GEOGRAFIJA CILJEVI: NAMJENA: . analiziranja. Opisno praćenje učeničkih postignuća i interesa za rad. učenici 7.2. Natjecanje iz geografija (školsko i županijsko). papir u boji. Potrošni materijal – fotokopirni papir.upoznavanje načina onečišćenja okoliša na izabranim prostorima i načina zaštite prirodnog okoliša . tinta u boji. izrada plakata. opasnosti koje prouzrokuje rušenje prirodne ravnoteže .3.upoznavanje obilježja. Tijekom nastavne godine (jedan put tjedno – 35 sati godišnje).širenje prostorne slike o svijetu i domovini . Učiteljica geografije Aleksandra Srnec. razreda Gledanje filmova. te prezentacije u redovnoj i dodatnoj nastavi.proširivanje osnovnih znanja o prirodno-geografskim i društveno-geografskim pojavama u svijetu i domovini na temelju primjera .7. razgovor. komunikacijskih i prezentacijskih vještina.uočavanje uzroka pojedinih pojava i procesa te oblikovanje vlastitog stajališta i predlaganja rješenja . prikupljanje informacija.

3. Olakšati učenicima svladavanje gradiva u 7. NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJ AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: Učenike koji imaju poteškoće u svladavanju nastavnog gradiva. razviti sposobnosti i vještine u rješavanju osnovnih matematičkih problema te ih znati primijeniti u praksi. Učiteljica matematike Lidija Vrbanec i učenici 7. Troškovi za potrebe kopiranja i printanja materijala (oko 200 kn) Rezultati postignuti na ispitima znanja na kojima su učenici dobili negativne ocjene. razreda Održavanje satova vježbanja i ponavljanja 7. brojčana ocjena koja se bilježi imenik. osposobiti za samostalno rješavanje zadataka Učenicima koji ne prate nastavni program s očekivanom razinom uspjeha. razreda. razviti kod učenika sigurnost u samostalnom radu. Opisno praćenje i ocjenjivanje učenika koje se bilježi u evidencijske liste učenika.3. Učitelj matematike Goran Plaftak i učenici 5.55. ovisno o redovitim dolascima na satove DOP-a i zalaganju pojedinog učenika na satu. 8.1. Jedan sat tjedno tijekom cijele školske godine. Ako učenik nije u mogućnosti da i nakon dodatnih sati riješi ispit znanja za pozitivnu ocjenu. Papir za kopiranje nastavnih listića.30 do 12. 47 . DOPUNSKA NASTAVA 3. 6. te 8. a posebno onima koji rade po posebnom obrazovnom programu. i 8. MATEMATIKA CILJEVI: NAMJENA: Usvojiti osnove nastavnog gradiva. u imenik se unosi ocjena iz aktivnosti ili u rubriku usvojenosti znanja. razredu. Sukladno opisnom praćenju učenika.30 do 12.3. dodatno objasniti i uvježbati dijelove nastavnog gradiva koje učenici teže usvajaju . razred : srijedom (poslijepodnevna smjena) od 11.55. Individualizirani pristup svakom učenikom u skladu s njegovim potrebama. razred : ponedjeljkom (poslijepodnevna smjena) od 11. posvetiti se učenicima s teškoćama u učenju. zadaci se olakšavaju te se smanjuje njihov opseg kako bi učenik dobio pozitivnu ocjenu.

razreda Igre znanja. koja učenicima omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta. dodatno objasniti i uvježbati dijelove nastavnog gradiva koje učenici teže usvajaju. postignuća i interesa. 3. 3. HRVATSKI JEZIK CILJEVI: NAMJENA: Usvojiti osnove nastavnog gradiva. posvetiti se učenicima s teškoćama u učenju. vještine i sposobnosti. dodatna literatura na njemačkom jeziku (rječnici).3. flomasteri.NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Rezultati će se koristiti u cilju što uspješnije realizacije nastavnog gradiva i prilagodbe rada mogućnostima i sposobnostima svakog učenika. Ukoliko u školi ne bude slobodnih učionica.3. dan održavanja dodatne nastave možemo promijeniti u dogovoru s učenicima. Uvježbati i utvrditi obvezne nastavne sadržaje njemačkog jezika i steći znanja predviñena za sedmi razred osnovne škole. Tijekom školske godine. razviti sposobnosti i vještine u komunikaciji. učenici 7. usmeno i pismeno izražavanje na temelju danih predložaka. Učiteljica hrvatskog jezika Marija Poznić i učenici 6. bojice. Olakšati učenicima svladavanje gradiva u 6. jeziku u usmenom i pisanom obliku. Fotokopirni papiri. Opisno praćenje učeničkih sposobnosti. NJEMAČKI JEZIK CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Osposobljavanje učenika za osnovnu jezičnu komunikaciju na njem. Rezultati vrednovanja takoñer će se koristiti u sastavljanju kurikuluma u sljedećoj školskoj godini. razviti kod učenika sigurnost u samostalnom radu. produbiti i proširiti znanja. Dopunska nastava njemačkog jezika namijenjena je učenicima koji pokazuju poteškoće u rješavanju zadataka i razumijevanju njemačkog jezika u usmenom i pismenom obliku.2. Učiteljica njemačkog jezika Gorana Šavora Peter. Način vrednovanja sastoji se od polugodišnjeg izvješća u kojem se analizira jesu li svi planirani sadržaji usvojeni i aktivnosti provedene. tinta za pisač. a posebno onima koji rade po posebnom obrazovnom programu. Dopunska nastava će se održavati jednom tjedno ( srijedom kad su učenici u jutarnjoj smjeni te četvrtkom kad su učenici u popodnevnoj smjeni) tijekom nastavne godine . razreda NOSITELJI AKTIVNOSTI: 48 . papiri u boji. razredu.3. Rješavanje zadataka i problema vezanih uz osnovne jezične sadržaje.

brojčana ocjena koja se bilježi imenik. NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 49 .NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: Održavanje satova vježbanja i ponavljanja 6. ovisno o redovitim dolascima na satove DOP-a i zalaganju pojedinog učenika na satu. Opisno praćenje i ocjenjivanje učenika koje se bilježi u evidencijske liste učenika. Sukladno opisnom praćenju učenika. u imenik se unosi ocjena iz aktivnosti ili u rubriku usvojenosti znanja. sat Papir za kopiranje nastavnih listića. razred: petkom 6.

Knjižničarka Ivana Čurila. knjižnično. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 3. susreti s učenicima koji polaze knjižničarsku grupu u drugim školama. Sudjelovanjem u stručnom i neposrednom radu s učenicima detaljnije će se upoznati s poslovima školskog knjižničara. sudjelovanje u školskim projektima. knjižnici i njenoj sveobuhvatnoj grañi.3. Predviñeni troškovi planirani su za nabavu potrošnog materijala i pribora za rad.4. tijekom cijele nastavne godine. izrada školskog lista „Krtica“. KNJIŽNIČARSKO-NOVINARSKA GRUPA CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: uvesti učenike u stručne poslove knjižnice kontinuirano pratiti dogañanja u školi izraditi školskog lista „Krtica“ razvijati informacijsku pismenost razvijati čitateljske i druge sposobnosti i vještine učenika (komunikacijske. učitelji. organizacija susreta s književnicima. Izvješća i rezultati koristit će se tijekom planiranja i pisanja kurikuluma za novu nastavnu godinu. obilježavanje obljetnica.1. čitateljske…) • promicati prava djeteta Namjena aktivnosti je da se učenici osposobe za korištenje svih izvora znanja i informacija u školskoj knjižnici te da ih znaju primijeniti u različitim načinima realizacije aktivnosti. radionice izrade straničnjaka.30 do 13. Izrada panoa.00 kn Način vrednovanja sastoji se od polugodišnjeg izvješća u kojem se detaljno analizira jesu li svi planirani sadržaji usvojeni i aktivnosti provedene. Kroz rad utječe se na pozitivna mišljenja i stavove o knjizi. posjet sajmu knjiga Mesap Libar. Ukupno predviñeno – 35 sati. • • • • • NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 50 .00 sati. istraživačke. organizaciju susreta s učenicima drugih škola i troškovi prijevoza učenika u posjet narodnoj knjižnici Nikola Zrinski Čakovec i sajmu knjiga Mesap Libar. važnijih datuma i blagdana. Sudjelovanjem na kreativnim radionicama potiče se i razvija kreativnost što pridonosi jačanju samopouzdanja djeteta. učenici – članovi knjižničarskonovinarske grupe. informacijske. organiziranje izložbi knjiga.stručni poslovi. Aktivnost će se provoditi svaka dva tjedna (dva školska sata). predstavljanje noviteta u knjižnici. Utvrñuje se u kojoj su mjeri oni usmjereni samo na učenike – članove skupine (individualno) ili su rezultati rada uočeni i primjenjivi na razini škole. Troškovi: cca 1000.4. ponedjeljkom od 11.

hrvatski jezik). gradacija zadanih emocija. uvježbavanje govornih vrjednota: rečeničnog naglaska. Razvijati izvoñačku disciplinu. gradacija zadanih emocija. razreda Provoditi dramske igre koje pružaju značajne mogućnosti za razvoj stvaralačkih sposobnosti. Rad dramske grupe održavat će se petkom 6. jačine i boje glasa. Provoditi vježbe opuštanja. Vježbe zapažanja. scenografije… Obilježavanje važnijih datuma i blagdana. sat. učenici od 5. govorne vježbe…Kroz poeziju i dramu otkriti nove stvaralačke izvore u sebi. Multidisciplinarno povezivanje odgojnih i obrazovnih predmeta (povijest. Razrada različitih tema i razumijevanje pojma uloge. Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja i sposobnosti rješavanja problema. Oblikovanje javnog nastupa i izvoñačka disciplina. za oslobañanje i kultiviranje govora. Slušanje glazbenih djela inspirirana pjesnikovim tekstom. Razlikovati standardni jezik i zavičajni idiom.4. za oslobañanje u prostoru i pokretu. Oblikovanje javnog nastupa i izvoñačka disciplina. intonacije. praktična izrada kostima. sposobnosti i navike koje pridonose učenikovu osobnom razvoju i omogućuju im aktivno sudjelovanje u društvu. vještine. zamišljanja predodžbi i slika pri čitanju pjesničkih tekstova. za koncentraciju pozornosti i mašte. Razvijati samosvijest pri govornoj uporabi jezika u svim priopćajnim situacijama. ritma. Osvijestiti potrebu za njegovanjem zavičajnoga govora.Razvijanje ljubavi prema hrvatskome jeziku i čuvanjem govornih i jezičnih vrednota hrvatskoga jezika. dramske igre: Improvizacijom do predstave. DRAMSKA GRUPA CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: Pridonijeti osposobljavanju učenika za govornu komunikaciju koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u cjeloživotno učenje. Provoditi kolektivno stvaranje priče. Kroz poeziju i dramu otkriti nove stvaralačke izvore u sebi. za oslobañanje u prostoru i pokretu. dramske tehnike. stanke. Produbiti i proširiti znanja.3. Provoditi vježbe opuštanja. rekvizita. likovna kultura. dramske tehnike. geografija. za koncentraciju pozornosti i mašte. Razrada različitih tema i razumijevanje pojma uloge. Provoditi dramske igre koje pružaju značajne mogućnosti za razvoj stvaralačkih sposobnosti. vjeronauk. otkrivanje razlika u govornoj interpretaciji teksta( pjesnikove i glumčeve). 51 . za oslobañanje i kultiviranje govora. percipiranja. Razvijanje pozitivnog odnosa prema radu. likovne ilustracije učenika. Rad na prikupljanju materijala vezanih uz izvannastavne aktivnosti. Provoditi kolektivno stvaranje priče. a ostatak satnice grupa će realizirati u školskoj dvorani. tempa/brzine. Grupa će se sastajati jednom tjedno u učionici hrvatskoga jezika u školi. – 8.2. Uvoditi učenike u samostalno čitanje poezije. Učiteljica hrvatskoga jezika Indira Valkaj. dramske igre: Improvizacijom do predstave. glazbena kultura.

stanke. stajališta.nastupi na školskim priredbama. geografija. likovne ilustracije učenika. Njegovati osobne književne interese učenika. Donositi i izražavati osobno viñenje i ocjenu pročitanog književnog djela.Omogućiti stjecanje znanja o sredstvima izražavanja u literarnom stvaralaštvu. Stvaranje doživljajnih i maštovitih tekstova koji uključuju osobine izvornog i originalnog dječjeg stvaralaštva standardnim hrvatskim jezikom i kajkavskim narječjem. Suzbijanje straha od jezika. Produbiti i proširiti znanja. intonacije. tempa/brzine. manifestacijama. Stvoriti nove književne vidike. Razlikovati umjetničku i trivijalnu književnost. r) 52 . Osvijestiti potrebu za njegovanjem zavičajnog idioma.TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Materijali za izradu kostima. Multidisciplinarno povezivanje odgojnih i obrazovnih predmeta (povijest. zamišljanja predodžbi i slika pri čitanju pjesničkih tekstova. Sagledati snagu umjetničke riječi sa stajališta autora. Stvoriti naviku uporabe pravopisnih norma pri stvaranju pisanih književnih vrsta. CD sa snimljenom glazbenom podlogom i zvučnim efektima Opisno praćenje učeničkih sposobnosti. osjećaja. Razvijati samosvijest pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u svim priopćajnim situacijama. likovna kultura. jačine i boje glasa.3. slušanje glazbenih djela inspirirana pjesnikovim tekstom.Omogućiti razvoj sposobnosti usmenog i pismenog izražavanja. usvajanje vještina. LIDRANU 3. scenografije. Razlikovati standardni i jezik i zavičajni idiom. učenici predmetne nastave (5. rekvizita.4. Uvoditi učenike u samostalno čitanje poezije. vjeronauk. postignuća i interesa za rad. vještine. sposobnosti. hrvatski jezik). otkrivanje razlika u govornoj interpretaciji teksta( pjesnikove i glumčeve). Pridonijeti razvoju pozitivnog odnosa prema književnosti.Poticati na slobodno i kreativno izražavanje osobnog doživljaja. uvježbavanje govornih vrednota: rečeničnog naglaska. ritma…. vrijednosti i navika koje pridonose učenikovu osobnom razvoju i omogućuju im aktivno sudjelovanje u društvu. Pridonijeti osposobljavanju učenika za jezičnu komunikaciju koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u cjeloživotno učenje. Prezentacije u izvannastavnoj i redovnoj nastavi. LITERARNA GRUPA CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: Pridonijeti osposobljavanju učenika za govornu komunikaciju koja im omogućuje ovladavanje sadržajima svih nastavnih predmeta i uključivanje u cjeloživotno učenje. Učiteljica hrvatskoga jezika Ivanka Novak. sposobnosti i navike koje pridonose učenikovu osobnom razvoju i omogućuju im aktivno sudjelovanje u društvu. misli i stavova.-8. glazbena kultura.

učenici od 5. Uz učenje pjevanja. omogućiti učenicima cjelovit glazbeni razvitak. geografija. razvijanje glasa i kreativnosti. Sredstva za izradu nastavnih pomagala: papiri u boji. vjeronauk). Godišnje je planirano 3 sata tjedno + dodatne probe uoči nastupa. Omogućiti učenicima stjecanje vještine pjevanja te razvijati učenikove glazbene sposobnosti – produktivne i reproduktivne. smotre i natjecanja planirat će se tijekom nastavne godine u dogovoru s ostalim učiteljima i ovisno o vremeniku literarnih natjecanja i smotri. strani jezik. Opisno praćenje učeničkih sposobnosti. čitanje književnih djela. razreda. Prezentacije u izvannastavnoj i redovnoj nastavi – nastupi na školskim priredbama. interesa i postignuća Prezentacije u okviru školskih projekata. fotokopirni papiri. Ukoliko u školi ne bude slobodnih učionica. diskusije i voñenje dnevnika čitanja. vještina i navika. Stvaranje zbirke literarnih uradaka članova literarne grupe. tinta za pisač. skladbi popularne literature i izvorne narodne glazbe. pismene i usmene vježbe. pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog učenika. NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 3. – 8. prikaza. 53 .4. manifestacijama.4. papiri za plakate. Odlazak na terensku nastavu.NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: Literarne radionice i igre. koje učenici uz pomoć nastavnika obrañuju. Suradnja s novinarskom grupom i objavljivanje literarnih uradaka u školskom listu. dan održavanja literarne grupe možemo promijeniti u dogovoru s učenicima. Papir za fotokopiranje partitura. stjecanja drugih važnih glazbenih znanja. Učitelj glazbene kulture Zlatko Bacinger. što ujedno sadrži jedan javni nastup u polugodištu. U terenskoj nastavi u korelaciji s drugim odgojno obrazovnim predmetima (povijest. izrada literarnih mapa i lista literarne grupe. Ove će se aktivnosti provoditi jednom tjedno ili jednom u dva tjedna (dva školska sata) tijekom nastavne godine (ponedjeljkom). razvijanje glazbenih sposobnosti. Brinuti da se cjelokupni odgojnoobrazovni proces odvija prema suvremenim psihološkim. Program je sastavljen od raznih skladbi iz klasične literature. Praktična izrada nastavnih pomagala (plakata. VELIKI ZBOR CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: Razvijanje pozitivnih osjećaja prema glazbi. igara) sudjelovanje. vodootporni flomasteri. sredstva za terensku nastavu: autobusni prijevoz. Razvijanje pozitivnih osjećaja prema glazbi. literarne smotre i natjecanja.

solffeggio. čitati i svirati notne partiture s naglaskom na zavičajne pjesme. služiti se notama. znanjima i vještinama u cilju usmjeravanja učenika za one djelatnosti (glazbalo) na kojima su im izgledi najveći. točnost izvedbe. Usavršavati tehnike trzanja. Naučiti svirati tambure. Posebno isticati skupno muziciranje gdje učenik doživljava svu ljepotu druženja uz glazbu te razvija važnu osobinu .NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Pismeno praćenje učenika u napredovanju. – 8. Pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja – glazbenosti. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole. partiture.5.4. Kreativno korištenje Orffovog instrumentarija u kombinaciji s etno instrumentima s područja pripadajuće lokalne zajednice. papir za fotokopiranje Održavanje i popravak tambura Pismeno praćenje učenika u napredovanju i ovladavanju tehnikama sviranja koje će im koristiti kroz cijeli život. Rezultati se koriste za unapreñenje rada. Rezultati se koriste za unapreñenje rada. Promicati glazbu putem javne djelatnosti (priredbe) i utjecati na unaprjeñivanje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje. Učitelj glazbene kulture Zlatko Bacinger. Nastava se održava 3 sata tjedno. TAMBURAŠKA GRUPA CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: Svladati osnove glazbene pismenosti i sviranja na tamburi.sposobnost tolerancije i meñusobnog poštovanja. učenici od 1. GLAZBENA KREATIVNA RADIONICA CILJEVI: NAMJENA: Istraživačkim radom obnoviti i koristiti zanemarene i zaboravljene etno instrumente. kola i plesove. 3.4. NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 3. Novi instrumenti: Berde Žice: Trzalice. zalaganju.6. nastupi. Omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na glazbalima Orffovog instrumentarija koja se u školi poučavaju. te razvijati učenikove glazbene produktivne i reproduktivne sposobnosti . Posebno isticati skupno muziciranje gdje učenik doživljava 54 . razreda Nastava se realizira u učionici.

fotokopije. Učitelj glazbene kulture Zlatko Bacinger. kazetofon. razvijanje kritičnosti i ugrañivanje novih iskustava u osobno djelovanje.NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: svu ljepotu druženja uz glazbu te razvija važnu osobinu sposobnost tolerancije i meñusobnog poštovanja. 1 skupina. Rad na različitim tekstovima.4. Prezentacije u izvannastavnoj i redovnoj nastavi – nastupi na školskim priredbama. materijali potrebni za izradu scene (kartoni. razreda (14 učenika). Izvannastavna aktivnost za učenike V. Blok flaute – 10 kom. korištenje računala i interneta kao pomoć za nastavu engleskog jezika i izradu projekata. Učiteljica engleskog jezika . 3. dramatizacija bajki. Za aktivnost je potreban potrošni materijal – papiri. Dio satnice će se realizirati na terenu (posjet knjižnici. školi stranih jezika itd. lutke. knjige bilježnice. čitanja i razumijevanja tekstova i pismeno izražavanje. timski rad. posjet engleskom odjelu u gradskoj knjižnici. Godišnje je planirano 2 sata tjedno. izrada različitih nastavnih pomagala i igara. razreda.7.). igre znanja na računalu. Opisno praćenje učeničkih sposobnosti.-VIII. krede. Upoznavanje djela. Aktivnost će se realizirati tijekom školske godine 2010. slušanje izvornih govornika engleskog jezika. r. – 7 . postignuća i interesa za rad. sposobnosti slušanja i razumijevanja usmenih poruka na stranom jeziku. učenici od 5. olovke. 2 sata tjedno. Bolje upoznavanje vlastitog identiteta. što ujedno sadrži javne nastupe organizirane u školi i izvan nje. komunikacijske kompetencije. izrada plakata i projekata . – 8. Program je sastavljen od raznih skladbi izvorne narodne glazbe koje učenici obrañuju uz pomoć nastavnika. ostvarivanje vlastite osobnosti. suradnju na zajedničkom ostvarivanju zadanih ciljeva. tinta za pisač. manifestacijama./2011. Razvijanje pozitivnog odnosa prema stranom jeziku i kulturi razumijevanje engleskog jezika i kulture uz uočavanje sličnosti i razlika meñu kulturama. učenici 5. Papir za fotokopiranje partitura. ENGLESKA GRUPA CILJEVI: NAMJENA: Stjecanje komunikacijske kompetencije tj. autora i časopisa engleskog govornog područja. Izvršavanje postavljenih obaveza. kostimi. posjet školi stranih jezika i drugo. NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: 55 . Razviti kod učenika kreativnost. Učenici će se sastajati svakog drugog petka od 12:45 do 14:20 sati . škola.

ljepilo. Skupina će se sastajati jednom u dva tjedna. 3. NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 56 . Tijekom nastavne godine. Osim toga. Povezivanje s gradivom biologije i povijesti. Radionice na temelju priručnika Humane vrednote koji je izdao Hrvatski crveni križ. Fotokopirni papir. Razvijanje radnih navika i organizacijskih sposobnosti. škare. Izvješća i rezultati koristit će se tijekom planiranja i pisanja kurikuluma za novu nastavnu godinu. NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Opisno praćenje učeničkih postignuća. Vježbanje postupaka prve pomoći prema Priručniku i Repetitoriju (uz CD) koji je izdao Hrvatski crveni križ. Kristina Vrabec.4. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Razvijanje osjećaja čovječnosti prema drugima. Razvijanje manualnih sposobnosti vezanih uz postupke pružanja prve pomoći i proširenje znanja o biologiji čovjeka. Jačanje svijesti o štetnosti ovisnosti i poticanje navika koje vode do očuvanja zdravlja. a prilikom uvježbavanja prve pomoći školska dvorana. uključen je i prijevoz učenika na priredbe i izvanučioničnu nastavu. učiteljica RN i prirodoslovlja. Opisno praćenje učeničkih postignuća i interesa za rad.audio i video zapisi.dva školska sata. učenici.8. ranjenika i civila. Razvoj kompetencija za pružanje prve pomoći. Upoznavanje s meñunarodnim zakonima i sporazumima o postupanju u ratnim sukobima koji se tiču zarobljenika. flomasteri) i drugo. Mjesto održavanja je učionica biologije i kemije. MLADEŽ HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA CILJEVI: NAMJENA: Usmjeravanje odgoja i obrazovanja na razvoj čovječnosti i stvaranje svijesti o pomaganju u teškim životnim situacijama koje mogu zadesiti pojedinca.

3. podizanje ekološke svijesti na viši nivo. podizanje emocionalne zrelosti i poticanje duhovnog razvoja. tjelesnom. Izvješća i rezultati koristit će se tijekom planiranja i pisanja kurikula za slijedeću nastavnu godinu. Sanja Drakulić. Cca :15000. zaključivanja. Sastanci. vikendima. amblemi). Učenici škole od 1. Željko Krištofić.razvoj zanimanja za spoznavanje zakonitosti o prirodi i društvu. oprema. 57 . polaganje izviñačkih vještina. poticaj za učenje. karakternom i psihološkom planu. razreda. kulturnih. 00 kn Natjecanja. demokratskih i nenasilnih oblika ponašanja. Upoznati učenike s temeljnim načelima ekologije. socijalnom. djelatnih i prometnih navika. proljetnog i ljetnog odmora učenika. Članarina u Savezu izviñača. usporeñivanja. tijekom zimskog. opisivanja. oblikovanje moralnih vrednota. Izviñački program potiče razvoj svakog pojedinca nudeći mu postizanje novih saznanja i vještina i njegov razvoj na emocionalnom. učenje vršnjaka različitostima i njihovo pružanje svekolike podrške djeci i mladeži s posebnim potrebama. Učitelji škole:Aleksandra Srnec. edukacija voditelja. razvoj samostalnosti. utjecanje na oblikovanje higijensko-zdravstvenih. IZVIĐAČI CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Osnovni cilj ovog projekta je sudionicima osigurati stjecanje i razvijanje znanja i iskustava o prirodi i životu u njoj. Tijekom cijele školske godine. učenike naučiti upotrebi različitih izvora znanja. Razvoj socijalnih vještina potrebnih za aktivno sudjelovanje u društvu. prijevoz učenika. do 8. Vanjski suradnici: Savez izviñača Hrvatske (SIH).9. izleti. Utjecati na razvoj sposobnosti promatranja. natjecanja.kvalitetno i organizirano provoñenje slobodnog vremena u kreativnim i društveno poželjnim aktivnostima. Razvoj sposobnosti snalaženja u prostoru i vremenu. Omogućiti povećan boravak djece u prirodi. učenje uz kreativni rad. opisno praćenje učeničkih postignuća. snalažljivosti i samostalnog donošenja odluka. utjecanje na razvijanje osjećaja pripadnosti domovini. razvijanje psihomotoričkih sposobnosti. obilježja (marame. upoznavanje i povezivanje pojava u prirodi i društvu i razvijanje tolerantnih. logorovanja. polaganje izviñačkih vještina. Literatura.4. o društvu i radu na primjerima iz života i rada ljudi.

kao i regulacije prometa u okolici školske zgrade.3. informacijske. praktične vježbe. te će se uspješnim polaznicima sekcije dodijeliti vozačke dozvole za upravljanje biciklom NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 3. slikama. DIGITALNA FOTOGRAFIJA CILJEVI: NAMJENA: Kontinuirano praćenje dogañanja u školi i izrada školskog lista „Krtica“ razvoj informacijske pismenosti razvijati likovne i druge sposobnosti i vještine učenika (komunikacijske. Troškovi organizacije foto radionice i izložbe fotografija u suradnji sa Fotoklubom Varaždin NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: 58 . praktične vježbe vožnje bicikla na poligonu Tijekom školske godine Papiri i tinta za ispis materijala Polaganje pismenog ispita i test vožnje spretnosti. a što je nezaobilazni čimbenik u povećanju njihove sigurnosti kao učesnika u javnom prometu. To se ostvaruje kroz aktivnosti regulacije prometa. Učenici koji sudjeluju u radu prometne grupe promicatelji su opće prometne kulture svih učenika. Razvijanje kompetencija specifičnih za područje fotografske struke: opažanje detalja . terensko snimanje Tijekom školske godine Tinta i papir za ispis fotografija. vještine. prikaz mogućih primjera u prometu skicama. natjecanje iz Prometne kulture Izvješća i rezultati koristit će se tijekom planiranja i pisanja kurikula za slijedeću nastavnu godinu. Učitelj tehničke kulture Marko Martinec.11. kao i davanja pozitivnih primjera u ponašanju u prometu. HAK Predavanja. istraživačke…) Produbiti i proširiti znanja.4.opažanje i bilježenje prirodnih i društvenih dogañaja i rezultata kreativnog eksperimenata digitalnom opremom i programima za obradu fotografija Učitelj tehničke kulture Marko Martinec Predavanje. PROMETNA GRUPA CILJEVI: NAMJENA: Usvajanje prometne kulture u cilju povećanja sigurnosti učenika-sudionika u prometu kroz poznavanje prometnih propisa. savladavanje vještine sigurnog upravljanja biciklom.4. sposobnosti i navike koje pridonose učenikovu osobnom razvoju i omogućuju im aktivno sudjelovanje u društvu. prezentacije.10.

4.situacijske utakmice i mečevi . Pozitivno shvaćanje sporta Osposobiti i uvježbati učenike za teoretsko i praktično uspješno provoñenje odabrane sportske aktivnosti. Predviñeni troškovi planirani su za nabavu potrebne opreme (lopte.kemija. povijest…) učitelj TZK. Usvajanje i uvježbavanje novih sportskih znanja. Izvješća i rezultati koristit će se tijekom planiranja i pisanja kurikuluma za novu nastavnu godinu. učitelji usvajanje novih motoričkih znanja putem trenažnih operatora uvježbavanje stečenih motoričkih znanja putem trening utakmica i mečeva . ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB CILJEVI: NAMJENA: Skrb o pravilnom i skladnom tjelesnom razvoju djece. reketi i loptice ). Razviti kod učenika vjeru u vlastita znanja i sposobnosti.00 kn.Odlasci na prijateljska meñuškolska natjecanja planirati će se tijekom školske godine u izglednoj frekvenciji od dva susreta po obrazovnom razdoblju. te sveukupno razumjevanje sporta i njegovih učinaka koji pridonose i shvaćanju korelacije sa ostalim predmetima ( biologija.glazbeni. te za pokrivanje prijevoznih troškova za odlazak na natjecanja( meñuškolska prijateljska i županijska natjecanja) Troškovi: cca 3500. učenici – članovi ŠŠK-a. Rezultatsko vrednovanje će biti obuhvaćeno polugodišnjim izvješćem.organizacija aktivnosti povodom Dana sporta i HOD-a Aktivnost će se provoditi jednom tjedno u trajanju od dva školska sata tijekom cijele nastavne godine.NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Izvješća i rezultati koristit će se tijekom planiranja i pisanja kurikula za slijedeću nastavnu godinu. Najbolje fotografije izložit će se u prostorijama škole 3.županijska natjecanja .12.prijateljska natjecanja na nivou školske .Stvoriti kod djece preduvjete i naviku za kasnije aktivno ili rekreativno bavljenje sportom kao sastavnim dijelom kulture zdravog načina življenja. dresovi.meñuškolski susreti u odabranoj sportskoj aktivnosti . stjecanje navika i aktivnosti koje pridonose poboljšanju zdravstvenog statusa. NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 59 . Način vrednovanja sastoji se od polugodišnjeg izvješća u kojem se detaljno analizira jesu li svi planirani sadržaji usvojeni i aktivnosti provedene.

prikupljanje grañe i uvježbavanje za vjeronaučnu olimpijadu. autobusni prijevoz. Materijali za izradu plakata. te potrebi uključivanja u razne dobrotvorne akcije. učenici od 7. Razvitak učeničkih kompetencija i interesa. te prilikom pisanja kurikula za slijedeću školsku godinu. izrada prezentacija. komunikacijske vještine. časopis za grañu. Razvoj volonterskih vještina i altruističkih osobina. VJERONAUČNO .13. geografija). Upoznavanje s temom Vjeronaučne olimpijade. NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 60 .VOLONTERSKA GRUPA CILJEVI: NAMJENA: Usmjeravanje odgoja i obrazovanja učenika prema vrijednostima volonterizma. izrada plakata. razreda Rad na prikupljanju pomoći osobama potrebnim pomoći. Razvitak temeljnih učenika: timski rad. Povezivanje teme s drugim predmetima(povijest. altruizma.Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja i sposobnosti rješavanja problema. Vjeroučitelj Ninoslav Jambrović. priroda. papir za fotokopiranje. terenski rad.3. Veliki dio bit će odrañen na terenu. Razvijanje dobrih meñuljudskih odnosa.mjesečnik MAK. Tijekom nastavne godine. Opisno praćenje učeničkih postignuća i interesa tijekom školske godine Nastup na vjeronaučnoj olimpijadi.-8. hrvatski jezik. Osposobljavanje za samoorganizirano učenje i djelovanje. socijalne kompetencije.4.

Naučeno će biti provjerenu na kvizu znanja Čovječe nauči živjeti zdravo. filmova. roditelji. vršnjački edukatori. godine planirana su dva integrirana dana na razini škole u koje će biti uključeni učenici i učitelji razredne i predmetne nastave.-15. Natjecanje i druženje roditelja i učenika kroz sport. razrednika i roditelja. Usmene povratne informacije učenika. nikotizma i ovisnosti o drogama.1.3. 3. Troškovi su usmjereni na potrošni materijal. Pružiti učenicima informacije o mogućnostima kvalitetnog i zdravog provoñenja slobodnog vremena. Priprema literature. PLAN INTEGRIRANE NASTAVE (INTEGRIRANI DANI) Tijekom školske 2010.11. Uključiti sve učenike škole i njihove roditelje. liječnica školske medicine. ŽIVJETI ZDRAVO AKTIVNOST: CILJEVI: Projektni dan – Živjeti zdravo Obilježiti mjesec borbe protiv alkoholizma. Preventivno djelovati na način da se učenike upozna s točnim informacijama o štetnosti konzumacije sredstava koja izazivaju ovisnosti te ih upoznati sa negativnim dugoročnim posljedicama.-2011. dok će teme u PN odraditi vršnjački edukatori iz škole.5. NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 61 . stručne suradnice škole. Razrednici RN će u svom razredu prezentirati zadanu temu. Jačanje svijesti o štetnosti ovisnosti i poticanje navika koje vode do očuvanja zdravlja.12.5. 15. Vjeronaučno-volonterske grupe i ŠŠK-a. stručni suradnici. Rezultati kviza znanja Čovječe nauči živjeti zdravo. 2010. Voditelji: Crvenog križa. razrednici. Rezultati vrednovanja koristit će se prilikom planiranja ŠPPa za slijedeću školsku godinu. prezentacija na zadanu temu.

predstavnike mjesnih odbora. NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: Osim navedenih integriranih dana planirani su i slijedeći projekti predmetne nastave. Jačanje svijesti o štetnosti zagañivanja i nebrige za okoliš poticanje navika koje vode do očuvanja vode i okoliša. izrada plana poboljšanja stanja (Što mogu sam i što možemo zajedno učiniti da okoliš i vode dugo budu zdravi). Projekt će se provoditi tijekom cijele nastavne godine. ankete i brošure namijenjene žiteljima općine. ustanova. stanje okoliša nakon provedenog projekta. voditelji izvannastavnih aktivnosti i učenici od 5. nabava namirnica za užinu svih sudionika projektnog dana Rezultati kviza znanja.3.travnja. razrednika i roditelja. Crvenog križa.5.Obilježavanje Dana sjećanja na Holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti (MZOS) 62 .Literarna zbirka . pokuse i kviz znanja. filmova. prezentacija na zadanu temu.IZVOR ŽIVOTA AKTIVNOST: CILJEVI: NAMJENA: Projektni dan – Voda. Voditelji: Izviñača. Naučeno će biti provjerenu na kvizu znanja : Voda –izvor života.2. gospodarstvenike. VODA. projektni dan bit će održan 22. Odlazak u prirodu. Natjecanje i druženje roditelja i učenika u kvizu znanja i sportskim aktivnostima. snimiti stanje voda i okoliša u mjestima općine Orehovica. razreda.izvor života Obilježiti Svjetski dan voda i Dan planete Zemlje. Uključiti sve učenike škole i njihove roditelje. izrada plakata s upozorenjima mještanima da ne zagañuju okoliš i da čuvaju vodu.prijatelj zajednice . udruge grañana na teritoriju općine. Usmene povratne informacije učenika. ožujka ili 20. Troškovi su usmjereni na potrošni materijal za radionice. stručni suradnici. do 8.Škola. Vjeronaučno volonterske grupe i ŠŠK-a. Priprema literature. Planirani projekti: . razrednici. Nositelji projekata bit će pojedini učitelji predmetne nastave. Rezultati vrednovanja koristit će se prilikom planiranja projekata za slijedeću školsku godinu.

Radni listići (fotokopirni papir. – 8. te ponavljaju gradivo Razvijanje ekološke svijesti učenika. most na Muri.Sv. razred ) 5. povijest (7. sakralnom arhitekturom. Upoznati geografska obilježja najsjevernije grada Republike Hrvatske (Mursko Središće) i transformaciju najsjevernije općine (Sveti Martin na Muri) razvojem turizma. PLAN IZVANUČIONIČNE I TERENSKE NASTAVE Križovec. r. povijesti Geografija –(5. prirode. Martina. Središće – Sv. Križovec – Javna ustanova za zaštitu prirodnih vrijednosti Meñimurske županije (Centar za posjetitelje) – Peklenica (nalazišta nafte) – Mursko Središće – Sveti Martin na Muri (Žabnik – mlin i poučna staza Mlinarov put. SADRŽAJ AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: OČEKIVANI EFEKTI: POTREBNI RESURSI: NAČIN VREDNOVANJA: 63 . rijeku Muru. tijekom koje učenici aktivno uče i usvajaju nova saznanja i vještine. povezivanje usvojenih činjenica s obrañenim gradivom (Dvije industrijske revolucije). i 8. pribor za pisanje) Prezentacije radova na redovnoj nastavi nakon terenske nastave. i njezine hidrološke karakteristike te način zaštite okoliša na prostoru Meñimurske županije. 7.. godine GEOGRAFIJA – upoznati zaštićeni krajolik rijeke Mure.3. 130 1 dan Tijekom školske 2010. upoznavanje zavičajne povijesti. crkva sv. i 8. Martin na Muri Učitelji geografije. te poviješću rudarstva i vañenja nafte u Meñimurju (zavičajna povijest).6. osamostaljivanje učenika u terenskom radu.-2011.).Mursko Središće. Toplice Sv. Martin na Muri NAZIV AKTIVNOSTI: VODITELJ AKTIVNOSTI: PREDMET: RAZRED: PLANIRANI BROJ UČENIKA: PLANIRANI BROJ SATI ZA AKTIVNOST : VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI: CILJEVI AKTIVNOSTI: Terenska nastava – Križovec – M. Upoznavanje s arheološkim nalazima u zavičaju. Martin) Jednodnevni terenska nastava.

) . glume. – likovi i fabula.r. kostimografije.r. pisanje komentara (7. Vrednovanje učeničke samostalnosti u interpretaciji (5. 100 2 sata 15.Čakovec (ASSITEJ) Učitelji 5. – izražajna sredstva). razlikovanje dramskih vrsta.r. scenografije. uočavanje kazališnih izražajnih sredstava: govora.-8.r. 6. Stvaranje zanimanja i potrebe za sadržajima kazališne umjetnosti.Mali čarobnjak NAZIV AKTIVNOSTI: VODITELJ AKTIVNOSTI: PREDMET: RAZRED: PLANIRANI BROJ UČENIKA: PLANIRANI BROJ SATI ZA AKTIVNOST: VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI: CILJEVI AKTIVNOSTI: Izvanučionična nastava: Posjet kazališnoj predstavi „Mali čarobnjak“ .r. rasvjete Primanje (recepcija) kazališne predstave Gledanje i interpretacija kazališne predstave Uočiti suprotstavljene likove. Hrvatski jezik 5.) SADRŽAJ AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: OČEKIVANI EFEKTI: POTREBNI RESURSI: NAČIN VREDNOVANJA: 64 . prepoznati vrstu kazališne predstave Autobus i ulaznica.Kazališna predstava. listopada 2010. pisanje prikaza kazališne predstave (8. prepoznati kazališna izražajna sredstva.– 8.r.

Razvoj ekološke svijesti i pozitivan stav prema prirodi. imenovati i opisati organizme-posebno jestive i ljekovite biljke na travnjaku. Bolje upoznavanje biljaka i životinja na livadi. individualno. Istražiti životne uvjete i opisati osnovna obilježja na travnjaku. b Svi 4 65 . a kod kuće izrade herbarij vodeći računa o zaštićenim biljkama. b. izrada herbarija.Travnjak – terenska nastava NAZIV AKTIVNOSTI: VODITELJ AKTIVNOSTI: PREDMET: RAZRED: PLANIRANI BROJ UČENIKA: PLANIRANI BROJ SATI ZA AKTIVNOST: VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI: CILJEVI AKTIVNOSTI: Travnjak .a .terenska nastava Tomislav Vrbanec Priroda 6 a. c Svi učenici 4 svibanj Informirati se kod poljoprivrednika o mjerama obrade livada i načinu korištenja ( uraditi prije samog polaska na teren). Izrada postera ili prezentacija o radu na terenu te vrednovanje novih stečenih činjenica SADRŽAJ AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: OČEKIVANI EFEKTI: POTREBNI RESURSI: NAČIN VREDNOVANJA: Muzej Meñimurja NAZIV AKTIVNOSTI: VODITELJ AKTIVNOSTI: PREDMET: RAZRED: PLANIRANI BROJ UČENIKA: PLANIRANI BROJ SATI ZA AKTIVNOST: Izvanučionična nastava – Muzej Meñimurja Učiteljica povijesti Povijest 5. Na travnjaku učenici ispitaju neke od životnih uvjeta. i 5. Rad u grupi – na travnjaku. usvojiti pravila ponašanja u prirodi. Prepoznati. Autobusni prijevoz Praćenje rada učenika prema danim uputama. broje jedinke na zadanom prostoru.

2010. Izlaganje kustosa o namjeni i prošlosti posjećene ustanove. Upoznati materijalne ostatke prapovijesti u zavičaju.. fotografiranje zadanih sadržaja Ovladavanje vještinom fotografiranja Prijevoz učenika Analiza snimljenih fotografija 66 . Ponoviti i proširiti znanje o povijesnim izvorima. te izlaganje na satu povijesti. rješavanje zadataka u muzeju (programirani materijal). Učenici će biti ocijenjeni na temelju njihovog rada u muzeju. 15 10 Tijekom šklske godine Praktične vježbe fotografiranja u eksterijeru Fotografiranje zadanih tema Izlazak u otvoreni prostor. 7. Izrada izvješća kod kuće. muzeju i prapovijesti.VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI: CILJEVI AKTIVNOSTI: Listopad. Autobusni prijevoz do Čakovca. stjecanje navike posjećivanja kulurno-povijesnih institucija. 8. Bolje poznavanje lokalne povijesti. Učenici samostalno izvršavaju zadatke unutar izložbenog prostora.. ostvarenih zadataka i prezentacije tih radova na satu. Samostalni i individualni rad učenika. SADRŽAJ AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: OČEKIVANI EFEKTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: Digitalna fotografija NAZIV AKTIVNOSTI VODITELJ AKTIVNOSTI PREDMET RAZRED PLANIRANI BROJ UČENIKA PLANIRANI BROJ SATI VREMENSKI OKVIR CILJEVI AKTIVNOSTI SADRŽAJ AKTIVNOSTI NAČIN REALIZACIJE OČEKIVANI EFEKTI POTREBNI RESURSI NAČIN VREDNOVANJA Izvanučionična nastava – Digitalna fotografija Marko Martinec Digitalna fotografija 6.

20 10 Tijekom školske godine Spretnost u vožnji bicikla Vožnja bicikla oko prepreka Poligon za vježbu na školskom igralištu Ovladavanje vještinom vožnje bicikla. usporeñivanja i logičkog zaključivanja. razred svi 3 Tijekom školske godine Primjena osnovnih znanja statistike. razvijanje sposobnosti zapažanja. utvrñivanje znanja računanja postotaka. vježbanje procjene rezultata. poticanje suradnje i zajedništva u učeničkom kolektivu 67 .Prometna grupa NAZIV AKTIVNOSTI: VODITELJ AKTIVNOSTI: PREDMET: RAZRED: PLANIRANI BROJ UČENIKA: PLANIRANI BROJ SATI: VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI: CILJEVI AKTIVNOSTI: SADRŽAJ AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: OČEKIVANI EFEKTI: POTREBNI RESURSI: NAČIN VREDNOVANJA: Izvanučionična nastava –prometna grupa Marko Martinec Prometna grupa 5. usvajanje prometnih propisa i pravila Bicikl i zaštitna kaciga Bodovanje savladanih prepreka i vrijeme Izvanučionična nastava matematika NAZIV AKTIVNOSTI: VODITELJ AKTIVNOSTI: PREDMET: RAZRED: PLANIRANI BROJ UČENIKA: PLANIRANI BROJ SATI ZA AKTIVNOST: VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI: CILJEVI AKTIVNOSTI: Izvanučionična nastava – statistika Učiteljica matematike Lidija Vrbanec matematika 7.

Učenici samostalno pojedinačno ili u grupi prikupljaju podatke prema zadanim zadacima. grafičko prikazivanje podataka (crtanje stupčastih. analiziranje podataka (grupiranje i smještanje u tablice). analiziraju ih. procjenjuju moguće vrijednosti te usporeñuju sa stvarnim. razumijevanje. fizika) Autobusni prijevoz učenika. dobivenim vrijednostima. podatke prikazuju u obliku dijagrama te izvode zaključke. linijskih i kružnih dijagrama) izvoñenje zaključaka. biologija.kemija. nastavni listići Vrednovat će se učenikovo zalaganje i temeljitost u provoñenju istraživačkog zadatka.povijest. procjena prikupljenih podataka.SADRŽAJ AKTIVNOSTI: Prikupljanje podataka. izvoñenje zaključka NAČIN REALIZACIJE: OČEKIVANI EFEKTI: POTREBNI RESURSI: NAČIN VREDNOVANJA: 68 .snalažljivost i sposobnost čitanja dijagrama. Znati primijeniti stečeno znanje o statistici u ostalim predmetima (geografija..

Krasno. Njemački jezik: kroz ponavljanje gradiva učvrstiti vokabular iz navedenog područja. jezero Sabljaci. obilazak i razgled prirodnih ljepota Like.3. Velebit noćenje(ovisno o prikupljenim financijskim sredstvima) Posjet Smiljanu i spomen domu Nikole Tesle.r).razvijanje sposobnosti zapažanja. fizike. razvijanje sposobnosti zapažanja bitnih činjenica.Gacka. Cijena putovanja učenika na temelju pozivnog natječaja putničkim agencijama. poticanje zajedništva i suradnje. Smiljan . razrednici. nastavni listići.upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti Republike Hrvatske upoznavanje kulturnih znamenitosti Like . ostvarenih zadataka i prezentacije tih radova VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: 69 .Fizika: Upoznati učenike sa izumima Nikole Tesle i njegova važnost u suvremenom svijetu Predmetni učitelji (njemačkog jezika.razvoj tjelesnih funkcionalnih sposobnosti . vrila Gacke.lipanj 2011.poticanje suradnje i zajedništva u učeničkom kolektivu .r. povijesti.Smiljan CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: Upoznavanje prirodne i kulturne baštine Republike Hrvatske. sudjelovanje u rekreativnim i sportskim aktivnostima.razvijanje ljubavi prema prirodnoj i kulturnoj baštini . usporeñivanja i logičkog zaključivanja .poticanje na aktivnom sudjelovanju u očuvanju prirodne i kulturne baštine . Kuterevo – utočište za medvjede. pisanje bilježaka Fizika: Obilazak rodne kuće Nikole Tesle te pogledati Teslin transformator Ožujak. krške reljefne oblike i rijeke ponornice (5.r) . naučiti novi vokabular i primijeniti ga u govoru i pismu Fizika: Zainteresiranost za fiziku i saznanje da ne bi imali nikakvu tehnologiju bez Nikole Tesle Geografija – upoznati prirodno-geografska i društvenogeografska obilježja Gorske Hrvatske (8. PLAN IZLETA UČENIKA Lika. učenici od 5.razvijanje ekološke svijesti . moći prepoznati bitne činjenice i prezentirati ih drugima. Njemački jezik: učenici će biti ocijenjeni na temelju njihovog rada na terenu. razreda Posjet Ogulinu – stari grad i ponor Dobre. – 8. samostalni individualni i grupni rad učenika prema danim natuknicama. razgovor o prirodnim ljepotama Hrvatske na njemačkom jeziku. izrada plakata i izlaganje o izumitelju Nikoli Tesli na njemačkom jeziku. zadaci za učenike tijekom navednih obilazaka. prikupljanje podataka o izumitelju Nikoli Tesli.) te obilježja naseljenosti (6.7.ponavljanje i učvršćivanje već stečenog vokabulara o zaštiti prirode i ekološkoj osviještenosti današnjeg čovjeka .Muzej Nikola Tesla.

Bežanec. geografije.poticanje na aktivnom sudjelovanju u očuvanju prirodne i kulturne baštine . promatranje. Putovanje.upoznavanja prirodne i kulturne baštine Hrvatskog zagorja .razvijanje ekološke svijesti Predmetni učitelji povijesti. posjet dvorcima Veliki tabor. razreda Posjet arheološkom lokalitetu Hušnjakovo.razvijanje ljubavi prema prirodnoj i kulturnoj baštini . Radni listići za učenike i ostali potrošni materijal Individualni i grupni projekti.razvoj tjelesnih funkcionalnih sposobnosti . posjet etno selu u Kumrovcu. upoznavanje ostavštine srednjega vijeka. te profane i sakralne arhitekture Hrvatskoga zagorja .Geografija – upoznati prirodno-geografska i društveno geografska obilježja Hrvatskog Zagorja te geološku prošlost Zemlje . upoznavanje neposredne stvarnosti. ankete.na satu Fizika: Izrada plakata. povijesti. razred).poticanje suradnje i zajedništva u učeničkom kolektivu . usporeñivanja i logičkog zaključivanja .lipanj 2011. hrvatskog jezika. Miljana. hrvatskog jezika .upoznavanje ostataka prapovijesti i najpoznatijeg lokaliteta Hušnjakova (5. razrednici.Povijest.razvijanje sposobnosti zapažanja.upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti Republike Hrvatske upoznavanje kulturnih znamenitosti Hrvatskog zagorja .poticanje zajedništva i suradnje sudjelovanje u rekreativnim i sportskim aktivnostima . kviz znanja VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: 70 . Cijena putovanja učenika na temelju pozivnog natječaja putničkim agencijama. prirode. prikupljanje podataka. vjeronauka. učenici od 5.usvajanje i proširavanje znanja iz slijedećih predmeta: geografije. do 8. rješavanje zadataka neposrednim opažanjem Svibanj.prezentacije i referata Hrvatsko zagorje CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: . muzeju Evolucije u Krapini. vjeronauka. šetnje. posjet Stubici. prirode.

Upoznati kulturno povijesne spomenike i prošlost Dubrovnika. Jednodnevni izlet u Dubrovnik. – 30. usporeñivanja. prirodne ljepote Biokova. Boravak. demokratskih i nenasilnih oblika ponašanja. razvijanje psihomotoričkih sposobnosti. 20. lipnja 2011. Polaganje izviñačkih vještina. Logorovanje u Baškoj Vodi u organizaciji Izviñačke škole u trajanju od 10 dana.o. Upoznavanje prirodne i kulturne baštine Republike Hrvatske Usvajanje izviñačkih vještina i znanja.VIŠEDNEVNA EKSKURZIJA UČENIKA Logorovanje . tjelesnom. Razviti sposobnost života i snalaženja u prirodi. Omogućiti povećan boravak djece u prirodi. učenici sedmih razreda. Iznos boravka po učeniku je cca 900. socijalnom.00 kn. izrada plakata s podacima prikupljenim na terenu. Izviñački program potiče razvoj svakog pojedinca nudeći mu postizanje novih saznanja i vještina i njegov razvoj na emocionalnom. zaključivanja. I razvijanje tolerantnih. podizanje ekološke svijesti na viši nivo. Na putu prema odredištu posjet Splitu i razgled stare gradske jezgre i Dioklecijanove palače.Baška Voda CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: Stjecanje i razvijanje znanja i iskustava o prirodi i životu u njoj. voditeljica izviñača Aleksandra Srnec. upoznavanje i povezivanje pojava u prirodi i društvu. anketni listići za učenike Rezultati vrednovanja koristiti će se kod planiranja budućih aktivnosti izviñača VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: 71 .o. karakternom i psihološkom planu. izviñači škole. prijevoz i smještaj plaćaju roditelji turističkoj agenciji Eco tours d. Razrednice sedmog razreda Gorana Šavora Peter i Sanja Drakulić. planinarenje po Biokovu. razvoj sposobnosti promatranja. opisivanja.

razred svi 70 Tijekom školske godine Razvoj interkulturalne kompetencije na nastavi njemačkog jezika te primjena stečenih kompetencija u svakodnevnom životu. PLAN PROJEKATA NAZIV AKTIVNOSTI: VODITELJ AKTIVNOSTI: PREDMET: RAZRED: PLANIRANI BROJ UČENIKA: PLANIRANI BROJ SATI ZA AKTIVNOST: VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI: CILJEVI AKTIVNOSTI: Znanstveno-istraživački projekt: Razvoj interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi stranih jezika Učiteljica njemačkog jezika Jasminka Dodlek Njemački jezik 8. SADRŽAJ AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: Radionice Sudjelovanje u radionicama na nastavi njemačkog jezika u sklopu godišnjeg plana i programa zadanog od strane MZOS.8. OČEKIVANI EFEKTI: POTREBNI RESURSI: NAČIN VREDNOVANJA: 72 . Znati primijeniti stečene kompetencije u raznim situacijama. Početno vrednovanje pomoću upitnika te završno vrednovanje pomoću upitnika.3. nastavni listići. Uredski materijal.

Učitelji.obrazovnog rada u osnovnoj školi Orehovica. NAČIN VREDNOVANJA: NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA: POPIS TEMA : RAZREDNA NASTAVA 1. kolaž papiri. izvanučionične i terenske nastave. post it papirići.4. ravnatelj. Razvoj i unapreñivanje vještina pedagoškog rada. Predavanja i radionice za učitelje. Evaluacija anketnih upitnika.31. 6. Teme iz područja psihologije u dogovoru s psihologinjom (2 predavanja u studenom i travnju) 3. PLAN RADA AKTIVA UČITELJA CILJEVI: NAMJENA: NOSITELJI AKTIVNOSTI: NAČIN REALIZACIJE: VREMENIK AKTIVNOSTI: TROŠKOVNIK: Stručno usavršavanje učitelja koje je tematikom prilagoñeno potrebama odgojno. 5. usmene povratne informacije učitelja .interdisciplinarni pristup Rad s učenicima s poremećajima u ponašanju Rad sa slabovidnim učenicima Integriranje kurikuluma Kritičko mišljenje u nastavi Škola prijatelj zajednice Osim navedenih tema koje će biti obrañivane. Ekološka stručna ekskurzija (svibanj) 5. 2011. vanjski suradnici. Tijekom cijele školske godine (od 1. kvalitativni napredak u radu učitelja i stručnih suradnica. toneri za printere). 2010. aktivi će se sastajati će se radi redovitog mjesečnog planiranja i planiranja realizacije projektnih dana. Aktualne teme (prema potrebi) PREDMETNA NASTAVA 1. potrošni uredski materijal ( papiri za fotokopiranje. 3.8. dnevnice za vanjske predavače.) Nabava stručne literature. 2. razvoj komunikacijskih vještina. Plesna radionica (veljača) 4. liječnica školske medicine. stručne suradnice škole. mediji za pohranu podataka. papiri za izradu plakata. Izvanučionična i terenska nastava. 73 .. 4.9. Teme iz područja defektologije u dogovoru s defektologom (2 predavanja u listopadu i ožujku) 2. Rezultati vrednovanja će se koristiti tijekom planiranja rada aktiva učitelja predmetne nastave za slijedeću školsku godinu.

0. DRUŽINA I SEKCIJA Naziv aktivnosti Broj učenika Broj sati tjedno Broj sati godišnje Termin održavanja Učitelj izvršitelj Literarna grupa Kreativna radionica „Male ruke“ Mali folklor 10 4 1 1 35 35 12 1 35 Mali informatičari Likovna radionica Mali zbor Izviñači Likovno-scenska grupa Mali recitatori Dramsko-plesna grupa Recitatorska grupa Literarna grupa 30 15 30 10 13 6 10 6 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ponedjeljak. 11. 13. sat (RN ujutro) ujutro – četvrtak 6. sat (RN ujutro) ponedjeljak. 11. sat ponedjeljak. sat petak.30 petak. sat (PN popodne) / ponedjeljak 7. i 6.5512. sat utorak. sat (PN ujutro) ponedjeljak. 5. sat (PN ujutro) vikendom ponedjeljak 0. i 6.00 četvrtak ujutro. 11.sat popodne – petak.5512.5.3012. 5. 5. sat (PN ujutro) ponedjeljak popodne.30- Rosanda Vrus Jasenka Jekić Maja Žamarija Tatjana Šafarić Đurñica Lukač Petra Srnec Željko Krištofić Senija Zadravec Kermek Anka Debelec Emina Mlinarić Rebeka Šavora Ivanka Novak Prometna grupa 15 1 35 Marko Martinec Fotografska grupa Engleska grupa Izviñači 6 15 28 28 9 1 1 1 1 1 35 35 35 35 35 Marko Martinec Adela Tompoš Sanja Drakulić. 5. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI. Aleksandra Srnec Kristina Vrabec Mladež HCK Vjeronaučnovolonterska grupa 7 2 70 Ninoslav Jambrović Dramska grupa Knjižničarsko- 15 5 1 1 35 35 Indira Valkaj Ivana Čurila 74 .00-14. i 6. i 6. sat utorak. i 6. sat (RN ujutro) ponedjeljak. 7. 4. 5. 11. sat (RN ujutro) ponedjeljak. i 6. sat / ponedjeljak 7.3013. 5.40 (PN popodne) petak.55 (PN popodne) utorak. UČENIČKIH DRUŠTAVA. sat (RN ujutro) ponedjeljak. 5.40 (PN popodne) četvrtak. sat (RN ujutro) ponedjeljak. 5. sat ponedjeljak. 11. 5. i 8. 5.

00 subota. 11.30-11.0014. sat (PN popodne) srijeda.30 (PN ujutro) petak.novinarska grupa ŠUK 42 2 70 Veliki zbor Tamburaška grupa Glazbena kreativna radionica 25 10 15 3 3 2 105 105 70 13. 5. 13. 9.0012.30 Tihomir Grgić Zlatko Bacinger Zlatko Bacinger Zlatko Bacinger 6.50 (PN popodne) subota. jezika OUŠ Miroslav Magdalenić ŠRD Diver Kud Fijolica Stolno teniski klub Orehovica ŠRD Linjak Gimnastički klub MZM Plivački klub Plesna skupina Vivona Teniski klub DaMa Vularija Podbrest Sveti Križ Podbrest Prelog Čakovec Orehovica Čakovec Ivanovec Vularija Čakovec Čakovec Čakovec Sveti Križ Orehovica Orehovica Ivanovec Čakovec Čakovec Čakovec Ivanovec 75 . i 6. 11.00 (PN popodne) utorak i srijeda. UKLJUČENOST UČENIKA U IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI Naziv aktivnosti ili udruge Mjesto ostvarivanja programa DVD Vularija DVD Podbrest DVD Sveti Križ NK Budućnost NK Mladost NK Čakovec NK Croatia NK Meñimurje NK Mladost OK Mladost TK Franjo Punčec Škola str.30-12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful