You are on page 1of 7

Name  

Date  

FILIPINO 7-Q1 Score  

1. Ito ay pumapaksa sa hindi pangkaraniwang pangyaya i o tauhan tulad ng diyosa, mga anito,
diwata, engkantada, sirena, siyokoy, at iba pa. 
A Kuwento

B Kuwentong Bayan

C Epiko

D Alamat

2. Ang mga pangunahing karakter ng kuwentong ito ay ang mga hayop na nagsasalitang parang
tao.

A Kuwentong Bayan

B Alamat

C Pabula

D Epiko

3. Lahat ng nabanggit sa ibaba ay halimbawa ng kuwentong bayan MALIBAN sa isa.


A Si Ma iang Makiling

B Ang Bundok ng Kanlaon

C Si Usman, Ang Alipin

D Biag ni Lam-ang

4. Siya ang ama ng sinaunang pabula o ancient fable.


A Aesop

B Dr. Jose Rizal

C Manuel L. Quezon

D Balagtas
5. Ano ang itinuturo ng pabula para sa mambabasa?
A Mag-asal Hayop

B Kabutihang-asal

C Magsinungaling

D Kasamaan

6. Sa Kagubatan nangya i ang labanan. Tukuyin kung ano ang salitang may salungguhit.
A Tauhan

B Tagpuan

C Saglit na Kasiglahan

D Wakas

7. Ito ay ang pagbibigay-dahilan o paliwanag sa mga pangyaya i. 


A Sanhi/Cause

B Bunga/Effect

C Parehong A at B

D Wala sa nabanggit

8. Ang kinalabasan o resultang dulot ng naturang pangyaya i o ng sanhi.


A Sanhi/Cause

B Bunga/Effect

C Parehong A at B

D Wala sa nabanggit

9. Ang ____________ ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyaya i.


A Pang-abay

B Pang-ugnay

C Pangatnig

D Pangngalan

10. Ano ang dalawang u i ng Pang-angkop?


A na at ng

B nang at ng

C na at kung

D kung at ng
11. Lahat ng nabanggit sa ibaba ay halimbawa ng Pang-ukol MALIBAN sa isa.
A Ayon sa

B Laban kay

C ng

D tungkol kay

12. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng Pangatnig?


A at

B ng

C ayon sa

D tungkol kay

13. Alin sa mga sumusunod ang mga u i ng Pang-ugnay?


A Pang-angkop

B Pang-ukol

C Pangatnig

D Lahat ng nabanggit

14. Isang u i ng Pangungusap na Walang Paksa na nagpapahayag ng pagkamayroon o kawalan. 


A Eksistensyal

B Sambitla

C Pamanahon

D Modal

15. Isang u i ng Pangungusap na Walang Paksa na nangangahulugang gusto, nais, ibig, pwede,
maa i, dapat, o kailangan.

A Eksistensyal

B Pamanahon

C Modal

D Padamdam
16. Isang u i ng Pangungusap na Walang Paksa na nagpapahayag ng matinding damdamin ! .

A Pamanahon

B Padamdam

C Modal

D Eksitensyal

17. Isang u i ng Pangungusap na Walang Paksa na nagsasaad ng oras o u i ng panahon. Sa


English ito ay seasonal.
A Pamanahon

B Padamdam

C Modal

D Eksistensyal

18. Isang u i ng Pangungusap na Walang Paksa na iisahin o dadalawahing pantig na


nagpapahayag ng matinding damdamin.

A Modal

B Sambitla

C Temporal

D Padamdam

19. Isang u i ng Pangungusap na Walang Paksa na tinatawag ing vocative sa English.


A Po mulasyong Panlipunan

B Panawag

C Padamdam

D Sambitla

20. Isang u i ng Pangungusap na Walang Paksa na mga pagbati, pagbibigay-galang, at iba pang
nakagawian na sa lipunang Pilipino.

A Po mulasyong Panlipunan

B Panawag

C Padamdam

D Sambitla
21. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng Padamdam?
A May sunog!

B Opo.

C Magandang umaga.

D May bata.

22. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng Pamanahon?


A Huy!

B Walang pasok bukas.

C Maaa i ba?

D Wala pang nanonood

23. Ano ang dalawang u i ng Pangungusap na Pamanahon?


A Phenomenal

B Temporal

C Parehong A at B.

D Wala sa nabanggit.

24. Lahat ng nabnggit sa ibaba ay halimbawa ng pangungusap na Po mulasyong Panlipunan.


MALIBAN sa isa.
A Salamat po.

B Magandang buhay.

C Lunes ngayon.

D Magandang araw.

25. U i ng pangungusap na Pamanahon na nagsasaaad ng mga kalagayan o panahong


panandalian.

A Phenomenal

B Temporal

C Sambitla

D Panawag

26. Ang kuwentong-bayan ay nasa anyong Tuluyan.


T T ue

F False
27. Ang kuwentong-bayan ay naglalahad ng kaugalian at tradisyon ng lugar kung saan ito
lumaganap.
T T ue

F False

28. Ang kuwentong-bayan ay base sa totoong pangyaya i at kapupulutan ng maraming aral at


mensahe

T T ue

F False

29. Ang Pabula ay nagmula sa salitang g iyegong “Muzos” na ang ibig sabihin ay “Myth” o mito. 

T T ue

F False

30. Ang mga tauhan sa pabula ay mga bayani o superhero.


T T ue

F False

31. Si Aesop ang ama ng sinaunang Pabula.


T T ue

F False

32. Ang Sanhi/cause ay gumagamit ng mga salitang dahil sa, sapagkat, palibhasa, at kasi sa
pangungusap.
T T ue

F False

33. Ang Bunga/effect ay gumagamit ng mga salitang Kaya naman, Kung kaya, Bunga nito, Tuloy
sa pangungusap.

T T ue

F False
34. Ang pag-uugnay ng ibat’ ibang bahagi ng pagpapahayag ay mahalaga upang makita ang pag-
uugnayang namamagitan sa pangungusap o bahagi ng teksto. 
T T ue

F False

35. Ang aralin natin ngayon ay tungkol kay Jose Rizal. Ang salitang may salungguhit ay
halimbawa ng Pangatnig.
T T ue

F False

36. Anumang pangungusap o lipon ng mga salita na walang simuno at panag u i basta't may diwa
at mensaheng ipaabot ay maitutu ing na pangungusap na walang paksa.

T T ue

F False

37. Si Manuel L. Quezon ang tinatawag na Ama ng Wikang Pambansa. Ang salitang may
salungguhit ay halimbawa ng Pang-angkop.
T T ue

F False

38. Magbabasa ako ng aklat o manonood ako ng telebisyon. Ang salitang may salungguhit ay
halimbawa ng Pang-ukol.
T T ue

F False

39. Nakakuha siya ng trabaho dahil nakatapos siya ng pag-aaral. Ang pa iralang may salungguhit
ay halimbawa ng Sanhi/Cause.
T T ue

F False

40. Nais niyang magkaroon ng trabaho kaya gagawa siya ng paraan upang makapag-aral. Ang
pa iralang may salungguhit ay halimbawa ng Bunga/effect.
T T ue

F False