ARTIKEL MASALAH SOSIO-EMOSI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

NG Sen FaSandiyao Sebestian Fakulti PendidikanUniversiti Malaya Artikel ini mengupas pelbagai masalah sosio -emosi kanak-kanak pintar cerdas secara umum.Secara spesifik, artikel ini diharapkan dapat menyumbang ke arah penubuhan program kanak-kanak pintar cerdas dan perkembangan pendidikan golongan pintar cerdas, kerana aspek ini telahdiabaikan selama ini di negara kita. Objektif berkenaan mungkin hanya akan dapat dicapaisekiranya ada usaha -usaha yang berterusan dilakukan untuk meningkatkan kesedaran masyarakatmengenai masalah yang dihadapi oleh golongan kanak -kanak berkenaan. Idea yangdibincangkan adalah berdasarkan kajian literatur dan pengalaman penulis sendiri.Sebelum membincangkan apakah masalah -masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdas, lebih dahuiu kita perlu memahami siapakah kanak -kanak pintar cerdas. Menurut United States Office of Education, pintar cerdas adalah: ³Gifted and talented children are those identified by professionally q ualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance.These are children who require differentiated educational programs and servicesbeyond those normally provided by regular school programs in order to realizetheir contribution to self and society (Marland dlm Davis & Rimm, 1998, ms.18). ´Definisi di atas menekankan dua perkara: 1) kebolehan pencapaian kanak kanak pintarcerdas yang tinggi; dan 2) mereka memerlukan program pendidikan khas untuk mengembangkanpotensi yang ada pada mereka. Definisi tersebut akan menjadi lebih jelas jika kita bandingkandengan definisi kanak -kanak terencat akal berikut:³Istilah 'kerencatan akal' membawa berlainan erti kepada berlainan orang. Bagisesetengah orang, istilah ini merujuk kepada kanak -kanak yang terhalang atautercacat perkembangan mentalnya, menyebabkan pembelajaran di sekolah dan/ atau pengubahsuaian sosialnya terjejas Definisi di atas menggariskan dua perkara penting: 1) kecerdasan yang amat rendahberbanding dengan kecerdasan purata; dan 2) masalah penyesuaian diri (dalam masyarakat danprogram sekolah biasa). Dengan membandingkan dua definisi berkenaan, jelas menunjukkankepada kita bahawa majoriti kanak -kanak pintar cerdas dan kanak-kanak terencat akalmenghadapi masalah menyesuaikan d iri di sekolah biasa. Oleh itu, mereka memerlukanpendidikan khas. Bagaimana pun, bagi definisi kanak-kanak pintar cerdas, masalah penyesuaiansosial kanak -kanak tersebut tidak dianggap ciri penting yang membezakan mereka dengankanak -kanak biasa.

lebih -lebih lagi bagi kanak-kanak pintar cerdas. kelebihan ini menimbulkanpula beberapa masalah lain dalam hidup mereka. artikel ini memberifokus terhadap masalah sosio-emosi mereka. masalah merekamungkin tidak difahami dan tidak dipedulikan oleh orang ramai. masalah kemahiran bersosial. diskriminasi terhadap golongan ini.Ka nak-kanak pintar cerdas adalah golongan yang mana kebolehan mental mereka jauhlebih tinggi daripada rakan sebaya mereka. iaitu bertujuan mengenal pastidan memahami kanak-kanak pintar cerdas dari aspek masalah penyesuaian diri mereka. keupayaan yang tidak seimbang.Bagaimana pun. persoalan ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh masyarakat dan parapendidik. 2003). Oleh itu. Apatahlagi. para pendidik dan pihak-pihak yang terlibat diKementerian Pelajaran Malaysia mengenai keistimewaan mereka. danmasalah mengembangkan potensi. masalah keluarga. fobia. Pada mnasa yang sama. masalah tidak dapatmenyesuaikan diri dengan sistem persekitaran. Perbincangan ini diharap akan dapat memberikefahaman yang jelas kepada ibu bapa. Kanak-kanak pintar cerdas sememangnya memperlihatkan kelebihan intelek yangluar biasa berbanding rakan sebaya mereka. Sebagai golongan minoriti. dan pandangan orang lain terhadap merekamenyebabkan masalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. faktor persekitaran seperti masalahkomunikasi. artikel ini menyarankan sebaliknya. lnipenting untuk memastikan mereka dapat mengembangkan semua potensi yang ada pada mereka. sukar bagi kita untuk menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintarcerdas dengan kecerdasan emosi mereka (Woitaszewski. Oleh kerana itu.Perbezaan setiap individu adalah anugerah Tuhan. Pada masa yang sama. . Perbezaanini menimbulkan beberapa konflik dalam hidup mereka. Masalah berkenaan sebenarnyaberpunca daripada sifat unik yang ada pada diri mereka.Oleh itu. Keadaan ini berlaku kerana keperluan dan motivas imereka berbeza disebabkan perkembangan kebolehan mental mereka jauh lebih maju. Antara kekangan kajian iniadalah Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) dijadikan sebagai pengukur k ejayaan pelajar. Oleh kerana itu mereka tidak dapat memanfaatkansepenuhnya sistem pendidikan sedia ada.perkembangan nilai/moral. konsep kendiri. artikel ini jugabertujuan untuk membantu kanak -kanak tersebut mengatasi masalah yang mereka hadapi. Antaranya.

Apakah langkah -langkah yang perlu diambil untuk membantu mereka? Apakah faktorresiliensi bagi kanak -kanak ini untuk menghadapi cabaran ini?Biasanya. kita perlu merenung beberapa isu pent ing berikutyang sukar untuk diatasi dalam pendidikan pintar cerdas:1. Joshua memperoleh pengukuhanpositif (reaksi kawan -kawan yang marah kepadanya) daripada perbuatannya. semakin tinggi tahap kecerdasan seseorang maka semakin tinggilah keperluankaunsel ing yang patut diberikan kepadanya (Davis & Rimm." Berdasarkan senario tersebut. Denganmemiliki kepintaran berbahasa yang tinggi. Joshua pun menjadi seorang yang sinis kerana sering merasa tidak puashati. beliau sering menimbulkan kebencian rakan sekelas yang dua tahun lebih tua darinya.Cirl-ciri Istimewa dan Masalah Pelajar Pintar Cerdas Bayangkan senario ini: "Joshua yang dianggap pintar cerdas oleh gurunya sebaliknya menjadipunca tekanan kepada gurunya. Adakah biasanya pelajar yang tinggi tahap kecerdasannya memiliki kelemahan dalamkemahiran bersosial? Apakah punca masalah mereka?3.Sepertimana yang kita fahami. Mengapa kanak -kanak pintar cerdas dikatakan tidak disenangi oleh orang lain?2. Bagaimana pun. 1998). selain itu beliau jugamerupakan suatu cabaran bagi gurunya . Dalam aspek sosial dan tingkahlaku. Guru mencabarnya supaya menjadi pelajar yang paling berjay adi dalam kelas tetapi kesannya tidak seperti yang diharapkan. Perkaraini akan lebih jelas apabila diru juk kepada teori behaviorisme. Joshua telah menggunakan kelebihan tersebut untuk mengejek kawan -kawannya dengan tujuan untuk memuaskan hatinya. Joshua pun membalas dendam dengan meng ejek apasahaja usaha yang dilakukan oleh kawan-kawannya selain menunjuk-nunjuk kebolehannya. .yang tidak ada pengalaman dan kemahiran mengajarkanak -kanak sepertinya. penerimaan sosial dan penghargaan adalah keperluan asasmanusia. Oleh kerana itu. Berdasarkan senario ini. cara yang dilakukan oleh Joshua telah mendatangkan lebih banyak kesan negatif daripada kesan positif. Joshua tidak disenangi kawan -kawannya di sekolah. Cara Joshua tersebut sememangnya akan dapat menarik perhatian tetapi kawan kawannya di sekolah telah mengasingkan diri daripadanya. Joshua terbawa -bawa sikapburuknya itu sehingga beliau sukar untuk mengambil pengajaran dari pada sikap tersebut.Mereka telah tidak mempedulikannya. KelakuanJoshua tersebut tidak membantunya mendapat persahabatan sejati.Keadaan ini berlaku kerana beliau amat berbeza daripada kawan kawannya. Joshua suka menyakiti hati kawan-kawannya dan juga bersikap sukamenunjuknunjuk untuk mendapat perhatian dan penghargaan daripada orang lain.

seseorang individu yang menghadapi tekanansosial yang sangat serius tidak mungkin dapat menumpukan perhatiannya kepada usaha -usahauntuk memajukan masyarakat.Kanak-kanak pintar cerdasadalah satu golongan yang heterogeneous. Mereka yang lebih tinggi tahap kecerdasannyaberbanding kanak -kanak lain menghadapi masalah penyesuaian diri berbanding kanak -kanak lain(Bee. mengelak bergaul dengan orang lain. dan meninggalkan keperluan sosialnya(Chan. . fungsi pendidikanadalah untuk mengembangkan potensi yang ada pa da setiap pelajar selain memenuhi keperluan setiap individu pelajar untuk berkembang. 2003). Masalah sosial yang sangat serius memberi impak buruk kepadakesejahteraan hidup seseorang individu. 1999). Sebagaimana yang kita fahami. RUMUSAN Sosial adalah sebahagian daripada keperluan asas manusia dan juga suatu aspek penting dalamkehidupan bermasyarakat.Jelas sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan pintar cerdas dewasa iniadalah berpunca daripada dua faktor utama iaitu: 1) keistimewaan yang ada pada diri mereka. Oleh itu. kanak-kanak jenis ini mungkin menggunakan pelbagai strategi termasuk: menafikankecerdasan mereka. jika anda adalah seorang yangbersikap mengharapkan sesuatu hasil kerja yang dilakukan adalah tinggi (kerja yang lakukanmemperoleh hasil yang maksimum) dan anda juga seorang yang menghargai kesungguhan. Ketika b erdepan dengan masalah perbezaantersebut. Contohnya. andaakan merasa janggal ketika berada dalam sebuah organisasi di mana budaya anggota -anggotaorganisasi tersebut bercanggah dengan sikap anda. Keadaan ini membawa kepada satu masalah sosial/pendidikan iaitu:Golongan pintar cerdas juga adalah golongan yang berpotensi memberi sumbangan besar kepadakemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

(1992). A. R.. (1999).) . Roeper Review.Leyden. & Stormont. (2002). & Gallagher. Program pendidikan pelajar pintar cerdas: Teori dan praktik . L. 24 (3).Chua.Gallagher. B.. Zentall. A. A. 22 (1). & Koh. Teaching the gifted child (4th ed. 207-247.) Boston. Hall. M. C.Chan. Intellectually superior children and behavioral problemsand competence. The growing child: An applied approach (2nd ed. M. & Rimm.Nik Azis Nik Pa (1990). New York: Longman. S. Grskovic. . H.409. B. J. Emotional and socialcharacteristics of boys with ADHD and giftedness: A comparative case stud y. 32 (6). S. (2003).. Dimensions of emotional intelligence and their relationships with social coping amonggifted adolescents in Hong Kong.Gallucci. 18-21..Woitaszewski. MA:Allyn.Clark. Supporting the child with exceptional ability (2nd ed.) . S. Education of the gifted and talented (4th ed. London: Fulton. Journal for theEducation of the Gifted. S. Recent dissertation research in gifted studies: The contribution of emotionalintelligence to the social and academic success of gifted adolescents. (1998). Petaling Jaya: PustakaIslam..) London: Fulton. (2003). Educating the gifted and talented: Resource issues and processes for teachers(2nd ed. Middleton. Journal of Youth and Adolescence. S. G..Moon. A. N. & Kline. Kuala & Callow. (1994). MA: Allyn. W. S. S.RUJUKAN Bee. Pendidikan khas dan Lumpur:DBP. A. G. T. T.) Boston..Davis. A. T. (2001). pendidikan pemulihan: Bacaan asa s.... J. D. (1999). (1998).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful