Tehnička dijagnostika Seminarski rad

SADRŽAJ
1.0 2.0

Uvod Trakasti transporteri
2.1

3 4 5 5 5 6 6 7 8 10 11 11 12 14 15 16

Elementi trakastih transportera

3.0

Vibracija kao parametar tehničkog stanja sistema
3.1 3.2 3.3 3.4

Opšta svosjtva Uzročnici nastanka vibracija Karakteristike vibracija Nivo komleksnih vibracija(složene vibracije)

4.0

Metodologija mjerenja i analiza vibracija
4.1 4.2

Granične vrijednosti Mjerne tačke

5.0

Analiza vibracija 5.1 Prikupljanje podataka

6.0 7.0 8.0

Zaključak Literatura Prilozi

1

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

REZIME
U ovom seminarskom radu prikazan je postupak kontrole vibracija kod trakastog transportera.Postupak se sastoji od : -

Odabira parametara Mjernih tačaka Odabira mjernih instrumenata Prikaz rezultata mjerenja te upoređivanje sa graničnim vrijednostima

-

2

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

KONTROLA POVIŠENIH VIBRACIJA KOD TRAKASTOG TRANSPORTERA 1.0 Uvod
Trakasti transporteri bitan su faktor u današnjoj industriji. Koriste se za transport materijala iz jednog procesa u drugi, u saradnji sa ražličitom transportnom I strojnom opremom. Važnost trakastih transportera češto je zanemarena jer se oni uobičajeno promatraju kao dio opreme koji ne stvara probleme i koji radi dugo vremena bez kvara. Kao i svaki drugi tehnički sistem, on se sastoji iz nekoliko dijelova. Najčešće su to pogonski elemenat – elektromotor, reduktor, odgovarajuće spojnice i osovine i naravno sama transportna traka. Kao takav tehnički sistem je izuzetno funkcionalan i rasproširen. Koristi se u svim granama privrede, najčešće u energetskom sektoru gde je najviše zastupljen. Ali, da bi naš trakasati transporter uopšte funkcionisao i vršio ispravno svoj zadatak, on mora biti ispravan, tj u radnom stanju. Jedna od najboljih metoda utvrđivanja stanja našeg tehničkog sistema jeste kontrolom vibracija na našim mjernim tačkama.Ipak, prije samog mjerenja vibracija potrebno je sprovesti čitavu pripremu, upoznat se detaljno sa datim tehničkim sistemom, određivanje mjernih tačaka, graničnih vrijednosti...

Slika 1. Najraniji primitivni trakasti transporter (lijevo), savremeni trakasti transporter (desno) U ovom seminarskom radu govorit ćemo o:
-

Nameni trakstih transportera Elementima trakstih transportera Vibracijama kod pogonskog dijela trakastih transportera Postupak mjerenja vibracija kod traksatih transportera
3

-

-

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

-

Dijagnosticiranju stanja tehničkog sistema

2.0 Trakasti transporteri
Transporteri sa trakom opšte namene prenose materijal ili komadnu robu na horizontalnim ili malo nagnutim trakama koje su ujedno nosivi i vučni delovi transportera. Izvode se kao stacionarni, prenosivi ili prevozni. Trakasti transporteri imaju široku i raznovrsnu primenu u rudnicima, metalurškoj i hemijskoj industriji, na građevinskim i zemljanim gradilištima, u prehrambenoj industriji, poljoprivredi, skladištima i prometu gde dolazi u obzir i prenošenje komadne robe kao što su vreće, sanduci, paketi i slično. U industriji se upotrebljavaju i kao radna podloga – Trakasti transporteri služe za male protoke masa i kratke udaljenosti, te za velike protoke ( 40000 t/h ) i velike daljine prenosa ( 100 km ). Dugi su do 500 m, ređe do 5 000 m i više. Osnovna šema trakastog transportera prikazana je na slici 1.

Slika 2. Osnovni elementi tranportera sa trakom

-

1.Gornja (radna, noseća) strana trake; 2. Donja (povratna), strana trake; 3. Valjci koji nose traku; 4. Valjc na mestu nasipanja (utovara) materijala; 5. Pogonski doboš; 6. Zatezni doboš; 7. Zatezni teg;

-

4

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

-

8. Utovarni koš; 9. Istovar materijala (preko čela transportera);

Osnovni i najvažniji deo transportera sa trakom je beskrajna gumirana traka koja služi kao nosač tereta i vučno sredstvo. Traka se vodi preko najmanje dva valjka, jednog pogonskog i drugog zateznog, koji su postavljeni na krajeve noseće strukture. Njihovo osno rastojanje definiše transportnu udaljenost. Radna opterećenja i povratna ne opterećenja grana trake, oslanjaju se na određeni broj, duž trake pravilno raspoređenih nosećih valjaka. Pogonsku stanicu koja se sastoji od pogonskog motora, reduktora, pogonskog valjka – doboša, elementa za zatezanje i skupa nosećih valjaka objedinjuju noseću strukturu u obliku rešetkaste metalne konstrukcije. Ta struktura može biti stabilna – nepokretna, mobilna - pokretna, ili prenosiva. 2.1 Elementi Trakastih transportera Traka je osnovni i najodgovorniji element transportera. Traka treba da bude : a) Gipka b) Da ima dovoljnu jačinu c) Da je otporna na habanje i udare Traka je najvažniji i najčešće najskuplji deo trakastog transportera. Traka može biti od tekstila, gume ili polimernih materijala s ulošcima kao vučnim elementima (transporter s mekom trakom), od žičanog pletiva ( transporter sa žičanom trakom ) ili od čeličnog lima (transporter s čeličnom trakom). Posebni vrste trakastih transportera jesu transporteri s čeličnom trakom i sa žičanom trakom. Transporteri sa čeličnom trakom imaju beskonačnu valjanu čeličnu traku kao nosivi i vučni deo. Doboši trakastih transportera – prestavljaju dio pogonskog sistema, odnosno predaju mehaničku energiju sa elektromotora na traku. Razlikujemo: Pogonske, prevojne, zatezne i otklonske doboše. Pogonski mehanizam trakastih transportera sastoji se od motora, reduktora i pogonskog bubnja. Kao pogonski motori služe kavezni asinhroni motori s reduktorom i spojnicom za pokretanje ili kolutni asinhroni motori. Motor i reduktor vezani su na pogonski bubanj sa strane ili su ugrađeni u pogonski bubanj te se sila trenjem prenosi s pogonskog bubnja na traku. Za kratke trake najčešći je pogon s jednim bubnjem, koji može biti smješten uz glavu ili na kraju.

5

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

3.0 Vibracija kao parametar tehničkog stanja sistema
3.1 Opšta svojstva U posljednje vrijeme razvijena je potpuno nova tehnologija mjerenja vibracija koje zbog svog generisanog sadržaja predstavljaju jedan od najznačajnijih pokazatelja sveukupnog dinamičkog stanja mašine kao sistema, ili pojedinih njenih sastavnih dijelova.Uz pomoć vibracija moze se pratiti stanje velikog broja tehničkih sistema. Pod mehaničkim vibracijama, u opštem slucaju,podrazumjevamo oscilatorno kretanje krutog tijela u odnosu na njegov ravnotežni položa.Uzorčnik kretanja je poremećajna prinudna sila koja po svojoj prirodi može biti determisana ili slučajna.Slobodnim vibracijama nazivamo periodično kretanje koje tijelo izvodi po prestanku djelovanja poremećajne sile.U svim slučajevima opšti karakter kretanja može se izraziti harmonijskom vremenskom funkcijom,a kao osnovni parametri za njenu idetfikaciju može se uzeti, alternativno i jedna od veličina kao što su amplituda pomjeranja,njegova brzina, odnosno ubrzanje. 3.2 Uzročnici nastanka vibracija S obzirom na karakter i prirodu vibracija mehaničke vibracije su, u opštem slučaju podijeljene na dvije grupe:prinudne i sopstvene. Lista potencijalnih poremećenih uzročnika vibracija može biti: Neuravnoteženost masa rotacionih dijelova sistema Nedovoljna dinamička krutost kućišta i temelja sistema Poremećaj centričnosti spojnice i ležaja Ugib vratila Pohabani,ekscentrični ili oštećeni zupčanici Loši pogonski kaiševi i lanci Neispravni kotrljajući ležajevi Odstupanja obrtnog momenta Elektromagnetne sile Aerodinamičke sile Nejednak zazor između rotora i statora motora Olabavljenost spojeva

Svaki uzrok vibracija ima svoje karakteristike.
6

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

Prinudne vibracije su posljedica djelovanja dinamičkih sila,koje se unutar sistema mijenjaju po pravcu ili veličini. Sopstvene vibracije su funkcija različitih konstanti mehaničkog sistema.Za razliku od prinudnih vibracija koje prestaju po djelovanju poremećajne sile,na sopstvene vibracije je moguće djelovati preko izmjene konstrukcionih parametara sistema.

3.3 Karakteristike vibracija Osnovne karakteristike koje identifikuju vibracije jesu: Frekvencija vibracija Amplituda vibracija Brzina vibracija Ubrzanje vibracija

Stvarni sadržaj karakteristika je u činjenici da se one koriste za detekciju i opisivanje neželjenog ponašanja sastavnih dijelova sistema. Frekvencija vibracija pomaže nam da identifikujemo koji je dio sistema neispravan i ukazuje na vrstu problema.Dobijene vibracije imaće frekvenciju koja zavisi od brzine rotiranja dijela sistema koji je neispravan ili ima smetnje.Razne smetnje na sastavnim dijelovima sistema uzrokuju frekvencije vibracija.To omogućava da identifikujemo prirodu problema. Karakteristike pomjeranja,brzine i ubrzanja mjere se radi utvrđivanja veličine vibracija.Sa gledišta rada sastavnog dijela i sistema,ampituda vibracija predstavlja indikator koji se koristi za utvrđivanje koliko je dobar ili loš nijhov rad.Brzina vibracija predstavlja najbolji indikator stanja sistema ili dijela sistema. 3.4 Nivo kompleksnih vibracija(složenih vibracija) Vibracije sastavnih dijelova sistema su kompleksne i sastoje se od više frekvencija.Uglavnom,ukupno ili totalno pomjeranje biće zbor svih pojedinačnih vibracija.Tamo gdje je vibracija kompleksna,da bismo primjenili pomjeranje na dijagramu nivoa vibracija,treba najprije utvrditi pojedinačna pomjeranja i njihove frekvencije.To se vrši pomoću analizera vibracija sa podesivi filterom. Signal vibracija snimljen na nekom karakterističnom mjernom mjestu mašine jeste suma velikog broja manje ili više izraženih individualnih izvora i po pravilu,sadrži u sebi dosta kompleksnog sadržaja.Pod pretpostavkom da su amplitude 4 osnovne vibracije identične(A1=A2=A3=A4=Ai) (Slika ),a frekvencije međusobno dosta različite : debalans (1 x n),olabavljenost (2 x n),oštećenost zupčanika (r x n),oštećenost kotrljajućeg ležaja (s x n) – ukupna amplituda složenog signala,biće jednaka 4A.Ovakav model prostog sabiranja nije
7

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

moguć za složenije slučajeve koji se u praksi svakodnevno sreću (n-broj obrtaja,r-broj zuba zupčanika i s- broj kuglica u ležaju).

Slika3 . Primjer generisanja složenih vibracija Mjerena ubrzanja vibracija tjesno su povezana sa inercionim silama koje djeluju na sistem,pri čemu se mogu javiti relativno velike sile pri visokim frekvencijama,mada pomjeranje i brzina vibracija mogu da budu mali.Prekojerna sila može rezultirati u prekidu podmazivanja a zatim može doći do oštećenja površine ležaja.Uglavnom,mjerenja ubrzanja vibracija se preporučuju za frekvencije vibracija iznad 60000 ciklusa u minuti, mada se mogu korstiti i mjerenja brzina. Pored toga,pri ocjenjivanu nivoa vibracija treba mjeriti i fazu,koja omogućije primjenu pogodnijeg načina za upoređivanje jednog kretanja sa drugim.Upoređivanjem relativnog kretanja dva ili više dijelova sistema,često je bitno kod dijagnosticiranja specifičnih neispravnosti na sastavnim dijelovima sistema. Mjerenje faze je važno i za balansiranje mase.Ako je problem dijela ili sistema debalans pri čemu se može mjeriti faza,onda možemo u tom slučaju izvršiti balansiranje dijela.Naš cilj je da upotrebimo kontrolu vibracija,radi detekcije,odnosno otkrivanja smetnji u njihovoj radnoj fazi da bi se planiralo njihovo otklanjanje.Nije cilj da se odredi koliki nivo vibracija sistem ili dio sistema može da izdrži prije nego otkaže,već da se postigne odgovarajuća opomena u pogledu smetnji,tako da se one mogu eliminisati prije otkazivanja sistema.Apsolutne tolerancije vibracija ili granice za bilo koji dio sistema nisu moguće.Analiza neispravnosti i otkazivanje je prilično kompleksna da bi takve granice mogle da postoje.Iskustvo specijalista za vibracije može pomoći za dobijanje izvjesnih realnih smjernica.Prilkom utvrđivanja prihvatljivih nivoa vibracija sistema,treba razmotriti iskustvo i činioce kao što su:bezbjednost,troškovi otklanjanja neispravnosti,troškovi usljed zastoja u proizvodnji,važnost sistema u tehnološkom lancu proizvodnje i drugo.

8

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

4.0 Metodologija mjerenja i analiza vibracija
Mjerenje vibracija na pogonskim dijelovima okretanja bagera PH 2300, sa instrumentom Portable Balacing set PBS-380, sa sljedećim tehničkim karakteristikama: Vibracijska osjetila: -Piezoelektrična br. 8002 i 8108 -Osjetljivost: 9,78 mV/ms-2 i 9,43 mV/ms-2 -Rezonantna frekvencija: 15 KHz -Radna temperatura Tmin/Tmax: -35°C/150°C -Poprečna osjetljivost: 3,3%;2,6% -Masa: 60 gr. Tačnost: 10% u skladu sa DIN 45666 Donja granična frekvencija: 1Hz; 10Hz Konverzija: brza ,spora Mjerne veličine: Vibracijsko ubrzanje,vibracijska brzina i vibracijski pomak(vršno i efektivno) Frekvencijsko područje Analize vibracija: 1Hz do 1000Hz (1Hz-10Hz,10Hz-100Hz, i 100Hz-1000Hz) Postotna širina analize vibracija: 23%, 10%, 6%, 3% i 1,5% Režim rada pri frekvencijskoj analizi vibracija: Manuel Napajanje: Akumulatorsko,NiCd baterije.

Slika 4. PBS-380
9

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

Sve mašine u toku rada proizvode vibracije i iste su prateća pojava koja se javlja pri eksploataciji.Mehaničke vibracije koje najčešće okružuju čovjeka leže u opsegu 1-200 Hz.Njihova potpuna eliminacija je nemoguća, a moguće je iste svesti na granicu definisanih od strane proizvođača,odnosno svjetskih usvojenih standarda i normi: -VDI 2056, Mjerila za ocjenu vibracija strojeva-preporuke -DIN 45.665 i DIN 45.666 standard -ISO 2372, 2373, 2954 standard -E 90-100, Francuske norme Usljed velikog nivoa pomaka, brzine i ubrzanja vibracija uzrokuju: -buku u industrijskim i drugim pogonima. -brzo i nekontrolisano habanje vitalnih dijelova mašina, transportnih i pretovarnih sistema i niz drugih uređaja. -djelimično ili potpuno oštećenje industrijskih i drugih građevinskih objekata. -profesionalna oboljenja koja se javljaju kao posljedica izloženosti i dejstva vibracija na čovjeka. Mehaničke vibracije nastaju iz različitih uzroka kao što su: nestabilnost mehaničih sistema, promjena pravca kretanja mašine, mehaničkog sistema ili elemenata, gravitacioni transport materijala-udari materijala u zidove transportnog sistema i dr. Nekorisne vibracije kao nepoželjne pojave u odvijanju mehaničkih procesa mogu da izazovu velika oštećenja, počev od samog objekta, preko mašina i uređaja, pa do građevinskih konstrukcija i objekata. Najveći dio vibracija je uzrokovan mehaničkim defektom strojeva i ovisi o njegovim mehaničkim karakteristikama. Postoje međutim i vibracije koje su uzrokovane hidrauličnim, aerodinamičkim i elektromagnetnim fenomenima.Često se različiti uzroci poklapaju i tvore vibracije složenih zakonitosti. 4.1 Granične vrijednosti Mjerila za ocjenu vibracija strojeva po VDI 2056 – preporuke svrstane u šest grupa i to: Grupa K Neki transmisijski dijelovi pogonskih i radnih strojeva koji su čvrsto povezane sa cjelinom stroja, naročito serijski elektromotor snage do 15 KW. Grupa M Srednji strojevi, naročito elektromotori snage 15 do 75 KW bez posebnih fundamenata. Pored njih čvrsto postavljeni transmisijski dijelovi i strojevi (do 300 KW) sa samim obrtnim dijelovima na posebnim fundamentim dijelovima.

10

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

Grupa G Veći strojevi postavljeni na stabilni, krutim ili teškim fundamentima, veći pogonski radni strojevi sa samo obrtnim masama.

Tabela 1. Kriterijum za ocjenu vibracija (po VDI 2056) 4.2 Mjerne tačke Mjerne tačke pri mjerenju datog tehničkog sistema trebaju biti pažljivo odabrane. Najčešće su to na ulazu i izlazu iz mašinskog sklopa (elektromotor, reduktor, itd). U tehničkom sistemu koji se sastoji iz elektromotora, reduktora, i predajnika snage (pogonski doboš) imamo npr. sedam tačaka mjerenja, i to na ulazu i izlazu svakog elementa.

Slika 5. Šematski prikaz mjernih tačaka

5.0 Analiza vibracija

11

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

U signalu vibracija snimljenom na povrsini mašinskog djela (sklopa) prisutni su tragovi mnogih individualnih signala generisanih na mjestima neželjenog transformisanja djela korisne energije u energiju vibriranja. Radi identifikovanja takvih izvora nije dovoljno izvoditi samo upoređivanje ukupnog nivoa vibracije, već treba izvesti pažljivo rasčlanjivanje na sastavne djelove i procjeniti parcijalan udio svakog djela. Postupak frekventnog razlučivanja naziva se frekventna analiza, a kao njen krajnji rezultat dobija se pomenuti frekventni spektar. To se postiže filtriranjem signala vremenskog zapisa vibracija u instrumentu zvanom analizer. Potpunije analize izvode se uvjek u laboratorijskim uslovima, korisćenjem kvalitetnih analizera koji imaju velike mogućnosti amplitudne modifikacije i frekventne transformacije. Obrada signala najčešće se izvodi analognim putem. U poslednje vrijeme sve konkretniji je digitalni postupak. Snadbjeveni brzim procesorima, ovakvi analizeri nude širok izbor funkcija u analizi dinamičkih pojava u sva tri korišćena domena: amplitudnom, vremenskom i frekventnom. Vremenski domen, baziran na opservaciji vremenskih funkcija, iako tradicionalan metod krajnje je nepodesan za razmatranje složenijih pojava. Snimljeni signal obično se sastoji od velikog broja individualnih komponenti koje djeluju istovremeno, a čije je parcijalne uticaje veoma teško odrediti kako po amplitudi, tako i po frekvenciji. Frekventna analiza je postupak kojim se složena vremenska funkcija razlaže na pojedinačne frekventne komponente i može se smatrati kamenom temeljcem u razvoju i primjeni dijagnostičkih metoda. Prezentacija snimljenog signala u frekventnom domenu naziva se spektrom snage i, u stvari, predstavlja razloženu energiju po frekventnoj osi. Snimljeni spektar je sinteza kompleksnog dinamičkog stanja, ukljucujući geometrijsku tačnost i kvalitet montaže. Matematička interpretacija ove tehnike postavljena je na bazi Furijeove transformacije.Analiza vibracija vrši se kada periodične kontrole ukupnih vibracija ili buke na tehničkim sistemima otkrivaju njihovo značajno povećanje. Ova analiza treba, takođe da se izvrši na početku izvođenja programa održavanja prema stanju, kako bi se utvrdiIo tehničko stanje sistema. Postupak analize maze se podjeliti u dvije faze: - prikupljanje podataka - interpretacija i obrada podataka (upoređivanje registrovanih podataka sa baznim podacima o stanju sastavnih djelova ili sistema). 5.1 Prikupljanje podataka Nivo upotrebljivosti izmjerenih rezultata umnogome zavisi od obima preduzetih pripremnih aktivnosti i sprovedene metodologije mejrenja. Izbor reprezentne veličine stanja, izbor broja i rasporeda mjernih mesta, izbor konfiguracije mjerne opreme zadovoljavajućeg frekventnog i dinamičkog dijapazona izbor filtera optimalnih karakteristika - sarno su neki od najznačajnih elemenata veoma značajnog procesa pripreme. Danas skoro svaki mjerni instrument ima mogućnost izražavanja amplitude, preko neke od fizičkih veličina stanja: pomjeraj, brzina, ubrzanje. Ove veličine ne mogu biti generalno preporučene, već izbor svake veličine zavisi ad slučaja do slučaja. Ipak, najviše je u upotrebi brzina vibracija, s obzirom da u sebi istovremeno sadrži Iinearnu mjeru amplitude i frekvencije Filteri mogu da propuštaju sarno one djelove signala koji su sadržani u uskom frekventnom području. Oni mogu imati veoma različite karakteristike, a izbor filtera zavisi od unaprijed postavljenih ciljeva. Analizirani signal na instrumentu za registrovanje moze biti prezentiran na linearnoj i logaritamskoj skali. Linearni izlaz je pogodan za signale sa dominantnim niskofrekventnim komponentama, a logaritamski podjednako dobro ističe sve komponente po cjeloj
12

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

frekventnoj osi, sto je od značaja kod signala zvuka i visokofrekventnih vibracija. Za uprošćavanje registrovanih i analitičkih podataka može se koristiti»izveštaj mjerenja vibracija i buke« (sl. 9.12). Za složene sisteme crtaju se"dijagrami trenda« (sl. 9.13). Pored informacija koje su potrebne za označavanje (skica) sistema i položaja davaoca i mikrofona, treba obuhvatiti dodatne informacije kao što su: podaci o ozubljenju, broj lopatica ventilatora, broj krilaca na radnom kolu pumpe i dr. Ponekad je potreno prikazati i položaj cjevovoda, kanala zidova zgrade i sl. Kod uslova ispitivanja treba obuhvatiti: brzinu, opterećenja, temperaturu, protok itd. Mjerenje i registrovanje ukupne amplitude ili amplitude "bez filtera« i-mjerenje preovlađajuće frekvencije treba obaviti u svakoj mjernoj tački. Amplitude mjerene bez filtra i vrijednosti frekvencije korisne su iz više razloga. Prvo, vrijednost amplitude ukazuje na to koliki je problem. Drugo, vrijednosti dominantne frekvencije mogu da usmjere našu pažnju na sam izvor problema i veoma često omogućavaju otkrivanje frekvencije vibracija i buke, koje nismo očekivali da ćemo naći. Međutim, zaključci o prirodi problema ne mogu se donjeti sarno na osnovu vrijednosti dobijenih bez filtra. Mora se izvrsiti detaljna analiza vibracija ili buke sa podesivim filtrom pre donošenja konačne odluke.

13

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

Tabela 2. Izvještaj o kontroli nivoa vibracija

14

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

6.0 Zaključak
Trakasti transporteri koriste se kao sastavni dijelovi u automatskoj distribuciji i skladištenju, u kombinaciji s računalno upravljivim sistemima paleta. Trakasti transporteri smatraju se sistemima koji štede radnu snagu jer omogućavaju da se velike količine materijala brzo pomiču kroz proces, što omogućuje da preduzeća otpremaju ili dobivaju veće količine materijala uz manji skladišni prostor i niže troškove rada. U toku rada transporteri su izloženi različitim mehaničkim opterećenjima.Kao posljedica tih opterećenja jesu povišene vibracije,koje nepovoljno utiču na ispravno funkcionisanje transportera.Na osnovu provedenih mjerenja utvrdimo stanje sistema.U našem sljucaju mejrimo nivo vibracija te dobivene rezultate uporedimo sa graničnim vrijednostima. Ako su dobiveni rezultati prelaze granične vrijednosti zakljucujemo da treba aktivirati sistem održavanja,te provjeriti ispravnost dijelova sistema.

15

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

7.0 Literatura
1. 2. 3. Ž.Adamavić:„Tehnička dijagnostika‟,1998. Godine Seminarski rad,Univerzitet u kragujevcu,tehnički fakultet Čačak,2003 godine Internet

.

16

Tehnička dijagnostika Seminarski rad

8.0 Prilozi
8.1 Popis slika Slika 1. Najraniji primitivni trakasti transporter (lijevo), savremeni trakasti transporter (desno) Slika 2. Osnovni elementi tranportera sa trakom Slika 3. Primjer generisanja složenih vibracija Slika 4. . PBS-380 Slika 5. Šematski prikaz mjernih tačaka 8.2 Popis tabela Tabela 1. Kriterijum za ocjenu vibracija (po VDI 2056) Tabela 2. Izvještaj o kontroli nivoa vibracija 10 13 3 4 7 9 11

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful