Finnish Language from Lea Learnlangs.

net

Basi Phrases Basic
Good day. Hyvää päivää. (HUU-vaa PIGH a PIGH-vaa) Hello (informal) Moi (MOI), Hei (HAY), Terve (TEHR-veh) How are you? Mitä kuuluu? (MEE-ta KOO-loo?) Fine, thank you. Kiitos, hyvää. (KEE-toss, HUU s, HUU-vaa) What is your name? Mikä sinun nimesi on? (MEE MEE-ka SEE-noon NEE-meh-see ohn?) My name is ______ . Nimeni on ______ . (NEE-meh meh-nee ohn _____ .)
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Nice to meet you. Hauska tavata. (HOWS-kah TAH-vah-tah) Please. Ole hyvä. (OH-leh HUU-va) Thank you. Kiitos. (KEE-tohss) You're welcome. Ole hyvä or Ei kestä. (OH-lay HUU-va or AY KEHSS-ta) Yes. Kyllä (KUUL-la), Joo (yoh) No. Ei. (ay) Excuse me. (getting attention) Anteeksi. (AHN-tehk-see) Excuse me. (begging pardon) Anteeksi. (AHN-tehk-see) I'm sorry. Anteeksi. (AHN-tehk-see) Goodbye. Näkemiin. (NAK-eh-meen.) Goodbye (informal) Hei hei. (HAY-hay) I can't speak Finnish. En puhu suomea. (EN POO-hoo SOO-oh-meh-ah)
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Do you speak English? Puhutko englantia? (POO-hoot-koh EHNG-lahn-tee-ah?) Is there someone here who speaks English? Puhuuko kukaan täällä englantia? (POO-hoo-koh KOO-kahn TAAL-la EHNG-lahntee-ah?) Help! Apua! (AH-poo-ah!) Look out! Varo! (VAH-roh!) Good morning. Hyvää huomenta. (HUU-vaa HOO-oh-mehn-tah) Good evening. Hyvää iltaa. (HUU-vaa EEL-tah) Good night. Hyvää yötä. (HUU-vaa UU-eu-ta) Good night. (to sleep) Hyvää yötä. (HUU-vaa UU-eu-ta) I don't understand. En ymmärrä. (EN UUM-mar-ra) Where is the toilet? Missä WC on? (MEES-sa VEHS-sah ohn?)

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Problems
Leave me alone! Antakaa minun olla rauhassa! (AHN-tah-kah MEE-noon OHL-lah RAU-has-sah) Don't touch! Älkää koskeko! (AL-kaa KOHSS-keh-koh!) I'll call the police. Kutsun poliisin. (KOOT-soon POH-lee-seen) Police! Poliisi! (POH-lee-see!) Stop! Thief! Pysähdy! Varas! (PUU-sa-duu! VAH-rahs!) I need your help. Tarvitsen apuasi. (TAHR-veet-sehn AH-poo-ah-see) It's an emergency. Nyt on hätä. (NUUT ohn HA-ta) I'm lost. Olen eksynyt. (OH-lehn EHK-suu-nuut) I lost my bag. Laukkuni katosi. (LAUK-koo-nee KAH-toh-see) I lost my wallet. Lompakkoni katosi. (LOHM-pahk-koh-nee KAH-toh-see) I'm sick. Olen kipeä. (OH-lehn KEE-peh-a)

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

I've been injured. Olen loukkaantunut. (OH-lehn LOH-ook-kahn-too-noot) I need a doctor. Tarvitsen lääkärin. (TAHR-veet-sehn LAA-ka-reen) Can I use your phone? Voinko soittaa? (VOIN-koh SOIT-tah)

Numbers
1 yksi (UUK-see) 2 kaksi (KAHK-see) 3 kolme (KOHL-meh) 4 neljä (NEHL-ya) 5 viisi (VEE-see) 6 kuusi (KOO-see) 7 seitsemän (SAYT-seh-man) 8 kahdeksan (KAHH-dehk-sahn)

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

9 yhdeksän (UUHH-dehk-san) 10 kymmenen (KUUM-mehn-nehn) 11 yksitoista (UUK-see-tois-tah) 12 kaksitoista (KAHK-see-tois-tah) 1X X-toista 20 kaksikymmentä (KAHK-see-KUUM-mehn-ta) 21 kaksikymmentäyksi (KAHK-see-KUUM-mehn-ta-UUK-see) 2X kaksikymmentä-X 30 kolmekymmentä (KOHL-meh-KUUM-mehn-ta) XY X-kymmentä-Y 100 sata (SAH-tah) 200 kaksisataa (KAHK-see-SAH-tah)
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

300 kolmesataa (KOHL-meh-SAH-tah) 1000 tuhat (TOO-haht) 2000 kaksi tuhatta (KAHK-see TOO-haht-tah) 1,000,000 miljoona (MEEL-yoh-nah) 1,000,000,000 miljardi (MEEL-yahr-dee) 1,000,000,000,000 biljoona (BEEL-yoh-nah) number _____ (train, bus, etc.) numero _____ (NOO-meh-roh _____) half puoli (POO-oh-lee) less vähemmän (VA-hehm-man) more enemmän (EH-nehm-man)

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Time
now nyt (NUUT)

later myöhemmin (MUU-eu-hehm-meen)

before ennen (EHN-nehn)

morning aamu (AH-moo)

afternoon iltapäivä (EEL-tah-pigh-va)

evening ilta (EEL-tah)

night yö (UU-eu)
Clock The 24-hour clock is commonly used in Finland.

one o'clock AM kello yksi aamulla (KEHL-loh UUK-see AHM-mool-lah)
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

two o'clock AM kello kaksi aamulla (KEHL-loh KAHK-see AHM-mool-lah)

noon keskipäivä (KEHS-kee-pigh-va)

one o'clock PM kello kolmetoista (KEHL-loh KOHL-meh-tois-tah)

two o'clock PM kello neljätoista (KEHL-loh NEHL-ya-tois-tah)

midnight keskiyö (KEHS-kee-uu-eu)
Duration

_____ minute(s) _____ minuutti(a) (MEE-noot-tee-[ah])

_____ hour(s) _____ tunti(a) (TOON-tee-[ah])

_____ day(s) _____ päivä(ä) (PIGH-va[a])

_____ week(s) _____ viikko(a) (VEEK-koh-[ah])
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

_____ month(s) _____ kuukausi / kuukautta (KOO-kow-see / KOO-kowt-tah)

_____ year(s) _____ vuosi / vuotta (VOO-oh-see / VOO-oh-tah)
Days

today tänään (TA-naan)

yesterday eilen (AY-lehn)

tomorrow huomenna (HOO-oh-mehn-nah)

this week tällä viikolla (TAL-la VEE-kohl-lah)

last week viime viikolla (VEE-meh VEE-kohl-lah)

next week ensi viikolla (EHN-see VEE-kohl-lah)

Sunday sunnuntai (SOON-noon-tigh)
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Monday maanantai (MAH-nahn-tigh)

Tuesday tiistai (TEES-tigh)

Wednesday keskiviikko (KEHS-kee-veek-koh)

Thursday torstai (TOHRS-tigh)

Friday perjantai (PEHR-yahn-tigh)

Saturday lauantai (LAU-ahn-tigh)
Months January tammikuu (TAHM-mee-koo)

February helmikuu (HEHL-mee-koo)

March maaliskuu (MAH-leess-koo)
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

April huhtikuu (HOOHH-tee-koo)

May toukokuu (TOH-koh-koo)

June kesäkuu (KEH-sa-koo)

July heinäkuu (HAY-na-koo)

August elokuu (EH-loh-koo)

September syyskuu (SUUS-koo)

October lokakuu (LOH-kah-koo)

November marraskuu (MAHR-rahss-koo)

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

December joulukuu (YOH-loo-koo)
Writing Dates are European-style, i.e. 2.5.xxxx for the May 2nd and NOT 5.2.xxxx. If the month is written out, both of the following forms can be used: 2. toukokuuta (2nd of May) toukokuun 2. päivä (May's 2nd)

Colors
black musta (MOOS-tah) white valkoinen (VAHL-koy-nehn) gray harmaa (HAHR-mah) red punainen (POO-nigh-nehn) blue sininen (SEE-nee-nehn) yellow keltainen (KEHL-tigh-nehn) green vihreä (VEEHH-reh-a) orange oranssi (OH-rahns-see)

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

purple violetti (VEE-oh-leht-tee) brown ruskea (ROOS-keh-ah) pink pinkki (PEENK-kee)

Transportation
Due to the difficulty of conjugating various place names, some of the phrases below are not grammatically correct. They will, however, definitely be understood.
Bus & Train How much is a ticket to _____? Paljonko lippu maksaa _____? (PAHL-yohn-koh LEEP-poo MAHK-sah _____?)

One ticket to _____, please. Yksi lippu _____, kiitos. (UUK-see LEEP-poo ____, KEE-tohs)

Where does this train/bus go? Minne tämä juna/bussi menee? (MEEN-neh TA-ma YOO-nah/BOOS-see MEH-neh?)

Where is the train/bus to _____? Missä on _____n juna/bussi? (MEES-sa ohn _____n YOO-nah/BOOS-see?)

Does this train/bus stop in _____? Pysähtyykö tämä juna/bussi _____ssa? (PUU-sa-htuu-keu TA-ma YOO-nah/BOOS-see _____ssah?)

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

When does the train/bus for _____ leave? Milloin _____n juna/bussi lähtee? (MEEL-loin ____n YOO-nah/BOOS-see LA-hteh?)

When will this train/bus arrive in _____? Milloin tämä juna/bussi saapuu _____? (MEEL-loin TA-ma YOO-nah/BOOS-see SAHpoo ____?)
Directions

How do I get to _____ ? Miten pääsen _____ ? (MEE-tehn PAA-sehn ____ ?)

...the train station? ...juna-asemalle? (...YOO-nah-ah-seh-mahl-leh?)

...the bus station? ...bussiasemalle? (...BOOS-see-ah-seh-mahl-leh?)

...the airport? ...lentokentälle? (...LEHN-toh-kehn-tal-leh?)

...downtown? ...keskustaan? (...KEHS-koos-tahn?)

...the youth hostel? ...retkeilymajaan? (...REHT-kay-luu-mah-yahn?)

...the _____ hotel? ... _____-hotelliin? (...HOH-tehl-leen?)
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

...the American/Canadian/Australian/British consulate? ...Yhdysvaltojen/Kanadan/Australian/Brittien konsulaattiin? (...UUHH-duus-vahl-tohyehn/KAH-nah-dahn/OWS-trah-lee-ahn/BREET-tee-ehn KOHN-soo-laht-teen?)

Where are there a lot of... Missä on paljon... (MEES-sa ohn PAHL-yohn)

...hotels? ...hotelleja? (HOH-tehl-leh-yah?)

...restaurants? ...ravintoloita? (RAH-veen-toh-loi-tah?)

...bars? ...baareja? (BAH-reh-yah?)

...sites to see? ...nähtävyyksiä? (NA-hta-vuuk-see-a)

Can you show me on the map? Voitko näyttää kartalla? (VOIT-koh NAUT-ta KAHR-tahl-lah)

street katu (KAH-too)

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Turn left. Käänny vasemmalle. (KAN-nuu VAH-seh-mahl-leh)

Turn right. Käänny oikealle. (KAN-nuu OI-keh-ah-leh)

left vasen (VAH-sehn)

right oikea (OI-keh-ah)

straight ahead eteenpäin (EH-tehn-pighn)

towards the _____ kohti _____ (KOHH-tee ____)

past the _____ _____n ohi (____n OH-hee)

before the _____ ennen _____ (EH-nehn ____)

Watch for the _____. Varo _____. (VAH-roh ____)
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

intersection risteys (REES-teh-uus)

north pohjoinen (POHH-yoi-nehn)

south etelä (EH-teh-la)

east itä (EE-ta)

west länsi (LAN-see)

uphill ylämäki (UU-la-ma-kee)

downhill alamäki (AH-lah-ma-kee)
Taxi Taxi! Taksi! (TAHK-see!)

Take me to _____, please. _____, kiitos. (____, KEE-tohss)
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

How much does it cost to get to _____? Paljonko maksaa mennä _____(long vowel+n)?, e.g. "Helsinkiin" (PAHL-yohn-ko MAHK-sah MEHN-na ____?)

(Take me) there, please. Sinne, kiitos. (SEEN-neh, KEE-tohss)

Lodging
Do you have any rooms available? Onko teillä vapaita huoneita? How much is a room for one person/two people? Miten paljon olisi huone yhdelle/kahdelle hengelle? Does the room come with... Tuleeko huoneen mukana... ...bedsheets? ...lakanat? ...a bathroom? ...kylpyhuone? ...a telephone? ...puhelin? ...a TV? ...televisio? May I see the room first? Voinko nähdä huoneen ensin?

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Do you have anything quieter? Onko teillä mitään hiljaisempaa? ...bigger? ...isompaa? ...cleaner? ...puhtaampaa? ...cheaper? ...halvempaa? OK, I'll take it. Otan sen. I will stay for _____ night(s). Yövyn _____ yötä. Can you suggest another hotel? Voitteko ehdottaa toista hotellia? Do you have a safe? Onko teillä turvasäilöä? ...lockers? ...turvalokeroita? Is breakfast/supper included? Kuuluuko aamiainen/illallinen hintaan? What time is breakfast/supper? Mihin aikaan on aamiainen/illallinen? Please clean my room. Olkaa hyvä ja siivotkaa huoneeni.
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Can you wake me at _____? Voitteko herättää minut kello _____? I want to check out. Haluaisin kirjautua ulos.

Money
Do you accept American/Australian/Canadian dollars? Hyväksyttekö Amerikan/Australian/Kanadan dollareita? Do you accept British pounds? Hyväksyttekö brittipuntia? Do you accept credit cards? Voinko maksaa luottokortilla? Can you change money for me? Voiko teillä vaihtaa rahaa? Where can I get money changed? Missä voin vaihtaa rahaa? Can you change a traveler's check for me? Voiko teillä vaihtaa matkashekkejä? Where can I get a traveler's check changed? Missä voin vaihtaa matkashekkejä? What is the exchange rate? Mikä on vaihtokurssi? Where is an automatic teller machine (ATM)? Missä on raha-automaatti? Most Finnish ATMs are usually orange-coloured, with the logos "Otto" or "Solo".

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Eating
A table for one person/two people, please. Pöytä yhdelle/kahdelle kiitos. Can I look at the menu, please? Saisinko ruokalistan? Can I look in the kitchen? Voinko nähdä keittiön? Is there a local specialty? Onko teillä paikallisia erikoisuuksia? I'm a vegetarian. Olen kasvissyöjä. I don't eat pork. En syö sianlihaa. I don't eat beef. En syö naudanlihaa. I only eat kosher food. Syön vain kosher-ruokaa. Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard) Voitteko tehdä siitä kevyttä? fixed-price meal päivän ateriaa a la carte a la carte
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

breakfast aamiainen lunch lounas tea (meal) tee supper illallinen I want _____. Haluan _____. I want a dish containing _____. Haluan jotain _____n kanssa. chicken kana beef naudanliha reindeer poro fish kala herring silli baltic herring silakka
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

ham kinkku sausage makkara cheese juusto eggs munia salad salaatti (fresh) vegetables (tuoreita) vihanneksia (fresh) fruit (tuoreita) hedelmiä bread leipä toast paahtoleipä noodles nuudelit rice riisi beans pavut
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

May I have a glass of _____? Saisinko lasin _____? May I have a cup of _____? Saisinko kupin _____? May I have a bottle of _____? Saisinko pullon _____? coffee kahvia tea (drink) teetä juice mehua (bubbly) water soodavettä water vettä beer olutta red/white wine puna/valko-viiniä May I have some _____? Saisinko _____? salt suolaa
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

black pepper pippuria butter voita Excuse me, waiter? (getting attention of server) Anteeksi, tarjoilija? I'm finished. Olen valmis. It was delicious. Herkullista. Please clear the plates. Voitteko tyhjentää pöydän? The check, please. Lasku, kiitos.

Bars
Do you serve alcohol? Myyttekö alkoholia? Is there table service? Onko teillä pöytiintarjoilua? A beer/two beers, please. Yksi olut/kaksi olutta kiitos. A glass of red/white wine, please. Lasi puna/valkoviiniä kiitos.
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

A pint, please. Yksi tuoppi kiitos. A bottle, please. Yksi pullo kiitos. _____ (hard liquor) and _____ (mixer), please. Väkeviä ja mikseri, kiitos. whiskey viskiä vodka vodkaa rum rommia water vettä club soda soodavettä tonic water tonic-vettä orange juice appelsiinimehua Coke (soda) Coca Colaa Do you have any bar snacks? Onko teillä pikkupurtavia?
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

One more, please. Yksi vielä, kiitos. Another round, please. Toinen kierros, kiitos. When is closing time? Mihin aikaan suljette?

Shopping
Do you have this in my size? Onko teillä tätä minun koossani? How much is this? Paljonko tämä maksaa? That's too expensive. Se on liian kallis. Would you take _____? Voisitteko ottaa _____? expensive kallis cheap halpa I can't afford it. Minulla ei ole varaa siihen. I don't want it. En tahdo sitä.

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

You're cheating me. Te huijaatte minua. I'm not interested. En ole kiinnostunut. OK, I'll take it. Hyvä, otan sen. Can I have a bag? Voinko saada muovipussin? Do you ship (overseas)? Lähetättekö tavaroita myös (ulkomaille)? I need... Tarvitsen... ...toothpaste. ...hammastahnaa. ...a toothbrush. ...hammasharjan. ...tampons. ...tampooneita. ...soap. ...saippuaa. ...shampoo. ...shampoota. ...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen) ...särkylääkettä.
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

...cold medicine. ...flunssalääkettä. ...stomach medicine. ...vatsalääkettä. ...a razor. ...partaterän. ...an umbrella. ...sateenvarjon. ...sunblock lotion. ...aurinkovoidetta. ...a postcard. ...postikortin. ...postage stamps. ...postimerkkejä. ...batteries. ...pattereita. ...writing paper. ...kirjepaperia. ...a pen. ...kynän. ...English-language books. ...englanninkielisiä kirjoja. ...English-language magazines. ...englanninkielisiä lehtiä.
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

...an English-language newspaper. ...englanninkielisen sanomalehden. ...an English-Finnish dictionary. ...englanti-suomi sanakirjan.

Driving
I want to rent a car. Haluan vuokrata auton. Can I get insurance? Voinko saada vakuutuksen? stop (on a street sign) stop one way yksisuuntainen yield antaa tietä/'kolmio' no parking ei parkkeerausta speed limit nopeusrajoitus gas (petrol) station bensiiniasema
Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

petrol bensiini diesel diesel

Authority
You should note that in Finland you're not entitled to a phonecall, a search warrant, or to be set free on bail. However, the authorities must allow you to find a lawyer. I haven't done anything wrong. En ole tehnyt mitään väärää. It was a misunderstanding. Se oli väärinkäsitys. Where are you taking me? Minne viette minut? Am I under arrest? Olenko pidätetty? I am an American/Australian/British/Canadian citizen. Olen amerikkalainen/australialainen/britannian kansalainen/kanadalainen. I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. Haluan puhua USA:n (oo-ass-ahn) /Australian/Britannian/Kanadan konsulaatin kanssa.

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

I want to talk to a lawyer. Haluan puhua lakimiehelle. Can I just pay a fine now? Voinko vain maksaa sakot nyt?

Countries
In general, the name of the language is the same as the country, but uncapitalized. eg. Espanja = Spain, espanja = Spanish America Amerikka (AH-meh-reek-kah) Canada Kanada (KAH-nah-dah) Denmark Tanska (TAHN-skah) Estonia Viro (VEE-roh) Finland Suomi (SOO-oh-mee) France Ranska (RAHN-skah)

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Germany Saksa (SAHK-sah) Japan Japani (YAH-pah-nee) Norway Norja (NOHR-yah) Russia Venäjä (VEHN-a-ya) Spain Espanja (EHS-pahn-yah) Sweden Ruotsi (ROO-oht-see) USA USA (OO-ehss-ah) Copenhagen Kööpenhamina (KEU-pehn-hah-mee-nah) London Lontoo (LOHN-toh)

Learnlangs.net

Finnish Language from Learnlangs.net

Paris Pariisi (PAH-ree-see) St. Petersburg Pietari (PEE-eh-tah-ree) Stockholm Tukholma (TOOK-hohl-mah)

Learnlangs.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful