Aplicaţii practice la disciplina Contabilitate financiară

1. Se constituie o societate comercială cu răspundere limitată cu un capital social subscris de 10.000 lei, vărsat la bancă integral înainte de înmatricularea societăţii la Registrul Comerţului. 2. Se constituie o societate comercială în nume colectiv cu un capital social subscris de 20.000 lei, vărsat integral înainte de înmatriculare astfel:  numerar depus la bancă: 5.000 lei;  un utilaj evaluat la 14.000 lei;  materii prime în valoare de 1.000 lei. 3. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 200.000 lei divizat în 20.000 de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 12.000 de acţiuni şi s-au adus aporturi în natură concretizate în utilaje evaluate la suma de 50.000 lei, pentru care s-au acordat 5.000 de acţiuni. Restul capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiinţare. 4. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 10.000 USD. Cursul valutar la data subscrierii este de 2,8000 lei/USD. Aportul adus de acţionari în contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4.000 USD şi de numerar depus la bancă în sumă de 6.000 USD. Cursul valutar la data recepţiei mijlocului fix adus ca aport în natură este de 2,8700 lei/USD iar cel de la data vărsării numerarului în valută în contul bancar al societăţii este de 2,7700 lei/USD. 5. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea unui nou pachet de 5.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei, care se vor achita ulterior în numerar. 6. Adunarea generală extraordinară a asociaţilor hotărăşte majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport în natură concretizat într-un camion evaluat la 80.000 lei; valoarea nominală totală a acţiunilor emise este de 80.000 lei. 7. O societate comercială hotărăşte majorarea capitalului social prin încorporarea următoarelor elemente de capitaluri proprii: rezerve din reevaluare 8.000 lei, rezerve statutare 6.000 lei, alte rezerve (care nu au ca sursă de provenienţă profitul) 4.000 lei, rezultatul reportat 5.000 lei. 8. O societate comercială hotărăşte majorarea capitalului social cu 10.000 lei prin compensarea unei datorii faţă de un furnizor. 9. Se hotărăşte diminuarea capitalului social cu 500 lei în vederea acoperirii unor pierderi reportate din exerciţiile financiare precedente, care se poate realiza prin diminuarea valorii nominale a acţiunilor sau prin reducerea numărului de acţiuni. 10. În vederea reducerii capitalului social, o societate răscumpără cu numerar 1.000 de acţiuni proprii cu preţul de 0,45 lei bucata, pe care, ulterior, le anulează. Valoarea nominală a acţiunilor este de 0,50 lei. 11. În vederea reducerii capitalului social, o societate răscumpără cu numerar 1.000 de acţiuni proprii cu preţul de 0,55 lei bucata, pe care, ulterior, le anulează. Valoarea nominală a acţiunilor este de 0,50 lei.

17. În momentul reevaluării. restul se încorporează în alte rezerve. care este remunerat cu 18 părţi sociale cu valoarea de 100 lei fiecare. b) Creşterea capitalului social: 5. 15. 20. Valoarea reevaluată (valoarea justă) este de 6. Se hotărăşte majorarea capitalului social prin emiterea a încă a 100 de acţiuni.000 lei reprezentat de 2. 13. Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea apor.12.000 de acţiuni. primele de emisiune se încorporează în capital social. . În urma fuziunii.12.000 lei.100 lei În momentul casării utilajului. pentru a se compensa sursele proprii acumulate de societate. 21. O societate comercială dispune de un capital social de 100.150 lei: 18.000 lei ♦ amortizarea cumulată: 300 lei ♦ valoarea contabilă netă: 3. ♦ cheltuieli efectuate: 1. se utilizează o parte din rezervele legale pentru acoperirea unei pierderi reportate în sumă de 10 lei. Se emit 1. care se vând în numerar la valoarea contabilă. care au fost achitate în numerar.700 lei ♦ valoarea justă stabilită în urma reevaluării: 4. Ulterior.000 lei.200N : ♦ valoarea contabilă: 4. Se dau următoarele informaţii privind situaţia unui utilaj la data de 31.000 lei. Din primele de emisiune încasate se acoperă suma de 100 lei reprezentând cheltuieli de emisiune a acţiunilor.000 lei. Rezervele din reevaluare se transferă în mod eşalonat la alte rezerve. Se majorează capitalul social prin conversia de obligaţiuni evaluate la valoarea de rambursare de 1.000 lei. ♦ venituri obţinute: 2.200. care este de 5 ani.500 de acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu. 14. 16. Prima de aport se încorporează ulterior la rezerve. societatea comercială absorbantă preia activul societăţii absorbite reprezentat de maşini şi utilaje evaluate la suma de 3.000 lei. Se hotărăşte ca în schimbul activului preluat să se emită 4.000 lei. Ulterior.200 lei. Activul net este de 104.000 lei. pe durata rămasă de utilizare. 19. O entitate economică constituie rezerve legale pe baza următoarelor informaţii extrase din evidenţa contabilă de la sfârşitul exerciţiului financiar: ♦ capital social: 1.20 lei şi valoarea nominală de 1 leu.000 lei. care se încasează în numerar. c) Participarea salariaţilor la profil: 15.000 lei şi disponibilităţi băneşti în conturile bancare de 2. rezerva din reevaluare se transferă la reserve reprezentând surplusul din reevaluare.000 acţiuni noi cu valoarea de emisiune de 1. în acţiuni cu valoarea nominală de 1. O societate comercială cu răspundere limitată hotărăşte majorarea capitalului printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2.tului social în sumă de 300 lei.000 lei şi amortizarea cumulată de 3.000 lei. un utilaj are valoarea contabilă de 8. Prima de fuziune se integrează ulterior în capitalul social. Se înregistrează în contabilitate repartizarea profilului net pe următoarele destinaţii: a) Dividende de plată: 12.

000 lei.500 lei: 5. 27. Valoarea de intrare în patrimoniu a unui mijloc de transport este de 70.000 lei. 25. acţiunile proprii se revând în numerar. Se presupune că acel mijloc de transport nu a fost reevaluat niciodată până în prezent (momentul în care s-a hotărât reevaluarea). în sumă de 800 lei. Se înregistrează în contabilitate următoarele operaţiuni: • se constituie din profitul net al exerciţiului financiar curent rezerve statutare. la preţul de 1.200 lei: • Se transferă la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 1. În termen de 3 luni.000 lei. iar amortizarea actualizată este de 15.d) Rezerve statutare: 1. cu preţul de 2 lei/acţiune.000 lei. iar valoarea actuală de 55. Se reevaluează o clădire care are valoarea contabilă de 30. de 80%.000 lei. la bursă. la preţul de 2 lei/acţiune. inflaţia a fost. 22. care nu a fost încă 4. Reportarea profitului net realizat în exerciţiul financiar precedent. o societate comercială răscumpără cu plata prin bancă 300 acţiuni proprii. 24. potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică. Se încorporează în capital social o parte din profitul reportat în sumă de 500 lei: 26. în sumă de 400 lei: • se utilizează rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate în sumă de 500 lei: • se majorează capitalul social prin încorporarea de rezerve statutare în sumă de 600 lei: • Se constituie din profitul net al exerciţiului financiar curent alte rezerve în sumă de 100 lei: • Se repartizează din profitul net al exerciţiului financiar curent resurse proprii de finanţare a investiţiilor. între momentul intrării în patrimoniu şi momentul reevaluării. încasarea făcându-se în numerar. Se înregistrează următoarele operaţii privind pierderea din anii precedenţi: 1.500 lei: • Se utilizează alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi din exerciţiul financiar precedent.000 lei iar amortizarea cumulată înregistrată este de 40. în sumă de 700 lei: • Se utilizează alte rezerve pentru acoperirea unei pierderi reportate în sumă de 550 lei: • Se majorează capitalul social prin încorporarea altor rezerve în sumă de 680 lei: 23. Adunarea generală extraordinară hătărăşte răscumpărarea a 500 de acţiuni proprii. e) Vărsăminte la buget a regiei autonome: 8. După 14 luni. cu preţul de 2. Ulterior. conform hotărârii AGA: • Se constituie din profitul reportat alte rezerve în sumă de 1. acţiunile proprii se cesionează personalului entităţii. Se repartizează profitul reportat la rezerve statutare 650 lei: repartizat 875 lei: 6. Acoperirea unei pierderi contabile precedente din profitul anului current 250 lei: 2. în sumă de 100 lei: • se constituie din profitul reportat rezerve statutare în sumă de 200 lei: • se utilizează rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exerciţiul financiar anterior. soldul diferenţelor din reevaluare se încorporează la rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare. .000 lei. Acoperirea din rezerve legale a unei pierderi contabile precedente 500 lei: 3.90 lei/acţiune.20 lei/acţiune. În vederea regularizării cursului acţiunilor pe piaţa bursieră. Reportarea pierderii contabile realizate în exerciţiul financiar precedent 1. Dobândirea acestora se face cu plata în numerar.000 lei. Amortizarea cumulată a clădirii la data reevaluării este de 10.

000 lei. După achiziţionarea utilajului în valoare de 60.000 lei.Profitul brut. O societate comercială emite 10. . O societate comercială primeşte în contul bancar o subvenţie de 60.25 lei/oligaţiune. 2.000 lei.Capital social : 30.000 lei si TVA 19%. O societate comercială emite 1. După ce s-au răscumpărat în întregime. din care 8.obligaţiunile se convertesc în acţiuni.Cheltuieli efectuate: 20. .Venituri obţinute: 40. în condiţiile în care valoarea de emisiune a acţiunilor este de 90. . Cheltuieli efectuate: 20.000 lei reprezintă cheltuieli cu impozitul pe profit până în luna noiembrie.000 lei.000 lei pentru procurarea unui utilaj. Notă: Rezervele legale se constituie având ca baza profitul brut dar constituirea lor afectează profitul net repartizabil pe alte destinaţii 30. Dobânda anuală este de 50% . Ulterior.000 lei. 29. 33. Fără să ajungă la scadenţă 500 de obligaţiuni sunt răscumpărate de la bursă la preţul 8 lei/bucată iar cealaltă jumătate se răscumpără la preţul de 1. inclusiv amortizarea lunară si trecerea la venituri a unei părţi din subvenţie. Să se calculeze: .000 lei. 31. obligaţiunile se anulează.000 de obligaţiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Totodată. . Toate decontările se fac în numerar.după un an . Din evidenţa contabilă a unei societăţi comerciale se extrag următoarele date existente la sfârşitul anului: Capital social : 30.000 lei. Se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni. inclusiv.000 lei. se înregistrează şi se plăteşte dobânda până la răscumpărarea lor în valoare de 2.Venituri obţinute: 40.000 lei. La scadenţă . din care 8.Rezerve legale: 2. Rezervele legale repartizate din profitul brut în limitele prevăzute de lege la sfârşitul anului. .000 lei. care apoi se anulează. O societate comercială emite 1.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 10 lei. 32.000 lei.Rezerve legale-. inclusiv. Din evidenţa contabilă a unei societăţi comerciale se extrag următoarele date existente la sfârşitul anului: . Durata normală de funcţionare a utilajului este de 5 ani iar regimul de amortizare folosit este cel liniar.000 lei reprezintă cheltuieli cu impozitul pe profit până în luna noiembrie. se răscumpără la bursă 100 de obligaţiuni la preţul de 29 lei/bucată şi 200 de obligaţiuni la preţul de 32 lei/bucală. se achită prin ordin de plată datoria faţă de furnizorul de imobilizări. Toate decontările se fac în numerar. Toate decontările se fac în numerar.000 lei şi valoarea nominală totală a acţiunilor emise este de 85. La tragerea la sorţii se acordă câştiguri în numerar de 2. .28.000 de obligaţiuni cu loterie la valoarea nominală de 30 lei. Să se întocmească formula contabilă de înregistrare a repartizării la rezerve legale a unei părţi din profitul unităţii.

În a doua lună. Pentru simplificare.000 lei. Se achiziţionează un brevet de invenţie cu preţul de 30. Se realizează de către personalul firmei un program informatic pentru nevoi proprii. nu se iau în calcul cheltuielile aferentre fondului de salarii. 39. La sfârşitul primului an cursul este de 3. După începerea activităţii. O societate comercială primeşte un credit bancar în devize pe 3 ani în valoare de 10. Ulterior este scos din evidenţă.000 lei pentru autentificarea actului de constituire şi la Registrul Comerţului suma de 2. ♦ Cheltuieli cu salariile: 1. Se constituie o societate comercială al cărei asociat depune la casieria unităţii suma de 5. . preţul concesionării fiind de 80. După expirarea contractului. ţinându-se seama de avansul achitat. Dobânda anuală este de 10% şi se plăteşte la sfârşitul anului. 41. din care achită la notar suma de l. Se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni. cum ar fi contribuţiile entităţii la asigurările sociale.000 lei plus TVA. care se achită cu ordin de plată. 35. Unitatea optează pentru a fi plătitoare de TVA de la începutul activităţii. inclusiv amortizarea lunară a brevetului.000 lei. 36. şi se amortizează în 2 ani. iar la sfârşitul anului doi cursul este de 3. O societate comercială preia în locaţie de gestiune o clădire în valoare de 200. 42. Se înregistrează aceste operaţii în contabilitatea ambelor societăţi.330 lei. iar redevenţa anuală este de 5. după care se scoate din evidenţă. O societate comercială hotărăşte să-şi modernizeze tehnologia de fabricaţie a unui produs.4000 lei/EUR. care se restituie în două tranşe anuale egale. când se finalizează lucrările. se mai înregistrează consumul de materiale în valoare de 500 lei.000 lei şi TVA 19%.000 EUR la cursul de 3.000 lei si TVA 19% pentru alte cheltuieli de constituire: taxe de înmatriculare. Dobânda anuală este de 20%. Se înregistrcază în contabilitate aceste operaţiuni.000 lei pe o perioada de 4 ani.000 si TVA 19%. la asigurările sociale de sănătate. 37. inclusiv amortizarca lunară a programului informatic. 38. de publicare în Monitorul Oficial. se scoate din evidenţă concesiunea complet amortizată. efectuânduse în acest scop următoarele cheltuieli în prima lună: ♦ Cheltuieli cu materialele auxiliare: 1.5000 lei/EUR. O societate comercială realizează cu forţe proprii un proiect de inginerie tehnologică. Brevetul este protejat timp de 5 ani. După finalizarea lucrărilor. institutul facturează documentaţia la valoarea de 2. Dobânda anuală este de 10% şi se achită la sfârşitul fiecărui an. Se primeşte în concesiune un teren pentru o perioadă de 20 de ani.7000 lei/EUR. 40. Amortizarea proiectului se face în 2 ani. inclusiv amortizarea lunară a cheltuielilor de constituire şi scoaterea din evidenţă a cheltuielilor amortizate. la fondul de şomaj. Decontarea facturii se face prin bancă. Redevenţa anuală se achită cu ordin de plată. Toate decontările se fac prin ordin de plată.500 lei.000 lei. O filială primeşte de la societatea mamă un împrumut pe doi ani de 80. care se restituie în două transe egale la sfârşitul fiecărui an.34. Costul său este de 8. Cheltuielile de cercetare se amortizează în 20 de luni. Entitatea achită în numerar un avans de 500 lei plus TVA unui institut de proiectare care va realiza lucrările de cercetare. cheltuielile de constituire se amortizează în 10 luni şi se restituie asociatului suma depusă iniţial.000 lei. Se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni.

clădiri. Plata facturii se face prin bancă. în prima lună au loc următoarele cheltuieli: ♦ cu materialele auxiliare: 3.000 lei. la care se adaugă suma de 1. Se efectuează înregistrarea în contabilitate a următoarelor operaţii: . După 30 ani de utilizare. După 3 ani este scos din evidentă. Cheltuielile de transport facturate de cărăuş sunt de 5. Se achiziţionează un teren aflat lângă o şosea modernizată pentru construirea unui han turistic. depozitul se vinde cu preţul de 3. 44. Amortizarea programului informatic. O entitate hotărăşte construirea în regie proprie a unei magazii. Ulterior se renunţă la proiect. TVA înscrisă în factura fiscală nu se va deconta efectiv între cei doi parteneri. după efectuarea modernizării. sumele fiind preluate corespunzător în Decontul de TVA. Pentru simplificare.000 lei.43. 45.000 lei plus TVA. Durata normală de funcţionare este de 10 ani. . la fondul de şomaj. Se achiziţionează un program informatic la preţul de 10. iar durata rămasă de 4 ani. 46.achitarea facturii cu ordin de plată. 48.000 lei şi TVA 19%. Durata de utilizare a maşinii este de 10 ani. care se încorporează în echipamentul supus modernizării.000 lei. Se achiziţionează o maşină de şlefuit cu preţul de cumpărare (de facturare) de 100.000 plus TVA pentru vad comercial. Durata de utilizare a depozitului este de 25 ani.000 lei plus TVA. Preţul efectiv al terenului este de 3. la asigurările sociale de sănătate.660 lei. După 8 ani de utilizare. amortizabil în 4 ani prin regimul liniar. TVA 19%. iar terenul se vinde cu preţul de 3. Regimul de amortizarc este liniar.000 lei.000 lei.000 lei si TVA 19%. factura încasându-se cu ordin de plată.000 lei plus TVA. În acest scop. Achitarea facturilor se face cu ordin de plată. O societate comercială încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit. Se hotărăşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea hârtiei care are valoarea contabilă de 120. factura încasându-se ulterior prin bancă.000 lei plus TVA. când furnizorul şi clientul vor înregistra factura fiscală atât în Jurnalul de vânzări cât şi în Jurnalul de cumpărări. Se primeşte cu titlu gratuit un mijloc de transport a cărui valoare de înregistrare este de 80. ♦ cu salariile: 2. Ambele facturi se achită ulterior cu ordin de plată. inclusiv amortizarea lunară şi scoaterea din evidenţă a maşinii vândute. Amortizarea investiţiei se face pe durata rămasă. În acest scop. nu se iau în calcul cheltuielile aferente fondului de salarii. deşeuri de metale şi material lemnos. După doi ani de folosire mijlocul de transport .încorporarea accesoriilor. constructorul facturează lucrările de investiţii la valoarea de 6. se aplică „taxarea inversă“.500 lei plus TVA. potrivit deciziei Consiliului de Administraţie. La sfârşitul primei luni.000 lei şi TVA 19%. . În a doua lună se mai cheltuiesc materiale în valoare de 1. Se înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni.000 lei. încasarea facturii făcându-se prin bancă. . cum ar fi contribuţiile entităţii la asigurările sociale. Durata normală de utilizare a maşinii este de 10 ani. Notă: În cazul livrării de terenuri. se cumpără componente de 30.cumpărarea accesoriilor. inclusiv amortizarea lunară a programului. În a doua lună se finalizează lucrările de investiţii şi se facturează restul lucrărilor în valoare de 4. maşina se vinde cu preţul de 40. 47. Se înregistrează în contabilitate aceste operaţii.amortizarea lunară a maşinii pe durata rămasă. 49. apoi se recepţionează şi se dă în folosinţă. TVA 19% care se achită prin virament bancar. se face în 3 ani.

După 8 ani se reevaluează.000 lei. Cheltuielile de dezmembrare efectuate de terţi sunt de 5. O societate comercială primeşte în contul bancar o subvenţie de 30.000 lei pentru procurarea unui utilaj. amortizarea cumulată fiind de 15.000 lei.000 lei şi durata normală de funcţionare de 20 ani. Partea nerecuperată pe seama amortizării se include în mod eşalonat în cheltuieli privind amortizarea pe o perioadă de 5 luni. Se constată lipsă la inventar un mijloc de transport a cărui valoare contabilă este de 20. Durata de utilizare a utilajului este de 5 ani.respectiv se casează. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii. 53. se achită factura prin bancă.000 lei. 56.500 lei. Se încheie un act de donaţie privind un strung înregistrat la valoarea contabilă de 20.000 lei iar amortizarea înregistrată este de 8. 50. Valoarea de înregistrare în contabilitate este de 50.000 lei. Înregistrarea reevaluării în contabilitate se face utilizând metoda valorii brute. O entitate încheie un contract cu o firmă specializată pentru executarea unor lucrări de desecare a unui teren. apoi se face recepţia finală. după care se scoate din evidenţă. .000 lei. TVA 19%. 54.000 lei. Piesele de schimb rezultate în urma casării sunt evaluate la suma de 600 lei. Valoarea neamortizată se suportă de unitate în 2 ani de la data casării. Rezerva din reevaluare se încorporează la rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare. Lucrările de amenajare sunt facturate la suma de 6. indicele de actualizare fiind de 120%. 55. Un imobil are valoarea contabilă de 10. amortizarea cumulată fiind de 4. Investiţia se amortizează într-o perioadă de 10 ani. inclusiv amortizarea lunară a utilajului si trecerea la venituri a unei părţi din subvenţie.000 lei. Se casează un elevator înregistrat la valoarea de intrare de 5. În urma scoaterii din funcţiune prin casare se recuperează materiale (piese de schimb) în valoare de 14. 51. După achiziţionarea utilajului în valoare de 50.000 lei plus TVA. aceasta lipsă la inventar nu este imputabilă. Se scot din funcţiune mijloace de transport amortizate în proporţie de 60%. 52.000 lei. Valoarea neamorizată se trece integral asupra cheltuielilor. Cheltuielile de casare se concretizează în materiale auxiliare în valoare de 50 lei şi salarii de 150 lei.

pe 6 luni --------------------------12) înreg dob lunare 666 = 1681 900 13) plata dob.000 4) înreg dob. lunare 666 = 1681 1.200 7642 50 9) revânzarea a 10 oblg % = 505 1. N LUNA VAR a) 1) emisiunea oblig 461 = 1618 100. lunare 666 = 1681 1.250 505 5.030 6642 10 10) înreg dob lunare 666 = 1681 900 VAR c) 1) emisiunea oblig 461 = 1618 100.000 2) încasarea c/v oblig 5121 = 461 100. lunare 666 = 1681 1. scadenţa la 31 Martie N+1. lunare 666 = 1681 1.000 668 400 7) anularea dob inreg 1681 = 666 100x1x1 8) revânzarea a 50 oblg 5121 = % 5.000 4) înreg dob. pe 2 luni % = 5121 1. % = 505 10. lunare 666 = 1681 1.000 4) înreg dob.000 5) răscump 400 oblig.030 6642 10 10) înreg dob lunare 666 = 1681 900 VAR d) 1) emisiunea oblig 461 = 1618 100.000 3) înreg dob. % = 505 10.030 6642 10 10) plata dob.000 4) înreg dob.50 sunt revândute la 105 lei/oblig.La 1 Aprilie N se emit 1.000 666 1. Să se facă înregistrările care se cer dacă dobânda se plăteşte: a) la scadenţă.000 4) plata dob.000 1681 2. .600 6) anularea a 100 oblig.100 sunt anulate.000 2) încasarea c/v oblig 5121 = 461 100.000 obligaţiuni.250 505 5. d) la două luni. V.030 6642 10 10) înreg dob lunare 666 = 1681 900 VAR b) 1) emisiunea oblig 461 = 1618 100.320 666 660 1681 660 11) anul dob obl deţinute 1681 = 666 240x1x1 12) înreg dob lunare 666 = 1681 900 13) plata dob. . lunare 666 = 1681 1. lunare 666 = 1681 1.040 5121 1. În Iulie se răscumpără cu plata pe loc 400 de obligaţiuni proprii.400 1618 10.040 5121 1.000 668 400 7) anularea dob inreg 1681 = 666 100x1x3 8) revânzarea a 50 oblg 5121 = % 5.000 5) plata dob. pe 2 luni APR MAI IUN IUL IUL --------------------------AUG SEP 12) înreg dob lunare 666 = 1681 900 13) înreg dob lunare --------------------------12) înreg dob lunare 666 = 1681 900 13) plata dob. lunare 666 = 1681 1.600 6) anularea a 100 oblig. b) semestrial.040 5121 1.400 1618 10.250 505 5.200 7642 50 9) revânzarea a 10 oblg % = 505 1.000 668 400 7) anularea dob inreg 1681 = 666 100x1x3 8) revânzarea a 50 oblg 5121 = % 5.400 1618 10. lunare 666 = 1681 1.000 5) înreg dob. 505 = 5121 41.250 505 5. e) lunar.000 1681 1.000 5) răscump 400 oblig.000 668 400 --------------------------8) revânzarea a 50 oblg 5121 = % 5.N.000 5) răscump 400 oblig. 505 = 5121 41.000 4) înreg dob. EX. OBS: dobânda este contabilizată lunar. din care: . % = 505 10. dobânda 12%/an.000 2) încasarea c/v oblig 5121 = 461 100.000 666 1.000 3) înreg dob.000 2) încasarea c/v oblig 5121 = 461 100.000 3) înreg dob.600 6) anularea a 100 oblig.200 7642 50 9) revânzarea a 10 oblg % = 505 1.. % = 505 10. cost de achiziţie 104 lei/oblig. . 505 = 5121 41.000 3) înreg dob.400 1618 10. c) trimestrial.restul sunt anulate în Octobrie.000 5) răscump 400 oblig.. 505 = 5121 41. pe 2 luni % = 5121 2.600 6) anularea a 100 oblig.040 5121 1.200 7642 50 9) revânzarea a 10 oblg % = 505 1. = 100 lei/obligaţiune. lunare 666 = 1681 1. pe 3 luni .10 sunt revândute la 103 lei/oblig. pe 3 luni % = 5121 3.

000 668 960 --------------------------16) înreg dob lunare 666 = 1681 660 17) plata dob.960 666 660 1681 1.320 14) anul dob obl deţinute 1681 = 666 240x1x2 15) anularea a 240 oblg % = 505 24. + dob înregistrată) – VN acţ 2) conversia obligaţiunilor în acţiuni: % = 456 A 1618 VN oblig.920 1618 66.960 1618 24.= 9%/an.960 % = 5121 1. Conversia obligaţiunilor se va face astfel: 1) subscrierea acţiunilor 456 = % A 1011 VN acţ (B) 1044 Prima de conv (A-B) Prima de conv = (VN oblig.960 1618 24..320 666 660 1681 660 14) anul dob obl deţinute 1681 = 666 240x1x1 15) anularea a 240 oblg % = 505 24.960 1618 24. pe 2 luni % = 5121 1. .000 1681 7. dob.320 19) înreg dob lunare 666 = 1681 660 20) înreg dob lunare 666 = 1681 660 21) înreg dob lunare 666 = 1681 660 22) plata obl+dob % = 5121 67.320 666 660 1681 660 18) înreg dob lunare 666 = 1681 660 19) plata dob.960 666 660 1681 1.000 668 960 15) anularea dob inreg 1681 = 666 240x1x6 16) înreg dob lunare 666 = 1681 660 17) înreg dob lunare 666 = 1681 660 18) înreg dob lunare 666 = 1681 660 19) înreg dob lunare 666 = 1681 660 20) înreg dob lunare 666 = 1681 660 21) înreg dob lunare 666 = 1681 660 22) plata obl+dob % = 5121 73.960 1618 24. scadenţa peste 12 luni.960 % = 5121 67.260 666 660 OCT % = 5121 3. pe 2 luni % = 5121 1. OBS.000 1681 660 666 660 NOV DEC N+1 IAN FEB MAR MAR Varianta pentru luna MARTIE N+1 21) plata obl+dob 21) plata obl+dob % = 5121 69.980 1618 66.920 21) plata obl+dob % = 5121 73. Să se rezolve această aplicaţie în primele patru variante de la problema anterioară. pe 3 luni % = 5121 1.000 668 960 --------------------------16) înreg dob lunare 666 = 1681 660 17) înreg dob lunare 666 = 1681 660 18) plata dob.666 = 1681 900 --------------------------14) anularea a 240 oblg % = 505 24.300 1681 1.300 14) anul dob obl deţinute 1681 = 666 240x1x5 15) anularea a 240 oblg % = 505 24.980 1618 66. VN = 200 lei/oblig.000 de obligaţiuni.320 666 660 1681 660 20) înreg dob lunare 666 = 1681 660 --------------------------21) plata obl+dob % = 5121 67.000 1681 7.320 1618 66.920 1618 66.000 1681 3.320 666 660 666 660 APLICAŢIE PROPUSĂ 2 Se emit 1.000 668 960 --------------------------16) înreg dob lunare 666 = 1681 660 17) înreg dob lunare 666 = 1681 660 18) înreg dob lunare 666 = 1681 660 19) înreg dob lunare 666 = 1681 660 20) înreg dob lunare 666 = 1681 660 21) înreg dob lunare 666 = 1681 660 22) plata obl+dob % = 5121 69.000 1681 1. După 7 luni obligaţiunile se convertesc în 3.000 1681 3.980 % = 5121 1.960 1618 66.000 1618 66.960 666 660 1681 3.000 acţiuni VN = 50 lei/acţ.

VN acţ.100 acţiuni VN = 25 lei/acţ.000 de obligaţiuni. VE = 91 lei/oblig. După 5 luni obligaţiunile se convertesc în 3. = [VE oblg . emise .stiţi voi cum :D APLICAŢIE PROPUSĂ 3 Se emit 1.prima de ramb amortizată (6868)] . Conversia obligaţiunilor se va face astfel: 1618 = % 1012 1044 169 VN oblig. dob... VN = 100 lei/oblig. OBS.1681 dob înregistrată 3) transformarea Csn în Csv. VN acţ Prima de conv.= 9%/an. emise sau = [VN oblg .. conv. scadenţa peste 12 luni..VN acţ. Prima de rambursare se amortizează lunar.prima de ramb neamortizată (D169)] .. prima de rambursare neamortizată Prima de conv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.