You are on page 1of 7

Gravitacijska

sila
Referat iz fizike

Profesorica : Mirjana Čališ

Nikola Miličević 1PT1

Gravitacija
Gravitacija je jedna od četiri
fundamentalnih interakcija. Ona se
manifestira kao
privlačna sila između svih tijela koja
imaju masu. Sila gravitacije između
tijela masa i iznosi

gdje je gravitacijska
konstanta, [Nm2kg-
2
],a je vektor njihovog
međusobnog položaja. Kako ne
postoji negativna masa (barem
zasad nije otkrivena), ne postoji ni
odbojna gravitacijska sila.

Brzina Gravitacije
U Newtonovoj teoriji gravitacije,
utjecaj gravitacije je trenutačan.
Međutim u Specijalnoj teoriji
relativnosti pojam istovremenosti
gubi smisao, a i nemoguće je slati
informacije brže od svjetlosti jer bi to
dovelo do paradoksa, pa se
prema Općoj teoriji
relativnosti utjecaj prostorom
širi brzinom svjetlosti.
Eksperimentalno je potvrđeno da je
brzina gravitacije jednaka brzini
svjetlosti unutar eksperimentalne
pogreške od 1%. [1]

Gravitacijsko polje

Gravitacijsko polje
je potencijalno vektorsko
polje koje se za svaku točku
definira kao sila gravitacije na
točkasto tijelo u toj točki kroz
masa tog tijela. Gravitacijsko polja
oko mase je dano s:

Ova veličina govori kojom silom


po jedinici gravitacijsko polje
privlači tijelo u nekoj točki
prostora određenoj
radijvektorom . Mjerna jedinica
je njutn po kilogramu [N/kg], a
lako se može pokazati da je
njutn po kilogramu isto što i
metar u sekundi na kvadrat
[m/s2], što je mjerna jedinica

ubrzanja. Gravitacijska
akceleracija Zemlje iznosi
prosječno 9,80665 [m/s2] na
površini Zemlje. Stoga je jakost
gravitacijskog polja u nekoj točki
prostora jednaka gravitacijskom
ubrzanju u toj točki. To je zbog
činjenice da su teška i troma
masa linearno proporcionalne.
Ta činjenica se naziva princip
ekvivalencije.

Dodatne činjenice
Gravitacijsko polje svake čestice širi
se u beskonačnost, ali njegova
jakost slabi s kvadratom udaljenosti.
Za dobivanje jakosti , svejedno je s
kojom će se masom vršiti
dijeljenje jer će ukupna sila uvijek
biti proporcionalno veća ili manja.
Koristeći zakon o gravitaciji,
dobivena je masa Zemlje (iznosi
5.98 × 1024 kg)
Definicija jakosti gravitacijskog polja
se matematički može dobiti i na
alternativni način uvrštavanjem
jedinične mase u drugi Newtonov
zakon.
Ako neko tijelo promijeni položaj u
prostoru, jakost njegovog
gravitacijskog polja u proizvoljnoj
točki prostora će se promijeniti u
skladu s tim pomakom tek nakon
onoliko vremena koliko je potrebno
da svjetlost dođe od tijela do te
točke.