ÔN THI VÀ0 L P CHUYÊN TOÁN N M H C 2011 ± 2012 TOÁN CHUYÊN Bài 1.

(2 ) a) Cho 

ng trình

. Tính theo giá tr c a bi u th c

b) Gi i h ph 

6 ® z 12 x ! xyz ± ¯6 x 18 y ! xyz ± y 24 z ! 11xyz 6 ° Bài 2. (2 ) a) Gi i ph ng trình x 3 x 2 5 ! 2 x 2 7 x 3

b) Cho 1 x 1 y ! 2 1 a . Ch ng minh x y u 2a Bài 3. (2 ) a) Tìm t t c các s nguyên t p sao cho t p {2,5,p} th a tích hai s b t kì tr 1 là m t s chính ph ng. b) Xét t p S = {2,5,13,d} v i d là s nguyên d ng . Ch ng minh r ng t n t i hai s a, b thu c S sao cho ab ± 1 không ph i là s chính ph ng . Bài 4. (3 ) Cho ng tròn (O) và i m A n m ngoài (O). T A v các ti p tuy n AB và AC n (O) (B, C là hai ti p i m). Trên tia i c a tia OA l y i m Q thay i sao cho Q n m ngoài ng tròn. QC c t (O) t i M (khác C), BM c t OA t i P. a) Ch ng minh t giác OCMP n i ti p. b) Ch ng minh tâm ng tròn ngo i ti p c a ta m giác OQM thu c m t c nh. c) V PH B AC, QK B AB. Ch ng minh r ng KH B OM. ng th ng

Bài 5. (1 ) M t a giác 1430 nh có chu vi 2011cm. Ch ng minh r ng t n t i 3 nh c a a giác ó sao cho t o thành tam giác có di n tích nh h n 1cm2. --------------------------------------------------------H t-----------------------------------------------

1 Nguy n T ng V ± 0983130298 | http://vuptnk.tk

H Bài 1. (2 ) c) Cho 

ng d n gi i. 

ng trình

. Tính theo giá tr c a bi u th c

d) Gi i h ph 

6 ® z 12 x ! xyz ± ¯6 x 18 y ! xyz ± y 24 z ! 11xyz 6 ° a) Chia t và m u cho x, ta có Khi ó 

b) N u x = 0 thì y = z = 0 ta Ta xét tr ng h p ng trình cho .

c nghi m (0,0,0)

Chia các ph

ta có h :

®1 2 1 ± yz ! 6 xy ± ±1 3 1 ! ¯ yz xz 6 ± ± 1 4 11 ! ± xz xy 6 °

t

ta có h 

Gi i h ta T ó ta có

c

Khi ó V i V i V y h ph Bài 2. (2 ) a) Gi i ph

ho c 

.

ta có nghi m (1, 2, 3) (Vô nghi m) ng trình có hai nghi m (0, 0, 0) và (1, 2, 3).

ng trình x 3 x 2 5 ! 2 x 2 7 x 3

2 Nguy n T ng V ± 0983130298 | http://vuptnk.tk

b) Cho 1 x 1 y ! 2 1 a . Ch ng minh x y u 2a a) Ta có

x 3

x 2 5 ! x 3 2 x 1

«x ! 3 ¬ 2 ¬ x 5 ! 1 2x ­

1
2

1  x 2 5 ! 1 2 x
« x ! 2 l ¬ ¬x ! 2 ¬ 3 ­

x e 1 / 2

 3x 2 4 x 4 ! 0

V y ph

ng trình có hai nghi m là ng th c

b) Ta có b t V i Suy ra Bài 3. (2 )

, ta có hay 

a) Tìm s nguyên t p sao cho t p {2,5,p} th a tích hai s b t kì tr 1 là m t s chính ph ng. b) Xét t p S = {2,5,13,d} v i d là s nguyên d ng . Ch ng minh r ng t n t i hai s a, b thu c S sao cho ab ± 1 không ph i là s chính ph ng . a) Ta có 2p ± 1 = m2 và 5p ± 1 = n2 (v i m và n nguyên d ng ), suy ra 3p = (n ± m)(n + m) Vì p là s nguyên t nên ta có n ± m = 1, m + n =3p ho c n ± m = 3, n + m = p. TH1: n ± m = 1, m + n = 3p suy ra 2n = 3p + 1 Khi ó 4(5p ± 1) = (3p+1) 2 9p2 ± 14p + 5 = 0 p = 1, p = 5/9 (lo i) TH2: n ± m = 3, m + n = p, suy ra 2n = p + 3 Khi ó 4(5p ± 1) = (p+3)2 p2 ± 14p + 13 = 0 p = 1(lo i) p = 13(nh n) V y s nguyên t c n tìm là 13. b) Vì u là s chính ph ng nên ta c n ch ng minh có ít nh t m t trong 3 s không ph i là s chính ph ng. N u thì 


không th là s chính ph

ng .

3 Nguy n T ng V ± 0983130298 | http://vuptnk.tk

N u ph ng N u V i ph ng. V i ph ng. 


, thì thì 
 

nên không th là s chính

thì thì 

 nên không th là s chính nên không th là s chính không ph i là s chính

V y có ít nh t m t trong 3 s ph ng.

Bài 4. (3 ) Cho ng tròn (O) và i m A n m ngoài (O). T A v các ti p tuy n AB và AC n (O) (B, C là hai ti p i m). Trên tia i c a tia OA l y i m Q thay i sao cho Q n m ngoài ng tròn. QC c t (O) t i M (khác C), BM c t OA t i P. a) Ch ng minh t giác OCMP n i ti p. b) Ch ng minh tâm ng tròn ngo i ti p c a tam giác OQM thu c m t c nh. c) V PH B AC, QK B AB. Ch ng minh r ng KH B OM. ng th ng

a) Ta có ’ 

 ¯

, suy ra t giác OPMC n i ti p.

4 Nguy n T ng V ± 0983130298 | http://vuptnk.tk

b) T ng t ta c ng có t giác BOMQ n i ti p. Khi ó tâm ng tròn ngo i ti p c a tam giác OQM luôn thu c ng trung tr c c a OB c nh. c) Ti p tuy n t i M c a (O) c t AC và AB t i D và E. Ta c n ch ng minh HK//DE. Ta có OCDM cùng thu c m t ng tròn nên 5 i m O, C, P, M, D cùng thu c 0 ng tròn, suy ra ’DPO = 90 . T ng t thì 5 i m O, B, E, Q, M cùng thu c ng tròn và EQ B OQ. Ta có AHP ~ AKQ, suy ra AH/AK = AP/AQ Và APD ~ AQE suy ra AP/AQ = AD/AE T ó ta có AH/AK = AD/AE, suy ra HK//DE Mà OM B DE nên OM B HK. Bài 5. (1 ) M t a giác u 1430 c nh có chu vi 2011cm. Ch ng minh r ng t n t i 3 nh c a a giác ó sao cho t o thành tam giác có di n tích nh h n 1cm2. Ta có b r t d ch ng minh sau: Trong m t tam giác thì tích hai c nh l n h n 2 l n di n tích tam giác. Gi s không t n t i 3 nh th a bài, t c là v i 3 ó có di n tích l n h n hay b ng 1. V i tam giác A1A2A3 thì ta có: 
  (1)

nh b t k thì tam giác t o t 3

nh

G i a giác ó là A1A2«A1430, ta xét 1430 tam giác A1A2A3, A2A3A4, «A1430A1A2

T

ng t ta c ng có 


(2) ... hay

(1430) (vô lý).

C ng (1),«(1340) l i ta có

5 Nguy n T ng V ± 0983130298 | http://vuptnk.tk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful