TUGASAN PROJEK / ¦ºÂø¾¢ð¼õ

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR)
TAJUK PROGRAM : PGSR

NAMA GURU PELATIH :

TAJUK KURSUS : PENDEKATAN
PENULISAN
KARYA KREATIF /

SEMESTER : 5 (5E-PT)
AMBILAN NOVEMBER 2008
ˬ

¼ôÀ¢Ä츢Âõ
KOD KURSUS

: BTM 3108

TARIKH MULA

: 13 FEBRUARI 2011

TARIKH HANTAR : 27 MAC 2011

Hasil Pembelajaran Kursus / ¸üÈø§ÀÚ
1. Menjelaskan komponen genre sastera kanak-kanak dalam Bahasa Tamil.
2. Menganalisis ciri-ciri dan kandungan genre terpilih seperti cerita dan lagu kanakkanak, puisi dan sajak.
3. Menjelaskan kepentingan dan peranan kartun, sastera rakyat dalam
memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera.
4. Menganalisis karya kreatif seperti sajak, puisi, sastera kanak-kanak, berita,
komik dan pengiklanan.
Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2 dan 4.
Objektif Projek / §¿¡ì¸õ
1. ÒÐì¸Å¢¨¾Â¢ý §¾¡üÈõ, ÅÇ÷ ÀüȢ «È¢»÷¸Ç¢ý ¸Õòи¨Ç ²üÒ¨¼Â
±ÎòÐ측ðθټý Å¢Ç츢 ±ØÐÅ÷.
2. ÒÐì¸Å¢¨¾ À¨¼ôÀ¡üÈÖìÌì ¸Å¢»÷¸û ÀÂýÀÎòÐõ ¯ò¾¢¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý
¾ý¨Á¸¨ÇÔõ Å¢Ç츢 ±ØÐÅ÷.
3. «îÍ «øÄÐ Á¢ýÉ¢Âø °¼¸í¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ÒÐì¸Å¢¨¾¸¨Çò ¾¢ÃðÊ «Åü¨È
¯ò¾¢¸Ç¢ý Ũ¸ì§¸üÀ ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷.
4. ãýÚ Å¨¸ ¯ò¾¢Â¢¨Éò ¦¾Ã¢× ¦ºöÐ ´ù¦Å¡Õ Ũ¸ìÌõ ÍÂÁ¡¸ þÃñÎ
¸Å¢¨¾¸¨Ç ¯Õš츢 «Åü¨È Ũ¸¸Ù째üÀ ±ÎòÐ측ðθټý Å
¢ÇìÌÅ÷.
5. À¢øÀ½¢Â¢ø ¦ÀüÈ «ÛÀÅí¸¨ÇÔõ ºÅ¡ø¸¨ÇÔõ º£Ã¡öóÐ º¢ó¾¨É Á£ðº
¢ÅÆ¢ ¦¾¡ÌòÐ ±ØÐÅ÷.

þÄ츢Âì ¸¨Ä¸Ç¢ø ¸Å¢¨¾ Á¢¸î º¢Èó¾Ð; ÓʧÅ󾡸ò ¾¢¸úÅÐ; ¦º¡ü¸Ç¢ý
Tajuk
projek
/ ¾¨ÄôҧŸõ, ¿¨¼Â¢ý «ÆÌ, þ¨º, þÉ¢¨Á, ¦º¡øÖõ ¾¢Èý, ¯½÷¢ý
§ºü¨¸,
¦Á¡Æ¢Â¢ý
¸Å¢¨¾ - ÁÃÒì¸Å¢¨¾
¦ÅÇ¢ôÀ¡Î, ÀÊôÀŨà ÁÂí¸¨ÅìÌõ ¬üÈø þÅüÈ¡ø Áì¸¨Ç ¬ðÊô À¨¼ìÌõ ºì¾¢ ¦ÀüÈÐ.
ÒÐì¸Å¢¨¾Â¡ÉÐ ±ùÅ¢¾ò¾¢ø «¨Á§ÅñÎõ ±Éô ÀÄÕõ ¸Å¢¨¾ ÅÃõÒ¸¨Çò
¾óÐûÇÉ÷. ¸Å¢¨¾ ±ýÀÐ ¦º¡ü Ò¾¢¾¡ö ¦À¡Õû Ò¾¢¾¡ö «¨ÁóÐ ±ó¿¡Ùõ «Æ
1
¢Â¡¾ Á¡ì¸Å¢¨¾Â¡¸ þÕ츧ÅñÎõ ±É À¡Ã¾¢
ÜÈ¢ÔûÇ¡÷.
– ¸Å¢»÷ Ó. §Áò¾¡

Ó¸ôÒ «ð¨¼Â¢ø þÕì¸ §ÅñʨÅ: 7. 2 . þôÀ¢øÀ½¢Â¢ý «îÍ ÅÊÅòмý ÌÚó¾ðÊÖõ À¾¢× ¦ºöÐ þ¨½ì¸ §ÅñÎõ. ±Øò¾Ç× 12) 1 எண் Åâ þ¨¼¦ÅǢ¢ø «îº¢¼ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus / À¢øÀ½¢Â¢ý ÅÃõÒ¸û: 1. º¢Èó¾ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Ôõ À¨¼Òò¾¢È¨ÉÔõ ¦¸¡ñÊÕì¸ §ÅñÎõ.1 À¢üº¢ ¬º¢Ã¢Â÷ ¦ÀÂ÷ 7. þÄ츽ì ÜÚ¸¨Çì ¸¨¼À¢Êò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. 2. þó¾ À¢øÀ½¢ ¯í¸Ç¢ý Í À¨¼ôÀ¡¸ «¨Áó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ŢɡŢüÌ ²üÀ ÒÐì¸Å¢¨¾ ÀüȢ ÓبÁÂ¡É Å¢ÀÃí¸û / ¾¸Åø¸û ¦¸¡ñÊÕì¸ §ÅñÎõ.5 Ţâרû÷ ¦ÀÂ÷ 7. 3. ±ØòÐô ÀÊÅí¸Ç¢ý ¬¾¡Ãí¸¨¨Çì ÌÈ¢ôÀ¢¼ §ÅñÎõ.6 «ÛôÀ§ÅñÊ ¿¡û Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut / º¢Èó¾ À¢øÀ½¢ ¸£úì¸ñ¼ þÂøÒ¸¨Ç ¯ûǼ츢¢Õì¸ §ÅñÎõ : 1. ÒÐì¸Å¢¨¾ À¨¼ôÀ¡üÈÖìÌì ¸Å¢»÷¸û ÀÂýÀÎòÐõ ¯ò¾¢¸¨ÇÔõ «ÅüÈ¢ý ¾ý¨Á¸¨ÇÔõ ¾ì¸î º¡ýÚ¸Ù¼ý Å¢Ç츢 ±Øи. ÅÇ÷ ÀüȢ «È¢»÷¸Ç¢ý ¸Õòи¨Ç ²üÒ¨¼Â ±ÎòÐ측ðθټý Å¢Çì̸. ¯í¸Ç¢ý Å¢Çì¸õ / ¸Õòи¨Ç ¬¾Ã¢ìÌõ Ũ¸Â¢ø §Áü§¸¡ûáø¸û «¨Áó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. 7. 2. §Áü§¸¡û áø¸û. À½¢¸û ¡×õ ¸½¢É¢Â¢ø «îº¢¼§ÅñÎõ.3 À¢Ã¢×/Ð¨È 7.Tugasan Projek / ¦ºÂø¾¢ð¼õ (50%) 1. ÒÐì¸Å¢¨¾Â¢ý §¾¡üÈõ. ÅâôÀ¼í¸û §À¡ýȨŠӨÈ¡¸ ¦ÀÂâðÎ Å⨺ô ÀÎò¾¢ À¢ý þ¨½ôÀ¢ø §º÷ì¸ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ.4 À¡¼ க்ÌÈ¢ôÒ ±ñ (kod mata pelajaran) 7. 4. 4. 5. 6. ÌȢŨÃ×. «îÍ «øÄÐ Á¢ýÉ¢Âø °¼¸í¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ÒÐì¸Å¢¨¾¸¨Çò ¾¢ÃðÊ «Åü¨È ¯ò¾¢¸Ç¢ý Ũ¸ì§¸üÀ ¦¾¡Ìò¦¾Øи. 2. 5. þó¾ô À¢øÀ½¢¨Âô ÀüȢ º¢ó¾¨É Á£ðº¢¨Â ±Øи. 3. 3. À¼í¸û. ÒÐì¸Å¢¨¾ ¯ò¾¢¸Ùû ãýȨÉò ¦¾Ã¢× ¦ºöÐ ´ù¦Å¡Õ Ũ¸ìÌõ ÍÂÁ¡¸ þÃñÎ ¸Å¢¨¾¸¨Ç ¯Õš츢 ±ÎòÐ측ðθټý Å¢Çì̸. 4. ¬ì¸î º¢ó¾¨ÉÔ¼ý ÓبÁÂ¡É ¸Õòи¨ÇÔõ ºÃ¢Â¡É «ð¼Å¨½ÅÆ¢ Ó¨ÈôÀÎò¾¢ò ¦¾¡Ìò¾Ç¢òÐ.2 «¨¼Â¡Ç «ð¨¼ ±ñ 7. ¯í¸Ù¨¼Â À¢øÀ½¢ 20 – 25 Àí¸í¸ÙìÌû þÕì¸ §ÅñÎõ. (ÓÃÍ. ¸ÇﺢÂí¸û APA ӨȨÂì ¦¸¡ñÎ ±Ø¾ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. 5.

Kriteria Pentaksiran / Á¾¢ôÀ£ðΠӨȨÁ þó¾ À¢øÀ½¢ ŨÃÂÚì¸ôÀð¼ Á¾¢ôÀ£ðΠӨȨÁ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø Á¾¢ôÀ£Î ¦ºöÂôÀÎõ. Disediakan oleh : Disahkan oleh : 3 .