JIRIM DAN BAHAN

1. JIRIM SENTIASA BOLEH BERUBAH
Samadengan 'mood' kita, jirimbolehberubahubah.Iniditerangkanmelaluiteorikinetikjirim.TeoriKinetikJirimmenyatakanbahawajirimberadadal amkeadaanPepejal, Cecairdan Gas.Teoriinijugamenyatakanbahawajirimadalahterdiridari atom yang berbentuksfera (macam bola ping pong). Atom inisentiasabergetarataubergerakdanbolehberlanggarantarasatusama lain. Apakahsifat atom-atom yang beradadalamkeadaanpepejal, cecairdan gas? KEADAAN SIFAT ATOMNYA JIRIM PEPEJAL Atom tersusunrapatdanhanyabergetar CECAIR GAS Atom renggangsedikitdanbolehbergerakdenganmudah. Atom berjauhandanbergeraklaju. CONTOH Ais Air Stim

FenomenaGerakan Brownmerupakanpergerakanrawakzarahpepejalataucecairjikadiperhatikandalammikroskop.Zara hiniberlanggarantarasatu-sama lain. Apabilaterkenadindingbekasiabolehmelantun. Olehkeranazarahsentiasabergerakiabolehmeresapantaracelah-celahzarah lain. Proses inidinamakanResapan. Zarahbergerakkekawasan yang mempunyaisedikitzarah.Contohnyajikagula-guladibiarkandalamcecair, zarahgulaituakanmeresapkeseluruhcecair. Pergerakanzarahbergantungkepadasuhupersekitarannya.Semakintinggisuhujirim, zarahdidalamnyamempunyaitenagakinetiktinggi.Inimenghasilkanpergerakan yang lebihcepat. Bilajirimmenerimahaba, perubahanjirimialah: a. peleburan - P menjadi C b. pendidihan - C menjadi G c. pemejalwapan - P menjadi G

Bilajirimmelepaskanhaba, perubahanjirimialah : a. kondensasi - G menjadi C b. pembekuan - C menjadi P c. pemejalwapan - G menjadi P

2. APA ADA DALAM ATOM?

. c. Baca TentangStruktur Atom Model atom modenmenyatakanbahawaterdapat 3 jeniszarahsubatom : a. Unsursama yang mempunyainombornukleon yang berbezadisebutsebagaiisotop.terdapatdalamnukleus atom dan TIADA cas. nombor proton unsurituialah 3 dannombornukleonnyaialah 7.berputar-putar di sekelilingnukleusdanbercas - Konsepnombor proton dannombornukleonjugatelahdiperkenalkan.Beliautelahmengemukakansatuteoribahawa atom ialahsatusferakeras. proton . elektron . Nombor Proton = bilangan proton dalamunsur.Ramaisaintistelahmengkajidenganmendalamtentang atom.terdapatdalamnukleus atom danbercas + b.Setelahmenjalankanpenyiasatan. model atom modentelahdiperkenalkan. neutron . saintis-saintis lain telahmengubahteoriinisehinggalahpadamasasekarang. Jikasuatuunsurmengandungi 3 proton. NomborNukleon = proton + neutron.Antarasaintis yang terawalmengkajinyaialah John Dalton. 3 elektrondan 4 neutron.

Jadualinidinamakan "JadualBerkala" [Periodic Table].Unsurunsurinimungkinbergabungantarasatusama lain membentuk "bahan". unsurdisusunmenaikmengikut no.Ion Unsur-unsurdidunia pula tidaksemestinyawujudsecaratulen. BAHAN Atom. 4. Dayatarikaninidisebut "ikatanlogam" takatleburtinggi MOLEKUL ION Dayatarikanantarazarah Dayatarikanantarazarah-zarahnyaadalahlemah. b.3. terdiridarisejenisunsur yang bergabungataugabunganunsurberlainanjenis. sulfur garam-garam Ketiga-tigabahaninimempunyaisifatfizikal yang berbezadisebabkantarikanantarazarah-zarah di dalamnya. zarahadalahsangatkuat. Kumpulan ialahturusmenegak c. Dalamjadualberkala : a. UNSUR-UNSUR DISUSUN DALAM JADUAL Dalamduniakitaterdapatbanyakunsur-unsur yang mempunyaisifat-sifat yang berbeza.Jadualberkalaamatpentingkepadasaintiskeranamerekabolehmeramalkansifat-sifatlogam yang belumdiketahuidenganhanyamelihatkedudukannyadalamjadualtersebut. CONTOH BAHAN logambesi.Molekul. Naklihatjadualberkalainteraktifsilaklikdisini. logamkuprum air. Terdapat 3 jenisbahan : BAHAN ATOM MOLEKUL ION KANDUNGAN Terdiridarisatusejenisunsursahaja. proton. Kumpulan VII ialah gas-gas adi. terdiridarigabunganunsur-unsur yang mempunyaicas + dancas -.Supayatidakmengelirukan. parasaintistelahbersetujuuntukmenulissemuaunsurunsurinidalamsatujadualsecarasistematik. ATOM Dayatarikanantarazarahzarahnyaadalahkuat. Kala ialahbarismelintang Kumpulan I dan II terdiridarilogamreaktif. Dayaikataninidisebut Dayatarikaninidisebut "ikatanionik" "ikatankovalen" takatleburrendah takatleburtinggi Selalunyadalamkeadaanpepejalp Bolehberadadalambentu Selalunyadalamkeadaanpepejalpadas .

Sebelumkitamenggunakanbahan-bahanitu. LOGAM BUKAN LOGAM Berkilat Tidakberkilat "Mulur" bolehditarikmenjadiwayar Boleh "ditempa" diketukuntukmenukarbentuk Kekuatanregangantinggi tidakmudahputus Tidakmulur Tidakbolehditempa Kekuatanreganganrendah Mudahmengalirkanhabadanelektrik Tidakmudahmengalirkanhabadanpenebatelektrik Bahanlogamdanbukanlogammempunyaibanyakkegunaandalamkehidupanseharian. kitaharusmenjalankan proses penulenan.digunakanuntukmembuatubat. 6. penyulingan . LOGAM Emas .M. Kedua-duanyamempunyaiciri yang berbeza. cecairatau gas uhubilik dalamsuhubilik Tidakbolehmengalirarus Hanyamengalirkanarusdalamkeadaan elektrik leburansahaja 5.sesuaiuntukmengasingkan C&C atau P&C b. Terdapat 2 carapenulenanbahan : a. Sulfur . PENULENAN BAHAN Tidaksemuabahan yang wujudsemulajadiadalahtulen. Besi digunakanuntukmembuatjambatan. bahanjugabolehdikelaskankepadabahanlogamdanbukanlogam.sesuaiuntukmengasingkanhablurdarilarutannya. Klorin digunakanuntukmembasmikumandalamkolammandi.adasuhubilik Bolehmengalirkanaruselektrik kpepejal. . Zink digunakanuntukmembuatbekasselkering (bateri). LOGAM DAN BUKAN LOGAM Selaindaripadamengelaskanbahankepadabahan A. penghabluran .digunakanuntukmembuatmatapensel. BUKAN LOGAM Karbon .digunakansebagaibarangkemas.I.

Garamadalahsejenisbahan yang diperolehidaripenghablurangaramdari air laut.Jikasatusampel air mempunyaitakatdidih 104oC makakitabolehmembuatkesimpulanbahawa air itutidaktulen. merekabolehmenyulingkan air lautuntukmendapatkansumber air minuman. unsur-unsurtulenbolehdikenalpastidengansenang.Olehsebabbahantulenmempunyaitakatleburdantakatdidih yang tetap.Bahantulenbanyakkeistimewaan. BACK TO NOTA SAINS T4 .Inijelasmenunjukkanakaldanpengetahuansainspentinguntukkehidupanseharian. Pengetahuanmanusiatentangcaramenulenkanbahantelahmenghasilkanbanyakkebaikan. Bagisesetengahnegara yang kekurangan air.Contohnya air tulenmempunyaitakatdidih 100oC.