Idealnya pemimpin dalam suatu organisasi Ragam ADIWIJAYA Pendahuluan Pemimpin merupakan individu yang boleh memberi pengaruh

kepada individu yang lain di dalam suatu organisasi. Pemimpin adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin sesuatu organisasi atau melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan serta memberi arahan kepada orang bawahan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin dalam suatu organisasi secara mikro dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja dan kualiti kehidupan kerja para bawahan, yang pada akhirnya keberhasilan orang bawahan ini secara menyeluruh akan mempengaruhi pencapaian prestasi organisasi tersebut. Pencapaian yang cemerlang di dalam sesuatu organisasi banyak bergantung kepada corak kepimpinan seseorang pemimpin itu. Justeru, seseorang pemimpin seharusnya tahu akan peranan-peranan penting mereka di dalam memimpin organisasi yang diketuainya. Antara peranan utama yang perlu dipraktikkan seseorang pemimpin itu ialah, melaksanakan tugas-tugas pengurusan organisasi itu sendiri. Tugas-tugas pengurusan organisasi termasuklah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi sesuatu pekerjaan. Terlaksananya tugas-tugas atau pekerjaan tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemimpin itu seorang diri, tetapi seharusnya hendaklah dengan menggerakan orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin itu pula mestilah berdaya inisiatif dan kreatif orang yang dipimpin mahu bekerja secara efektif. Secara lebih terperinci lagi, peranan seorang pemimpin itu meliputi hal-hal pengambilan keputusan menetapkan sasaran, mengorganisasikan dan menempatkan pekerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal (antara bawahan dan atasan) maupun secara horizontal (antara bahagian atau unit), serta memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Pada kesimpulannya,untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi seorang pemimpin perlu mempunyai nilai dan etika di mana ia perlu merumus,memperjelas dan menghayati budaya kerja di dalam organisasi.suatu organisasi itu berjaya atau bahkan gagal sebahagian besarnya ditentukan oleh kepemimpinan pemimpinnya. Pemimpin itu juga mesti peka bagi menjadi teladan kepada ahlinya dan memperkukuhkan amalan dan budaya kerja cemerlang.Justeru itu, panduan nilai dan etika perlu di rangka bagi pemimpin tersebut supaya dapat membawa organisasinya ke arah mencapai matlamat kecemerlangan yang di inginkan.Sesungguhnya,pemimpin memainkan peranan utama dalam pengurusan organisasi untuk mencapai matlamat dalam erti kata sebenarnya.Kepimpinan merupakan unsur dalaman dan kerohanian merupakan faktor utama yang menyempurnakan faktor-faktor lain ke arah mencapai matlamat kecemerlangan organisasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful