QUESTION WORDS

How? What? When? Where? Who? Hello Hi Goodbye Bye Yes No Please Thank you You’re welcome Excuse me Sorry What’s your name? My name is ... Where are you from? I’m from ... How are you? jak co? kdy? kde? kdo? Ahoj Čau Na shledanou Ahoj Ano Ne Prosím Děkuji Prosím Promiňte Promiňte Jak se jmenujete? (pol) Jak se jmenujete? (inf ) Jmenuji se ... Odkud jste? Jsem z ... Jak se máte? (pol) Jak se máš? (inf ) Kde je ...? Je to přímo Odbočte do leva Odbočte prava za roh/na rohu u semaforu Mluvíte anglicky? Co znamená ...? Rozumím Nerozumím Kolik je hodin? ráno odpoledne večer dnes zítra včera pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota nedělea yuhk tso gdi gde gdo uh·hoy chow nuh·skhle·duh·noh
uh·hoy

CONVERSATION & ESSENTIALS

SHOPPING & SERVICES Where can I buy ...? How much is it? I’d like... Can you write down the price? Can I look at it? I’m just looking That’s too expensive Do you accept credit cards?

Kde si mohu koupit ...? gde si mo·hu koh·pit ... Kolik to stojí? ko·lik to sto·yee Chtěl/Chtěla bych ... (m/f) khtyel/khtye· luh bikh ... Můžete mi moo·zhe·te mi napsat cenu? nuhp·suht tse·nu Mohu se na to mo·hu se nuh to podívat? po·dyee·vuht Jenom se dívám ye·nom se dyee·vam To je moc drahé to ye mots druh·hair Mohu platit mo·hu pluh·tyit kreditními kartami? kre·dit·nyee·mi kuhr·tuh·mi kostel centrum velvyslanectví trh/tržnice muzeum pošta veřejný záchod turistickáinformační kancelář V kolik hodin odjíždí autobus/vlak? V kolik hodin přijíždí autobus/vlak? člun autobus letadlo vlak Kde koupím jízdenku? nástupiště pokladna jízdní řád nádraží Pomoc! Běžte pryč! Zabloudil/Zabloudila jsem (m/f ) Zavolejte ...! lékaře policii Vchod Východ Otevřeno Zavřeno Informace Zakázáno Policejní Stanice Záchody/WC Páni/Muži Dámy/Ženy kos·tel tsen·trum vel·vi·sluh·nets·tvee trh/tr·zhnyi·tse mu·ze·um posh·tuh ve·zhey·nee za·khod tu·ris·tits·kain·for·muhch·nyee kuhn·tse·larzh f ko·lik ho·dyin od·yeezh·dyee ow·to·bus/vluhk f ko·lik ho·dyin przhee·yeezh·dyee ow·to·bus/vluhk chlun ow·to·bus le·tuhd·lo vluhk gde koh·peem yeez·den·ku nas·tu·pish·tye po·kluhd·nuh yeezd·nyee rzhad na·druh·zhee po·mots byezh·te prich zuh·bloh·dyil/zuh·bloh·dyi·luh ysem zuh·vo·ley·te ... lair·kuh·rzhe po·li·tsi·yi

uh·no ne pro·seem dyuh·ku·yem pro·seem pro·min’·te pro·min’·te yuhk se yme·nu·ye·te yuhk se yme·nu·yesh yme·nu·yi se ... ot·kud yste ysem s ... yuhk se ma·te yuhk se mash gde ye ... ye to przhee·mo od·boch·te do le·vuh od·boch·te pruh·vuh zuh rawh/nuh ro·hu u se·muh·fo·ru mlu·vee·te uhn·glits·ki tso znuh·me·na ... ro·zu·meem ne·ro·zu·meem ko·lik ye ho·dyin ra·no ot·po·led·ne ve·cher dnes zeet·ruh fche·ruh pon·dye·lee oo·te·ree strzhe·duh chtvr·tek pa·tek so·bo·tuh ne·dye·le

PLACES

church city centre embassy market museum post office public toilet tourist office

TRANSPORT

DIRECTIONS

Czech QuickChat
Many English speakers flinch when they see written Czech – especially words like prst (finger) and krk (neck) with no apparent vowels, and the seemingly unpronounceable clusters of consonants in phrases like čtrnáct dní (fortnight). Don’t despair! With a little practice and some pronunciation guidelines you’ll be enjoying the buttery mouthfeel of Czech words in no time. Czech also has one big advantage in the pronunciation stakes – unlike English, each Czech letter is always pronounced exactly the same way, so once you’ve got the hang of the Czech alphabet you’ll be able to read any word put before you with aplomb.

Where is ...? It’s straight ahead Turn left Turn right at the corner at the traffic lights Do you speak English? What does ... mean? I understand I don’t understand

LANGUAGE DIFFICULTIES

What time does the bus/train leave? What time does the bus/train arrive? boat bus plane train Where do I buy a ticket? platform ticket office timetable train station

EMERGENCIES
Help! Go away! I’m lost

TIME & DATES
What time is it? morning afternoon evening today tomorrow yesterday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Call ... ! a doctor the police

SIGNS

www.ninemsn.com.au/travel

Entrance Exit Open Closed Information Prohibited Police Station Toilets Men Women

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful