2007

ÀßËÀË ÆÓÓË×ËÀËÛÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊ ÌÝÄÝÝËÝË

Ìîíãîë óëñ
Çàì, òýýâýð, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ÿàì
Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãàçàð
Óëààíáààòàð-210646
Íýãäñýí ¿íäýñòíèé ãóäàìæ-5/2
Çàñãèéí ãàçðûí 2 äóãààð áàéð
www.mongoliatourism.gov.mn

Åðºíõèé òýìäýãëýë
I. Òîâ÷èëñîí òýìäýãëýãýý:
Ýìõýòãýëä õýðýãëýñýí
¿ã, õýëëýã

Àäèëòãàõ óòãà

ÀÍÓ

Àìåðèêèéí Íýãäñýí Óëñ

ÁÍÑÓ

Á¿ãä Íàéðàìäàõ Ñîëîíãîñ Óëñ áóþó ªìíºä Ñîëîíãîñ

ÌÈÀÒ

“Ìîíãîëûí îëîí óëñûí àãààðûí òýýâýð.” Ìîíãîë Óëñûí òºðèéí ºì÷èéí
àãààðûí òýýâðèéí êîìïàíè

ÒÀÑÈÑ

“Òóñãààð òîãòíîñîí îðíóóäûí õàìòûí íºõºðëºë”-ä òåõíèêèéí òóñëàëöàà
¿ç¿¿ëýõ ÒÀÑÈÑ õºòºëáºð 1998 îíä Ìîíãîë Óëñàä àÿëàã÷äûí òàëààð
õèéñýí ñóäàëãààã ñàíõ¿¿æ¿¿ëñýí.

ª×Ñ

”ªðñºëäºõ ÷àäâàðûí ñàíàà÷ëàãà” òºñºë 2002 îíä Ìîíãîë Óëñàä àÿëñàí
àÿëàã÷äûí òàëààð õèéñýí ñóäàëãààã ñàíõ¿¿æ¿¿ëñýí.

ÓÁ

Ìîíãîë Óëñûí íèéñëýë Óëààíáààòàð

ÍÂÓ

Èõ Áðèòàíè, Óìàðä Èðëàíäûí Íýãäñýí Âàíò Óëñ

Àì.äîëëàð

ÀÍÓ-ûí ìºíãºí òýìäýãò ÀÍÓ-ûí äîëëàð

ÀÍÓ-ûí ÎÓÕÀ

ÀÍÓ-ûí Çàñãèéí ãàçðûí Îëîí óëñûí õºãæëèéí àãåíòëàã

II. Äàðààõ òýìäýãëýë¿¿äèéã àøèãëàâ:

ìýäýýëýë áàéõã¿é

0,0

ìàø áàãà òîî

-

ã¿éöýòãýë áàéõã¿é

ÀÃÓÓËÃÀ

4

5

ÎÐØÈË
1990-ээд оноос аялал жуулчлалын салбар хувьчлагдаж, чөлөөт өрсөлдөөнт зах зээл бий болсноор тус
салбар маш хурдацтай хөгжиж ирсэн бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор аялал жуулчлалын салбарын мэдээллийг
өргөжүүлэх шаардлага зайлшгүй тавигдсаар ирсэн.
Аялал жуулчлалын салбарын хөгжил эрчимжихийн хэрээр гадаад, дотоодын жуулчдын тоо, тэднээс
олж буй орлогын талаарх статистик мэдээллийг ҮСГ-аас баталсан, зөвшөөрсөн аргачлал, үзүүлэлтээр “албан
ёсны статистик мэдээлэл”, “захиргааны статистик мэдээлэл”-ийн маягтыг боловсруулах, мэдээлэл солилцох
хэлбэрийг боловсронгуй болгох нь салбарын тулгамдсан асуудал болоод байна.
Хил хамгаалах ерөнхий газраас гаргадаг Монгол Улсад ирж буй гадаадын зорчигчдын болон гадаадад
зорчсон Монгол иргэдийн тоо судалгаа нь аялал жуулчлалын салбарын статистик мэдээллийн эх сурвалж
болдог боловч НҮБ-ын дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллага болон бусад олон улсын байгууллагуудаас
тавьдаг шаардлагыг хангахгүй байгаа юм.
Аялал жуулчлалын салбарын албан ёсны мэдээллийн хувьд ХХЕГ-аас сар бүр ирүүлдэг “Монгол улсын
хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын судалгаа” болон ЗТАЖЯ-ны “Дотоодын Мэдээлэл ЗТАЖЯ Маягт-06” зэрэг
мэдээллээс өөр статистик мэдээлэл одоогоор байхгүй. Мөн Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны 2 дугаар сарын 25
ны өдрийн 55 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан Аялал жуулчлалын салбарын орлогын тооцоолох
аргачлалын дагуу Япон улсын нэг жуулчин Монгол улсад дунджаар 8 хонодог, нэг хоногт дунджаар 126 $
зарцуулдаг, бусад улсын жуулчин 12 хоног, 106 $, амралт, хувийн зорилгоор ирсэн жуулчин 15 хоног, 42 $,
дамжин өнгөрүүлэхээр 5 хоног, 42 $,

бусад зорилгоор ирсэн жуулчин 18 хоног, 52 $ зарцуулдаг гэсэн

үзүүлэлтийг гаргадаг.
Энэ тооцоогоор Улсын эдийн засагт аялал жуулчлалын салбарын оруулах орлого, дотоодын нийт
бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээг тодорхойлоход 2006 оны байдлаар аялал жуулчлалын салбарын орлого 245
сая $ болж буй нь хэдийгээр хийсвэр арга боловч үүнээс өөрөөр тооцоолох арга одоогоор байхгүй. ЗТАЖЯ-ны
статистик мэдээлэл нь хамралтын хувьд хангалтгүй байдаг зэрэг шалтгааны улмаас аялал жуулчлалын
салбарын статистик мэдээллийн хамралт, чанарыг сайжруулах шаардлага зайлшгүй урган гарч байгаа юм.
ÇÒÀÆß-íû Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ãàçàð íü îлон улсад мөрддөг нийтлэг аргачлалыг судлан үзэж Монгол
улсын Аялал жуулчлалын салбарын шаардлагатай мэдээ мэдээллийг бий болгох, аялал жуулчлалын
салбарын туслах данс бий болгох суурийг бүрдүүлэх, гадаад, дотоодын жуулчдын талаарх мэдээллийг бий
болгох замаар уг салбарын цаашдын хөгжлийн төлөвлөлтийн талаарх суурь мэдээллийг шинжлэх ухааны
үндэслэлтэйгээр боловсруулан, төрөөс авч хэрэгжүүлэх бодлого, хөтөлбөрийн үндэслэл болохуйц статистик
мэдээллийг олон улсын жишигт нийцүүлэн өөрийн орны онцлогийг тусгаж боловсронгуй болгохîоð àíõààð÷
àæèëëàæ áàéíà.

6

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí ñòàòèñòèê ìýäýýëýë
Çî÷èä áóóäëûí ¿éë÷èëãýý: Ìîíãîëä àÿëàõ æóóë÷äûí áàéðëàõ 5000 èë¿¿ îð á¿õèé 166 çî÷èä áóóäëóóä
Óëààíáààòàð õîòîä áàéãàà áîë áóñàä 18 àéìãóóäàä 3000 ãàðóé îðòîé 81 çî÷èä áóóäëóóä áàéíà. ̺í 16
àéìãèéí íóòàã äýâñãýðò áàéðëàõ 5300 æóóë÷íûã õ¿ëýýí àâàõ õ¿÷èí ÷àäàë á¿õèé 118 æóóë÷íû áààçóóä áàéäàã.
Îäîîãèéí áàéäëààð Ìîíãîëä îëîí óëñûí çî÷èä áóóäëûí ñ¿ëæýýíèé áóóäàë áàéõã¿é áºãººä 100-ààñ äýýø ºðºº
á¿õèé áóóäëóóä öººõºí áºãººä èõýíõ íü 30 îð÷èì ºðººòýé áàéäàã.
Óëààíáààòàð õîòîä 1000 ãàðóé îð á¿õèé 6 òîì çî÷èä áóóäëóóä (×èíãèñ Õààí, Óëààíáààòàð, Áàÿíãîë, Õààí
Ïàëàñ, Ïàëàñ, Êîíòèíåíòàëü) áàéäàã. ̺í ÿíç á¿ðèéí ñòàíäàðòûí ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëäýã îëîí òîîíû æèæèã
áóóäëóóä, çî÷íû áàéðóóä áîëîí íèéòèéí áàéðóóä áàéäàã. ¯¿ðãýâ÷òýé àÿëàã÷äàä õàíãàëòòàé áàéðóóä áèé ãýæ
õýëýõýä áîëíî. Íèéñëýëýýñ áóñàä ãàçðóóäàä çî÷èä áóóäëóóä íü ãîë áàéð áîëîõ áºãººä òîîíû õóâüä öººõºí þì.
Áóóäëóóäûí èõýíõ íü á¿òýí õîîëíû òîîöîîòîé áàéõ áà ìóçåé ¿ç¿¿ëýõ, õºò÷ººð õàíãàõ ¿éë÷èëãýýí¿¿äòýé.
Îäîî ¿éë÷èëãýý, ò¿¿íèé ÷àíàðààñ èë¿¿ ôèçèê ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã áàãòààñàí õî¸ð òºðëèéí (çî÷èä áóóäàë áà
æóóë÷íû áààçûí) çýðýãëýëèéí ñòàíäàðòóóäûã ìºðäºæ áàéíà.
պ人, îðîí íóòàãò áàéðëàñàí 95 æóóë÷íû ãýð áààçóóä áàéäàã. Áààçóóäàä áàéðëàõ æóóë÷èí íü ãýðò õîíîãëîõ áà
ìºí áààçóóä íü ðåñòîðàí, áààð, àðèóí öýâðèéí ºðººí¿¿äòýé. Ãýð áààçóóä íü ãîëäóó òàâààñ àðâàí ñàð õ¿ðòýë
àæèëëàäàã. Ìàéõàíòàéãàà àÿëàõ æóóë÷äûí õóâüä òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçàð íóòãóóäààñ áóñàä àëèâàà
ãàçðóóäàä ìàéõíàà áàðüæ, õîíîãëîõîä ÷ºëººòýé áà ãýõäýý ñóóðèí, ãàçðóóäààñ õîë áàéðëàâàë çîõèñòîé áàéäàã.
Àéìàã, îðîí íóòàãò áàéãàà çî÷èä áóóäàë, æóóë÷íû áààçûíõûã ýñ òîîöâîë ðåñòîðàí áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé
áàéãóóëëàãóóä ¿íäñýíäýý Óëààíáààòàð õîòîä áàéðëàäàã. 1998 îíû áàéäëààð ýäãýýð áàéãóóëëàãóóäûí òîî 203
áàéñàí áà ýíýõ¿¿ òîî îäîîãîîð øèíý÷ëýãäýí òîãòîîãäîîã¿é áîëíî. Äýýð äóðäñàí÷ëàí õºäºº îðîí íóòàãò
ðåñòîðàíû ¿éë÷èëãýý íü õîîëíû ñîíãîëò áàãàòàé áàéäàã áºãººä çºâõºí çî÷èä áóóäàë, ãýð áààçóóäààð ¿éë
àæèëëàãàà íü õÿçãààðëàãääàã.
Çî÷èä áóóäëûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûí çýðýãëýë, ¿íäñýí øààðäëàãà MNS 4588:2004 ñòàíäàðòûí äàãóó çî÷èä
áóóäëóóäûã 1-5 îäíû çýðýãëýë îëãîäîã. Îäîîãèéí áàéäëààð íèéò 320 ãàðóé çî÷èä áóóäàë ¿éë àæèëëàãàà
ÿâóóëæ áàéãààãààñ îäíû çýðýãëýëòýé 53 çî÷èä áóóäàë áàéíà. ¯¿íä:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

4 îäòîé –4 / Óëààíáààòàð, ×èíãèñ, Áàÿíãîë, Ïàëàñ/
3 îäòîé –15 /Áèøðýëò, Ìèêà, Çàëóó÷óóä, Ýäåëüâàéñ, Öýöýã, Àìàðáàÿñãàëàíò, Êîíòèíåíòàëü,
Ïóìà-Èìïåðèàë, Ïèéñ áðèäæ, Äèïëîìàò, Í¿õò, Öàãààí ºð㺺, Âîÿæ, Íàðàíòóóë, Ëèîí /
2 îäòîé –17 çî÷èä áóóäàë
1 îäòîé –17 çî÷èä áóóäàë

Æóóë÷íû áààçûí ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàðûí çýðýãëýë, ¿íäñýí øààðäëàãà MNS 4934:2002 ñòàíäàðòûí äàãóó
æóóë÷íû áààçóóäûã 1-2 öýöãèéí /Öàãààí óóë/ çýðýãëýë îëãîäîã áºãººä óëñûí õýìæýýíä 180 îð÷èì æóóë÷íû áààç
¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãààãààñ çýðýãëýëòýé 59 Æóóë÷íû áààç áàéíà.¯¿íä:
¾
¾

2 öýöãèéí çýðýãëýëòýé -34 áààç /1-ð çýðýãëýë/
1 öýöãèéí çýðýãëýëòýé -25 áààç /2-ð çýðýãëýë/

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí õ¿íèé íººö: Îäîîãîîð òºðèéí ºì÷èéí 5, õóâèéí 25 ãàðóé èõ, äýýä ñóðãóóëèóä
àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí ìýðãýæëòýí áýëòãýæ áàéíà. ªíººäðèéí áàéäëààð óëñûí õýìæýýíä 182 ¿íäýñíèé
àÿëëûí çýðýãëýëòýé õºòº÷-òàéëáàðëàã÷ àæèëëàæ òºðèéí áîëîí õóâèéí õýâøëèéí 40 îð÷èì èõ, äýýä ñóðãóóëèóä
ñàëáàðûí ìýðãýæèëòýí áýëòãýæ áàéíà.
Íèéò çýðýãòýé õºòº÷ -òàéëáàðëàã÷

182

¯íäýñíèé àÿëëûí 1-ð çýðãèéí õºòº÷-òàéëáàðëàã÷

21

¯íäýñíèé àÿëëûí 2-ð çýðãèéí õºòº÷-òàéëáàðëàã÷

76

¯íäýñíèé àÿëëûí 3-ð çýðãèéí õºòº÷-òàéëáàðëàã÷

85

Àíãëè õýëíèé
Ãåðìàí õýëíèé
ßïîí õýëíèé
Ôðàíö õýëíèé
Ñîëîíãîñ õýëíèé
Èñïàíè õýëíèé
Ýðýãòýé

96
34
28
18
4
1
74
7

Ýìýãòýé

98

׺뺺ò öàãààðàà àÿëàã÷äûí õîíîãèéí äóíäàæ òîîã õàðüöóóëñàí статистикийн холбогдох мэдээлýлèéã
нисэх онгоцны буудалд Монголд зочлогчдоос санал асуулгаàð гүйцэтгэсэн ЭЗБШӨЧ/АНУОУХА төслийн
материалаас үзэж болно. Энэ судалгаанууд нь зочлогчдын төлөв байдал, аяллын хэлбэр, жуулчдаас өгсөн
үнэлгээнүүд, зарцуулсан зардалтай холбогдох мэдээллүүдийг багтаасан.
Õ¿ñíýãò 1. ׺뺺ò öàãààðàà àÿëàã÷äûí õîíîãèéí äóíäàæ òîîã õàðüöóóëñàí áàéäàë 1998, 2002, 2005 îí
(õîíîãîîð)1
Àÿëàë ¿ðãýëæëýõ
Õóãàöàà

Ôðàíö

ÀÍÓ

ÍÂÓ

ßïîí

Ãåðìàí

Èòàëè

Ñîëîíãîñ

Àâñòðàëè

Õÿòàä

ÅÕ-íû
áóñàä
óëñ
îðíóóä

Äýëõèéí
áóñàä
óëñ
îðíóóä

17.9

Ì/Á

15.4

Ì/Á

14.6

Ì/Á

Ì/Á

Ì/Á

Ì/Á

Ì/Á

Ì/Á

17.1

15.1

18.2

8.3

15.3

Ì/Á

9.7

17.5

Ì/Á

15.5

12

19

13.6

18.6

7.1

18.4

16.9

8.1

15.4

8.5

16

12

1998 îíû õîíîãèéí
äóíäàæ òîî
2002 îíû õîíîãèéí
äóíäàæ òîî
2005 îíû õîíîãèéí
äóíäàæ òîî

Ãåðìàí÷óóä 2005 îíä 1998 îíîîñ 3.8 õîíîã, 2002 îíîîñ 3.1 õîíîãîîð èë¿¿ àÿëæýý. Ò¿¿í÷ëýí çºâõºí 0.4
õîíîãîîð èë¿¿ áàéñàí õýäèé áîëîâ÷ áðèòàí÷óóä 2005 îíä 1998, 2002 îíîîñ èë¿¿ îëîí õîíîãîîð àÿëæýý.
Ôðàíö÷óóä 1998 îíä öººí õîíîãîîð àÿëæ áàéñàí õàíäëàãà 2002 îíû ñóäàëãààãàà𠺺ð÷ëºãäñºí áºãººä 2002
îíòîé õàðüöóóëàõàä òýä 2005 îíä áàðàã 2 õîíîãîîð èë¿¿ àÿëæýý. Áóñàä á¿õ çàõ çýýë àÿëàõ õóãàöààãàà
áóóðóóëæ ò¿¿íä Àâñòðàëè÷óóä 2.1 õîíîã, ñîëîíãîñ÷óóä 1.6 õîíîãîîð òóñ òóñ òýðã¿¿ëæýý.
үйсийн байдал

:1. 2006
2006 î í ä Ì î í ãî ë óëñû í õèëýýð í ýâòýðñýí í èéò
çî ð÷èã÷äû í õ¿éñèéí áàéäàë
2%
25%

ýðýãòýé
ýì ýãòýé
õ¿¿õýä

73%

Õ¿ñíýãò 2. 2006 îíä Ìîíãîë óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí çîð÷èã÷äûí àÿëëûí ¿ðãýëæëýõ õóãàöàà (ãîëëîõ çàõ
çýýëèéí îðíîîð)2
Àÿëàë
¿ðãýëæëýõ
õóãàöàà
30
õ¿ðòýë
õîíîã
90
õ¿ðòýë
õîíîã
90 ýýñ äýýø
õîíîã

Àâñòðàëè

ÀÍÓ

ÁÍÑÓ

ÁÍÕÀÓ

Ãåðìàí

Èõ
Áðèòàíè

Èòàëè

Êàçàêñòàí

Êàíàä

Ôðàíö

ÎÕÓ

ßïîí

3732

10395

38930

168754

8106

5499

2425

3327

2263

4855

61229

16273

105

394

507

12596

281

208

75

746

61

270

14659

267

237

774

829

5859

265

236

39

132

240

129

4515

369

Õ¿ñíýãò 3. 2006 îíä Ìîíãîë óëñûí õèëýýð íýâòýðñýí çîð÷èã÷äûí õ¿éñèéí áàéäàë (ãîëëîõ çàõ çýýëèéí
îðíîîð)3
Àâñòðàëè

ÀÍÓ

ÁÍÑÓ

ÁÍÕÀÓ

Ãåðìàí

Ýð

2505

6845

26073

160667

4805

Èõ
Áðèòàíè
3494

Ýì

1463

3979

11755

18636

3640

Õ¿¿õýä

106

739

2438

906

207

Õ¿éñ

1

Èòàëè

Êàçàêñòàí

Êàíàä

Ôðàíö

ÎÕÓ

ßïîí

1494

2339

1814

2689

42831

10702

2325

1015

1566

709

2417

36061

5752

124

30

300

41

148

1511

455

Ïåòåð Âàéíèã “2005 îíä Ìîíãîë óëñàä îëîí óëñûí Àÿëàë æóóë÷ëàëûí òàëààð õèéñýí ñóäàëãàà” ÀÍÓ-ûí îëîí óëñûí õàìòûí àæèëëàãàà
ýíý ñóäàëãààã ñàíõ¿¿æ¿¿ëñýí.
2
Ýõ ñóðâàëæ: Õèë Õàìãààëàõ Åðºíõèé ãàçðûí æèëèéí ìýäýý
3
Ýõ ñóðâàëæ: Õèë Õàìãààëàõ Åðºíõèé ãàçðûí æèëèéí ìýäýý

8

¿ñíýãò: 4. 2000-2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí ñóäàëãàà
¹

Óëñûí íýð

Àôðèê
Ç¿¿í Àôðèê

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

154

180

143

207

263

297

502

27

69

7

11

18

39

26

1

Áóðóíäè

0

0

1

4

2

2

Ýòèîï

1

0

3

5

4

8

5

3

Êåíè

0

0

5

8

5

2

7

4

Ìàäàãàñêàð

0

0

0

1

3

1

5

Ìàâðèòóñ

0

1

0

2

6

Ìîçàìáèê

0

0

0

0

7

Ìàëàâè

8

Ñîìàëè

0

3

3

0

9

Çèìáàáâå

6

1

1

10

Óãàíäà

0

2

11

Òàíçàíè

0

12

Æèáóòè

-

13

Ðåþíüîí àðàë óëñ

14
15
16

1

1
8
3

3

2

2

7

3

2

7

5

2

12

0

3

5

3

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

13

Ðóàíäà

-

-

-

-

-

-

6

Ýðèòðåé

-

-

-

-

-

-

3

Çàìáè

0

4

0

5

Òºâ Àôðèê

3
7

21

17

26

37

31

25

57

17

Àíãîë

0

8

6

0

7

1

12

18

Êàìåðóí

9

7

11

6

11

6

15

19

Òºâ Àôðèêèéí ÁÍÓ

0

0

0

0

20

×àä

0

1

0

1

21

Êîíãî

12

1

9

12

13

18

9

22

Ýêâàòîðûí Ãâèíåé

-

-

-

4

-

-

16

23

Ãàáîí

0

0

0

14

Õîéä Àôðèê

5

4

5

8

8

14

24

42

24

Àëæèð

0

1

4

1

6

6

32

25

Ìàðîêêî

2

3

1

3

7

12

3

26

Ñóäàí

0

0

2

3

2

4

1

27

Òóíèñ

2

1

1

1

110

135

78

85

145
1

1

2

1

ªìíºä Àôðèê
28

Áîòñâàí

0

0

0

2

29

Ëåñîòî

0

1

0

1

30

Íàìèáè

1

4

0

6

31

Ñâàçèëåíä

32

ªÀÁÍÓ

Áàðóóí Àôðèê

2

6

167

253

-

-

-

-

-

-

27

109

131

78

72

142

167

224

54

81

12

12

13

42

46

33

Áåíèí

0

0

0

6

1

34

Áóðêèíà Ôàñî

0

0

0

1

1

35

Ãàìáè

0

0

0

2

36

Ãàíà

3

0

6

5

1

37

Ãâèíåé

0

0

0

0

2

38

Ãâèíåé áèññàó

0

0

0

3

39

Ëèáåðè

0

2

3

3

40

Ìàëè

0

1

0

0

1

1

41

Ìàâðèòàí

6

2

2

2

0

3

42

Êîò ä èâóàð

-

-

-

-

-

-

1

43

Íèãåð

3

7

2

11

40

45

27

44

Íèãåðè

-

-

-

-

-

-

2

45

Ñåíåãàë

0

0

0

1

9

2
2
17
4

16

2
2

1

46

Ñüåððà Ëåîí

0

0

0

1

47

Òîãî

0

0

0

7

5831

6296

7973

6863

12198

12913

14433

2

6

18

41

51

58

55

Àìåðèê
Êàðèáûí

1

9

48

Àíòèãóà áà Áàðáóäà

49

Àðóáà

-

-

-

-

-

-

2

50

Áàãàì

-

-

-

-

-

-

3

51

Áàðáàäîñ

0

0

1

0

52

Áåðìóä

-

-

-

-

-

-

1

53

Êóáà

1

5

14

37

45

55

28

54

Äîìèíèê

-

-

-

-

-

-

2

55

Äîìèíèêàíû ÁÍÓ

0

1

0

1

3

56

Ãàèòè

1

0

0

0

57

ßìàéêà

0

0

1

0

58

Òðèíàäàä áà Òîáàãî

0

0

2

3

59

Ïóýðòî ðèêî

-

-

-

60

Ìîíòñåððàò

-

-

18

26

Òºâ Àìåðèê

1

3

2
2

2

3

-

-

-

7

-

-

-

-

1

11

30

14

19

30

2

61

Áåëèç

1

1

0

0

62

Êîñòà ðèêà

1

19

.5

5

63

Ýëü ñàëüâàäîð

0

0

1

17

64

Ãâàòåìàë

0

1

0

3

3

65

Ãîíäóðàñ

10

1

3

1

4

66

Íèêàðàãóà

6

2

2

4

1

67

Ïàíàì

0

2

0

0

Õîéä Àìåðèê

1

1

1
6

2
4
6

8

4

6

5

12

1

5734

6155

7807

6701

11819

12504

13977

68

Êàíàä

484

691

1057

1149

2332

2300

2528

69

Ìåêñèê

16

18

25

19

56

51

72

70

ÀÍÓ

5234

5446

6725

5533

9431

10153

11377

ªìíºä Àìåðèê

77

109

137

91

314

332

371

71

Àðãåíòèí

17

50

30

18

52

49

81

72

Áîëèâ

2

1

1

1

73

Áðàçèë

39

24

45

37

74

Ôîëêëåíäûí àðëóóä

-

-

-

-

-

-

1

75

×èëè

2

7

19

14

97

33

39

76

Êîëóìáè

7

7

23

9

15

27

27

77

Ýêâàäîð

0

1

4

2

2

6

5

78

Ãàéàíà

0

2

6

0

1

7

1

79

Ïðàãâàé

0

4

1

1

80

Ïåðó

8

5

6

4

81

Ñóðèíàì

0

0

1

0

82

Óðàãâàé

0

7

0

0

6

83

Âåíåñóýë

3

1

1

5

Àçè

69257

93080

122106

Ç¿¿í áà Õîéä Àçè

67120

76914

118088

98

2

2

178

168

2

1

20

25

27

8

11

117976

188250

223411

240849

116465

181443

216213

238159

16

7

84

ÁÍÕÀÓ

49341

57440

89041

90337

139283

170345

178941

85

Òàéâàíü

456

488

589

438

1277

1162

1238

86

Ãîíêîíã

118

187

366

380

757

636

628

87

ßïîí

10283

10247

13262

7717

13092

12952

16707

88

ÁÍÑÀÓ

286

179

239

420

407

313

700

89

ÁÍÑÓ

6635

8372

14474

17166

26602

30787

39930

90

Ìàêàî

Ç¿¿í ºìíºä Àçè

1

1

7

7

25

18

15

904

1013

1724

1511

2404

2774

2690

0

3

5

91

Áðóíåé

0

0

92

Ìüÿàíìàð

4

0

8

5

9

10

5

93

Êàìïó÷è

5

2

14

12

2

21

51

94

Èíäîíåç

47

35

88

236

117

179

165

10

95

Ëàîñ

0

2

20

19

11

28

18

96

Ìàëàéç

157

217

363

266

516

755

677

97

Ôèëèïïèí

248

149

239

219

412

394

357

98

Ñèíãàïóð

275

433

729

386

778

947

796

99

Âüåòíàì

74

118

135

189

318

233

284

100

Òàéëàíä

94

52

128

176

236

207

337

1232

1562

2404

2715

4382

4406

4732

Àâñòðàëè áà äàëàéí îðíóóä
101

Àâñòðàëè

854

1139

1754

2244

3461

3454

4053

102

Øèíý çåëàíä

378

423

633

450

921

952

679

1

0

11

16

13

16

76

12

16

70

Ìåëîíåç
103

Ôèæè

1

0

7

14

104

Âàíóàòó

0

0

2

2

3

105

Ïàïóà Øèíý Ãâèíåé

0

0

2

0

1

106

Ñîëîìîíû àðëóóä

107

Øèíý Êàëåäîí

-

-

-

-

-

-

1

0

3

6

3

8

2

55

Ïîëîíåç

1

1

108

Òîíãà

0

2

4

2

6

109

Ñàìîà

0

1

2

1

2

2

110

Áàðóóí Ñàìîà

-

-

-

-

-

-

0

0

0

2

Ìèêðîíåç

51
1
3
48

111

Êèðèáàòè

0

0

0

1

112

Íàóðó

-

-

-

-

-

-

1

113

Ìèêðîíåçûí àðëóóä

-

-

-

-

-

-

1

114

Ãóàì

0

0

0

1

Åâðîï

61639

79368

97674

72574

98592

101048

124161

Òºâ Åâðîï

48179

62049

74917

55980

61436

65610

88044

46

115

Àçåðáàéäæàí

50

65

57

55

36

82

180

116

Àðìåí

60

54

102

99

56

80

113

117

Áîëãàð

36

27

87

71

163

54

131

118

Áåëîðóñü

127

125

185

139

285

155

206

119

×åõ

301

416

519

419

719

716

612

120

Ýñòîíè

8

10

19

21

15

37

37

121

ÿðæ

7

11

9

4

7

20

155

122

Óíãàð

74

103

119

128

251

243

274

123

Êàçàêñòàí

1208

1291

1820

1782

3101

3928

4185

124

Êèðãèçñòàí

61

103

229

236

303

327

681

125

Ëàòâè

16

15

26

33

51

27

40

126

Ëèòâà

14

7

13

6

8

21

35

127

Ìîëäàâ

67

50

124

90

82

81

70

128

Ïîëüø

295

460

731

205

902

613

825

129

Ðóìûí

11

18

19

30

38

44

33

130

ÎÕÓ

45204

58534

69778

51438

53917

57926

79163

131

Ñëîâàê

47

32

57

76

164

95

147

132

Òàæèêñòàí

10

16

47

30

74

74

82

133

Òóðêìåíñòàí

14

14

0

61

91

69

4

134

Óêðàéí

553

643

879

994

1069

902

900

135

Óçáåêñòàí

16

55

61

63

104

116

171

Õîéä Åâðîï

4217

5274

6874

5081

10196

9901

10458

136

Äàíè

468

558

763

436

981

762

962

137

Ôèíëÿíä

204

304

480

264

603

654

654

138

Èñëàíä

2

0

0

20

14

33

28

139

Èðëàíä

73

84

206

220

717

610

760

140

Íîðâåãè

345

505

674

296

853

710

652

141

Øâåä

792

1274

1277

991

2063

1926

1509

142

Èõ áðèòàíè

2333

2549

3474

2854

4965

5206

5893

1017

1331

1539

1052

4261

3827

3909

5

0

0

4

1

2

8

ªìíºä Åâðîï
143

Àëáàíè

11

144

Àíäîððà

0

2

0

2

145

Áîñíè Ãåðöîãîâèíà

1

0

5

3

2

146

Õîðâàò

7

2

22

13

36

147

Ãðåê

61

89

87

153

911

849

161

148

Èòàëè

629

921

987

565

1918

1921

2526

149

Ìàêåäîí

0

0

0

3

1

3

5

150

Ìàëüò

1

0

0

0

1

4

3

151

Ïîðòóãàëè

47

24

51

28

267

109

139

152

Èñïàíè

223

226

290

220

937

763

868

153

Ñëîâåíè

5

16

9

19

129

86

122

154

Þãîñëàâ

38

51

88

40

55

55

42

155

Âàòèêàí

-

-

-

-

1

2

2

156

Ñåðá Ìîíòåíåãðî

0

0

0

2

1

5

9

7802

10181

13559

9786

21779

20724

20386

Áàðóóí Åâðîï

6

2

32

17

6

157

Àâñòðè

441

573

664

319

1017

938

1201

158

Áåëüãè

350

456

708

405

1060

788

1009

159

Ôðàíö

1638

2600

2845

2744

5545

5822

5237

160

Ãåðìàí

3515

4661

6780

4973

8769

8168

8576

161
162

Ëèõòåíøòåéí
Ëþêñåìáóðã

0

3

1

0

1

2

8

18

3

19

10

16

87

46

163

Íèäåðëàíä

1268

1273

1679

697

3140

164

Øâåéöàðü

572

612

863

638

2231

2247

1753

424

533

820

446

920

986

1205

0

0

0

1

1

2

12

Ãàçàð äóíäûí òýíãèñèéí

2556

165

Êèïð

166

Èçðàèëü

162

299

478

231

573

471

602

167

Òóðê

262

234

342

214

346

513

591

78

93

155

229

249

232

159

3

Îéðõè äîðíîä
168

Áàõðåéí

1

0

0

3

169

Ïàëåñòèí

0

0

0

0

170

Èðàê

4

5

3

29

4

5

171

Èîðäàí

2

2

7

2

5

7

6

172

Êóâåéò

7

33

69

64

74

74

59

173

Ëåâàí

6

3

8

6

8

7

4

174

Ëèâè

0

1

0

1

2

175

Îìàí

2

0

2

1

176

Êàòàð

0

9

0

8

11

10

9

177

Ñàóäûí Àðàá

29

11

13

12

43

16

13

178

Ñèðè

21

20

39

93

55

89

26

179

Àðàáûí íýãäñýí Ýìèðàò

2

3

3

3

29

7

10

180

Åãèïåò

2

4

11

2

11

13

11

181

Èåìåí

2

2

0

5

4

4

13

412

462

655

778

966

792

1129

47

106

85

57

9

20

ªìíºä Àçè

4
1
3

182

Àôãàíèñòàí

2

1

0

5

2

183

Áàíãëàäåø

10

13

44

53

54

184

Áàëáà

-

185

Áóòàí

4

1

4

38

9

186

Ìàëüäèâ

0

0

0

25

4

187

Øðè Ëàíêà

35

27

43

55

51

84

104

188

Ýíýòõýã

197

270

340

402

556

417

656

189

Èðàí

6

73

43

12

19

31

64

190

Íåïàë

18

15

77

72

100

191

Ïàêèñòàí

140

62

104

141

171

119

98

3

8

13

15

19

22

4

3

8

13

15

19

22

4

137374

165899

228719

201153

300537

338715

385989

Áóñàä
192
Á¿ãä

Õàðüÿàëàëã¿é

12

7

7

10

Õ¿ñíýãò: 5. 2000 îíä Ìîíãîëä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí ñóäàëãàà 4
Á¿ñ íóòãààð
ßâñàí àÿëëûí çîðèëãî
Óëñûí íýð
Àôðèê
Ç¿¿í Àôðèê

Äàìæèí

ÁÎÑ

Æóóë÷èí

Àìðàëò

Õóâèéí

23

17

20

9

108

0

177

2

0

7

0

0

0

9

7

154

1

Ýòèîï

0

0

1

0

0

0

1

1

2

Êåíè

2

0

0

0

0

0

2

0

3

Çèìáàáâå

0

0

6

0

0

0

6

6

Òºâ Àôðèê

9

7

10

4

0

0

30

21

4

Êàìåðóí

8

6

2

1

0

0

17

9

5

Êîíãî

1

1

8

3

0

0

13

12

Õîéä Àôðèê

0

2

1

1

0

0

4

4

6

Ìàðîêêî

0

2

0

0

0

0

2

2

7

Òóíèñ

0

0

1

1

0

0

2

2

ªìíºä Àôðèê

8

5

2

2

101

0

118

110

0

0

0

1

0

0

1

1

8
4

5
3

2
0

1
2

101
7

0
0

117
16

109
12

8

Íàìèáè

9 ªìíºä Àôðèê
Áàðóóí Àôðèê
10
11

Ãàíà
Ìàâðèòàí

0
0

2
0

0
0

0
2

1
4

0
0

3
6

3
6

12

Íèãåð

3

1

0

0

2

0

6

3

13

Ñåððà Ëåîí

Àìåðèê
Êàðèáûí òýíãèñèéí îðíóóä
14 Êóáà
15

Ãàéòè

Òºâ Àìåðèê

1

0

0

0

0

0

1

0

1339

2945

1662

847

377

47

7217

5831

10
10

1
1

1
0

0
0

0
0

0
0

12
11

2
1

0

0

1

0

0

0

1

1

6

16

2

0

0

0

24

18
1

16

Áåëèç

0

0

1

0

0

0

1

17

Êîñòà Ðèêà

1

1

0

0

0

0

2

1

18

Ãîíäóðàñ

1

10

0

0

0

0

11

10

19

Íèêàðàãóà

Õîéä Àìåðèê
20

Êàíàä

21

Ìåêñèê

22

ÀÍÓ

ªìíºä Àìåðèê

4

5

1

0

0

0

10

6

1299

2890

1639

838

367

46

7079

5734

125

266

137

51

30

2

611

484

1

4

10

0

2

0

17

16

1173

2620

1492

787

335

44

6451

5234

24

38

20

9

10

1

102

77
17

23

Àðãåíòèí

1

8

7

0

2

0

18

24

Áîëèâ

7

0

1

0

0

1

9

2

25

Áðàçèë

3

26

4

3

6

0

42

39

26

×èëè

7

0

2

0

0

0

9

2

27

Êîëóìáè

4

3

1

3

0

0

11

7

28

Ýêâàäîð

1

0

0

0

0

0

1

0

39

Ïåðó

1

0

4

3

1

0

9

8

30

Âåíåñ¿ë

0

1

1

0

1

0

3

3

10240

21706

36619

7327

3605

1223

80720

69257

Ç¿¿í Àçè Íîìõîí äàëàéí îðíóóä
Ç¿¿í õîéä Àçè

4

Áóñàä

Ãèé÷èä

Àëáàí

9702

20782

35800

7151

3387

1213

78035

67120

31

ÁÍÕÀÓ

7123

9284

32349

4735

2973

1082

57546

49341

32

Òàéâàí

121

329

105

20

2

1

578

456

33

Õîíãêîíã

66

35

63

13

7

0

184

118

34

ßïîí

1095

8318

1277

543

145

14

11392

10283

35

ÁÍÀÑÀÓ

9

46

107

4

129

0

295

286

36

ÁÍÑÓ

1288

2769

1899

1836

131

116

8039

6635

37

Ìàêàî

0

1

0

0

0

0

1

1

Ýõ ñóðâàëæ: Õèë Õàìãààëàõ Åðºíõèé ãàçðûí ìýäýý

13

Àâñòðàëèàçè

214

636

390

83

123

0

1446

1232

154

446

267

60

81

0

1008

854

60

190

123

23

42

0

438

378

Ìåëàíåçè

7

0

0

1

0

0

8

1

40

Ôèæè

5

0

0

1

0

0

6

1

41

ÏàïóàØèíý Ãâèíåé

2

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

1

O

1

0

0

0

0

0

1

0

Ïîëèíåçè

33

0

0

0

0

0

33

0

43

33

0

0

0

0

0

33

0

283

288

429

92

95

10

1197

904

38

Àâñòðàëè

39

Øèíý çåëàíä

Ìèêðîíåçè
42

Ãóàì
Òîíãà

Ç¿¿í ºìíºä Àçè
44

Áðóíåé

1

0

0

0

0

0

1

0

45

Ìüÿíìàð

1

3

1

0

0

0

5

4

46

Êàìáîæ

7

4

0

1

0

0

12

5

47

Èíäîíåçè

25

14

29

4

0

1

73

47

48

Ëàîñ

16

0

0

0

0

0

16

0

49

Ìàëàéç

39

50

83

8

16

7

203

157

50

Ôèëëèïïèí

1

57

112

27

52

0

249

248

51

Ñèíãàïóð

106

87

146

40

2

2

383

275

52

Âüåòíàì

40

25

21

6

22

0

114

74

53

Òàéëàíä

47

48

37

6

3

0

141

94

5956

8464

43034

2614

7527

1759

69354

61639

3653

2462

38972

1314

5431

1690

53522

48179

33

1

47

1

1

0

83

50
60

Åâðîï
Ç¿¿í òºâ Åâðîï
54

Àçåðáàéäæàí

55

Àðìåí

7

3

55

0

2

3

70

56

Áîëãàð

28

2

27

7

0

0

64

36

57

Áåëàðóñ

23

2

125

0

0

2

152

127

58

×åõ

113

85

161

48

7

1

415

301

59

Ýñòîí

1

0

7

0

1

0

9

8

60

ÿðæ

1

0

5

2

0

0

8

7

61

Óíãàð

59

5

54

14

1

0

133

74

62

Êàçàêñòàí

385

99

1035

48

26

84

1677

1208

63

Êèðãèçñòàí

10

10

48

0

3

3

74

61

64

Ëàòâè

13

3

13

0

0

0

29

16

65

Ëèòâà

4

0

8

0

6

0

18

14

66

Ìîëäàâ

7

7

54

0

6

5

79

67

67

Ïîëüø

30

92

159

7

37

0

325

295

68

Ðóìûí

69

ÎÕÓ

70

Ñëîâàê

71

Òàæèêñòàí

72

Òóðêìåíñòàí

73

Óêðàéí

74

Óçáåêñòàí

Ãàçàð äóíäûí òýíãèñèéí îðíóóä
75

Èçðàéë

76

Òóðê

Õîéä Åâðîï

13

0

5

1

5

0

24

11

2724

2086

36773

1109

5236

1528

49456

45204

29

16

23

4

4

0

76

47

6

0

7

0

3

0

16

10

0

0

14

0

0

0

14

14

164

51

336

73

93

64

781

553

3

0

16

0

0

0

19

16

148

122

150

139

13

7

579

424
162

46

91

55

7

9

0

208

102

31

95

132

4

7

371

262

783

1593

1266

442

916

42

5042

4217

77

Äàíè

95

128

141

40

159

39

602

468

78

Ôèíëÿíä

79

59

83

15

47

0

283

204

79

Èðëàíä

3

28

22

6

17

0

76

73

80

Èñëàíä

2

0

0

0

2

0

4

2

81

Íîðâåã

28

89

123

8

125

0

373

345

82

Øâåä

112

287

206

80

219

0

904

792

83 Àíãëè
ªìíºä Åâðîï

464
209

1002
649

691
230

293
80

347
58

3
1

2800
1227

2333
1017

0

1

4

0

0

0

5

5

84

Àëáàíè

14

85

Áîñíè Ãåðöåãîâåíè

86

Õîðâàò

0

0

1

0

0

0

1

10

0

7

0

0

0

17

87

Ãðåê

88
89

7

8

52

3

3

3

0

69

61

Èòàëè

113

440

115

51

23

1

743

629

Ìàëüò

0

1

0

0

0

0

1

1

90

Ïîðòóãàëü

9

23

9

5

10

0

56

47

91

Ñëîâÿí

6

0

0

5

0

0

11

5

92

Èñïàíè

22

121

71

9

22

0

245

223

93

Ìàêåäîíè

2

0

0

0

0

0

2

0

94

Þãîñëàâ

39

11

20

7

0

0

77

38

Áàðóóí Åâðîï

1

1163

3638

2416

639

1109

19

8984

7802

95

Àâñòðè

61

215

101

23

102

0

502

441

96

Áåëüãè

33

138

165

13

34

0

383

350

97

Ôðàíö

203

1037

295

71

235

0

1841

1638

98

Ãåðìàí

673

1571

1132

453

359

18

4206

3515

99

Ëþêñåìáóðã

5

6

10

0

2

1

24

18

123

450

583

10

225

0

1391.

1268

65

221

130

69

152

0

637

572

28

9

39

19

11

0

106

78

100

Ãîëëàíä

101

Øâåéöàðè

Îéðõè Äîðíîä
102

Áàõðåéí

0

0

0

0

1

0

1

1

103

Èðàê

5

2

2

0

0

0

9

4

104

Èîðäàí

4

1

1

0

0

0

6

2

105

Êóâåéò

3

0

6

1

0

0

10

7

106

Ëèâàí

3

0

1

5

0

0

9

6

107

Îìàí

0

0

2

0

0

0

2

2

108

Ñàóäûí Àðàá

3

3

11

5

10

0

32

29

109

Ñèðèéí àðàá

1

1

14

6

0

0

22

21

110

Ýìèðàò

1

0

2

0

0

0

3

2

111

Åãèïåò

8

1

0

1

0

0

10

2

112

Èåìåí

0

1

0

1

0

0

2

2

205

90

160

100

62

8

625

412

ªìíºä Àçè
113

Àôãàíèñòàí

0

1

1

0

0

0

2

2

114

Áàíãëàäåø

6

0

4

1

5

0

16

10

115

Áóòàí

2

0

4

0

0

0

6

4

116

Øðèëàíêà

117

Ýíýòõýã

118
119
120
Áóñàä
121

10

14

14

5

2

0

45

35

132

39

84

58

16

8

337

197

Èðàí

4

0

5

1

0

0

10

6

Áàëáà

19

4

7

7

0

0

37

18

Ïàêèñòàí

32

32

41

28

39

0

172

140

3
3

1
1

1
1

1
1

0
0

0
0

6
6

3
3

17794

33232

81535

10917

11690

3037

158205

137374

Õàðüÿàëàëã¿é

Á¿ãä

Õ¿ñíýãò: 6. 2001 îíä Ìîíãîëä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí ñóäàëãàà
Á¿ñ íóòãààð
¹

Óëñûí íýð

Àôðèê
Ç¿¿í Àôðèê

Àÿëëûí åðºíõèé çîðèëãî
Àëáàí
70

Õóâèéí
62

Àìðàëò
16

Äàìæèí
90

Ñóðàëöàõ
0

ÁÎÑ
0

Áóñàä
12

Ãèé÷èä

Æóóë÷èä

250

180

16

9

1

1

0

0

0

27

11

1

Çàìáè

4

4

0

0

0

0

0

8

4

2

Óãàíäà

0

1

0

1

0

0

0

2

2

3

Ýòèîï

5

0

0

0

0

0

0

5

0

4

Êåíè

2

0

0

0

0

0

0

2

0

5

Çèìáàáâå

2

1

0

0

0

0

0

3

1

6

Ìîçàìáèê

2

0

0

0

0

0

0

2

0

15

7

Ñîìàëè

0

3

0

0

0

0

0

3

3

8

Ìàâðèòóñ

0

0

1

0

0

0

0

1

1

9

Òàíèçàíè

1

0

0

0

0

0

0

1

0

4

16

1

0

0

0

0

21

17

Òºâ Àôðèê
10

Êàìåðóí

4

6

1

0

0

0

0

11

7

11

Àíãîë

0

8

0

0

0

0

0

8

8

12

Êîíãî

0

1

0

0

0

0

0

1

1

Õîéä Àôðèê

7

1

1

2

0

0

1

12

5

13

Àëæèð

4

0

1

0

0

0

0

5

1

14

Ìàðîêêî

0

1

0

2

0

0

0

3

3

15

Òóíèñ

1

0

0

0

0

0

0

1

0

16

Ñóäàí

2

0

0

0

0

0

1

3

1

28

25

13

87

0

0

10

163

135

ªìíºä Àôðèê
17

Íàìèáè

18

ªìíºä Àôðèê

19

Ëåñîòî

1

0

0

4

0

0

0

5

4

26

25

13

83

0

0

10

157

131

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Áàðóóí Àôðèê

15

11

0

0

0

0

1

27

12

20

Ìàëè

2

1

0

0

0

0

0

3

1

21

Ãàíà

5

0

0

0

0

0

0

5

0

22

Ìàâðèòàí

2

2

0

0

0

0

0

4

2

23

Íèãåð

4

7

0

0

0

0

0

11

7

24

Ãâèíåé

1

0

0

0

0

0

0

1

0

25

Ñåíåãàë

1

0

0

0

0

0

0

1

0

26

Ëèáåðè

0

1

0

0

0

0

1

2

2

1329

2410

2736

216

43

33

934

7701

6296

4

5

1

0

0

0

0

10

6
5

Àìåðèê
Êàðèáûí òýíãèñèéí îðíóóä
27

Êóáà

3

5

0

0

0

0

0

8

28

Äîìèíèêàí

1

0

1

0

0

0

0

2

1

3

20

3

2

0

0

1

29

26

Òºâ Àìåðèê
29

Áåëèç

0

1

0

0

0

0

0

1

1

30

Êîñòà Ðèêà

0

18

1

0

0

0

0

19

19

31

Ãîíäóðàñ

0

1

0

0

0

0

0

1

1

32

Íèêàðàãóà

1

0

1

0

0

0

1

3

2

33

Ãâàòåìàë

0

0

1

0

0

0

0

1

1

34

Ïàíàì

2

0

0

2

0

0

0

4

2

Õîéä Àìåðèê

1275

2336

2712

187

43

33

920

7506

6155

35

Êàíàä

134

376

216

34

0

0

65

825

691

36

Ìåêñèê

10

8

10

0

0

0

0

28

18

37

ÀÍÓ

1131

1952

2486

153

43

33

855

6653

5446

ªìíºä Àìåðèê

47

49

20

27

0

0

13

156

109

38

Àðãåíòèí

10

20

15

12

0

0

3

60

50

39

Áîëèâ

2

1

0

0

0

0

0

3

1

40

Áðàçèë

9

14

1

2

0

0

7

33

24

41

×èëè

3

2

0

3

0

0

2

10

7

42

Êîëóìáè

7

6

0

1

0

0

0

14

7

43

Ýêâàäîð

2

0

0

1

0

0

0

3

1

44

Ïåðó

3

5

0

0

0

0

0

8

5

45

Óðóãâàé

0

0

0

7

0

0

0

7

7

46

Ïàðàãâàé

0

0

4

0

0

0

0

4

4

47

Ãàéàíà

10

1

0

0

0

0

1

12

2

48

Âåíåñ¿ýë

1

0

0

1

0

0

0

2

1

10725

49713

20565

3641

1503

1360

5573

93080

79492

184

687

616

116

3

1

143

1750

1562

120

493

494

65

3

0

87

1262

1139

64

194

122

51

0

1

56

488

423

3

0

0

0

0

0

0

3

0

Ç¿¿í Àçè Íîìõîí äàëàéí
îðíóóä
Àâñòðàëèàçè
49

Àâñòðàëè

50

Øèíý çåëàíä

Ìåëàíåçè

16

51

Ôèæè

1

0

0

0

0

0

0

1

52

ÏàïóàØèíý Ãâèíåé

2

0

0

0

0

0

0

2

0

Ç¿¿í õîéä Àçè

10241

48566

19694

3443

1497

1359

5211

90011

76914

53

ÁÍÕÀÓ

7312

41881

9827

3208

1394

1214

2524

67360

57440

54

Òàéâàí

139

242

170

12

0

0

64

627

488

55

Ãîíêîíã

65

130

35

6

0

0

16

252

187

56

ßïîí

1048

3425

5979

41

72

106

802

11473

10247

57

ÁÍÀÑÀÓ

21

63

15

84

0

0

17

200

179

58

ÁÍÑÓ

1656

2825

3667

92

31

39

1788

10098

8372

59

Ìàêàî

0

0

1

0

0

0

0

1

1

9

1

1

1

0

0

0

12

3

Ïîëèíåçè

0

60

Òîíãà

9

1

0

1

0

0

0

11

2

61

Ñàìàî

0

0

1

0

0

0

0

1

1

288

459

254

81

3

0

219

1304

1013
0

Ç¿¿í ºìíºä Àçè
62

Ìüÿíìàð

3

0

0

0

0

0

0

3

63

Êàìáîæ

4

5

0

0

0

0

2

11

7

64

Èíäîíåçè

14

12

14

0

0

0

9

49

35

65

Ëàîñ

6

2

0

0

0

0

0

8

2

66

Ìàëàéç

18

72

67

18

0

0

60

235

217

67

Ôèëëèïïèí

58

65

40

1

1

0

43

208

149

68

Ñèíãàïóð

93

231

90

32

0

0

80

526

433

69

Âüåòíàì

45

55

19

30

2

0

14

165

118

70

Òàéëàíä

Åâðîï
Ç¿¿í òºâ Åâðîï

47

17

24

0

0

0

11

99

52

9137

39620

8643

28735

587

1072

2370

90164

79368

7019

33718

1801

25665

501

1072

865

70641

62049

6

44

9

4

0

0

8

71

65
54

71

Àçåðáàéäæàí

72

Àðìåí

25

50

1

3

0

0

0

79

73

Áîëãàð

15

21

4

0

0

0

2

42

27

74

Áåëàðóñ

35

97

19

9

1

0

0

161

125

75

×åõ

74

234

131

9

4

0

42

494

416

76

Ýñòîí

6

5

2

3

0

0

0

16

10

77

ÿðæ

0

0

9

2

0

0

0

11

11

78

Óíãàð

22

44

39

5

0

0

15

125

103

79

Êàçàêñòàí

252

1070

123

55

23

3

43

1569

1291

80

Êèðãèçñòàí

10

47

9

18

0

0

29

113

103

81

Ëàòâè

14

5

4

4

0

0

2

29

15

82

Ëèòâà

1

3

0

2

0

0

2

8

7

83

Ìîëäàâ

3

44

3

3

0

0

0

53

50

84

Ïîëüø

29

257

127

57

1

0

19

490

460

85

Ðóìûí

86

ÎÕÓ

87

Ñëîâàê

88

Òàæèêñòàí

89

Òóðêìåíñòàí

90

Óêðàéí

91

Óçáåêñòàí

Ãàçàð äóíäûí òýíãèñèéí
îðíóóä
92 Èçðàéëü

8

15

0

0

0

0

3

26

18

6361

31323

1213

25343

455

1065

655

66415

58534

25

21

4

0

0

0

7

57

32

8

3

0

5

0

0

8

24

16

0

1

1

1

0

0

11

14

14

101

397

92

142

17

4

12

765

643

24

37

11

0

0

0

7

79

55

107

173

222

11

1

0

127

641

533

38

106

132

10

0

0

51

337

299

93

Òóðê

68

67

90

1

1

0

76

303

234

94

Êèïð

1

0

0

0

0

0

0

1

0

712

1798

1484

1677

31

0

315

6017

5274

Õîéä Åâðîï
95

Äàíè

53

205

136

191

6

0

26

617

558

96

Ôèíëÿíä

19

77

77

126

0

0

24

323

304

97

Èðëàíä

10

43

30

10

1

0

1

95

84

98

Èñëàíä

3

0

0

0

0

0

0

3

0

99

Íîðâåã

21

187

117

192

0

0

9

526

505

17

100

Øâåä

54

258

322

673

3

0

21

1331

1274

101

Àíãëè

552

1028

802

485

21

0

234

3122

2549

196

306

884

78

1

0

63

1528

1331
0

ªìíºä Åâðîï
102

Àëáàíè

1

0

0

0

0

0

0

1

103

Õîðâàò

5

1

1

0

0

0

0

7

2

104

Ãðåê

29

10

51

17

0

0

11

118

89

105

Èòàëè

49

104

752

36

1

0

29

971

921

106

Ìàëüò

2

0

0

0

0

0

0

2

0

107

Ïîðòóãàëü

9

8

11

2

0

0

3

33

24

108

Ñëîâÿí

2

3

13

0

0

0

0

18

16

109

Èñïàíè

43

137

49

22

0

0

18

269

226

110

Àíäîððà

0

1

0

1

0

0

0

2

2

111

Þãîñëàâ

56

42

7

0

0

0

2

107

51

1103

3625

4252

1304

53

0

1000

11337

10181

57

129

259

115

3

0

70

633

573

Áàðóóí Åâðîï
112

Àâñòðè

113

Áåëüãè

63

305

100

28

4

0

23

523

456

114

Ôðàíö

149

493

1610

231

13

0

266

2762

2600

115

Ãåðìàí

709

1795

1635

703

18

0

528

5388

4661

116

Ëþêñåìáóðã

7

0

0

0

0

0

3

10

3

117

Ãîëëàíä

65

678

354

188

14

0

53

1352

1273

118

Øâåéöàðè

53

223

293

39

1

0

57

666

612

119

Ëèõòåíøòåéí

0

2

1

0

0

0

0

3

3

48

42

7

4

0

0

40

141

93

Îéðõè Äîðíîä
120

Êàòàð

0

0

0

0

0

0

9

9

9

121

Èðàê

4

2

0

0

0

0

3

9

5

122

Èîðäàí

7

2

0

0

0

0

0

9

2

123

Êóâåéò

1

16

4

0

0

0

13

34

33

124

Ëèâàí

6

2

1

0

0

0

0

9

3

125

Îìàí

1

0

0

0

0

0

0

1

0

126

Ñàóäûí Àðàá

0

8

0

0

0

0

3

11

11

127

Ñèðèéí àðàá

6

8

1

4

0

0

7

26

20

128

Ýìèðàò

10

0

0

0

0

0

3

13

3

129

Åãèïåò

12

4

0

0

0

0

0

16

4

130

Èåìåí

1

0

0

0

0

0

2

3

2

131

Ëèâè

0

0

1

0

0

0

1

1

1

238

216

79

10

5

0

157

705

462

ªìíºä Àçè
132

Àôãàíèñòàí

0

0

0

1

0

0

0

1

1

133

Áàíãëàäåø

9

6

5

0

0

0

2

22

13

134

Áóòàí

135

Øðèëàíêà

136

Ýíýòõýã

137
138
139

3

1

0

0

0

0

0

4

1

22

11

8

0

0

0

8

49

27

131

146

56

2

5

0

66

406

270

Èðàí

22

13

0

0

0

0

60

95

73

Áàëáà

23

10

2

1

0

0

2

38

15

Ïàêèñòàí

28

29

8

6

0

0

19

90

62

1

3

5

0

0

1

0

10

8

1

3

5

0

0

1

0

10

8

21548

92066

32051

32696

2138

2466

9086

192051

165899

Áóñàä
140

Õàðüÿàëàëã¿é

Á¿ãä

Õ¿ñíýãò: 7. 2002 îíä Ìîíãîëä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí ñóäàëãàà
Á¿ñ íóòãààð
Óëñûí íýð

¹
Àôðèêà
ªìíºä Àôðèê
1

ªÀÁÍÓ

ßâñàí àÿëàëûí çîðèëãî
Õóâèéí
Àìðàëò
Äàìæèí

68

49

11

2

13

Íèéò
æóóë÷èä
143

78

40

25

2

2

9

78

78

40

25

2

2

9

78

Ãèé÷èä
143

Àëáàí

18

Áóñàä

Õîéä Àôðèê

8

3

5

0

0

0

8

2

Àëæèð

4

1

3

0

0

0

4

3

Ìîðîêêî

1

1

0

0

0

0

1

4

Ñóäàí

2

0

2

0

0

0

2

5

Òóíèñ

1

1

0

0

0

0

1

26

9

11

5

0

1

26

6

1

5

0

0

0

6

11

5

3

2

0

1

11

Òºâ Àôðèê
6

Àíãîë

7

Êàìåðóí

8

Êîíãî

9

3

3

3

0

0

9

13

9

3

1

0

0

13

Ãàíà

6

5

0

1

0

0

6

10

Ëèáåðè

3

3

0

0

0

0

3

11

Ìàâðèòàí

2

1

1

0

0

0

2

12

Íèãåðè

2

0

2

0

0

0

2

18

7

5

3

0

3

18

Áàðóóí Àôðèê
9

Ç¿¿í Àôðèê
13

Áóðóíäè

1

1

0

0

0

0

1

14

Çèìáàáâå

1

0

1

0

0

0

1

15

Êåíè

5

2

2

1

0

0

5

16

Ñàìîëè

3

0

0

1

0

2

3

17

Òàíçàíè

3

2

0

1

0

0

3

18

Óãàíäà

2

0

1

0

0

1

2

19

Ýòèîï

3

2

1

0

0

0

3

Àìåðèê

8115

1176

2187

3723

289

598

7973

Õîéä Àìåðèê

7949

1140

2114

3683

274

596

7807

20

Êàíàä

1062

162

254

541

37

63

1057

21

ÀÍÓ

6860

973

1851

3133

237

531

6725

22

Ìåêñèê

27

5

9

9

0

2

25

33

15

10

6

1

1

33

Òºâ Àìåðèê
23

Áàðáàäîñ

1

1

0

0

0

0

1

24

Ãîíäóðàñ

3

2

1

0

0

0

3

25

Êîñòà-Ðèêà

5

1

2

2

0

0

5

26

Êóáà

14

7

5

1

0

1

14

27

Íèêàðàãóà

2

2

0

0

0

0

2

28

Òðèíàäàä Òîáàãî

2

1

0

1

0

0

2

29

Ýêâàäîð

4

1

1

1

1

0

4

30

Ñàëüâàäîð

1

0

1

0

0

0

1

31

ßìàéêà

1

0

0

1

0

0

1

133

21

63

34

14

1

133

ªìíºä Àìåðèê
32

Àðãåíòèí

30

7

17

6

0

0

30

33

Áîëèâ

1

1

0

0

0

0

1

34

Áðàçèë

45

5

22

11

7

0

45

35

Âåíåñóýë

1

1

0

0

0

0

1

36

Ãàéíà

6

0

2

4

0

0

6

37

Êîëóìá

23

4

11

4

4

0

23

38

Ïàðàãâàé

1

0

1

0

0

0

1

39

Ïåðó

6

1

3

1

0

1

6

40

Ñóðèíàì

1

0

1

0

0

0

1

41

×èëè

19

2

6

8

3

0

19

Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí äàëàéí îðíóóä
Ç¿¿í Õîéä Àçè

126238

18514

62216

33443

5339

2594

122106

122213

17931

61013

31603

5111

2430

118088

92657

14547

56505

11723

4849

1417

89041

42

ÁÍÕÀÓ

43

Òàéâàíü

589

105

112

341

0

31

589

44

Ãîíêîíã

366

118

138

83

5

22

366

45

Èíäîíåç

88

16

44

22

0

6

88

46

Êàìáîæ

14

1

8

5

0

0

14

47

Ìàÿàíìàð

8

6

2

0

0

0

8

19

48

Ìàêàî

49

ßïîí

50

ÁÍÀÑÀÓ

51

ÁÍÑÓ

Ç¿¿í ªìíºä Àçè

7

1

2

4

0

0

7

13708

950

1222

10715

123

252

13262

240

44

110

52

33

0

239

14536

2143

2870

8658

101

702

14474

1614

280

485

699

91

59

1614

20

3

12

5

0

0

20

52

ÁÍÀËàîñ ÀÓ

53

Ìàëàéç

363

72

78

131

62

20

363

54

Ñèíãàïóð

729

78

196

424

1

30

729

55

Âüåòíàì

135

33

54

18

26

4

135

56

Ôèëèïïèí

239

44

90

102

0

3

239

57

Òàéëàíä

128

50

55

19

2

2

128

2411

303

718

1141

137

105

2404

1761

241

485

839

111

78

1754

Àâñòðàëè Àçè
58

Àâñòðàëè

59

Âàíóàòó

2

1

1

0

0

0

2

60

Ñàìîà

2

0

0

2

0

0

2

61

Òîíãà

4

0

2

2

0

0

4

62

ÏØÃâèíåé

2

0

2

0

0

0

2

63

Ôèæè

64

Øèíý Çåëàíä

7

0

6

1

0

0

7

633

61

222

297

26

27

633

Åâðîï

99839

7576

Ç¿¿í Åâðîï

76684

5433

65

Àðìåí

66

42402

13551

33070

1075

97674

35499

4443

29292

250

74917

102

24

62

13

3

0

102

Àçåðáàéäæàí

57

9

29

1

13

5

57

67

Áîëãàð

89

46

35

1

1

4

87

68

Áîñíè Ãåðö-íà

5

3

1

0

1

0

5

69

Áåëîðóñü

185

43

84

5

51

2

185

70

ÿðæ

71

×åõ

72

Ïîëüø

73

Êàçàêñòàí

74

Ìîëäàâ

75

ÎÕÓ

76

Óêðàéí

77

Óçáåêñòàí

78
79
80

9

1

5

0

1

2

9

520

70

169

242

10

28

519

731

28

281

271

151

0

731

1976

451

1076

192

91

10

1820

124

20

71

4

26

3

124

71368

4516

32908

3584

28605

165

69778

894

106

420

62

278

13

879

61

9

42

0

9

1

61

Óíãàð

119

25

49

33

4

8

119

Êèðãèçñòàí

229

40

167

0

21

1

229

Ëàòâè

29

7

7

2

7

3

26

81

Ëèòâè

13

1

11

0

0

1

13

82

Ðóìûí

19

5

13

1

0

0

19

83

Ñëîâåíè

9

0

7

1

1

0

9

84

Ñëîâàê

57

10

24

20

2

1

57

85

Òàæèêñòàí

47

3

21

4

16

3

47

86

Õîðâàò

22

7

7

7

1

0

22

87

Ýñòîíè

19

9

10

0

0

0

19

7049

705

2187

2157

1613

212

6874

Õîéä Åâðîï
88

Äàíè

763

57

211

251

223

21

763

89

Ôèíëàíä

480

27

147

103

199

4

480

90

Íîðâåã

674

26

187

111

340

10

674

91

Øâåä

1388

90

311

442

414

20

1277

92

Àíãëè

3538

497

1255

1155

410

157

3474

93

Èðëàíä

206

8

76

95

27

0

206

1504

103

396

887

69

49

1504

1

0

1

0

0

0

1

87

4

43

36

2

2

87

ªìíºä Åâðîï
94

Âàòèêàí

95

Ãðåê

96

Èñïàíè

290

20

89

157

19

5

290

97

Èòàëè

987

33

199

669

46

40

987

20

98

Ïîðòóãàëü

51

8

30

11

2

0

99

Þãîñëàâ

88

38

34

14

0

2

88

13754

1182

3965

5812

2094

506

13559

Áàðóóí Åâðîï

51

100

Àâñòðè

665

65

168

344

54

33

664

101

Áåëüãè

708

111

255

203

70

69

708

102

Ëèõòåíøòåéí

1

0

1

0

0

0

1

103

Ëþêñåìáóðã

19

6

5

6

0

2

19

104

Ôðàíö

2891

208

770

1478

293

96

2845

105

Ãåðìàí

6856

670

1796

2808

1263

243

6780

106

Ãîëëàíä

1739

75

631

626

316

31

1679

107

Øâåéöàðè

875

47

339

347

98

32

863

Ãàçàð äóíäûí òýíãèñèéí îðíóóä

848

153

355

252

2

58

820

108

Èçðàéëü

478

47

226

156

1

48

478

109

Òóðê

370

106

129

96

1

10

342

155

51

80

15

0

9

155

Îéðõè äîðíîä
110

Èðàê

3

2

0

1

0

0

3

111

Èîðäàí

7

3

4

0

0

0

7

112

ÀÁÍÑèðè

39

10

24

0

0

5

39

113

Åãèïåò

11

6

4

0

0

1

11

114

Êóâåéò

69

22

33

11

0

3

69

115

Ëèâàí

8

2

6

0

0

0

8

116

Îìàí

2

0

0

2

0

0

2

117

Ñàóäûí Àðàá

13

3

9

1

0

0

13

118

ÀÍÝìèðàò

ªìíºä Àçè

3

3

0

0

0

0

3

662

228

265

88

14

60

655

119

Áàëáà

77

35

35

7

0

0

77

120

Áàíãëàäåø

44

8

36

0

0

0

44

121

Áóòàí

4

3

1

0

0

0

4

122

Èðàí

43

10

19

4

0

10

43

123

Øðè Ëàíê

43

11

15

7

0

10

43

124

Ïàêèñòàí

104

18

41

26

7

12

104

125

Ýíýòõýã

347

143

118

44

7

28

340

13

1

5

4

3

0

13

13

1

5

4

3

0

13

Áóñàä
126

Õàðüÿàëàëã¿é

Íèéò

235165

27614

107204

50835

38717

4349

228719

Õ¿ñíýãò 8. 2003 îíä Ìîíãîëä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí ñóäàëãàà
Á¿ñ íóòãààð
ßâñàí àÿëàëûí çîðèëãî
¹
Àôðèê

Óëñûí íýð

ªìíºä Àôðèê

Ãèé÷èä
209

Àëáàí

Õóâèéí

Àìðàëò

Äàìæèí

Íèéò
æóóë÷èä

Áóñàä

70

104

20

9

4

207

87

26

35

17

6

1

85

1

Áîòñâàíà

2

0

1

1

0

0

2

2

Ëåñîòî

1

1

0

0

0

0

1

3

Íàìèáè

6

1

5

0

0

0

6

4

ªÀÁÍÓ

74

24

26

15

6

1

72

5

Ýêâàäîðûí Ãâèíåé

4

0

3

1

0

0

4

9

1

7

1

0

0

9

Õîéä Àôðèê
6

Àëæèð

1

0

1

0

0

0

1

7

Ìîðîêêî

3

0

3

0

0

0

3

8

Ñóäàí

3

1

2

0

0

0

3

9

Òóíèñ

1

0

1

0

0

0

1

21

1

0

0

1

0

0

1

Òºâ Àôðèê

10

×àä

32

8

22

0

1

1

32

11

Ãàáîí

14

0

14

0

0

0

14

12

Êàìåðóí

6

0

6

0

0

0

6

13

Êîíãî

12

8

2

0

1

1

12

Áàðóóí Àôðèê

42

19

19

0

2

2

42

14

Áåíèí

6

4

2

0

0

0

6

15

Áóðêèíà Ôàñî

1

1

0

0

0

0

1

16

Ãàìáè

2

0

2

0

0

0

2

17

Ãàíà

5

3

2

0

0

0

5

18

Ãâèíåé Áèññàó

3

1

0

0

2

0

3

19

Ëèáåðè

3

0

2

0

0

1

3

20

Ìàâðèòàí

21

Íèãåð

22
23
24

2

2

0

0

0

0

2

11

4

6

0

0

1

11

Ñåíåãàë

1

1

0

0

0

0

1

Ñüåððà Ëåîí

1

0

1

0

0

0

1

Òîãî

7

3

4

0

0

0

7

Ç¿¿í Àôðèê

39

16

21

2

0

0

39

25

Áóðóíäè

4

4

0

0

0

0

4

26

Çèìáàáâå

2

1

1

0

0

0

2

27

Çàìáè

5

0

5

0

0

0

5

28

Êåíè

8

5

2

1

0

0

8

29

Ìàâðèòóñ

2

1

1

0

0

0

2

30

Ìàäàãàñêàð

1

1

0

0

0

0

1

31

Òàíçàíè

5

3

2

0

0

0

5

32

Óãàíäà

7

1

6

0

0

0

7

33

Ýòèîï

Àìåðèê

5
6900

0

4

1923

3751
3671

0
171

Õîéä Àìåðèê

6738

34

Êàíàä

1149

423

588

70

35

ÀÍÓ

5570

1450

3077

541

36

Ìåêñèê

Òºâ Àìåðèê

1878

1
626
615

0
392

167

5
6863

370

6701

27

41

1149

140

325

5533

19

5

6

4

0

4

19

73

20

35

1

0

17

73

37

Ãâàòåìàë

3

1

2

0

0

0

3

38

Ãîíäóðàñ

1

1

0

0

0

0

1

39

Äîìèíèêàí

1

0

1

0

0

0

1

40

Êîñòà-Ðèêà

41

Êóáà

42

5

0

5

0

0

0

5

37

8

11

1

0

17

37

Íèêàðàãóà

4

0

4

0

0

0

4

43

Òðèíàäàä Òîáàãî

3

1

2

0

0

0

3

44

Ýêâàäîð

2

0

2

0

0

0

2

45

Ýëü Ñàëüâàäîð

17

9

8

0

0

0

17

ªìíºä Àìåðèê

89

25

45

10

4

5

89

46

Àðãåíòèí

18

5

12

0

1

0

18

47

Áîëèâ

1

0

1

0

0

0

1

48

Áðàçèë

37

9

19

5

0

4

37

49

Âåíåñóýë

5

1

1

2

0

1

5

50

Êîëóìá

9

2

6

1

0

0

9

51

Ïàðàãâàé

1

0

1

0

0

0

1

52

Ïåðó

4

0

4

0

0

0

4

53

×èëè

14

8

1

2

3

0

14

122403

29581

Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí äàëàéí îðíóóä

62539

22

16634

6355

5607

120716

Ç¿¿í Õîéä Àçè

118397

28318

60613

16173

6151

5463

116718

91934

20750

45070

14253

5828

4436

90337

Òàéâàíü

439

166

217

45

1

9

438

Ãîíêîíã

380

141

200

28

6

5

380

57

Èíäîíåç

238

133

93

4

0

6

236

58

Êàìáîæ

12

3

9

0

0

0

12

59

Ìàÿàíìàð

5

4

1

0

0

0

5

60

Ìàêàî

61

ßïîí

62

ÁÍÀÑÀÓ

63

ÁÍÑÓ

54

ÁÍÕÀÓ

55
56

Ç¿¿í ªìíºä Àçè
64

Áðóíåé

65

ÁÍÀËàîñ ÀÓ

66

Ìàëàéç

67

Ìàëüäèâ

68

7

3

3

1

0

0

7

7757

1772

5010

669

53

213

7717

420

31

167

131

90

1

420

17205

5315

9843

1042

173

793

17166

1287

506

620

88

23

46

1283

3

2

1

0

0

0

3

19

14

5

0

0

0

19

267

99

138

16

1

12

266

25

23

2

0

0

0

25

Ñèíãàïóð

386

129

212

36

3

6

386

69

Âüåòíàì

190

81

64

22

19

3

189

70

Ôèëèïïèí

221

76

119

10

0

14

219

71

Òàéëàíä

176

82

79

4

0

11

176

Àâñòðàëè Àçè

2719

757

1306

373

181

98

2715

72

Àâñòðàëè

2247

606

1081

322

158

77

2244

73

Âàíóàòó

2

1

1

0

0

0

2

74

Ãóàì

1

0

1

0

0

0

1

75

Êèðèáàòè

1

0

1

0

0

0

1

76

Ñàìîà

1

0

1

0

0

0

1

77

Òîíãà

2

1

0

0

0

1

2

78

Ôèæè

14

9

4

0

0

1

14

79

Øèíý Çåëàíä

451

140

217

51

23

19

450

Åâðîï

74308

6723

Ç¿¿í Åâðîï

57922

3765

45808

3717

12766

3331

72574

37224

1539

10725

2764

56017

80

Àðìåí

99

9

84

4

2

0

99

81

Àçåðáàéäæàí

55

8

37

3

7

0

55

82

Áîëãàð

71

25

37

6

0

3

71

83

Áîñíè Ãåðö-íà

84

Áåëîðóñü

85

ÿðæ

4

2

2

86

×åõ

424

109

224

87

Ïîëüø

205

65

101

88

Êàçàêñòàí

1785

331

89

Ìîëäàâ

90

5

90

ÎÕÓ

53330

91

Óêðàéí

997

92

Óçáåêñòàí

93

Óíãàð

94

Êèðãèçñòàí

95
96

3

1

2

0

0

0

3

139

12

75

9

41

2

139

0

0

0

4

66

11

9

419

16

18

5

205

1308

46

97

0

1782

61

4

13

7

90

2926

34275

1303

10268

2666

51438

109

568

56

218

43

994

63

7

52

0

4

0

63

128

53

70

2

0

3

128

238

26

176

2

23

9

236

Ëàòâè

33

9

14

4

1

5

33

Ëèòâè

6

2

3

0

0

1

6

97

Ðóìûí

30

9

14

1

4

2

30

98

Ñåðá Ìîíòèíåãðî

2

1

1

0

0

0

2

99

Ñëîâåíè

19

5

14

0

0

0

19

Ñëîâàê

76

14

45

15

1

1

76

100

23

101

Òàæèêñòàí

30

2

11

0

17

0

30

102

Òóðêìåíñòàí

61

24

29

0

0

8

61

103

Õîðâàò

13

4

7

2

0

0

13

104

Ýñòîíè

21

7

14

0

0

0

21

5093

963

2608

624

742

144

5081

Õîéä Åâðîï
105

Äàíè

438

98

222

28

63

25

436

106

Ôèíëàíä

264

49

133

19

60

3

264

107

Íîðâåã

298

31

140

27

78

20

296

108

Øâåä

993

130

461

83

292

25

991

109

Àíãëè

2859

597

1507

443

241

66

2854

110

Èðëàíä

221

49

134

24

8

5

220

111

Èñëàíä

20

9

11

0

0

0

20

ªìíºä Åâðîï

1017

198

634

116

22

45

1015

4

3

0

1

0

0

4

112

Àëáàíè

113

Àíäîððà

2

0

2

0

0

0

2

114

Ãðåê

153

14

132

4

2

1

153

115

Èñïàíè

221

40

139

29

4

8

220

116

Èòàëè

566

118

329

76

11

31

565

117

Ìàêåäîí

3

1

2

0

0

0

3

118

Ïîðòóãàëü

28

5

20

3

0

0

28

119

Þãîñëàâ

40

17

10

3

5

5

40

9825

1672

5173

1373

1267

301

9786

Áàðóóí Åâðîï
120

Àâñòðè

321

51

180

37

45

6

319

121

Áåëüãè

405

103

217

58

20

7

405

122

Ëþêñåìáóðã

10

1

9

0

0

0

10

123

Ôðàíö

2751

399

1678

507

82

78

2744

124

Ãåðìàí

4999

961

2252

594

973

193

4973

125

Ãîëëàíä

697

73

424

99

92

9

697

126

Øâåéöàðè

642

84

413

78

55

8

638

451

125

169

65

10

77

446

1

1

0

0

0

0

1

Ãàçàð äóíäûí òýíãèñèéí îðíóóä
127

Êèïð

128

Èçðàéëü

232

48

117

58

7

1

231

129

Òóðê

218

76

52

7

3

76

214

229

98

90

6

0

35

229

29

11

12

4

0

2

29

5

2

2

1

0

0

5

Îéðõè äîðíîä
130

Èðàê

131

Èåìåí

132

Èîðäàí

133

ÀÁÍÑèðè

134

2

1

0

0

0

1

2

93

52

20

1

0

20

93

Àðàáûí Ëèâè

1

0

1

0

0

0

1

135

Áàõðàéí

3

1

2

0

0

0

3

136

Åãèïåò

2

0

2

0

0

0

2

137

Êàòàð

8

1

5

0

0

2

8

138

Êóâåéò

64

20

38

0

0

6

64

139

Ëèâàí

6

4

2

0

0

0

6

140

Îìàí

1

0

1

0

0

0

1

141

Ñàóäûí Àðàá

12

5

3

0

0

4

12

142

ÀÍÝìèðàò

ªìíºä Àçè

3

1

2

0

0

0

3

781

316

338

76

4

44

778

143

Àôãàíèñòàí

5

2

3

0

0

0

5

144

Áàëáà

72

24

37

3

0

8

72

145

Áàíãëàäåø

53

24

24

1

0

4

53

146

Áóòàí

38

20

18

0

0

0

38

24

147

Èðàí

12

1

9

2

0

0

12

148

Øðè Ëàíê

57

26

15

2

2

10

55

149

Ïàêèñòàí

141

55

48

30

0

8

141

150

Ýíýòõýã

403

164

184

38

2

14

402

Áóñàä

15

2

10

2

0

1

15

151

15

2

10

2

0

1

204845

38713

Õàðüÿàëàëã¿é

Íèéò

112640

21081

19305

9414

15
201153

Õ¿ñíýãò:9. 2004 îíä Ìîíãîëä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí ñóäàëãàà
Á¿ñ íóòãààð
Óëñûí íýð
¹

ßâñàí àÿëàëûí çîðèëãî
Ãèé÷èä
270

Àôðèêà
ªìíºä Àôðèê

Àëáàí

Õóâèéí

Àìðàëò

Äàìæèí

Áóñàä

64

67

84

38

10
6

145

1

Áîòñâàíà

1

1

0

0

0

0

1

2

Íàìèáè

2

1

1

0

0

0

2

3

ªÀÁÍÓ

145

23

36

48

29

6

142

32

10

12

6

0

3

31

7

0

1

6

0

0

7

4

6

0

0

1

11

Òºâ Àôðèê

148

25

37

48

29

Íèéò
æóóë÷èä
263

4

Àíãîë

5

Êàìåðóí

11

6

Êîíãî

14

6

5

0

0

2

13

27

11

7

6

1

1

26

Ç¿¿í Àôðèê
7

Áóðóíäè

2

0

0

1

1

0

2

8

Êåíè

5

1

2

1

0

1

5

9

Çèìáàáâå

2

1

1

0

0

0

2

10

Ìàäàãàñêàð

3

2

0

1

0

0

3

11

Ìàëàâè

3

2

1

0

0

0

3

12

Ðèþíèîí

2

1

0

1

0

0

2

13

Óãàíäà

6

2

2

1

0

0

5

14

Ýòèîï

4

2

1

1

0

0

4

Áàðóóí Àôðèê

48

14

10

15

8

0

47

15

Áåíèí

1

0

1

0

0

0

1

16

Áóðêèíà Ôàñî

1

1

0

0

0

0

1

17

Ãàíà

2

1

0

1

0

0

2

18

Ãâèíåé

2

1

0

1

0

0

2

19

Ìàâðèòàíè

1

0

0

0

0

0

0

20

Íèãåð

40

10

9

13

8

0

40

21

Ñüåððà Ëåîí

1

1

0

0

0

0

1

Õîéä Àôðèê

15

4

1

9

0

0

14

22

Àëæèð

6

1

1

4

0

0

6

23

Ìîðîêêî

7

1

0

5

0

1

7

24

Ñóäàí

2

2

0

0

0

0

12326

Àìåðèê

2685

3524

4834

462

693

2
12198

Õîéä Àìåðèê

11945

2616

3464

4628

442

669

11819

25

Êàíàä

2340

509

687

955

67

114

2332

26

ÀÍÓ

9549

2104

2772

3629

372

554

9431

27

Ìåêñèê

56

3

5

44

3

1

56

65

28

13

15

5

4

65

Òºâ Àìåðèê
28

Àíòèãóà Áàðáóäà

1

0

0

1

0

0

1

29

Ãâàòåìàë

3

0

0

0

2

1

3

30

Ãîíäóðàñ

4

3

1

0

0

0

4

31

Äîìèíèêàí

32

Êóáà

33

Íèêàðàãóà

3

0

3

0

0

0

3

45

22

5

12

3

3

45

1

0

0

1

0

0

1

25

34

Ïàíàì

6

2

4

0

0

0

35

ßìàéêà

2

1

0

1

0

0

2

316

41

47

191

15

20

314

ªìíºä Àìåðèê

6

36

Àðãåíòèí

53

2

5

36

6

3

52

37

Áðàçèë

99

21

24

41

2

10

98

38

Âåíåñóýë

27

6

3

16

2

0

27

39

Ãàéíà

1

0

0

1

0

0

1

40

Êîëóìáà

15

1

2

8

3

1

15

41

Ïåðó

16

3

6

4

0

3

16

42

Óðóãâàé

6

0

0

6

0

0

6

43

×èëè

97

7

6

79

2

3

97

44

Ýêâàäîð

2

1

1

0

0

0

Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí äàëàéí îðíóóä

190746

56311

87234

31060

6455

7190

2
188250

Ç¿¿í Õîéä Àçè

183911

54939

85651

27989

6048

6816

181443

45

ÁÍÕÀÓ

141473

44140

72713

12065

5626

4739

139283

46

Òàéâàíü

1286

275

309

645

21

27

1277

47

Ãîíêîíã

762

210

232

287

7

21

757

48

Ìàêàî

25

7

5

13

0

0

25

49

ßïîí

13196

2692

3699

6265

99

337

13092

50

ÁÍÀÑÀÓ

415

164

115

80

39

9

407

51

ÁÍÑÓ

26754

7451

8578

8634

256

1683

26602

Ç¿¿í ªìíºä Àçè

2416

680

655

837

44

188

2404
5

52

Áðóíåé

5

0

5

0

0

0

53

Êàìáîæ

2

1

0

0

0

1

2

54

Èíäîíåç

118

39

34

28

0

16

117

55

Ìàëàéç

518

121

156

203

6

30

516

56

Ìàÿíìàð

9

2

2

3

0

2

9

57

Ñèíãàïóð

778

173

214

297

7

87

778

58

Âüåòíàì

325

140

71

88

5

14

318

59

Ëàîñ

11

7

1

3

0

0

11

60

Ôèëèïïèí

413

105

118

155

2

32

412

61

Òàéëàíä

237

92

54

60

24

6

236

Àâñòðàëè Àçè

4419

692

928

2234

363

186

4403

62

Àâñòðàëè

3473

557

766

1665

316

157

3461

63

Øèíý Çåëàíä

925

127

158

560

47

29

921

64

Ñàìîà

2

1

0

1

0

0

2

65

Ñîëîìîíû àðëóóä

1

1

0

0

0

0

1

66

Òîíãà

6

2

0

4

0

0

6

67

Ôèæè

12

4

4

4

0

0

12

Åâðîï

101012

13207

40537

27731

9266

7851

Ç¿¿í Åâðîï

63675

9255

35307

5640

4146

7089

98592
61437

68

Açåðáàéäæàí

37

9

10

6

7

4

69

Àðìåí

56

4

27

18

7

0

36
56

70

Áåëîðóñü

289

30

70

106

71

8

285

71

Áîëãàð

164

28

19

110

2

4

163

72

ÿðæ

7

3

2

2

0

0

7

73

×åõ

723

128

129

423

11

28

719

74

Ïîëüø

75

Êàçàêñòàí

76

Ëàòâè

77

Ëèòâè

78

Ìîëäàâ

79

ÎÕÓ

80

Óêðàéí

81
82

905

120

92

580

87

23

902

3144

664

1839

230

72

296

3101

51

14

4

31

2

0

51

8

2

5

1

0

0

8

83

3

50

9

19

1

82

55563

7854

32294

3746

3429

6594

53917

1078

164

384

87

381

53

1069

Óçáåêñòàí

104

18

65

16

5

0

104

Óíãàð

261

53

48

126

6

18

251

26

83

Êèðãèçñòàí

84

Ðóìûí

85

Ñåðá Ìîíòèíåãð

86

Ñëîâàê

87

Òàæèêñòàí

88

Òóðêìåíñòàí

89

Ýñòîíè

Õîéä Åâðîï

808

34

162

42

14

51

303

38

14

17

5

1

1

38

1

0

0

0

1

1
164

43

30

87

3

1

164

74

14

28

4

28

0

74

102

52

26

5

1

7

91

15

4

5

6

0

0

15

10262

1201

1637

5506

1611

241

10196

1003

79

119

593

162

28

981

604

75

91

307

116

14

603

90

Äàíè

91

Ôèíëàíä

92

Íîðâåã

864

69

87

414

268

15

853

93

Øâåä

2071

240

278

966

548

31

2063

94

Àíãëè

4987

654

948

2743

488

132

4965

95

Èðëàíä

718

83

102

483

29

20

717

96

Èñëàíä

15

1

12

0

0

1

14

4267

483

634

2931

162

50

4260

ªìíºä Åâðîï
97

Àëáàíè

1

1

0

0

0

0

1

98

Áîñíè Ãåðöåãîâèíà

2

2

0

0

0

0

2

99

Âàòèêàí

2

1

0

0

0

1

2

912

82

149

671

8

1

911

100

Ãðåê

101

Èñïàíè

939

79

95

704

51

8

937

102

Èòàëè

1919

265

328

1204

86

35

1918

103

Ìàêåäîíè

1

0

1

0

0

0

1

104

Ìàëüòà

1

1

0

0

0

0

1

105

Õîðâàò

37

8

3

23

1

1

36

106

Ñëîâåíè

129

23

22

83

0

1

129

107

Ïîðòóãàëü

269

8

12

231

15

1

267

108

Þãîñëàâ

55

13

24

15

1

2

55

Áàðóóí Åâðîï

21876

2069

2757

13221

3328

404

21779

109

Àâñòðè

1022

92

121

563

227

14

1017

110

Áåëüãè

1066

122

129

700

91

18

1060

111

Ôðàíö

5567

662

821

3559

428

75

5545

112

Ãåðìàí

8826

999

1244

4550

1739

237

8769

113

Ãîëëàíä

3144

121

289

2108

593

29

3140

114

Ëèõòåíøòåéí

1

0

0

1

0

0

1

115

Ëþêñåìáóðã

17

1

3

4

7

1

16

116

Øâåéöàðè

2233

72

150

1736

243

30

2231

Ãàçàð äóíäûí òýíãèñèéí îðíóóä

932

199

202

433

19

67

920

1

0

1

0

0

0

1

117

Êèïð

118

Èçðàéëü

577

67

118

351

18

19

573

119

Òóðê

354

132

83

82

1

48

346

242

123

55

50

2

11

241

2

1

0

1

0

0

2

29

20

5

4

0

0

29

Îéðõè äîðíîä
120

Àðàáûí Ëèâè

121

ÀÍÝìèðàò

122

Áàõðàéí

3

1

2

0

0

0

3

123

Èîðäàí

5

1

3

1

0

0

5

124

Èåìåí

4

2

2

0

0

0

4

125

Èðàê

5

2

0

2

0

0

4

126

Êàòàð

11

5

0

6

0

0

11

127

Êóâåéò

74

43

18

11

0

2

74

128

Åãèïåò

11

5

4

1

1

0

11

129

Ñàóäûí Àðàá

43

15

8

14

1

5

43

130

Ñèðè

55

28

13

10

0

4

55

988

406

320

170

13

65

974

ªìíºä Àçè
131

Àôãàíèñòàí

132

Áàëáà

2

1

1

0

0

0

2

101

39

42

13

2

4

100

27

133

Áàíãëàäåø

61

18

16

15

0

5

134

Áóòàí

9

5

4

0

0

0

9

135

Èðàí

19

5

7

6

0

1

19

136

Ëèâàí

8

4

1

2

0

1

8

137

Ìàëüäèâ

4

2

2

0

0

0

4

138

Øðè Ëàíê

52

25

19

4

0

3

51

139

Ïàêèñòàí

175

56

65

34

3

13

171

140

Ýíýòõýã

557

251

163

96

8

38

556

33

1

8

9

0

1

19

33

1

8

9

0

1

19

Áóñàä
141

Õàðüÿàëàëã¿é

Íèéò

305617

72797

131745

63938

16236

15821

54

300537

Õ¿ñíýãò: 10. 2005 îíä Ìîíãîëä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí ñóäàëãàà
Á¿ñ íóòãààð
ßâñàí àÿëàëûí çîðèëãî

Óëñûí íýð

¹

ãèé÷èä

Àëáàí

Õóâèéí

Àìðàëò

Äàìæèí

Áóñàä

Àôðèêà

349

67

60

122

8

10

Íèéò
æóóë÷èä
297

ªìíºä Àôðèê

188

28

29

99

8

3

167

188

28

29

99

8

3

167

69

10

20

15

0

2

54

4

0

1

1

0

0

2

1

ªÀÁÍÓ

Áàðóóí Àôðèê
Ãàìáè
2
3

Ãâèíåé

8

2

0

2

0

0

4

4

Ãâèíåé Áèññàó

4

1

0

0

0

1

2

5

Ìàâðèòàí

0

0

0

0

0

0

0

6

Ìàëè

3

1

0

0

0

0

1

Íèãåð
7
Ç¿¿í Àôðèê

50

10

19

14

0

2

45

38

7

2

1

0

0

27

8

Êåíè

4

1

1

0

0

0

2

9

Çèìáàáâå

9

5

1

1

0

0

7

10

Ìàâðèòóñ

2

1

0

0

0

0

1

11

Ìàäàãàñêàð

2

0

1

0

0

0

1

12

Ìàëàâè

4

3

0

0

0

0

3

13

Óãàíäà

3

0

1

1

0

0

2

14

Òàíçàíè

4

2

0

1

0

0

3

15

Ýòèîï

10

6

1

1

0

0

8

30

13

4

3

0

5

25
1

Òºâ Àôðèê
16

Àíãîë

2

1

0

0

0

0

17

Êàìåðóí

8

1

3

0

0

2

6

18

Êîíãî

20

11

1

3

0

3

18
24

Õîéä Àôðèê

24

9

5

4

0

0

19

Àëæèð

6

3

1

2

0

0

6

20

Ìàðîêêî

12

6

4

2

0

0

12

21

Ñóäàí

4

3

1

0

0

0

4

22

Òóíèñ

2

1

0

1

0

0

2

12967

3030

4125

4562

383

813

12913
12504

Àìåðèê
Õîéä Àìåðèê

12554

2932

4038

4373

370

791

23

Êàíàä

2320

688

707

667

49

189

2300

24

ÀÍÓ

10234

2235

3325

3676

319

598

10153

25

Ìåêñèê

Òºâ Àìåðèê

51

9

6

30

2

4

51

79

17

26

32

0

4

79

26

Áîëèâ

2

1

1

0

0

0

2

27

Ãîíäóðàñ

8

2

0

6

0

0

8

28

Êîñòà Ðèêà

6

1

0

5

0

0

6

29

Êóáà

55

11

22

18

0

4

55

30

Ïàíàì

5

1

3

1

0

0

5

28

31

ßìàéêà

ªìíºä Àìåðèê

3

1

0

2

0

0

3

334

81

61

157

13

18

330

32

Àðãåíòèí

51

10

13

21

4

1

49

33

Áðàçèë

180

38

25

95

4

16

178

34

Âåíåñóýë

8

4

2

2

0

0

8

35

Ãàéíà

7

2

3

2

0

0

7

36

Êîëóìáà

27

1

8

14

4

0

27

37

Ïàðàãâàé

2

1

1

0

0

0

2

38

Ïåðó

20

8

3

9

0

0

20

39

×èëè

33

14

4

13

1

1

33

40

Ýêâàäîð

6

3

2

1

0

0

6

Ç¿¿í Àçè, Íîìõîí äàëàéí îðíóóä

224707

68404

102910

35390

5791

10916

223411

Ç¿¿í Õîéä Àçè

217485

66808

101201

32464

5314

10426

216213

171422

59515

84630

12906

4913

8381

170345

41

Õÿòàä

42

Òàéâàíü

1170

167

326

616

18

35

1162

43

Ãîíêîíã

638

142

216

237

9

32

636

44

Ìàêàî

18

6

8

4

0

0

18

45

ßïîí

13014

1758

4278

6478

97

341

12952

46

ÁÍÀÑÀÓ

313

142

26

76

22

47

313

47

ÁÍÑÓ

30910

5078

11717

12147

255

1590

30787

Ç¿¿í ªìíºä Àçè

2774

2783

782

981

706

74

231

48

Êàìïó÷è

21

15

3

3

0

0

21

49

Èíäîíåç

179

78

46

34

0

21

179

50

Ìàëàéç

756

204

271

182

7

91

755

51

Ìàÿàíìàð

10

5

3

0

1

1

10

52

Ñèíãàïóð

947

183

440

255

13

56

947

53

Âüåòíàì

236

49

44

84

47

9

233

54

Ëàîñ

28

23

1

4

0

0

28

55

Ôèëèïïèí

398

151

109

84

4

46

394

56

Òàéëàíä

Àâñòðàëè Àçè
57

Àâñòðàëè

58

Ñàìîà

59

Øèíý Çåëàíä

60

Ôèæè

Åâðîï
Ç¿¿í Åâðîï

208

74

64

60

2

7

207

4439

814

728

2220

403

259

4424

3465

650

581

1681

325

217

3454

2

0

1

1

0

0

2

956

154

142

537

78

41

952

16

10

4

1

0

1

16

105553

14048

42720

25019

7615

11646

101048

10928

65610
82

69983

10787

34228

5987

3680

61

Açåðáàéäæàí

82

13

39

21

6

3

62

Àðìåí

80

6

37

16

3

18

80

63

Áåëîðóñü

157

37

36

36

42

4

155

64

Áîëãàð

54

37

5

9

0

3

54

65

ÿðæ

20

5

6

6

1

2

20

66

×åõ

721

160

212

300

18

26

716

67

Ïîëüø

616

56

119

371

55

12

613

68

Êàçàêñòàí

4044

864

2058

136

53

817

3928

69

Латви

27

2

9

14

1

1

27

70

Ëèòâè

22

11

5

4

0

1

21

71

Ìîëäàâ

81

12

18

6

44

1

81

72

ÎÕÓ

62151

9084

31055

4768

3081

9938

57926

73

Óêðàéí

913

217

246

84

321

34

902

74

Óçáåêñòàí

116

28

59

14

8

7

116

75

Óíãàð

251

89

84

57

7

6

243

76

Êèðãèçñòàí

328

72

154

48

12

41

327

77

Ðóìûí

44

13

8

16

2

5

44

78

Словак

96

16

45

33

1

0

95

79

Òàæèêñòàí

74

28

15

11

20

0

74

29

80

Òóðêìåíñòàí

69

31

15

18

0

5

81

Эстони

37

6

3

19

5

4

37

9927

966

1845

4840

1994

256

9901

Õîéä Åâðîï

69

82

Äàíè

763

72

184

346

144

16

762

83

Ôèíëàíä

654

65

122

266

190

11

654

84

Íîðâåã

714

53

90

317

227

23

710

85

Øâåä

1927

143

291

577

874

41

1926

86

Àíãëè

5224

571

1043

2934

508

150

5206

87

Èðëàíä

612

59

113

379

45

14

610

88

Èñëàíä

ªìíºä Åâðîï

33

3

2

21

6

1

33

3831

339

1312

1990

130

56

3827

89

Àëáàíè

2

1

1

0

0

0

2

90

Àíäîððà

6

2

4

0

0

0

6

91

Âàòèêàí

2

1

0

1

0

0

2

92

Ãðåê

849

31

351

457

5

5

849

93

Èñïàíè

764

54

234

407

59

9

763

94

Èòàëè

1924

211

647

983

45

35

1921

95

Ìàêåäîíè

3

0

2

1

0

0

3

96

Ìàëüòà

4

1

0

2

1

0

4

97

Ïîðòóãàëü

109

8

20

72

7

2

109

98

Õîðâàò

32

5

12

12

2

1

32

99

Ñåðá

5

2

2

1

0

0

5

100

Ñëîâåíè

86

3

27

46

10

0

86

101

Þãîñëàâ

Áàðóóí Åâðîï

55

24

17

9

1

4

55

20796

1588

5076

11919

1804

337

20724

102

Àâñòðè

941

80

277

478

91

12

938

103

Áåëüãè

790

81

277

359

54

17

788

104

Ëèõòåíøòåéí

2

1

0

1

0

0

2

105

Ëþêñåìáóðã

87

9

8

66

4

0

87

106

Ôðàíö

5843

432

1868

3153

288

81

5822

107

Ãåðìàí

8204

764

1947

4399

878

180

8168

108

Ãîëëàíä

2681

134

368

1852

282

36

2672

109

Øâåéöàðè

2248

87

331

1611

207

11

2247

Ãàçàð äóíäûí òýíãèñèéí îðíóóä

1016

368

259

283

7

69

986

2

2

0

0

0

0

2

110

Êèïð

111

Èçðàéëü

474

95

129

207

6

34

471

112

Òóðê

540

271

130

76

1

35

513
232

Îéðõè äîðíîä

234

74

121

27

1

9

113

ÀÍÝìèðàò

7

1

4

1

0

1

7

114

Åãèïåò

13

3

7

2

0

1

13

115

Êàòàð

10

8

1

1

0

0

10

116

Кувейт

76

26

33

8

0

7

74

117

Èåìåí

4

0

3

1

0

0

4

118

Èîðäàí

7

3

2

2

0

0

7

119

Ирак

5

2

3

0

0

0

5

120

Ëèâàí

7

6

0

1

0

0

7

121

Ñàóäûí Àðàá

16

6

9

1

0

0

16

122

Ñèðè

89

19

59

10

1

0

89

ªìíºä Àçè

799

350

226

158

4

54

792

123

Áàëáà

86

38

28

12

1

6

85

124

Бангладеш

49

11

14

17

0

5

47

125

Áóòàí

9

4

1

3

0

1

9

126

Èðàí

31

14

9

4

1

3

31

127

Øðè Ëàíê

84

31

36

9

0

8

84

128

Ïàêèñòàí

120

49

40

22

0

8

119

129

Ýíýòõýã

420

203

98

91

2

23

417

30

Áóñàä
130

26

1

16

3

0

2

26

1

16

3

0

2

22

344635

85974

150178

65281

13802

23450

338715

Õàðüÿàëàëã¿é

Íèéò

22

Õ¿ñíýãò: 11. 2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí ñóäàëãàà
Á¿ñ íóòãààð
ßâñàí àÿëëûí çîðèëãî
Óëñûí íýð
Àôðèê
Ç¿¿í Àôðèê

Àëáàí

Õóâèéí

Àìðàëò

Äàìæèí

Ãèé÷èä

Áóñàä

Æóóë÷èä

101

49

265

34

53

507

502

23

14

29

-

3

71

69

1

Áóðóíäè

1

-

-

-

-

1

1

2

Æèáóòè

-

-

1

-

-

1

1

3

Ýòèîï

3

-

2

-

-

5

5

4

Ýðèòðåé

-

3

-

-

-

3

3

5

Êåíè

3

1

2

-

1

7

7

6

Ðåþíüîí

2

7

4

-

-

14

13

7

Ìàëàâè

3

-

-

-

-

3

3

8

Ìîçàìáèê

-

-

7

-

1

8

8

9

Ðóàíäà

2

-

-

-

1

3

3

10

Ñîìàëè

1

-

6

-

-

7

7

11

Çèìáàáâå

2

-

1

-

-

3

3

12

Óãàíäà

5

2

5

-

-

13

12

13

Òàíçàíè

1

1

1

-

-

3

3

4

6

29

-

3

42

42

Õîéä Àôðèê
14

Àëæèð

-

4

27

-

1

32

32

15

Ìàðîêêî

1

-

2

-

-

3

3

16

Ñóäàí

1

-

-

-

-

1

1

17

Òóíèñ

2

2

-

-

2

6

6

Òºâ Àôðèê

13

5

31

1

7

59

57

18

Àíãîë

6

1

5

-

-

12

12

19

Êàìåðóí

3

1

9

-

2

16

15

20

Êîíãî

3

-

3

-

3

10

9

21

Òºâ Àôðèêèéí ÁÍÓ

-

3

1

-

1

5

5

22

Ýêâàòîðûí Ãâèíåé

ªìíºä Àôðèê

1

-

13

1

1

16

16

41

17

134

33

28

254

253

23

Áîòñâàí

1

-

-

-

-

1

1

24

Íàìèáè

-

-

1

-

-

1

1

25

ªÀÁÍÓ

37

15

112

33

27

224

224

26

Ñâàçèëåíä

3

2

21

-

1

28

27

20

7

42

-

12

81

81

Áàðóóí Àôðèê
27

Ãàíà

7

-

10

-

-

17

17

28

Ãâèíåé

4

1

4

-

7

16

16

29

Êîò”ä èâóàð

-

-

1

-

-

1

1

30

Ëèáåðè

-

-

1

-

1

2

2

31

Ìàëè

-

-

1

-

-

1

1

32

Ìàâðèòàí

-

-

2

-

1

3

3

33

Íèãåð

6

1

18

-

2

27

27

34

Íèãåðè

-

1

1

-

-

2

2

35

Ñåíåãàë

-

-

1

-

-

1

1

36

Ñüåððà Ëåîí

3

3

2

-

1

9

9

37

Áóðêèíà Ôàñî

-

1

1

-

-

2

2

Àìåðèê

2,349

1,482

8,607

421

1,574

14,664

14,433

Õîéä Àìåðèê

2,281

1,399

8,357

410

1,530

14,199

13,977

31

38

Êàíàä

39

Ìåêñèê

40

ÀÍÓ

Êàðèáûí òýíãèñèéí
41
Àíòèãóà áà Áàðáóäà
42
Áàãàì

509

269

1,266

66

418

2,564

2,528

5

1

63

3

-

72

72

1,767

1,129

7,028

341

1,112

11,563

11,377

18
-

12
1
-

17
3

-

8
-

55
1
3

55
1
3

43

Áàðáàäîñ

2

-

1

-

-

3

3

44

Áåðìóäûí àðëóóä

-

-

-

-

1

1

1

45

Êóáà

12

7

3

-

6

28

28

46

Äîìèíèêàíû ÁÍÓ

-

1

1

-

-

2

2

47

Äîìèíèê

-

-

2

-

-

2

2

48

Ãàèòè

-

-

2

-

-

2

2

49

ßìàéêà

3

1

3

-

-

7

7

50

Ìîíòñåððàò

-

1

-

-

-

1

1

51

Àðóáà

1

-

-

-

1

2

2

52

Ïóýðòî ðèêî

-

-

1

-

-

1

1

53

Òðèíàäàä Òîáàãî

-

1

1

-

-

2

2

7

3

16

-

4

31

30

Òºâ Àìåðèê
54

Áåëèç

-

-

1

-

-

1

1

55

Êîñòà ðèêà

1

-

-

-

1

2

2

56

Ýëü ñàëüâàäîð

-

-

4

-

-

5

4

57

Ãâàòåìàë

2

-

4

-

-

6

6

58

Ãîíäóðàñ

2

-

2

-

-

4

4

59

Íèêàðàãóà

-

1

-

-

-

1

1

60

Ïàíàì

2

2

5

-

3

12

12

ªìíºä Àìåðèê

43

68

217

11

32

379

371

61

Àðãåíòèí

3

31

41

2

4

81

81

62

Áîëèâ

-

-

2

-

-

2

2

63

Áðàçèë

14

20

115

4

15

174

168

64

×èëè

10

2

17

5

5

39

39

65

Êîëóìáè

5

4

13

-

5

27

27

66

Ýêâàäîð

1

1

3

-

-

5

5

67

Ôîëêëåíä

-

-

4

-

-

4

4

68

Ãàéàíà

-

1

-

-

-

3

1

69

Ïðàãâàé

1

-

-

-

-

1

1

70

Ïåðó

4

8

10

-

3

25

25

71

Óðóãâàé

1

-

6

-

-

7

7

72

Âåíåñóýë

4

1

6

-

-

11

11

Àçè áà íîìõîí äàëàéí îðíóóä

63,346

85,955

81,021

7,693

8,874

248,794

246,889

Ç¿¿í õîéä Àçè

61,424

85,006

76,757

7,236

7,736

239,979

238,159

55,471

81,037

31,668

6,536

4,229

180,209

178,941

180

92

918

4

44

1,246

1,238

73

ÁÍÕÀÓ

74

Òàéâàíü

75

Ãîíêîíã

76

ßïîí

77

ÁÍÀÑÀÓ

78

ÁÍÑÓ

79

Ìàêàî

6

3

6

-

-

15

15

Ç¿¿í ºìíºä Àçè

735

331

1,221

73

330

2,721

2,690

125

96

328

18

61

633

628

1,527

689

13,812

80

599

16,909

16,707

243

149

197

56

55

701

700

3,872

2,940

29,828

542

2,748

40,266

39,930

80

Ìüÿàíìàð

2

-

3

-

-

5

5

81

Êàìïó÷è

26

1

22

-

2

52

51

82

Èíäîíåç

69

20

45

-

31

165

165

83

Ëàîñ

10

2

5

-

1

18

18

84

Ìàëàéç

142

90

350

17

78

692

677

32

85

Ôèëèïïèí

124

56

109

86

Ñèíãàïóð

118

92

87

Âüåòíàì

64

52

88

Òàéëàíä

180

ªìíºä Àçè

7

61

358

357

474

3

114

23

109

804

796

31

290

18

99

284

23

17

337

476

121

337

325

24

183

1,150

1,129

89

Àôãàíèñòàí

4

-

3

-

-

7

7

90

Áàíãëàäåø

57

14

25

1

9

106

106

91

Áàëáà

27

9

15

-

6

57

57

92

Áóòàí

93
94
95

Ýíýòõýã
Èðàí
Ìàëüäèâ

96

Íåïàë

4

2

4

-

97

Ïàêèñòàí

31

18

29

1

98

Øðè Ëàíêà

18

14

25

-

Àâñòðàëè, äàëàéí îðíóóä

673

446

2,695

99
Àâñòðàëè
100
Øèíý Çåëàíä
Ïîëîíåç

580
93
13

397
49
4

12

101

Òîíãà

10

1

7

-

2

20

20

298
20
7

58
5
-

204
13
-

18
4
-

78
22
-

672
64
7

656
64
7

-

10

10

19

102

98

47

105

104

360

558

4,765

4,732

2,285
410
9

316
44
-

475
83
29

4,074
691
55

4,053
679
55

4

6

-

29

51

51
3

102

Áàðóóí Ñàìîà

-

-

3

-

-

3

103

Ñàìîà

1

-

-

-

-

1

1

24

2

13

-

37

76

76

Ìåëîíåç
104

Ñîëîìîíû àðëóóä

105

Ôèæè

-

-

-

-

1

1

1

23

2

10

-

35

70

70

106
107
108

Øèíý Êàëåäîí

1

-

-

-

-

1

1

Ïàïóà Øèíý Ãâèíåé
Âàíóàòó

-

-

3

-

1
-

1
3

1
3
48

Ìèêðîíåç

1

45

1

-

1

48

109

Íàóðó

-

-

1

-

-

1

1

110

Êèðèáàòè

1

45

-

-

-

46

46

111

Ìèêðîíåçûí àðëóóä

-

-

-

-

1

1

1

Åâðîï

14,395

59,152

37,907

6,070

6,637

125,697

124,161

Òºâ Åâðîï

11,738

56,136

11,877

3,095

5,198

89,353

88,044

112

Àðìåí

5

81

19

3

5

114

113

113

Àçåðáàéäæàí

26

96

39

14

5

181

180

114

Áåëîðóñü

34

24

76

40

32

207

206

115
116
117

Áîëãàð
×åõ
Ýñòîíè

46
159
2

6
58
2

72
319
22

12
7

7
64
4

131
633
37

131
612
37

118

ÿðæ

8

16

128

-

3

157

155

119

Óíãàð

48

27

180

5

14

279

274

120

Êàçàêñòàí

899

2,360

335

44

547

4,205

4,185

121

Êèðãèçñòàí

50

324

125

14

168

685

681

122

Ëàòâè

10

5

20

-

5

40

40

123

Ëèòâà

12

1

22

-

-

35

35

124

Ïîëüø

62

45

650

55

13

829

825

125

Ìîëäàâ

8

11

23

18

10

72

70

126

Ðóìûí

8

3

13

2

7

34

33

127

ÎÕÓ

10,171

52,804

9,361

2,677

4,150

80,403

79,163

128

Ñëîâàê

11

4

124

3

5

147

147

129

Òàæèêñòàí

11

26

20

18

7

83

82

130

Òóðêìåíñòàí

3

-

1

-

-

4

4

131

Óêðàéí

138

208

244

171

139

905

900

132

Óçáåêñòàí

Õîéä Åâðîï

27

35

84

12

13

172

171

701

1,096

6,552

1,653

456

10,517

10,458

33

133

Äàíè

57

155

573

151

26

963

962

134

Ôèíëÿíä

49

25

393

171

16

655

654

135

Èñëàíä

4

2

18

1

3

28

28

136

Èðëàíä

36

76

517

103

28

760

760

137

Íîðâåãè

34

43

366

176

33

655

652

138

Øâåä

79

59

685

645

41

1,513

1,509

139

Èõ Áðèòàíè

442

736

4,000

406

309

5,943

5,893

224

176

3,176

198

135

3,927

3,909

ªìíºä Åâðîï
140

Àëáàíè

1

1

6

-

-

8

8

141

Àíäîðà

-

-

2

-

-

2

2

142

Áîñíè Ãåðöîãîâèíà

-

-

3

1

1

5

5

143

Âàòèêàí

2

-

-

-

-

2

2

144

Õîðâàò

145

Ãðåê

146
147

8

1

8

-

-

18

17

10

22

120

8

1

161

161

Èòàëè

148

116

2,096

80

86

2,539

2,526

Ìàëåò

-

-

3

-

-

3

3

148

Ïîðòóãàëè

4

9

114

2

10

139

139

149

Ñåðá Ìîíòåíåãðî

1

-

6

1

1

9

9

150

Ñëîâåíè

4

4

108

5

1

122

122

151

Èñïàíè

31

21

693

96

27

872

868

152

Þãîñëàâ

13

2

15

5

7

42

42

153

Ìàêåäîí

Áàðóóí Åâðîï

2

-

2

-

1

5

5

1,321

1,593

15,699

1,104

669

20,515

20,386

154

Àâñòðè

67

78

926

95

35

1,212

1,201

155

Áåëüãè

77

70

783

56

23

1,013

1,009

156

Ôðàíö

247

442

4,100

267

181

5,254

5,237

157

Ãåðìàí

748

669

6,557

270

332

8,652

8,576

158

Ëèõòåíøòåéí

2

-

6

-

-

8

8

159

Ëþêñåìáóðã

2

4

39

1

-

46

46

160

Íèäåðëàíä

136

272

1,744

343

61

2,565

2,556

161

Øâåéöàðü

Ãàçàð äóíäûí òýíãèñ
162

Êèïð

163

Èçðàèëü

164

Òóðê

Îéðõè Äîðíîä

42

58

1,544

72

37

1,765

1,753

351

118

562

11

163

1,221

1,205

4

2

5

-

1

12

12

85

67

352

11

87

608

602

262

49

205

-

75

601

591

60

33

41

9

16

164

159

165

Áàõðåéí

-

-

3

-

1

4

4

166

Èðàê

1

-

2

-

-

3

3

167

Èîðäàí

2

-

2

2

-

6

6

168

Êóâåéò

28

10

19

-

2

59

59

169

Ëåâàí

2

1

1

-

-

4

4

170

Êàòàð

4

2

2

-

1

14

9

171

Ñàóäûí Àðàá

172
173
174

Ñèðè
Àðàáûí íýãäñýí Ýìèðàò
Åãèïåò

175
176

2

8

1

-

2

13

13

11
2
5

5
-

2
4
1

6
1

2
4
4

26
10
11

26
10
11

Ïàëåñòèí

1

-

-

-

-

1

1

Èåìåí

2

7

4

-

-

13

13

Áóñàä

-

2

2

-

-

4

4

Õàðüÿàëàëã¿é

-

2

2

-

-

4

4

177
Á¿ãä

Õàðüÿàëàëã¿é

-

2

2

-

-

4

4

80,191

146,640

127,802

14,218

17,138

389,666

385,989

2001 îíä Ìîíãîë óëñûí õèëýýð 143 îðíû íèéò 192 051 ãàäààäûí çîð÷èã÷ íýâòýðñíýýñ äèïëîìàò àëáàí
áîëîí áàéíãà îðøèí ñóóõ çîðèëãîîð 26 152, ¿ëäñýí 165 899 íü æóóë÷èä áàéíà.
34

2000 îíä Ìîíãîë óëñàä 125 îðíû 158 205 ãàäààäûí ãèé÷èä èðæ áàéñàí áîë 2001 îíä 143 îðíîîñ 192
051 ãèé÷èä èðñýí íü ºìíºõ æèëèéíõýýñ 33846-ð áóþó äàðóé 21.4%-ð ºññºí áàéíà. ¯¿íèéã äàãààä æóóë÷äûí òîî
íü ìºí àäèë ºñºæ áàéãàà þì. ªºðººð õýëáýë 2000 îíä 137 374 æóóë÷èí èðñýí íü íèéò ãèé÷äèéí 86.8 õóâèéã
ýçýëæ áàéíà. Õàðèí 2001 îíä ãèé÷äèéí òîî ºññºíººð ò¿¿íýýñ ýçëýõ æóóë÷äûí òîî 165 899-ä õ¿ðñýí áºãººä
ºíãºðñºí îíûõîîñ 20.7%-ð ºñ÷ýý.
Ãèé÷äèéí òîîã á¿ñ íóòãààð íü àíãèëàí ¿çâýë Àôðèê áîëîí Åâðîï òèâýýñ èðýãñäèéí òîî 30-41%-ð ºññºí
¿ç¿¿ëýëòòýé áàéãàà áºãººä õàðèí ãîëëîõ çàõ çýýëèéí îðíîîð àâ÷ ¿çâýë ÎÕÓ, ªìíºä Ñîëîíãîñ, Ãåðìàí óëñààñ
èðæ áóé ãèé÷äèéí òîî ºíäºð ºñºëòòýé áàéíà.
Òóñ óëñàä èðæ áóé ãèé÷äèéã àÿëëûí çîðèëãîîð íü àâ÷ ¿çâýë ìàíàé óëñûí íóòàã äýâñãýðýýð äàìæèí
ºíãºð÷ áóé ãèé÷äèéí òîî õàìãèéí èõ ºñºëòòýé áàéãàà áºãººä ºíãºðñºí æèëèéíõýýñ äàðóé 2.8 äàõèí íýìýãäñýí
áàéíà. ̺í õóðàë óóëçàëòàíä îðîëöîõ çýðýã àëáàí àæëààð èðæ áóé ãèé÷äèéí òîî 21%-ð, íàéç íºõºä, òºðºë
ñàäíûäàà çî÷ëîõ, òýäíèé óðèëãààð èðæ àÿëàã÷äûí òîî 12.9%, áàéíãà îðøèí ñóóõ, ñóðàëöàõ çîðèëãîîð
èðýãñäèéí òîî 51.5%-ð òóñ òóñ ºñ÷ýý.
Õ¿ñíýãò: 12. 2001 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëñàí ìýäýý
Ìîíãîë óëñàä
èðñýí íèéò
ãàäààäûí èðãýä
Íèéò
¯¿íýýñ:
Æóóë÷èí
Æóóë÷èä-Á¿ñ
íóòãààð
Àôðèê
Àìåðèê
Åâðîï
Ç¿¿í Àçè áà Íîìõîí
äàëàéí îðíóóä
ªìíºä Àçè
Îéðõè Äîðíîä
Áóñàä
Íèéò
Æóóë÷èä ãîëëîõ
çàõ çýýëèéí îðíîîð
ÁÍÕÀÓ
ÎÕÓ
ÁÍÑÓ
ßïîí
Ãåðìàí
ÀÍÓ
Èõ Áðèòàíè
Ôðàíö
Êàçàêñòàí
Àâñòðàëè
Íèäåðëàíä
Øâåä
Áóñàä

2000 îí

2001 îí

ªºð÷ëºëò
òîî

ªºð÷ëºëò
%

158205

192051

+33846

21.3

137374

165899

+28525

20.7

154
5831
61639

180
6296
79368

ªºð÷ëºëò
òîî
+26
+465
+17729

69257

79492

+10235

14.7

412
78
3
137374

462
93
8
165899

+50
+15
+5
+28525

12.1
19.2
166.6
20.7

ªºð÷ëºëò
òîî
+8099
+13330
+1737
-36
+1146
+212
+216
+962
+83
+285
+5
+482
+2004

ªºð÷ëºëò
%
16.4
29.4
26.1
-0.35
32.6
4.1
9.2
58.7
6.8
33.4
0.39
60.8
22.1

2000 îí

2001 îí

2000 îí
49341
45204
6635
10283
3515
5234
2333
1638
1208
854
1268
792
9069

2001 îí
57440
58534
8372
10247
4661
5446
2549
2600
1291
1139
1273
1274
11073

ªºð÷ëºëò
%
16.8
7.9
28.7

Õ¿ñíýãò: 13. 2003 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëñàí ìýäýý
Ìîíãîë óëñàä
èðñýí íèéò
ãàäààäûí èðãýä
Íèéò
¯¿íýýñ:
Æóóë÷èí

2002 îí

2003 îí

ªºð÷ëºëò
òîî

ªºð÷ëºëò
%

235165

204845

-30320

-12,8

228719

201153

-27566

-12,0

35

Æóóë÷èä-Á¿ñ
íóòãààð
Àôðèê
Àìåðèê
Åâðîï
Ç¿¿í Àçè áà Íîìõîí
äàëàéí îðíóóä
ªìíºä Àçè
Îéðõè Äîðíîä
Áóñàä
Íèéò
Æóóë÷èä ãîëëîõ
çàõ çýýëèéí îðíîîð
ÁÍÕÀÓ
ÎÕÓ
ÁÍÑÓ
ßïîí
Ãåðìàí
ÀÍÓ
Èõ Áðèòàíè
Ôðàíö
Êàçàêñòàí
Àâñòðàëè
Íèäåðëàíä
Øâåä
Êàíàä
Èòàëè
Óêðàéí
Áóñàä

143
7973
97673

207
6863
72345

ªºð÷ëºëò
òîî
+64
-1110
-25328

122106

120716

-1390

-1.1

655
155
13
228719

778
229
15
201153

+123
+74
+2
-27566

+18.7
+47.7
+15.3
-12.0

ªºð÷ëºëò
òîî
+1296
-18340
+2692
-5545
-1807
-1192
-620
-101
-38
+490
-982
-286
+92
-422
+115
-2918

ªºð÷ëºëò
%
+1.4
-26.2
+18.5
-41.8
-26.6
-17.7
-17.8
-3.5
-2.0
+27.9
-58.4
-22.3
+8.7
-42.7
+13.0
-22.6

2002 îí

2003 îí

2002 îí
89041
69778
14474
13262
6780
6725
3474
2845
1820
1754
1679
1277
1057
987
879
12887

2003 îí
90337
51438
17166
7717
4973
5533
2854
2744
1782
2244
697
991
1149
565
994
9969

ªºð÷ëºëò
%
+44.7
-13.9
-25.9

Õ¿ñíýãò: 14. 2004 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëñàí ìýäýý
Ìîíãîë óëñàä
èðñýí íèéò
ãàäààäûí èðãýä
Íèéò
¯¿íýýñ:

2003 îí

2004 îí

ªºð÷ëºëò
òîî

ªºð÷ëºëò
%

204845

305117

+100272

+48.9

Æóóë÷èí

201153

300537

+99384

+49.4

Æóóë÷èä-Á¿ñ íóòãààð
Àôðèê
Àìåðèê
Åâðîï
Ç¿¿í Àçè áà Íîìõîí
äàëàéí îðíóóä
ªìíºä Àçè
Îéðõè Äîðíîä
Áóñàä
Íèéò

2003 îí
207
6863
72345

2004 îí
263
12198
98592

ªºð÷ëºëò òîî
+56
+5335
+26247

ªºð÷ëºëò %
+27.0
+77.7
+36.2

120716

188250

+67534

+55.9

778
229
15
201153

974
241
19
300537

+196
+12
+4
+99384

+25.1
+5.2
+26.6
+49.4

ªºð÷ëºëò
òîî
+48946
+2479
+9436
+5375
+3898
+3796
+2111
+2801
+1217
+1319
+1183

ªºð÷ëºëò
%
+54.1
+4.8
+161.9
+69.5
+70.4
+76.3
+73.9
+102.0
+54.2
+74.0
+102.9

Æóóë÷èä ãîëëîõ
çàõ çýýëèéí îðíîîð
ÁÍÕÀÓ
ÎÕÓ
ÁÍÑÓ
ßïîí
ÀÍÓ
Ãåðìàí
Èõ Áðèòàíè
Ôðàíö
Àâñòðàëè
Êàçàêñòàí
Êàíàä

2003 îí
90337
51438
17166
7717
5533
4973
2854
2744
2244
1782
1149

2004 îí
139283
53917
26602
13092
9431
8769
4965
5545
3461
3101
2332
36

Óêðàéí
Øâåä
Íèäåðëàíä
Èòàëè
Áóñàä

994
991
697
565
9969

1069
2063
3140
1918
21849

+75
+1072
+2443
+1353
+11880

+7.5
+108.1
+350.5
+239.4
+119.1

Õ¿ñíýãò: 15. 2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëñàí ìýäýý

Ìîíãîë óëñàä
èðñýí íèéò
ãàäààäûí èðãýä
Íèéò
¯¿íýýñ:
Æóóë÷èí

Æóóë÷èä-Á¿ñ
íóòãààð
Àôðèê
Àìåðèê
Åâðîï
Ç¿¿í Àçè áà Íîìõîí
äàëàéí îðíóóä
ªìíºä Àçè
Îéðõè Äîðíîä
Áóñàä
Íèéò

2005 îí

2006 он

ªºð÷ëºëò
òîî

ªºð÷ëºëò
%

344635

389666

+45031

+13.1

338715

385989

+47274

+13.9

2005 îí

2006 он

297
12913
101048

502
14433
124002

ªºð÷ëºëò
òîî
+205
+1520
+22954

ªºð÷ëºëò
%
+69.0
+11.8
+22.7

223411

245760

+22349

+10.0

792
232
22
338715

1129
159
4
385989

+337
-73
-18
+47274

+42.5
-31.4
-81.8
+13.9

Àÿëàã÷äûí àÿëàëûí çîðèëãûã ñóäëàõàä ¿íäñýí ÷èã õàíäëàãà íü 1998-2005 îíä áèçíåñèéí çîðèëãîîð àÿëàã÷äûí
òîî òàëààñ äýýø õóâü (1999 îí: 40%, 2005 îí: 17%)-èàð áóóðñàí áîë 2005 îíä ÷ºëººò öàãààðàà àÿëàã÷èä 68%
õ¿ðòýë ºññºí. Áèçíåñèéí çîðèëãîîð àÿëàã÷äûí íèéò òîî 1998 (54000)-2005 (58588) îíä ÿëèìã¿é ºññºí áîë
÷ºëººò öàãààðàà àÿëàã÷äûí òîî (1998: 59400, 2005: 234352) áàðàã 4 äàõèí ºñ÷ýý.
Ôðàíö (87%), Èòàëè (85%), ÍÂÓ (85%) ÷ºëººò öàãààðàà àÿëàã÷äûí äóíäàæ õóâü (68%)-èàñ íèëýýä ºíäºð
áàéñàí. Õÿòàäûí àÿëàã÷äûí áàðàã òàë õóâü (51%), àâñòðàëè÷óóäûí 1/3-ýýñ äýýø õóâü (37%) íü Ìîíãîë Óëñàä
áèçíåñèéí çîðèëãîîð àÿëæýý. Îëîí òîîíû Àâñòðàëè÷óóä Ìîíãîë Óëñûí ºðãºæèæ áóé óóë óóðõàéí ñàëáàðò
àæèëëàæ áàéñàí áîë Õÿòàä Óëñ Ìîíãîë Óëñûí õàìãèéí òîì õóäàëäààíû ò¿íø áàéñàí áºãººä 2004 îíä
ýêñïîðòûí 47.8%, èìïîðòûí 23.6% íü òóñ òóñ ýçýëæ áàéæýý. Á¿õ ñîëîíãîñ÷óóäûí 13% íü Ìîíãîë Óëñàä íàéç
íºõºä, õàìààòàí ñàäàíäàà àéë÷ëàõààð èðñýí áºãººä ýíý õóâü íü äóíäàæ (7%)-ààñ áàðàã 2 äàõèí ºñ÷ýý.

Ãðàôèê 2. Ìîíãîë óëñàä èðñýí æóóë÷èä á¿ñ íóòãààð (2000-2006 îí)
37

Æóóë÷èä á¿ñ í óòãààð (2000-2006 î í )
245760

250000

Àô ðèê

223411
188250

200000

Àì åðèê
124002

150000

50000

93

78

3
180

154

0
2000

8
143

2001

155
13
207

2002

12913

Ç¿¿í àçè áà í î ì õî í äàëàéí î ðí óóä

14433

974

792

1129

241

232

159

229
15
263

2003

Åâðî ï

101048

122106
120716 98592
79492 97673
72345
69257
12198
79368
100000 61639
7973
6863
778
6296
5831
655
462
412

19

22

297

502

2004

2005

ª ì í º ä àçè
Î éðõè äî ðí î ä

4

Áóñàä

2006

Ãðàôèê: 4. 2000-2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãàà(ãîëëîõ çàõ çýýëèéí îðíîîð )
2000-2006 î í ä Ì î í ãî ëä èðñýí æóóë÷äû í ñóäàëãàà
(ãî ëëî õ çàõ çýýëèéí î ðí î î ð)

180000

170345

178941

160000
139283

79163

140000
57926

120000
89041
51438

80000
60000

53917

90337

100000

69778

49341
45204

40000
20000

57440 58534

6635

10283
5234
3515
2333

8372
10247
5446
2549

4661

14474

17166

13262

7717

6725

5533

3474

2854
4973

6780

39930
16707

26602

30787

13092
9431
4965
8769

12952
10153
5206
8168

11377
5893
8576

0
2000
ÁÍ ÕÀÓ

2001
Î ÕÓ

2002
ÁÍ ÑÓ

2003
ßï î í

38

2004
Ãåðì àí

2005
ÀÍ Ó

2006
Èõ Áðèòàí è

Ãðàôèê: 5. 2000-2006 îíä èðñýí æóóë÷äûí ºñºëòèéí ñóäàëãàà (õóâèàð)
2000-2006 î í ä èðñýí æóóë÷äû í º ñº ëòèéí ñóäàëãàà
(Õóâèàð)

8%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

9%

23%

13%
19%

11%
2006

17%

Ãðàôèê: 6. Àÿëëûí çîðèëãûã õàðüöóóëñàí áàéäàë 2000-2006 îí

Àÿëëû í çî ðèëãû ã õàðüöóóëñàí áàéäàë 2000-2006 î í
160000

150178

140000

112640

120000
100000

81535

40000
20000
0

21081

32051

50835

33232

21548

27614

17794

32696

80000
60000

107204

92066

11690

131745

38713

38717
4349

9086

146640
127802

65281
63938
72797

80191

85974

19305

16236

13802

14218

9414

15821

23450

17138

10917

2000

Àëáàí

2001

2002

2003

Õóâèéí

Àì ðàëò

2004

2005

Äàì æèí

Ãðàôèê: 7. Ìîíãîëä èðñýí Ãèé÷èä, Æóóë÷äûí ºñºëòèéí ñóäàëãàà 2000-2006 îí
39

2006

Áóñàä

Ãèé÷èä, Æóóë÷äû í º ñº ëòèéí ñóäàëãàà 2000-2006 î í
900000
800000
385989

700000

338715

600000

300537

228719

500000

201153

400000

165899

300000

389666

137374

200000

158205

100000

344635

305617
192051

235165

204845

0
2000

2001

2002

2003

2004

Ãèé÷èä

2005

2006

Æóóë÷èä

Ãðàôèê: 8. 2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëñàí ìýäýý
(бүс нутгаар)

2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí
¿åòýé õàðüöóóëñàí ìýäýý (бүс нутгаар)
250000

245760

223411

200000
150000

124002
101048

100000
50000

14433

12913
297

792

232

22

1129 159

502

4

0
2005
Африк

Америк

Европ

Зүүн ази ба номхон далайн орнууд

2006
Өмнөд ази

Ойрхи дорнод

Бусад

Õ¿ñíýãò: 16. 2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëñàí ìýäýý
(ãîëëîõ çàõ çýýëèéí îðíîîð)
40


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Æóóë÷èä ãîëëîõ
çàõ çýýëèéí
îðíîîð
БНХАУ
ОХУ
БНСУ
ßïîí
АНУ
Ãåðìàí
Èõ Áðèòàíè
Ôðàíö
Êàçàêñòàí
Àâñòðàëè
Êàíàä
Èòàëè
Øâåä
Áóñàä

2006 он

2005 îí
170345
57926
30787
12952
10153
8168
5206
5822
3928
3454
2300
1921
1926
20253

178941
79163
39930
16707
11377
8576
5893
5237
4185
4053
2528
2526
1509
27364

ªºð÷ëºëò
òîî
+8596
+21237
+9143
+3755
+1224
+408
+687
-585
+257
+599
+228
+605
-417
+7111

ªºð÷ëºëò
%
+5.0 %
+36.6 %
+29.6 %
+28.9 %
+12.0 %
+4.9 %
+13.1 %
-10.0 %
+6.5 %
+17.3 %
+9.9 %
+31.4 %
-21.6 %
35.1 %

2006 îíû жилийн эцсийн áàéäëààð ìàíàé îðîíä 176 îðíû íèéò 389666 ãàäààäûí èðãýí èðñíýýñ 385989
íü àìðàëò àÿëàë æóóë÷ëàëûí ÷èãëýëýýð èðñýí æóóë÷èä áàéëàà. Äýýðõ æóóë÷äûã óëñ îðíîîð íü àíãèëæ
¿çâýë БНХАУ, ОХУ, БНСУ, ßïîí, АНУ, Ãåðìàí, Èõ Áðèòàíè, Ôðàíö, Êàçàêñòàí, Àâñòðàëè, Êàíàä, Èòàëè
Øâåä óëñóóäûí æóóë÷èä ãîëëîæ áàéíà.
2006 îíд Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí òîîã ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëæ ¿çâýë 47274 æóóë÷äààð
íýìýãäñýí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà.
Ãðàôèê: 9. 2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëñàí ìýäýý
(голлох зах зээлийн орноор)

2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí
¿åòýé õàðüöóóëñàí ìýäýý (голлох зах зээлийн орноор)

10%
2%

2%

2%

3%
4%

51%

9%

17%

БНХАУ

ОХУ

БНСУ

Япон

АНУ

Герман

41

Их британи

Франц

Бусад

Õ¿ñíýãò: 17. 2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëñàí ìýäýý
(сараар)
Сар
2005 îí
2006 îí

1
15,235
19,178

2
10,325
13,640

3
16,690
20,428

4
27,807
30,442

5
29,126
31,693

6
32,772
32,399

7
47,073
47,832

8
55,829
74,338

10
26,873
29950

9
36,090
30390

11
23073
30397

12
33057
25302

Монгол улсын байрлал, очих бололцоо ба цаг агаар нь тодорхой бэрхшээл үүсгэдэг. Хойд нутгийн эх
газрын байршлаас шалтгаалан улирлуудад төдийгүй хоногт температур ба цаг агаарын эрс тэс байдалтай
байна. Урт үргэлжлэх өвөл нь аялал жуулчлалд хүндрэлтэй бөгөөд зуны хэдэн сарууд л жуулчдын улирал юм.
Аялал жуулчлалыг хүлээн авах үүднээс авч үзвэл бизнес эрхлэгч, нийт оролцогчид нь бүтээгдэхүүн бий
болгоход шаардагдах хөрөнгө оруулалт хийх эрмэлзлэлийг улирлын шинж чанар нь хязгаарлаж болгоомжтой
хандахад хүргэдэг. Гэвч бодит байдал, нөхцөлийн энэ хүрээнд аялал жуулчлалын хөгжлийн байдлыг
тодорхойлохоос өөр аргагүй билээ. Аялал жуулчлалын эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, хязгаарлалтыг
багасгах болон бусад улирлуудад жуулчдын урсгалыг оновчтойгоор хувиарлахад жуулчны улирлыг уртасгах
арга хэмжээнүүд чухал ач холбогдолтой.
Ãðàôèê: 10. 2006 îíä Ìîíãîëä èðñýí æóóë÷äûí ºñºëòèéí ñóäàëãààã ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé
õàðüöóóëñàí ìýäýý (
)

Ìîíãîëä èðñýí ãàäààäûí æóóë÷äûí ñóäàëãàà (ñàðààð)
140000

74338

120000
47832

100000

47073

80000

32399
30442 31693

60000
19178

40000

15235

20000

20428
13640
10325

16690

55829
47073

36090

27807 29126 32772

33057
26873 23073

0
1

2

3

4

5

6
2005 îí

7

8

9

10

11

12

2006 îí

Òýýâýð5
Тээврийн үйлчилгээ: Манай оронд олон улсын 4 авиакомпани нислэг үйлддэгээс гол компани нь үндэсний
авиакомпани болох МИАТ юм. Бусад нь БНСУ-ын Кореан Эйр, ОХУ-ын Аэрофлот ба БНХАУ-ын Эйр Чайна
компаниуд болно. Мөн Монгол улсын 25 төв, суурин газарт МИАТ нислэг үйлддэг бол, хувийн гурван
авиакомпаниуд дотоодын зах зээлд өчүүхэн бага хувийг эзэлдэг.
Бээжин, Эрхүүг холбодог олон улсын төмөр замын тээвэр цөөн боловч байнга Монголоор дайрна.
Умардад Сүхбаатар хот, өмнөдөд Замын-Үүд болон зүүн хойд хэсгийн Чойбалсан хотууд нь олон улсын төмөр
замын хилийн боомтууд юм. Монгол улсын нутагт Дархан, Эрдэнэт, Сайншанд, Багануур, Бор-Өндөр зэрэг
төвүүд нь хоорондоо төмөр замаар холбогдоно. Монголын автозам нь одоогоор олон улсын аялал жуулчлалд
төдийлөн чухал үүрэг гүйцэтгэж чадахгүй байгаа билээ. Цаашид одоо нэгэнт зам барилгын ажил нь эхэлсэн
нутгийн баруун ба зүүн хэсгийг холбох Мянганы зам аялал жуулчлалын хөгжилд онцгой байр суурь эзлэх

5

Ìîíãîë óëñûí ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí ãàçàð “Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü” 2006 îí
42

болно. Иймд автозамын сүлжээ нь ерөнхийдөө дотоодын аялал жуулчлалд чухал бөгөөд гадаадын жуулчдын
аялах тодорхой чиглэлүүдийг багтаана.
Á¿õ òºðëèéí òýýâðýýð 2006 îíä 24.0 ñàÿ òí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 195.4 ñàÿ çîð÷èã÷ òýýâýðëýñýí íü
2005 îíûõîîñ òýýñýí à÷àà 1.3 õóâü áóþó 300.9 ìÿí òí-îîð, çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 1.4 õóâü áóþó 2.6 ñàÿ õ¿íýýð òóñ
òóñ ºññºí áàéíà.
Òºìºð çàìààð òýýñýí à÷àà 2005 îíûõîîñ 5.2 õóâü áóþó 806.5 ìÿí òí-îîð áóóð÷, çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 2.3
õóâü áóþó 95.7 ìÿí õ¿íýýð ºññºí áàéíà. Äàìæèí ºíãºðºõ òýýâðèéí õýìæýý 4.5 ñàÿ òí-ä õ¿ð÷, 2005 îíûõîîñ 17.2
õóâü áóþó 927.2 ìÿí òí-îîð áóóðñàí íü íèéò òýýñýí à÷ààíû áóóðàëòàä íºëººëæýý.
Àãààðûí òýýâýðò çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 2005 îíûõîîñ 8.8 õóâü áóþó 29.5 ìÿí õ¿íýýð, òýýñýí à÷àà 5.1 õóâü
áóþó 101.9 òí-îîð òóñ òóñ ºñ÷ýý.
Àãààðûí òýýâðèéí îëîí óëñûí çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 2005 îíûõîîñ 14.0 õóâü áóþó 28.8 ìÿí õ¿í, äîòîîäûí
çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 0.6 õóâü áóþó 0.7 ìÿí õ¿íýýð òóñ òóñ ºññºí áàéíà.
Àâòî òýýâðýýð 2006 îíä 9.2 ñàÿ òí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 190.7 ñàÿ òí çîð÷èã÷ òýýâýðëýñýí íü 2005
îíòîé õàðüöóóëàõàä òýýñýí à÷àà 13.7 õóâü áóþó 1.1 ñàÿ òí-îîð, çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 1.3 õóâü áóþó 2.5 ñàÿ
õ¿íýýð òóñ òóñ ºñ÷ýý.

Ìîíãîë óëñûí àâòî çàìûí ñ¿ëæýýíèé ºíººãèéí áàéäàë

Îëîí óëñ, óëñ, îðîí íóòãèéí ÷àíàðòàé íèéò çàìûí óðò - 49250 êì

675 ø áóþó 28437.1 óðò ìåòð ìîäîí áîëîí òºìºð áåòîí ã¿¿ðòýé,

Õàòóó õó÷èëòòàé çàìûí óðò- 2278.6 êì,

Õàéðãàí õó÷èëòòàé çàìûí óðò-1980.27 êì,

Ñàéæðóóëñàí õºðñºí çàìûí óðò-1867.9 êì

Íèéò çàìûí ñ¿ëæýýíä áàéãàà èíæåíåðèéí õèéöòýé çàì – 12.4%

Ýíý çàìûí ñ¿ëæýýãýýð 164,0 ìÿíãàí òýýâðèéí õýðýãñýë çîð÷èæ áàéíà.
¹
1
2
3
4

Òýýâðèéí òºðºë
Àâòî çàì
Òºìºð çàì
Àãààðûí òýýâýð
Óñàí çàì
Íèéò

Óðò, km
49.250
1.815
46.500
500
98123

Ãðàôèê: 11.

%
50.2
1.9
47.4
0.5
100.0

¯

42969.18

1907.90
93.67
1980.27

269.46

2029.62

43

Öåìåíò áåòîí
Àñôàëüò áåòîí
Õºíãºâ÷èëñºí õàð
Õàéðãàí õó÷èëòòàé
Ñàéæðóóëñàí õºðñºí
Åðäèéí õºðñºí çàì

Ãðàôèê: 12.

×ÀÍÀÐÒÀÉ

¯

1408.90

ÍÈÉ Á¯ÒÝÖ

6335.93

1482.37

202.96

38.87
1749.87

44

Öåìåíò áåòîí
Àñôàëüò áåòîí
Õºíãºâ÷èëñºí õàð
Õàéðãàí õó÷èëòòàé
Ñàéæðóóëñàí õºðñºí
Åðäèéí õºðñºí çàì

Õ¿ñíýãò: 18. 2006 îíä Áóÿíò óõàà áîîìòîîð íýâòýðñýí æóóë÷äûí ñóäàëãàà

Áîîìò
íýð

Îðñîí
Èðñýí àÿëëûí çîðèëãî

Ãàðñàí
Çîð÷èã÷èä

ýì

Õ¿¿õýä

Àëáàí

õóâèéí

Æóóë÷ëàë

äàìæèí

ñóðàëöàõ

Áàéíãà îðøèí
ñóóõ

Áóñàä

30 õ¿ðòýë
õîíîã

90 õ¿ðòýë
õîíîã

90-äýýø
õîíîã

Á¿ãä

ýð

ýì

Õ¿¿õýä

Äàìæèí

1 ñàð

8536

4864

3141

531

1168

492

1075

26

35

556

5184

2875

216

5445

11024

6461

3892

671

-

2 ñàð

9253

5383

3340

530

1257

499

1030

23

42

5534

868

3042

266

5945

10197

6139

3560

498

-

3 ñàð

9112

5587

3173

352

1305

514

1127

11

69

5242

844

3289

279

5544

10023

6304

3340

379

-

4 ñàð

1261

1067

161

33

188

502

12

13

1

215

1170

56

35

1233

1032

163

38

1

5 ñàð

12808

8220

4084

504

2123

833

3273

22

54

5602

901

6642

295

5871

12941

8386

4115

440

-

6 ñàð

18593

11485

6348

760

2140

934

7103

36

99

7008

1273

10790

468

7335

17234

10686

5663

885

-

7 ñàð

29449

15961

11722

1766

1747

1037

17255

118

153

8277

862

20574

36

8839

25462

14499

9632

1331

-

8 ñàð

37875

19615

15325

2935

2441

997

25290

330

143

7783

891

29548

-

8327

40330

20287

16899

3144

-

Áóÿíò
óõàà

ýð

Àÿëëûí õóãàöàà

Á¿ãä

Çîð÷èã÷èä

330

9 сар

21760

12650

8131

979

2220

1235

10088

48

107

7188

874

14214

-

7546

29950

16948

11562

1440

-

10 сар

14150

9001

4689

460

1656

944

4116

7

41

6517

869

7177

-

6973

18185

11102

6416

667

-

11 сар

12709

7854

4368

487

1417

1136

1977

2

36

7377

764

5063

-

7646

14829

9046

5167

616

-

12 сар

11904

7333

4153

418

1188

1041

1350

16

39

7749

521

3987

-

7917

13005

7935

4527

543

-

Нийт

187410

109020

68635

9755

18992

9850

74186

651

831

68834

14066

108371

1616

77423

204413

118825

74936

10652

1

45

2006 îíû àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí îðëîãî6
2006 îíû àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí îðëîãî
Б¿ãä
àëáàí
Íèéò çîð÷èã÷èä

389666

80191

Жóóë÷èí

385989

80191

Æóóë÷èí
Ү¿íýýñ ßïîí
æóóë÷èí
Ìîíãîë áàéõ
äóíäàæ õóãàöàà
Çàðöóóëæ áóé
ìºíãºíèé
õýìæýý /1õîíîãò/
ßïîí æóóë÷äààñ
îðæ áóé îðëîãî
Áóñàä æóóë÷èí
Ìîíãîë áàéõ
äóíäàæ õóãàöàà
Çàðöóóëæ áóé
ìºíãºíèé
õýìæýý /1õîíîãò/
Áóñàä
æóóë÷äààñ îðæ
áóé îðëîãî

385989

80191

16707

1527

6

50

äàìæèí

áóñàä

14218

17138

14218

17138
17138

127802

146640

14218

13812

689

80

599

8
126$
$
2,104,074
78664

$
242,921,964

Жóóë÷äûí
Íèéò îðëîãî
(Ам доллар):

¯¿íýýñ
áàéíãà
àìðàëò
õóâèéí
îðøèí ñóóõ
1713
127802
146640
¯¿íýýñ:
1713
127802
146640

$
256,861,758

113990

145951

14138

16539

12.0

15.0

5.0

18.0

$106

$ 42

$ 33

$ 52

$
144,995,280

$
91,949,130

$
2,332,770

$
3.644.784

¯¿íýýñ
àëáàí

àìðàëò

õóâèéí

äàìæèí

áóñàä

$
144,995,280

$
91,949,130

$
2,332,770

$
15,480,504

ßïîí
æóóë÷äûí
$
2,104,074

Òàéëáàð: Äýä á¿òöèéí ñàéäûí 2002 îíû 2 äóãààð ñàðûí 25 íû ºäðèéí 55 òîîò òóøààëûí 1 ä¿ãýýð õàâñðàëòààð áàòàëñàí Àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí îðëîãûí òîîöîîëîõ àðãà÷ëàëûí äàãóó (ßïîí óëñûí

íýã æóóë÷èí Ìîíãîë óëñàä äóíäæààð 8 õîíîäîã, íýã õîíîãò äóíäæààð 126 $ çàðöóóëäàã, áóñàä óëñûí æóóë÷èí 12 õîíîã, 106 $ àìðàëò, õóâèéí 15 õîíîã, 42 $, äàìæèí 5 õîíîã, 42 $, áóñàä 18 õîíîã, 52 $) ãýñýí
¿ç¿¿ëýëò) ãàðãàñàí.

46

Àÿëàë æóóë÷ëàëûí áàéãóóëëàãóóäûí 2006 îíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîîöîî (ìÿí.òºã)7
Íèéò ãàðãàëò

2005
1

7

2006

15,560,805.7

18,491,585.0

Íèéò çàðäàë

2

15,144,172.0

18,032,396.9

¯éë÷èëãýýíèé çàðäàë, ¿¿íýýñ

3

10,093,788.2

12,727,144.3

1,348,232.4

1,899,883.2

Òýýâðèéí çàðäàë

4

Îð, áàéð

5

3,575,157.8

Õîîë

6

1,673,378.2

Çàð ñóðòàë÷èëãàà

7

119,422.0

¯çâýð

8

244,501.2

268,506.7

Áóñàä ¿éë÷èëãýý

9

8501054.6

5,190,796.4

Íèéò ¿íäñýí áà íýìýãäýë öàëèí, øàãíàë

10

744,074.8

992,829.0

ÍÄØ áîëîí ÝÌÄØ

11

142,488.7

178,498.3

Ãàçàð áàéãàëèéí íººö àøèãëàñíû òºëáºð

12

23,478.7

90,007.0

Yíäñýí õºðºíãèéí ýëýãäýë

13

575,600.8

751,862.8

Áîãèíî çýýëèéí õ¿¿

14

258,826.4

233,965.5

Ãàäíû áàéãóóëëàãààð ¿éë÷ë¿¿ëñíèé çàðäàë

15

39,316.0

23.3

Ýð÷èì õ¿÷

16

44,837.1

282,392.2

Äóëààí

17

18,298.1

74,680.4

Áàéð, òîíîã òºõººðºìæ, ò¿ðýýñèéí òºëáºð

18

328,778.0

519,550.9

Àëáàí òîìèëîëò,¸ñëîëûí çàðäàë

19

146,203.4

190,039.0

Àøèãëàëòûí çàðäàë

20

352,483.9

382,488.4

Áóñàä çàðäàë

21

2375997.96

1,608,915.9

Àøèã, àëäàãäàë

22

416,633.7

459,188.1

Îðëîãûí òàòâàð

23

285495.8992

Øóóä áóñ òàòâàð / ͪÒ, Ãààëèéí îíöãîé òàòâàð /

24

58479.09674

Àæèë÷äûí òîî

25

466.0

Çàâñðûí õýðýãëýý

26

13,392,808.0

378 Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà õàìðàãäñàí.

47

1711
15,785,234.31

Íýìýãäýë ºðòºã

27

2,167,997.7

2,706,350.68

1) “àÿëàë æóóë÷ëàë” ãýæ “Àÿëàë æóóë÷ëàëûí òóõàé” õóóëèéí 3 äóãààð ç¿éëèéí 1.1-ò çààñíààð;
2) “Ãèé÷èí” ãýäýã íü àëèâàà íýã àøèã îëîõ ñîíèðõëîîñ áóñàä çîðèëãîòîéãîî𠺺ðèéí áàéíãûí îðøèí ñóóäàã ãàçðààñ áóñàä óëñ îðîí ðóó ýñâýë ººðèéí óëñ
äîòðîî àìüäðàëûíõàà õýâèéí õ¿ðýýëýí áóé îð÷íîîñ 12 ñàðààñ õýòðýõã¿é õóãàöààãààð ãàð÷ àÿëñàí àëèâàà õ¿íèéã;
3) “Æóóë÷èí” ãýäýã íýãýýñ 183 õ¿ðòýëõ õîíîãèéí õóãàöààãààð àìðàëò áàÿð ¸ñëîë, àæèë, ìýðãýæëèéí áîëîí áóñàä æóóë÷ëàëûí çîðèëãîîð àÿëñàí ãèé÷íèéã;
4) “àÿëàë æóóë÷ëàëûí îðëîãî” ãýæ Ìîíãîë Óëñàä æóóë÷èëæ áóé ãàäààäûí èðãýäýýñ òóñ óëñûí ¿íäýñíèé òýýâýðëýã÷èä /îëîí óëñûí òýýâýðò/ òºëñºí
òºëáºðèéã îðîëöóóëàõã¿éãýýð àëèâàà ¿éë÷èëãýý áîëîí áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í õóäàëäàí àâàõàä çîðèóëàí çàðöóóëñàí ìºíãºíèé õýìæýýã;
5) “àÿëàë æóóë÷ëàëûí çàðëàãà” ãýæ Ìîíãîë óëñààñ áóñàä óëñ ðóó àÿëñàí æóóë÷äààñ ãàäààäûí òýýâýðëýã÷èä /îëîí óëñûí ¿íäýñíèé òýýâýðò/ òºëñºí
òºëáºðèéã îðîëöóóëàõã¿éãýýð òóõàéí îðíîîñ àëèâàà ¿éë÷èëãýý áîëîí áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í õóäàëäàí àâàõàä çîðèóëàí çàðöóóëñàí ìºíãºíèé õýìæýýã;

48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful