You are on page 1of 10

Освітня програма школи ІІ ступеня

В закладі загальної середньої освіти ІІ ступеня навчається 328 учні в 13 класах.

5-А 17 6-А 16 7-А 31 8-А 24 9-А 28


5-Б 23 6-Б 29 7-Б 30 8-Б 28 9-Б 29
5-В 25 6-В 23 7-В 25
Разом 65 68 86 52 57

Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта)
розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів
України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту
базової та повної загальної середньої освіти».
Освітня програма базової середньої освіти сформована на основі: Типової освітньої
програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня затвердженої наказом МОН
України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів
загальної середньої освіти ІІ ступеня» та наказом МОН України від 03.02.2021 р. № 140
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319
та визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Міністерства освіти і науки
України»
Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування
й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення
учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та
повної загальної середньої освіти.
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі
взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної
середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050
годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів –
1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів
– 1260 годин/навчальний рік.
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти,
встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання,
визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної
школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного
стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову та варіативну
складову.
З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план містить усі предмети
інваріантної складової.
Варіативна складова навчального плану враховує особливості організації освітнього
процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та
кадрового забезпечення заклад підсилення у і використовується таким чином:
- підсилення англійської мови у 8-А класі 1 год;
- підсилення алгебри у 9-А класі 1 год у в зв’язку з підготовкою до
математичного профілю старшої школи;
- факультативний курс «Вирішую конфлікти та будую світ навколо себе» в
5-Б, 5-В класах по 1 год., з метою формування навичок вирішення конфліктів
мирним шляхом та протидії булінгу;
- факультативний курс «Міфи народів світу» у 6-Б, 6-В класах по 1 год.,з
метою формування читацьких навичок, розвиток ерудиції в жанрі пригодницької
літератури;
- факультативні курси «Родинні фінанси» у 5-Б, 5-В, «Фінансово-грамотний
споживач» у 6-Б, 6-В та «Фінансова культура» у 7-А, 7-Б, 7- В класах по 1 год. з
метою навчитися правильно розпоряджатися власними фінансами, планувати свій
особистий бюджет і захищатися від фінансових ризиків;
- факультативний курс з російської мови у5-Б, 5-В (по 0,5 год), 6-Б, 6-В та 7-
А, 7-Б, 7- В класах по 1 год.з метою всебічного розвитку учнів, розширення
можливостей доступу до інформаційних ресурсів;
- курс за вибором еврика у 5-А, 6-А класах по 0,5 год. (класи працюють за
програмою науково-педагогічний проєкт «Інтелект України»);
- факультативний курс «Основи науково-дослідницьої діяльності» у 8-А класі
0,5 год з метою одержання загальних знань про науку як суспільну форму уявлень
й наукове дослідження як складову частину сучасної діяльності, а також надання
школярам можливості спробувати свої сили у ролі науковців, підготувати себе до
наукової роботи й осмислено зробити цей вибір;
З метою допрофільної підготовки:
- факультативний курс «Видатні постаті України» у 9- Б класі 1 год;
- факультативний курс креслення у 8-Б, 9-Б класах по 1 год. 8-А – 0,5 год;
У класах з поглибленим вивченням предметів години на вивчення спеціалізованих
навчальних предметів та курсів використано таким чином:
8-А клас (поглиблене вивчення географії) 3,5 год. розподілені:
- 1 год на поглиблене вивчення географії;
- 0,5 год на курс за вибором «Основи роботи з топографічною картою»;
- по 1 год на підсилення алгебри та геометрії – оскільки математичні
розрахунки є основою географічних досліджень та роботи з топографічною картою,
а також в зв’язку з підготовкою до математичного профілю старшої школи;
9-А клас (поглиблене вивчення географії) 3 год. розподілені:
- 1,5 год на поглиблене вивчення географії;
- 0,5 год на курс за вибором «Основи науково-дослідницької діяльності з
географії»;
- 1 год на підсилення геометрії – оскільки математичні розрахунки є основою
географічних досліджень, а також в зв’язку з підготовкою до математичного
профілю старшої школи;
8-Б клас (поглиблене вивчення історії України) 3,5 год.розподілені:
- 1,5 год на поглиблене вивчення історії України;
- 1 год на підсилення всесвітньої історії;
- 1 год на підсилення англійської мови.
Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в
навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх
потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.
Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування
навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках
предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів
інваріантної та варіативної складових навчальних планів.
Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних модулів
відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази
навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій: легка
атлетика, гімнастика, футбол, волейбол, баскетбол.
Навчальний план для 5-А та 6-А класу який працює за науково-педагогічним проектом
«Інтелект України», розроблений на виконання Законів України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти» та наказом МОН України від 03.02.2021 р. № 140 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 та визнання такими, що
втратили чинність деяких наказів Міністерства освіти і науки України». Навчальний план
(таблиця 1) містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову
для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним
проектом «Інтелект України», посилену за рахунок варіативної складової.
Відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392,
до інваріантної складової змісту початкової освіти увійшли освітні галузі
«Природознавство та Суспільствознавство». З огляду на цілі та завдання дослідно-
експериментальної роботи, що здійснюється на всеукраїнському рівні в межах Проекту,
зазначені освітні галузі реалізуються через інтегрований навчальний предмет
«Навчаємося разом». Навчальна програма предмету містить змістові модулі, які
реалізують окремі завдання курсів «Основи здоров’я» та «Трудове навчання», що надало
можливість оптимізувати навчальне навантаження учнів і разом з тим виконати навчальні
програми з «Основ здоров’я» та «Трудового навчання» у повному обсязі. Навчальний
предмет «Природознавство» в основній школі розподілено на два: «Природознавство. Моя
планета Земля», який є пропедевтичним для вивчення системних курсів біології і
географії у 6‒9 класах, та «Природознавство. Твої фізичні відкриття», який є
пропедевтичним для курсів фізики, хімії і астрономії. З метою реалізації цілей і завдань
Проекту до навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня уведено
інтегрований курс «Технології».
Згідно висновків комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини
інклюзивно-ресурсного центру проводяться такі корекційно-розвиткові заняття:
з Ніщуком Д., учнем 7-В класу
- соціально-побутове орієнтування 2 год.,
- ритміка 1 год.,
- розвиток мовлення 2 год.
з Петровим В., учнем 8-Б класу
-корекція розвитку 2 год.
-лікувальна фізкультура 2 год.
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова
середня освіта здобувається після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову
освіту на 1 вересня поточного навчального року розпочинають здобуття базової середньої
освіти цього ж навчального року.
Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої
освіти за інших умов.
Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
Мови і літератури Суспільствознавство
Мистецтво Математика
Природознавство Технології
Здоров’я і фізична культура
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних
програмах.
Таблиця 1 до освітньої програми укладена згідно з Додатком 3 до наказу Міністерства
освіти і науки України від 03.02.2021 р. № 140 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 та визнання такими, що
втратили чинність деяких наказів Міністерства освіти і науки України»
Навчальний план для
5-А та 6-А класів
з українською мовою навчання
(науково-педагогічний проєкт «Інтелект України»)
Навчальні предмети Кількість годин на
тиждень
5-А 6-А
Українська мова 4 4
Українська література 1,5 1,5
Англійська мова 5 5
Зарубіжна література 2 2
Математика 6 6
Природознавство. Моя планета Земля. 2 -
Природознавство. Твої фізичні відкриття. 1 1
Біологія - 2
Географія - 2
Навчаємося разом 2 2
Історія України (Вступ до історії) 1 2
Музичне мистецтво 0,5 0,5
Образотворче мистецтво 0,5 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1 1
Фізична культура 3 3
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові 0,5 0,5
предмети, спеціальні курси, факультативні курси та
індивідуальні заняття
Еврика 0,5 0,5
Разом 28 +3 31+3
Всього використано годин 31 34
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується 31 34
з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

Таблиця 2 до освітньої програми укладена згідно до наказу Міністерства освіти і науки


України від 20.04.2018 р. № 405 (Таблиця 13)
Навчальний план
для 5-Б та 5-В класів
з українською мовою навчання і вивченням етики
Освітні Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
галузі у класах
Інваріантна складова 5-Б 5-В
Мови і Українська мова 3,5 3,5
літератури Українська література 2 2
Англійська мова 3 3
Зарубіжна література 2 2
Суспільствоз Історія України (Вступ до історії) 1 1
навство Етика 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Математика Математика 4 4
Природознав Природознавство 2 2
ство
Технології Трудове навчання 2 2
Інформатика 1 1
Здоров’я і Основи здоров’я 1 1
фізична Фізична культура 3 3
культура
Разом 24,5+3 24,5 +3
Додатковий час на навчальні предмети, 2,5 2,5
факультативи, індивідуальні заняття та
консультації
Вирішую конфлікти та будую світ навколо себе 1 1
Родинні фінанси 1 1
Російська мова 0,5 0,5
Всього використано годин 30 30
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28
на учня
Всього фінансується (без урахування поділу 27+3 27+3
класів на групи)

Таблиця 3 до освітньої програми укладена згідно до наказу Міністерства освіти і


науки України від 20.04.2018 р. № 405 (Таблиця 1)
Навчальний план
для 6-7 та 9-Б класів
з українською мовою навчання
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Інваріантна складова 6-Б 6-В 7-А 7-Б 7-В 9-Б
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2
Українська література 2 2 2 2 2 2
Англійська мова 3 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2
Суспільствознавст Інтегрований курс 2 2 - - - -
во «Всесвітня історія. Історія
України».
Історія України - - 1 1 1 1,5+1
Всесвітня історія - - 1 1 1 1
Основи правознавства 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 -
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 -
Мистецтво 1
Математика Математика 4 4 - - - -
Алгебра - - 2 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2 2
Природознавство Біологія 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 2 3
Хімія - - 1,5 1,5 1,5 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 2
Здоров’я і фізична Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1
культура Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Разом 26,5 26,5 +3 28 +3 28 +3 28 +3 30+3+
+3 1
Додатковий час на предмети, факультативи, 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 3
індивідуальні заняття та консультації
Фінансово-грамотний споживач 1 1 - - - -
Фінансова культура 1 1 1
Міфи народів світу 1 1 - - - -
Російська мова 1 1 1 1 1 -
Креслення - - - - - 1
Видатні постаті України 1
Всього використано годин 32,5 32,5 33 33 33 36
Гранично допустиме навчальне 31 31 32 32 32 33
навантаження на учня
Всього фінансується (без урахування поділу 30+3 30+3 30,5+3 30,5+ 30,5+ 33+3
класів на групи) 3 3
Таблиця 4 до освітньої програми укладена згідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 20.04.2018 р. № 405 (Таблиця 8)
Навчальний план для 8-А, 8-Б, 9-Акласів
з українською мовою навчання
із поглибленим вивченням окремих предметів
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-А 8-Б 9-А
(поглиблене (поглиблене (поглиблене
Інваріантна
вивчення вивчення вивчення
складова
географії) Історії географії)
України)
Мови і літератури Українська мова 2 2 2
Українська література 2 2 2
Англійська мова 2+1 2+1 2
Зарубіжна література 2 2 2
Суспільствознавст Історія України 1,5 1,5+1,5 1,5
во Всесвітня історія 1 1+1 1
Основи - - 1
правознавства
Мистецтво Мистецтво 1 1 1
Математика Алгебра 2+1 2 2+1
Геометрія 2+1 2 2+1
Природознавство Біологія 2 2 2
Географія 2+1 2 1,5+1,5
Фізика 2 2 3
Хімія 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 2 2 2
Здоров’я і фізична Основи здоров’я 1 1 1
культура Фізична культура 3 3 3
Години на вивчення спеціалізованих 3,5 3,5 3
навчальних предметів, курсів
Основи роботи з топографічною картою 0,5 - -
Основи науково-дослідницької діяльності з - - 0,5
географії
Разом 31+3+1+1+1+1 31+3+1+1,5+ 29,5+3+1+1+
+0,5 1 1,5+0,5
Додатковий час на навчальні предмети, 2 2 1
факультативи, індивідуальні заняття та
консультації
Основи науково-дослідницької діяльності 0,5 - -
Креслення 0,5 1 -
Всього використано годин 36 35 36
Гранично допустиме навчальне 33 33 33
навантаження на учня
Всього фінансується (без урахування 33+3 33+3 33+3
поділу класів на групи)

Таблиця 5
до Типової освітньої програми

Перелік навчальних програм


для учнів 5-9 класів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня
(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407 )

№ Назва навчальної програми


п/п
1. Українська мова
2. Українська література
3. Біологія
4. Всесвітня історія
5. Географія
6. Географія (поглиблене вивчення, 8-А,9-А) (Лист МОН від 25.08.2020 № 1/11-5718)
7. Історія України (поглиблене вивчення історії України 8-Б)
8. Зарубіжна література
9. Інформатика
10. Історія України

11. Математика

12. Мистецтво

13. Основи здоров’я

14. Природознавство

15. Правознавство

16. Трудове навчання

17. Фізика
18. Фізична культура

19. Хімія

20. Англійська мова

21. Етика

Авторські програми для класів, які навчаються за програмою проекту


«Інтелект України»
22. Українська мова

23. Математика

24. Навчаємось разом

25. Природознавство. Моя планета Земля.

26. Природознавство. Мої фізичні відкриття.

27. Біологія

28. Географія

29. Еврика

Таблиця 3

Перелік програм, курсів за вибором, факультативів.


Варіативний складник базового навчального плану


Назва курсу Література
п/п
Схвалено для використання в закладах освіти
Факультативний курс
Науково-методичною комісією з проблем виховання
1. «Вирішую конфлікти та будую
дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і
світ навколо себе»
науки України (протокол № 3 від 01.08.2018р.)
Факультативний курс «Міфи
2. Лист ІМЗО від 29.12.2017 № 21.1/12-Г-890
народів світу»
Факультативний курс «Родинні лист ІМЗО від 28.01.2020 № 22.1/12-Г-84.
3.
фінанси»
Факультативний курс лист ІМЗО від 28.01.2020 № 22.1/12-Г-82.
4. «Фінансово-грамотний
споживач»
Факультативний курс
5. лист ІМЗО від 28.01.2020 № 22.1/12-Г-81.
«Фінансова культура»
Факультативний курс з лист Міністерства освіти і науки України від
6.
російської мови 15.07.2013 № 1/11-11508
Факультативний курс «Основи
лист Міністерства освіти і науки України від
7. науково-дослідницької
01.06.2013 № 1/11-9328
діяльності»
Факультативний курс «Видатні
8. Лист МОН України від 29.08.2016 № 1/11.11414
постаті України»
Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11.
2013 №1/11-
Факультативний курс
9. 17679.
«Креслення»

Курс за вибором «Основи


10. роботи з топографічною лист ІМЗО від 15.08.2018 № 221/12-Г-780
картою»;
Курс за вибором «Основи
11. науково-дослідницької лист ІМЗО від 08.07.2019 № 22.1/12-Г-587;
діяльності з географії»;

You might also like