You are on page 1of 129

c 
 

  


 

 


@‘  

 


 
  


    
 


 

 
    !

 
 
 
 

  " #$$ 

Y ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ c  

  
 

 

 
  ‘


‘ ‘‘‘ ‘

‘‘‘‘
‘‘‘
‘‘
 ‘
‘ ‘ 

‘ ‘ Y‘ Y!‘ "

 ‘ # 
‘ ‘

 ‘ ‘
‘‘‘ ‘ $%‘

Y‘ ‘&‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘


‘‘‘‘
‘&
‘‘ ‘

‘
‘
 ‘ $‘‘‘
 ‘%‘
‘


‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘%& '& & '
! ‘‘
 %()*+, -./*!

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
‘‘

‘ ‘‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘Y‘ Y!‘#'‘

&'& & '


!‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘&
&

!

'
‘‘ ‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘


‘‘

‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘

‘ ‘

Y‘ Y!‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘Y‘ Y!‘

#'‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘#'‘

‘
  

Y ‘ ‘ 
‘ ‘ c 


 


 
 
 


 
  ‘ & ‘
$‘

‘ 
&‘ ‘ ‘ 
 ‘
 ‘

‘&‘ ‘‘
‘

 ‘
‘‘

‘‘
 
‘
‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘‘
‘&%‘

‘‘‘
‘& ‘ ‘
$
‘ ‘‘‘‘
 ‘‘
 ‘‘

#‘
‘‘ ‘( ‘ ‘&‘
$‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘
 ‘‘‘&%‘

0,*%012 314.0*%! 3,*%012 314.0*%!

*1/ (5 ,6* *71%,4*0,

*71%,4*0, (5 1018*4*0, ,-/.*9 


‘ ‘ ‘ ‘ ( ‘ ‘ 


‘ ‘ ‘ ‘ #

‘ %& '&
14+610/%10‘
‘ ‘ ‘ #
‘ 17,& & 61%1/:1)‘ ‘ ‘ ‘

%‘

‘‘
‘‘ ‘‘
 ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘%& '& &6.181%1)10‘‘‘ ‘

‘ ‘
‘
‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘
 %‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘ 
‘ 
 ‘ ‘ %&
&%.0.;1910‘ ‘ ‘
‘%& '& &6.181%1)10‘'
‘‘
‘

‘
‘ Y‘ $ ‘ ‘
$‘ &‘
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
‘
$
%‘‘

 ‘ 
‘ 
 ‘
‘

‘ ‘ &‘ &‘ ‘ & '

‘ 

‘ )*+‘ Y,u‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ &‘
 ‘ ‘ %‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ $
‘

‘ ‘
‘ ‘%‘

‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
 ‘ $ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ &‘ ‘ ‘
 ‘& ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ %‘

‘‘

&
  


‘ Y#Y‘ -‘

‘ Y.#Y.‘Y.‘#. Y+‘ '**/‘ 012‘

‘ #'‘Y'..+./!‘ 516‘

%‘ #'‘.3#Y ‘

%‘ #'‘ /‘

#%‘ .# ‘.4‘Y‘

%‘ +YY. ‘.4‘Y'‘ Y!‘

‘ #. Y‘‘‘ ‘

‘ #. Y‘‘ 81‘02‘

%‘ #*Y+‘7*Y‘@‘#*7‘

%‘ +!‘#. Y ‘

#%‘ Y!*#+‘/Y ‘.4‘#. Y ‘

%‘ Y#'#+‘#. Y ‘

%‘ **+ ‘#. Y ‘

4%‘ #‘#. Y ‘

/%‘ *.Y‘Y ‘

'%‘ Y7Y.‘
%‘ #‘Y7‘

3%‘ YY.‘#. Y ‘

"%‘ .!/‘#. Y ‘

‘ ‘ 05‘

‘ #/.‘*.YY+‘4.‘#. Y+‘ '**/‘‘‘ 0:158‘

%‘ #..Y!‘.‘!‘#. Y+‘ '**/‘

%‘ #/.‘*.4+‘

#%‘ /Y‘.4‘*.+‘.Y‘!‘#. Y+‘


'**/‘

%‘ +94‘Y+‘/ ‘)+/,‘

%‘ #.+‘

4%‘ #.Y‘Y44#‘

/%‘ #..Y!‘+! ‘

‘ 4 Y#Y‘4#+Y ‘ :<182‘

%‘ Y'‘

%‘ #/.‘'+/‘9*Y ‘

#%‘ +‘#.#YY!‘

%‘ .‘

%‘ +;! ‘

%‘ +‘;Y;! ‘

%‘ Y./‘4#+Y ‘
‘ /.Y‘/=/+Y. ‘ 851--0‘
%‘ /.Y‘ *.+# ‘ //‘ #. Y+‘
'**/‘
%‘ /.Y‘/+Y. ‘
%‘ +‘#. .‘
%‘ /‘/+Y. ‘
%‘ ‘/ Y‘.4‘ '* ‘
%‘ #+ 4#Y.‘ .#Y ‘
%‘ #.Y/‘+;‘
7‘ 4/ ‘ --2‘

7‘ // Y. ‘ --51--6‘

7‘ #.#+ .‘ -->1--8‘

7‘ +./*'!‘ -0<‘

‘
 
 Y
&‘-?‘ & ‘‘‘

Y
&‘0?‘#‘‘#


‘‘ ‘

Y
&‘2?‘‘
‘

Y
&‘5?‘ ‘ ‘
‘

Y
&‘:?‘
‘‘ ‘#
‘

Y
&‘A?‘
‘‘ ‘‘
‘‘ ‘

Y
&‘6?‘#
‘ ‘

Y
&‘>?‘.‘1‘
‘*
‘‘*.+‘*‘#

‘$‘

Y
&‘8?‘.‘1‘
‘*
‘‘#‘.‘#

‘$‘

Y
&‘-<?‘
‘‘#‘.‘* ‘. 
‘‘
‘

Y
&‘--?‘
‘
‘‘*.+‘*‘

Y
&‘-0?‘#

‘ ‘Y
‘
‘‘2-‘&‘0<<>‘

Y
&‘-2?‘#

‘Y
‘
‘‘2-110<<8‘‘

Y
&‘-5?‘Y
‘
‘& ‘#

‘ ‘‘‘‘

Y
&‘-:?‘#‘‘#
‘'
‘ ‘

Y
&‘-A?‘#
‘'
‘4
‘

Y
&‘-6?‘4B‘'
‘4
‘‘
Y
&‘->?‘‘.‘'
‘4
‘‘

Y
&‘-8?‘+‘ ‘'
‘4
‘

Y
&‘0<?‘
‘ ‘

Y
&‘0-?‘
‘+
‘

Y
&‘00?‘ 
‘4
‘‘
C‘ ‘‘
‘

Y
&‘02?‘(‘;
 ‘#

 ‘

 

4‘-?‘
‘

‘‘
‘

4‘0?‘

‘;

‘-‘

4‘2?‘;Y‘

‘*

‘;1-‘

4‘5?‘

‘;

‘0‘

4‘:?‘;Y‘

‘*
‘;10‘

4‘A?‘

‘;

‘2‘

4‘6?‘

‘;

‘5‘

4‘>?‘

‘;

‘:‘

‘
& 

#

‘  ‘ ‘
‘ ( ‘ 
‘ $
 ‘ ‘ 
‘
‘ ‘
‘‘‘
 ‘ 
 ‘‘& ‘
 ‘
‘
‘ ‘ 
‘‘
 ‘
‘
‘

‘‘ ‘
‘ ‘&‘$‘& ‘
‘
‘
%‘Y ‘$ ‘‘

‘ ‘

‘ &‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ $‘ ‘ 
‘ $%‘ + ‘
$ ‘
‘ 
C‘ ‘
 ‘‘ ‘
‘$‘
‘ ‘
$‘‘$ ‘
‘‘ ‘
‘

‘ ‘ 
‘
$ %‘4 ‘ ‘ ‘
‘
‘‘

‘ 
‘ 

‘ $‘ ‘ ‘ $
‘ ‘ ‘
‘ (‘ ‘
‘1‘ ‘

‘ ‘
‘
‘%‘
‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ $‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘

‘ 
‘

‘  ‘ ‘ ‘
‘ $‘ ‘ 
 ‘ 
‘ $‘ ‘ ‘
$ ‘ ‘ ‘ %‘ ‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘  B‘ ‘ $ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘

‘ %‘‘ ‘ ‘&‘
‘
‘
‘

‘ ‘ ‘
‘‘‘
 ‘ 
 ‘ ‘
‘‘‘
‘ ‘ ‘%‘ ‘

‘
 ‘ ‘ ‘ 
B‘ ‘ ‘ 
%‘ Y‘ 
‘ 

‘  ‘ 
‘


 ‘&‘
‘‘
‘ ‘& ‘‘

‘ ‘ ‘ ‘& ‘
%‘‘


‘&‘‘‘( ‘

‘ ‘
‘
‘$‘‘ ‘
‘‘ ‘
%‘
‘
#

‘  ‘ $$‘ ‘ $‘ ‘ ‘
‘ 

 ‘ ( ‘ ‘ 
$


‘
‘

 
‘
‘
%‘#‘ ‘$
‘
‘
‘$‘‘
‘& ‘ ‘

‘ ‘ ‘ 
 ‘ 

‘  ‘ ‘
‘ $‘

$‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘
‘ ‘%‘
& 
 
  

61, .9 +(19,12 96.77.08<

cY ‘$‘‘
‘& ‘
‘& ‘ ‘‘
%‘‘‘ ‘1‘
‘

D%‘

‘

‘

‘
‘‘6:<<‘ ‘ ‘‘-2‘
C‘ ‘->6‘‘
C‘ ‘
‘
‘
-5:<<‘ ‘ ‘ 
$
&‘ ;

‘ ‘ ‘ $ %‘ Y ‘ $ ‘ 
‘ ‘ &‘
&‘‘#

‘ ‘‘$&
‘
‘ ‘
‘ ‘&‘‘ ‘‘
‘‘ ‘‘
‘ ‘
‘#
%‘#

‘ ‘ ‘ &‘ 
‘ 
‘
‘‘


&‘
&‘
‘‘
‘‘‘&‘(‘‘#

‘ %‘ 
‘
‘ ‘#
 ‘ ‘ ‘)# ,‘ ‘& ‘ ‘/$‘‘#

‘ ‘E‘
*‘

‘$ ‘
‘&‘( %‘
 ‘‘ ‘# ‘ ‘$ ‘‘
$‘‘)1
C,‘ ‘
‘&‘ ‘

‘
‘
‘‘‘
‘%-:<<‘
‘ ‘ ‘
‘ 
11
‘ ‘ %:<<‘ ‘ )22F,‘ ‘ &‘ $‘ & ‘ ‘ #

/$‘ ‘/$‘
 ‘ ‘ ‘ ‘
‘A6F‘‘&‘&‘
& ‘ ‘ $‘ 
‘/$%‘ 
‘ ‘ 1
‘ ‘‘( ‘$ ‘
‘ ‘ ‘
‘#
‘/$‘‘
$G $‘‘‘‘&
‘
‘
$ %‘‘
‘‘‘*‘‘&‘
‘‘‘‘%‘#
‘ ‘ ‘
E‘ ‘
‘!
‘
‘(‘G‘ ‘1
C‘*‘‘

‘
‘

‘$‘
& ‘ $‘
‘‘
‘5‘‘:‘%‘‘

‘‘‘
‘
‘
‘
‘
($ ‘
1
 ‘ ‘ ‘ %‘‘
‘G‘

‘$ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
G
‘ 
 %‘ ‘ 1
C‘ *‘ ‘ &‘
‘

 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘

%‘ Y ‘ $ ‘ 
‘ ‘ &‘ &‘ ‘ #

‘ ‘ G‘ ;Y‘ ‘ $&
‘
‘ ‘
‘
 ‘&‘‘ ‘‘
‘‘ ‘‘‘ ‘
‘#
%‘

#

‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘ 
‘ $‘ 
‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ 
 ‘ %‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 

‘‘ ‘ ‘
‘ ‘‘&‘‘ ‘
‘‘%0<<‘@‘%2<<‘&‘
‘ ‘‘‘

‘ ‘
‘ %-<<‘ &‘ ‘

‘ ‘ %2<<‘ @‘ %5<<‘ &‘

 %‘
Y ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘ 
‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘C‘‘‘

%‘

‘ #

‘  ‘
‘ 

$ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘


&‘(‘
‘‘
‘G‘
‘
 ‘ & ‘
& ‘‘ ‘
‘


‘ 
 ‘
B
‘
‘ ‘
‘1‘%‘‘
‘&‘&$‘

‘ ‘#
‘$‘& ‘0<<<‘‘><<<‘;Y‘
‘0-‘‘ ‘‘ ‘‘#
&‘(‘
‘ ‘ 
$ ‘ ‘
‘:<‘‘ ‘‘@‘ ‘‘
&‘(‘%‘

 ‘‘
$‘‘
 ‘
$

‘‘$‘#
‘& ‘#

‘‘G‘;Y‘‘ ‘
‘
 ‘
 ‘ $‘ ‘ &‘ ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ 

#
%‘ Y ‘ #

‘ ‘ G‘ ;Y‘ . ‘ 
‘ ‘ &‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
&‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 4

‘ ‘ ‘ $
‘ ‘ ‘
‘ ‘$‘‘$‘&‘ ‘ ‘Y
‘‘
‘*‘ ‘
‘#


 ‘ ‘ $
&‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ & ‘ *‘ 
‘
%‘

‘
Y ‘
‘‘

 ‘
‘ ‘# 

‘‘‘ ‘
‘#
‘‘

‘
‘ ‘
‘ & ‘ $‘ ‘ 
‘‘$‘‘
‘G‘
‘
‘‘ ‘
‘%‘4‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘$ ‘

‘ ‘

‘
‘‘
‘ 
‘
 ‘ ‘& ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ 
‘‘
‘1$‘
%‘Y ‘$‘‘
‘
‘
‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘(‘‘
%‘$‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘‘&‘$‘& ‘$‘ ‘
 
‘ %‘
‘
‘
‘
  
&  


 ‘ ‘

‘ ‘ ‘ $
%‘ Y ‘
$
‘ +
H‘ 
 ‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
 ‘
‘ c‘ 
‘ $
‘ ‘ ‘ 
 ‘
 ‘
 ‘‘ ‘
‘‘
 ‘&
 ‘‘ D%‘
 ‘‘


‘
$ ‘
‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ &‘ ‘ ‘


‘ 
‘ %‘ ‘ ‘ #‘ ; ‘ 
 ‘
 ‘ ‘
‘ ‘ &‘ 4
‘ ‘ ‘ ‘ I‘
‘
B‘
‘$

‘

‘
‘‘
‘
 ‘I‘
‘


‘
 ‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ %‘

&‘ '

ƒ‘ Y‘
‘ ‘$
‘ ‘‘#

‘ ‘‘
ƒ‘ Y‘ ‘ ‘‘
‘$‘‘ ‘#

‘ ‘
ƒ‘ Y‘

 B‘ ‘‘
‘ 
‘‘ ‘#

‘ ‘‘
‘
ƒ‘ Y‘ ‘ ‘ 

‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $‘ 
‘

%‘
ƒ‘ Y‘
‘ ‘$‘
‘‘
‘‘

‘ %‘

&‘ 

c‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘
‘

 ‘ ‘ 

‘ ‘
‘ 
‘ 

‘‘&‘$
‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ D%‘

‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ I‘ ‘
‘ ‘&‘ ‘‘ ‘‘
‘
‘

 ‘‘


1& =7* (5 %*9*1%+6

Y ‘‘
 ‘‘( 
 %‘Y ‘&C$‘‘ ‘( 
 ‘
 ‘‘ ‘$ ‘‘
 ‘
 ‘
‘ ‘%‘
&‘  

‘‘

‘
‘&‘
‘‘ ‘ %‘Y ‘
‘

^‘ *
 ‘

‘
^‘ 
 ‘

‘

1& %.41%= /1,1

Y ‘ 
 ‘

‘
‘ ‘ ‘
‘‘
 ‘
‘‘ ‘‘‘
‘ ‘
‘‘
&‘
‘‘

%‘‘ ‘
 ‘ 
 ‘

‘‘‘ ‘

^‘ *
‘$ ‘

>& *+(0/1%= /1,1


 ‘ 

‘ 
‘ 

‘ 

‘ 
 ‘
$

&‘ %%‘  ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘
$‘


 ‘&‘‘
‘

 B‘& ‘‘%‘‘ ‘
 ‘
 ‘

‘‘
 ‘
‘ ‘

^‘ ‘ 
‘& ‘
 ‘ 
‘
^‘ *&‘‘
‘
‘
^‘ ‘
‘ &
‘C
‘
^‘ ‘

B‘
‘ 
‘
^‘ ‘

‘
&‘ 
  

Y ‘ ‘
‘
‘‘ ‘
 ‘
‘ ‘
 ‘
‘?1‘

^‘ #
‘‘‘‘
 ‘‘
‘ ‘
‘

^‘ +
 ‘‘‘

‘

^‘ Y ‘Y‘
‘ ‘
C‘
‘‘ ‘
 ‘‘‘ ‘


‘
 


&

&  ? 
 " ?

4‘ ‘ & ‘


‘ 
 ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘
‘  ‘ 

&‘ ‘ %‘ Y ‘ ‘‘
‘‘
‘ & ‘ 
‘ ‘

‘ ‘ 
‘
 ‘ ‘‘ ‘ 
%‘Y ‘( ‘
‘‘$ ‘‘
‘
‘‘‘
&‘
‘ &
‘ ‘
 %‘ Y ‘
‘ ‘ 

‘ ( ‘
‘ 
 ‘ ‘  ‘ ‘
$‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ %‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ $‘ ‘ ‘
 ‘‘‘‘
‘%‘
‘
‘ ‘ ‘
‘
‘( ‘ ‘ ‘ ‘ &‘
‘ 

‘ ( ‘ ‘ ‘
‘ ‘

‘ ‘ 
‘ 


‘‘
‘ $‘ 
‘ $‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ (‘%‘ ‘
‘ ( ‘ ‘
‘ 

‘ ( ‘ ‘‘ ‘ &‘ 

BI‘ ‘ ‘ ‘

 ‘‘ 
‘ ‘‘‘ ‘( ‘$‘ ‘‘‘‘ ‘
%‘‘ $‘ ‘
( ‘‘‘
‘

‘ ‘
‘
‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘

‘‘ ‘( %‘‘
‘
#

‘( ‘
‘

B‘

)‘$‘,‘‘ 
‘$‘‘‘‘
‘
$%‘ . ‘

‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ %‘ 
‘ ‘

‘ ‘
‘
‘‘$$‘
 ‘
 ‘ %‘Y ‘‘ ‘
‘‘ ‘(‘‘
 1 ‘ ‘

‘

‘( ‘
‘‘1
 ‘‘ ‘
‘ 
%‘

‘
& 

# ‘#‘
Y ‘‘ ‘‘‘‘&‘
‘ ‘
‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘‘‘
 ‘‘cD‘
‘c
D‘
‘%‘Y ‘ ‘$
‘‘‘‘ ‘‘‘
‘ ‘
 ‘‘ 
‘( ‘ c ‘ ‘‘‘ ‘$
D%‘Y ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘( ?‘c‘$
‘c‘‘ ‘‘
‘‘ ‘ ‘‘‘
‘ ‘‘‘
‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘
‘%‘
# ‘‘
‘&
‘‘ ‘
‘
?‘
ƒ‘ Y ‘
‘
‘ &‘‘ ‘ ‘
ƒ‘ Y ‘

 ‘‘

‘‘ ‘ ‘
ƒ‘ Y ‘‘‘$‘
‘
&  

 
‘
;
‘‘
ƒ‘ 
‘*
‘
ƒ‘ .$‘
ƒ‘ 
‘ ‘
‘
ƒ‘ +
$‘*
‘
ƒ‘ ‘‘
ƒ‘ 
‘ ‘
ƒ‘ 

‘
ƒ‘ # ‘$
‘
‘
Y
$‘
ƒ‘ 
‘‘
‘‘ ‘
‘‘
‘
ƒ‘ 
‘
‘
‘
ƒ‘ Y
$‘&‘
ƒ‘ 

‘‘
‘
. ‘‘
ƒ‘ 
‘(

‘
ƒ‘ 
‘
‘
ƒ‘ ‘
‘
ƒ‘ 
‘
H‘‘
ƒ‘ #
‘
‘
ƒ‘ +$‘
ƒ‘ Y
‘‘
ƒ‘ 
& ‘
‘
ƒ‘ ‘‘
‘

& 
 
Y ‘ 
‘
‘‘$‘
‘‘

‘ ‘ ‘

‘
‘
‘‘ ‘
 ‘‘ ‘
‘‘& ‘ ‘ %‘/
 ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘
(‘&‘‘
‘ &‘‘ ‘ 
‘&‘‘

‘$‘
‘ ‘
‘

‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  %‘ ‘ 

‘ ‘ $‘ ‘ 

‘
‘ 
‘ ‘
‘‘
 ‘
‘

‘

‘‘&‘& ‘ ‘ ‘$‘‘

‘
‘

‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘
‘%‘Y ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
‘

‘‘‘‘‘ ‘$‘‘
‘‘

‘
‘


‘
‘‘‘‘ ‘
‘
$

&%‘ ‘ 

‘ 
‘ &‘
‘ 1 ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
&
 ‘ ‘$
& ‘
‘&‘ ‘
 ‘‘‘ ‘ ‘1 ‘
 ‘‘
‘ 
‘
%‘
Y 
‘‘
‘‘
ƒ‘ Y ‘‘‘
&‘ ‘‘( ‘
ƒ‘ *
‘E‘

‘
ƒ‘ Y‘
‘ ‘‘
‘
&  
‘
Y ‘‘c D‘$‘
‘
&‘‘‘$
‘%%‘%‘‘
‘$‘
1
&‘‘ ‘
‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘
‘
%‘

‘ ‘‘‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘$‘
‘ ‘
‘ ‘
‘‘
%‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘

‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ & ‘
‘ ‘


‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘
 ‘
‘ & ‘‘‘‘ ‘ ‘

‘ %‘Y ‘
‘‘‘‘c
‘
D‘
‘ 
 ‘‘& ‘ ‘-‘ 
‘ ‘
‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘
‘‘ ‘ ‘( ‘&‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘
 ‘

‘
& ‘ ‘ ‘
%‘Y ‘ ‘‘‘
‘&
‘‘
‘
‘
‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘
‘
‘

%‘
‘
‘
  
  

1%.0* 9,(%*9 @ ‘
‘‘‘‘‘‘*
‘ ‘‘‘‘‘‘‘-‘
‘
‘‘‘‘‘‘ ‘E‘ ‘ ‘‘
‘‘‘‘‘‘4 ‘;
‘
08.0* ,(%*9@ ‘
‘‘‘‘‘‘/
‘‘ ‘
‘‘‘‘‘‘*
 ‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘# ‘‘
‘‘‘‘‘‘+&
‘‘
,*:1%/ ,(%*9@ ‘
‘‘‘‘‘‘#
‘

‘‘ ‘
‘‘‘‘‘‘ 
 ‘‘ ‘
‘‘‘‘‘‘+‘ ‘
‘‘‘‘‘‘# ‘ ‘‘‘‘‘‘‘# ‘ 
‘
‘‘‘‘‘‘+
 ‘
‘‘ ‘
‘‘‘‘‘‘
‘
‘‘‘‘‘‘


‘‘‘‘‘‘# ‘
‘‘‘‘‘‘'
‘#
‘
‘‘‘‘‘‘

‘#
‘
1>2* $@ *97(09.>.2.,= 5(% (%/*%.08
‘
& 

 

Y ‘‘‘
‘

‘
& ‘
‘
‘ ‘
 ‘‘ ‘‘‘‘ %‘Y ‘

‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘


‘ ‘ 
 ‘ &
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ & ‘ 

‘ 


‘ &
‘
‘
‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘

‘
 ‘
‘

‘ 
‘$‘
‘$ ‘‘ ‘
‘‘ ‘‘$$%‘; $‘ ‘ & ‘‘ ‘‘‘ ‘

‘
‘
 ‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘ %‘.‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘


‘
‘‘
‘‘‘
‘ $‘ &‘ ‘
‘
$‘
‘

 ‘
‘  ‘ ‘‘‘‘ &‘
‘
‘
‘
‘
‘‘ ‘
‘
‘  ‘ %‘
‘
 ‘
‘‘

‘‘ $‘ ‘ ‘ ‘ ?‘
‘‘
ƒ‘ *‘

‘ 
‘‘‘

‘
ƒ‘ *‘

‘
& ‘‘ ‘
‘
ƒ‘ *‘

‘‘‘ ‘‘
‘

-22 10/ 1+6.0*%= .09-%10+*

3‘
‘ ‘  $‘ $
‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ $
‘

‘

‘

‘‘ ‘
‘‘‘6-22 10/ 41+6.0*%= .09-%10+*‘ $‘ 
‘

‘
‘‘ ‘ ‘‘$‘
‘ ‘
 ‘ ‘‘
‘‘ %‘ ‘ ‘‘

‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘
‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 
‘
‘
$ ‘ ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘
$
&‘ 
‘  ‘ ‘ 
‘ ‘
‘

 ‘
%‘‘

Characteristics of Hull and Machinery Insurance

ƒ‘ '‘
‘ 
 ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ $‘ ‘ ‘

‘ 
‘ 

‘ 
‘ & ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
$‘ ‘ ‘ ‘$‘‘‘
‘$‘
%‘‘

ƒ‘  ‘ ‘‘ ‘‘$‘


‘ ‘ 
‘‘ ‘
‘‘ ‘

‘
‘
 ‘
‘
‘$‘$‘
‘ ‘‘
 ‘ ‘‘

‘ ‘

‘&
‘&
‘
‘
 ‘
‘$‘‘‘ ‘ 
‘‘%‘‘
ƒ‘ '‘
‘ 
 ‘ 
‘ ‘ 
‘ &‘ ‘ ‘ $‘
‘ ‘ $‘ ‘ ‘
‘‘‘
‘ ‘ %‘‘

ƒ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

&‘ ‘ ‘ $‘ ‘
‘ ‘
‘

 ‘
‘
%‘‘

‘ $ ‘ 
‘ $‘ ‘ ‘
‘ 
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘
‘‘
‘JÔ 
Ô J‘ $%‘3‘
‘‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘
‘

‘
‘
& ‘ ‘
‘
‘‘‘ ‘ K‘$‘‘ ‘
 ‘
 ‘
‘

‘ ‘  ‘‘
%‘‘ ‘ $ ‘ 
‘‘‘
‘ ‘‘ 
& ‘

‘‘‘
 ‘‘
‘
& ‘
‘‘‘& ‘C ‘‘
 ‘‘  ‘

‘
‘(‘

‘ ‘
‘ %‘‘ ‘ ‘‘‘
‘

‘ ‘ ‘‘
& ‘ ‘
‘‘‘ 
‘
‘ ‘
‘ ‘$
%‘‘

%(,*+,.(0 10/ .0/*40.,= .09-%10+*

%(,*+,.(0 10/ .0/*40.,= .09-%10+*‘ ‘ ‘


‘ A‘‘
‘&‘ ‘
 ‘‘
‘

‘ 
‘

‘ ‘
 ‘ 
&‘
‘ ( ‘
‘ ‘ ‘  ‘ ‘
 
‘ ‘
‘ 
%‘‘

&  


‘
#

‘ ‘ ‘
‘$‘
$‘‘
‘‘‘& ‘%‘ ‘‘‘‘
‘


‘ $‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
&‘ 0>F‘ ‘ 
‘ ‘
‘ 
‘ $‘
‘
‘
2AF‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ %0‘ .‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘
&B%‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘
‘ 
‘
‘ 
‘
‘ &‘ ‘ 

‘ $‘
 ‘ ‘ 
$ ‘ ‘ ‘ 
%‘ . ‘ ‘ ‘  ‘
‘ 
‘
‘  ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ /
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ &C‘ ‘
(%‘ /$‘

‘

‘ ‘‘ ‘‘$1 ‘
‘1‘‘

 ‘ ‘‘
‘
 ‘ ‘‘
‘
‘‘ $‘
(‘‘& ‘‘‘
‘
%‘
‘
-0B*%9
‘
#

‘  ‘ ‘
‘‘‘
‘ ‘‘ ‘ & ‘ ‘ ‘‘ $%‘Y ‘
‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ $‘ ‘ ‘
‘
‘‘$‘‘$‘‘
‘

‘$‘‘
‘
‘‘‘

&‘‘
& ‘
‘‘&
%‘Y ‘(‘‘  ‘&‘
‘
‘‘ ‘
%‘
‘

 ‘ ‘
‘ ‘4.‘& ‘‘

‘$‘‘06%::‘ ‘‘
‘‘
‘$‘
‘‘ ‘
‘‘'4' ‘& ‘‘‘‘2A%2:‘ %‘
‘
‘
‘ 9&  
 
&


 C -:>5>%<- -00A>%05 2:68%66 06%::F
 05><A%0< ->-80%A- AA-2%:8 2A%2:F

1>2* @ (9, (5 (19,12 10/ (0/*/ -0B*%9


‘
Y ‘
‘& ‘‘‘‘ ‘ ‘

‘ ‘

‘
$

‘$11$‘
‘‘
‘

‘‘& ‘ ‘‘‘
‘
&%‘Y ‘‘‘‘‘ ‘
‘
 ‘ 
‘
‘ (
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 
%‘ $ ‘ ‘ ‘
‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ( ‘ ‘ &
‘ ‘ ‘ 
$ ‘ ‘ ‘
‘ $‘
 %‘‘
 ‘
‘ ‘‘‘
 ‘‘
‘
‘ ‘‘ ‘ ‘‘

‘
‘ 
‘‘
 %‘
‘
71%*9
‘
#

‘‘
‘
‘ ‘& ‘ ‘
‘‘ ‘

‘$‘
‘
&‘

‘ ‘ ‘ $
‘‘
%‘ ‘
‘ ‘
‘
‘
‘

‘$‘
‘ 
$ ‘
 ‘‘‘
‘
%‘Y ‘ ‘‘ ‘
‘ $‘
 ‘
‘
 ‘ &‘ ‘ 

‘  1 %‘ 
 ‘ ‘ 
(‘ ‘ ‘
$

&‘ ‘ ‘ 

‘  1
 ‘‘
‘ ‘‘
‘ ‘ $‘ ‘
‘ ‘
‘‘‘ ‘ ‘
/‘ ‘
‘
‘‘& ‘ ‘
‘‘‘&
I‘
(‘‘$
&‘‘
‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘
%‘Y ‘ ‘
‘‘
‘
‘
‘‘‘‘$‘ 
 ‘ ‘‘
-<‘ %‘‘ ‘$ ‘
‘‘
‘&‘‘
‘-:‘ ‘‘ ‘
‘‘‘
 ‘
‘
‘

‘2‘ ‘‘ ‘
‘‘‘ 
%‘‘
‘
'‘‘ ‘&‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘$ ‘ 
 ‘‘

‘$‘

‘
‘&‘$
%‘
‘

& ?

‘
# 
‘Y
(%‘Y‘ ‘
‘ ‘
‘
‘‘
‘ 
‘

‘2A%6:F‘‘
 ‘‘

‘

‘6%:F%‘Y ‘ ‘
‘C ‘&‘‘ ‘22‘#‘‘
‘Y
(‘‘‘ ‘
‘
‘‘
‘$‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
‘

‘
‘‘& ‘ %‘‘ ‘‘‘0<<51:‘
‘

‘&‘
 %‘
 ‘
‘ ‘
‘$‘
$‘ ‘ ‘‘ ‘& ‘ 
‘

‘
‘
(‘&‘‘

‘ ‘
%‘Y ‘ ‘
‘

‘ ‘$‘‘
$‘‘

‘
I‘
‘$‘
‘
‘‘‘‘
‘
(‘‘


$%‘ Y
‘ 
(‘ ‘
‘ &‘ (‘ ‘ 

‘ %‘*
‘ ‘ Y
(%‘ ‘  ‘ ‘ ‘ $‘ ‘ 
‘ $‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 


‘‘‘
‘->2‘
‘‘
‘ 

‘‘‘‘
‘
‘
‘‘
(%‘Y ‘
‘‘
 ‘‘‘
‘

‘‘

‘ %‘‘‘
‘

‘
*%9(012 ,131,.(0 ‘
‘
‘ 
‘ 

‘ ‘ ‘  ‘ ‘
‘ ‘ $‘ ‘ ->2‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘
‘ ‘ 1‘ 
‘
‘ ‘ ‘ A‘ ‘ ‘ ‘ Y
(‘ ‘ -8A-‘
‘ ‘
&‘‘‘
(‘( %‘
‘‘
Y ‘#Y‘
‘ $‘ ‘

‘
‘

‘ ‘‘ ‘‘ 1‘

$‘ ‘&‘‘‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘->2‘
‘‘‘‘
‘


%‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘‘‘ ‘
‘
‘ ‘‘‘
‘

‘
‘&‘ ‘
‘ ‘‘
‘
B‘ ‘
‘‘ ‘
‘ ‘‘1‘
%‘
Y ‘
‘ 

‘  ‘ ‘ 
‘ 

‘ $‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘1‘
‘
‘ ‘( ‘‘
(‘‘‘
$

&‘‘ %‘
‘

& ?

#

‘  ‘ G‘ 
‘ ;

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ 
$

‘ ‘
‘ ‘$‘& ‘$
‘ ‘ ‘ ‘ %‘ ‘
‘ $‘

‘
 ‘
‘
$ ‘ ‘‘ ‘
‘
%‘4‘(
 ‘‘#
‘cD‘$‘‘&
‘‘/
‘ ‘
$‘ 
(‘ ‘ 
&‘ ‘ &

‘ ‘ ‘ #
‘ ‘ 
‘ ‘ /


‘ ‘ *‘
$‘ $‘Y

‘ ‘‘‘
‘#
%‘;‘
$‘‘
‘$‘
(‘ %‘‘

'& 
‘‘c.$ 
D‘
‘ ‘ 
‘$‘‘ ‘‘‘ $‘
‘ &
‘‘

‘ ‘ ‘ ‘  ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘
%‘ Y ‘ ‘ ‘ ‘  ‘

 H‘

‘‘ ‘‘ ‘‘&‘
‘
?‘ ‘ 
‘‘ ‘‘
 ‘ 
 ‘

‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘  ‘ 

‘
‘ 
‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘ %‘ Y ‘ ‘ ‘

‘
‘ 
 ‘


‘

 ‘‘ 
‘

‘ ‘ 
‘
‘ ‘ 

‘‘ ‘

 ‘‘$ ‘
‘ ‘ ‘
‘&‘‘
‘‘%‘

Y ‘ ‘‘‘ ‘

‘

‘
?‘

ƒ‘ ‘ ‘‘
ƒ‘ ‘ ‘‘

ƒ‘ ‘

ƒ‘ #
‘

Y ‘‘‘‘

‘
‘&‘ ‘
‘ ?‘

ƒ‘ 
‘

ƒ‘ Y
$‘

ƒ‘ 
‘

ƒ‘ .
 ‘

ƒ‘ #
‘

ƒ‘ *‘
‘ 

 ‘

ƒ‘ *
‘
‘‘

ƒ‘ . ‘
‘

ƒ‘ 
‘
‘
‘

"%‘.!/‘#. Y ‘‘

‘
 ?‘
‘
Y ‘‘‘‘ ‘
C‘‘‘ 
‘
‘$%‘ ‘
‘‘
‘‘
 ‘ ‘‘ ‘
 ‘‘$
%‘‘
‘&‘
‘ ‘
‘‘&
‘ ‘$‘
‘ ‘‘‘
 ‘ ‘$
‘‘& ‘‘
 ‘ ‘
‘
‘ ‘%‘‘ ‘‘ ‘
‘‘ ‘

‘
‘ ‘‘‘ ‘
‘1‘
‘1‘‘‘ ‘$
‘%‘‘

‘ 41‘‘
‘‘‘
‘ 1‘‘ H‘
(
‘‘

(%, /-*9 A +61%8*9

(%, +61%8*9 1%* 8*0*%122= /.;./*/ .0,( ,6%** >%(1/ +1,*8(%.*9 8*0*%12 ,1%.559 51+.2.,= ,1%.559 10/
9*%;.+* ,1%.559 *1+6 (5 :6.+6 1%* 9->/.;./*/ .0,( 1 9*%.*9 (5 .0/.;./-12 +61%8*9&

1>2* @ *99*2 +61%8*9

1,* (5 (%, -*9 5(% ;*99*29 +122.08 1, ,6* (%,@

L‘ ‘

‘$‘ ‘
‘
‘:<F‘‘ ‘*‘‘
‘ ‘ $‘ &‘


&$‘ 1‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ( ‘ ‘ 2<‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘

‘ ‘ ‘ &

‘ 
‘ &‘ 
‘ ‘ ‘ $B%‘ :<F‘ ‘ ‘ *‘ ‘
$ ‘%‘
L‘ ‘

‘$‘ ‘
‘
‘6:F‘‘*‘‘
‘ ‘ $‘ &‘
‘5‘

&$‘ 1‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ( ‘ ‘ 2<‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘

‘ ‘ ‘ &

‘ 
‘ &‘ 
‘ ‘ ‘ $B%‘ 0:F‘ ‘ ‘ *‘ ‘
$ ‘%‘

)
,‘#$
 ‘
‘ ‘‘‘

‘‘‘‘
& ‘
‘
‘‘$‘ ‘‘‘‘ $‘ ‘
‘
‘‘

$‘ ‘
‘ 
 ‘‘‘ ‘
‘ 
$
‘‘ $‘ ‘ ‘

‘‘ ‘
K‘ C%‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ $‘ ‘ &

‘ 
‘
‘

$


‘
‘
&‘$
‘
‘&‘
 ‘(‘ ‘‘‘ $‘
‘
‘ ‘$‘ ‘
‘
‘& ‘

‘
%‘‘
#$
 ‘‘
‘ ‘
‘ ‘‘$‘‘ ‘B
‘‘
‘

‘
‘‘ ‘


 ‘‘ ‘ ‘)%%‘‘ ‘ ‘

,‘ 
‘ ‘‘
‘$‘‘ ‘$‘‘
B
‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘
‘$‘
‘$‘ ‘‘
$‘&

‘ ‘‘
‘
‘ %‘*‘‘‘ ‘
‘&
‘‘ ‘
 ‘
‘ B‘ ‘ ‘ $%‘ Y ‘ 
‘ ‘ ‘ &‘ ‘ 
 ‘ 

 ‘ ‘ ‘ $‘

‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ )/Y,‘ ‘ ‘ 
‘ )Y,‘
‘ 
 ‘

‘);Y,‘‘‘&
‘‘ ‘ &

‘
‘
‘ ‘‘‘
‘
 ‘&‘ ‘ ‘‘ ‘$%‘‘

)&,‘;

‘‘

;

‘‘
 ‘
‘
1
‘
‘‘$‘ ‘‘

‘ ‘ ‘ $‘‘
 ‘&
‘ 
‘
‘ ‘‘ ‘ ‘‘

‘ ‘ $‘‘
‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘
‘ $‘ $
%‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $‘ 

‘ 

‘

‘
 ‘

‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ $
‘ %‘ 
‘ ‘ ‘ ‘


‘‘
‘& ‘ ‘‘‘‘&‘‘‘Y‘
‘‘
‘‘
‘ ‘ ‘‘
%‘‘

),‘ ‘ ‘) ‘‘& ‘,‘‘

Y ‘‘
‘
‘
 ‘
‘‘ ‘ ‘‘$‘ ‘‘

‘ ‘ ‘& ‘‘
 ‘$‘
‘‘ ‘‘‘ ‘& ‘‘
‘
‘ ‘‘%‘‘
‘‘( ‘‘
 ‘ $‘

‘
‘ 
‘‘ ‘

‘‘‘ ‘
‘
‘
‘ ‘ ‘&
‘ ‘ $‘‘

‘ 
‘ $‘‘ ‘
‘
%‘Y ‘

‘‘‘ ‘& ‘‘‘1 ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘$‘ ‘& ‘
 ‘ ‘
‘ ‘$‘‘
‘ ‘& %‘Y ‘‘‘
‘ ‘
‘ ‘& ‘
& ‘ ‘

‘ ‘

‘ ‘&
 1 ‘

‘
‘
‘
‘

%‘‘

‘
1>2* D@ *%,6 6.%* +61%8*9
‘
),‘Y
‘
‘‘

Y ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ $‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘

%‘ Y ‘
 
 ‘
‘
‘
‘
 ‘‘‘B‘
‘ ‘‘
‘
(B‘ %‘
Y ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ & ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘

‘ ‘ 
%‘ Y ‘ 
‘ 
‘ &‘ 
‘ &
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘
 ‘ 
‘ ‘
‘ (‘ ‘ ‘ 
%‘ 

‘ 
‘ 

‘ &‘ ‘ ‘ ‘
& ‘ ‘
‘‘
‘
‘
‘‘ ‘‘
%‘‘

),‘*
‘‘

*
‘
‘ ‘ ‘

?‘ ‘ 

‘ 
‘
‘ ‘ ‘ $‘ 
 ‘
‘ ‘ ‘

‘
%‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘$‘‘ %‘Y ‘ 
‘
‘&‘&
‘‘ ‘/Y‘
‘ ‘$‘‘
‘
‘ ‘ %‘‘
‘
‘ ‘‘‘ $‘ ‘$‘‘‘$
 ‘
‘‘B‘‘$‘‘‘
 
‘‘
‘ 
‘ ‘&
‘‘ ‘$K‘ ‘

%‘' $‘‘
‘&‘
‘& ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘
‘
‘%‘‘

),‘Y
‘‘

Y ‘ $‘ ‘ 


 ‘ 
%‘ .

 ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘
 ‘
‘ 
%‘ Y
‘ ‘ 
 ‘ &
‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
%‘Y ‘‘
‘ ‘ ‘B‘‘ ‘&
‘‘
‘ ‘‘‘
%‘Y ‘ ‘‘ 
‘‘‘
‘
‘
‘ ‘ ‘
‘‘
‘&
‘‘
 ‘B‘‘ ‘&
‘%‘' $‘‘‘
‘‘‘
‘

‘(‘
‘ $‘‘
 ‘‘
‘‘ ‘ 
‘
‘
‘& ‘ ‘$K‘ ‘
‘B%‘‘

),‘G‘)& G& ,‘‘

Y ‘ ‘
‘ ‘ 
‘
‘ ‘ & G& ‘
‘ ‘ 
%‘ Y ‘ 
‘ ‘

‘ ‘& ‘ ‘$‘$‘&‘
‘&‘
‘& ‘ ‘$K‘B‘
‘
‘/Y‘Y‘‘‘&
‘‘ ‘&
‘
‘
‘‘

‘
) ,‘ $‘‘

$‘ ‘ ‘ &‘ ‘ 


‘ ‘ ‘ ‘ $$‘ ‘
‘ %‘
$‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘ 

B‘ & ‘ ‘ ‘ $‘ ‘ $

&‘ ‘ ‘
(
 ‘ 
&‘
‘
‘ 

$ ‘ ‘ $‘ ‘ (‘ ‘ ‘
‘ &‘ 
‘ &%‘
Y ‘‘$‘ 
‘ ‘

‘‘
‘
$
‘‘
‘&‘
%‘‘

Y ‘ $‘ 
‘ ‘ 
 ‘ $‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ Y‘ ‘

%‘ $‘ ‘ ‘ $‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ $‘ ‘
 ‘‘ ‘
%‘‘‘‘‘
‘
‘‘&‘$‘‘ ‘
‘‘$
‘

‘
‘
‘‘
‘
‘‘
 ‘ %‘‘

),‘;
 ‘‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘


‘ ‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘
%‘;
 ‘

‘
 ‘‘‘
‘‘‘
‘ ‘‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘
 ‘‘
 
‘ ‘$‘‘
‘ %‘‘

‘ ‘ ‘ ‘


‘ ( ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘‘ ‘
‘ 
%‘‘‘
‘ ‘
‘ ‘‘‘‘
 ‘ ‘
‘
‘

‘
‘‘ ‘‘
‘
‘‘
‘
‘ ‘$‘‘ %‘' $‘
‘ 
 ‘
‘ ‘
‘ ‘‘‘‘ 
‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘
‘‘
‘ ‘ 
‘
 ‘
&$‘ ‘ 
%‘ Y ‘ 
‘ 
‘ &‘ 
‘ & ‘ ‘ ‘

‘ ‘
‘ ‘‘‘B‘
‘
‘& ‘‘ ‘‘
%‘‘

)C,‘. ‘
‘‘

‘
‘‘ ‘ ‘
‘‘ ‘$ ‘ ‘
‘‘$‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘

%‘‘

Y ‘$‘
‘ ‘‘
‘
‘ ‘ ‘
&‘ ‘‘‘ ‘

‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘
 ‘
‘
 %‘‘
‘
1>2* E@ 1,* (5 6.5,.08 61%8*9
‘
‘

‘
1>2* #@ 1,* 5(% 9-772= (5 :1,*% ,( 96.77.08
‘
,‘Y
 ‘#
?‘‘

Y ‘#

‘‘ ‘&‘
‘‘‘ ‘‘
C‘ ‘‘
 ‘‘‘
( ‘ ‘ ‘ 
‘

‘ %‘ Y
‘ 
‘ ‘ ‘ #
‘ ‘ 
‘ & ‘ #


‘

‘ ‘

&‘
‘ ‘ ‘
‘#
‘‘

‘ 
‘ ‘
‘
‘
*‘ $‘

‘

%‘ '‘ ‘ ‘ 
‘ $ ‘ 
C‘ G‘ ‘ *‘ ‘
$‘
Y
 ‘
‘‘
‘#
‘
‘‘ ‘‘#
‘ ‘
‘(‘‘‘‘
 ‘*%‘‘

+,‘#‘‘

‘ ‘ 


 ‘ ‘ ( ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ & ‘‘
‘ ‘ ‘ 
‘
‘


‘ ‘
‘

‘
‘ 
‘‘ ‘ ‘
‘& ‘ ‘ ‘ %‘‘
‘

‘‘ ‘& ‘‘
 ‘
‘
‘‘& ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘‘
 ‘& ‘‘
‘ ‘$‘
‘‘ ‘%‘
& 


$‘
‘&‘
‘‘ ‘ ‘&
‘‘ ‘ 
‘‘‘

0 (=18* +61%,*% c%*.86,

Y ‘
‘ ‘ ‘

&‘‘ ‘
‘‘
 ‘
‘‘
‘‘‘
‘$ ‘‘
 ‘ ‘‘
‘‘‘ ‘
%‘Y ‘ ‘‘‘
 ‘ ‘‘
‘‘
‘
 ‘
‘ c ‘ 
(D‘ c ‘ 
D‘ %‘ Y ‘
‘ ‘ ‘ $‘ $
‘ ‘

‘‘
 %‘$‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘‘
‘c D‘
 ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘
‘
‘‘
‘cY
D%‘

0 .4* +61%,*% c.%*

‘
‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ &‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ $‘ ‘ ‘
‘ 
%‘ Y ‘

‘ ‘ ‘

‘ ‘
‘&‘&
‘‘ ‘$‘
‘
 ‘
 ‘

 %‘
Y ‘ ‘ ‘
 ‘

 ‘‘ ‘ $H‘ ‘ 
‘ $‘ ‘ ‘ ‘

‘&‘
‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘
‘
‘ ‘‘‘(‘‘‘
%‘Y ‘

 ‘ ‘ 
‘ 
‘
‘ ‘ &
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ %‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ $‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ B‘ ‘ $H‘ 
‘ 
 ‘ 

 ‘ ‘
‘
G
(‘(%‘'‘
‘&‘
‘
‘

‘(‘‘ ‘
‘‘ %‘
 

&  
  
&    


%‘ #‘‘
%‘ *‘.‘
‘+&
‘ ‘)*.+,‘
%‘ +‘

‘/
‘)+/,‘
%‘ #

%‘ ‘‘
%‘ ‘
‘ ‘
%‘ #‘
%‘ 4B‘
‘4B‘
‘

‘)4,‘
7%‘ 4‘/
‘
7%‘ #
‘‘

&  


 
 


‘ &‘

‘ #

‘ /
‘

‘ ‘

 
‘*
 ‘ +‘

‘ 

‘


‘


‘
‘


‘*
 ‘‘ # ‘

/‘

‘

/
‘


‘ #‘E‘

‘ #

‘ #‘.‘

‘ /‘

‘ /
‘


‘ +‘


‘


‘ 
(‘

#‘E‘

‘

/
‘
‘


‘


‘

#

 ‘ +‘

#‘*
‘

‘

+
‘E‘ $‘
‘‘

/‘

/
‘ ‘‘‘‘


(‘‘

/C

‘‘ 
‘‘

&‘

#‘

#‘‘

‘

4‘#
‘

/
‘

/ ‘

"
‘

+‘

+‘‘


‘

9
B‘


‘


‘

‘
‘

. ‘‘

'


‘ #

‘

4

‘‘

"
‘

+‘

9
B‘

 ‘

'

‘*
 ‘ /
‘
‘

+‘

‘

# ‘

/ ‘

‘


‘

 ‘

#

/‘

3
‘E‘"
 ‘ #

/
‘
‘

# ‘‘/


(‘

# ‘

/
‘

/ ‘

/‘

+‘

+‘‘


‘

M‘

3

‘ 
‘

/
‘‘

+
‘E‘ $‘

# ‘

‘

"‘ +‘

/‘
‘


 ‘/
‘

‘‘

# ‘


(‘

* ‘/
‘‘‘

"

‘ /
‘
‘

+‘

‘

# ‘

"
‘

+‘


‘

Y
‘

/
‘‘*
 ‘ #

# ‘


‘

4

‘
4‘#
‘

/‘

‘

"
‘

+
‘E‘ $‘

+‘‘


‘

9
B‘


‘
‘

. ‘

‘ 
(‘

+‘

‘

# ‘‘‘

‘


‘
‘

#


‘


 ‘ # ‘‘ +‘

4(‘E‘# 

/
‘‘
‘‘ +‘

 ‘‘

.
‘ ‘

‘ # ‘

#

‘

4‘
‘

/
‘
‘

/
‘

‘

"
‘

+
‘E‘ $‘‘‘


‘


‘

+‘


C

‘ 4

‘

# ‘‘


‘

&‘

+
‘E‘M‘‘

"
‘

/ ‘

/‘

&
$‘‘

4

* ‘


‘

* ‘

+‘

# 
‘‘

Y
‘
‘ 
(‘

+‘


 ‘
‘

/
‘‘

‘
+‘


‘*
 ‘ #


 ‘

‘

/
‘
‘

* ‘

+‘


‘‘


(‘
‘ +‘

/ ‘

‘‘

/
‘

# ‘

;‘
‘ #‘E‘

#
‘‘

# ‘

‘

+
‘E‘ $‘

+‘

/‘
"
‘

+‘

M‘

‘

4‘
‘‘

9
B‘


‘

1>2* F@ 1%8( 7%(5.2*

& 
  
  
‘

‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 

‘  ‘
‘ -6‘ ‘ ‘ $
‘ *.+‘ ‘
$‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘ *.+‘ )#

‘ $,‘‘ &‘ $‘
‘ 
C‘

‘‘ ‘ ‘ ‘&‘


‘20%:‘‘‘& ‘0<--1-0‘%‘#‘&$‘

‘
‘
‘
‘‘*.+‘
‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘*.+‘

‘‘‘‘
‘
‘
‘
‘
C‘
‘‘ ‘‘ ‘%‘' $‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ 
‘ &
‘
‘ 
‘
‘‘ ‘ ‘ ‘$%‘

*,%(2*-4 .2 10/ ->%.+10,9  7%(/-+,9!‘

*‘ ‘ ‘ ‘‘ 


‘+*/‘
$
‘
‘ ‘
‘ C‘
‘ ‘ 
$ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ &
‘ &‘

‘
(‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ %‘ ; ‘ 
‘ ‘ ‘
‘ 

‘ 
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ & ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘
‘
‘ $%‘

Y ‘
‘ 
‘‘ ‘‘‘‘
‘
‘.‘# 
‘).#‘1‘20‘ ,‘
‘
*‘+‘)*+‘1‘0:‘ ,‘'
‘*‘# 
‘+‘)'*#+‘1‘-0‘
,‘
‘

‘*‘# 
‘+‘)*#+‘@‘>‘ ,‘ ‘&‘
‘‘
66‘ %‘ . ‘ ‘
‘ 
‘
‘ " ‘ 

‘ # 
‘ 

‘
‘


 %‘ ‘ ./#‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ & ‘
‘ ‘ 

‘
 ‘)*+,%‘

 
‘ 

‘ 
‘ 

‘

"

‘‘ ‘ ‘ B
‘ ‘ Y‘

# ‘‘ ‘ ‘ B


‘ ‘ ‘


‘ ‘ ‘ '
B
‘ 
‘ ‘‘‘ ‘ 

‘ ‘ ‘


‘ "

‘ &
‘ "

‘

# 
‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘


‘‘ ‘ *Y‘‘ ‘ "

‘ ‘

'

‘‘‘ # ‘ "

‘ ‘

&
‘ 
‘ ‘ ‘

*

 ‘ '

‘ # 
‘ ‘

B
‘ ‘ ‘ ‘‘ *

 ‘ ‘ ‘

C‘ ‘ ‘ ‘‘ B
‘ ‘ ‘

"


‘‘ ‘ ‘ *‘
‘ ‘ ‘

# 
‘‘ ‘ ‘ '

‘ &
‘ ‘

B
‘‘ ‘ ‘ '

‘ "

‘ ‘

*

 ‘‘ ‘ ‘ '

‘ Y‘ ‘

1>2* @ %.8.0 *9,.01,.(0 1.%9 (5 %(/-+,9 (19,12 (;*4*0,

& 
 ‘ 
‘ ‘ ‘ H‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 

‘ %‘ ‘

 ‘-86<‘ ‘$‘‘

‘

$‘&‘
‘
 ‘
‘ ‘
‘‘$‘ ‘
‘ ‘
%‘ 
 ‘ ‘&‘‘‘ ‘ ‘$‘

‘
‘‘

‘ 5<‘ ‘ -8A<‘ ‘


&‘ >:‘ 
%‘ 

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ $‘
 ‘‘
‘
‘( ‘‘
‘‘
‘‘%‘
‘‘ ‘
‘

‘

)+/,‘ ‘ ‘ ‘ $‘ ‘

‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ %‘ ‘

1 ‘‘ ‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘‘‘
‘

 %‘

Y
 
‘‘
‘

 ‘‘
‘&‘‘$‘
‘‘‘
‘‘
 ‘
‘
 %‘* ‘
 ‘‘‘ ‘‘‘
 ‘‘

‘ ‘‘
‘
1$ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
%‘ +/‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘
‘‘‘
‘ ‘
‘26‘ ‘‘‘‘ ‘
‘ ‘& ‘
2A‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
%‘ . ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 

‘ ‘

 ‘%‘
‘
‘‘‘+/%‘
%(/-+,.(0‘

 loration and Reserves‘


K‘ 

‘ 
‘ $‘
‘ ‘ 
‘
‘ 00%8‘ ‘ &‘ ‘ ),%‘ Y ‘

‘
 ‘ ‘ &
‘ ‘ ‘ 
&
‘ 
‘ --<10<<‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
K‘ 
C‘


‘
‘ ‘‘ ‘ ‘&
‘' ‘'
‘*

‘ ‘
‘
‘
&
‘+1‘
‘&
‘+1‘%‘Y ‘‘‘
‘ ‘‘‘%‘Y ‘
‘‘‘ ‘
‘#
‘‘ ‘
‘‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ " 
1/
$
‘
‘ "
$‘

%‘Y ‘" 
1/
$
‘
‘ ‘ ‘

‘4‘ ‘ ‘"
$‘
‘
‘ ‘
*!1-‘*!12‘
‘"'12‘%‘Y ‘

‘
C‘
‘‘ ‘ ‘‘

‘
‘‘ ‘

‘ $‘ ‘ ‘ $ ‘ ‘ ‘ &
‘ ' ‘ ‘
‘

‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘‘‘ ‘;‘. ‘
‘ %‘‘‘ ‘‘

‘‘‘ ‘;‘ ‘%‘
‘ 
‘*
 ‘
‘/C


‘ ‘
C‘
‘‘
%‘ 
‘
‘‘

‘ ‘‘Y 
‘Y
‘
‘
‘
C

%‘
A<‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘


‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘ 
%‘ Y ‘ ‘ 
‘
‘ Y
‘ ‘ ‘ ‘ ;‘ . ‘
‘ ‘ 

‘‘Y 
‘
‘ 
‘*
 ‘)" 
1/
$
‘
,‘
‘
‘ ‘‘‘
%‘
.‘E‘

‘/
‘# 
‘+‘)./#,‘
‘.‘
‘+‘).+,‘
‘
‘ ‘

‘‘
%‘

%(/-+,.(0 10/ (09-47,.(0 (5 


.0 0/.1‘

(09-47,.(0‘


K‘

‘
‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ %‘' $‘

‘ ‘

‘
‘  ‘‘ ‘ %‘
‘ ‘
$‘‘&‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘
1‘ ‘ 
%‘
K‘ ‘‘

‘


‘
‘
‘

 ‘ ‘‘‘‘ 
‘
‘ ‘
‘‘
‘6‘ ‘‘
 ‘ K‘ ‘
%‘

‘
‘‘
‘
‘
 ‘&‘‘ ‘
‘
%‘
3.9,.08 (/12 61%* .0 %1097(%, 10/ (;*4*0, 1,,*%0‘

/
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘&
‘' ‘‘& ‘‘
‘)


 

‘
 ‘ $‘ ‘ '
B
‘ )/C

,%‘ /
‘ & ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘ &
%‘
/
‘ & ‘ ‘ '
B
‘ ‘
 ‘ ‘
‘ '
B
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ '
B
1C
 1
3
 ‘ )'3,‘ ‘ ‘
‘  ‘ /C

‘ 

‘ *
 ‘ 
C

‘ %*%‘
 ‘
‘ '


%‘ Y ‘ 
‘ ‘ ‘ /C

‘ 
‘ I‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

%‘ ; ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ .

‘ 

$‘ ‘
$‘
‘‘ 
‘E‘1 
‘
‘‘
‘‘
‘ ‘+‘


‘ /
‘ )+/,‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘
‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ &‘
‘ $
&‘


$‘ $%‘

9,.41,.(0 (5 %(/-+,.(0 10/ (09-47,.(0‘

Y ‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ( ‘ ‘ $‘ ‘ ‘ 
‘ %‘ ‘ ‘
' 
&‘ ‘ 1‘ 0<0:‘ 
‘ ‘ ‘ 02-‘ ‘ 

‘ &‘ ‘ ‘

) #,%‘

Recent Finds in India‘

ƒ‘ ‘‘ ‘‘‘‘

‘
‘‘
$‘ 
‘‘ ‘
‘‘& ?‘
.‘

‘" 
‘1‘/
$
‘
‘& ‘
‘*‘+%‘)$‘1‘
‘6‘
Y,‘
ƒ‘ ./#‘
‘$‘ ‘
‘$‘
‘‘
‘2<‘‘:<‘&‘&‘‘
‘ ‘

‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘&
‘ ‘ %‘./#‘

‘
‘
‘‘2‘‘5‘‘&‘‘‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘
%‘
ƒ‘ #
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 0<<0‘ ‘ ‘ 
‘ *
 ‘
‘ ‘
‘ ‘
/C

‘)$‘1‘
‘0‘Y,‘

Imort of Natural Gas‘

/
‘ ‘$$‘‘‘ ‘ ‘

‘ ‘ K‘‘
‘1$
‘‘
‘ ‘
$H‘%‘
‘
‘ ‘
‘‘9


‘ ‘*
‘/‘‘
‘
‘
$‘‘
$ ‘
‘ 
‘ ‘
‘
‘
‘

‘‘ ‘‘‘+‘


/
‘)+/,%‘4 ‘‘
‘‘&‘$‘
‘
‘$
‘ ‘& ‘
‘ %‘
‘‘
 ‘ ‘ $
‘ +/‘ C‘ ‘
‘ 
$ ‘ 

1$%‘ Y ‘ ‘
+/‘
‘
‘
‘ ‘
‘‘

(+1,.(09 (5 %(7(9*/ 
47(%, *%4.0129 .0 0/.1‘

^‘ -,-%* 
%()*+,9 471+,.08 (19,12 6.77.08‘

+/‘ ‘ 


‘
‘ 
‘
‘ 3


‘ 
C‘ '
B
‘ *
$
$‘ Y&
‘ 
& ‘


‘ " ‘ ‘ "


‘ /
 ‘
‘ *

 %‘ ' $‘
‘ Y ‘ 

$‘
‘ ‘ ‘ ‘ (‘ $‘
‘ 

‘ ‘ ‘ C‘ ‘

‘‘$
‘
‘
‘‘
‘+/‘ C%‘

Y ‘ ‘ 

‘ 
C‘ )& ‘ *,‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ( ‘ ‘

‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ 0<<2%‘ Y ‘ 
C‘ 


$

‘ $‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ C‘&
‘‘ ‘(‘'3‘ ‘ %‘

ƒ‘ Y ‘ # ‘ ‘ 


‘ & ‘ *‘ ‘ ( ‘ ‘ ‘ & ‘ 0<<6%‘ Y ‘

$

‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘‘
‘ ‘Y*#‘‘

$

&‘+/‘‘
 ‘ $‘& ‘‘
‘
‘" ‘ ‘
‘4#Y‘

‘‘ $‘
‘ ‘‘ ‘"

 ‘ ‘
%‘
ƒ‘ ‘
‘
‘ &‘ ‘ ‘ ‘ +/‘ ‘

‘ '
B
‘ ‘ /C

‘
‘

‘
‘‘+/‘ ‘‘.
%‘Y ‘
 ‘‘ ‘‘&‘ 
‘
‘ 0<<:%‘ + ‘ ‘ *‘ 
C‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ (‘ 

‘ 

 %‘
ƒ‘ Y ‘ 
& ‘ +/‘ 

‘ 
 ‘ %‘ Y ‘ ‘

‘ ‘ 3‘
0<<-‘
‘‘‘ ‘‘&‘ ‘& ‘
 ‘‘&‘‘‘
‘‘ %‘
ƒ‘ ‘‘
‘‘ ‘‘
$

&‘‘ ‘+/‘ ‘
‘ C‘

*
$
$‘Y&
‘‘
‘"‘‘ ‘+/‘ ‘& ‘


‘ ‘‘

‘
‘& ‘ ‘ ‘
‘ 
‘
‘ 
‘
‘ $
 ‘ ‘ ‘ 
K‘ 

‘ 
‘ %‘ .‘ & ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘


‘ 
‘ ‘ 
K‘ ‘ ‘ *
‘ ‘ $
‘
‘ ‘ ‘ &
‘ ‘ ‘ *

%‘
 ‘ &‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘$‘‘

 ‘‘ ‘


‘ %‘ #‘ $‘ $‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ 

 ‘
‘
‘ 
‘ -5‘ Y%‘ Y ‘ ‘‘


‘ 
‘ $‘ $‘ ‘ 
‘ *
 ‘ ‘ 0<<0‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


 ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘
 ‘
‘‘‘ ‘
‘%‘

& ‘

#
‘‘ ‘ H‘‘ ‘&‘‘‘
‘‘ ‘‘ 
‘‘‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ 
%‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $
‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘
‘
‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘‘‘
‘‘ %‘‘
Y ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ -5<<<<‘ ;‘ & ‘ 0<<81-<%‘ . ‘ 
C‘
‘ ‘ ‘ ‘ B‘ 
‘
‘
‘ ‘
‘ $
‘ ‘
‘

1
‘‘
‘
‘ ‘‘
‘‘ ‘
‘ ‘ ‘%‘

%(/-+,.(0‘


‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘ # 
%‘ +
‘ 

‘ ‘
‘ 20<‘ Y*‘ ‘ ‘

‘ :‘ ‘ ‘
%‘ Y ‘ ‘
‘
$
‘ 
‘ ‘ &‘
‘ 
‘
‘ ‘ ‘ 4‘ 5%6‘ ‘ 
C‘ 
1‘
‘

‘ ‘ 1
‘ 
‘ ;‘ 
‘ 
‘ 3

‘ 

‘ *
 ‘ #

 ‘

‘*
 ‘


 
‘.
‘ 
‘*
 ‘
‘

‘*
 ‘


‘
‘%‘Y ‘
‘‘‘
‘ $‘‘Y

‘
‘/C

%‘‘
‘
 ‘‘ ‘


‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘& ‘ $
‘ &
‘‘#
‘
‘ +)#+,‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ %‘ Y ‘ ‘ ‘ 
C‘ ‘ ‘ ‘
#
‘ 
‘ +‘ ‘ 
‘ #‘ #
 ‘ ) ##+,‘ 
‘ ‘ 
‘ *
 %‘ 
‘

 ‘ ‘ $

$

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ E‘ 
‘
 ‘
$‘‘ ‘ ‘ ‘&‘


‘
‘ 

‘
‘ ‘

‘ ‘ ‘ 
‘ %‘ Y ‘ 
‘ &
‘ 
 ‘  ‘
$‘ $‘ 0:<<<‘ .1‘

‘).1,‘
‘& ‘
C‘ ‘
‘&‘G‘ ‘‘ 


‘ ‘ %‘ 4‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ .1‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ &
‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘‘
‘
‘ ( ‘‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘%‘

& 

 

ƒ‘ Y ‘$‘‘

‘
‘‘ 
 ‘
‘‘
‘$‘
‘‘3*Y‘ ‘ ‘ ‘ ‘
C ‘‘
 ‘‘
‘ 
‘
%‘ 
 ‘
 ‘
‘
‘ ‘3*Y‘‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘‘‘ $‘
‘
‘
‘
‘$‘‘ %‘Y ‘ ‘
‘ ‘‘‘
‘ ‘‘‘
‘‘
‘
‘
 ‘ ‘‘‘$ ‘ (‘
%‘
ƒ‘ #
‘ ‘ ‘ &‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $‘ ‘
#

‘$‘‘
$

&‘‘$ ‘‘ ‘
 ‘
‘3*Y‘ %‘
ƒ‘  ‘ 
‘ ‘ $‘
‘ 
‘
‘ Y‘
‘ # 
‘ ‘ 
 ‘ ‘

‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘‘&(‘‘ ‘
‘ %‘ ‘# 
‘‘
‘
‘
‘#
‘
‘
‘‘$‘‘4
‘
‘
‘
‘ 
‘‘# 

‘$‘‘
‘G‘ ‘
‘ ‘ ‘
$‘&‘$%‘
ƒ‘ ‘ $‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ & ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ #&‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘‘
‘
‘‘$1
 ‘ ‘‘3*Y‘ ‘ ‘ ‘
$‘

‘ ‘ ‘
‘
 ‘&‘‘
‘ ‘‘ &‘ %‘
ƒ‘ 
‘ *
$
$‘ # 
‘ B
‘ Y‘ ‘
$‘ &‘ $ ‘ ‘ $
‘


‘ 
 ‘ ‘

‘ 
‘ +‘ $‘ &‘ ‘
&‘ ‘
 ‘ 
 ‘

$‘
‘ ‘ ‘‘$ ‘ %‘
ƒ‘ ‘ $‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘


‘ ‘ ‘ 
‘
‘ $ ‘ $

‘
‘‘‘‘‘‘
‘
 ‘ ‘& ‘
‘
‘%‘

|hare of Coastal |hiing‘

/
‘ 
‘ $‘ ‘ ( ‘ ‘ 
 ‘ -A<‘ Y*‘ & ‘ 0<--1-0%‘ Y ‘ #
‘
‘

‘ ‘

‘$‘ ‘

‘::‘‘A<‘ ‘‘ ‘(‘‘ 
%‘" ‘‘‘
 ‘
&$‘( 

‘
‘
 ‘ ‘
‘
‘ C‘ ‘&‘:%<‘
‘6%5‘Y‘
‘ ‘
&$‘ B‘ 
%‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 

‘  ‘
‘ 

‘  ‘ 5‘‘
‘
‘:‘ ‘‘ ‘ 
0<--1-0‘ ‘
‘
‘‘ ‘‘‘&‘‘<%5‘Y‘
‘ ‘ $‘ 
%‘

*,-%0 +1%8( ‘


‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘
‘ 
 ‘ ‘ ‘
$‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘
‘‘ ‘ & ‘‘
‘ ‘
%‘.1
‘).1,‘
‘ ‘$ ‘‘ ‘ 
‘0<<010<<2‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ) ‘ ‘ 
‘ 2,%‘ 4‘ ‘ .1‘

‘ ‘
‘ $‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
$

&‘ ‘ )
C‘ ,‘ 


$‘( ‘‘ ‘.1‘
‘1‘


%‘Y ‘

‘$‘‘‘‘
‘2‘‘‘‘‘‘


‘
‘‘E ‘
‘$‘‘


‘
‘ ‘
‘
‘#
‘‘
%‘Y ‘‘
‘
‘
 ‘‘
‘$‘& ‘*

 1
# 

‘ *.+‘ $‘ & ‘ # 
1*

 %‘ ' $‘ ‘ 
‘ ‘ ‘

‘‘ ‘‘$%‘‘ ‘ ‘
‘‘
‘‘
$

&‘‘
‘

‘& ‘/C

‘ 13*Y1# 1Y%‘

(08 210/ 2*1/9 1, *.,6*% (% >(,6 *0/9 G$E B4!‘

 ‘.1‘
‘

‘

‘& ‘
‘‘
‘&‘
$‘ ‘
‘
$

‘
‘ ‘‘
‘ ‘‘‘&$‘ ‘ 
‘‘ ‘ 
‘‘ 
‘ $‘ ‘ ‘$
‘

‘N‘
‘
 
‘

Y ‘.1‘
‘(
‘
?‘

Y
 ‘1‘"

‘$
‘*

 ‘
‘" ‘ ‘

Y 

&
‘1‘

‘$
‘"

‘
‘" ‘G‘‘ ‘

Y 

&
‘1‘# 
‘$
‘"

‘‘1‘Y$
‘$
‘ ‘

‘
‘B C
‘ ‘
3
 ‘1‘

‘$
‘"

‘
‘# 
‘ ‘‘1‘
 ‘$
‘"

‘ ‘


C$
‘).#,‘1‘

‘$
‘


‘
‘" ‘*‘

*1 ,%1097(%, (;*% 96(%, 9*1 /.9,10+*9 H$B4!‘

 ‘.1‘
‘

‘
‘
‘‘
‘ ‘
‘&‘1
‘
 ‘& ‘ ‘
$$‘ ‘
‘& ‘
‘ ‘ ‘‘(
‘‘$
& ‘

Y ‘.1‘
‘(
‘
?‘

‘3


‘1‘&
‘$
‘ 
‘ ‘

‘Y‘1‘"

‘‘ ‘*
‘1‘# 
‘$
‘B
‘*‘

*1 ,%1097(%, (;*% 2(08 9*1 /.9,10+*9 G$ B4!‘

; ‘ ‘ 1‘ 1


1;‘‘
‘ ‘/‘9


‘‘ ‘‘ ‘

 ‘ ‘ ‘‘
C‘‘‘ ‘
‘‘*‘ ‘
‘ ‘
‘‘‘

‘$
&‘ ‘‘‘&‘
‘ ‘‘ ‘ 
 ‘‘ ‘‘ ‘‘‘
‘ ‘
‘

‘& ‘ ‘
‘
‘
‘ %‘Y ‘


‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘

 ‘&‘
‘ ‘
‘
‘
‘Y 

&
‘
‘
‘ 
$ ‘
‘‘E‘‘
‘ ‘ .1‘
‘ ‘ ‘ ‘ .1‘
‘ ‘ ‘ 
‘ $
‘ ‘ ‘ ‘


 %‘

Y ‘.1‘
‘(
‘
?‘

&
‘1‘"

‘
&
‘1‘# 

Y 

&
‘1‘# 
‘$
‘"

‘ ‘

Y
 ‘1‘"

‘$
‘*

 ‘E‘" ‘ ‘

Y‘1‘# ‘1‘Y$
‘$
‘ ‘

‘
‘B C
‘ ‘

&  


 ‘

#‘

 B‘‘
‘ ‘‘$‘
‘ ‘& %‘Y ‘
‘
‘‘
 ‘ 
‘ 
‘ ‘
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘
‘ 
?‘

)
,‘#‘.‘

)&,‘*‘.‘
‘+&
‘*‘)*.+,‘

),‘+/‘)+‘

‘/
,‘

),‘#

),‘‘.‘

),‘‘E‘ ‘

),‘#‘

) ,‘4B‘
‘4B‘
‘

‘)4,‘

),‘4‘/
‘
‘

)C,‘#
‘
‘

%.8.0 (%,‘ *9,.01,.(0 (%,‘


&
‘ "

‘G‘# 
‘G‘# ‘G‘

‘


‘‘ ‘ B
‘G‘# 

1>2* I@ %.8.0 *9,.01,.(0 1.%9 (5 %-/* .2 (19,12 (;*4*0,

*!1<2‘)#
,‘
.‘‘


‘ ‘‘‘‘‘
‘20‘‘‘

‘ ‘$‘

&‘ -A‘ ‘ %‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘
‘ 20‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ )&
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ *‘
‘ 

‘ /


,‘ ‘ #
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
‘ ‘ 


$‘ %‘ Y ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ 

‘  ‘ ‘ ‘
$‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘‘‘‘‘%‘Y ‘
‘‘
 
‘‘‘ ‘‘

.7*2.0*‘ *08,6B4! ‘ 171+.,= !‘ :0*%‘
‘@‘
‘ --:A‘ :%:‘ .+‘
‘@‘
 
‘ ->>-‘ 0-%<‘ .#+‘

 
‘@‘"
‘ 8:‘ 0%<‘ ./#‘

"
‘1‘
$

‘@‘"
‘ -06‘ 0%<‘ ./#‘

&
‘' ‘@‘
‘ 0<2‘ -:%<‘ ./#‘

'

‘1‘

‘‘ :<A‘ 5%0‘ .#+‘

1>2* $@ *,1.29 (5 %-/* .2 .7*2.0*9 7*%1,.08 .0 0/.1‘


6* *9,.41,*/ 7%(/-+,9 5(% ,6* =*1% $$ $&

*1%‘ *410/ !‘


0<--1-0‘ -8<‘

1>2* $$@ 9,.41,*/ *410/ 5(% %(/-+,9


  
A<6‘ 8:8:6:‘ 88>A<-‘
‘

1>2* $@ (19,12 96.77.08 ,(0018* 19 (0 $9, *+*4>*% 

(19,12 ,(0018*‘

&  
& && &&

& 

-‘ ‘
‘‘ 60‘ -0->0-‘ -682<-‘

0‘ Y‘ 0-0‘ A-280‘ 0<A:>‘

2‘ ‘
‘& ‘
‘ -0‘ 02600<‘ 2A580>‘

5‘ Y
 ) ‘
,‘ -5‘ :588:‘ A602‘

:‘ Y
 )‘‘
,‘ 0‘ :<<><‘ 005A‘

A‘ *
11
‘ 2<‘ >08-0‘ 06020‘

6‘ *
‘$‘ :<‘ -A502‘ -80:‘

>‘ ‘
‘
‘ 2‘ >606‘ A::>‘
8‘ ‘@‘‘ -‘ 8:A‘ -2>A‘

-<‘ ‘ 0:‘ --26A-‘ 60A:0‘

--‘ . ‘ ‘$‘‘ -<A‘ --<626‘ -08>6A‘

-0‘ 
B‘ $‘ ‘ ‘ 26‘ >6580‘ :<->2‘
$‘ ‘

-2‘ *‘‘E‘
‘&
‘ 82‘ 5:-88‘ -:6<0‘
‘

(,12 ;*99*2! +(19,12 ,%1/* #EF‘ II$F$E‘ $$IF

1>2* $@ (19,12 ,(0018* 19 (0 $ *+ I

-441%= (5 +(44(/.,= :.9* ,%155.+ ‘

Y ‘
‘ 1 ‘
‘‘ ‘ 
‘0<--10<-0%‘

 $ # F $$ $


#‘.+‘ -A%<<‘ -A%<<‘ -A%<<‘
*.+‘ -0%6<‘ 0:%<<‘ 20%:<‘
#.+‘ -:%8<‘ 0<%<<‘ 0:%<<‘
.‘.‘ <5%AA‘ <8%6:‘ -2%2<‘
.‘E‘ Y+‘ <<%0>‘ <<%6A‘ <-%<5‘
#Y‘ <2%-A‘ <>%A:‘ -2%<<‘
#.Y‘ <-%<5‘ <0%A<‘ <:%0<‘
.Y' ‘ <<%0A‘ <<%:0‘ <-%<5‘
 ED& & $F&

1>2* $D@ %155.+ 9,.41,*9 >= (19,12 96.77.08 .0 4.22.(0 ,(00*9‘ 
& 
 
%‘ ‘
%‘ #
‘
‘ ‘
#%‘ 
‘$ ‘
%‘ 
‘
‘
‘
& 
‘
‘ ‘ 
‘&‘
‘ ‘
‘‘
‘ ‘
‘$‘
‘&‘
‘‘
%‘
‘
 ‘
‘
‘* ‘& ‘ C‘‘‘‘ ‘
C‘ ‘‘

10/21

Y ‘ ‘
‘$‘
‘& ‘‘ ‘& ‘
‘&
‘& ‘
‘ ‘
‘
‘ ‘‘0%0A>‘
%‘Y ‘& ‘
‘ ‘ ‘‘
‘
%‘‘
‘ ‘ ‘
‘(‘‘C‘‘

‘*.+‘+*/‘
‘ 
%‘‘
%(7(9*/ 7%()*+,9

^‘ #
‘Y
‘-‘)‘‘& ‘--‘
‘-0,I‘
^‘ #
‘Y
‘0‘
‘2‘)‘& ‘6‘‘-<,I‘
^‘ ‘
‘& ‘-2‘‘-AI‘

-4>1.

Y ‘
‘ ‘
‘0-‘& ‘ ‘
‘ ‘&
‘
‘$‘& ‘
‘ ‘
&‘
%‘Y ‘

‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘8‘%‘Y ‘
‘ ‘
‘-:‘& ‘
‘A6‘‘
‘ %‘
*H‘ ‘
‘-5‘ & ‘
‘
‘
‘ ‘‘ ‘26‘ %‘#‘‘
‘*.+‘ ‘
‘

‘C‘‘3


‘ ‘) ‘
,%‘Y
 ‘ ‘‘-0:%<<<‘ ‘
‘&‘
%‘

%(7(9*/ 7%()*+,9

^‘ : ‘‘ ‘
‘ ‘
‘
‘

'
 '1:161%212
*6%- (%,!

Y ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘
‘ ‘ & ‘
‘ 
‘ ) ‘
& ,‘
‘
‘
 ‘
‘& ‘‘$‘ ‘
‘
(‘ ‘‘-A:‘‘ ‘

‘
&
& ‘
‘
%‘Y ‘
‘ ‘‘& ‘‘‘2%<<<‘%‘

%(7(9*/ %()*+,9

^‘ (
‘& ‘
‘ #Y‘

(%4-81(

Y ‘ ‘

‘
‘ ‘ ‘ 08‘ ‘ $ ‘ ‘
‘ &‘ ‘ & %‘ Y ‘ 
‘
 ‘‘‘‘
‘
‘& ‘8‘ ‘
‘
‘‘
‘ %‘Y ‘‘‘‘
( ‘‘
 ‘‘ ‘ ‘& ‘&
‘ ‘
‘
‘
‘ ‘&
‘& ‘& ‘& ‘

‘-<%‘Y ‘‘‘‘
 ‘‘ ‘&
‘& ‘‘
‘
 ‘
‘& ‘& ‘8‘ ‘
‘
$ ‘ %‘Y ‘
 ‘
‘‘‘ ‘ %‘+
‘ 
‘‘
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ $
‘
‘ $ ‘ ‘ ‘ & ‘ 8‘
‘ 
‘ ‘  ‘

%‘Y ‘
‘
$‘
‘

 ‘‘5%<<<‘‘ ‘ %‘Y ‘‘ 
‘‘ ‘


‘.‘'
‘*
‘).'*,%‘

%(7(9*/ 7%()*+,9

^‘ 
‘‘& ‘>‘
‘8‘
^‘ ‘
‘& ‘
^‘ +‘& ‘& ‘
^‘ #‘$‘& ‘

*: 10812(%*

Y ‘ 
‘ ‘ ‘ -5‘ & ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 2%0:<‘ %‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ -2‘
‘

‘‘‘& ‘ ‘& ‘-<‘
‘--‘‘‘%‘+*/‘‘
‘
‘C ‘8%‘ ‘‘>‘
)2<<‘ ‘ ,‘ ‘ ‘ 
‘ & ‘ ‘ ".#+%‘ ‘ -5‘ ‘ 2:<‘ ‘ ‘
‘ ‘
%‘Y ‘& ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘)-:-‘,‘‘& ‘-5%‘Y ‘‘& ‘
$‘
&‘
‘ ‘‘-5‘%‘

%(7(9*/ %()*+,9

^‘ 

‘‘ ‘ ‘‘‘& ‘-5‘
^‘ ‘-:‘‘ ‘;‘ ‘‘
‘

^‘ ‘‘& ‘-‘
‘0‘‘
‘
‘
^‘ #G$‘‘& ‘-2‘‘
‘‘& ‘
‘

-,.+(%.0

Y ‘ ‘
‘>‘& ‘ ‘
‘
(‘ &‘
‘‘>A‘‘‘-<8‘‘
‘
‘
‘ ‘‘
-%66<‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ & ‘ &
& ‘
‘ 
%‘ #
‘
‘
‘

‘

‘ 
‘ 
‘ & ‘ & ‘ ‘ 6%‘ 4 ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
 ‘
‘
& ‘
‘‘C ‘
‘ ‘) 
,‘
‘C%‘

%(7(9*/ %()*+,9

^‘ #$‘‘& ‘>‘‘#
‘Y
‘>‘
^‘ ‘#
‘ ‘‘ 
‘

‘

6*001.

Y ‘ ‘
‘05‘& ‘ 
‘$‘ ‘ ‘%%‘&
‘ ‘3


‘ ‘
‘

‘
 %‘ Y ‘ 

‘ ‘ ‘ -8‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ $‘
‘ 
‘ ‘
*.+
‘
‘‘%‘Y ‘‘‘& ‘
‘
‘‘$‘ ‘
‘
‘ ‘‘-A:‘%‘

‘
00(%*

Y ‘
‘& ‘‘
 ‘0><‘‘ ‘ ‘

‘ ‘‘-:‘‘
‘
$

&%‘

%(7(9*/ 7%()*+,9

^‘ 
‘(‘#
‘& ‘‘
‘ 
‘

.91B6171,014

Y ‘ ‘‘ ‘
&‘%%‘ ‘.‘'
&‘ ‘6‘& ‘
‘ ‘‘'
&‘ ‘
-8‘& %‘

Y ‘$‘& ‘‘ ‘.‘'


&‘?‘

ƒ‘ Y ‘‘& ‘
ƒ‘ /
‘
‘& ‘

%(7(9*/ 7%()*+,9

^‘ 
B
‘/
‘#
‘ ‘‘‘
&‘

%‘ 

 


*09-9 (5 1%8( 10/2.08 J-.74*0,‘

)‘%,‘

(%,‘ %10*‘ (%B2.5 %1+,(% %1.2*% 6(;*2 (+(4(,.;


(>.2 61% (0,1.0*%‘ , 9‘ 9‘ (K*% *‘
*‘ 5‘ %-+B A
-1 1% (72.5, 1= (1/
=‘ /‘ %-+B A
*1+6 3+1;1,(%
,1+B* *,+&‘

(2B1,1‘ -5‘ -0‘ 1‘ 2‘ 02‘O‘‘ 25‘ A6‘ 1‘ 5‘


12/.1‘ 0‘ 1‘ 1‘ -‘ 6‘ -‘ :‘ -0‘ --‘
1%1/.7‘ 5‘ :‘ 1‘ 1‘ :‘ -‘ -‘ 2‘ 6‘
.961B171,01 1‘ 0:‘ 1‘ 1‘ 1‘ 1‘ 1‘ 1‘ ->‘

6*001.‘ 2‘ -<‘ 6P‘ 05P‘ 08‘ P‘ P‘ 0‘ -5‘
-,.+(%.0‘ 1‘ :‘ 1‘ 1‘ 2‘ 1‘ 1‘ 1‘ -‘
(+6.0‘ 6‘ -5‘ 0P‘ 5P‘ 56‘ 08‘ 20‘ 1‘ 1‘

*: 2‘ 2‘ 1‘ 1‘ 6‘ -‘ -‘ -‘ 1‘
10812(%*‘
(%4-8(1‘ -‘ 1‘ 1‘ 1‘ -<‘ 1‘ 1‘ 1‘ 0‘
-4>1. LL‘ >‘ 5-‘ 0‘ 2‘ 5<)‘Q,‘‘ -:‘ 1‘ 1‘ :‘
'
‘ 0‘ 1‘ >‘ -6‘ 0-‘ 8>P‘‘ 5‘PP‘‘ 1‘
-A‘P‘‘ A5‘P‘ 6P‘‘ 02:P‘‘ 1‘‘
10/21‘ 1‘ -A‘ 1‘ 1‘ 8‘ 2‘ -‘ 0‘ 1‘
(,12@‘ DD‘ $$‘ E‘ $$F‘ $II‘ ED‘ D‘ #‘

1>2* $E@ *09-9 (5 1%8( 10/2.08 J-.74*0,

‘
?‘)PP,‘1‘0‘*
‘+
‘-‘(
$
‘-‘3#%‘‘
)P,‘1‘.Y‘. 
I‘)O,‘-A‘4+Y ‘0‘‘ ‘4+Y‘-‘Y ‘Y ‘0‘
 ‘ 
 ‘
)RR,‘1‘‘
‘4
‘#
‘1‘-‘%‘‘
)Q,‘1‘$‘‘-<‘‘ ‘ ‘‘

‘%‘

(0,1.0*% 10/2.08 1+.2.,.*9‘

‘
&  
0 0(9&! ‘
‘ M

    ‘ ‘‘
!‘ 
‘ 
 

‘ ‘
 NN‘ 5‘ 0-<<<‘ 1‘ 2(2:%:‘Y‘ Y+Y‘1‘-(2:‘Y‘ 00(5<‘Y‘ 0(‘A%:‘Y‘ -8(5<‘Y‘
-(5<‘Y‘ Y‘1‘5(5:‘YP‘ )'**.,‘ )‘
‘
)Y/,‘ ,‘ A(0<‘Y‘
 ‘ 0‘ 5<<<<‘ 1‘ -(2<‘Y‘ -(2:‘Y‘‘ -(-<‘Y‘‘ 6‘ :‘
 
‘ -‘ -<<<<<‘ 9#1‘0‘ ‘‘ 0(5:‘Y‘ ‘ -‘(‘:‘Y‘ -A‘
)‘ ‘
.Y‘ Y/#‘1‘0‘ 0(-<‘Y‘ ‘‘
. 
,‘ 07‘2::‘‘ %‘
) ;+,‘‘ 5‘ 0<<<<‘ 0(5<‘Y‘ ‘ 0(2:‘Y‘ .‘#


‘ .‘#
‘ .‘#
‘
)‘‘ Y.‘‘ ‘ 05(5<%<‘Y‘ ‘2(0:‘Y‘ 
‘ 
‘ 
‘
.Y‘ 5:<<<‘ :(A<‘YR‘ ‘‘0(5<‘Y‘‘
. 
,‘ ‘‘‘

‘ -‘ 56<<<‘ 27‘5<‘‘ >(2:‘Y‘ ‘ -0(:<‘Y‘ 1‘ -0(:<‘Y‘
) ;+,‘ ) ;+,‘ ‘‘‘ ) ;+,‘ ) ;+,‘


‘ 2‘ -<<<<‘ 0(2:%:‘Y‘ 5(2:%:‘Y‘‘ 5(2:‘Y‘ 0‘1‘0<‘Y‘‘ 0:‘ 2:‘
)‘ Y.‘‘ )Y/,‘ 0(:<‘Y‘ 0<‘12<‘Y‘
.Y‘ 0<<<<‘
. 
,‘ 0P5<‘Y‘
‘ 5‘ 50<<<‘ 0(2:%:‘Y‘ 2(2:%:‘Y‘ 0(50‘Y‘E‘ 06‘ 56‘ ‘‘1‘‘
)Y/,‘ 0(5:‘Y‘EP‘‘
)E1‘
 ‘

 ,‘

'&
& & '
‘ 5‘ 6<<<<‘ 2(2:%:‘Y‘ Y/#1 0‘(5:‘Y‘)
 ‘ 0<‘ -<)2‘‘:Y,‘ 6>‘
0(:<‘Y‘ -0(5<‘Y‘ 
 ,‘ -<5‘'‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ 2(5<Y)',‘ 1A(5<‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ Y) ,‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ /#1 ‘ ‘ ‘

‘ ‘ -(2:%:‘Y‘ ‘ ‘
0‘‘ >:<<<‘ Y+Y1‘0(5<‘Y‘
‘ >‘(‘:<‘Y‘ 10(5<‘Y‘ 2(5<‘Y‘ :<‘. ‘O‘ 25‘
‘‘ ‘ ‘ ) ,‘ ‘ -<<‘'‘O‘ . PP‘
‘‘ ‘ ‘ ‘ -<<‘'‘
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
0‘‘ ‘ ‘ 08(5<‘Y‘ ‘ ‘ ‘‘
>:<<<‘‘ ‘ Y/#‘‘ 5(5<‘Y‘ ‘
>‘(‘A-‘Y‘‘ 2(5<‘Y‘ >:‘O‘
/#‘‘ ‘‘
‘
‘ ‘
‘
‘
08(:<GA-‘
Y‘Y/#‘‘
2(A-‘Y‘
/#‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘

‘ 0‘

1>2* $#@ (0,1.0*% 10/2.08 1+.2.,.*9

)R,‘1‘.‘/
 ‘ ‘ 1‘
 ‘)P,‘‘
‘5‘‘
 ‘ 
 ‘‘5:‘Y‘

 ‘

 ‘
$‘&‘ ‘& ‘*I‘
)PP,‘Y ‘&‘'
&‘#
‘
 ‘ ‘
 ‘ 
 ‘‘‘. 1. 
‘


‘
‘ ‘‘‘
 ‘0<<:?‘
)O,‘Y
1Y
‘&‘

*%,.2.K*% 10/2.08 1+.2.,.*9 ‘

‘
&  
‘ ‘
‘ M


!‘
 N ‘ -‘ A<<<<‘ /
&‘0(-:‘Y‘ ‘ Y
‘ 1‘#

 ‘
#$ ‘ 2<<<<‘Y%‘Y ‘

 ‘‘
‘‘‘
# ‘#

 ‘ 0‘ A<<<<‘ ‘‘‘ 4 ‘
‘

‘ ‘ $‘
& ‘‘ ‘G‘
*

 ‘* 
‘+%‘
E‘G‘44#.‘
 
‘ -‘ 2:<<<‘ ‘‘'‘ ‘ ‘ 

‘
‘

‘
‘‘ $‘& ‘‘ ‘
5<<‘Y*'‘) ‘ G%‘#


 
‘
‘ 4B‘+%‘


‘& ‘G‘
#


4B‘+,‘

‘ -‘ >6<<<‘ 

‘ 

‘ ‘‘

‘
‘ $‘& ‘‘ ‘
$ ‘ ‘ G%‘4#Y‘+%‘


 ‘1‘A<<‘
Y*'‘

1>2* $F@ *%,.2.K*% 10/2.08 1+.2.,.*9 ‘

)P,‘‘($ ‘‘B‘
%‘
%(0 %* 10/2.08 1+.2.,.*9 ‘

 ‘
&   
‘  ‘
 M 
  
 
 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ! ‘ ‘  ‘ 

! ‘
0(2<<
A:<<<1 0(60<‘ -:<<‘ -0:<‘
 ‘ -‘ ‘1‘‘ <‘ :2:‘ ‘‘
6<<<<‘ Y*'‘ Y*'‘ Y*'‘
Y*'‘
-(2<<
A<<<<1 0(-<< 0(0:<<‘ 0(-:<<‘
 ‘ -‘ ‘1‘‘ <‘ -<<<‘ 1‘‘
6:<<<‘ <‘Y*'‘ Y*'‘ Y*'‘
Y*'‘
Y ‘

-<<Y‘
‘‘E‘06‘
 ‘
‘ %‘
0(06<<‘ 2(5<<<‘ -(><<

-‘ -:<<<<‘ 1‘ Y*'‘ Y*'‘ <‘ -0<<‘ 1‘‘

‘ Y ‘

 ‘ 
 ‘ Y*'‘
Y ‘‘

-0<Y‘
‘‘E‘2<‘
 ‘
‘ %‘
Y Y 


 ‘ ‘
$ $ ‘
Y Y 

‘ ‘

 ‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘


 5<<<<1 
‘


‘ 1‘ 1‘ ‘ &
‘ 1‘ 0<<‘
‘ A:<<<‘
‘
&
‘ 
‘

 
‘

‘


‘3 ‘ & ‘Y#‘‘


 ‘‘
‘‘ 
Q‘

Q‘ ><<Y*'‘
><<Y*

0(5<<
0(0<< 0(0<<<‘ 0(5<<<‘


‘ -‘ -:<<<<‘ 1‘ <‘ A<<‘ 1‘


<‘Y*'‘ Y*'‘ Y*'‘
Y*'‘

 -(A<<
0(2:<<‘

 -‘ A<<<<‘ 1‘ 1‘ 1‘ <‘ ::<‘ 1‘
Y*'‘
‘ Y*'‘

Y '
/‘ ** ‘
06:<<<) +. 0(5<< .;‘
22:‘+.‘ 2(20:<‘ 0(5<<<‘
1‘ ‘ <‘ -<<<‘ ‘
*Y‘ Y*'‘ Y*'‘
>(:<<‘ Y*'‘ .*Y
+. Y*'‘ ‘!‘
 /‘*Y.‘ *Y‘

‘ * *Y ‘‘
+‘
4Y‘ #.Y +.
‘-2%<<‘ . ‘ /‘Y‘
Y ,‘ +. -<<<<‘Y.‘
1‘ 1‘ 1‘ ‘‘1‘ 1‘
‘ -:<<<‘
-(-0:<‘ Y. ‘
Y*'‘‘ *‘!‘

1>2* $ @ %(0 %* 10/2.08 1+.2.,.*9

.J-./ -2B 10/2.08 1+.2.,.*9


& 
 
  
 
 
 
 ‘ ‘ M  ‘
‘ 

!‘ 
&3 !‘ ‘

!‘
*.+‘
*Y.‘
 L!‘ 6‘R‘ *.#Y G‘ 6%<<‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘1‘ 1‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘1‘
2><<<‘
.Y' ‘
5(-5J‘

‘'.3‘‘
#G‘*.+‘ >8<<<‘‘ 0(>J‘ 0‘
‘'.3‘‘
>%:<‘1‘ 0‘
‘'.3‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘1‘
 ‘ 2‘ *.#Y G‘ Y.‘‘ :(0<J‘
-<%<<‘‘
.Y' ‘ -:<<<<‘ -(2<‘
‘‘
0(05J‘
0(5J‘
-(AJ‘
-(-0J‘
-(20J‘-(‘
5>J‘
-(A<<‘‘ 4+7+‘
*.+‘
 ‘ 0‘ -5‘ A:<<<‘ -(5<<‘‘ '. ‘ ‘‘‘‘‘1‘
*.#Y ‘
-(0<<‘‘ 0<<‘‘

‘
**+‘
-‘ #‘ -6%<<‘ -:<<<<‘ -(8<<‘‘
3YY!‘Y.‘
'.‘‘
2(A<<‘‘
2‘1‘5<<‘
-(5<<‘‘ ‘‘‘ 9**‘
*.+‘
;Y'‘
0P‘ *.#Y G‘ 8%6:‘ :<<<<‘ 6(2:<‘‘
.. Y‘
.Y' ‘ 2(2<<‘‘ ‘‘‘
 
‘‘‘ ** ‘
2(0<<‘‘ ‘‘‘
-‘ +*/‘ -2%<<‘ :<<<<‘ -(2:<‘‘
‘‘‘
0(5<<‘‘
2(0<<‘‘ ‘
5‘ . ‘+‘ -<%<A‘1‘-<%0-‘ 5:<<<‘
-(0:<‘‘
2(2<<‘‘
Y*.!‘
*.+‘ -:<<<1


‘ -‘O‘ -:%<<‘ -(‘A<<‘‘-‘1‘2<<‘‘‘ 4#+Y!‘


*.#Y ‘ :<<<<‘
#Y‘‘‘
-(‘6A0‘ ‘‘‘
‘‘
#G*.+‘
0(‘2:<‘ 6‘1‘2<<‘‘‘


‘ 0‘ *.#Y G‘ -A%<<‘ -5<<<<‘ ‘‘1‘‘


‘‘ 2‘1‘5<<‘‘
.Y' ‘
-(‘:<<‘
‘ ‘‘‘
0(:<<‘‘
-(5:<‘‘

*.+‘ -(5<5‘‘

‘ -‘ *.#Y G‘ --%8‘ A:<<<‘ -(2:<‘‘ 0‘12<<‘‘ ‘‘1‘
.Y' ‘ 0(0:<‘‘
0(0<<‘‘
-(-<<‘‘
-‘‘ #‘‘ -<%6‘‘ 0:<<<‘‘ 0(6:<‘‘ ‘
**+‘

‘ *.+‘ 5‘1‘2<<‘‘
0(5<<‘‘‘ 3YY!‘Y.‘
0‘ *.#Y ‘ 8%-5‘ --:<<<‘
0(20<‘‘ '.‘
G.Y' ‘
#G‘*.+‘ -5%<<‘ -0<<<<‘ -(8<<‘‘
2‘ *.#Y ‘ ‘ ‘ -(:<<‘‘ A‘1‘0<<‘‘
‘ ‘ ‘ )0<<<Y*'‘
*.+‘ ‘ ‘ -(5:<‘‘ #*#Y!‘
‘‘‘ *.#Y G‘ ‘ ‘ #',‘

 +*/‘ -<%:<‘ 5:<<<‘‘ 0(2<<‘‘


‘‘‘‘‘1‘

‘
:(5<<‘‘ 0‘
5(2<<‘‘ 4+7+‘
*.+‘
-‘ -0%<<‘ 2<<<<‘ '. ‘
*.#Y ‘ 0(0<<‘‘ 0<<‘‘
-(0:<‘‘ 4.‘+*/‘
-(0:<‘‘
*.+‘ -(5:<‘‘
 ‘ -‘ *.#Y ‘ -0%:<‘ 5<<<<‘ ‘‘1‘ ‘‘‘‘‘1‘
G.Y' ‘ -(>:<‘‘
-(A<<‘‘
-750J‘ :(-0J‘‘
-72AJ‘
‘53I‘
:(-0K‘‘
-<%86‘‘ 5><<<‘ 272<J‘
#G‘*.+‘
‘23I‘
5‘ Y.‘ Y.‘‘
*.#Y ‘ 2‘(-0K‘
-5%2<‘ -0:<<<‘

‘03I‘
-7>J‘ :(-0J‘‘ ‘

‘-3‘ **+‘‘
:%-‘"‘
‘ 2(0<<‘‘ 4.‘
 +‘Y.‘
*.+‘ -(A<<‘‘ '.‘
6%:<‘ -(-0J‘
*.#Y ‘G‘ 2:<<<‘E‘
0‘ Y‘ 0(-<J‘
#'#+ G‘ 56<<<‘ 6(2<<‘‘
-0%<<‘‘ 2(>J‘
.Y' ‘
-(2:<‘‘

4#+Y ‘
*.+‘ >:<<<‘ 4.‘
-‘ -0%<<‘
*.#Y ‘ 
‘ 2(0<<‘‘‘ Y./‘E‘
-(0:<‘‘ Y *.Y‘
5(2<<‘‘ .4‘+9‘
2(5<<‘‘ +"‘!‘
'&
& && NN!‘ ‘‘‘‘5(>J‘‘
‘ *Y‘
E#‘ ‘ Y"4‘
-‘ #'#+ G‘ 8%<<‘ -8<<<‘ 0(5:<‘‘ .*Y. ‘
.Y' ‘ 0(A<<‘‘ Y‘3*Y‘
+ ‘
+‘

2‘ ‘N‘ ‘
0(-<:<‘
 
‘ -‘ ‘ *.+‘#‘ 2<%<<‘ 2<<<<<‘ ‘‘‘‘‘ **+‘>‘
‘
3 ‘ "‘

5‘ *.+‘ -<%<<‘ 5<<<<‘‘ <-(<0J‘ 0(-<‘J‘‘ ‘‘
).31-‘ *.#Y G‘ Y.‘‘ Y.‘‘ <-(<AJ‘ 27-<J‘‘‘ **+‘>‘
‘ .Y' ‘ -<%6<‘ :A<<<‘ 5:(<>J‘ "‘
.315,‘
<8(-<J‘
-<(-0J‘
<0(-5J‘
<8(-AJ‘
<8(0<J‘
--(05J‘
-‘‘
2(<0J‘
)G ‘.#‘ *.+‘ 2(2<<‘‘
-<%-<‘‘‘‘‘ 5:<<<‘ -(-0J‘ 1‘
3 ,‘ *.#Y ‘‘ ‘
-(00J‘‘
).31,‘‘

‘
-‘44#.‘ >(>J‘‘
‘‘‘‘‘*'. ‘ -(-0J‘‘ 07>J‘‘
#
$‘
#‘E‘ 8%:<‘‘‘‘‘ ‘‘5:<<<‘ -(-5J‘‘ ‘‘‘-7>J‘‘ 4+7+‘
3 ).31
.‘‘ '. ‘
,‘
‘‘‘‘‘‘‘‘

1>2* $I@ .J-./ -2B 10/2.08 1+.2.,.*9

‘
‘?‘P‘1‘(‘‘‘‘.‘'
&‘‘‘
 ‘‘#‘E‘*%‘
‘(‘ ‘ ‘‘
‘.‘-‘‘.‘0‘‘‘ G

‘

R‘1‘(‘
 
‘

G
 
‘‘ 
 ‘‘
 ‘‘*.+‘
)#,‘‘
‘$‘‘ ‘ ‘;Y‘)‘+##K,‘
‘ I‘)O,‘Y 
 ‘

 ‘
PP‘1‘ $‘& ‘‘‘
‘
‘‘
‘‘E‘
‘
‘ 
‘
 ‘ %‘‘

‘‘

& 

*0*%12

‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ &
& ‘ ‘ ‘ 
‘ 
 G‘ 
‘ 
‘

‘‘‘
%‘; ‘
&‘ $
‘‘$‘‘ ‘&‘‘‘
 ‘ $ ‘ (
‘
‘ B
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ H‘ 
‘ 
‘
‘

‘

‘ ‘
$‘‘‘ 
‘‘‘
‘1$%‘
Y ‘
$
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
$ ‘ ‘
‘ 
H‘ 

‘ 
 ‘ 
‘ ‘
‘&
 ‘‘ ‘
‘‘ %‘

Y ‘ ‘‘&‘
‘
‘
B‘
‘‘  ‘
‘ ‘‘

‘‘ ‘
‘ ‘
‘&‘‘ ‘ ‘&
G3*Y‘ ‘ (%‘Y ‘
‘‘

 ‘‘‘ ‘ &‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ %‘ ; ‘ ‘
‘

‘ $ ‘ ‘ /C


‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘*

$‘ ‘
‘‘
‘

 %‘

.&‘ 

Y ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
H‘ 
‘ 
‘ $ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
$ ‘ ‘ 
‘  ‘
‘ ‘ I‘ ‘ %‘ %‘ ‘ 
‘

‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

%‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ ‘


‘‘2%25‘‘ %‘Y ‘ H‘
‘ ‘‘‘( 
‘


'
‘ 
‘'
‘
C‘‘
‘. ‘‘
‘
‘
‘
%‘Y ‘

‘ 
‘ ‘‘‘
‘
 ‘‘ ‘
‘
‘‘ ‘%‘‘;‘
 ‘
 ‘ )
H‘ Y
 ‘ ‘ @‘ 0<<0,‘ ‘ ‘ 0<<0‘ ‘ ‘ 0F‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘&‘5‘
‘ ‘ ‘
‘8>F‘&‘&‘‘‘
%‘‘
 ‘ 
‘  ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 5‘ 
‘
‘ ‘ 02F‘ ‘ 0‘ 
%‘ Y ‘
&
 ‘ ‘ 
‘ ‘ 1

‘ ‘ %‘ Y ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 0:F‘ ‘ 
‘
‘


‘ 

‘%‘

‘ ‘ 
‘ 
‘ 

‘ ( ‘ ‘ 
‘
‘ &‘ 
‘
‘ ‘ ‘
 $‘‘ ‘

‘ 
‘ %‘‘'
G( 
‘ AA:8<‘ ‘
‘

‘'
‘ -0><<<‘ ‘
‘

C‘
‘. ‘‘
‘ 56<<<<‘ ‘
‘

‘
‘ 0A:<<<<‘ ‘‘
‘
1>2* @ (1/ 0*,:(%B9
Y ‘ 
 ‘ $‘
‘ ‘ 
‘ ‘ 
G $
‘ 
‘
‘
‘
‘
‘‘‘
‘$ ‘
‘


‘ ‘

‘& ‘ ‘ ‘‘

 ‘ 
‘ 
‘  ‘ C‘
‘ ‘ ‘
‘ & ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘
 ‘ %‘

‘ &‘ ‘ ‘ 


‘
‘ $‘ ‘ & ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘‘‘
‘ 
‘
%‘Y ‘
C ‘‘ ‘ C‘
‘
&‘
‘ ‘ 
‘* ‘ ‘ ) *H,‘‘ ‘ & ‘ $
‘)$,‘

%‘
‘

‘+
‘ 20F‘
&G
‘+
‘ :AF‘
4‘+
G (‘
G ‘+
‘ -0F‘

1>2* $@ (1/ 210*9

‘ ‘ ‘ 3*Y‘ ‘


‘ *‘ ‘ '‘ )

‘ '
‘  ‘ ‘ 

‘
##.‘)# ‘
‘
‘$ ‘# 
‘‘


 
‘+,%‘

Y‘ $‘ 
‘ $ ‘
‘ # 
‘ ‘ *‘ Y‘ ‘
‘ *‘ ‘ '‘
‘ ‘
$‘‘Y
‘
‘@‘# 
‘‘*‘
‘#
 ‘+%‘

.‘‘ ‘
‘
‘‘
&‘ C‘&‘ ‘‘ ‘/‘9

‘
‘
 1 ‘
‘ 
1;‘ #‘ C‘ ‘ ‘ &‘
‘ & ‘ ‘ '%‘ Y ‘
C‘ $$‘ ‘ ‘ ‘ 1
‘ 
‘ ‘ & ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
) ‘ &
‘ # 

‘ "

,‘ ‘
‘ $ ‘ ‘ $‘ ‘
‘ 
‘ 
 ‘
‘
 ‘

‘‘
‘
‘
%‘‘

Y ‘
‘ ‘
‘‘&‘0<<6‘ ‘AA:8<‘ ‘‘

‘'
‘-0><<<‘
‘‘ 
‘'
‘56<<<<‘ ‘‘
C‘‘
‘
‘
&‘0%A:‘‘ ‘‘ ‘
‘
‘
‘
%‘

‘'
‘ ‘ ‘
&‘0‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘

‘
‘
 ‘
&‘5<‘ ‘‘ ‘
‘
‘
‘ ‘ ‘
‘&
 ‘‘ ‘ %‘
.‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 

‘ '
‘ 20‘ ‘ ‘ ‘ 
G
‘ 
‘ :A‘
‘‘01
‘

‘
‘ ‘&

‘‘-0‘ ‘‘51
‘

‘‘%‘

Y ‘ 

‘ '
‘ $ ‘ *C‘ )'*,‘ ‘ 
‘ 
‘ C‘ $‘

‘ & ‘ ‘ ‘ ‘ &‘ ‘ & ‘ ‘ 

‘ '
‘  ‘ ‘ 
‘
)',%‘'*‘*
‘‘E‘‘$
‘5GA‘
‘‘
&‘-5068‘ ‘‘

‘'
‘

‘

‘ 
‘ ‘ ‘ %A:<‘ ‘ )
‘ 0<<5‘ ,%‘ Y ‘ ‘
‘ -<8‘ ‘ ‘
/‘ 9


‘)/9,‘ 1 ‘
‘
1;‘#‘*‘#$ ‘
‘ ‘
C%‘ Y ‘ /‘ 9


‘ )/91:>5A‘ ,‘ ‘ ‘ ‘ 
C‘ ‘ ‘ ‘
&
‘ # 

‘ "

%‘ Y ‘ 1 ‘
‘ 
1;‘ #‘ ) 1;162<<‘ ,‘
‘ 

‘‘ ‘ ‘‘"


‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘
‘‘" ‘

‘ 
‘‘ ‘
‘‘*&

‘‘ ‘;%‘ ‘$&‘2<‘0<<A‘A66A‘ ‘‘‘ 
‘‘'*‘
‘&‘ ‘ ‘& ‘‘ ‘):56:‘ ,‘‘‘ ‘/9%‘
#
‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘'*‘‘
‘‘
‘
‘$

‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ &‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘

‘ ‘ ‘ 
%‘ 
 ‘ 82‘ ‘ ‘ ‘ /9‘
$‘ &‘ ‘ & ‘
$&‘0<<A‘
‘ ‘ ‘
‘;‘‘
‘( ‘‘&‘ ‘& ‘&‘0<<8%‘
; ‘ ‘ ‘‘
&‘82‘ ‘‘ ‘ /9‘
‘&

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘


 ‘$&%‘‘ ‘
‘ ‘‘
‘‘‘‘
‘‘‘

‘
‘


 ‘
‘'‘


 ‘ ‘‘ 
‘
‘‘

‘ %‘

4‘ 
‘ ‘ '*‘ *
‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘ 
‘ ‘ '‘ ‘ ‘ ‘
%‘Y ‘ ‘
‘‘‘ ‘%‘0‘ ‘ ‘‘ & ‘ ‘
‘%‘ ‘
‘‘ ‘‘ ‘


‘‘'‘‘‘ ‘'*%‘Y ‘‘‘$
‘‘& ‘

‘‘‘ ‘
‘ 
 %‘ ‘ ‘ /$‘ ‘ 
‘

‘ 
‘ $
‘ 
‘ ‘
;‘
 ‘) O‘-8A:‘,‘
‘$ ‘
 ‘) O‘-A<:‘,‘
‘3

‘
 ‘
‘--<‘

‘# 
‘)3
%‘!‘20<A<‘,‘‘
‘$
‘ C‘‘
'*%‘Y ‘
‘‘ ‘

‘‘
‘
‘‘‘'‘& ‘ ‘/$‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘
 ‘
‘ 
%‘ '‘
‘ 
‘
‘ ‘ 
‘ ‘ O‘ -A:‘
‘‘‘‘‘‘‘ C%‘Y ‘‘ $‘‘'‘‘‘& ‘
‘ ‘
 ‘
‘B‘‘‘ C‘( ‘
‘ ‘
‘&‘$%‘
..&‘ 


‘

‘‘
‘$
‘ %‘
‘

‘ H‘‘
‘
‘ ‘‘
‘
‘ 

‘
‘ &‘ &‘ ‘ ‘ $ ‘ ‘ ‘ H‘ 

‘
‘ 

‘ ‘ $‘ -:<‘ 
%‘ .‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘
 ‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘  ‘ 1 ‘ ‘ $%‘ Y ‘
 
‘‘
‘‘ ‘
‘
 ‘
 ‘‘&$%‘/‘
‘$ ‘‘‘$‘‘
‘$‘‘
‘‘ ‘ ‘ 
%‘

; ‘ ‘ ‘‘& ‘


‘
‘ ‘
 ‘8:‘ ‘‘ ‘ ‘
‘55‘
‘‘
%‘ $‘‘

‘‘

‘ ‘
‘
‘
‘
‘

‘‘
‘
‘‘

‘ ‘ ‘
‘‘‘
‘ $‘‘ ‘ 
‘
‘ ‘

‘‘ ‘
‘ ‘ 
%‘‘B
‘ ‘ 

‘ ‘
‘
‘ ‘ $
‘ 
‘ ‘ 1&‘ ‘

‘
‘ ‘
‘ $$‘
‘ ‘ 

‘
‘ 1&
‘ 
‘ %‘ Y ‘ ‘

 ‘‘ 
‘ ‘ ‘
‘‘‘ &‘
 ‘& ‘‘
‘
 ‘ ‘ ‘
‘‘‘&‘-->‘$‘

&
 ‘ ‘
%‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ &‘ ‘ ‘ 5<<<‘
‘‘><‘
‘ ‘ ‘‘0<<:1<A‘
‘ ‘‘06‘ ‘‘0<<A1<6%‘Y ‘

‘&‘‘
‘‘
‘ ‘
‘&‘‘‘:8‘‘-6%‘

Y ‘ 1 ‘ ‘‘ ‘‘ 


‘‘‘# 
‘ ‘"

‘
‘
&
‘‘‘

‘ 
 ‘
‘ ‘/‘9‘‘

‘

‘‘ ‘
%‘/$‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘

‘( ‘‘
 ‘8:‘‘
‘
‘
‘ ‘ 

‘
&‘--<<‘‘‘$‘
‘ ‘
‘
& ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $ ‘ 4$‘ !
‘ *
%‘ Y ‘ 
‘ 
‘ $‘ ‘ 

 ‘


%‘‘

# ‘ &
‘ ‘ (‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 

#‘ ‘ ( ‘ ‘ ‘‘‘‘
 ‘‘
 ‘

 ‘ 
‘‘
‘ 
‘
‘


 ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ %‘ .
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
$‘ &‘ ‘ ‘


$‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘
‘ 
‘ '
B
‘
‘ *

$‘ ‘
/C

%‘
 ‘ 
$

‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘  ‘ 
 ‘
‘ 
‘ $‘
‘ ‘ 
$‘ ‘ %‘ ‘ ‘ ‘

‘‘$‘‘
 ‘
‘
 ‘‘&
‘
‘ $‘ ‘‘ %‘

Y ‘ $‘ ‘ 
‘ $‘ ‘ &‘ &
‘ ‘ ‘ 
‘ /$‘ ‘ ‘
 ‘‘#‘‘$‘
‘& ‘
%‘

‘0<<51<:‘
‘
 ‘‘
‘
‘2<F‘‘
H‘

‘
‘
‘

$‘& ‘
%‘

...&‘ 

 
 

‘

‘ ‘ ‘ $‘ 
‘ 

‘ ‘ &

‘ ‘ (‘ ‘
&‘
-5:<<‘ ‘ ‘ ‘ %‘' $‘ 
‘‘ ‘ 
‘‘‘
 ‘
‘‘&‘
 ‘( ‘ ‘
%‘ $
‘‘‘ ‘ ‘
$‘ ‘$ ‘ ‘ ‘‘

 ‘ & ‘ $‘ ‘ 
‘
‘
‘
‘ ‘ 
‘ ;
‘ Y
 ‘ );Y,‘

‘&

‘
‘‘
‘
 ‘ ‘‘ ‘%‘
‘
‘
‘

‘

‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘‘‘$‘‘
;Y‘ $‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘
‘ 
‘ ‘ 
‘
‘
$ ‘ ‘

‘
‘
$


‘‘
‘
‘ ‘
$
‘‘
‘

‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘ ;Y‘ $‘ ‘ 

‘ ‘ 
‘
‘
‘
‘ ‘ 
‘

‘ ‘
‘

‘%‘Y‘
 $‘&

‘ ‘ ‘‘;Y‘
‘
C‘ ‘‘
&‘$‘‘ ‘
‘‘ 
‘
‘
‘ ‘
‘‘‘ ‘

‘‘;Y‘
‘ 
 ‘& ‘ $
‘%‘
‘
‘
; ‘
‘$ ‘‘ $‘‘
‘
),‘ 
$
&‘
‘ ‘

‘ ‘
‘ ‘‘
&‘
$
‘‘
‘
‘

‘$‘‘

&‘B‘
),‘ 
$


‘‘
‘
‘ ‘
$
‘‘ ‘ ‘
‘‘
),‘ Y
‘‘ $‘
 ‘‘& ‘‘$‘
‘
‘
‘‘
‘G‘

‘
‘ $ ‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘

‘ ;‘


‘
‘ ‘ *
‘ ‘ 
‘ (‘ ‘ 

‘ ;

‘ $B%‘ )&
1'

‘ ‘ )-A0<‘ ,‘ ‘ ‘ /

1

 1' ‘ $‘ ‘
);1-,‘ )&,‘

1 &‘ ‘ )>8-‘ ,‘ ‘ 


‘ $‘ );10,‘
‘ ),‘
"

1"
‘ ‘ ‘ ‘ ;‘ #
‘ #

‘ #‘ #


‘
 

‘ #

‘ )0<:‘ ,‘ );12,‘ ‘ 
‘ & ‘ 
 ‘ 0<-<‘ &C‘ ‘

$

& ‘‘%‘Y ‘‘*
‘$
‘

‘ ‘2‘G0G-%:‘‘ ‘
‘
C‘ (‘ ‘ (‘
‘ 
‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
$%‘
‘ C‘‘ ‘‘*

‘‘ 
%‘
‘
*C‘ ‘)*,‘‘ ‘ ‘ ‘;‘
‘‘‘&‘ ‘%‘
‘
‘ ‘ 
‘ 
‘ *‘ ‘ ;15‘
‘ 
‘ C‘ ‘ *‘ 

‘ &‘

‘
‘‘‘‘ ‘ ‘‘
%‘4‘;1:‘
‘
‘‘
‘ ‘
‘
&‘ ‘*‘
‘
‘ C‘ ‘&‘ 
‘‘
%‘
‘
/;10,18*9 (5 

^‘ + ‘

‘‘
#‘‘$ ‘‘
‘

‘
‘&‘
‘‘&‘
‘‘:1-<‘ ‘‘
 ‘‘‘$ ‘
‘$
‘51
‘ 
‘‘


^‘ + ‘

‘‘
#‘‘

‘‘
‘

‘‘ 
‘
‘0<‘ ‘‘
‘‘
%‘
^‘ + ‘‘‘

‘;
‘Y
 ‘‘
‘  ‘1‘‘‘
 %‘Y ‘
‘‘&‘‘
& ‘ ‘
‘
‘‘‘‘‘
‘$‘05‘‘ ‘‘ ‘& ‘
‘>:‘& ‘
‘

‘-<:‘& ‘;Y%‘

0210/ 1,*%:1=9 -,6(%.,= (5 0/.1 !


‘
Y ‘ ;‘
‘ ‘ ‘ ‘ 06 ‘ .&‘ -8>A‘ $‘ 
‘ ;

‘  ‘ ‘ 
‘ ‘
-8>:‘ ‘ 
‘
‘ $ ‘ ‘ 
‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘
‘

$
%‘ ;‘ ‘ 
 ‘ &‘ ‘ $ ‘ 

‘
‘ 
‘ ‘


‘;

%‘‘
‘

‘ ‘/$‘‘
‘
‘ ‘


‘

‘;

%‘Y ‘
‘),‘


&
1'

‘ ‘)-A0<‘ ,‘‘ ‘/

1

 1' ‘$‘ ‘);1-,‘),‘


1 &‘ ‘ )>8-‘ ,‘ ‘ 


‘ $‘ );10,‘
‘ ),‘ "

1"

 ‘‘ ‘;‘#
‘#

‘#‘#


‘ 

‘#

‘)0<:‘ ,‘);12,%‘
;‘
‘$ ‘
‘

‘‘;Y‘
‘
‘
‘‘ ‘


%‘
‘
‘$&‘0<<>‘ ‘‘


$‘&‘‘
‘

‘;

‘);,‘$‘
 ‘ 
B‘ 
‘ 
‘ 0:%--%0<<>%‘ Y ‘
?‘ ),‘ ‘ "


1‘ * ‘ ‘ ‘
#

‘
‘ ‘ "
$ ‘ Y
 ‘ ‘ @‘ 
C
 ‘ ‘ ‘ $‘ /
$
‘
‘
;
B
&
‘ @‘ C‘ ‘ ‘ $‘ " 
‘ );151‘ -<8:‘ ,‘
‘ ),‘ ‘ Y
 1‘


‘ ‘‘$‘

‘/
1‘#
&

‘ ‘‘
‘#
‘#

‘#
&
‘ ‘‘

‘$‘
‘


‘@‘*

 ‘ ‘‘


‘
‘$‘);1
:1A02‘ %,‘‘
‘

Y ‘ 

‘ 
‘ ‘ ;‘
‘  ‘ 
‘ $‘ ‘ ‘ 
%‘ ; ‘
 ‘( ‘$‘‘;‘

&‘‘2:%<<‘‘‘ ‘‘> ‘*
‘‘‘‘‘-:-‘
‘ ‘ 8 ‘ *

‘ ‘ ‘ ‘ 2>:‘ ‘ ‘ ‘ -< ‘ *
%‘ ‘ 0<<61<>‘ ;‘
( ‘
‘%68%A2‘%‘

‘‘0<<>1<8‘ ‘‘‘ C‘‘;‘‘%‘-><‘‘


‘2-%<2%0<<8‘‘

‘‘‘ 
‘ 
‘ ‘;‘
‘ 
‘
‘‘*
‘‘0<<A1<6‘‘
‘
 ‘ ‘ 

‘ ;

‘ ‘ 
%‘ 
 ‘ C‘ ‘ ‘ ‘ *

$‘ ‘
&‘ ‘
‘ ‘‘
‘‘ 
%‘‘


‘
 $‘‘;‘‘ ‘
‘ ‘ 
‘‘ ‘ ?‘

L‘ Y ‘ $
‘ 
‘ $‘  ‘ ;Y‘ ‘ ‘ ‘ -%A2‘ &‘ ‘ ‘ )20%5>‘ ‘
,‘‘0<<21<5‘‘2%2>‘& ‘)::%>0‘‘,‘‘0<<>1<8%‘
L‘4‘ ‘‘‘
‘
‘$‘
‘
& ‘& ‘'

‘
‘


%‘

L‘$‘‘ ‘
 ‘ ‘
‘ ‘‘'

G‘"

‘‘

 ‘

L‘
‘$‘‘' ‘
& ‘& ‘

 ‘)
,‘
‘1‘‘);‘

,‘ ‘

 ‘
‘
%‘

L‘ #‘ ‘ ‘ ;Y‘ 


‘ 

&‘ ‘
‘ 
‘
‘ *

‘
‘ *
‘
)/

,‘ %‘#
‘
‘
‘‘ ‘
‘
$‘
‘&‘ %‘

L‘ *C‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $‘ C‘


‘ *

‘
‘ *
‘ )/

,‘ 
‘
$‘
&‘
$‘
‘‘ ‘

‘‘#*;%‘

L‘ Y‘ 

‘ 


‘
‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘
‘ ‘ ‘

‘ ‘‘;1-‘E‘0%‘

L‘ $‘ 
‘ 
‘
‘ 
‘
$‘ &‘ ‘
‘ ‘ ‘


‘;

‘@2‘‘"

‘

L‘05‘ ‘
$


‘& ‘Y&‘
‘4


‘‘;1-‘& ‘ &‘‘ 
‘)55<‘
,‘‘;10‘
‘‘;12‘ $‘
‘

%‘

L‘ #‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ;1-‘


‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘;10‘

L‘#‘‘$‘$ ‘$‘‘;1-‘
‘ ‘$ ‘$‘‘;10‘ %‘

L‘#‘‘‘*.+‘$‘
‘‘#
‘$‘
‘&‘ ‘
‘$‘
‘
‘ 
%‘

L‘ 
‘ *C‘ ‘ )*,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ;‘
‘ &‘ 
‘
‘  ‘ ‘ &‘
 ‘%‘

L‘Y ‘
 ‘‘‘‘ ‘‘C‘$‘
‘
$‘&‘‘& ‘
;‘ ‘
‘ 
‘
‘ 

‘‘&
‘‘;1-G;10‘G‘‘

 ‘
*‘%‘

‘
*0,%12 0210/ 1,*% %1097(%, (%7(%1,.(0 !
‘
#;Y#‘
‘ 
‘‘00‘4&
 ‘-8A6‘& ‘
‘$‘
‘ ‘
‘‘ ‘ ‘
$‘ 
‘
$
‘#%‘+%‘)‘ ‘#
 ,‘
‘
&‘‘ ‘ 
‘
 ‘‘
‘

‘ /$%‘ ‘ 


‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘
$‘ & ‘ ‘ #

‘ ' ‘ #‘ ‘
<2%<:%-8A6%‘
‘
Y ‘# 
‘‘‘ ‘

$‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘%‘Y ‘‘
‘
‘ 
‘ ‘ ‘ #;Y#‘
‘ 
‘
‘ "

‘
‘ $
‘ &
 ‘ ‘
‘
 
‘
‘ /

‘ "

C‘ 

 ‘ *

‘
‘ 
 ‘ ‘ 
%‘ Y ‘ ‘ ‘

 ‘‘‘
‘
‘‘<-%-0%0<<>‘
‘505‘ %‘Y ‘ 
‘ ‘ 
‘ & ‘
‘
‘‘#

‘@‘‘@‘

‘%‘‘
Y ‘ 

$ ‘ ‘ ‘ # 
‘ ‘ 
 
‘ ‘ 
‘ & ‘ &
‘  ‘ 
‘
;

‘ ‘ ‘ ‘
‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ *‘ ‘ 
‘ ;
‘
Y
 ‘& ‘
‘
‘

 %‘‘
‘
‘

.8-%* $@ 0210/ :1,*%:1=9 .0 0/.1

Y.+‘;Y;!1-‘‘

/

1

 1' ‘ $‘ ‘ ‘ 

&
‘ ‘ '

‘ )-A0<‘ ,‘ 1‘ 
‘‘;

‘‘-8>A%‘
‘

.8-%* @
1,.(012 1,*%:1= $

1.%:1= *;*2(74*0,@‘ Y‘ ‘ +‘ ‘ 0‘ ‘ & ‘ '

‘
‘ 


‘
‘ -%:‘ ‘
& ‘ 


‘
‘ 

&
‘ #‘ ‘ %%‘ &

‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
& ‘Y&‘
‘

&
‘)-505‘"%,%‘Y ‘ ‘& ‘'

‘
‘Y&‘)-8A‘ ,‘‘


‘ ‘+‘‘‘
‘0‘‘‘

‘

 ‘ %‘‘0<<61<>‘-<0<‘‘‘
&

‘ ‘ ‘
‘ 

‘ ‘ Y&14


‘ )2A5‘ ,‘
‘ -:<<<‘ ‘ ‘ 4


1


&
‘ )-<A<‘ ,‘ %‘ ‘
‘ 80<<<‘ &‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘
Y&14


‘ ‘ & ‘  ‘ ‘ #‘ ‘ ‘ )# ,‘ ‘ ‘ ‘ & ‘
;%‘ +‘ ‘ 0%:‘ ‘
‘ 

‘ & ‘ '

‘
‘ 4


‘ ):A<‘ ,‘ ‘ ‘ 
%‘
; ‘ +‘ ‘ -%>‘ ‘ 0‘ ‘ ‘ 22<‘ 

‘ 

‘ & ‘ 4


‘
‘ *

‘ )5A<‘ ,‘
( ‘
‘‘ 
‘ C‘ 
‘ ‘ 4


‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ($‘ 
‘ ‘ ‘ 4


‘ &

‘ %‘ -%:‘ ‘ +‘
 ‘*

‘
‘


‘)2A2‘ ,‘
‘-%0‘ ‘& ‘


1

&

‘ 

‘
‘
&‘ 026‘ 
%‘ ‘ 0<<61<>‘
‘ 
‘ C‘ ‘ ‘
‘  ‘ ‘ ‘
# ‘‘S
‘‘ ‘‘#‘ ‘‘)# ,‘‘; ‘
‘);,‘
‘‘

‘ 
‘ ),T‘
‘ 
‘ & ‘ ‘ /$‘

‘ ‘ ‘ ‘ 26%>0‘ ‘
‘
 ‘

‘

‘ ‘ 

‘  &%‘ Y ‘ ‘ ‘
‘ ‘ %‘
#‘‘$‘ $ ‘ $‘

‘ ‘‘ ‘ 

‘ ‘ $‘ ‘
 ‘‘ ‘

%‘‘

*%4.0129@‘‘

4(‘
‘
‘'

‘"

‘*
‘4


‘
‘*


4
‘ 
‘
‘ '

‘ "

‘ 
‘ '
&‘ "

‘ Y&‘
 ‘‘
 
 ‘ 3
 ‘ 4


‘ 
C

‘
&
C‘ 

‘ 

 ‘ 

‘ 
C‘


G(‘‘/
B G"
 ‘


‘# 

‘

&
%‘‘

#‘‘ 1$‘C ‘‘(‘


‘)

&‘‘
‘
,‘
‘*

‘ ‘

‘ ‘‘
‘ 

‘
 ‘
‘$‘& ‘;%‘4‘‘‘ 1$‘
C ‘‘ ‘
‘#*;‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘ %‘
‘‘
‘
‘#*;‘
‘ ‘‘‘%‘-2%62‘‘‘‘08%-5‘#‘‘‘ ‘$‘
#‘ 
‘ )#,‘
‘ 
‘
‘ &‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ) ,‘ ‘

%‘ 
 ‘/$‘‘

‘‘‘
‘-‘
‘‘
‘‘&‘

‘$‘‘;‘‘ ‘ ‘$‘C %‘4‘ 
‘

‘/‘C ‘
‘
‘


‘ 

&
‘ ;‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ #*;‘ ‘ ‘ &
‘
‘
G‘ ‘
‘ ‘ & ‘ %‘ 4‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘G%‘#.‘ ‘‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘&
%‘4‘
‘

‘ 

‘ '

‘
‘

$‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘
‘ 

‘ 
‘ &‘ 
‘ ‘ ‘ ***‘ ‘ & ‘ ‘
*C‘ $ ‘ .

G*C‘ $ ‘ #‘ )*.G*#,‘ 
‘
;‘
‘ ‘ G%‘ +E4 ‘ 1‘ #%‘ 4
‘ 
‘ (‘
‘ '

‘ "

‘ 
C

‘

&
C‘ 

‘ 

 ‘ 

‘ *

‘ 

‘ "
 ‘ 


‘ # 

‘


&
%‘ Y ‘ 
‘ ‘ 

‘
‘ ‘ ‘ 
 
‘ ‘ 
%‘ 4‘
‘
‘  ‘ ‘ (‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘
‘ '‘
&‘"


 ‘"

‘
‘4


‘‘
‘
‘‘ ‘

‘&‘ 
‘‘‘

‘ %‘‘
‘

.8-%* @ ,*%4.012 1, 1,01


 $

1;.81,.(012 ./9@‘ #
‘ 
 ‘ ‘ 
‘ 
$
‘ ‘ ‘
‘ 

‘ & ‘
Y&‘
‘ 

&
‘ ‘ ‘ 
%‘ ‘  ‘ 
 ‘ $ ‘ ‘ 
‘ ‘
$‘‘‘
‘ 
‘ $‘‘ ‘
‘$%‘ ‘
$
‘
‘ ‘
‘


‘& ‘Y&‘
‘4


‘)2A5‘ ,%‘4‘ $‘
‘‘
‘05‘ ‘
$
‘

‘ ‘ ‘ ‘
‘ #‘ ‘ ‘ 

 ‘ ‘ ‘ /
‘ + ‘
'‘E‘+  ‘)/++,‘
‘‘
‘&
‘‘ ‘‘‘& G ‘
&
‘‘ ‘
‘/* ‘
%‘4‘ ‘‘‘/* ‘‘‘ ‘
& ‘
‘ ‘ ‘ ‘ $%‘ ‘ ‘
‘ $‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /* ‘ 
‘


 ‘

 ‘*

‘
‘


‘ ‘
%‘

‘
Y.+‘;Y;!‘10‘‘

Y ‘ 


‘ $‘ ‘

‘ ‘ &‘ )>8-‘ ,‘ 1‘ 
‘
‘ 

‘ ;

‘ ‘
-8>>%‘

.8-%* D@
1,.(012 1,*%:1= 

1.%:1= *;*2(74*0,@‘Y‘

‘+‘‘0‘‘& ‘ &‘
‘&
 ‘)6A>‘ ,‘
‘
-%:‘ ‘ & ‘ &
 ‘
‘

‘ )-02‘ ",‘ #‘ ‘ %%‘ &

‘
‘ ‘ ‘

‘ %‘ ‘ 0<<61<>‘ 0-8<<‘ ‘ ‘ &

‘ ‘ ‘
‘ 

‘ ‘ ‘ ‘


%‘ ‘
‘ 6-<<<‘ 2‘ ‘ ‘

‘ ‘ & ‘  ‘ ‘ # ‘
‘ ‘
' 
‘ 
‘‘)' ,‘ ‘
‘ ‘& ‘;%‘+
‘$

&‘ ‘)+,‘‘
0%<‘‘
‘

‘& ‘ &‘
‘&
 ‘
‘-%:‘‘& ‘&
 ‘
‘

‘
‘ ‘ 
%‘‘0<<61<>‘
‘ 
‘ C‘ ‘‘
‘  ‘‘ ‘# ‘
‘
‘
‘& ‘ ‘/$‘

‘‘‘‘6:%A5‘‘
‘ ‘

‘

‘‘


‘ &%‘Y ‘‘ ‘
‘‘ %‘#‘‘ ‘$ ‘$‘


‘ ‘‘ ‘ 

‘ ‘$‘ ‘ ‘‘


*%4.0129@

+ ‘ $‘ (‘ ‘ *
%‘ 4
‘ 
‘
‘ &‘ 3 
‘ YC ‘ 
‘
3
‘

‘E‘&
 %‘

#‘ ‘ ‘ $‘ C ‘ ‘ (‘ 


‘ )

&‘ ‘
‘ 
,‘
‘ *
‘
‘
‘ & ‘ ‘‘‘0<<61<>‘ ‘
‘ 
 ‘ %‘4‘‘‘ 1$‘
C ‘‘ ‘
‘#*;‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘ %‘
‘‘
‘ 
‘ #*;‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -6%6<‘ #‘‘ ‘ 05%:>‘ #‘ ‘‘ ‘ #‘

‘ 
‘
‘ &‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
%‘ 4
‘ 
‘ (‘
‘ &‘
3 
‘ *
‘ YB ‘ 
‘ 3
‘ 

‘
‘ &
 %‘ Y ‘ 
‘ ‘


‘
‘ ‘ ‘ 
 
‘ ‘ 
%‘ 4‘ ‘
‘  ‘ ‘ 2‘ 

‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘
‘ YB ‘ 

‘
‘ &
 ‘ ‘


‘ ‘ ‘
‘ ‘ &‘ 
‘ ‘ ‘ 

‘ %‘ ‘ ‘ *.G*#‘

‘ C‘ ‘ $ ‘ 

‘ 

‘ 3 
‘ ‘ ***‘ ‘


‘ ‘
‘ ‘
‘‘+E4 1#‘ ‘ ‘‘
‘‘$
‘

‘‘
‘
 ‘ C%‘‘
‘

.8-%* E@‘ ,*%4.012 1, 10/-


 

1;.81,.(012 ./9@‘ #
‘ 
 ‘ ‘ 
‘ 
$
‘ ‘ ‘
‘ 

‘ ‘ ‘


%‘ ‘ 
$
‘
‘ ‘
‘ 

‘ & ‘ &‘
‘ *
‘ )0::‘ ,%‘
‘ ‘
 ‘$ ‘ ‘
‘‘$‘‘‘
‘ 
‘ $‘
‘ 
‘ $%‘ 4‘ $‘ 
‘ ‘
‘ 05‘ ‘ 
$
‘
‘ ‘ ‘ ‘


‘
#‘‘ ‘

 ‘‘/++‘
‘‘
‘&
‘‘ ‘‘‘
& G ‘&
‘‘ ‘
‘/* ‘
%‘4‘ ‘‘‘/* ‘‘
‘ ‘ & ‘
‘ ‘ ‘ $%‘ ‘ ‘
‘$‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /* ‘

‘
‘3 
‘YC ‘
‘&
 ‘ ‘
%‘

Y.+‘;Y;!‘12‘‘

Y ‘ ;‘#
‘#

‘ ‘ "
‘‘"


‘ ‘ #‘
‘ 
‘)0<:‘ ,‘1‘
‘
‘

‘;

‘‘-882%‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
.8-%* #@
1,.(012 1,*%:1= ‘
1.%:1= *;*2(74*0,@‘ 4

‘ $ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘
‘ 05‘
‘
$


‘
‘
‘ ‘‘ 
‘‘ 
‘&
%‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘0<<61<>‘
%‘$‘&
 ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ 

‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘ ‘ ‘ $%‘ #


‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 

‘ & ‘ " ‘
‘ "

‘ 
‘ ‘ ‘

‘‘-88618>%‘‘" ‘1‘"

‘ ‘

‘‘
‘
‘‘0‘
‘
‘ &‘ 0<<0%‘ ; ‘ ‘ " 1
B
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘ " 1
"

‘‘&
‘5%>2‘"‘‘
‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘2<‘ %‘‘
‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ $
‘ &‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘


‘ ‘‘
‘‘
‘‘

‘ &‘%‘.‘‘‘ ‘‘0<:‘
‘‘ ‘

‘ ‘
‘ 
‘ ‘
‘&‘
‘
‘>6%-A‘ ‘‘‘ ‘:8%6:‘

‘‘
‘&‘‘
‘06%5-‘ ‘
‘‘&‘%‘Y ‘
‘
 ‘ ‘
‘‘
&‘‘‘ ‘ ‘‘ 
‘ ‘
‘ ‘‘
‘5<%22‘
‘2‘‘‘ ‘
02%8>‘
‘2‘
‘&‘‘
‘-A%2:‘
‘2‘
‘‘&‘%‘

4‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
 ‘ 
‘ $
‘ ‘ &‘ ‘ ‘ ‘ &
 ‘ ‘ ,‘ ‘ ‘

‘‘ ‘ 
‘‘$‘‘ ‘‘&

‘ ‘
‘&
‘‘ ‘‘
‘‘
$
‘‘$‘‘
‘
‘ 
‘

‘‘‘‘>8%65‘#‘
‘
‘‘
$

& ‘;‘
‘‘
‘&‘‘ ‘‘/$‘
‘ ‘


%‘

*%4.0129@

4(‘ 
‘
‘ $
‘ 
‘ "

"
‘ "

‘ 

‘ ‘ # Y 
B
‘"

‘
B

Y
‘
‘ $‘ 
‘ 
 ‘ "

‘ $
‘ 

‘ 
‘ Y


)# 

,‘Y 
B
‘
‘"

 

$‘

 ‘&‘ $‘
‘‘*.G*#‘

‘ ‘ *.‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ C‘ ‘ 
‘
‘


‘‘ ‘
‘

‘***‘ C%‘Y ‘*.‘
‘
‘
‘‘$‘
‘‘
$
‘ 

‘
‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ C%‘ #‘ ‘ > ‘


‘"

‘‘‘#*;‘‘ ‘&
‘
‘ ‘
‘
‘‘ %‘4‘
$‘ 
‘ ‘ 


‘
‘ ‘
‘>‘ &‘ 
‘
‘>‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘>‘ 
‘ ‘‘ ‘
‘
‘‘ %‘

1;.81,.(012 ./9@‘ *C‘ ‘ $‘


‘ 

‘ 05‘ ‘ 
$


‘ & ‘
‘ ‘
& ‘
‘ ‘
‘ &‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘ ‘

 ‘‘05‘ ‘
$
%‘

+Y‘ 4Y ‘ .4‘ Y.+‘ ;Y;!‘ .%‘ 5‘ 1‘ /.‘ E‘ " '‘


 ‘E‘#+ ‘Y;‘""‘‘*#'!‘);15,‘


‘
‘

‘;

‘5‘);‘5,‘‘0:%--%0<<>‘


‘*C‘ ‘)*,‘ 
‘& ‘G%‘;*#. ‘‘

Y
‘+ ‘1‘-<06‘ %‘‘

^‘ $‘ ‘)20>‘ ,‘‘


^‘ 
‘

‘)2<0‘ ,‘‘

‘
‘

‘)286‘ ,‘‘


‘#‘)
‘0<<8‘ ,‘1‘‘-:-:‘#‘

l‘ *
‘1‘-‘1‘%‘A<8‘‘
ƒ‘ $ ‘‘ ‘ ‘‘/
$
‘E‘" 
‘$‘
‘"


‘E‘‘


‘ ‘
‘
(‘
‘ 
‘

‘
‘‘‘%28<‘#‘E‘
‘

‘‘
‘ ‘

‘
‘‘‘%0-8‘‘‘‘
l‘ *
‘1‘0‘1‘‘%8<A‘‘
ƒ‘ $ ‘‘ ‘E‘ ‘ 
‘#

‘#
‘

‘E‘"
$ ‘Y
 ‘


‘
‘‘‘%8<A‘‘

*‘‘# ‘1‘6‘ 
‘

+
‘‘‘
^‘ ‘Y
‘
‘1‘2<<‘'
‘
^‘ ‘ 
‘*
 ‘1-2><‘'
‘‘
^‘ ‘* ‘1‘06‘'
‘‘


‘‘‘
‘
‘1‘%‘28-‘#‘‘

*,1.29 (5 /%*/8.08@

‘

‘1‘0<‘‘‘

‘
‘‘‘%‘222‘#‘

(,*0,.12 1%8(‘1‘--‘‘‘ ‘


‘

^‘ #
‘‘/
$
‘$‘‘
^‘ ‘‘" 
‘$‘‘
^‘ ‘‘& ‘" 
‘
‘/
$
‘‘

‘

^‘ *
‘1‘‘25%A2F‘
^‘ ‘

‘-A%-0F‘
.8-%* F@
1,.(012 1,*%:1= D‘
+Y‘ 4Y ‘ .4‘ Y.+‘ ;Y;!‘ .%‘ :‘ 1‘ '‘ ‘ E‘
'‘+Y‘ ! Y‘+./‘;Y'‘ Y‘#. Y‘#+‘);1:,‘


‘
‘

‘;

‘:‘);‘:,‘‘0:%--%0<<>‘


‘*C‘ ‘)*,‘ 
‘& ‘G%‘;*#. ‘‘

+ ‘1‘:>>‘ %‘‘

^‘ $‘ ‘)26-‘ ,‘‘


^‘ #

‘ ‘)0-6‘ ,‘


‘#‘)
‘0<<8‘ ,‘

),‘#‘‘$ ‘‘$‘ ‘%‘002<‘‘)1‘->52‘,‘

),‘#‘‘$ ‘‘

‘ ‘%‘-868‘‘)1‘-062‘,‘‘

),‘Y
‘#‘%‘50<8‘‘

*‘‘# ‘1‘6‘ 
‘

+
‘?‘‘

^‘ ‘;‘
‘1‘>5A‘'
‘
^‘ ‘.
‘1‘--60‘'
‘‘‘


‘‘‘
‘
‘1‘%‘-6A‘#‘‘


‘‘‘

^‘ $‘ ‘1‘-<%<6‘‘‘
^‘ #

‘ ‘1‘55%66‘‘‘‘‘

Y‘

‘+‘‘0‘‘‘ ‘

‘$‘
‘ ‘ ‘ 
‘:‘&

‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ $‘
‘ ‘ ‘ &‘ ‘
‘ $ ‘ 0A‘ ‘ & ‘ Y
 ‘
‘
3

%‘
 ‘&

‘ ‘
$‘
‘
$

‘ ‘‘
 ‘

‘‘ ‘:<<‘‘$‘

‘%‘

#
‘ 

#
‘ ‘ Y
 ‘ ‘ 

‘
‘ *

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘


%‘ 
 ‘
‘ ‘ $ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ *‘ 

&‘--‘‘‘‘
‘
‘&‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘
‘‘ ‘‘02‘‘‘
‘(‘-:‘ 
‘‘%‘

‘

^‘ $‘ ‘2-%66F‘
^‘ #

‘ ‘-0%6:F‘
^‘ $‘
‘

‘ ‘02%6:F‘

.8-%* @
1,.(012 1,*%:1= E

‘
&  

,(%18* 51+.2.,.*9 .0 41)(% 7(%,9 .0 0/.1

)‘ 9%‘Y ,‘

 

&
  ‘ ‘ ‘

&‘
 
‘

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
‘
$&‘ (;*%*/ %*1‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘‘

‘‘‘‘ )
,‘Y
‘ ‘ -25600‘ 1‘ -25600‘

‘‘‘‘ )&,‘;
 ‘ -<685‘ 1‘ -<685‘

‘‘ ),‘#
‘4 ‘ 
‘ 8<<<‘ 1‘ 8<<<‘

0%‘ 7*0 %*1‘ -655A:‘ ‘‘1‘‘‘ -655A:‘

.J-./ 1%8( 10B 5(%49


2%‘ 1‘ A:5<6>‘"+‘ A:5<6>‘"+‘
*,+!‘

 I $ O
‘‘‘‘‘ @‘ I $‘ #EDF ‘
#EDF ‘

‘
‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘

-%‘ (;*%*/ %*1‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘


‘
‘‘‘‘‘ )
,‘Y
‘ ‘ 0:<5<P‘ 1‘ 0:<5<‘

‘‘‘‘‘ )&,;
 ‘ 1‘ 1‘ 1‘

0%‘‘‘‘‘ 7*0 %*1‘ >80>5<‘PP‘ 1‘ >80>5<‘

.J-./ 1%8( 10B 5(%49


2%‘ 1‘ 1‘
*,+!‘ ‘

 @‘ I$F ‘ ‘ I$F ‘


‘
‘
‘‘‘‘‘‘‘  ‘‘‘‘

-%‘ (;*%*/ %*1‘ 1‘ 1‘ 1‘

‘‘‘ )
,‘Y
‘ ‘ -A-<<‘ 1‘ -A-<<‘

‘‘‘ )&,;
 ‘ 66<<‘ -02<<‘ 0<<<<‘

0%‘ 7*0 %*1‘ -:<<<<<‘ 1‘ -:<<<<<‘

.J-./ 1%8( 10B 5(%49


2%‘ 1‘ :20<<<‘ :20<<<‘
*,+!‘

‘‘‘‘‘‘‘‘ @‘ $E ‘ EDD‘ # $‘

‘
‘‘‘‘ 
‘‘‘

-%‘ (;*%*/ %*1‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘


‘
‘‘‘‘ )
,‘Y
‘ ‘ 2<:0:‘ 1‘ 2<:0:‘

0>8<8‘NA-:808‘
‘‘ )&, 
‘ ‘ 088<8‘ A-:808‘‘
‘

-<5>2‘N‘AA02<‘
AA02<‘‘N‘
‘‘‘ )#,;
 ‘ -<5>2‘ ‘N‘)-<<1-0:,‘
)-<<1-0:,‘Y‘
Y‘

‘‘‘‘ ),‘ ‘ 1‘ >-:<<‘‘ >-:<<‘‘

-0522><‘N‘--5>>5‘
--5>>5‘‘
‘
0%‘ 7*0 %*1‘ -0522><‘ ‘E‘2<82:A‘ %‘
2<82:A‘ ‘‘
%‘

.J-./ 1%8( 10B 5(%49 -0-AA5>‘Y‘N‘ -0-AA5>‘Y‘N‘


2%‘ ‘‘‘‘
*,+!‘ -0-526‘"+‘ -0-526‘"+‘

IE$I$ ,(00*9 O $$DIFO IE$I$


‘‘‘‘‘ @‘ $$DIF‘
IE# J& ,(00*9 O IE# J&
4,%9&$$DF ‘ 4,%9& O $$DF 
O $ $E! 9‘

‘‘‘‘‘ 

‘‘‘‘‘

-%‘ 7*0 %*1‘ 50<<<‘ 50<<<‘


‘
‘‘‘ @‘ D‘ ‘ D‘

‘
‘‘‘‘‘ 

‘‘‘‘‘

-%‘ (;*%*/ %*1‘


‘ ‘ ‘
‘‘‘ )
,‘Y
‘ ‘ 502:<‘ 1‘ 502:<‘

‘‘‘ )&,;
 ‘ 288A<‘ 22<A0‘ 62<00‘

‘‘ ),. ‘ 1‘ -8>86‘ -8>86‘

0%‘ 7*0 %*1‘ A2A06:‘ :>:22<‘ -00-A<:‘

.J-./ 1%8( 10B 5(%49


2%‘ 1‘ -5-A<-‘)"+,‘ -5-A<-‘)"+,‘
*,+!‘

# I O $E# FD O
‘‘‘‘ ‘ F$ E E‘
$D$#$9!‘ $D$#$9!‘

‘
‘‘‘‘ 
‘‘

-%‘ (;*%*/ %*1‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘


‘
‘‘‘‘‘ )
,‘Y
‘ ‘ -<><<‘ 1‘ -<><<‘

‘‘‘‘ )&,;
 ‘ 0<::<‘ 5:8<<<‘ 568::<‘

0%‘ 7*0 %*1‘ :22<<<‘ 1‘ :22<<<‘

.J-./ 1%8( 10B 5(%49


2%‘ 1‘ -5A>-<P‘ -5A>-<‘
*,+!‘

‘‘‘‘‘ ‘ E#DE‘ #E $‘ $$F$#‘

‘
‘‘‘‘‘ 
‘‘‘
-%‘ (;*%*/ %*1‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘

‘‘‘
,‘Y
‘ ‘ -2025‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ -2025‘

‘‘‘ )&,;
 ‘ -55>8‘ 1‘ -55>8‘

‘‘‘ ),‘#
‘ ‘ 
‘ 1‘ 1‘ 1‘

0%‘ 7*0 %*1‘ ‘$&‘ 1‘ ‘$

&‘

.J-./ 1%8( 10B 5(%49


2%‘ -25<‘ -0:5<<‘)Y,‘ -0A65<‘
*,+!‘

‘‘‘‘‘ ‘ I#‘ $ED (00*9 ‘ $EDD# (00*9‘

‘
‘‘‘‘‘
 
‘‘

-%‘ (;*%*/ %*1‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘


‘

,‘Y
‘ ‘E‘.$ ‘
‘‘‘ 02A25‘ 1‘ 02A25‘
‘

‘‘‘ )&,;
 ‘ A8><‘ -:22<‘ 002-<‘

0%‘ 7*0 %*1‘ A<2:6‘ 1‘ A<2:6‘

.J-./ 1%8( 10B 5(%49 00-><<‘)"+,,‘‘ 00-><<‘)"+,‘‘‘


2%‘ 1‘
*,+!‘ 5>:<<‘)Y,‘ 5>:<<)Y,‘

$E O $#D $ O
‘‘‘ ‘ I$$E$‘ $ ! O $ ! O
D E(00*9!‘ D E(00*9!‘

‘
‘‘‘ ‘‘

-%‘ (;*%*/ %*1‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘

‘‘‘‘
,‘Y
‘ ‘ >0:<‘ 1‘ >0:<‘

‘‘‘ )&,;
 ‘ ->>20‘ -55><‘ 222-0‘

0%‘ 7*0 %*1‘ 5<:2>8‘ 1‘ 5<:2>8‘


.J-./ 1%8( 10B 5(%49 0:2:<A‘)"+,N‘ 0:2:<A‘)"+,N‘
2%‘ 1‘
*,+!‘ -:<<<‘),‘ -:<<<‘),‘

$DD O DD#IE$O
‘‘‘ ‘ DDF$‘ EE# 9!O EE# 9!O
$E ,! ‘ $E ,!‘

‘
‘‘‘ ‘‘

-%‘ (;*%*/ %*1‘ ‘‘‘‘‘


‘ ‘
‘‘‘‘‘
,‘Y
‘ ‘ -0086-‘ 1‘ -0086-‘

)&,;
 ‘ -0-2:6‘ 1‘ -0-2:6‘
‘
‘‘‘‘ ),‘#4 ‘ ‘ AA:25‘ 1‘ AA:25‘

2<86>6‘N‘>:25‘‘ 2<86>6‘N‘>:25‘
0%‘ 7*0 %*1‘ 1‘
/‘ ‘ /‘ ‘

66-‘‘-<005‘
.J-./ 1%8( 10B 5(%49 )"+,‘)>‘%,‘ -28‘
 I‘5>6<<<‘ 28:6-‘ ‘
2%‘
*,+!‘ Y
?‘28:6- ‘ Y‘) (%,‘ 5>6<<<‘Y‘
 (‘

##DI O
##DI O $I ,10B9P
ED2(,9! O
‘‘‘‘‘‘ ‘ ED 2(,9! D F (00*9
IEF$ 9! O
OIEF$ B29‘ 77%(3&!‘
D F (00*9‘

‘
‘‘‘‘‘‘ '&
& &&‘‘‘‘

-%‘ (;*%*/ %*1‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘


‘
‘‘‘‘
,‘ ‘)A‘,‘ 1‘ 1‘ 1‘

)&,;
 G#4 ‘‘
‘‘‘‘ 0-:<<<R‘‘ ->60-:>‘RR‘ 0<>6-:>‘‘

‘
7*0 %*1 -2B ,(%18*
0%‘ %*1! A-><-5‘ ><5A<<‘ -500A-5‘
7*0 %*1 (0,1.0*%!‘

28->5-‘Y‘‘ 28->5-‘Y‘‘
.J-./ 1%8( 10B 5(%49
2%‘ 1‘ -->‘Y
 ‘?‘ -->‘Y
 ‘?‘A0888<‘
*,+! ,(%18* 171+.,=‘
A0888<‘Y‘ Y‘

‘‘‘ ‘ $D ‘ # EII‘ I$#$‘

‘
‘‘‘‘ 
‘‘

-%‘‘ (;*%*/ %*1‘ ‘‘‘‘‘‘


‘ ‘

,‘Y
‘ ‘ :>:A‘ 1‘ :>:A‘
‘‘‘
)&,;
 G/ G#4 ‘
G ‘ 
G
‘ --2002‘ 6:A<‘ -0<6>2‘
*
‘‘

0%‘ 7*0 %*1‘ -285285‘ 1‘ -<6<AA<‘

.J-./ 1%8( 10B 5(%49


2%‘ 1‘ 0-0A-<>‘"+ ‘ 0-0A-<>‘"+ ‘
*,+!‘

FE# O $E$ O
‘‘‘ ‘ $E$DF‘
$#$ ‘ $#$ ‘

1>2* $@ ,(%18* 51+.2.,.*9 .0 41)(% 7(%,9 .0 0/.1

)P,‘‘Y
‘ ‘+
‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ I‘)PP,‘‘ ‘
‘


‘
‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘

)R,‘3*‘#4 ‘).‘&‘‘*K‘+
,I‘)RR,‘*$
‘#4 ‘).‘*‘

‘
,(%18* 971+*9

3.9,.08 :1%*6(-9.08 +171+.,=


‘

14* (5 (%,‘ 1%*6(-9.08 +171+.,=


‘
"

‘ -::<<<‘ %‘‘
*

 ‘ 0266-‘ %‘‘
‘ A:20A‘ %‘‘
# 
‘ 5:6AA‘ %‘‘
&
‘ -6>5:6‘ %‘‘
3‘ ‘ 3*Y‘
‘ ‘
 ‘ 
 ‘ ‘ ‘
‘

%‘ ;
 ‘ 
 ‘ ‘
$

&‘


‘ 
‘ ‘ 
‘ )#4 H,‘ ‘
‘

‘ ‘ 3‘ %‘ ‘ ‘ 00‘ #4 H‘
‘
 

‘ ‘
‘
‘ 3‘ *‘
$‘


 ‘‘-%:‘‘Y‘ ‘
%‘
Y‘ -<6-<5‘ %‘%‘
# ‘ A5<<<‘ %‘‘
 ‘

‘ 0-<<<‘‘

‘ 2:25>‘ %‘‘
"

‘ -55<<<‘ %‘‘
‘ ‘
‘
1>2* @ 3.9,.08 :1%*6(-9.08 +171+.,=

^‘ #‘
 ‘
‘‘ ‘‘*

 ‘# 
‘&
‘3
 ‘‘Y‘# ‘ ‘

‘E‘
‘*‘‘
&‘‘
‘ ‘ %‘ #‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ "

‘
‘
"

‘ ‘ ‘ ‘
&‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
$‘ ‘
 ‘

%‘
^‘ ‘‘*‘ ‘
‘‘
‘
‘
‘ ‘
‘ C‘‘&‘
‘‘
 ‘(‘:‘ 
‘‘‘‘
 ‘
‘‘&‘$ ‘‘%‘
‘
^‘ ‘"

‘ ‘ & ‘‘(
‘ ‘
 ‘
 ‘‘ ‘$ ‘‘ ‘ ‘
‘ &‘ ( ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 %‘ ‘ '

‘ ‘ # (‘
)'#,‘
 ‘

 ‘‘
&‘‘‘ ‘
‘&‘ ‘
%‘' $‘
 ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘

‘
‘


 ‘ &‘ 
‘ ‘

‘ ‘

‘ 
‘

%‘ "

‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘‘‘ ‘
‘
‘%‘‘‘ ‘#
‘4 ‘

H‘)#4 H,‘‘
‘ ‘‘‘‘(‘
‘
‘&‘$ %‘
‘

‘‘

‘


 

& 

  
 

‘
‘
‘

‘ ‘‘‘ ‘ $ ‘‘ ‘
‘/
‘‘ ‘)/‘
 ,%‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘  ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ 
‘‘

‘$‘#
&
‘
‘
(
‘%‘
‘
#
&
‘
‘‘‘‘$‘ ‘$‘‘

‘
‘‘ ‘ ‘
‘$%‘
*‘ 
‘ $$‘ ‘ ‘  ‘ ‘ $‘ ‘ ‘
‘ & ‘ 
‘ ‘ %‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ &
‘ ‘
&‘ ‘ 
 ‘ 
‘ & ‘ 
‘ I‘ ( ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ 
&‘ 

$‘‘
$

&%‘Y ‘
 ‘‘ ‘ ‘&‘  ‘$
‘ ‘ ‘
‘

‘
‘‘‘
& ‘ ‘ ‘
‘ &%‘‘ 
‘ ‘ ‘$ ‘‘


 ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘
$‘ ‘ ‘ 
‘ $%‘ ; ‘
‘ $ ‘ ‘ ‘ 


 ‘
‘ 
‘ $‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ $‘
‘ 
‘ $‘
$‘ &‘
( ‘‘ ‘
‘‘ ‘‘‘ ‘ $‘‘ ‘+ ‘-806%‘

‘‘

1! 0/.10 4*%+610, 96.77.08 1+, $IE

Y ‘ ‘ c
 ‘ 
D‘ ‘ c
‘ +
D‘ ‘ c
‘ ‘ +

‘ 
 ‘

‘
‘ ‘ ‘ ‘  ‘
‘ ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ ‘ &
‘ ‘ ‘

‘$‘‘‘‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘
‘ %‘Y ‘+
‘‘ ‘
‘)
‘
‘
‘ &‘ 

‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘

 ‘
‘
‘+
‘
‘‘‘ ‘$
 ‘ %‘


‘
‘ ‘ ‘‘ 
‘
‘‘ $
‘

‘
‘
‘
‘ ‘ ‘
 ‘ %‘‘‘ ‘
‘

‘

‘
‘
‘ ‘
‘‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘
‘‘‘‘ ‘&
 ‘‘
%‘‘‘
‘ 
‘
‘ ‘ ‘

‘
‘ 
‘ 
‘ 

‘ ‘ ‘ & ‘ 
‘ 
‘ 
H‘ ‘ ‘ ‘

$
‘
‘
‘‘
& %‘' $‘ &‘
‘ $
‘

‘
‘$
‘‘ ‘

‘
‘ ‘
‘ & ‘  ‘
‘+
‘
‘
‘
 ‘‘ ‘
‘
‘

‘
‘‘‘‘C‘$‘ ‘
‘

#‘‘
‘$‘
‘ ‘‘

‘  ‘
‘

‘C‘


$‘ &‘
 ‘ ‘ B‘ & ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘

‘ 

‘ +
‘ $‘
 ‘

‘ &C‘ ‘ 1
‘ 
 ‘ 
 ‘

‘ ‘  %‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘

&‘ ‘  ‘ ‘
‘


‘
‘‘ ‘ 
 ‘‘

‘ ‘ 

‘ $‘ ‘
$‘ &‘ ‘

‘& ‘‘
‘
‘ ‘&

‘
‘ ‘
‘ ‘
‘
‘
‘
%‘Y ‘

‘‘
‘ ‘($‘ ‘‘*
‘*

‘ ‘‘ ‘
‘‘

‘
$‘&‘
‘‘‘ ‘‘‘

‘
‘ ‘‘
‘&‘
‘

‘

‘‘ ‘
‘+
‘‘ ‘
%‘

Y ‘
‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘‘ ‘ ‘&‘
‘ ‘ 
‘ %‘' $‘‘‘ ‘ ‘ 
‘

 ‘ 
‘
‘
‘& ?‘

-%‘ Y ‘#‘‘-8A0‘

‘#‘
‘

 ‘
‘$‘ & ‘
‘
‘
‘
‘ & ‘

‘
 ‘ ‘$
‘‘ ‘
‘‘
‘ ‘ 
‘‘&$%‘

0%‘ ‘
‘‘*‘

,‘ Y ‘&
‘*‘Y‘‘->68‘
&,‘ Y ‘#

‘*‘Y‘‘->8<‘
,‘ Y ‘

‘*‘Y‘‘-8<:‘
,‘ Y ‘
‘*‘‘-8<>‘)
‘‘
‘ ,‘
,‘ Y ‘ 
C‘ *‘ Y‘ ‘ -8A2‘ )
‘ ‘
‘ 
C‘ ‘ ‘ 

&
‘ #

‘
‘ 

,%‘ ‘ $ ‘ 
‘  ‘ ‘ 
‘

&‘
‘
‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘
 ‘

‘$ ‘ ‘
‘
‘‘
‘$‘‘&‘$
‘ ‘ ‘ ‘

%‘
2%‘ Y ‘
‘+ ‘‘-806‘

‘ ‘‘
‘ ‘ ‘‘‘&‘
‘
‘‘ ‘
&C‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘

 ‘ 
‘ ‘ 
‘
 %‘

Y ‘

‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘
‘ ‘
‘ %‘Y ‘‘
‘
$‘‘&‘‘ %‘
Y ‘‘‘‘$‘
‘
‘‘ ‘$
‘‘ ‘ 
‘+
‘ ‘
‘

‘ ‘
‘‘‘
‘%‘

‘ ‘ 


‘

 ‘
 ‘ ‘  ‘ %‘ .‘ -: ‘
‘ -8:<‘ ‘ /$‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 

‘  ‘ ‘
‘ ‘
4&
 ‘-8:>‘
‘
‘‘‘
‘ ‘‘-8:>‘
‘
%‘Y ‘
‘
 ‘‘-8:>‘
‘‘
‘ ‘ ‘‘‘
‘‘ ‘
‘‘‘&‘
‘ ‘ 
%‘ $ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ ‘
‘  ‘ ‘ ‘ ‘ (‘ ‘
‘‘
‘‘‘ ‘ ‘‘
$
‘‘ ‘
‘‘
‘‘‘‘&‘
‘‘ ‘-8:>‘%‘

Y ‘‘/
‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘
‘ $‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘
$ ‘ ‘ ‘ 
‘ $‘ ‘ (

‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘ $‘
‘ ‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘

‘%‘

‘
& 

 

‘
%‘ ‘$‘
%‘ 
‘
‘
%‘ 
‘‘‘ ‘
$%‘ #

‘ ‘
$%‘ #
&
‘
‘
‘
‘
.& 

‘

Y ‘ ‘ ‘
‘‘$‘ ‘$‘‘ ‘4‘‘‘#

‘‘ ‘
‘‘
 ‘‘ ‘
‘ I‘

^‘ ‘‘ ‘ $‘


‘
^‘ ‘ ‘
^‘ 4‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘
^‘ #$‘‘)411#

,‘
^‘ *‘ ‘‘ ‘
^‘ ‘ ‘‘‘ ‘#‘‘ ‘

‘ ‘
^‘ 
‘.‘) ‘
‘ ‘ $,‘
^‘ ‘‘
^‘ ‘UY1‘‘Y
‘) ‘‘@‘%>%<<V‘

)?‘‘ ‘

‘
‘‘

‘
-9,(49 %(+*/-%*9
‘
#&‘‘ ‘
$‘‘‘&‘ ‘ ‘ ‘‘

‘ %‘
.‘ (

‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ $
‘ $‘ 
‘  ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
<6%-<%86‘
‘*%%-8<G86‘
‘0<%-<%86‘

‘ ‘
$‘&‘( ‘‘ ‘ $‘
‘ ‘80‘85‘86‘
‘8>‘)-,‘‘ ‘#‘‘-8A0%‘‘
‘
Y ‘
‘
‘

‘ ‘‘‘
$‘‘‘
‘&‘‘

‘‘
‘
‘ ‘&‘‘
 ‘
‘
‘ ‘‘&
‘ ‘ ‘ &‘ 
$‘
‘ %‘/$‘ ‘‘
‘
‘‘‘&‘
‘‘&‘‘ %‘
‘
‘
..& 


 


472(=4*0, (5 9*14*0 (0 0/.10 96.79‘

Y ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘
‘
‘‘&
‘
‘$‘
‘‘

-%‘ *
‘ ‘& ‘
‘#
 I‘
0%‘ 
‘
‘ ‘ 
H‘ ‘.‘) %%.,‘

Y ‘‘‘(
 ‘
 ‘4‘'
‘;
‘‘# ‘ 
‘#
 ‘
%‘)
 ‘
‘* ‘.,‘
‘ ‘ ‘& ‘ ‘#
 ‘‘
‘
‘
‘
‘#‘
‘‘
‘)#%%#,‘& ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘#
‘
& ‘ ‘ %%.%‘ )

‘ *
 ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ,%‘ Y ‘
‘ &C‘ ‘
‘
$‘& ?‘

%‘ Y ‘
‘ ‘‘-8:>‘
%‘ ‘‘I‘
‘‘
%‘ Y‘‘‘‘& ‘ ‘ ‘
‘ ‘ %‘

Y ‘
‘&‘‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘&‘‘ ‘#
 ‘‘‘‘ ‘

‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ %%.%‘
‘
‘ ‘
‘ #%%#%‘ & ‘ ‘  ‘ 
‘

‘
‘
‘ ‘& ‘ ‘ %.%‘

Y ‘‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘ %%.%‘
‘&C‘‘
‘ ‘& ?‘

%‘ Y ‘
‘ ‘‘-8:>I‘
%‘ ‘‘I‘
%‘ 
H‘ ‘.‘‘-8:5I‘
$%‘ ‘‘ ‘ 
H‘ ‘
‘
‘
$%‘ Y‘
‘‘‘$‘

‘‘
‘

‘
‘
‘
 ‘‘
‘&
‘
B
‘‘ 1 ‘
‘

%‘

‘ ‘ 2)-0,‘ ‘ ‘ % %‘ -8:>‘


‘ c
D‘ 
‘ $ ‘ ‘ )( ‘
‘

‘ ‘‘
,‘ ‘‘
‘

‘&‘‘ ‘ ‘‘
‘ %‘

100.08 9+12*9

Y ‘
‘ ‘ (‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘  ‘ $‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘
$
‘  ‘ ‘ 
 ‘ ‘ & ‘ ‘ . ‘
‘ ‘ ‘ 

H‘ %‘
‘ ‘ >>‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ -8:>‘ ‘ #
‘ /$‘

 B‘ ‘


‘ 
‘
‘‘‘ ‘

‘ ‘ ‘ 

H‘‘
‘ 
‘‘
‘ ‘

‘‘
‘‘‘
‘
‘‘ ‘‘
‘
‘‘

‘‘ ‘
‘‘‘ %‘

Y ‘%%%‘ ‘
‘ ‘ 1
‘1‘
‘
‘ ‘ %‘4‘ ‘
 ‘‘‘c$
‘
D‘‘$
 ‘
‘ ‘‘
‘‘/*‘ ‘
 ‘ ‘
‘
 ?‘

& 1,.089 (0;*0,.(012 1,.089

#*.‘)/*,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘ ‘
‘‘ 
‘


 ‘‘)/*,‘

#*.‘4‘)/,‘ ‘ ‘ ‘ ?‘4‘

/*‘4‘


 ‘‘)/*,‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ?‘
‘4‘

*%.%%‘)/*,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘Y
‘ ‘

‘'
‘* ‘

*%.%‘)/*,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘ ‘Y
‘‘Y
‘
‘* ‘

/%*‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘ 

G'
‘ ‘#

&‘‘#

&‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘/
‘

/*‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘ 

‘‘%%‘
‘‘

/*‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘ 

‘‘%%‘
‘‘

/*‘# ‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘ ?‘# ‘ 
‘ 
‘

/*‘# ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘# ‘# ‘


‘
‘

/*‘# ‘# ‘‘ ‘ ‘ ‘ ?‘# ‘# ‘


‘
‘

/*‘# ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘0‘# ‘

/*‘# ‘# ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘ ‘‘‘


‘#
‘

/*‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘

‘# ‘# ‘

/*‘# ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘2‘# ‘

/*‘/
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ?‘/
‘ 
‘/ G ‘

/*‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘/


 ‘
‘*
 ‘ ‘

/*‘3 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ?‘3‘ ‘ 
‘

/*‘+
 
‘ ‘ ‘ ‘ ?‘+
 

‘
‘
 
‘ 
‘$‘ ‘ 
‘‘ ‘‘
‘
‘

‘‘

‘ ‘1‘1‘
‘‘‘$‘
$‘‘&‘ %‘Y ‘ ‘
‘‘ ‘‘ ‘
‘


‘

‘ ‘ ‘‘‘‘
‘
‘ ‘‘‘$‘ ‘‘‘

 ‘
‘$
‘
‘‘‘&
‘ ‘$‘‘‘‘ ‘
‘$‘‘
‘
‘
 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ $
‘‘
%‘‘
‘
Y ‘-86>‘E‘-88:‘ Y#;‘$‘ ‘ 
‘‘‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ & ‘ ‘ 
‘

%‘ ‘ 
‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘ &
‘
$

&‘ ‘ $‘

‘
‘‘
‘ ‘
%‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘
 ‘(‘) ‘6A‘‘ ‘
 ‘ ,‘ ‘

‘
‘ &‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ $%‘ Y ‘ 0<<0‘

‘‘
‘ ‘‘ $‘$‘ ‘ ‘‘ &‘
‘
‘‘
 ‘ #
‘ /$%‘ ‘ (‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘ 

‘ $‘ )#,‘
 ‘& ‘
‘

 ‘ ‘+

‘

‘
‘
$‘
$‘&‘
‘‘
%‘
‘
‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ 

‘ $‘ ‘ ($ ‘ & ‘ 
‘ ‘
$‘
 $‘&‘ &‘
‘ ‘$‘‘
$‘‘ ‘ ‘#‘
%‘ ‘‘
‘ ‘ ‘
$‘ $‘ &‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 

‘ $‘
 ‘&‘ ‘‘‘
‘‘#%‘‘
‘
Y ‘ #
‘ $‘ ‘ 
‘ (‘ #‘ 
‘ &‘ ‘ 

‘ $‘ & ‘

‘ ‘ ‘‘&‘
(‘ ‘‘ ‘‘‘
 %‘

...& 

  

.9,(%=

‘ ‘ ‘ ‘


‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘
‘ 
‘ ‘
$‘ K‘ ‘


‘ ‘ ‘ /$‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ #‘ ) ‘‘ #,‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘
‘ 
‘ 

‘ ‘


 ‘& ‘ ‘/$‘‘
‘‘-865%‘Y ‘‘0: ‘
 ‘-86:‘
‘‘‘
 ‘
‘
& ‘

‘ &‘‘
 ‘‘‘0:‘‘ ‘
‘#
‘
‘ -8:A‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘ 
 ‘
‘ &‘ ‘ $‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘&C‘‘ ‘‘
‘
& ‘ ‘?‘‘
‘

^‘ Y‘ $‘
 ‘
‘

‘

‘
‘‘‘
‘ ‘
‘
 ‘ ‘‘
^‘ Y‘
& ‘

‘
‘
‘‘‘ ‘‘
‘

‘‘ ‘

 &‘ 

‘ 
‘ ‘
‘ 

‘ 
‘ ‘
 %‘‘
^‘ Y‘
$‘ ‘ ‘ ‘ $ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ 
 ‘


‘
‘


‘‘
‘ %‘‘
^‘ Y‘
‘
‘$ ‘ ‘
‘
‘ ‘‘
‘‘
^‘ Y‘$

‘
‘
‘ ‘
 ‘

‘ ‘‘‘
‘‘
 ‘‘
1
‘
‘
‘
‘
‘‘
 ‘

‘ %‘‘

; ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘


 ‘ 
& ‘ ‘

‘ 

‘  ‘


‘ ‘
‘‘‘
 ‘
‘‘
‘ ‘
‘ ‘

‘‘‘ ‘
‘ ‘
$‘&‘‘(‘‘$‘
‘ ‘ 
%‘K‘  ‘ ‘
‘$
‘
 
‘ ‘ ‘‘‘&‘K‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘K‘$
&‘

 ‘‘
 ‘ ‘‘C ‘ ‘‘‘ ‘‘ 
‘ 
 ‘1‘ ‘ ‘
 ‘ &‘ ‘ $‘ ‘
‘ ‘  ‘ ‘
%‘ K‘ 
‘ ‘
‘ ‘$‘‘ ‘ ‘‘&
‘‘K‘ 
‘


‘
‘ ‘

‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ J J‘ & ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ ‘ 
‘ 1‘
 ‘
& ‘E‘
 %‘

; ‘ 05‘ 


‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
 ‘ 
‘
 $‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘?‘‘

^‘ 
‘ & ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ #

‘ ‘
)# ,‘ ‘ ‘
‘ B‘ &‘ ‘
‘ ‘ ‘
$
‘  ‘


‘‘‘ ‘ %‘‘
^‘ 8:F‘‘ ‘
‘‘‘

 ‘
‘ ‘ %‘‘
^‘ ‘‘ ‘‘
 ‘‘

‘‘+
‘‘&
‘‘ ‘/$‘‘

%‘‘
^‘ 
‘ ‘ 9
 ‘ ‘ )9 ,‘
‘ 
‘ ‘ ‘ 
& ‘

‘

‘ & ‘ ‘ 9
 ‘ 

‘ ‘ ‘ .‘ 8<<<G$
‘ 

‘

‘ ‘ ‘ 
‘ 

‘ ‘ &‘
‘ & ‘ 

‘ $‘ 
‘ )$,‘
'
%‘‘
‘
^‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 9
 ‘ ‘ #
‘ ‘ )9 # ,‘ ‘
# ‘
‘ ‘
‘ ‘ & ‘ ‘ ‘ 
‘ #
‘ /
‘ ‘ ‘ ‘ .‘

‘628‘)->,‘

‘J‘

J%‘

;*%;.*:

; ‘ ‘
$
‘‘ ‘
‘
‘ 
‘‘
‘
‘&‘ $‘ ‘ (‘
‘ ‘ ‘
‘‘‘
‘
B
‘


‘ 
$ ‘
%‘‘

Y ‘
$
‘
‘&‘

‘& ‘
‘
‘ &‘

‘
&‘ ‘‘‘
 ‘ 
‘ ‘
 ‘
‘ ‘
‘ 
‘ 
‘ ‘ $

‘ ‘ 
 %‘
# ‘ ‘ ‘
‘‘
 ‘‘
‘
& ‘

‘
‘ 
‘

‘ ‘ %‘ Y ‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ &‘ 
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $‘ ‘
‘ ‘ $‘ %‘
Y ‘‘ ‘ ‘$‘‘ ‘
 ‘ ‘
‘&‘$
%‘‘

 ‘ &
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘ 
‘ $‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ &‘ ‘ ‘ %‘ Y
‘ ‘ ‘ 
‘
‘ &‘  ‘ ‘
 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘ 
‘ 
%‘ ; ‘
$‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ $‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


 ‘
 ‘
‘
‘‘ 
‘
‘

‘‘‘
‘

%‘
Y ‘ ‘ &
 ‘ & ‘
‘ ‘
‘ ‘ $$‘ ‘ ‘ C‘ ‘
$‘ 
 ‘

I‘‘‘ ‘ ‘‘‘
‘
‘‘ ‘‘ ‘ C%‘‘
 ‘
‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ $$‘ ‘

‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘
‘ 
‘
 ‘‘
 
‘‘ ‘ ‘
‘1 ‘ ‘ C%‘‘
‘

 ‘
‘ &‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ $I‘ ‘ 
I‘ ‘
 I‘ I‘
I‘
‘‘ I‘ 

‘ ‘ ‘‘
‘&(‘

‘ I‘
‘
 I‘
‘
 ‘
&‘
‘ ‘
%‘‘

. ‘ C‘‘1$‘ I‘$‘
‘
‘‘
 ‘ I‘
‘

%‘‘

‘
 ‘‘ ‘$‘‘ ‘‘ C‘‘‘
‘‘‘
%‘ ‘$‘

‘
‘‘‘$
‘%‘; ‘‘
‘
‘$‘ ‘ ‘ ‘

 ‘‘
‘K‘‘ ‘ ‘
‘‘$‘

‘$ ‘ $‘%‘‘

 ‘ $ ‘ 

‘ &‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 

‘ ‘ 
‘

‘ ‘ (
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ %‘ Y ‘ 
‘ $‘ 1$‘
 ‘‘ ‘ 

‘‘ 
‘ 
‘‘‘

$‘ ‘
‘‘


‘ 
‘
‘
 ‘ ‘%‘‘

 ‘‘$ ‘
‘ ‘& ‘
‘  ‘
‘

‘ ‘'
‘.%‘Y ‘
‘$‘
‘ 
‘ ‘
‘
‘ 
‘ ‘ 
 ‘ ‘ 
‘ ‘


‘ ‘ 
‘ ‘
 
‘ ‘
 ‘ ‘‘‘
‘%‘
‘‘ 
‘
‘
 ‘ K‘ ‘ 
‘ 
%‘‘

 ‘ ‘
$ ‘ $$‘ ‘ ‘ $ ‘ ‘ ‘
‘ 

%‘ ‘ 
$‘


‘‘ 
‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘& ‘ ‘
‘‘
‘ 

‘
) ,‘
‘ ‘‘ ‘$$‘‘
‘

%‘

‘
*+60.+12 +(44.,,**

‘ Y 
‘ #‘
‘ &‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ 
‘ ‘ ‘
‘ ‘ 

‘ $ ‘ &‘ ‘  ‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘ ‘
 ‘
& ‘ %‘

Y ‘ Y 
‘ #‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ $
‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  &‘ ‘ &‘ $
‘ 
‘
&%‘ 
 ‘ ‘ 

‘ 
‘

‘ ‘  %‘ Y ‘
Y 
‘ #‘ 
‘ 1 ‘ ‘ ‘ 
‘ & ‘ ‘ &‘ ‘ ‘ 

‘‘ ‘ ‘  &‘ ‘ 
$

 ‘ 
‘ 
‘ 1

‘%‘

2199.5.+1,.(0 9-> +(44.,,**

 ‘ 


‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ &1‘ ‘ #

‘ ‘ ‘ $
‘
&‘
‘‘
‘ ‘&‘‘ ‘#‘‘

‘‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ &‘ ‘ 
‘ %‘ Y ‘
#

‘ &1#‘ 
‘ ‘ $
‘ ‘
 ‘ ‘ #

‘ ‘ ‘
‘ ‘
$
‘ ‘‘
‘ ‘ ‘‘
$‘
‘& ‘‘‘
‘&

‘
‘
‘
$ ‘‘ ‘ ‘ ‘&‘
‘‘
& ‘ 1#

‘ %‘

8%**4*0,9 :.,6 (,6*% 9(+.*,.*9

 ‘
‘ ‘ ‘ 
1
‘
‘ ‘ (‘ 
& ‘ ‘ 

‘ ‘
 ‘
&‘$ ‘‘&‘‘‘
‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ %‘
‘$ ‘‘
‘
‘
‘‘& ‘ ‘($‘ $ ‘‘ %‘Y ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
‘
$‘&‘‘
I‘

^‘ 
‘
‘‘ ‘) ,‘ ‘! ‘
^‘ 
‘
‘),‘*
‘
^‘ ‘ ‘
‘),‘.‘
^‘ /
 ‘+ )/+,‘'
&‘
^‘ + H‘‘‘ )+ ,‘+‘
^‘ ‘"
C‘" 
)"",‘Y ‘

Y ‘
‘
‘ $‘ ‘ (
‘ ‘ 
‘ 
‘
‘ 
‘ ‘ ‘
$ ‘

‘ ‘ %‘ Y ‘
‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ &


‘‘‘(
‘&
‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘‘&‘
‘ ‘ ‘
‘$ ‘
&
‘& ‘ ‘ %‘

 ‘
‘
‘ 

‘ ‘* ‘‘‘ ‘
‘

‘‘‘
 ‘ ; ‘ 
&‘ 
‘  ‘ ‘ &‘ $ ‘ ‘ *
‘
‘ 

‘ & ‘ ‘ ‘

‘‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘‘
‘$ ‘& ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘

%‘ ‘
‘ &‘ 
 ‘‘ ‘$ ‘‘

‘* ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
 ‘
‘ %‘

,155.08

‘ ‘
‘ 1 ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ #

‘ ‘ ‘ ‘
‘ $‘


‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘

‘
%‘

‘ ‘ ‘ ‘‘


‘& ‘
‘
‘‘ ‘‘‘ ‘
‘
&‘ ‘
‘$ ‘‘‘
‘ ‘

‘‘ 

‘ ‘
‘
‘ ‘
‘
 ‘

%‘

Y ‘#‘
‘
 ‘&‘ ‘
‘
‘‘ 

‘1 
‘
‘‘$‘
‘ ‘
'
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘ %‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 

‘ ‘ ‘

$‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 
&‘  ‘
‘ 
‘ 
‘
‘ &‘ & ‘ ‘
‘‘  ‘
‘
‘( ‘ 
‘ ‘‘ ‘
&‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘$ ‘‘ ‘&‘ ‘
‘ $‘ ‘
 ‘ 
‘‘&
 1 ‘ ‘


‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 

$
‘
 ‘ ‘ $ ‘ ‘ 

‘
‘ $
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘
 
‘
‘
‘

‘%‘

%1.0.08

Y ‘‘‘
 ‘#

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

& ‘‘‘

‘
‘ ‘ ‘ $ ‘ $‘ ‘ 
‘ $‘ ‘ ‘ %‘ Y ‘  ‘ 
‘ 

‘
#

‘ ‘ ‘
$‘ ‘ ‘ ‘ $‘ ‘ ($‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ $ ‘
 ‘
&%‘4 ‘ ‘ ‘ 
‘
‘
‘‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘
‘
‘ ‘ ‘
 ‘‘
$
‘
‘ $‘ 
‘‘‘
‘‘ ‘ 


‘‘
%‘
‘‘‘ ‘
‘ ‘
‘‘ ‘ ?‘

Y‘ $‘‘
‘
‘‘
‘ ‘
‘‘
‘ ‘&‘$‘&‘‘
 ‘
%‘Y ‘
‘‘&‘
‘‘ ‘
‘‘ ‘*
‘ $ ‘
‘ ‘
‘ $ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘
‘ %‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘

?‘

^‘ c‘ ‘ C&D‘ 
‘ ‘ $ ‘ ‘
‘ W1 H‘ 

‘ 

‘ 
‘
‘ 
B‘&C‘ ‘
‘$
‘‘‘ 1&‘
$
‘ ‘
‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ 

‘ 1$‘ Y‘ ) 1
*
‘
‘*
‘

‘
H‘ 1‘%,‘‘‘/
‘
‘ 
‘#

‘ $ ‘ ‘
 ‘$ ‘ ‘%‘
^‘ 
‘ Y
‘ ‘ ‘ 
‘
‘ &
‘ ‘ &C‘ 
‘ ‘ ‘ Y‘ ;‘ 9
 ‘ 
‘ ‘
‘ 
‘ ‘ 
 ‘
$‘%‘‘

.;& 


; ‘
 ‘
B
‘‘ ‘
‘
‘ ‘&‘
‘

‘& ‘ ‘ ‘
‘
‘‘ ‘ ‘

‘ ‘  ‘
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ 
& ‘ ‘ ‘

 G ‘‘ ‘ %‘‘
‘‘‘ ‘
‘‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘‘‘ ‘& ‘ ‘

‘&‘‘‘ ‘ ‘ 
‘‘
 ‘ ‘
‘#

‘ ‘
‘‘(%‘

‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘ ‘ ‘ $$‘ ‘
‘ $‘ ‘ 
$ ‘ ‘
 ‘
$‘ 
‘ ‘ 
$‘ ‘ ‘ 
 ‘  ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘

‘
‘
‘ ‘‘$ ‘ ‘‘‘‘&
‘ %‘‘

‘ ‘ &‘ ‘  ‘ $‘ ‘ ‘
$

‘ ‘ ‘  ‘
 ‘
 ‘

‘C‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘
‘ ‘‘ ‘


‘&
‘‘‘ 
‘

%‘4‘ ‘
‘&‘ ‘
‘
&‘


‘ ‘ ‘ ‘
‘ 

‘ ‘ 

‘ ‘ 
‘  %‘ Y ‘


‘
‘
 ‘ ‘
‘ ‘#

‘ %‘

‘  ‘#

‘ ‘ ‘
‘$‘

‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ 
‘
‘
 ‘ ‘ ‘ 

%‘ 
 ‘ ‘ ‘ $ ‘ 

‘ & ‘ ‘ ‘ ‘
$‘ ‘
‘  ‘ ‘  &‘ %‘ ‘
‘ ‘ ‘ $‘
‘
 ‘
 ‘‘ ‘‘‘1 ‘‘ 
‘
‘ %‘

‘
;&  
‘
^‘ Y ‘ H‘‘‘4 ‘@‘+1>(,*%‘@‘
‘
‘
‘ ‘
%‘
^‘ #
&
‘+
‘‘
 ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ H‘ ‘$‘‘‘
%‘‘
^‘ 
‘

‘
‘ ‘
‘‘‘

‘ 
‘
‘
‘ ‘ #
&
‘ 
‘ ‘ $‘‘ 

‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ &‘ $‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ $%‘ Y ‘ 
‘ ‘ ‘ $
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘

‘

‘
‘‘
‘‘&%‘‘
‘

K‘#
&
‘
‘ ‘‘ ‘ 
‘‘‘$‘‘

‘
‘
$‘‘ ‘
‘ ‘‘-8:>‘) ,%‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘-88<18-‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘&C$‘
?‘
‘
),‘‘ ‘‘‘ ‘$I‘
‘
),‘

‘ ‘‘
‘ ‘‘
K‘ I‘
‘
),‘$‘-<<F‘

‘
‘‘
‘
1&
‘ I‘
‘
)$,‘‘

‘ ‘$‘‘‘
K‘‘‘

‘
‘
‘
‘
)$,‘ $‘ ‘ &

‘ ‘
‘ ‘  ‘ ‘ &‘
‘ ( ‘ ‘
 ‘$‘
‘
‘
Y ‘ 
‘ 
1&
‘ $‘ ‘ &‘ ‘ ‘ & ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘ $‘ ‘ ‘ -<<F‘ ‘ 
‘  1 ‘
‘  1 
‘ 
‘ ‘

&‘ ‘ $‘‘&
‘ ‘ $‘
‘‘
‘ ‘
%‘ ‘
‘ $‘ 

‘ 
 ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘-<<F‘$
‘&G ‘
‘ ‘
&‘-<<F‘‘& ‘‘ 
‘
‘
‘

‘
‘
%‘
‘
L‘ 

‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘
‘ 

‘ $‘  ‘
‘
‘
‘ $‘ 
‘ ‘
L‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ %‘‘
L‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
(
‘ ‘ 
‘ ‘ #
&
‘ 
‘ ‘ &‘
‘ 
‘ ‘ ‘

‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘
‘$‘‘
 ‘

‘
%‘‘
‘
Y ‘‘‘‘‘‘
‘‘
‘
‘&
‘‘ ‘
‘
 ‘ & ‘ 
‘ 
1&
‘ $%‘ ‘
‘
‘ ‘ & ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘‘ ‘ ‘
‘
‘‘ ‘
‘&
 ‘‘ ‘‘
%‘
‘

‘ 
‘ ‘ 
‘  ‘
‘ ‘  ‘ 
‘ & ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘‘‘ ‘1
‘‘ ‘)/,‘&‘ ‘‘

‘
#‘‘(‘$‘
‘ ‘& ‘
‘‘ ‘ ‘$
‘
‘
‘ ‘‘
 ‘
‘& ‘
‘BG
‘
‘‘ ‘‘&‘
‘‘
‘‘
‘ ‘‘

‘ ‘ 
‘ ( ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ & ‘ ‘ /‘
‘ & ‘ ‘ ($‘ ‘

‘ ‘$‘‘ %‘Y ‘/‘
‘$ ‘‘ ‘
 ‘‘
‘&C‘‘
 ‘ ‘ &‘$‘
‘ ‘‘ ‘

‘ ‘$
‘‘
‘‘
 ‘%‘
‘
 ‘ & ‘ 
‘
‘ $‘ ‘ & ‘
‘ ‘ 
 ‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘

‘ & ‘ ‘ /‘ ‘ 

‘ ‘

‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ 
& ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
1&
‘ $‘ ‘
$

&‘ ‘ ‘ ‘
 
‘ ‘ ‘ ‘ $‘ ‘ ‘ %‘ $‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘

‘‘ ‘
‘ ‘
$‘‘&‘ ‘ ‘
‘%‘
‘5<A‘E‘5<6‘‘ ‘
‘ ‘‘-8:>‘ $‘

‘$‘‘‘&‘‘& ‘
 ‘/‘ ‘‘‘‘‘
‘‘
‘
‘‘
%‘‘ 
‘‘
‘$‘
‘
‘‘
 ‘

‘
‘ ‘‘
&‘
‘
‘‘‘
$

&%‘
‘
#
&
‘ $‘ ‘ ‘ ‘ $
 ‘ ‘ ‘ (‘ ‘ ‘  ‘ $‘ ‘ ‘


‘ 
%‘ Y ‘ ‘ ‘ $‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 3‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ $‘ ‘ 
‘ ‘ $‘ ‘ &‘ 
‘
‘ 
‘ ‘ ‘ %‘ ‘
;
$‘
‘
 %‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ )#,‘ 2:66G80‘
‘  ‘ ‘ ‘
‘
1&‘
‘‘
 ‘&‘
‘‘
‘&‘
‘&‘‘‘ %‘

‘
‘‘
‘$‘‘
 ‘‘

‘
‘‘‘
&‘

‘ ‘‘
$

&%‘
‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘M

‘ 
‘‘#
&
‘
‘‘-885‘
‘ ‘
‘‘
1&‘
‘‘

‘ %‘

‘ ‘
‘
‘
‘
‘ 

‘ $‘  ‘ (‘ $
‘
‘ ‘
‘ 

‘ ‘
 $‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ %‘ ‘ ‘ 
‘ ‘

(
‘‘ 
‘‘#
&
‘
‘‘ &‘
‘ 
‘‘‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘
‘$‘‘
 ‘

‘
%‘Y ‘‘
‘‘($ ‘
‘ ‘

 %‘
‘

‘
?& +
 ‘‘ ‘
‘‘ ‘

‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘‘
‘‘ ‘
6F‘‘‘
‘$%‘Y ‘
$
‘ &‘‘$‘‘ ‘‘ ‘$1‘

‘ 
‘
‘ ‘ :F‘ )
‘ ‘

‘ ‘ $
‘  ,‘


‘ :-F‘ ‘‘20F‘‘ ‘
‘%‘
‘
‘
‘ ‘/$‘‘
‘
$‘$‘

 ‘‘$ ‘‘ ‘‘
‘

 ‘
‘‘

‘
%‘. ‘
‘


$‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘

‘ ‘
?‘

ƒ‘ #&‘‘ ‘
ƒ‘ 
$

& ‘‘
‘
‘‘
‘

‘$‘
ƒ‘ ' ‘ ‘‘‘& ‘‘
‘
‘
ƒ‘ ' ‘
‘‘
C‘ ‘
ƒ‘ ' ‘
‘
‘ ‘
‘ 

‘‘
ƒ‘ ‘ 
‘
‘‘‘‘$‘
‘‘ ‘

‘‘
ƒ‘ ‘‘ 
‘
(‘‘
‘
‘
(‘‘
‘$‘
‘

‘‘
(‘ ‘
‘
 ‘‘‘‘‘
‘


$‘
ƒ‘ ‘
$

& ‘‘
‘
‘‘
‘‘$%‘
ƒ‘ ‘‘‘ ‘ ‘

‘$‘‘‘
%‘
ƒ‘ &‘‘ 
‘#

‘ ‘
‘
ƒ‘ +
 ‘‘

‘& ‘
‘
‘
C‘ ‘
‘

‘
‘
‘
‘

‘‘ %‘

‘
?& 


‘
%‘ #Y‘Y'‘

.‘ ‘ 
‘‘
 ‘‘
‘& ‘‘

‘ ‘
‘$
‘
‘ %‘*$‘
 ‘
‘& ‘‘ ‘

‘ %‘

%‘ Y ‘

 ‘( ‘‘‘& ‘


‘&‘‘‘

‘ ‘‘
‘
%‘

#%‘ #/.‘'+/‘

 ‘
‘‘ ‘
‘
‘ ‘
‘‘ ‘
‘‘ 
$ ‘‘‘ %/$‘
 ‘ ‘
$

‘‘

‘ ‘ ‘‘
‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘%

%‘ *.Y‘‘'Y+‘#.#YY!‘

*‘
‘'
‘#$ ‘
‘
‘ ‘‘ ‘‘
‘
‘
‘‘
 ‘ $ ‘ ‘ *‘ %‘ '‘
‘ ‘ ‘ ‘ &‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘

‘ ‘
‘ 
‘ 
‘
‘ 
‘‘ ‘
%‘

%‘ #Y++!‘ *. .‘ #'‘4.‘;Y‘

Y ‘
‘‘ ‘ ‘
‘
B‘& ‘ ‘
‘ 
‘
‘‘
‘‘

‘ ‘
‘‘ ‘ ‘&‘
‘ ‘ ‘ ‘*
‘#%‘

‘
4%‘ #.# .+‘Y7‘/‘

#‘ 
‘‘&‘‘& ‘ ‘
‘ 
‘‘ ‘‘ 
‘
‘$‘
(‘‘
‘
‘$‘‘ ‘$ ‘
‘

‘
%‘

/%‘ #.Y/‘+;‘

#
&
‘
‘‘‘‘$‘ ‘$‘‘

‘
‘‘ ‘ ‘
‘$%‘
* ‘
‘$$‘ ‘‘  ‘‘ $‘‘‘‘
& ‘
‘‘%‘

^‘ Y‘ ‘ 


‘ 

‘  ‘ 
K‘ $‘

‘ 
(‘ ‘ 
&
‘

‘‘
‘ ‘
‘
 ‘&
‘ $‘
‘‘‘1
‘

 ‘‘‘  ‘
‘‘ ‘‘‘ %‘
^‘ Y ‘ $ ‘ ‘ 

‘  ‘ ‘ 
‘
‘ &‘ 
%‘ ‘ ‘
‘

‘ ‘
‘ 
‘ 

‘ $‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ (‘
‘ ‘ 1‘ ‘ 

‘ ‘ 
‘ 
‘

‘ ‘
$
‘ ‘
‘ ‘ ‘
%‘
^‘ ‘ ‘
‘‘
‘($‘
(
‘‘
&
‘
‘‘ 
‘‘

‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
1&
‘ $‘ ‘ 
 ‘


‘
‘
‘‘
‘
 ‘
 ‘‘& ‘‘%‘

'%‘ *.Y ?‘.‘Y'‘ ‘‘!‘*.Y‘4.‘#. Y+‘ + %‘

Y ‘‘
‘&‘‘‘
‘*‘
‘‘‘‘ ‘ 1 ‘‘$‘
$‘  ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ & %‘ 
 ‘
‘ $ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
& ‘‘

‘ ‘‘ ‘&
‘
‘‘ ‘‘‘
$‘

‘$‘‘ ‘& ‘ ‘

‘‘&‘‘‘ ‘$%‘

%‘ ;'4/‘

Y ‘
‘
‘
‘‘
‘‘ ‘ ‘‘$ ‘ ‘
‘‘‘ 

%‘‘
Y ‘;

‘ ‘&‘‘‘-<F‘‘ ‘Y
‘&‘
‘‘‘‘$%‘‘
4‘ ‘ $ ‘ ‘ #

‘ ‘ 

‘ 
‘ ‘ &‘ 
‘ ‘ 

‘

CG‘*‘ ‘&‘‘$‘
‘‘ %‘‘

3%‘ Y '*Y‘#'/ ‘

Y ‘#

‘‘ ‘&‘
‘‘‘ ‘‘
C‘ ‘‘
 ‘‘‘
( ‘ ‘ ‘ 
‘

‘ %‘ Y
‘ 
‘ ‘ ‘ #
‘ ‘ 
‘ & ‘ #


‘

‘ ‘

&‘
‘ ‘ ‘
‘#
‘‘

‘ 
‘ ‘
‘
‘
*‘ $‘

‘

%‘ '‘ ‘ ‘ 
‘ $ ‘ 
C‘ G‘ ‘ *‘ ‘
$‘
Y
 ‘
‘‘
‘#
‘
‘‘ ‘‘#
‘ ‘
‘(‘‘‘‘
 ‘*%‘

‘‘

"%‘ #‘Y7‘‘

#

‘  ‘ G‘ 
‘ ;

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ 
$

‘ ‘
‘ ‘$‘& ‘$
‘ ‘ ‘ ‘ %‘ ‘
‘ $‘

‘
 ‘
‘
$ ‘ ‘‘ ‘
‘
%‘4‘(
 ‘‘#
‘cD‘$‘‘&
‘‘/
‘ ‘
$‘ 
(‘ ‘ 
&‘ ‘ &

‘ ‘ ‘ #
‘ ‘ 
‘ ‘ /


‘ ‘ *‘
$‘ $‘Y

‘ ‘‘‘
‘#
%‘;‘
$‘‘
‘$‘
(‘ %‘'‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘ $‘ 
(‘ ‘ 

‘  ‘ ‘ &‘  ‘ ( ‘ ‘ ‘ ‘

‘
(‘
‘&‘
‘‘ 
 ‘&
‘‘ ‘

‘$‘‘‘

+%‘ '.Y/‘.4‘*.;‘

Y ‘‘ ‘ 


‘‘
‘ ‘ $
‘‘ ‘
‘#
%‘ ‘$‘

‘ ‘ ‘ &


‘‘ 
 %‘.‘ ‘
‘ ‘ 
 ‘‘
‘
‘  ‘ &‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ .‘ 
$‘ ‘ ‘
‘ $‘ ‘  ‘ 
 ‘ 
‘ ‘

‘ %‘Y ‘‘ ‘ ‘
‘‘
‘‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘&‘
‘  ‘
$‘ ‘
‘ ‘ 
(‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ .‘ ‘ ‘ 
$‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘

&
%‘Y ‘
(‘
‘&‘‘‘:F‘‘ ‘ ‘2<F‘‘‘‘
‘ ‘.‘‘ ‘

‘  %‘ Y‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
$‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ &‘‘ ‘ .‘ ‘ &‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘‘%‘Y ‘
 ‘&‘‘ ‘‘‘ ‘$‘ ‘‘-<<<<;Y‘‘
‘#
%‘* ‘
‘ ‘
&‘ 
‘ ‘
 ‘ .‘
‘ (
‘ ‘ 
‘ ‘  ‘
‘ ‘ $‘ ‘ 
‘ ‘

‘ ‘&‘ ‘
‘C‘‘ ‘ %‘

%‘#Y‘!‘.#" ‘E‘*‘! ‘

‘(‘G‘ ‘1
C‘*‘‘

‘
‘

‘$‘& ‘ $‘
‘‘

‘ 5‘ ‘ :‘ %‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘
‘
‘ 
‘ ($ ‘


 ‘‘ ‘ %‘

%‘ '#‘ G‘ 9Y‘ #.#YY!‘ 4.‘ *.Y ‘ ;Y'‘ +‘ G‘ .‘


Y *.Y‘

‘‘ 
C‘ *‘‘ &‘
‘

 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘  ‘

‘$

%‘

.%‘ 4.+Y‘#.*' ‘+ Y‘.4‘ *Y‘+ ‘


‘‘#‘. 
‘
 ‘*‘
 ‘%‘‘#

‘%‘

*%‘ ./#‘Y/Y.‘.4‘#. Y+‘ '**/‘‘;Y‘

‘G‘ 
‘& ‘&‘ ‘ ‘‘‘
‘‘
B
‘‘ ‘$ ‘
‘
‘‘
%‘

‘
?& 


^‘ #

‘  ‘
‘ $
‘ ‘
$

‘ $‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘ 


‘
%‘‘ ‘ ‘‘$‘ ‘
‘ 
‘
‘ ‘
‘
‘
 ‘‘‘ 
‘$‘‘‘
%‘ $
‘

‘‘
‘
‘ 
‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ 
 %‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ (
 ‘ 

‘  ‘


$
&‘52‘ ‘
‘
‘‘‘ ‘ ‘‘( ‘‘
‘ %‘
‘
^‘ ‘
‘$ ‘‘#

‘ ‘ ‘
 ‘& ‘ ‘‘&
‘ ‘
‘ 
 ‘‘

‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
C‘ ‘&‘‘
‘‘‘‘& ‘
‘
‘ ‘
‘
‘%‘
‘
^‘ Y ‘ 
&
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘ ‘  ‘ ‘


‘ ‘‘
‘ ‘
‘
‘
‘‘‘

‘
‘ ‘
‘ ‘‘
‘
$‘ ‘‘
‘ ‘
‘‘

‘ %‘
‘
^‘ 
(‘ 
&
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
‘ $‘ 
‘ %‘ ‘ ‘ &‘ 
&‘ ‘

 ‘ ‘ $‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ &‘ ‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
‘ 

‘‘ $‘‘ ‘

‘
 %‘
‘
^‘ *‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 

‘ $‘ ‘ &‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ $
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ #YY‘

" ‘ ‘‘
%‘
‘
^‘ Y ‘
‘‘‘‘ ‘
‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘

‘ ‘X‘1

$

& ‘‘
‘
‘‘
‘‘

‘$I‘ ‘ ‘‘
‘ & ‘ ‘
‘ 
I‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘ 

‘ I‘
‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ 
‘ 
(‘ ‘ 
1‘ $‘
‘

‘‘
(‘%‘
‘

‘
^‘ #

‘  ‘ ‘ 
1‘ $‘
$‘ ‘
‘ ‘ ‘ & ‘ %‘ Y ‘ ‘

‘ ‘‘‘ 
%‘‘
‘
^‘ Y ‘‘‘& ‘ ‘‘ ‘
‘

‘ $‘ ‘ ‘‘&‘ ‘
‘
‘ ‘


1‘$‘‘ ‘(‘‘
‘0>‘ ‘‘‘2A‘ ‘%‘‘
‘
^‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ 

‘ ‘
‘ 
‘
‘ 
‘
‘ &‘ ‘ 


 ‘
‘ ‘$‘
‘ 
$ ‘ ‘‘ ‘
%‘
‘
^‘ /
 ‘ 
‘ ‘ $ ‘‘ ‘& ‘‘‘ ‘ ‘‘
‘

 ‘
‘

‘ &‘
 $‘  ‘ 
B
‘ ‘ 
‘
‘
‘ ‘ ‘
 $‘
%‘
‘
^‘ #

‘ ‘ 
‘ ‘ ( ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -2>‘ ‘ ‘ & ‘ ‘ ‘ ‘ 

0<--1-0‘
‘

‘
?&  

1! ((B9

ƒ‘ #%%"
‘
 ‘ 0‘$‘‘0<<5‘
ƒ‘ *%"%


‘E‘%"‘
 ‘*‘
‘
‘‘$ ‘ & ‘
‘0<<:‘

>! 181K.0*9 '(-%0129 10/


*:9717*%9

ƒ‘ Y ‘'‘‘+‘
ƒ‘ Y‘ ‘3

ƒ‘ 4
 
‘

‘3

+! 02.0* (-%+*9

ƒ‘ ?GG % %%G‘
ƒ‘ ?GG %
%%G‘
ƒ‘ ?GG %

 %$%G‘
ƒ‘ ?GG % %G‘
ƒ‘ ?GG %
%%G‘
ƒ‘ ?GG %
%$%G‘
ƒ‘ ?GG %
%G G>>G>>-<0% ‘

/! *7(%,9

ƒ‘ *‘$ ‘*
‘)‘-‘E‘0,‘0<<8‘
ƒ‘ 
‘$ ‘‘
‘0<<8‘
ƒ‘ ‘‘ ‘#‘‘ 
‘
‘
‘#$ ‘‘
C‘*‘0<<8‘
ƒ‘ 
‘

‘ ‘‘
‘
‘ ‘0<<>1<8‘
ƒ‘ ‘ ‘‘ ‘$ ‘‘#

‘ ‘Y

‘#
 ‘ ‘0<<2‘
ƒ‘ ; ‘/ ‘ ‘‘ ‘
‘;Y‘