PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBEF2103 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : PSIKOLOGI PENDIDIKAN SEMESTER /SEMESTER : JANUARI/JANUARY 2011 _________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 27 April 2011 hingga 8 Mei 2011. Serahan selepas 8 Mei 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 27 April 2011 and 8 May 2011. Submission after 8 May 2011 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.
1

Bahagian 1 : Menulis senario pengajaran pembelajaran (5 markah) Bahagian 2: Huraian masalah mengikut teori pembelajaran dan teori perkembangan (15 marks) Bahagian 3: Pelan mengatasi masalah berlandaskan teori pembelajaran (10 markah) ini berbentuk terbuka. Teori Psikososial oleh Erkson.SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION SOALAN / QUESTION Dalam situasi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Pelajar diberikan alternatif untuk menulis kembali situasi sebenar di dalam kelas atau menulis situasi rekaan berdasarkan pengalaman. Seterusnya sediakan suatu rancangan untuk mengatasi masalah pelajar tersebut. [Jumlah: 30 markah] Panduan lengkap penulisan laporan dan agihan markah adalah seperti yang dijelaskan dalam jadual di bawah: Kriteria: Tulis satu laporan akademik antara 2500 Catatan: hingga 3000 patah perkataan berdasarkan soalan yang diberikan. Huraikan masalah tersebut dari perspektif teori pembelajaran atau teori perkembangan yang berbeza (contoh: Teori Pelaziman Klasik oleh Pavlov. membuat refleksi dan merancang strategi untuk mengatasi masalah tersebut agar pengajaran dapat dijalankan dengan berkesan dan pelajar gembira belajar. Bronfenbrenner. Guru-guru perlu menganalisis masalah yang timbul. Laporan ini dibahagikan kepada tiga Tugasan bahagian. Teori Perkembangan oleh Piaget. Teori Pelaziman Operan Skinner. dan sebagainya. dsb). Pelajar digalakkan untuk merujuk kepada rubrik atau skema pemarkahan sebagai panduan menjawab soalan tugasan. Teori Pembelajaran Sosial oleh Bandura. sosioemosi. latar belakang sosioekonomi. guru-guru berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari aspek kecerdasan. 2 . Berdasarkan gambaran tersebut: Tulis satu senario hipotetikal atau yang sebenar tentang masalah pembelajaran yang wujud di dalam sesebuah kelas.

iii.Rubrik atau Panduan Pemarkahan Bahagian 1 : Menulis senario pengajaran (a) Tulis senario tentang situasi kelas yang memaparkan masalah yang timbul semasa pengajaran pembelajaran. masalah lain Bahagian 2 : Huraian masalah mengikut teori pembelajaran (15 markah) pengajaran guru. dan mengunyah gula-gula tanpa pengetahuan guru. sebaliknya mereka . Contoh: i. Ada pelajar meniru gaya rakan mereka yang popular di dalam kelas membuatkan kelas gelak dan bertambah bising. Keadaan tersebut boleh dikaitkan dengan teori Pembelajaran Sosial oleh Bandura. Pelajar bising kerana pengajaran membosankan. Peringkat peniruan yang digariskan oleh Bandura didapati wujud dalam kes tersebut. Menurut Bandura. (b) Antara contoh masalah pengajaran pembelajaran adalah seperti berikut: i. pelajar meniru gaya rakan mereka seperti berpura-pura mengantuk. tingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh peniruan dan modeling. kelas bising – pelajar tidak menumpukan perhatian terhadap pengajaran atau melakukan kerja lain yang mengganggu pengajaran ii. Dalam kes tersebut. melukis kartun dalam buku. Ada juga pelajar yang tidak menumpukan perhatian kerana tidak memahami pengajaran guru. Peniruan terhadap tingkah laku itu berlaku kerana pelajar sudah tidak memberikan perhatian lagi kepada 3 Bahagian 1 : Menulis senario pengajaran pembelajaran (5 markah) pembelajaran (5 markah) dianggap keterlaluan iv. pelajar hilang minat kerana sikap guru yang pelajar kelihatan sedih dan tidak menumpukan perhatian di dalam kelas Bahagian 2: Huraian masalah mengikut teori pembelajaran (15 markah) (a) Kenal pasti beberapa masalah (b) Huraikan masalah tersebut mengikut teori pembelajaran.

ii. implikasi teori Behavioris: andaian: pengaruh persekitaran membuatkan pelajar tidak dapat menumpukan perhatian implikasi pengajaran: wujudkan persekitaran kelas yang mengukuhkan tingkah laku positif contoh: apabila pelajar menghadapi masalah memahami pelajaran atau melakukan kerja secara bersendirian. Rakan-rakan lain gelak seolah-olah memuji tindakan tersebut. Mereka ingat akan perlakuan yang dilihat. Hal ini menyebabkan makin ramai pelajar turut melukis kartun kerana mendapat suatu kepuasan apabila melihat rakan-rakan senyum dan ketawa.memberikan perhatian kepada rakan mereka yang dianggap menghiburkan. Contoh: i. Bahagian 3: Pelan mengatasi masalah berlandaskan teori pembelajaran (10 markah) Pelan tindakan itu menggambarkan implikasi teori. ada yang menunjukkan isyarat ‘bagus’. kemudian mereka mengikut tingkah laku itu seperti melukis kartun pada buku. guru hendaklah memuji pelajar itu setiap kali dia menyelesaikan Jumlah Markah sesuatu masalah/berjaya menjawab soalan tanpa bantuan guru 30% Huraian lain yang dikaitkan dengan teori pembelajaran dan teori perkembangan Bahagian 3: Pelan mengatasi masalah berlandaskan teori pembelajaran (10 markah) 4 .