FAIL MEJA

P E N G U RK U SR AI KN U L U M U

G U R M A T A P E L A J A R A N P E N D ID IK A N J A S M A N U dan K E S IH A T A N

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI GAYA JALAN KEBAJIKAN 88300 KOTA KINABALU TELEFON : 088-224779 FAKSIMILI : 088-257164 E-MAIL : http//webmail.Sksrigaya.Edu.My

N O . KELU AR AN 01

N O . P IN D A A N 00

T A R IK H 0 6 .0 6 .2 0 0 7

1 .0 M a k l u m a t P e g a w a i
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan ASARRY GASIN TETAP DGA29 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 1/8/1999 1/8/1999

2 .0 S e n a ra i T u g a s Bertanggungjawab Kepada Pentadbir & Ketua Panatia dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkaraperkara berikut:

I.

P E N G U R U S A N K U R IK U L U M
1. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian, Penggal, Mingguan dan Tahunan. 2. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.

II. P E N T A D B IR A N
1. Menerima agihan tugas daripada pentadbir. 2. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru.

III. B ID A N G U M U M
1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Guru Besar.

berilmu. 7. berketerampilan dan sejahtera. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan. 3. Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi–agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat. Memberi peluang pendidikan kepada semua Warganegara Malaysia.0 O b j e k t i f j a b a t a n 1. 5.3 . 6. . Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan. 4. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran. 8. 2. Melahirkan insan yang berakhlak mulia. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden. Meningkatkan kepakaran pegawai–pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan. 9. cekap dan berkesan. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran.

Menyediakan data dan maklumat pencapaian murid yang terkini dan betul. 2.0 O b j e k t i f 1. . 4.4 . Mengamalkan sistem pengurusan kurikulum. berdasarkan kepada pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Menyediakan latihan & bimbingan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran di kalangan murid. Mempastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. 3.

K .K e tu a B id a n g P a n iti a M a ta P e la ja r a n G u r u . S R I G A Y A G U RU BESA R P IB G P e n o lo n g K a n a n H a l E h w a l M u r id S e k o la h D is ip l in B uku T eks K e s ih a ta n P e n o lo n g K a n a n K u r iu l u m K e tu a .5 .G u r u M a ta P e la ja r a n P usat Su m ber P e n o lo n g K a n a n K o k u r i k u lu m Is la m & M o ra l K a u n s e lo r J a b a ta n K e la b & P e r s a tu a n P e r m a in a n & S u k a n K e b a ji k a n 3K IC T K a n ti n PPD a K a k ita n g a n S o k o n g a n .0 C a r t a O r g a n i s a s i S .

.

.

6 .O C a r t a O r gaagni iasna U in Bi ta h s G u r u M a t a P e la ja r a n P e n d id ik a n Ja s m a n i & K e s ih GURU BESAR DGA34 / DG41 PENOLONG KANAN DGA32 / DG41 PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU MEDIA PANITIA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UJIAN BULANAN/DALAMAN JADUAL WAKTU JADUAL WAKTU INDUK JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN/KELAS GURU PERPUSTAKA AN GURU ICT PEPERIKSAAN AWAM JADUAL GURU GANTI SAINS PJK .

: 01. 8. Mempastikan guru-guru yang telah mengikuti 10. Mempastikan soalan-soalan ujian/peperiksaan siap lebih awal dan menyelaraskan soalan-soalan ujian bagi semua tahun. Membuat semakan buku latihan pelajar. Memilih dan mencadangkan alat. 7. Menyediakan Takwim Tahunan Panitia * Merancang aktiviti * Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian Mendapatkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Menyediakan dan mengawasi BBM dan BBB.7 . 5. CATATAN 3. Menyediakan laporan prestasi murid sepanjang 12. dan bahan bacaan yang sesuai. tahun. kemaskini. 4. 2. Membuat pencerapan p&p guru dan membuat laporan hasil pencerapan.01. buku.0 S E N A R A I T U G A S Nama : Asarry Gasin Jawatan : Guru Mata Pelajaran Pendidikan Muzik Tarikh BIL 1. . sesuatu kursus mengadakan latihan dalaman. 9. Mengadakan usaha khidmat bimbingan kepada ahli-ahli panitia. 6. Mempastikan fail-fail panitia lengkap dan 11.2007 SENARAI TUGAS Menghayati keperluan sesuatu mata pelajaran dan merancang Pelan Tindakan selaras dengan matlamat Jabatan Pendidikan Sabah.

3.0 P r o s e s K e r j a M u z ik G u r u M a t a p e la ja r a n Aktiviti Subaktiviti 4. Guru Guru Besar Guru 5. Menguji pemahaman murid dengan pelbagai soalan secara lisan. Merancang Pengajaran Harian berpandukan Rancangan Tahunan. 9. Menghasilkan Rancangan Pengajaran Tahuanan berdasarkan Sukatan Pelajaran. Melaksanakan p&p dengan pelbagai kaedah. Merujuk Huraian Sukatan Pelajaran. Gambar. 7. 6. Menbuat refleksi tentang p& p yang ABM. Mendapatkan pengesahan RPT daripada pihak pentadbiran. ICT. Menyediakan bahan bantu yang sesuai dan menarik.1 4. 4. Pentadbir Guru / Murid / ABM Murid / ABM Guru telah dijalankan. Tindakan susulan.1. .8. lembaran. 10. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada pihak pentadbir. Buku Rujukan. 2. ujian.1 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Muka 1/1 surat ini UndangUndang / Peraturan PENGURUSAN P&P DALAM MATAPELAJARAN PJK Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Kementerian 1. Bahan Maujud.

C a rta A lira n MULA A 1 Memiliki. Mendapatkan pengesahan RPT dan RPM daripada pihak pentadbiran. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada pihak pentadbir. Mengadakan aktiviti pengayaan dan Pemulihan. Tidak 7 Ya 8 Tindakan susulan. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan. Menguji pemahaman murid Menbuat refleksi tentang p& p yang telah dijalankan. Menyediakan bahan yang sesuai dan menarik. bantu Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. Merancang Pengajaran Harian berpandukan Rancangan Tahunan. 2 Tidak 3 Ya 4 5 Menghasilkan Rancangan Pengajaran Tahuanan dan Mingguan berdasarkan Sukatan Pelajaran. Rancangan pengajaran baru . Objektif tercapai atau tidak. 6 Melaksanakan p&p dengan pelbagai kaedah.

Penghantaran Buku Rekod Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang sudah ditandatangani Membuat perancangan harian 4 5 6 7 Menghantar buku rekod setiap hari Jumaat ntuk disemak 8 Memeriksa buku latihan murid 9 Menyediakan soalan bulanan & semester .S e n a ra i S e m a k Bil Aktiviti / Tindakan Tandaka n (√) Catatan 1 Menerima Buku Rekod Mengajar dari Pentadbir Membuat Perancangan Tahunan. semester dan Harian 2 3 Melengkapkan maklumat yang diminta dalam rekod mengajar.

Fotostat s.p dan menyediakan RPT. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan 30 minit 1 5 30-60 minit 28-32 6 30 minit 6 .N o rm a k e rja Bil JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 30 minit JUMLAH UNIT YANG BOLAH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1 Mendapatkan sukatan pelajaran daripada ketua panitia. 2 60 minit 1 3 100 minit 6 4 Menyerahkan Buku Rekod Mengajar yang dikemaskini kepada guru besar pada masa yang ditetapkan. dan RPH.p dan masukkan dalam fail rekod mengajar. Memahami s. Melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.

Menyuruh Murid buat pembetulan sekiranya ada salah. 6. Mengembalikan kerja murid.8. 2. Memberikan kerja kepada murid serta memberitahu tarikh hantar.1 4. 4. Guru 3.2 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN kerja-kerja latihan dan kerja rumah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Proses Kerja Muka 2/1 surat ini UndangUndang / Peraturan 1. Menyemak hasil kerja murid. Merekod penghantaran kerja murid.0 P r o s e s K e r j a Aktiviti Subaktiviti 4. Ambil tindakan untuk hasil kerja yang tidak lengkap. Membina/ memilih kerja latihan & kerja rumah yang sesuai berdasarkan P&P yang dijalankan.1. 5. 7. Murid .

Sama ada sudah hantar atau tidak. 5 Mengembalikan kerja murid secepat mungkin. Memastikan samaada kerja lengkap atau tidak . Merekod penghantaran kerja murid. Latihan/kerja baru diberikan .C a rta A lira n 0 MULA A 1 2 Amaran diberikan Tidak Ambil tindakan untuk hasil kerja yang tidak lengkap Membina/ memilih kerja latihan dan kerja rumah yang sesuai berdasarkan P& P yang dijalankan Memberikan kerja kerpada murid serta memberitahu tarikh hantar. 3 Ya Tidak 4 Ya Menyemak hasil kerja murid. 6 Menyuruh Murid buat pembetulan sekiranya ada salah.

S e n a ra i S e m a k M u z ik Bil Aktiviti / Tindakan Tandaka n (√) G u r u M a t a P e la ja r a n Catatan 1 Menyediakan latihan / kerja rumah Memberikan latihan/ kerja rumah kepada murid Memberitahu tarikh hantar letihan / kerja rumah. Merekodkan penghantaran kerja. 2 3 4 5 Merekodkan hasil kerja murid .

Menyemak hasil kerja murid. 5-20 minit 4 .N o rm a k e rja Bil JENIS KERJA G u r u M a t a P e la ja r a n M MASA YANG DIAMBIL 60 minit JUMLAH UNIT YANG BOLAH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 5 1 Menyediakan latihan / kerja murid 2 Mengutip hasil kerja murid Memberi amaran kepada murid yang tidak siap atau tidak hantar kerja. 5 minit 4 3 5-10 minit 6 4 120 minit 4 5 Mengembalikan serta membincangkan hasil kerja murid.

1 4. 2.0 P r o s e s K e r j a Aktiviti Subaktiviti 4. Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah. 3.8. Guru . 4.1. Mendapatkan maklumat yang terkini tentang perkembangan dalam mata pelajaran yang diajar. Menyampaikan semula maklumat Guru kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengadakan krusus dalaman Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah Muka 4/1 surat ini UndangUndang / Peraturan Proses Kerja 1. Memaklumkan serta berbincang Guru dengan Guru besar/ penolong kanan 1 untuk mengadakan krusus dalaman.

6 Laporan kepada pihak berkenaan. Mengadakan krusus dalaman Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. 2 3 4 5 Mendapatkan maklumat yang terkini tentang perkembangan dalam mata pelajaran yang diajar. Menghadiri mesyuarat / krusus sekiranya diarah oleh pihak pentadbir.C a rta A lira n MULA A 1 Menerima surat panggilan untuk menghadiri mesyuarat atau krusus. tamat .

4 5 6 . Membuat laporan kepada pihak perkenaan.S e n a ra i S e m a k M u z ik Bil Aktiviti / Tindakan Tandaka n (√) G u r u M a t a P e la ja r a n Catatan 1 Membawa balik semua bahan krusus Menentukan tarikh serta jadual krusus dalaman 2 3 Memastikan semua bahan dan alatan lengkap dan cukup Surat panggilan sudah diedarkan Kehadiran guru adakah menepati sasaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful