You are on page 1of 3

Sejarah Tingkatan 1 - Bab 11

BAB 11 : SABAH
c) Pedalaman
(1) Latar belakang sejarah Sabah 1. Murut di Tenom, Persiangan, Keningau dan
1. Gelaran negeri di Bawah Bayu Rundum.
2. Nama Sabah berasal drp perkataan ‘saba’
-sejenis pisang yang dipanggil pisang saba. (3) Kegiatan sosiobudaya
3. orang Bajau memanggilnya pisang jaba. a) Pendidikan
4. Masyarakat pantai barat Sabah menanam pisang 1. Pendidikan tidak formal dipelajari oleh kanak
jenis ini sebagai bahan makanan. melalui keluarga atau masyarakat.
2. Mempelajari kemahiran - cara memancing,
(2) Sabah dgn kesultanan Brunei dan Sulu memanjat, berburu, bertukang,
1. Sebelum abad ke-16, Sabah tidak mempunyai 3. Pendidikan formal amat terhad
pemerintahan beraja atau organisasi sebuah 4. Pendidikan berkaitan agama Islam seperti
negeri membaca al-Quran dan menulis jawi di surau,
2. Dibahagikan kepada tiga pondok dan di rumah guru agama.
i. sistem politik kesukuan b) Peraturan dan adat resam.
ii. sistem politik kesultanan 1. Undang adat penting dalam kehidupan
iii. sistem politik ketua bebas. 2. Amalan undang adat seperti babas, sogit, dan
3. Sistem politik kesukuan terdapat di daerah kepanasan dijalankan oleh ketua adat. Bertujuan
pedalaman -didiami Kadazandusun, Murut dan eratkan hubungan masyarakat.
Orang Sungei. 3. Kadazandusun percaya jika tidak mematuhinya
4. Mereka hidup dalam kelompok kecil dan maka malapetaka seperti wabak penyakit,
dipisahkan daripada kumpulan lain oleh bentuk bencana alam serta kerosakan tanaman akan
muka bumi seperti banjaran gunung, bukit-bukau berlaku.
dan sungai. 4. Undang adat dijalankan dalam amalan pertanian,
5. Sistem politik diamalkan di pedalaman walaupun perkahwinan dan kematian.
Sabah diperintah oleh Kesultanan Brunei dan 5. Dalam adat pertanian - amalan monogit iaitu
Sulu. upacara memuja semangat padi semasa
6. Sistem politik kesultanan diamalkan di persisiran menanam dan menuai padi.
pantai barat dan timur Sabah yang ditadbir oleh 6. Selepas musim menuai, perayaan penting orang
Kesultanan Brunei dan Sulu. Kadazandusun ialah Pesta Menuai.
7. Abad17, Sabah diikuasai Kesultanan Brunei. i. pesta menuai setiap tahun 30 dan 31 Mei
8. Kesultanan Brunei – ada masalah perebutan ii. petani akan datang beramai-ramai.
kuasa iii. menjual hasil tanaman mereka di tempat
9. Sultan Muyiddin serahkan kawasan timur laut perayaan atau Tamu Besar.
Brunei kepada sultan Sulu kerana iv. tarian Sumazau dipersembahkan
pertolongannya menewaskan musuh. v. Penari-penari memakai baju hitam yang
10. Sabah dibahagikan kepada dua kesultanan bersulamkan benang emas
i. Kesultanan Brunei 7. Dalam adat perkahwinan kaum Bajau
ii. Kesultanan Sulu. i. perkahwinan pada 14 dan 15 hari bulan Hijrah
kerana cahaya bulan terang.
(2) Masyarakat Sabah ii. Cahaya bulan yang terang menandakan
1. Kadazandusun, Bajau, Melayu-Brunei, Murut, pengantin akan dimurahkan rezeki.
Suluk, Orang Sungei, Kedayan dan Bisaya. iii. Upacara perkahwinan - Rabu dan Ahad.
a) Persisiran pantai. iv. acara maglamilami (beramai-ramai) iaitu
1. Orang Melayu-Brunei di kawasan pantai barat menjamu selera & menyaksikan hiburan.
Papar, Kimanis, Sipitang. 8. Dalam adat kematian orang Murut
2. Orang Bajau di pantai barat dan pantai timur spt i. saudara-mara kaum Murut memukul tiang
Kota Belud, Papar, Semporna, Tuaran. rumah apabila berlaku kematian
3. Orang Suluk di pantai timur spt Semporna, ii. Mayat dibersihkan dan dipakaikan pakaian
Lahad Datu, Tawau, Kudat. sebelum dikebumikan.
b) Lembah pantai iii. Mayat dikebumikan dalam posisi duduk.
1. Kadazandusun di pantai barat dan pedalaman spt iv. Mayat dibakar dalam tembikar
Penampang, Tambunan, Ranau, Papar, Kudat. v. disimpan dalam rumah selama tujuh hari.

1 PanitiaSej
arah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 11

c) Agama dan kepercayaan. iii. Dua orang melagakan alu dan dua orang lagi
1. Pada awalnya masyarakat mengamalkan pagan memegang pangkal alu supaya tidak
dan kepercayaan animisme. berganjak dari kedudukannya.
2. Kedatangan agama Islam membawa nilai-Islam 3. Tarian Mangalang oleh etnik Murut
kepada Bajau dan Melayu-Brunei. i. ketika menyambut tetamu dari jauh, berpindah
3. Keadaan tersebut menwujudkan kumpulan etnik rumah dan hari Monggotom (Hari Pesta
yang beragama Islam dan pagan. Menuai Padi).
4. Kumpulan etnik tersebut mewujudkan sistem 4. Tarian Limbai oleh etnik Bajau.
ketua di sesebuah kampung atau orang tua di 5. Alat muzik bumiputera diperbuat daripada buluh.
rumah panjang. Contoh alat muzik bas, sompoton, gabang,
5. Bagi etnik beragama Islam, ketuanya berperanan suling, kulintangan, salun
menguatkuasakan hukum agama Islam. 6. Pembinaan rumah panjang
6. Orang Tua menguatkuasakan undang adat di i. tempat tinggal orang Murut dan Rungus.
kalangan etnik bukan beragama Islam. ii. dibuat daripada hasil hutan seperti buluh,
Agama dan kepercayaan Kadazandusun;
1. Mengamalkan kepercayaan animisme.
iii. Hidup dalam sebuah keluarga yang besar.
2. Sebilangan kecil memeluk agama Islam. iv. Ketua penghubung pemerintah - rakyat.
3. Tuhan Kinorohingan bersemayam di dunia lain. 7. Mahir membuat barangan kraftangan
4. Percaya setiap orang yang mati rohnya akan
pergi ke Gunung Kinabalu (4) Kegiatan ekonomi
5. Apabila tiba masanya roh itu akan pergi lebih a) Sara diri
jauh lagi sama ada ke syurga atau neraka. 1. Pertanian, pungut hasil hutan, pungut hasil laut
6. Setiap tahun, mengadakan upacara Magavau dan tangkap ikan.
selepas menuai padi. Upacara untuk 2. Pertanian kekal dan pertanian pindah.
menghormati semangat padi. 3. Pertanian pindah - tanaman padi huma di kaki
7. Pesta Keamatan - tanda kesyukuran kepada bukit, petani berpindah selepas dua atau tiga
Kinorohingan yang memberi hasil padi tahun utk mencari tempat baru.
8. Upacara semasa Pesta Keamatan ialah 4. Pertanian kekal spt padi sawah - tertumpu di
pertandingan Ratu Cantik (Unduk Ngadau). kalangan Kadazandusun di lembah pantai barat
9. Ratu Cantik melambangkan Huminodun yang seperti di Penampang, Papar, Tuaran
telah dikorbankan menjadi padi. 5, Orang Murut memungut hasil hutan
10. Bomoh untuk membuang kepanasan dipanggil 6. Melayu-Brunei, Suluk &Bajau -pungut hasil laut
Bobohizan. 7. Orang Bajau - penyelam & kutip hasil laut
Agama dan kepercayaan kaum Murut 8. Tangkap ikan- penduduk di persisiran pantai
1. mempercayai animisme 9. Orang Bajau - nelayan.
2. Gunung Antulai atau Gunung Aru (Gunung 10 Gua Gomantong di Sandakan - pengeluar sarang
Hantu) dianggap sebagai tempat suci. burung utk dieksport ke China.
3. Percayai Aki Kopuno - kuasa yang mencipta 11 Sarang burung berwarna putih dan sarang burung
segala-galanya. berwarna coklat. Sarang burung berwarna putih
4. Bomoh mereka yang berhubung dengan kuasa lebih berkhasiat.
ghaib dipanggil Babalian. 13 Untuk dapatkan sarang burung, pemungut guna
tangga atau panjat dinding yg tinggi dgn
d) Kesenian menggunakan buluh.
1. Tarian Sumazau oleh etnik Kadazandusun
i. ditarikan ketika pesta menuai, musim b) Perdagangan
perayaan 1. Bertukar barang/ berjual beli di Pasar Tamu.
2. Berkumpul menjual hasil keluaran mereka.
ii. disertakan pertandingan unduk ngadau atau 3. Orang Bajau, Melayu-Brunei dan Suluk
ratu cantik. perdagangkan hasil laut dan beras.
2. Tarian Magunatip oleh etnik Murut 4. Kadazandusun & Murut perdagangkan hasil
i. semasa majlis Hari Magavau iaitu memuja hutan.
semangat padi. 5. Perdagangan secara tukar barang.
ii. diiringi pukulan gong oleh sepasang penari 6. Barangan ditukar - damar, getah perca, bahan
yang terdiri lelaki dan wanita yang berpakaian getah, lilin lebah, rotan, sumbu badak, manik,
tradisi. dan barang-barang makanan.

2 PanitiaSej
arah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 11

7. Pasar Tamu eratkan hubungan antara etnik dan


wujudkan semangat muhibah

3 PanitiaSej
arah
SMK Kamil