You are on page 1of 3

Sejarah Tingkatan 1 - Bab 10

BAB 10 : SARAWAK
(3) Kegiatan sosiobudaya
(1) Latar belakang sejarah Sarawak a) Pendidikan.
1. Nama berasal nama Batang Sarawak atau Sungai 1. Penduduk bumiputera menerima pendidikan
Sarawak. tidak formal dan formal.
2. Kewujudan manusia dijumpai kira-kira 40 ribu 2. Pendidikan tidak formal melalui cerita lisan yang
tahun dahulu. berkaitan amalan dan kepercayaan turun-
3. Buktinya ialah temurun spt cara berburu dan pungut hasil hutan.
i. tinggalan tembikar 3. Pendidikan formal berkaitan agama yang
ii. kapak, pisau daripada batu dijalankan di masjid dan sekolah agama.
iii. lukisan yang diconteng pada dinding gua. 4. Pendidikan agama Islam - membaca al-Quran
4. Negeri terawal diduduki oleh manusia dan menulis jawi diajar kepada etnik yang
(2) Pertalian Sarawak dgn Kesultanan Brunei beragama Islam.
dan Sulu. 5. Pendidikan berkaitan hukum Islam spt cara
1. Ditadbir Kesultanan Brunei sejak abad 15. melaksanakan ibadat diajar oleh guru al-Quran,
2. bahagikan Sarawak kpd unit jajahan. imam dan lebai.
3. Setiap unit jajahan ditadbir oleh seorang
pembesar yang mempunyai kuasa autonomi. b) Peraturan dan adat resam.
4. Sungai Skrang ditadbir oleh Syarif Sahap 1. Bagi masyarakat beragama Islam cara hidup dan
5. Sungai Sarawak (Kuching) ditadbir oleh Pangeran adatnya berasaskan ajaran Islam,
Mahkota. 2. Bagi masyarakat bukan Islam, cara hidup
(3) Masyarakat Sarawak berasaskan warisan turun-temurun
1. Terbahagi mengikut kawasan penempatan 3. Masyarakat bumiputera Sarawak mempunyai
i. persisiran pantai tuai rumah - bertanggungjawab menjaga
ii. lembah sungai keselamatan dan keamanan
iii. pedalaman dan tanah tinggi. 4. Tuai rumah selesaikan masalah perkahwinan,
2. Kawasan paling padat penduduk ialah di dataran perceraian, peraturan dan perayaan.
pantai, lembah sungai di barat Kuching dan 5. Dua upacara ditentukan oleh tuai rumah
kawasan antara Sungai Kayan dengan Sungai i. tarikh Hari Gawai (pesta menuai)
Mukah. ii. tarikh perayaan ‘Beranyi’.
3. Corak penempatan & taburan penduduknya 6. Orang Iban mempunyai tradisi menyimpan pasu,
berselera menyebabkan mereka kurang gong dan tempayan yg dipanggil tajau.
berhubung dgn orang luar 7. Tajau diwarisi turun-temurun, bernilai, dianggap
(a) Masyarakat di persisiran pantai. suci dan dihormati.
1. Orang Melayu duduki kawasan Kuching, 8. Tajau berfungsi sebagai harta simpanan dan
Simanggang, Sibu, Mukah, Oya, Saribas dan diperoleh secara tukar barang.
Tanjung Datu. 9. Orang Kayan, Kelabit dan Kenyah menindik
2. Orang Melanau duduki Lembah Utara Rajang, telinga dan menggantung gelang-gelang timah
Mukah, Oya dan Bintulu. atau tembaga hingga cuping telinga menjadi
b) Masyarakat di Lembah sungai. lanjut.
1. Orang Iban tinggal di kawasan Sungai Saribas, 10. Menindik telinga gambarkan kecantikan.
Sungai Skrang, Sungai Batang Lupar dan 11. Jenis anting-anting yang digunakan akan
Sungai Rajang. menggambarkan status yang berbeza.
2. Orang Bidayuh tinggal di Singgai, Sadong, 12. Orang Kayan, Kelabit dan Kenyah - amalan
Sungai Kayan. melukis tatu pada badan.
3. Orang Kenyah tinggal di kawasan Batang 13. Orang Melayu Sarawak amalkan peraturan adat
Baram, Ulu Batang, Rajah, Balui. resam berasaskan agama Islam.
c) Masyarakat di pedalaman. 14. Orang Iban, Bidayuh dan Orang Ulu masih
1. Orang Kelabit tinggal di kawasan Lembah tinggal di rumah panjang.
Terusan, Sungai Baram. 15. Rumah panjang spt sebuah perkampungan.
2. Orang Penan menduduki kawasan Hutan Baram 16. Tuai rumah menjaga keamanan anak buah.
dan Sungai Rajang.
3. Orang Murut menduduki kawasan kaki bukit dan
gunung di utara Sarawak dan di kawasan Sungai
Trusan dan Limbang.
1
Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 10

c) Kebudayaan. 2. Orang Iban, Murut, Kenyah dan Kayan di


1. Orang Melanau merayakan perayaan Kaul. kawasan pedalaman menanam padi, berburu dan
2. Ciri-ciri perayaan Kaul memungut hasil hutan
i. Menjamu ipok yang mengawal laut. 3. Orang Penan di hulu Sungai Baram dan Sungai
ii. Tujuan perayaan untuk memperoleh hasil Rajang - berburu binatang dengan menggunakan
tangkapan yang memuaskan, selamat sumpitan.
ketika di laut dan mengelakkan penyakit. 4. Pekerjaaan orang Melayu
iii. serahang yang diperbuat daripada daun i. menanam padi sawah dan kelapa
buluh dan daun nipah akan dimasukkan ii. peniaga kecil-kecilan
bertih, telur ayam, pulut kuning, kirai iii. orang tengah dalam perniagaan.
(rokok daun) dan sirih. 5. Kegiatan ekonomi orang Melanau
iv. Serahang inilah yang disediakan untuk i. menanam padi sawah
menjamu ipok. ii. menjadi nelayan.
3. Orang Iban merayakan perayaan Gawai (Pesta 6. Kegiatan ekonomi orang Bidayuh
Menuai). i. menanam padi huma
i. Jenis Hari Gawai - Gawai Burung, Gawai ii. jadi peladang.
Batu, Gawai Kenyalang dan Gawai Antu 7. Kegiatan ekonomi orang Kelabit
ii. Tarian Ngajat sebagai tanda kesyukuran i. menanam padi sawah
dalam pesta menuai padi. ii. berburu
4.Di kalangan orang Melayu Sarawak, seni tradisi iii. pungut hasil hutan.
mereka dinamakan bergendang. 8. Penduduk di pedalaman -pungut hasil hutan
i. hanya kaum lelaki yang menari. b) Pertanian
ii. Kaum perempuan bermain gendang 1. Padi huma ditanam di tempat tinggal etnik Iban,
sambil menyanyi dan berpantun. Bidayuh dan orang Ulu.
iii. meliputi permainan muzik, nyanyian, 2. Padi sawah ditanam oleh orang Kelabit. Terkenal
pantun dan tarian. dengan beras jenis bario.
d) Agama dan kepercayaan. 3. Sagu diusahakan oleh orang Melanau,
1. Iban, Murut, Kelabit, Kenyah, Kayan dan Bisaya i. sagu ini tumbuh di kawasan berpaya
- amalkan kepercayaan animisme. ii. Selepas 10 tahun sagu boleh ditebang
2. Orang Melanau yang bukan beragama Islam iii. Ripo (isi dalam sagu) dikeluarkan,
percaya makhluk ghaib yang dipanggil ipok. dijemur hingga kering
3 Orang Penan dikenali sebagai Penan nomad iv. diproses sebelum dijadikan tepung sagu
i. amalkan hidup berpindah - randah, yang dikenali sebagai lemantak.
apabila berlakunya kematian. 4. Sarawak terkenal sebagai pengeksport sagu.
ii. Dilarang menetap kekal di suatu tempat. 5. Lada hitam oleh Kedayan dan Murut
iii. Dilarang menebang pokok besar dan 6. Sarawak pengeksport lada hitam.
melapangkan kawasan hutan.
4 Kepercayaan orang Iban c) Perlombongan
i. apabila membuka penempatan dan 1. Antimoni dan emas bahan galian terpenting
mendirikan rumah, kawasan tanah yg 2. Awalnya ditadbir oleh Datu Patinggi Ali.
ingin didirikan rumah perlu disemah 3. Kaum Bidayuh - kaum aktif dalam kedua-dua
terlebih dahulu. perlombongan
ii. percaya kepada petanda lain seperti bunyi 4. Orang Cina di Bau, Paku dan Bidi menjalankan
burung ketupung dan burung beragai. kegiatan melombong emas.
iii. Bunyi burung - dikatakan petanda mereka
tidak boleh mendirikan rumah di kawasan d) Perdagangan
itu. 1. Kesultanan Melayu Melaka pernah menjalin
hubungan perdagangan dengan Sarawak.
(5) Kegiatan ekonomi 2. Barangan Sarawak - lada hitam, halia, kapur
a) Sara diri. barus, sarang burung, emas, permata, ikan
1. Menyara hidup dengan 3. Sarawak dikunjungi pedagang Cina utk
i. menanam padi huma atau padi bukit dapatkan lada hitam, kapur barus, emas, kayu
ii. jadi nelayan, cendana, sumbu badak, telur penyu.
iii. pungut hasil hutan 4. Pedagang Cina menjual barangan besi, kaca dan
iv. berniaga kecil-kecilan. pinggan mangkuk di Santubong.
2
Panitia Sejarah
SMK Kamil
Sejarah Tingkatan 1 - Bab 10

5. Pedagang Cina, Arab, India dan Kepulauan


Melayu membawa barangan tembikar, sutera,
barang logam, kain, barang perhiasan

3
Panitia Sejarah
SMK Kamil