You are on page 1of 4

Sejarah Tingkatan Tiga - Bab 7

BAB 7 : MALAYSIA YANG BERDAULAT 3. Gagasan Malaysia dapat menyelamatkan parti PETIR
daripada dikuasai oleh parti berhaluan kiri.
(1) Idea pembentukan Persekutuan Malaysia 4. Barisan Sosialis dan Parti Rakyat Singapura anggap
1. Tunku Abdul Rahman mengemukakan gagasan gagasan Persekutuan Malaysia sebagai rancangan
Persekutuan Malaysia dalam majlis makan tengah hari Britain untuk mengekalkan pengaruhnya.
Persatuan Wartawan-wartawan Luar Asia Tenggara di 5. Kerajaan Singapura adakan referendum bagi meninjau
Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. pendapat penduduk Singapura terhdp gagasan
2. Idea mendapat sambutan positif Persekutuan Malaysia.
3. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia 6. Hasil referendum - penduduk Singapura sokong
(JPPM) ditubuhkan. penggabungan dgn Persekutuan Malaysia.
4 JPPM berperanan mengadakan rundingan dgn
pemimpin wilayah yang terlibat c) Sabah
5. Tunku Abdul Rahman bawa usul gagasan 1. Parti politik baru ditubuhkan untuk menyalurkan
Persekutuan Malaysia di Dewan Rakyat. pendirian rakyat terhadap gagasan Persekutuan
Malaysia.
(2) Matlamat pembentukan Persekutuan Malaysia 2. Diantara parti politik di Sabah ialah;
1. Mempercepat kemerdekaan  Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu
i. Saiz Singapura dan jumlah penduduk Sarawak, (UNKO)
Sabah dan Brunei terlalu kecil menyukarkan  Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO)
usaha memperoleh kemerdekaan secara  Parti Bersatu
bersendirian daripada British.  Parti Demokratik
ii. Gagasan Malaysia akan mempercepat  Pasok Momogun
kemerdekaan Singapura, Sarawak, Sabah dan 3. Parti politik sokong terhadap gagasan Malaysia.
Brunei. 4. Parti Bersatu dan Parti Demokratik kenakan syarat
2. Keseimbangan kaum iaitu menyokong dengan syarat Sabah merdeka
i. Mengimbangi penduduk Melayu dan terlebih dahulu.
bumiputera dalam Persekutuan Malaysia. 5. Parti Pasok Momogun pada awalnya menentang
3. Memajukan sosioekonomi kerana Sabah perlu bersatu dgn Sarawak dan Brunei.
i. Mewujudkan pasaran ekonomi yang lebih luas. 6. Pembentukan Perikatan Sabah di bawah pimpinan
ii. Menyatukan sumber tenaga manusia dan sumber Donald Stephens & Tun Datu Mustapha bin Datu
asli di kalangan negeri dalam Persekutuan. Harun.
iii. Hapuskan sekatan cukai di kalangan negeri 7. Perikatan Sabah memenangi pilihan raya Majls
Persekutuan. Daerah pertama pada 1962.
iv. Memudahkan usaha untuk menarik pemodal luar. 8. Perikatan Sabah memenangi 104 kerusi drp 119
v. Memajukan taraf hidup rakyat Sarawak, Sabah kerusi.
dan Brunei.
d) Sarawak
4. Keselamatan dan kestabilan negara 1. hampir kesemua parti politik sokong gagasan
i. Selamatkan Singapura dan Sarawak daripada Persekutuan Malaysia.
jatuh ke tangan komunis. 2. Hanya Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) yang
menentang pada awal dan akhir pendiriannya.
(3)Reaksi Pembentukan Persekutuan Malaysia 3. Pada awalnya parti ini menentang kerana Sarawak
A) Negeri-negeri terlibat perlu bersatu dengan Sabah dan Brunei.
a) Persekutuan Tanah Melayu 4. Parti yang menentang pada awalnya iaitu Parti Negara
1. Sambutan menggalakkan daripada parti politik di Sarawak (PANAS) dan Parti Kebangsaan Sarawak
negeri-negeri Melayu. (SNAP).
2. Penduduk Tanah Melayu menerima prinsip gagasan 5. Kesemua parti politik di Sarawak kecuali SUPP
Persekutuan Malaysia. mengambil pendirian utk sertai Persekutuan Malaysia.
3. Parti PAS, menyokong idea pembentukan Malaysia 6. Parti-parti tersebut bergabung membentuk Perikatan
tetapi mencadangkan pembentukan Melayu Raya yang Sarawak bagi menghadapi Pilihan Raya Majlis Daerah
merangkumi Indonesia. pertama diadakan pada tahun 1963.
b) Singapura 7. Perikatan Sarawak memenangi pilihan raya tersebut.
1. Gagasan Persekutuan Malaysia mendapat reaksi
daripada parti-parti politik di Singapura. e) Brunei
2. Parti Tindakan Rakyat (PETIR) pimpinan Lee Kuan 1. Idea gagasan Malaysia dapat sokongan kuat Sultan
Yew mengalu-alukan gagasan Persekutuan Malaysia. Omar Ali Saifuddin
2. Ditentang oleh Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M
Azahari.
1 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Tiga - Bab 7

3. A.M. Azahari menyatakan Brunei akan menjadi tanah  meninjau pandangan penduduk di Sarawak dan
jajahan sekiranya menyertai Malaysia. Sabah.
4. A.M. Azahari cadangkan penubuhan kerajaan  Hasil laporan ini rakyat Sarawak dan Sabah
Kalimantan Utara yang terdiri drp Brunei, Sarawak bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia.
dan Sabah. 4. Ogos 1962 – Jawatankuasa antara Kerajaan (JAK)
5. Apabila usul menentang gagasan Persekutuan  bincang hak dan kepentingan Sabah, Sarawak dan
Malaysia yang dibawa oleh Parti Rakyat Brunei di
Brunei untuk dimasukkan dalam perlembagaan.
Majlis Undangan Negeri Brunei ditolak, mereka
melancarkan pemberontakan.  Hasil laporannya, tuntutan 20 Perkara Sabah
6. Rundingan diteruskan. dicadangkan & dimasukkan dalam perlembagaan.
7. Perkara yang berkaitan dengan hasil minyak dan 5. Sept.1962- Referendum Singapura
kekananan sultan Bunei dalam pelantikan sebagai  meninjau pendapat penduduk Singapura.
Yang di-Pertuan Agong masih tidak mendapat kata  Penduduk Singapura bersetuju
sepakat. 6. Ogos 1963- Suruhanjaya PBB
8. Julai 1963, Brunei menarik diri daripada menyertai  meninjau semula pandangan penduduk Sarawak
Persekutuan Malaysia. dan Sabah atas permintaan Indonesia dan Filipina.
 Penduduk Sarawak dan Sabah berhasrat
(4) Reaksi dari Negara-negara Jiran
menyertai Persekutuan Malaysia.
a) Indonesia 7. 16 September 1963-
1. Pada mulanya menyokong gagasan Persekutuan
 Perisytiharan Persekutuan Malaysia
Malaysia.
2. Menteri Luar Indonesia, Dr. Subandrio mengutus
(6) Perisytiharan Persekutuan Malaysia
ucapan tahniah kerana usaha untuk menubuhkan
1. Perlembagaan Persekutuan Malaysia digubal
Persekutuan Malaysia.
berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
3. Pendirian Indonesia berubah kerana terpengaruh
dan hasil memorandum daripada Sarawak dan Sabah.
dengan dakyah oleh Parti Komunis Indonesia (PKI)
2. Rakyat Sabah kemukakan Tuntutan 20 Perkara
yang menuduh gagasan Malaysia sebg
Antara Tuntutan 20 Perkara Sabah
neokolonialisme.
4. PKI berasa tergugat dengan pembentukan gagasan  Tiada agama rasmi.
Persekutuan Malaysia  Kebebasan beragama.
5 Gagasan Malaysia bertentangan dengan hasrat Presiden  Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi.
Soekarno untuk menyatukan Indonesia dengan Tanah  Imigresen di bawah kuasa kerajaan negeri.
Melayu bagi membentuk Indonesia Raya.  Malaysia menjadi nama persekutuan.
 Dasar pelajaran sedia ada dikekalkan.
b) Filipina  Peruntukan kerusi parlimen.
1. Filipina menentang ggasan Persekutuan Malaysia  Pelantikan ketua negeri oleh ratu British dan
2. Mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada wilayah Yang di-Pertuan Agong.
Kesultanan Sulu.
3 Semangat toleransi dan keikhlasan kerajaan Tanah
c) Negara-negara Barat Melayu merealisasikan gagasan Persekutuan
1. Gagasan Persekutuan Malaysia mendapat sokongan Malaysia.
daripada kerajaan Britain dan Amerika Syarikat. 5. Pada 9 Julai 1963, Perjanjian Persekutuan Malaysia
2. Menganggap gagasan Persekutuan Malaysia ditandatangani di Malborough House, London.
mempercepat proses kemerdekaan Singapura, 6. KandunganPerjanjian Persekutuan Malaysia ialah;
Sarawak, Sabah dan Brunei. i. Semua urusan hal ehwal luar tanggungjawab
3. Pengaruh komunis dapat disekat. kerajaan Persekutuan.
ii. Agama Islam agama rasmi Persekutuan
kecuali Sarawak dan Sabah tetapi agama lain
(5) Langkah ke arah pembentukan Persekutuan ebas diamalkan.
Malaysia
1. 27 Mei 1961- Gagasan Persekutuan Malaysia
iii. Bahasa Melayu bahasa kebangsaan tetapi
bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh
 Dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman
digunakan.
2. Julai 1961- Jawatankuasa Perundingan Perpaduan
iv. Bagi Sarawak dan Sabah, bahasa Inggeris
Malaysia (JPPM)
kekal sebagai bahasa rasmi sehingga 10
 memberi penerangan kepada pemimpin Sarawak tahun selepas pembentukan Persekutuan
dan Sabah. Malaysia.
3. Feb-Apr 1962 – Suruhanjaya Cobbold

2 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Tiga - Bab 7

v. Sarawak dan Sabah diberikan kuasa 2. Sidang Kemuncak di Manila (30 Julai - 5 Ogos
mengawal hal ehwal imigresen dan 1963)
perkhidmatan awam. a. MAPHILINDO (Malaysia, Filipina,dan
vi. Rakyat bumiputera di Sarawak dan Sabah Indonesia) ditubuhkan. Tujuan meningkatkan
mendapat taraf yang sama dengan orang hubungan persahabatan negara anggota.
Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. b. Menuntut wakil Pertubuhan Bangsa-Bangsa
7. Isi perjanjian dimasukkan ke dalam Perlembagaan Bersatu membuat tinjauan semula terhadap
Persekutuan Malaysia. pendapat rakyat Sarawak dan Sabah untuk
8. Pada 16 September 1963, Tunku Abdul Rahman menyertai Persekutuan Malaysia.
membacakan Deklarasi Penubuhan Persekutuan 3. Persidangan di Bangkok (Februari 1964)
Malaysia di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. a. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak dan
9. Laungan “MERDEKA” sebanyak tujuh kali Indonesia diwakili oleh Dr. Subandrio.
b. Kedua-dua pihak gagal mencapai kata sepakat
(7) Konfrontasi dan perdamaian berkenaan gencatan senjata.
1. Apabila Persekutuan Malaysia diisytiharkan, 4. Persidangan di Tokyo (Jun 1964)
Indonesia dan Filipina enggan iktiraf Malaysia a. Persidangan gagal
2. Indonesia melancarkan konfrontasi. b. Indonesia enggan mngundurkan tenteranya
3. Filipina menunjukkan reaksi yang sama c. Menuduh Malaysia membelakangkan keputusan
4 tentera Indonesia menceroboh kawasan di Sidang Kemuncak Manila.
Semenanjung, Sarawak dan Sabah.
5. pemimpin Malaysia dan Indonesia tetap meneruskan (7) Pemisahan Singapura
usaha perdamaian. 1. Singapura bangkitkan isu sensitif sehingga
6. Malaysia membuat bantahan rasmi terhadap meretakkan hubungan baik dengan kerajaan pusat.
pencerobohan tentera Indonesia kepada PBB melalui 2. Singapura menjadi “duri dalam daging” kepada
Tun Dr. Ismail bin Abdul Rahman, Menteri Malaysia.
Keselamatan Dalam Negeri pada ketika itu. 3. PETIR dan pemimpinnya Lee Kuan Yew sering
7. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tidak dapat mempertikaikan peruntukan yang telah termaktub
bertindak kerana dihalang oleh kuasa veto Rusia. dalam Perlembagaan Malaysia.
Rusia bertindak sedemikian kerana mempunyai 4. Lee Kuan Yew berhasrat mengambil alih peranan
hubungan baik dengan Indonesia. parti MCA yang mewakili kaum Cina.
8. Kerajaan menyusun semula Pasukan Pertahanan 5. Faktor pemisahan Singapura dari Malaysia
Tempatan (PPT) atau dikenali Askar Wataniah. i) Masalah Ekonomi
9. Rakyat tempatan menyertai PPT untuk a. Singapura tuntut agar statusnya sebagai pusat
mempertahankan negara daripada pencerobohan perindustrian, perdagangan dan pelabuhan
tentera Indonesia. bebas tidak disaingi oleh kerajaan pusat.
10. Malaysia mendapat sokongan tentera dr negara
Komanwel spt Britain, Australia, New Zealand dan
b. Singapura tuntut keistimewaan cukai
Kanada daripada kerajaan pusat.
11. Rakyat Malaysia bersatu dalam menghadapi ii) Konsep Malaysian Malaysia
konfrontasi a. Singapura tuntut hak sama rata untuk semua
12. Konfrontasi terhadap Malaysia semakin kendur rakyat tanpa mengira kaum.
apabila tentera Indonesia di bawah pimpinan Jeneral b. Singapura menafikan institusi raja dan menentang
Soeharto berjaya ambil alih kuasa daripada Presiden hak istimewa orang Melayu dan bumiputera.
Soekarno selepas peristiwa Gestapo 30 September. iii) Pertikaian Parti Perikatan - PETIR
13. Gestapo 30 September merupakan percubaan a. PETIR tuduh MCA tidak mewakili kepentingan
rampasan kuasa oleh PKI di Indonesia. kaum Cina.
14. Dalam peristiwa itu, D.N. Aidit iaitu pemimpin PKI b. PETIR bertanding menentang parti Perikatan
terbunuh. dalam pilihan raya 1964 di Sem. Malaysia.
15 Perjanjian pemulihan hubungan antara Malaysia iv) Rusuhan Kaum
dengan Indonesia ditandatangani pada bulan Ogos a. Banyak kenyataan oleh pemimpin PETIR
1966. membangkitkan sentimen perkauman.
16. Filipina memulihkan hubungan dengan Malaysia. b. Rusuhan kaum di Singapura gugat keselamatan
(6) Usaha ke Arah Perdamaian Malaysia-Indonesia
6. Perdana Menteri Malaysia, Tunku Abdul Rahman
membuat keputusan - singkirkan Singapura
1. Rundingan Tidak Rasmi di Tokyo (Mei 1963)
7. Pengisytiharan Pemisahan Singapura dari Malaysia
a. Ant. Tunku Abdul Rahman &Presiden Sukarno dibuat pada 9 Ogos 1965.
b. Hasilkan persetujuan untuk membawa isu (8) Rumusan
konfrontasi ke sidang kemuncak di Manila.
3 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Tiga - Bab 7

1. Persekutuan Malaysia mempertikaikan pandangan


jauh Tunku Abdul Rahman.
2. Tunku Abdul Rahman digelar Bapa Kemerdekaan
Malaysia.
3. Semangat kerjasama, setia kawan dan sikap
toleransi antara pemimpin dengan rakyat
membawa kepada pembentukan Malaysia.

4 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh