Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT

)

DASAR PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

i

Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

© Kementerian Pengajian Tinggi 2010
Hakcipta Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

ii

Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

Ringkasan Eksekutif

Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) adalah bertujuan untuk menggalakkan dan memantapkan pembangunan keusahawanan yang lebih terancang dan holistik di kalangan IPT tempatan. Matlamat utama dasar ini ialah untuk: 1. Melahirkan modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan; dan 2. Melahirkan lebih ramai lagi usahawan siswazah yang akan bertindak sebagai pemangkin kepada transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi dan berpaksikan inovasi ke arah pencapaian status negara maju menjelang 2020. Dalam usaha untuk mencapai matlamat di atas, Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT telah menggariskan enam (6) teras strategik iaitu: 1. Menubuhkan Pusat Keusahawanan di Setiap IPT; 2. Menyediakan Pendidikan dan Program Keusahawanan yang Terancang dan Holistik; 3. Memantapkan Program Pembangunan dan Pengukuhan Keusahawanan; 4. Mewujudkan Mekanisme Pengukuran yang Berkesan; 5. Menyediakan Persekitaran dan Ekosistem yang Kondusif bagi Pembangunan Keusahawanan; dan 6. Mengukuhkan Kompetensi Tenaga Pengajar Keusahawanan

iii

Pastinya pemangkin utama dalam pencapaian hasrat ini adalah menerusi elemen keusahawanan. kreatif. berkualiti dan berdaya saing serta mempunyai nilai moral yang tinggi. Perdana Menteri semasa memperkenalkan Model Baru Ekonomi yang menekankan kepada pembangunan modal intelektual yang mempunyai daya inovasi yang tinggi. Akhir kata. Maka di sinilah terletaknya peranan golongan muda yang menuntut di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam memainkan peranan yang amat penting dalam merealisasikan hasrat ini. Sehubungan itu. MOHAMED KHALED BIN NORDIN iv . Proses transformasi ini sesungguhnya memerlukan komitmen padu daripada pelbagai pihak tidak kira daripada sektor awam ataupun swasta serta sokongan daripada pelbagai lapisan masyarakat.B. holistik dan berimpak tinggi di IPT masing-masing. saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyumbang idea. saya juga menyeru usaha yang bersepadu diambil untuk meningkatkan lagi jumlah usahawan siswazah yang akan bertindak sebagai pemangkin kepada pertumbuhan pesat ekonomi negara dan pewujudan kekayaan (wealth creation). masa dan tenaga dalam penggubalan dasar yang amat penting ini. Ini adalah sejajar dengan hasrat Y. saya amat yakin bahawa pelancaran Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT ini dapat dijadikan garis panduan utama oleh semua IPT tempatan dalam menyemarakkan lagi pembangunan keusahawanan yang terancang. Sekian. Semoga usaha ini menjadi satu titik permulaan ke arah melahirkan generasi baru Malaysia yang lebih dinamik. Melihat kepada kepentingan pembangunan nilai keusahawanan ini.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Mesej Menteri Pengajian Tinggi Negara kita sedang melalui satu proses transformasi daripada ekonomi berpendapatan sederhana kepada ekonomi berpendapatan tinggi pada ketika ini. Ianya juga perlu didokong oleh tenaga manusia ataupun modal insan yang inovatif.A.

atribut dan nilai keusahawanan serta melahirkan lebih ramai lagi usahawan siswazah. saya memohon kerjasama semua pihak untuk menyokong sekali gus menjadikan dasar ini sebagai rujukan dan garis panduan dalam mencapai matlamat untuk melahirkan modal insan kelas pertama dalam menjadikan negara kita sebagai sebuah negara maju dan dihormati di pentas dunia. Akhir kata. inovatif. berdaya saing serta dilengkapi dengan nilai etika yang terpuji. Sekian. HASSAN v . Malah sekiranya golongan ini berjaya dibentuk sebagai seorang usahawan.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Mesej Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Insya Allah. Ini adalah juga sejajar dengan keputusan Kementerian untuk menjadikan pembangunan keusahawanan sebagai salah satu Projek Agenda Kritikal di bawah Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara. DATUK DR. kreatif. Dalam konteks ini adalah signifikan bagi para pelajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) tempatan untuk didedahkan kepada nilai dan budaya keusahawanan bagi menjadikan mereka lebih kompetitif dan mampu berdikari tanpa perlu mengharapkan bantuan kerajaan. ZULKEFLI A. Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah diberikan tanggungjawab yang besar untuk melahirkan modal insan yang berkualiti. Melalui Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT ini adalah diharapkan agar IPT tempatan dapat mempertingkatkan dan merencana pembangunan keusahawanan yang lebih terancang. holistik dan berimpak tinggi dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran. mereka akan dapat menyumbang terus kepada pertumbuhan ekonomi negara dan menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Segala puji dan syukur kita ke hadrat Allah swt kerana dengan izinNya Dasar Pembangunan Keusahawanan ini dapat disempurnakan dan dilancarkan bertepatan dengan kehendak perubahan ekonomi negara kita ke arah ekonomi berpendapatan tinggi dan berpaksikan inovasi. Sebagai sebuah Kementerian yang menerajui pendidikan tinggi negara.

Zulkefli A.K D U N GA N A N Ringkasan Eksekutif Mesej Menteri Pengajian Tinggi YB Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin Mesej Ketua Setiausaha YBhg Datuk Dr. Hassan Tujuan Latar Belakang Status Semasa Isu dan Cabaran Rasional Polisi dan Strategi Penutup iii iv v 3 4 6 8 15 17 26 .

Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) DASAR PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI vii .

Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) viii .

atribut dan nilai keusahawanan. Melahirkan lebih ramai lagi usahawan siswazah yang akan bertindak sebagai pemangkin kepada transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi dan berpaksikan inovasi ke arah pencapaian status negara maju menjelang 2020. Melahirkan modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian 1. dan ii. 3 .0 Tujuan Tinggi (IPT) adalah bertujuan untuk menggalakkan dan memantapkan pembangunan keusahawanan yang lebih terancang dan holistik di kalangan IPT tempatan dalam usaha untuk: i.

4 . 2.2 Dalam konteks negara Malaysia. yang telah dikenal pasti sebagai pendekatan utama untuk menyusun semula masyarakat dan dalam memastikan penyertaan Bumiputera yang lebih aktif dalam pembangunan ekonomi negara.1 Aktiviti keusahawanan telah lama diakui sebagai 2.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 2.0 Latar Belakang pemangkin kepada pembangunan ekonomi di samping bertindak sebagai penggerak utama dalam meningkatkan tahap inovasi. kreativiti dan daya saing sesebuah negara. terutamanya di kalangan masyarakat Bumiputera telah diberikan perhatian yang serius bermula dengan pengenalan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971. aspek pembangunan keusahawanan. Melalui dasar ini pembangunan keusahawanan di kalangan masyarakat Bumiputera telah dijadikan sebagai agenda penting negara dalam usaha untuk membangunkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) berperanan untuk menerajui pembangunan keusahawanan di kalangan siswa/siswazah IPT.3 Pembangunan Keusahawanan khasnya usahawan Bumiputera adalah tertumpu kepada empat kumpulan sasaran iaitu golongan pelajar. serta golongan belia dan wanita. siswa/siswazah IPT.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 2. Dalam konteks kumpulan sasar ini. 5 .

2 Komponen Pembudayaan Keusahawanan Komponen ini bertujuan untuk membudayakan seramai mungkin pelajar IPT bagi melahirkan minat terhadap keusahawanan. pembudayaan dan pengukuhan. KPT telah mengenal pasti keusahawanan sebagai salah satu teras utama kursus kokurikulum 6 . Objektif utama modul ini adalah untuk menerap nilainilai dan ciri-ciri keusahawanan di kalangan pelajar IPT. Modul Asas Pembudayaan Keusahawanan (APK) telah diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai satu kursus wajib dua (2) kredit bagi pelajar Tahun 1 di semua IPT. 3. Sebagai langkah permulaan.1 Komponen Kesedaran Keusahawanan Komponen ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada pelajar IPT tentang kepentingan keusahawanan dan menerap nilai-nilai keusahawanan bermula pada tahap awal pelajar berada di IPT.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Secara umumnya usaha dan inisiatif untuk menerapkan 3. 3.0 Status Semasa nilai-nilai dan kemahiran keusahawanan di kalangan pelajar IPT boleh dibahagikan kepada tiga (3) komponen utama iaitu komponen kesedaran (awareness).

Di samping itu. seminar. lawatan dan pertandingan yang berkaitan dengan keusahawanan.3 Komponen Pengukuhan Keusahawanan Komponen ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang dunia sebenar perniagaan di samping membantu mereka yang benar-benar berminat untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya pilihan. IPT juga ada melaksanakan pelbagai aktiviti pembudayaan seperti bengkel.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) berkredit pada tahun 2009 sebagai salah satu mekanisme pembudayaan keusahawanan bagi meningkatkan kemahiran insaniah pelajar. 3. Dalam perkara ini. IPT mempunyai program dan aktiviti keusahawanan masing-masing yang dibangunkan oleh pihak IPT itu sendiri ataupun dengan kerjasama agensi dan organisasi kerajaan dan swasta mahupun pihak Badan Bukan Kerajaan (NGO). 7 .

4. pendidikan keusahawanan adalah pendidikan yang menekankan kepada aspek kreativiti. Sebaliknya. Dalam perkara ini pendidikan keusahawanan sering disalahtafsir sebagai pendidikan perniagaan yang menumpukan kepada aspek pengurusan sesebuah organisasi perniagaan seperti perakaunan. inovasi dan pembangunan keterampilan individu sebagai usahawan yang merangkumi aspek pemikiran.1 Wujudnya Kekeliruan Pemahaman Mengenai Pendidikan Keusahawanan Te rd a p a t k e k e l i r u a n m e n g e n a i a p a k a h y a n g dimaksudkan dengan pendidikan keusahawanan ataupun ‘entrepreneurship education’. pemasaran (marketing) dan pengurusan kewangan.0 Isu dan Cabaran isu dan cabaran yang timbul adalah seperti berikut: 4. beberapa 4. sikap dan kemahiran keusahawanan.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam melaksanakan program keusahawanan di IPT.2 Perbezaan Ideologi Mengenai Keusahawanan di Peringkat Pengajian Tinggi Terdapat perbezaan pendapat mengenai peranan keusahawanan di peringkat pengajian tinggi di mana ada pihak yang mengatakan bahawa konsep keusahawanan 8 .

9 .Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) bercanggah dengan peranan utama IPT sebagai institusi pendidikan dan gedung ilmu ataupun tanggapan bahawa tugas sesebuah IPT adalah untuk mendidik dan bukannya untuk mengajar pelajar menjadi seorang usahawan/ahli perniagaan. 4. Terdapat juga persepsi negatif yang mengatakan keusahawanan merupakan salah satu mekanisme bagi pihak luar terutamanya organisasi perniagaan yang berteraskan keuntungan untuk mencampuri urusan dalaman IPT.3 Kurangnya Persetujuan Mengenai Pengertian Keusahawanan dan Usahawan Sehingga kini masih tiada definisi khusus yang dapat dipersetujui oleh para cendekiawan dan penyelidik mengenai apakah itu keusahawanan dan siapakah itu usahawan. Ada pihak yang mendefinisikan seorang usahawan itu berdasarkan apa yang dilakukannya manakala ada pula yang mendefinisikannya berdasarkan atribut ataupun ‘characteristics’ seseorang usahawan.

ii.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 4. Sebahagian besar IPT tidak mempunyai perancangan strategik dan matlamat yang jelas mengenai halatuju pelaksanaan pendidikan dan program keusahawanan mereka. iv. iii. Kurangnya insentif dan pengiktirafan kepada golongan akademik yang terlibat dalam pembangunan keusahawanan pelajar memandangkan penghasilan kajian dan penerbitan masih dianggap sebagai 10 .4 Kurangnya Keberkesanan Pendidikan dan Program Keusahawanan IPT Beberapa faktor telah dikenalpasti sebagai penyumbang kepada kurangnya keberkesanan program dan aktiviti keusahawanan yang dijalankan oleh IPT: i. Sebahagian besar IPT tidak mempunyai pusat dan kumpulan pengurusan yang khusus bagi merancang. menyelaras dan memantau pelaksanaan pendidikan dan program keusahawanan. Kurangnya sokongan daripada pihak atasan dan pengurusan IPT memandangkan keusahawanan tidak dikira sebagai salah satu ‘Key Result Area’ (KRA) dan Indeks Petunjuk Prestasi Utama (KPI) universiti.

vi. Pendidikan keusahawanan sedia ada terlalu bersifat teoretikal.5 Kompetensi Tenaga Pengajar Keusahawanan Majoriti tenaga pengajar IPT tidak mempunyai pengalaman terlibat secara langsung dalam dunia keusahawanan. Ini menimbulkan keraguan mengenai kompetensi dan keberkesanan mereka dalam mengajar modul keusahawanan kepada pelajar. Ini mungkin disebabkan oleh faktor persekitaran mereka yang tidak didedahkan kepada dunia keusahawanan semasa mereka membesar. 11 .Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) elemen penting bagi kenaikan pangkat dan sebagainya manakala usaha-usaha yang berkaitan dengan pembangunan keusahawanan masih tidak mendapat perhatian dan pengiktirafan yang sewajarnya. v. 4. Kurangnya minat daripada kalangan pelajar. Jumlah pengajar yang mempunyai kelayakan khusus dalam keusahawanan terutamanya di peringkat Ijazah Kedoktoran juga amat sedikit. Keusahawanan juga masih lagi tidak dipandang sebagai kerjaya pilihan di kalangan pelajar IPT.

6 Kekurangan Sumber IPT berhadapan dengan kekurangan sumber (resources) daripada segi tenaga manusia. 4. dan 12 .Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 4. kewangan. infrastruktur dan info-struktur dalam usaha mereka untuk menggalakkan pembangunan keusahawanan di IPT masing-masing. Antara faktor penyumbang kepada permasalahan ini adalah: i.7 Kurangnya Kolaborasi di antara Akademia dan Usahawan/Industri Kerjasama dan kolaborasi strategik di antara pihak akademia dan usahawan/industri dalam pendidikan dan pembangunan keusahawanan IPT masih dalam tahap yang kurang memuaskan. Kekangan untuk melibatkan usahawan dalam pendidikan dan program keusahawanan IPT dari segi: (a) komitmen masa daripada usahawan yang sibuk menguruskan aktiviti perniagaan mereka. (b) keupayaan usahawan untuk mengajar dan (c) keupayaan pihak IPT untuk menawarkan bayaran/ ganjaran yang kompetitif kepada usahawan.

keberkesanan dan impak 13 . Kurangnya insentif dan pengiktirafan untuk menggalakkan mobiliti akademia ke dunia keusahawanan/industri. 4. 4.9 Mekanisme Pengukuran Kualiti.8 Tiadanya Pusat Data Keusahawanan Ketiadaan pusat atau pangkalan data keusahawanan di peringkat nasional mahupun di peringkat kementerian dan agensi pelaksana merupakan satu isu yang perlu diberi perhatian serius. Keberkesanan dan Impak Majoriti IPT tidak mempunyai mekanisme yang khusus untuk mengukur kualiti.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) ii. Ini adalah kerana maklumat strategik yang boleh didapati daripada pusat/pangkalan data tersebut amat kritikal dalam membantu sesebuah organisasi untuk merancang program dan aktiviti keusahawanan yang holistik dan berimpak tinggi serta dalam penggubalan sesuatu dasar. Akademia juga tidak dibenarkan untuk terlibat secara langsung dalam aktiviti komersil dan pengurusan harian syarikat universiti seperti yang telah ditetapkan dalam Perintah Am Kerajaan dan syarat-syarat perkhidmatan.

4.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) pendidikan dan program keusahawanan mereka terutamanya mekanisme pengukuran yang berasaskan ‘outcome based’. Dalam perkara ini. Sebahagian besar mereka masih mengharapkan agar anak-anak mereka mendapat pekerjaan samada di sektor awam ataupun swasta selepas menamatkan pengajian. merupakan satu cabaran yang kompleks yang memerlukan masa. terutamanya di kalangan masyarakat Bumiputera yang berlatarbelakangkan sejarah sebagai masyarakat yang berasaskan pertanian. 4. Komitmen dan Kesabaran Pembudayaan keusahawanan. kesabaran dan komitmen daripada pelbagai pihak.11 Pembudayaan Keusahawanan Memerlukan Masa. kerjaya keusahawanan sebagai kerjaya lulusan IPT masih belum lagi mendapat perhatian dan sokongan yang sewajarnya daripada kalangan ibubapa pelajar IPT. 14 .10 Kurangnya Sokongan Ibu Bapa Pembangunan keusahawanan memerlukan sokongan bukan sahaja daripada pihak akademia dan kerajaan malah kejayaannya juga bergantung kepada peranan dan sokongan ibubapa dan masyarakat.

2 Di samping keperluan untuk melahirkan ‘entrepreneurial graduates’ ataupun graduan yang mempunyai pemikiran. Malah tidak dapat dinafikan bahawa setiap elemen kemahiran insaniah ataupun ‘soft-skills’ seseorang individu seperti kemahiran berkomunikasi.0 Rasional modal insan yang berkualiti. usaha yang lebih terancang dan bersepadu perlu diambil oleh IPT dalam menyediakan program pengukuhan keusahawanan dan infrastruktur serta persekitaran yang kondusif kepada golongan pelajar yang benar-benar mempunyai minat dan keinginan untuk menjadi seorang usahawan.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 5. inovatif dan kreatif bagi memacu transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi dan seterusnya mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. berdaya saing dan berdaya tahan serta mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi adalah merupakan subset kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam diri seorang usahawan. 5. 15 . pendidikan dan program serta akitiviti pembudayaan keusahawanan di kalangan pelajar IPT perlu diperkukuhkan secara holistik. atribut dan nilai keusahawanan.1 Seiring dengan matlamat Kerajaan untuk melahirkan 5.

16 . penerapan nilai dan budaya keusahawanan perlu juga dilaksanakan kepada tenaga pengajar/pegawai/penyelaras keusahawanan IPT.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 5.3 Bagi sesebuah IPT untuk berjaya melahirkan modal insan yang mempunyai pemikiran. Dalam perkara ini. atribut dan nilai keusahawanan. atribut dan nilai keusahawanan serta melahirkan lebih ramai lagi usahawan siswazah ataupun ‘graduate entrepreneurs’. ianya perlulah disokong oleh tenaga pengajar yang juga mempunyai pemikiran.

enam (6) teras strategik Dasar Pembangunan Keusahawanan IPT telah ditetapkan: i. M e n g u k u h k a n K o m p e t e n s i Te n a g a P e n g a j a r Keusahawanan. ii. iii.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 6.0 Polisi dan Strategi Bagi meningkatkan dan menggalakkan pembangunan keusahawanan yang lebih terancang. Mewujudkan Mekanisme Pengukuran yang Berkesan. atribut dan nilai keusahawanan serta melahirkan usahawan siswazah. v. Memantapkan Program Pembangunan dan Pengukuhan Keusahawanan. dan vi. Menubuhkan Pusat Keusahawanan di Setiap IPT. Menyediakan Persekitaran dan Ekosistem yang Kondusif bagi Pembangunan Keusahawanan. Menyediakan Pendidikan dan Program Keusahawanan yang Terancang dan Holistik. 17 . iv. holistik dan berimpak tinggi dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran.

• Pusat Keusahawanan adalah digalakkan untuk mempunyai Lembaga Eksekutifnya sendiri yang akan bertindak sebagai badan governan kepada pusat ini. atribut dan nilai keusahawanan ataupun ‘entrepreneurial graduates’. ii. 18 . Menubuhkan Pusat Keusahawanan di Setiap IPT • Setiap IPT perlu menubuhkan satu Pusat Keusahawanan bertaraf Pusat Tanggungjawab yang mempunyai peranan untuk merancang. memantau dan menilai program dan aktiviti serta pendidikan keusahawanan masing-masing. Dalam perkara ini metodologi pelaksanaan modul dan program keusahawanan perlulah bertepatan dangan matlamat yang telah ditetapkan. Menyediakan Pendidikan dan Program Keusahawanan yang Terancang dan Holistik • IPT perlu mempunyai perancangan dan matlamat yang jelas dari segi pelaksanaan pendidikan dan program keusahawanan yang dijalankan untuk melahirkan siswazah yang mempunyai pemikiran. menyelaras.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) i.

• I P T m e n u m p u k a n p ro g r a m p e m b a n g u n a n keusahawanan mereka berasaskan kepada kekuatan. Di samping itu pengisian modul dan kaedah pembelajaran perlulah disesuaikan dengan keperluan kumpulan pelajar yang berbeza latarbelakang akademik dan juga tahap pengajian. • Menggalakkan kolaborasi dan kerjasama di kalangan pelajar daripada pelbagai latar belakang akademik dalam pengembangan dan pengeksploitan idea perniagaan (business ideas) serta dalam penyelidikan dan pembangunan saintifik bagi tujuan pengkomersilan. • Pendidikan keusahawanan perlulah seimbang dari segi aspek teori dan praktikal. atribut dan keunikan masing-masing. • Menggalakkan penglibatan usahawan dan pihak lain yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkaitan keusahawanan dalam penggubalan modul dan pengajaran keusahawanan serta pengkomersilan hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) IPT. 19 .Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) • Usaha bersepadu perlu diambil oleh IPT agar elemen dan budaya keusahawanan dapat diterapkan (embedded) secara eksplisit merentasi kurikulum.

IPT perlulah mempunyai mekanisme penyaringan yang efektif untuk mengenal 20 .Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) • Menggalakkan pertukaran idea dan pengalaman di antara tenaga pengajar dan pelajar keusahawanan daripada IPT tempatan dan luar negara. iii. Menggalakkan penglibatan usahawan yang boleh dijadikan usahawan contoh (role model) kepada pelajar dalam program dan aktiviti keusahawanan IPT. Sehubungan itu IPT perlu membangunkan program khusus yang menjurus kepada melahirkan usahawan siswazah. • • Menggalakkan penglibatan ibubapa atau penjaga dalam program dan aktiviti keusahawanan IPT. • Memandangkan program pembangunan dan pengukuhan keusahawanan memerlukan komitmen kewangan yang tinggi. Memantapkan Program Pembangunan dan Pengukuhan Keusahawanan • Objektif utama program pembangunan dan pengukuhan keusahawanan adalah untuk melahirkan siswazah yang benar-benar menceburi bidang keusahawanan ataupun ‘graduate entrepreneurs’.

• IPT perlu memperkukuhkan jalinan kerjasama strategik bersama agensi kerajaan yang terlibat dengan pembangunan keusahawanan. pihak industri dan perbankan. usahawan. Mewujudkan Mekanisme Pengukuran yang Berkesan • IPT perlu mempunyai sistem pengukuran yang berkesan dan boleh dipercayai bagi menilai sama ada pendidikan. dan lain-lain organisasi yang berkaitan dalam merangka dan melaksana program pembangunan dan pengukuhan keusahawanan mereka termasuklah program ‘apprenticeship’ dan sangkutan keusahawanan. alumni. iv. program dan aktiviti keusahawanan 21 . • IPT perlu mengkaji tempoh dan kekerapan yang bersesuaian bagi program ‘apprenticeship’ dan sangkutan keusahawanan agar ianya benar-benar memberikan impak kepada pelajar.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) pasti hanya pelajar-pelajar yang mempunyai potensi dan sikap yang betul serta minat yang mendalam untuk menjadi seorang usahawan sahaja diberi keutamaan untuk mengikuti program ini. badan-badan bukan kerajaan.

Menyediakan Persekitaran dan Ekosistem yang Kondusif bagi Pembangunan Keusahawanan • Usaha yang bersepadu dan berterusan perlu diambil oleh IPT untuk menyediakan persekitaran dan ekosistem yang kondusif bagi melahirkan lebih ramai lagi usahawan di kalangan siswazah IPT termasuklah menyediakan peluang dan ruang perniagaan dalam kampus.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang dilaksanakan berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan ataupun sebaliknya. • Dalam menilai keberkesanan sesuatu program. perhatian perlu diberikan kepada matlamat ataupun ‘learning outcome’ yang hendak dicapai daripada program tersebut di samping penentuan indikator pencapaian yang bersesuaian. khidmat nasihat perniagaan dan mewujudkan lebih banyak lagi peluang untuk 22 . v. • Bagi program ‘apprenticeship’ dan sangkutan keusahawanan. ‘assessment’ pencapaian dan prestasi pelajar perlulah dilaksanakan bersama oleh pihak IPT dan juga pihak industri ataupun usahawan yang terlibat dalam memastikan agar ianya lebih seimbang dan adil.

23 . • Mewujudkan lebih banyak lagi Koperasi Siswa sebagai satu mekanisme untuk mendedahkan pelajar kepada dunia perniagaan sebenar disamping dapat menerapkan semangat bekerjasama dan kekitaan serta keprihatinan sosial.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) menimba pengalaman perniagaan dengan syarikatsyarikat perniagaan yang berjaya. • Pihak atasan dan pengurusan IPT perlulah komited dan memberikan sokongan yang padu terhadap usaha untuk membangunkan keusahawanan pelajar demi mewujudkan ekosistem keusahawanan yang lestari dan ke arah dasar mesra keusahawanan di IPT. • • Memberi pengiktirafan kepada pelajar yang cemerlang dari aspek keusahawanan. Memantapkan dan mempertingkatkan hubungan di antara IPT dan komuniti perniagaan dan perbankan serta agensi-agensi sokongan lain yang terlibat dalam pembangunan keusahawanan.

Mengukuhkan Kompetensi Tenaga Pengajar Keusahawanan • Usaha yang bersepadu perlu diambil oleh IPT untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar keusahawanan mereka terutamanya daripada segi ilmu praktikal keusahawanan. • Menggalakkan jaringan kerjasama di antara tenaga pengajar keusahawanan tempatan dan luar negara dalam berkongsi amalan terbaik ataupun ‘best practices’. • Melahirkan lebih ramai lagi tenaga pengajar yang berkelayakan Ijazah Kedoktoran di dalam bidang keusahawanan. 24 . usahawan dan agensi-agensi sokongan kerajaan dan swasta. • Menggalakkan tenaga pengajar keusahawanan mengikuti latihan sangkutan atau ’industrial attachment’ bersama usahawan atau Industri Kecil dan Sederhana (IKS). • Te n a g a p e n g a j a r k e u s a h a w a n a n p e r l u l a h proaktif untuk menimba pengalaman yang relevan dalam bidang pengajaran keusahawanan disamping mendekatkan diri kepada pihak industri.Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) vi.

25 .Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) • M e n g a m b i l k i r a u s a h a d a n inisiatif dalam membangunkan keusahawanan pelajar sebagai salah satu elemen untuk penilaian kenaikan pangkat.

0 Penutup holistik amat signifikan dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan mempunyai pemikiran. 26 .Dasar Pembangunan Keusahawanan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Pendidikan dan pembangunan keusahawanan IPT yang 7. atribut dan nilai keusahawanan. perhatian dan usaha yang bersepadu perlu diambil agar prestasi akademik pelajar tidak akan terjejas. Namun begitu. untuk mencapai objektif ini. Usaha-usaha ini juga adalah untuk melahirkan lebih ramai lagi usahawan siswazah yang akan bertindak sebagai pemangkin dan penggerak kepada transformasi ekonomi negara kepada ekonomi berpendapatan tinggi dan berpaksikan inovasi ke arah pencapaian status negara maju menjelang tahun 2020.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful