veerasvargam.

txt
ప డ
by
dippadu@rediffmail.com
ర స రం

నమ ా రమం నమ
డ మం గ
క వ . ఈ ప డ ఏ

క ల

. ఓ
ప కథలయ క క ింత
మ ాను అట ఇట
మసు ా ర గ డ
ను, ఒ గలమ
ప ం . ఇ వరక
అ మ నం నను ఈ

ామం సు వల ి వ

ందన ట

.

ఐన నను

మ ందుం న ప

తల ట ఊర సంతవర ా డ అట,
ల క

ాల ఆ ాడ ల

లవబ ఈ
ఐత నుల

.

ే ాల

మ ల ంద

కథల

ర చూ ిన

ద వదలట
ిం ం .
ా ఆ స ఏటంట

ా ఒక న


అస
ప ెవ అనుక ంట

ె యదు. ఓ ిల

దట


ంద

ఏ ల
ాడ క

ను ఎప డూ ళ ల దు ఏ

ల ఎవ
ి

ప డ

Page 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ెప చు ా మల .
ా ఒక ర

ట క

ను.

veerasvargam.txt
ాం లల మ

ి అప డ
కద అందు

ౖన

అనడం

ప డ అనుక ంట ంట ను

ఇల గ ా అ

ట ాక ం

ప డ అ

ాక

ె అప డ

ను. మనం అసల మ
క అప డ అ
ట ా

ిం

ఎంత ా

మసు గ ంట అ

ఆప ల ౖన ామ ా ి ా

ౖన

ఒక మ క

.
ప చయం ే ి
డ ం

దండం

డ ం సల ం.
ఈ ేం

ేం
అనుక ంట
ా జర సబ జయ ా ె
ర స రం
దట గం
నువ బ ఎ ా వ ంద బం

"అబ ఛం సు
గ"

కసుర త

క ి ాడ సుబ
ేట

ావ

.

Page 2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ంఎ

ాళ ం

ప దు కథల చ

ా ీ ి రను ం ఇక
బండ బడ అ అదర టబ
నను
కథల ఇప డ ఈ
ా ా

కంద
మనంద

అ ేనం

ే సుఖపడక

veerasvargam.txt
అనుక ంతన ర గం
బం . ఏ

అ ె

ం ఆ

ాదు ఆ

ధం ా అనుక
ప ి

ప దు ఎందుకంట సుబ

ఒకట ఎ ా ల ర ఎ
ాల .

ంచు నూల ర

సుబ

ావ వయసు సుమ ర
45-50 మధ ా ల
అగ

ి ాడ. ఆ
ం ే

అన ట ంట ం
ఉంట
,

.

40

ద అందగ ె ాక

.

ావ ప

ి

34

30

కను మ క

ప సు తం భర మ ందు మ ం ల

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

టల

ఆ క న అల ాటవలన

ి ా చూడగలవ అల అ

Page 3

ఆ బం

ఉబ సం ఆయ సం ఒకట

ం లత, అవట

పచ రంగ . కళ
పడక ం అ
నయం నటంచగలవ
ండవ ప

.

ండ చ ాల

చక

బయట
లబ

"మ

veerasvargam.txt
ల గం

ాయం

కల వ ా న

వ ే ట ం ఇ ె
దల టకమ ం ే
మనసు ల )" అంట
ాల
లగ

యటం

దల ట ం

"సమయ
పద

ప ణ ం ఉంట ంబట "
గంటల అక

"

ప ట ంట

లఓఎ

అట ా వ

ం ఈ ా ై

న తన

నల డ

మ వయ అమ

ెక

నను వ ల య

నువ

మ ం క డనుం

Page 4
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ావ మ ఖంల ఒక

ంచు

లనుం ఒకట

"

(

ఇంతల సుబ

ా ేయప డ సుబ ావ . " ా
సుక రమ అ " అ ఎ ో
ె బ త ండ ా

బం

వ ా ామ డ

ాబబ

ప ాంతమ ా
ామ ా

.

ె ా ను అట చూ వరం

"

ను

రగడ

ామ
ను

veerasvargam.txt
మ ందు ాల ను" అ
మ ను, ఎంత

సుబ

ంచు వటం ఇషం ల క
లగలడ ?" అ

సం ేహం
సు.

"వయసు
బం

ావ

నల

క ా

ం లత ఒక పక

"

ఎక మంట ా

ామ కండల

ల ఉన క ాడ వంద మం

నడ ాగలడ
న ల

ౖన ఎ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ా ేం

చూ ి అంచ

"నువ

ీ డల

కదల బ బ

ం డ సుబ
ాట

కదం మ క

ల పల కథ ల క కమ ష
ా నం ఆ .
సుబ ావ ఒక 20 ఎక ాల త జ ం ర పటల ఆ ా
అనుక

Page 5

"

ంచు గలడ

సమ న పర సూ

బతక ా" అ తన బ ధ త అల
అప
ఇప టవరక ఐన సం షణల బ త ా ల
క ట సుంట ర ,
ఇక మ ం ేట జరగనుం ో ెల
ఊ ంచు ం ఈ

అంట ండ ా

ావ

.

ింత

ఎల

,

veerasvargam.txt
ప దు
ాంతం బట. ఆ బ వ అన ా మన
నర ిమ ల
పక ఊ
ఒక
ఇషం) ఆ

200

ఎక ాల

ఏ క సం న మన ామ ా
అమ
, సవం ఉం
ఐ ే
న ప
ం ెం దూరప
చుట క

వరసక

(8
ి

.

త బ

సుబ

ావ

ామ ా

(
ఒక

ళ వయసు ల ) త
ఐన లత

సవ

ాక

అయ

న క

15

వడమ
ా ర

దల

అన ా అక ాంతం బ వ నర ిమ ల ఆ ేనం
ామ ా అమ

ఆ అ అంట
ేట అనుక ంత


ం ల, మ
పల ట ల ఉ

గద గందు ట అ ల .
సుబ ావ ఆ క త
అల అ
అక ఎప డ అ
ఏ ొమ

"

ామ ా
బవ ా ష

Page 6

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

బ వ ండ న

.

ఉంట

ఇషం, ఐన బయట ం

veerasvargam.txt
మ ండ
డల ా

ెచు క

బదుల మన కళ మ ందు

ె ు

ాల ఉంట ందను ..." అ
నర ిమ ల మ ందు ప ఈ
షయం అడ ాలంట సుబ
కట ం ఇం ా

ా ఇవ ల ద
అనవసరమ ా

ఆ సు ం

ాంతం.

ాంతం

ప డ ఇ ా నన

దడ,

టసు

ఒకట ాదు బ ధల

వ న 50 ఎక ాల
పడ చు
ంఓ

మ ందు కక మ అంట డ బ వ.

లకడ ందుక అల
క డఅ ేమ .
సుబ ావ
పంప ాల

ావ

డ సుబ

,


ేటల

ఎక
నంట ం ఈ ప దు ందవ ఆట
సతమతమ త
డ,

ావ

.

ాంతం భయం
లవదు,

ే ల డబ

20

ే ాడ

,

(innings)

Page 7
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

అట చూ
ఆడల క

veerasvargam.txt
ౖ ల
ె ...ఇంట వయసు సు న

క త ర

.

అంట ఇ ే
అ ఒక ఫ ల ల ం క ఆల సు ంట డ సుబ ావ
ామ ా అ ేనం మన
టం ఒక ే సం నం, 100
ఎక ాల తన

.


ా ఎవ
భవ ాగరం

హయ మ ల వ
సమర ైన
అయ , ఆ
మ ం ఒడ
కమ

డ త

ా ారం

డ లడ
డవ

దల ౖన ఆటల

17

క అందర అ

వలన దురల ాట ల క

ా మం

అంద

18

ఎక ాల

ే ిన

అడ ట డ ,

న మ ఖం. తం

కసరత వలన మగతనం ఉట ప ేల ంట


న శ రం ఐ ల త ా అమ యక
ఐన ఒకటం క ాడ /క ర
సు
మం
కల వ
తయ

200

ల క ి ాడ.
ే ఆళ అబ అమ నుం

అందమ ా ఉంటర అ ే సు

Page 8
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

రగబ

ెండలమ ా

veerasvargam.txt
ా ెప బళ .

ఔనం
ా ాదం
ఇక లత షయ
చు

క ాళ

ఒక మ క ల

తప ఉ

ఎన న వసూ ల
ఊ ంచగలర )

అంద

ందుత ంట ర

ఎత ల ఇ
తల

ీ ట
ఒక

ెప గలర

.

.

వదం

ిం ం

,

అ కర ల ౖన

దను ం

ిలల తల ల

క ట ంబం ఇం మ ం

ండవ

.

ఇక అ

(ఎక

డన

ల సు ం

నప డల అక డ

ేత ల ి అల సం షం
త న

ె ా లంట మ ం

.

.

కసక
నడ సు ంట

అరగ దల ల క ఒకట

ఇప

ే ఇల ఉంట అ

ల చుట ల ఒక ద

దుమ రం

ా ే గతయ డ

Page 9

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ో ించుక ంద

ె యదు, ఊ

జమ ా ొ ఎవ
ఎ ా

ౖట ిన

.

ార
ఉప

ౖ ా
ారం ి

veerasvargam.txt
మట
శ రమ
మ ఎ ా ల
ఉండక డ ేటం కల
శన

కమ ష ఇ
బం
ఎక

తళ తళ
ో దం

ంచు

ఆ పక

ి

ర అన ాదు ా

.

అను ం

.

ప ట నూ

లత ప ట ల
ట నూ

మధ ల

బదుల ఒక ొంక ర

న ంత సర ట క

అప డప డ
నంబ ల
ఎ ంచుక
నంబ
వయసు ల ఉన కసక

బ త ల ఊ ంచుక
ఉంచమం
ా లక

మ తం

య ా ెప ం .
ాం. మన ామ ా

ం ఆ ల

ామ ఊర . ఐ ే ఆ చుట
ఇప డ మన ామ
అట

ాల

టఆ
యం
ఇక కథల వ ే

,

ామ ా
ఉంట

స తంతం

Page 10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

నడపడం ఇప టవరక
లటం ఆ
అల ాట.
ల ేటం . ఇప టవరక
నం

,

ఇల

veerasvargam.txt
ాట బ త ల ా మం

ఉండం ఇప ొక
(ఆ ే ఏట ర

Page 11
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ె బ .


ామం)