P.

U (A) 275 JADUAL KETIGA [Subperenggan 7(1)]
PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENERIMAAN MASUK MURID KE SEKOLAH, PENYIMPANAN DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID BELAJAR DI SEKOLAH) 1998

PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA Pengarah Pelajaran Negeri / Pegawai Pelajaran Daerah Nama dan Alamat sekolah : :

BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH: 1. 2. 4. 6. 8. 9. 10. Nama: Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang): No. Kad Pengenalan / Surat Beranak: Nama Biasiswa: Tahun Terakhir / Tingkatan Tertinggi: Jika Sekolah Menengah, Aliran (Nyatakan): Kelulusan: UPSR PMR SPM * (Sila lampirkan sesalinan keputusan peperiksaan) 3. Jantina: 5. Tarikh Lahir: 7. Jumlah Biasiswa:

Setahun

11. Nama Ibu / Bapa / Penjaga: 12. Alamat Ibu / Bapa / Penjaga: 13. Alamat Surat Menyurat: (Jika lain dari no. 12) 14. Sekolah Baru Yang Dipilih: Pilihan Pertama: Pilihan Kedua: 15. Sebab-sebab Pertukaran: 16. Tarikh Pertukaran Yang Dikehendaki: 17. Ulasan Guru Besar Atau Pengetua:

Tarikh: * Untuk kegunaan Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah *Diluluskan / tidak diluluskan untuk penerimaan masuk ke sekolah

Tandatangan Pengetua / Guru Besar & Cop Rasmi

mulai dari tarikh yang dipohon.

Tarikh:
Sila sertakan dokumen yang berikut bersama dengan borang ini:

(Tandatangan Pengarah Pelajaran Negeri / PPD) & Cop Rasmi

i) Salinan surat nikah / perakuan pendaftaran perkahwinan ibubapa. ii) Salinan surat perintah mahkamah tentang hak penjagaan anak, jika ibu bapa bercerai / berpisah, atau iii) Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkatan 1952. Dokumen Tambahan: i) Laporan Disiplin Pelajar jika pelajar ini mempunyai masalah disiplin. ii) Laporan kaunseling jika pelajar ini pernah dirujuk kepada kaunselor. (Sekiranya pelajar ini tida ada kaitan dengan para (i) dan (ii) di atas sila nyatakan bahawa pelajar ini tidak ada masalah disiplin/kaunseling pada para 17 di atas dan laporan tidak perlu disediakan) Nota: a) Empat salinan dihantar ke JPN / PPD yang berkenaan untuk kelulusan dan satu salinan untuk simpanan sekolah. b) Bagi calon PTS / UPSR / PMR / STPM, sila pastikan permohonan pertukaran pusat peperiksaan diuruskan. c) Bagi sekolah menengah, sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk PMR / pakej SPM dalam lampiran berasingan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful