SRIJEDA VAZMENE OSMINE

MISA POSVETE ULJA

U različitim se sakramentima upotrebljavaju kao znak posvete i sveta ulja što se danas u misnom slavlju posvećuju. Samo ime Krist, hebrejski Mesija, po grčkom znači Pomazanik. I mi se po njemu nazivamo kršćani, to jest pomazanici, da svaki na svoj način, prema svom pozivu i redu, nastavljamo njegovo poslanje u svom vremenu. Krist je po vjeri Crkve na jedinstven način svećenik, prorok i kralj. Snagom svetoga krsta svi vjernici - a na poseban način snagom svetoga reda izabrani i zaređeni služitelji Crkve - sudjeluju u toj Isusovoj svećeničkoj, proročkoj i kraljevskoj službi.

Priredio: Jure Martinić Notografija: mo. don Šime Marović Grafičko oblikovanje: Ratomir Vukorepa Naslovna stranica: Detalj stropa župne crkve u Postirima

SRIJEDA VAZMENE OSMINE

MISA POSVETE ULJA

Hvar, 2011.

4

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Veliča (Lk 1, 46-55)
1. Veliča * duša moja Gospodina..

2. I klikće duh moj, * u Bogu mome Spasitelju.

3. Što pogleda na neznatnost službenice svoje: * odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. 4. Jer velika mi djela učini Svesilni,* sveto je Ime njegovo.

5. Od koljena do koljena dobrota je njegova * nad onima što se njega boje. 6. Iskaza snagu mišice svoje, * rasprši oholice umišljene. 7. Silne zbaci s prijestolja, * a uzvisi neznatne.

8. Gladne napuni dobrima, * a bogate otpusti prazne.

10. Spomenuti se dobrote svoje * prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. 11. Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.

9. Prihvati Izraela, slugu svoga, * kako obeća ocima našim:

12. Kako bijaše na početku tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. Amen.

5

Ulazna pjesma

UVODNI OBREDI

P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. N. Amen. P. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. N. I s duhom tvojim.
Pokajnički čin

P.: Braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe da mognemo dostojno proslaviti sveta otajstva. N.: Ispovijedam se / Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom: moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas braćo, da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

6

P. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. N. Amen.
Gospodine

• Gospodine, smiluj se. • Kriste, smiluj se. • Gospodine, smiluj se.

S

Slava

lava Bogu na visini! I na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo Te. Blagoslivljamo Te, klanjamo Ti se, slavimo Te. Zahvaljujemo Ti radi velike slave Tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče Svemogući. Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev. Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se. Jer Ti si jedini svet. Ti si jedini Gospodin. Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste. Sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen.
Zborna molitva

P

omolimo se. Bože, ti si jedinorođenoga Sina svoga pomazao Duhom Svetim za Krista i Gospodina. Mi smo postali dionici njegova posvećenja: daj da u svijetu budemo svjedoci njegova otkupljenja. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova. N. Amen.

7

SLUŽBA RIJEČI
I. Čitanje Čitanje Knjige proroka Izaije
Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9

Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje i dan odmazde Boga našega; utješiti sve ožalošćene, razveseliti žalosne na Sionu, dati im vijenac umjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna.

A vas će zvati «Svećenici Gospodnji», nazivat će vas «Službenici Boga našega». Vjerno ću ih nagraditi nagradom i sklopiti s njima Savez vječni. Slavno će im biti sjeme među pucima i potomstvo među narodima. Tko ih god vidi, prepoznat će da su sjeme što ga Gospodin blagoslovi. Riječ Gospodnja. Pripjevni psalam

Ps 89 (88), 21-22. 25 i 27

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka! Nađoh Davida, slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah, da ruka moja svagda ostane s njime i moja mišica da ga krijepi. Vjernost moja i dobrota bit će s njime, i u mome imenu rast će mu snaga. On će me zvati: ‘Oče moj! Bože moj i hridi spasa mojega.’ II. Čitanje Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola
Otk 1, 5-8

Isus Krist jest Svjedok vjerni, Prvorođenac od mrtvih, Vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu, koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otku-

8

pi od naših grijehâ te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!

Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog – Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar. Riječ Gospodnja. Aleluja Duh Gospodnji na meni je, blagovjesnikom biti siromasima posla me. Evanđelje Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Lk 4, 16-21

Iz 61, 1 (Lk 4, 18)

U ono vrijeme: Dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu, te ustane čitati. Pruže mu knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: «Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.» Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: «Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.» Riječ Gospodnja.

9

OBNOVA SVEĆENIČKIH OBEĆANJA

P

Nakon homilije biskup zapodjene razgovor s prezbiterima ovim ili sličnim riječima.

redragi sinovi, slavimo godišnjicu spomen-dana kad je Krist podijelio svoje svećeništvo apostolima i nama. Hoćete li sada pred svojim biskupom i svetim Božjim narodom obnoviti obećanja što ste ih nekoć dali?
Prezbiteri svi zajedno: Hoću.

H H V

oćete li se tješnje povezati s Gospodinom Isusom i njemu suobličiti odricanjem samih sebe, potvrditi obećanja svete službe što ste ih, potaknuti Kristovom ljubavi, na dan svoga svećeničkog ređenja s radošću dali njegovoj Crkvi?
Prezbiteri svi zajedno: Hoću.

oćete li biti vjerni djelitelji Božjih otajstava po svetoj Euharistiji i drugim liturgijskim činima; hoćete li vjerno vršiti svetu službu naučavanja slijedeći Krista, Glavu i Pastira, bez želje za dobitkom, nego vođeni jedino revnošću za duše?
Prezbiteri svi zajedno: Hoću. Zatim biskup, okrenuvši se narodu, proslijedi:

i pak, predragi sinovi i kćeri, molite za svoje prezbitere: da Gospodin obilato izlije na njih svoja dobra da bi, kao vjerni službenici Krista – Vrhovnoga svećenika, doveli vas k njemu, izvoru spasenja.
Narod: Kriste, čuj nas. Kriste usliši nas.

M

olite i za mene: da ostanem vjeran apostolskoj službi što je povjerena meni nevrijednome te danomice budem među vama sve življa i savršenija slika Krista Svećenika, Dobroga Pastira, Učitelja i sluge sviju.
Narod: Kriste, čuj nas. Kriste usliši nas.

S

10

Svi: Amen.

ačuvao nas Bog sve u svojoj ljubavi i sve nas, pastire i ovce, doveo u vječni život.

Ne govori se Vjerovanje. Izostavlja se sveopća molitva.

Spase svijeta, primi pjesmu Spase svijeta primi pjesmu, ko-jom tebe slavimo.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Stablo ko-je svjetlom ra-đa, Ti se dostoj snagu da-ti, Ti o-bno-vi svakog od nas, Sveti krst nam pe-re du-šu, Iz božanskog sr-ca ro-đen O-vaj dan nek bude blagdan

da-je o-vaj sve-ti plod. Kralju vječnih dvoro-va, svetim uljem krizmanim, goneć iz nje zlo-ću svu. i iz kri-la Dje-vi-ce, u sve vije-ke vje-ko-va,

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cr-kva na-ša smjerno ti ga, o-vom u-lju, ži-vom zna-ku, da se spa-si do-sto - janstvo Kad se če-lo u-ljem ma-že, daj nam svjetla, smrt o-da-gnaj, ne-ka bude hva-le vrijedan,

Spa-se svijeta, prino-si. da o-da-gna đavo-le. na-še sla-ve propa-le. Bo-žji dar se ulije-va. od svih što su krizmani. ni-kad da ne zasta-ri.

11

BLAGOSLOV BOLESNIČKOG ULJA

B

Biskup blagoslivlje bolesničko ulje izgovarajući ovu molitvu:

ože, Oče svake utjehe! Po svome si Sinu htio vidati rane bolesnih. Milostivo čuj vapaj naše vjere: Molimo te, pošalji Duha, svoga svetog Branitelja s neba u ovaj rod ulja, što si ga dobrostivo iz zelena stabla za okrepu tijela proizveo. Tvojim svetim † blagoslovom bilo ono svakome tko se ovom pomašću pomaže, zaštita tijela, duše i duha te svaku bol, nemoć i jad odagnalo. Nek nam ono bude sveto ulje koje ti, Gospodine, † blagoslovi u ime Gospodina našega Isusa Krista.

POSVEĆENJE KRIZME

P

Zatim biskup ulije mirodije u ulje i spravi krizmu, ako to već prije nije učinjeno. Pri tom ništa ne govori. Nakon toga pozove na molitvu ovim riječima:

omolimo se, predraga braćo, Bogu Ocu svemogućemu, da ovu pomast blagoslovi i posveti; a oni koji se njome budu izvana mazali, iznutra bili pomazani i postali dostojni božanskog otkupljenja.
Tada biskup, ako je zgodno, dahne nad otvorene posude krizme te raširi ruke i izgovori posvetnu molitvu:

B

ože, tvorče svakog rasta i duhovnog napretka, primi dobrostivo izraz zahvalnosti što ti ga našim glasom Crkva radosno iskazuje. Ti si u početku zapovjedio da zemlja proklije plodonosnim stablima među kojima niču masline, darovateljice ove blagorodne tekućine, kojih će rod svetoj krizmi poslužiti. I David je proročkim duhom unaprijed upoznao otajstva tvoje milosti te je opjevao da će se lica naša u ulju razveseliti; a kad je krivica svijeta razlijevanjem potopa oprana, golub je maslinovom grančicom pokazao sliku budućega dara te tako vraćeni mir zemlji najavio. A u posljednja vremena djelom nam je obznanjeno: pošto se krsnom vodom sve krivice brišu, mazanjem ovog ulja naša lica postaju radosna i vedra. Stoga si i Mojsiju, sluzi svojemu, naredio da Arona, brata svoga, vodom oprana, izlijevanjem ove pomasti učini svećenikom.

12

A i veća je čast ulju iskazana, kad je Sin tvoj, Isus Krist, naš Gospodin, tražio da ga Ivan u vodama Jordana opere te je Duh Sveti u liku goluba na nj sišao, a ti si svojim glasom dao svjedočanstvo da je sam Pomazanik miljenik tvoj i tako si potvrdio da ga je prorok David u proroštvu opjevao kako će kao nitko od drugova njegovih uljem radosti biti pomazan.
Svi koncelebranti ispruže desnu ruku nad krizmu i tako je, ništa ne govoreći, drže sve dok se svrši molitva.

ebe stoga, Gospode, usrdno molimo: dostoj se svojim blagoslovom posvetiti ovu pomast i daj joj silu Svetoga Duha djelovanjem moći Tvoga Krista, od čijeg svetog imena dobiva naziv krizma a kojom si pomazao svećenike, kraljeve, proroke i mučenike svoje; da onima koji će se krštenjem duhovne kupelji nanovo roditi stvor krizme u sakramenat punog spasenja i života potvrdiš; da, izlivši posvećenje pomazanja i otklonivši pokvarenosti prvog rođenja, postanu hramom tvoga veličanstva i zamirišu nedužnošću ugodnog života; da po tvojoj otajstvenoj uredbi obasuti kraljevskom, svećeničkom i proročkom čašću obuku odjeću neraspadljiva dara; da budeš onima što se iz vode i Duha Svetoga nanovo rode krizma spasenja te ih učiniš sudionicima vječnoga života i dionicima nebeske slave. Po Kristu Gospodinu našemu. N. Amen.

T

13

EUHARISTIJSKA SLUŽBA

G

ospodine, molimo da snagom ove žrtve odložimo starog čovjeka i obučemo novoga u pravednosti i svetosti. Po Kristu Gospodinu našem. N. Amen. R. Gospodin s vama. O. I s duhom tvojim. R. Gore srca. O. Imamo kod Gospodina. R. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. O. Dostojno je i pravedno. Dijalog prije Predslovlja i Predslovlje

Darovna molitva

U

Biskup nastavi predslovlje raširenih ruku

istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože: ti si Jedinorođenoga Sina svoga pomazao Duhom Svetim za svećenika novog i vječnog saveza i odredio da njegovo svećeništvo dalje živi u tvojoj Crkvi. On sav svoj narod odlikuje kraljevskim svećeništvom i iz ljubavi prema braći odabire ljude koji polaganjem ruku postaju dionici njegove svećeničke službe. Oni obnavljaju žrtvu spasenja u njegovo ime, tvojim vjernima priređuju vazmenu gozbu, prednjače ljubavlju, hrane ih tvojom riječju i svetim otajstvima; posvećuju život tebi i spasu braće, nastoje postati slika samoga Krista i postojano svjedočiti ljubav i vjernost tebi. Zato i mi, Gospodine, s anđelima i svima svetima tebe slavimo i ushićeno kličemo:

14

S

Svi:

vet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Hosana u visini.
Biskup raširenih ruku govori:

U S

istinu svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga svemu daješ život i sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome.
Svi koncelebranti:

toga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim Duhom posvetiti ove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu Tijelo i † Krv tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva.
Uzme kruh i, držeći ga malo iznad oltara nastavi:

One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: UZMITE I JEDITE OD OVOGA SVI: OVO JE MOJE TIJELO KOJE ĆE SE ZA VAS PREDATI.

Pokaže posvećenu hostiju narodu, spusti je na pliticu i pokleknuvši pokloni se. Zatim nastavi:

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći:

UZMITE I PIJTE IZ NJEGA SVI: OVO JE KALEŽ MOJE KRVI NOVOGA I VJEČNOGA SAVEZA KOJA ĆE SE PROLITI ZA VAS I ZA SVE LJUDE NA OTPUŠTENJE GRIJEHA. OVO ČINITE MENI NA SPOMEN. Tajna vjere:
A svi nastave poklikom:

15

Pokaže kalež narodu, stavi ga na tjelesnik i pokleknuvši pokloni se. Zatim kaže:

Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Z

Svi koncelebranti:

ato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos Crkve svoje onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje: Okrijepi nas Tijelom i Krvlju Sina svoga, ispuni njegovim Svetim Duhom te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.

U

I. koncelebrant:

činio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima: s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima (sa svetim I.: svecem dana ili zaštitnikom) i sa svima svetima. Uzdamo se da će nas njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.

M U

II. koncelebrant:

16

olimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi zajedno sa slugom svojim papom našim I. i biskupom našim I., sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao.

sliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću, ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi,
Sklopi ruke

po Kristu, našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.
Uzme pliticu s hostijom i kalež, oboje podigne i svi koncelebranti pjevaju:

Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu

u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. N. Amen.

17

OBREDI PRIČESTI
P. Spasonosnim zapovijedima potaknuti i božanskim naukom poučeni usuđujemo se govoriti: N. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim; i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. P. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda: čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. N. Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. P. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem; molimo ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje Crkve; daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. N. Amen. P. Mir Gospodnji bio vazda s vama. N. I s duhom tvojim. Đ. Pružite mir jedni drugima. Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. P. Evo Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu. N. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Molitva Gospodnja

18

P

omolimo se. Svemogući Bože, okrijepio si nas svojim tajnama. Smjerno te molimo da u svijetu širimo Kristov duh i ljubav. Po Kristu Gospodinu našem. N. Amen.

Popričesna molitva

Krist uskrsnu

USKRSNE PJESME

19

Gospodin slavno uskrsnu

2. On slavno svrši ljuti boj. Od grijeha spasi narod svoj. 3. Ko janje na križ pribit bi, Na križu đavla pobjedi,

4. Ko cio raj mu srce sja, I sve nas milo ogrijeva. 5. Sveđ hvala Kristu uskrslom, Nek ječi zemljom spasenom.

Uskrsnu Isus doista

2. U ranu zoru uskrsnu, u slavlju naš Otkupitelj. 3. Kad sunca prvi sinu trak, tad raspade se grijeha mrak

6. Koj’ svlada sile paklene te slavno sada kraljuje

4. I anđeo nam navijesti spasenja tu vijest veselu. 5. U dvore uđe nebeske uskrsnuli naš Spasitelj.

20

Na nebu zora rudi

21

EUHARISTIJSKE PJESME
Veselo, braćo

2. Hostijo sveta, Bože naš, očuvaj, brani nas, naša budućnost s tobom sja, u tebi naš je spas.

3. Spasitelj svijeta s nama je naš prijatelj i brat, sve patnje, boli, radosti on s nama dijeli rad.

4. Budimo i mi zahvalni i vjerni Kristu svom, svoj život njemu darujmo, obitelj i svoj dom!

Kruše života

2. O divna Tajno, ljubavi znak, što svjetlom svojim razgoniš mrak: 3. Sunce života, toplina tv’a grije sve duše i srca sva.

4. Kruha lik tijelo krije ti tu, a kalež vina krv presvetu. 5. O dođi, dođi čekamo mi, sve nas posveti u istini.

22

Uzmite, jedite

2. Spasitelj reče to, 3. Danas kroz vjekove njegova riječ bi dosta, u Crkvi isto biva: tijelo i sveta krv međ nama sretni smo, u taj čas namah posta! imamo Krista živa! 4. Kada nas žića put hoće da jadom smrvi, štita gle Kristova: tijela mu, svete krvi!

Isus Krist - Kruh za život svijeta

Gdje je ljubav, prijateljstvo
Gdje je ljubav, prijatelj-stvo, ondje je i Bog.

23

1. Sve nas sa-bra sad u je-dno ljubav Krista. 2. Kad se, da-kle, sakuplja-mo mi u je-dno 3. Sku-pa s bla-že-ni-ma na-ma po-daj vi-djet, 1. Zanos naš i na-ša ra-dost 2. nek se vi-še i ne dije-le 3. prosla-vljenim li-ce tvo-je, nek je u njem. na - še mi-sli. Kri-ste Bo-že.

1. Bo-ga ži-vog mi se bojmo, 2. Nek je konac zlobnim svađam, 3. Radost što je ne - iz - mjer-na,

lju-beći ga. a i raspram. i to pra-va,

1. A nek sr-ca na-ša ve-že lju-bav pra-va. 2. U sre-di-ni na-šoj ne-ka bu-de Krist Bog. 3. Po sve vijeke, i kroz vječnost svu bez kra - ja. A-men.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful