1.

0 Latar belakang program doktor muda

Doktor Muda merupakan pelajar sekolah tahun 4, 5 dan 6 yang terpilih dan terlatih sebagai Pembimbing Rakan Sebaya, yang bertindak sebagai pemangkin kepada perubahan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan yang positif di kalangan pelajar sekolah. Doktor Muda ini diberi latihan mengenai asas kesihatan bagi menyediakan mereka menjadi pendidik kepada rakan sebaya. Mereka bertindak sebagai role model, promoter dan motivator kesihatan kepada rakan-rakan di sekolah. Oleh kerana itu, pemilihan calon yang sesuai sebagai doktor muda amat penting. Lazimnya, pelajar yang, berminat, sihat, kemas, berpersonaliti menarik, memiliki sifat kepimpinan, bertanggung jawab, berpengaruh, suka menolong dan cemerlang dalam akademik menjadi kriteria dalam pemilihan Doktor Muda.

2.0 Sejarah program doktor muda

Program Doktor Muda mula dilaksanakan pada tahun 1989 di Sekolah Kebangsaan Sri Biram, Pekan,Pahang. Bermula dari sini, program ini telah berkembang dari tahun ke tahun dengan bertambahnya bilangan sekolah yang melaksanakannya. Program ini kemudiannya bertapak di negeri Kelantan apabila Sekolah Kebangsaan Tanah Merah 1 mula melaksanakannya pada tahun 1991.

Pada tahun 2000. Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjadikan Program Doktor Muda ini sebagai salah satu program promosi kesihatan yang diterajui di peringkat kebangsaan. Perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan program ini ke seluruh negara dilaksanakan secara bersama dengan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Sehingga tahun 2004, hanya negeri-negeri Pahang, Kelantan, Terengganu, Melaka, Kedah dan Selangor melaksanakan program doktor muda di sekolah rendah. Sebanyak 347 buah sekolah rendah di negeri-negeri berkenaan terlibat melaksanakan program doktor muda. Walau bagaimanapun, bermula tahun 2006, semua negeri termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah melaksanakan program doktor muda dengan melibatkan sebanyak 735 buah sekolah. Pada Mei 2006, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menjadikan program Doktor Muda sebagai salah satu aktiviti kokurikulum di sekolah rendah dan dikenali sebagai Kelab Doktor Muda. Penerimaan Program Doktor Muda sebagai aktiviti kokurikulum merupakan satu pengiktirafan Kementerian Pelajaran Malaysia kepada program ini, yang sememangnya telah terbukti membawa faedah dan kebaikan kepada murid sekolah. Pada Disember 2007, sejumlah 826 buah sekolah telah melaksanakan program Doktor Muda dengan penglibatan seramai 21,907 orang Doktor Muda.

3.0 Pengasas program doktor muda

Pelaksanaan Program Doktor Muda sebagai aktiviti promosi kesihatan di peringkat sekolah rendahmerupakan hasil cetusan idea Tuan Haji Abdul Jabar bin Ahmad, Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada tahun 1989, semasa menjawat jawatan Pegawai Pendidikan Kesihatan (Penyelidikan dan Pembangunan) di Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, beliau telah memperkenalkan Program Doktor Muda di Sekolah Kebangsaan Seri Biram, Pekan, Pahang. Program ini terus diperkembangkan ke sekolah-sekolah rendah seluruh negeri Kelantan apabila beliau ditukarkan ke Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan untuk menjawat jawatan Pegawai Pendidikan Kesihatan (Perkhidmatan) pada tahun 1989 hingga 1994. Program Doktor Muda ternyata membawa banyak manfaat kepada murid dan sekolah. Justeru program ini dari tahun ke tahun telah berkembang ke seluruh negara. Pada Mei 2006, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerima program ini sebagai aktiviti kokurikulumdi sekolah rendah dan dikenali sebagai Kelab Doktor Muda. Berpegang kepada prinsip bahawa membentuk tabiat kesihatan yang baik di peringkat kanak-kanak adalah lebih mudah daripada menukar tabiat kesihatan yang buruk di peringkat dewasa, Tuan Haji Abdul Jabar sentiasa menyumbangkan idea bagi memastikan program ini terus berjaya dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah. Atas jasa dan komitmen terhadap program Doktor Muda, Tuan Haji Abdul Jabar bin Ahmad telah dikurniakan Anugerah Tokoh Penggerak Doktor Muda pada Konvensyen Doktor Muda Peringkat Kebangsaan Kali Kedua tahun 2006.

4.0 Definisi

5.0 Matlamat program doktor muda  melahirkan golongan remaja berfikiran positif dalam hal-ehwal penjagaan

kesihatan apabila mereka meningkat remaja kelak.
 melahirkan golongan pelajar yang mempunyai pengetahuan dan kesedaran awal

dalam mengamalkan cara hidup yang sihat
 sebagai landasan utama di dalam usaha kerajaan untuk memerangi penyebaran

Pandemik H1N1, masalah keracunan makanan di sekolah dan pencegahan wabak Demam Denggi dikalangan penduduk disamping mengalak mereka untuk menjaga kebersihan kawasan sekolah
 merealisasikan harapan kerajaan dalam mempertingkat status penjagaan

kesihatan dikalangan penduduk dalam negara ini pada masa akan datang.

6.0 Visi dan misi program doktor muda

 Visi Untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam bidang promosi kesihatan bagi membolehkan rakyat Malaysia mengamalkan Cara Hidup Sihat dan seterusnya menikmati kesihatan yang optima.  Misi untuk mempromosikan kesihatan rakyat Malaysia melalui; (i) Penyebaran maklumat yang tepat, wajar dan sesuai dengan cara yang inovatif, saksama dan tepat pada waktu.

(ii) Dorongan ke atas individu dan komuniti supaya mereka dapat bertindak terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi kesihatan mereka. (iii) Kolaborasi antara sektor dengan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan dan dengan sektor swasta.

7.0 Objektif program doktor muda

Untuk membentuk tabiat kesihatan di kalangan murid-murid sekolah rendah dengan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas kesihatan mereka agar mereka dapat :

 Mangamalkan cara hidup sihat  Menjadi pembimbing dan pendorong rakan sebaya dan anggota keluarga ke arah mengamalkan gaya hidup sihat
 Membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti

kesihatan di sekolah  Menggalakkan ibu bapa atau penjaga memberikan perhatian yang wajar kepada kesihatan anak-anak  Memeperkukuhkan penglibatan guru serta waga sekolah lain dalam usaha meningkatkan tahap kesihatan para murid di sekolah

 Mempertingkatkan kerjasama antara Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pendidikan dalam menggalakkan amalan kesihatan yang baik di kalangan murid sekolah rendah

8.0 Organisasi program doktor muda

STRUKTUR ORGANISASI INDUK PROGRAM DOKTOR SEKOLAH

Guru Besar

Penolong Kanan Pentadbiran

Penolong Kanan HEM

Guru Penasihat

Ketua Program Doktor Muda

9.0 Aktiviti di dalam program doktor muda

 Menyampaikan maklumat kesihatan kepada rakan sebaya  Membimbing ke arah mengamalkan gaya hidup sihat  Membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan selamat.  Membantu anggota kesihatan dan pihak sekolah di dalam aktiviti kesihatan di sekolah  Pemberitahuan kepada penyakit atau masalah kesihatan  Merawat kecederaan ringan  Mencatat aktiviti yang dijalankan di dalam buku laporan

10.0

Pelaksanaan program doktor muda

Antara faedah yang boleh diperolehi dalam melaksanakan Kelab Doktor Muda adalah:

ι. ι ι. ιι ι. ιϖ. ϖ. ϖ ι. ϖι ι. ϖι ι ι . ιξ.

Tabiat kesihatan dapat dipupuk di kalangan murid di peringkat sekolah rendah. Murid sekolah mendapat pengetahuan dan kemahiran asas kesihatan. Murid belajar menghargai kesihatan. Doktor Muda memperolehi dan mengamalkan kemahiran berkomunikasi. Memupuk sifat kepimpinan dan keyakinan di kalangan doktor muda. Doktor muda mendapat pengalaman membantu pasukan kesihatan sekolah. Kesihatan asas murid, kebersihan diri & penyakit kulit dipantau. Mencegah berlakunya keracunan makanan, penyakit berjangkit. Murid akan bentuk sikap positif terhadap anggota kesihatan dan perkhidmatan kesihatan.
ξ. ξ ι.

Sekolah bersih Sekolah bebas Aedes Imej sekolah meningkat

ξι ι.

Bahagian Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerbitkan Modul Latihan sebagai panduan dan rujukan kepada Guru Penasihat dalam melaksanakan aktiviti Kelab Doktor Muda. Modul Latihan terkini yang dihasilkan adalah Modul Latihan Kelab Doktor Muda Sekolah Rendah (edisi ketiga, 2008).

Modul Latihan Kelab Doktor Muda Sekolah

Modul Untuk Pengajar Program Doktor Muda.

Modul Program Doktor Muda Sekolah Rendah

Rendah (Edisi 3, 2008)

(Edisi 1.)

(Edisi 2, 2003)

11.0

Garis panduan kurikulum

Bahagian Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerbitkan Garis Panduan Kurikulum Kelab Doktor Muda sebagai panduan dan rujukan kepada Guru Penasihat dalam melaksanakan aktiviti Kelab Doktor Muda serta Garis Panduan Kurikulum Pembimbing Kesihatan Rakan Sebaya Kelab Doktor Muda sebagai panduan dan rujukan kepada Doktor Muda dalam menjalankan aktiviti pembimbing rakan sebaya.

Garis Panduan Kurikulum Kelab Doktor Muda, 2008

Garis Panduan Kurikulum Pembimbing Kesihatan Rakan Sebaya Kelab Doktor Muda, 2008.

12.0 13.0 14.0 15.0

Penilaian Lampiran Pamplet Persembahan powerpoint

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful