You are on page 1of 20

, R. 1921.

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ .

WARSZAWA. N268. 19 sierpnia 1921.

Treść : 445. Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 29 lip-


ca 1921" roku w przedmioci.e taksy aptekarskiej. . . . 1175,
446. Ro z porządzeni e Ministra b. Dzielnic y Pruskiej z dnia
27 lipca 1921 roku w przedmiocie taksy aptekarskiej na
obszarze województw poznańskiego i pomorskiego. . . 1195

445.

Rozporządzenie Ministra , Zdrowia Publicznego


z dnia 29 lipca 1921 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej.
Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitar'rlej
z dn ia 19 lipca 1919 r. (Dz. p. P. z 1919 r. N!! 63 poz. 371) zarządzam co
nast ępuje:

§ 1. Osoby wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Pu-


blicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmipcie taksy aptekarskiej oraz
w przedm iocie wydawania środków leczniczych (Dz. Ustaw N!! 46 poz. 284)
mogą za pracę przy recepturze, za naczynia oraz za materjały lecznicze,
wysz czególnione w dołączonym do niniejszego rozporządze nia wykazie" za-
miast ce n ustanowionych na nie w załącznikach do rozporządzeń z dnia
30 kwiet nia i 20 czerwca 1921 r. (Dz. Ustaw z 1921 r. N!! 40 poz. 247 i N!! 56
poz. 355) pobierać ceny maksymalne podług , załączonego cennika.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim
i w b. zaborze austrjackim z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia Publicznego:


w z. Chodźko
1176 Dziennik Ustaw. Póz. 445. N268.

Załącznik do § 1.
Taksa za środki lecznicze.
Gramy IFenigi

1 F\eetum pyrolignosum reetificatum . 100 750


» » " 250 1500
2 f\eidum aceticum eoneentratum 96% 10 750
100 6000
3 " 30% . "
dilutum 10 250
» ,,» 100 2000
4 acetylo-salieylicu m. 0,10 40
» " w 1 300
5 benzoicum. . 1 150
" 10 1150
6 boricum erystallisatum 1 100
" " 10 850
7 pulveratum 1 100
" " 10 850
8 boroglycerinatum . 1- 280
" 10 2200
9 t earbolicum cristallisatum . l 120
10 " "
purum liquefaetum
. 10
1
900
100
" 10 800
11 " " "
niŁricum purum. " 1 100
"
10 750
12 "
salieylicum .." 1 100
- 10 850
13 " "
sulfuricum purum 10 750
"
100 6000
14 dilutum 10 200
" 100 1500
15- " " m crystallisatu
tartaricu " m l 250
" " 10 2100
16 pulveratum 1 270
" 10 22CO
" ~
17 f\deps Lanae hydrosus 1 150
" 10 1200
18 anhydricus 1 200
10 1500
19 "
tf\ether. " " .t! 1 150
" ,' . .. 10 1200
20' acetieus 1 170
" " 10 1400
21 t f\ethylum chlopatum. 1 850
" . 10 6750
22 t morphi\--lm hydrochloricum 0,01 550
" " 0,1 4200
23 f\irolum. 0,1 250
1 1900
24 "
f\loe. 1 tlO
10 650
N!! 68. Dziennik Ustaw Poz. 445 . . 1177
l

I
Gramy Fenigi

25 f\lumen pulveratum .. 10 200


" "
100 1600
26 f\luminium acetic. solut. (Liq. Burovii) . 10 250
., Ił " "
100 2100
27 sulfurieum. 1 30
10 250
28 t f\midopyrinum 0,1 300
"
1 2250
29 f\mmonium carbonicum 10 300
11 ., ..... 100 250
30 caustieum solutum . 10 250
" . " 100 1900
31 sulfoichthyolicum . 1 350
32
.
f\mylum Oryzae pulveratum.
" 10
10
2800
700
. " 100 5600
33 Tritici pulveratum ' 10 600
100 4700
34 ". . 0,1
-rf\ntipyrinum. .. J 120
1 950
35 Coffeino·citricum 0,1 120
1 1000
36 ,
-L
11
"
sali cylicum ." 0,1 100
1 850
37 f\qua "destillata .." 100 150
500 600
38 t f\rgentum nitricum fusum et crystal. 0,1 450
1 3400
39 "
cum Kalio "
nitrico 0,1 250
" 1 1700
. "
40 ,
-L
11
"
proteinicum 0,1 150
" J' 1 1100
41 Balsamum Copaivąe . 10 4150
" " 100 41000
42 Peruvianum 1 1500
" \ " .... 10 12000
43 Benzinum Petrolei . . . . . . 10 250
100 2100
44 Bismuthum carbonicum 1 950
10 7500
45 "
subnitricum 1 950
46
" " ... 10 7500
salicylicum basicum 1 950

10 7500
47 "
tannicum
"
1 850
" .. 10 6750
48 tribromphenylicu m 1 1600
" chloratum 10 12750
49 Calcium 10 650
100 5200
, .

1178 Dziennik Ustaw. Poz. 445. Ng 68.

I. Gramy I Fenigi
50 Calcium hypochlorosum . 10 200
100
10
1500
50
J
51 solutum "
" " _100
1 250
52 glycerinophosphoricum " 550
10 4500
" 1 120
53 lacticum .
10 950
54 "
oxysulfuratum solutum 100 650
250 1300
" " 1 170
55 phosphoricum
.. " 10 1400
56 CafT1phora monobromata 0,1 150
1 1150
57 "
pulverata 0,1 100
. . 1
1
750
700
58
".
..
raffinata .
" 10 5700
59 Charta sinapisata. 1 szt. 900
60 Chininum bisulfuricum 0,1 1400
61
.
oromatum
1
0,1
11000
1200
1 9500
" 0,1 ·1000
62 ferro·citricum .
1 7500
63 "
hydrochloricu m 0,1 1450
1 11700
64 " m
salicylicu 0,1 1200
1 9500
"
65
66
sulfuricum

tannicum
"
.. "
0,1
1
0,1
1250
10000
1000
1 7500
67 0,1 100
1 750
" 1 550
68 t Chloralum hydratum
10 4500
" " 1 300
69 t Chloroformium
10 2450
70 '/
pro narcosi 10 3000
100 24000
71 "
t Cocainum " "
hydrochloricum 0,01 500
0,1 4200
72 "
nitricum 0,01 500
" ,. 0,1 4200
73 t Codeinum hydrochloricum 0,01 400

74
. 0,1
0,01
3100
400
t phosphoricum .
0,1 3100
75 + purum 0,01 450
0,1 3500
, ' . (

N268. Dziennik ·Ustaw. Poz. 445. 1179


'.
'IGramy Fenigi

76 tCoffeinum . . . . . . 0,1 350'


1 2800
77 Natrio·benzoicum 0,1 200
78
.
Natrio·salicylicum
1
0,1
1500
200
79
"
Cortex Cascarae Sagradae concisus ..
. 1
10
1500
1300
100 10500
" " 10
80 Cascą.rillae grosso modo pu Iv. 1100
100 9000
81 " "
pu Iveratus
n
... . .
"
10 1300
" " ... . . 100 10500
82 Condurango grosso modo pulv. 10 750
n .. 100 6000
83 Quillajae concisus 10 850
100 6700
84 "
Cuprum "
aluminatum " 1 120
10 900
85 t "
su i uricum . . 1 50
10 400
86 siccum J 60
" 10 500
" "
;-Diacetylmorphium 0,01 600
87
0,1 4700
88 hydrochloricu m 0,01 600
0,1 4700
S9 Electuarium e Senna 10 700
100 5800
90 Elixir amarum .. 10 1250
100 10000
91 " "
f\urantiorum compositum 10 1600
" . . ..... . 100 13000
92 Emplastrum Cantharidum . . . . . . . . . 1 700
10 5600
93 " perpetuum 1 350
\

"
10 28CO
94 Hydrargyri 1 350
" 10 2800
95 .. extensum 100 cm 2 3000
96 Meliloti . . . .. .. . 1 120
. , ... . •. . 10 1000
97 Emplastrum oxycroceum . . . ' .. 1 300
" .. . .. . 10 2500
98 Plumbi compositum 1 300
., 10 2200
99 simplex . . . . 1 200
10 1600
100 "
saponatum 1 200
10 1600
101 extensum . 100 cm 2 3000
"
1180 Dziennik Ustaw. Poz. 445. N2 68.

I Gramy
I Fenigi

102
103
Emplastrum
"
saponato·salicyłicum

"
extensum " . .
1
10
100 cm 2
I 200
1600
3000
"
104 Extractum Absinthii 1 400
10 3400
105 " .,
"
Aloes" . 1
10
300
2300
"
106 t Belladonnae 0,1 250
1 1900
107 Calami" 1 850
10 6800
108 .L
l "
Cannabis Indicae
~

0,1 900
."
1 7000
109 Cascarae Sagradae fluidu m 1 400
10 3000
110 "
Cascarillae . " " ... 1 2500
10 20200
" 1300
111 Chinae ,. l
10 10000
112 fluidum. 1 550
"
. . 10 4500
113 Colae fluidum 1 350
,~
10 2800
114 " siccum '. 0,1 200
" 1 1700
115 " "
Condurango fluidu m 1 4cO
. " . 10 3000
116 Ferri "pomatum 10 4200
"
. 100
0,1
33700
200
117 J..
l Filicis maris
1 1500
" " 1 500
118 "
Gentianae
10 4100
119
"
Hamamelidis fluidum . 1 550
"
10 4500
" 1 5600
120 Hydrastis Canadensis fluid.
" . .
siccum .
10
0,1
45000
3000
121
" . l 24000
122 i'
" .
Hyoscyami.
n
" . 0,1 300
. l 2300
123 .f.~
I Opii . 0,1 1300
1 10300
124 "
Ratanhiae 1 1300
. 10 10500
1500
125 Rhei Ph. Austr .. 1
10 12000
126 " "
Ross. 1 1500
. "
10 12000
1250
127 compositum 1
. 10 9800
N2 68. Dziennik Ustaw Poz. 445. 1181

Gramy I Fenigi

128 tEx tractum ~ Secalis cornuti fluidum . . . . . 0,1 250


1 2000
129 -r- " spissum . . . . 0,1 1700
I " " "
1 14000
130 " ~trychni spirituosum 0,1 250
" " ..... ... . 1 2000
131 "
Taraxaci 1 400
" ......... ..... . 10 3400
132 Trifolii . . . . . . . . . . . . . .. . 1 350
" .... . .......... . 10 2800
133 Valerianae spissum . . . . . . . . 1 1300
t " " • . . . . . . . 10 10500
134 Viburni prunifolii fluidum . ' 1
" 10
135 "
Ferrum glycerino-phosphoricum •... . . . . .
" 1 850
" " " . ..... ... . 10 7000
136 "jodat. solut. 50% ex temp. parat. . .. .. . 1 700
10 5500
"
137 Flores Chamomillae Romanae . . . . . . 10 800
" .. . .. . 100 6300
138 vulgaris . . . . . . . 10 750
" 100 6000
" ".
139 pulverati . . . . . 10 900
100 7200
140 t Folia Hyoscyami . 10 1150
100 9000
141 t pulverata . . . . . . . . . . . . . 10 1250
" " ... . . . . 100 9900
142 Juglandis .. . . . . . . .. . . . . . . 10 250
100 1900
143 Melissae . . . . . . . . . . . . . . . 10 350
" . ... .. . ..... .. . 100 2600
144 Stramonii eon cisa . . . . . . . . . 10 800
100 6300
145 Trifolii " ..
" concisa 10 250
" .. .. . . .. . 100 2050
146 pulverata . . . . . . . . . ..... 10 350
" " ....... . 100 2800
147 Uvae Ursi concisa . . . . . . . 10 200
100 1700
" " 1
148 Fructus Capsici . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 120
" ... . . . . . ...... ... 10 900
149 " . Cubebae, pulverati . .. . 10
100
2600
21000
150 Juniperi 10 160
100 1300
151 grosso modo pulverati . .. . 10 30
" 100 2300
łJ
152 "
Lauri grosso modo pulverati
" "
10 600
100 4900
1182 Dziennik Ustaw. Poz. 445. N268.
- - - . _ - --- - - - _. _ - - -- - - - - ---------

Gramy I Fenigi

153 Fructus Rubi Idaei . 10 2300


.. " ,t • 100 18000 H
154 Gallae Turtieae . . . 10 800
100 6300
155 Glyeerinum purum . . . . . . .. . . . . . . 10 1600
» ". 100
a • • •• ••••• \ • •• •• • 12700
156 Gossypium depuratum .. .. .. . . . . . . . . 10 1500
100 12000
157 Guaja"colum abs~lutum p~r~~' : : : :: : : : : .. 1 1700
., " " .... . 10 13500. i

158 carbonicum . . . .. . . . . . . . . ... . . 1 2.300


" . . ... . .... ... . 10 18000
159 Guarana pulverata . .. . . . . . . . . . . . .. . 1 850
" " . . .... . ... .. . . 10 6700
160 Gummi F\rabicum pulver~tum . . . . . . . . . 1 100
" " . .. .. 10 850
161 Tragaeanthae .. . . . 1 350
II " 10 • • ••• 2800
162 . Guttae Inozernzowi . .. . .. . 1 300
• 10 2500
"
163 Herba Centaurii eoncis'3 .. 10 750
" " .. .. . ..... .. 100 6000
164 Chenopodii eon cisa . .. .. . . . . . 10 550
" " ..... . . . 100 4500
, 165 Herniariae concisa . . . , . . . . . . . . 10 600
" " , . . . ... .. .. . 100 4700
166 -1- Lobeliae concisa . . . . . . . . . . . . 10
" " " .. . ..... . . . 100
167 " Majoranae conci s a . . . .. . . . . . 10 850
" 100 6800
" " O .•••• ••••
168 " Meliloti concisa . . . . . . . . . . . . 10 250
0'
'.' " o .. .• . • . • . . . 100 ' 1900
169 Millefolli concisa . . . . . . . . . . . 10 200
" 100 1700
170 -1- "., n
Sabinae concisa
"
10 550
n " ... .. .... .. ..... . 100 4500
171 Serpylli concisa 10 250
" tł ~ 100 1900
172 ., Thymi concisa . 10 300
" .. ... . . . . . . ~, . 100 . 2300
173 Violae tricoloris eon cisa . . . . . . . . . . . 10 700
" ,., ....... . 100 5300
174 Hexamethylentetraminum . . . . . . . . . . . . • 1 950
/ 10 7500
175 "
t Hydrargyr u m amidato-bichloratum .. . .. . 1 600
176 t
., . . . .. . .
bichloratum corrosivum . . .
10
0,1
. 4700
60
"
1 500
' 177 t bijodatum 0,1 150
" 1 1250
"
I,
N!! 68. Dziennik Ustaw. Poz. 445. 1183

- Gramy I Fenigi

178 tHydrargyrum chloratum mite. . .. . . 0,1 60


1 !5oo
179 t " va pore paratum . 0,1 70
1 550
180 t "
oxycyanatum " .." 0,1 90
" " .. 1 750
181 Hydrogenium hyperoxydatum solutum 10 350
lOQ 2800
182 " infantum "
Hydromel . . " 10 850
" ',I ..' . 100 6800
183 Ichthalbinum... . . .... 1 750
10 6000
184 Infusum Sennae salin um 10 300
100 2500
185 " "
Jodoformium 0,1 200
"
1 1700
186 tJodum 0,1 200
" . . . .. .. 1 1700
187 t Kalium bichromicum. 1 100
.. 10 850
188 . bitartaricu m 1
10
200
1500
189
"
bromatum 1 50
" 10 400
100 chloricum pulveratum . . . 1 80
10 650
191 "
jodatum 0,1 200
" .. 1 1700
192 nitricum pulveratum . 1 70
" 10 550
" 10 65Q
193 Kal ium sulfuratum pro balneo
100 5300
194 " "
sulfo-guajacolicum " 1 .1000
" 10 8300
" H •
195 Kreosotum carbonicum 1 2800
10 22500
196 t e pice" fagi 1 600
" li • • • • •• • ••• 10 4900
.1 197 Lichen Islandicus concisus 10 250
" " " ... . .. . 100 1900
198 Linimentum ammoniatum camphoratum 10 1700
. "
100
10
13200
199 saponato-camphorat 1900
,/ 100 15000
200 " liquidum . . . . 10 1450
"" » » ." 100 13200
201 Liquor f\mmoni anisatus . 1 150
10 1500
202
"
Lysoformium 10 500
100 3800
"
1184 Dziennik Ustaw. Poz. 445. N268.
'-"--"- --~----'--'- - - -- - -

.r
Gramy I
Fenigi

283 Lysolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 400


" . ... ... .. . . . .. . ... . 100 3200
204 Macis .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 160
" .. ... .. .. ..... . .. . 10 1300
205 Magnesium carbonicum .. . .. . 10 750
100 6000
206 ci tri~'u m eff~r'v~s~~;s' 1 650
" " . .. . . 10 5000
207 sulfuricum erystallisaturn . . . 10 100
100 850
208 "
Mel boraxatum 10 1450
. ,. • n 100 1,1200
209 " depuratum 10 1300
" " . . . . ...... . . . . . 100 10500
210 Mentholum . .. . . . . . . . . . . . . . . 0,1 400
II 1 3000
211 M ethylenblau medici nale . . . . . . . . . 1 1900
rt " ••• • •••• • • •• ••• 10 15000
212 Methylium sal icylicum . . . . . . . . .. .. . . 1 500
" " .. . ........... . 10 3800
213 Mixtura gu mmosa . . . . . .. . . .. . . . . . . . 10 200
·100 1400
214 -rMorphium hydrochloricum . . . . . . . . . .. . 0,01 250
" )1 • ••• ••• • •• •• • • 0,1 1800
215 Mucilago Gumm i f\rabici . . . . . . . . .. . . . . . 10 450
100 3500
216 Naphtalinu m depuratum .. ' . . . ' .. . . . . . . . . 10 500
" . . . ..... .... . . . . 100 3800
217 Natrium bicarbonicum pulveratum . . . . . . .. . 10 .200
" " .. .. . . .. . 100 1500
218 boricum . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 80
" " ... .. .......... . . . 10 660
219 bromatum .. . . . . . . . . . . . . . . 1 50
"
" .. .. .... ..... . . 10 350
220 citricum . . .. .. .. . . . . . .. . . 1 500
" . . ... . ...... . .. ... . . . 10 40CO
221 glycerino-phosphoricum 50% . . .. . . . ł 450
" 10 3800
222
" " "
glycerino-phoshoricum siccum . . . . . 1 650
10 5300
223 "

hyposulfurosum . . .. . . . . . .. .
19 "

10 400
" " . ... .... .. . . 100 3300
224 jodatum . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . 0,1 200
" " ... . . . .. ...... .. . . . . 1 1700
225 nitricum .. . . . . . . . : .. 1 60
" " . ....... . 10 500
226 phosphoricum purum 1 90
..... 10 750
227 ,. siccum 1 120
10 950
" "
N!! 68. Dziennik Ustaw. Poz. 445. 1185

Gramy I fenigi

228 Natrium salicylicum . 1 100


" " ................... . 10 850
229 tNovocainum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 950
" .. . ................... . 1 7500
230 Oleum f\mygdalarum dulcium . . .. . . . . .. . 1 350
10 2800
231 " f\nisi vulgaris . . . . . . . . . . . . .. . . . •
Oleum 1 950
" ., .............. . l tł' 7500
232 " Betulae .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 150
" " ................... . 100 1150
233 Bergamottae . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2800
" . . 10 22500
234 Cacao 1 300
" .... .. .............. . 10 2300
235 Cajuputi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 700
" ........ ........ ...... . ... . 10 5600
236 camphoratum . . . . . . . . . . . . . . 1 200
....................... 10 1600
237 "
Caryophyllorum ............... . 0,1 150
" . . . . . . . . . . . . . • *'0 . . .. 1 1200
238 " " globuli ... .. . . . . . . . . . . .
Eucalypti 1 500
10 4100
" "
239 Hyoscyam i . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 10 1250
" ............. . ..... . 100 10000
240 Lavandulae ... . ......... . . . . . . . . .. 1 2300
" .................... . 10 18000
241 Menthae piperitae . . . . . . . . . . . 0,1 150
" " ............. . 1 1100
242 Pini pumilionis .. . . . . . . . . . . . 10 5700
" " ... . ............. . . . . . . 100 57000
243 " Ricini . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. . 10 900
" " ........................ . 100 7000
244 Santali .......................... 0,1 450
. 1 3400
245 Thymi ................ . 1 1100
10 8600
246 tOpium pulveratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 350
. " ............ ......... .
1 2800
247 Oxymel Scillae 10 1900
" o ...................... .. 100 15200
248 " simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . 1500
" " ........................ . 100 12000
249 Paraffinum solidum . .. . . . . . o. o •••••• 10 500
" " ....... . ............ . 100 4000
250 Pasta Lassari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1200
" " ............................ . 100 9300
251 Pastilli Santonini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6500
252
.
tPhenaceŁinum
. 100
0,1
52000
ł
100
1 750
1186 Dzien'nik Ustaw. Poz. 445. Ni 68.

I I
Gramy fenigi

,
253 -j-Pilulae R.<;idi arsenicosi comp. Ph. R.ustr• . . . . . 10 szt. 500
" 11 " ." . " ........ .. 100 " 4500
254 Ferri carbonici Ph. R.ustr. . . . . . . . . . 500
lO"
" " " " " ................ . tOO " 4500
255 -j- Kreosoti Ph. R.ustr. • . . . . . . . . . . . . . 10 .. 1700
" n " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 .. 13000
256 laxantes Ph. R.ustr. . . . . . . . . . . . . . • 10 • 700
" " " " .......................... . 100 • 5000
257 Pix liquida . . . . . . ' .' . . . . . . . . . .. . 10 150
" ~,.. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 100 1150
258 -j-Plumbum aceticum depuratum . . . • . . . . . 1 80
" " 10 600
259 -j- 10 300
"
260
" "
carbonicum bąsicum . . . . . . . . . .
... ........ . 100 2500
" 1 400
261
" ...
hyperoxydatum rubrum . . . . . . . • .
.... .... ...... .... . 10 2500
" 1 60
" » " " ......... ' ........ 10 500\
262 Potio Magnesii citrici Ph. R.ustr. . . . • . . . . . . 350 gr. 6500
263 Pulpa Tamarind1 depurata ' . . . . . . . . . . . . . 10 900
" n " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... .. 100 7200
264 Pulvis aerophorus Ph. R.ustr. . .' . . . . . . . . . . doza 900
265
266
" Seidlitzensis . . . . • . . . .. . . . . . . . . .
dentifricius albus . . . . . . . . • . . . . . .
.. 2700
10 550
" " ........................... . 100 4500
267 lpecacuanhae opiatus . . . • . . . . . . . . . 0,1 80
1 600
268 gummosus . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 1 100
" .. .. . .. .. . .. .. . .. ........ . 10 750
269 infantum Hufelandi . . . . . . . . . . . . . . 1 150
" " 10 1250
270 Liquiritiae compositus 1 90
"
10 600
271 " Magnesiae
Pulvis " cum "Rheo. 1 100
" " " " .................. . 10 800
272 Pyoctaninum coeruleum . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 160
,., " ............................ . 1 1300
273 Radix Bardanae concisa . . . . . . . . . . . . . ..• 10 750
" 100 6000
274 Gentianae .." 10 650
" " ...................... . 100 5300
275 pulverata . . . . . . . . . . 1 10
" " .................. . 10 750
276 lridis Florentinae pulverata . • . . . . . . . . 10 750
" "concisa • ~ ". . . . . . . . . . . ' .. 100 6000
277 Liquiritiae 10 750
"
" " » .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 6000
278 pulverata . . . . . . . . . . . . . . 1 100
" "
279 " . "
Ratanhiae concisa
10
10
' 850
· 550
n
" ..... ... . . . . . . . - 100 4500
"
"

NI! 68. Dziennik Ustaw. Poz. 445. 1187

I I
Gramy Fenigi

280 Radix Saponariae concisa . 10 500


" " " " ........... . ... 100 4200
281 Senegae eon cisa . .. . . . . . .. . . . . . . 1 850
282
" " ... .. . .. . .
Valerianae concisa •. . . . . .. . . . . .. .
" " " " " " 10
1
6800
130
"
" . .. .. . ... . " " " " " 10 1000
283 " pulverata . . . . . . . . . . . . . . 1 150
"" "" , , " . " ...... " " .. 10 1100
284 Zingiberis concisa . . . . . . . . . . . . . . . 1 100
" "
..... ....... " " " " 10 750
, 285 pulverata . . . . . . . . . . . . . . 1 100
" " " . . . . . .. " " " " " " " 10 850
286 Resorcinum"
" . .. . " " "
" . " ...... " " " " " " " 0,1 120
" .... . ..... " " .... " . .
" " " " 1 950
287 Saecharum album pulveratum . . . .. . . . . .. . 1 50
10 400
I 288 "La~tis pulve;atum : : : : : .: : : : : : : 1 250
" 10 2000
" " "
Sal Carolinum faetitium siccum . . . • . . . ... . . . 10 350
289
"" " .. " " .. " , . " "" '. 100 2800
290 t Santoninum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 5900
" " . .. " " ......... .......... .... .
" 1 47000
291 Sapo medicatus pulveratus . . . . . . . . . . . . . 1 250
10 2000
292 t Se't'nina St~ychni pulv~rata . : : : : : : : : : : : : : 1 200
"
. 10 1500
293 Syrupus Rmygdalarum . . . . . . . . . . . . . . . . 10 600
100 5000
" 10 1200
" 100 9500
295 " " "
florum 10 400
" " " .. " .. " .... " " . " . ... 100 3200
296 Cerasorum . . . 10 500
" " ... . ... ........... " ..
" " 100 3700
297 " Cinnamomi . . . . '. . . . . . . . • . . . . . 10 600
". 100 4500
298 Syrupus Citri . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 500
." .. " ............ . . " ............. " . 100 4000
299 t .
Diacodion • .. . . . . . . . . .. . . . . . . 10 600
" ..... ..... ............. " " " 100 4600
300 " Ferri jodati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1200
"
" " ...... ..... " . ...
" " " ... . . " 100 10000
301 Liquiritiae . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 10 900
" .. " . .... " " . . . . . .. . ... . 100 7300
302 Mannae . . . . . . . . . . . . . . . .. .•. 10 600
"
" " . . .. " ............... " .. 100 4800
303 Menthae . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 10 350
" .. . ...... " " ..... ............ . 100 2700
304 t opiatus Ph. f\ustr. . . . . . . . . . . . . . 10 600
100 4700
.
1188 Dziennik Ustaw. Poz. 445. 1'fg 68.

I
Gramy I Feni§1
'- ~.

305 Syrupus Rhei . . . . ' . ' . . . . . . . . . . .. '• . . . 10 800


~, ................. . .... .... ............ . . 100 6200 ' ;
306 " Rubi Idaei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 '500 "
307
" " . . . ............................ .
.
Senegae . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . '
100
10
3700 "
1050 ' ,
" ..................................... . 100 8500 /
308 Simpiex . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 300 i
...................... ...... ............ 100 2500 "
309 "
Syrupus Thiocoli compositus . . . . . . . . . . . . 10 2000
" " .,' , " ........ .... ........ " 100 15000
310 Thymi compositus . . . . . . . . . . . . . ~ 10 1000
100 7500
311 Spiritus aeth~reus . .': . . . . . . : : : : : : : : : : 10 1200 !
" ". " .................. ............. " , 100 10000
312 camphoratus . . . . . . . . . . . . . . . . - . 10 1600
" " .... . " ......... ......... . . 100 13000
313 , saponato-k'alinus Hebrae . . . . . . . . . . 10 1100 ' ' )\

100 8500 ,
" ". . . .. . . . . . . ." . . . . . . . . . : . -..
314 ' Stearinum 10 1200 J
" ...... ......... ............................ . 100 9600 :
315 Stibium sulfuratum nigrum . . . . . . . . . . . . . . 10 400 ~
............ . .... 100 3000 ,
· 3}6 "
tStrychninum "nitricum 0,01 450
" " . ...... " .............. . 0,1 3500
31'7 . Sulfur depuratu\11 .................. . 10 250
"
" ......... " ..... ................ .
, 100 2100
318 sublimatum 10 200 '
"
.......... .... ............ . . . 100 1700 ~
319 Suppositoria Glycerini po 2 gramy . . . . . . .. . 1 szt. 600 t~
7l n " 3 gramy . . . . . . . . 800 n
320 Talcum pulveratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10" 150
" " ............................... . 100 1100
321 Tannalbinum . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 350
" .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. ... . .. .. .. .. .. 10 2800
322 Tannigenum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2000
" ........... . ........................ . 10 15000
. 323 Terpinum hydratu m . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 400
" "
10 3000
3~4 t Theobrominum 0,1 400
1 3000
325 " 0,1 250
t natrio-aceticum . . . . . . . .
, "" "
" ................. . 1 2100
326 tTh eobrominum natrio-salicylicum . . . . . . . . . 0,1 250
1 2100
" "
327 t Theocinum purum .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 650
]t " ................................. . 1 5200 ~
328 Thigenolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 500
' ; 10 3800
"
Thymolum ........ ...... ,............................ . 0,1 800
1 6600
"
-r ,
...

N2 68. Dziennik Ustaw. Poz. 445. 1189

r
r
f 1< I I
Gramy f enigi

r 330 . 10 1200
Ttnctura Pdoes · ·· ··
~
100 9500
331 " ". .· · · 10 1200
. ·
composita .-
". '. , 100 10000
" " 1 1700
332 Castorei
.
Canadensis
. ·· · 10 13500
Ferri pomata."
·· ·
333
. · ·· 10
100
1000
8400
334 " Jodi . . " · .
· 1 400
" . . · 10 3400
335 Menthae piperitae · ,· 1 250
" 10 1900
··"
/I
0,1 1100
336 Moschi
·
· ·· 1 9000
Opii" benzoica 1 170
337
· ·
· · 10 1400
338 t
/I

"
crocata
"
.· 1
' 10
600
4700
" " · · 1
339 t
." .
simplex.
/I
· · ,
· 10
500
3800
340 Rhei vinosa. · · ·· 10 1300
· 100 10000
341 " " aetherea
'. Valerianae
.' 1 250
" "
. 10
1
2000
350
342 composita ·
" . 10 2660
343
"
simplex . 1 150
....
10 1300
" 0,1 500
344 t Trigeminum
. · ·· 1 3800
, ,Unguentum acidi borici cum
· · ·
Vaselino Polonico • 10 600
345
. " " "
100 5000
Unguentum acidi borici cum Vaseliilo f\mericano 10 1600
100 !
346
. "
. 13000
347 Unguentum camphoratum · · · · 1 300

'Ii 348 ". Glyc~rini


. · · 10
10
2500
1600
· · 100 1.3OQO
" amidato-bichlor. 10 1400
349 n Hydrargyri ·. , ·
" "
. · 100 11200
350 . . Hydrargyri cinerei ···· 1 400
. · 10 3200
Vasogeno·
351 ' . ·
c.
· 'l 400
. 10 3200
352 " Kali jodati ·".
" 1
10
300
2500
353 " " · · ·. · 1 350
"
leniens
·
. · compositum ·
· 10 2600
" · 10 1150
.~

1354
"
sulfuratum · 100 9000
~

" " "


1190 Dziennik Ustaw. Poz. 445. N!! 68.

Gramy I
Fenigi .

355 Unguentum sulfuratum Ph. ł\ustr. . .....


, . 10 1000
356 \ " " " " ..
simplex
100
10
7800
850 ~
.," . " .100 7000
357 "
Wilkinsoni " 10 800
100 6500
358 Vasel{num ł\meri~anum' a'lbu'~ : : : : : : : : : : : 1 250
" .... .. . . . . . 10 1900
359 " " flavum . . . . ' .' . . . . . 1 150
" . " 10 1300
360 Polonicum flavum 10 500
" 100 3800
361 "
Vasogenum "
ichtyoIatum "
10% 10 1500
" ,t · . . . . . . . . . 100 12000
362 jodatum 6% . . . . . . . . . . . , . 1 650
" 10 2300
363 " l'iy /~ : : : : . . . . . : . . . . 1 450
"
10 3500
364 " Pepsini "
Vinum " 10 1700
"
" . . . . ... . 100 13OC0
365 t Stibio·Kali tartarici . . . . . . . . . 1 200
" " " " .......... . . . 10 1400
366 tZincum cnloratum siccum . . . . . . . . . 1 150
10 1000
367 t sulfo~arboncu'~ .. : : . . . . . . . . 1 100 I
" 10 1300 I
" "
[
Następujące surowice i szczepionki wyrobu Państwowych Zakładów
Bakterjologicznych po cenach oznaczonych przez te zakłady na opakowaniu:
S u r o w i c e: przeciwbłonicza, przeciwczerwonkowa, przeciwtężcową.
przeciwpaciorkowcowa, przeciwpaciorkowcowa dla przypadków szkarlatyny'
meningokokowa.
S z c z e p i o n ki: przeciwcholeryczna, przeciwdurowa, Tetra (przeciw-
choleryczna i przeciwdurowa), przeciwczerwonkowa, przeciwgonokokowa>
przeciwstreptokokowa, przeciwstaphylokokowa.
,
\ .
I . r ;

N268. Dziennik Ustaw. Poz. 445. 1191

Taksa za naczynia.
C e n y w f e n i g a c: h.

Flaszki recepturowe. Flaszki ze szklanemi korkami.


białe ciemne białe ciemne
od 5 do 30 gr. 1000 1200 na 15 gr. 3700 4400
30" 120 " 1300 1700 30 4500 5400
120 240
Ol Ol 1800 2100 50 5200 6200
"
240 " 360
"500 gramowe
2600 3100 . 100 " 6000 7000
4000 4800 200 7500 9000
1000 7200 8200 "
Flaszki koniczne. Flaszki injekcyjne.
białe ciemne
z ' sz eroką szyj ką biale ciemne
na 15-30 gr. 1300 1500
60 1400 1600 na 120 gr. 2000 2406
" 100 .. 1800 2100 " 180 " 2400 2800
200 2300 2700 " 240 .. 2800 3200
" 300 3000 3600
600 4000 4800 Kroplomierze.
Ampułki do płynów b i ałe ciemne
wyjałowionych. od 5 - 15 gr. 3800 4500
na 1 gr. 200 .. 15-30 " 4000 4800
" 2 " 300 .. 30-60 " 4500 5400

Słoikiporcelanowe Słoiki ze szklanemi korkami.


z przykrywkami. białe ciemne
na 8 gr. 1600 do 30 gr. 4500 5400
15 1800 od 30 " do 60 gr. 5200 6200
30 ". 2200 60 .. 120 . 7000 8000
" 50 . 2600 " "
100 3300
. 150
200
. 3500
5000 Słoiki z korkami z przykryw-
" kami drewnianemi.
Słoiki do pigułek.
do 30 gr. ...
3000
do 30 gr. 1600 60 3500
60 2200 100 4500
120 " 3200 " 200 ".. 5000
" " "

. Pudełka tekturowe do proszków Pudełka tekturowe do proszków


w kapsułkach papierowych. w opłatkach.
do 12 proszków.. . . . 1200 do 12 proszków. 120C
ponad 12 " . . . . 1500 ponad 12 " 15C0
" 1192 ' Dziennik Ustaw. Poz. 445.

Pudełka tektl:lrowe owalne. Pudełka tekturowe do ziałek.


do 30 gr. . . . . · . 800 do 30 grm. . . . . 800
od 30 " do 120 gr. · . 1300 od 30 "do 100 grm. 1300
" 120" " 240 " · . 2000 " 100 / " " 200" 2000
" 200 " " 400" 2500
Pudełka tekturowe do czopków.
Pudełka tekturowe do plastrów.
do 6 sztuk .... 1200
ponad 6 .. . . . /. 1600 szt. -1000
/

Kapsułki do proszków. Torebki papierowe.


z papieru białego . . . . . 40 do 30 gr. . . 70 ·
z papieru woskowanego.. 50 od 30 " do 100 gr. 100
Kapsułki żelatynowe. " 100" "200" 200
para 100 Korki.
Opłatki do proszków. do flaszek 200 gr. włącznie 159
para .. .... . 60 " 1000" " 200

Taksa za prace przy recepturze'.


(Tf\Xf\ Lf\BORUM)
C e n y w f e n i g a c h.
1. Za wydanie według recepty lekarza środków leczniczych goto-
wych, niezłożónych (simplicia) płynnych i niepłynnych bez
względu na ilość, za każdy. . . . . . ...... 700
2. Za zmieszanie cieczy wraz z filtrowaniem bez różnicy, licZby
i ilości składników . .. . . . . . . . . . . . . ., . 1700
Za odważanie środków leczniczych oddzielnej opłaty pobierać nie
należy.
3. Za rozpuszczenie w cieczy, a również za rozpuszczenie ze zmie-
szaniem i filtrowaniem jakichkolwiekbądź środków leczniczych,
bez w}:ględu na liczbę i ilość.. . . . . . . . . . . . . 2500
4. Za napary,. odwary, odwaro~napary, wysycania (saturationes),
zawiesiny (emulsiones), zawiesino·napary, powidełka i galaretki,
bez względu na liczbę i ilość wchodzących w n ie składników. 3200
Za rozpuszczenie w nich, albo rozpuszczenie zew:mieszaniem
jakichkolwiekbądźśrodków, bez względu na ich liczbę i ilość. 700
Za dodanie i zmieszanie z niemi jakichkolwiek składników bez
względu na ich liczbę i ilość • . . . . . . . . . . . . 500
5. Za napełn i enie (z zatopieniem i sterylizacją) szklanych ampułek,
za pierwsze trzy. . . . . . . . . . .. ..... 4201
N268. Dziennik Ustaw. Poz. 445. 1193,

, Za każdą następną . 300


6. Za sterylizację cieczy nie w ampułkach, bez 'względu na ilość 3200

7. Za priyrządzenie plastra lub maści z jednego lub kilku środ-


ków bez względu na ilość . . . . . . . . . . . . .' 2800
8. Za krajanie lub proszkowanie wszelkich środków leczniczych,
o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie
do 100,0 . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . ., 1200
Powyżej 100,0 za każde następne 100,0 . . . . . . . . . 400
Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, prze-
pisane w ilości od 400,0 wydawać i oceniać należy jako pro-
szek ogrubny (grossus), o ile nie przepisano "pulvis subtilis-
simus· .
9. Za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół i proszków, bez wzglę-
du na ilość. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700
10. Za rozważenie i wydanie ziół, jak również ogrubnych lub sub-
telnych proszków, za każdy proszek lub dawkę • . . ' . " 150
11. a) Za przygotowanie masy pigułkowej, włącznie ze zmiesza-
niem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielenie jej
na .pigułki, za pierwsze 30 pigułek . . 3500
Za każde następne 30 pigułek po . . . . . . . . . ' . 1500
I. Pigułki o wadze ponad 0,60 liczą się jak "boli".
II. Za przesypanie pigułek należy pob i erać podaną
w taksie cenę użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie
więcej niż 2,0 na każde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie nie
wskazano proszku do przesypania, to stosować należy proszek
widłaku (Lycopodium).
h) Za pokrycie pigułek . kolodjonem za każde 30 pigułek . , 1800
c) Za pokrycie pigułek balsamem tolutańskim, za każde 30
pigułek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1800
d) Za pokrycie srebrem za każde 30 pigułek. . . . . . , 6000
e) Za pokrycie pigułek żelatyną, karukiem, cukrem, kieratync~
za każde 30 pigułek. . . : . . . . • . . . . . . . ' 3500
f) Za pokrycie pigułek złotem za każde 30 pigułek . . . •
IPrzy powyższych robotach jest wliczona i cena użytego materjału .
12. Za przygotowanie masy i podzielenie jej na bolusy (boli) pa-
stylki (rotulae trochisci) z wszelkiemi dodatkowemi robotami, do
5 sztuk. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500
Powyżej 5 za każdą sztukę. . . . . . . . . . . . . , 200
B. Za robotę prasowanych tabletek (tab!. compress.) i za pastylki
. gumowe (past. gumosi) z wszelkiemi rękoczynami do 10 sztuk 3500
Powyżej 10 sztuk za każdą . . . . . . . . . . . . . . 150
14. Za przygotowanie i podzielenie czopków (suppositoria) i gałek
(globuli) z wszelkiemi rękoczynami zei każdą sztukę . . . , 800
15. Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile ono j'est niezbędne, pIas-
tra na sparadrapie lub płótnie wielkości do 80 cm. kw. . 3500
Za każde następne 20 cm. kw. ' . ' . • . . . . . . 500
Za użyte płótno za 1 cm. kw.. . 30
Za użyty sparadrap za 1 cm. kw. 40
1194 Dziennik Ustaw. Poz. 445. N268.

Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza siE; na 20 cm. kw.


3.0 masy, a przy cienko posmarowanym plastrze 1,5.
Jeżeli nie wskazana jest ilość plastra, a oznaczona jedy-
nie jego wielkość, to opłatE; za zużyty plaster oblicza siE; po-
dług poniższej ta blicy:
cm . kw. zwykł. cienko
1) Forma auricularis . . . . . 12,5 2,0 1,25
2
3
1 " charta e lusoriae . . .
volae manus minoris . 50 8,0 4,0
4 " " "majoris .
5) "palmae" minoris. 75 12,0 6,0
6) .." majoris . 125 20,0 10,0
7) voluminis libri octavi. 200 30,0 15,0
8) lO " quarti. 400 60,0 30.0
16. Za owiniE;cie proszków, ziółek, plastrów i t. p. wraz z piecząt­
ką, sygnaturą i odpisem recepty na sygnaturze; za sygnaturE;,
kartkE;, pieczątkE; i odpis r.ecepty na sygnaturze lekarstw wyda-
wanych w pudełkach; za owiązanie naczynia kapslem i sznur- '
kiem, za sygnaturE; z odpisem recepty, kartkE; i pieczątkE; . . 1500
Jeżeli na recepcie napisane jest przez lekarza .pro paupere",
nie należy pobierać opłaty wynikającej z tego punktu.
17. 'Za owiniE;cie i ow i ązanie, pieczątkE; i kartkE; przy sprzedaży
odrE;cznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

, '.:o, .