You are on page 1of 2

lO

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE J •
. ~.----------------------------------------------------------------------------~---------------
10 grudnia NQ 109. Rok 1927.

T R E Ś Ć:

ROZPORZf\DZENIfl PREZYDENTł\ RZECZYPOSPOLITEJ:

Poz.: 923-z dnia 19 listopada 1927 r. o sposobie zastąpienia wpisów do ksiąg wieczy stych , które po-
zostały w pos iadaniu władz niem ieckich w górnośl ą skiej cz ęś ci wojewód ztwa śląskiego. 1552
924-z dnia 19 li stopada 1927 r. o powierzeniu Państwowemu Bankowi Rolnemu prowadzenia likwi -
dacji spraw instytucyj osadniczych i finansowych, które udzielały kredytów na cele agrarne
w województwie pomorskie m, poznańs kiem i górnośląskiej części województwa śląskiego 1552

ROZPORZf\DZENIE Rł\DY MINISTRÓW ·

Poz.: 925-z dnia 18 listopada 1927 r. w sprawie uzupełn ie nia rozporządzenia Rady Mi ni strów z dnia
29 sierpnia 1927 r~ o rozmiarach kwater s tałych i opłatach za kwatery stał e w koszarach lub
budynkach pa ństwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych • . • • • 1553

RO ZPORZf\DZENIf\ MINISTRÓW:

Poz.: 926-Spraw Wewnę trznych z dn'ia 19 września 1927 r. w porozu mieniu z Ministrami : Spraw Woj-
skowych, S ka rbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zasiłków dla rod zin osób , powo-
łanych na ćwiczenia wojskowe. . . .. ... 1554
927-Rolnictwa z dnia 4 listopada 1927 r. o znakowaniu mięsa, przeznaczonego do wywozu do
Szwecji .. . . . . . . . . . . . . . . . 1562
9Z8-Reform Rolnych z dnia 15 listopada 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu
w sprawie niektórych zmi·a n rozporządzen i a Ministra Reform Rolnych z dnia 23 grudnia 1926 r.
o zasadach administrowania i dysponowania ·funduszem zapomóg i kredytu ulgowego 1562
929-Komunikacji z dnia 18 listopada 1927 r. wydane w porozu mieniu z Ministrem Pracy i Opieki
Społecznej o wykonani u w odniesieniu do pracowników kolejowych ustawy z dnia 26 listopada
1925 r. w sprawie uzu pe łn ien ia odszkodowania osób, dotkniętych skutkami nieszczęśliw ych
wypadkó w przy pracy w b. dzielnicy ros yjskiej lub na wychodźtwie w Rosji . • 1564
930-Skarbu z dnia 21 listopada 1927 r. w sprawie zmiany rozpo rządzenia Mi nistra Skarbu z dnia
19 lute go 1925 r. oraz ustanowienia rabatu hand lowego dla sprzedawców soli. 1565
931 - Skarbu oraz Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1927 r. zmieniające §§ 2 i 3 rozporządze -
nia Mi!}istrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 7 września 1926 r. o lichwie pieniężnej 1565
932-Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie ustalenia trybu ogłaszania wartości złota . 1566
933-Skarbu z dnia 28 listopada 1927 r. w sprawie wycofania z obiegu biletów zdawkowych
wartości 2 złotych. . 1566
Sprostowanie rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 p aźdz iernika 1927 r. (D z. U. R. P.
N2 92, poz. 823) • • • 1566
1552 Dzie nnik Ustaw. Poz. 923 i 924. N2 109.

923. Minister: l\. BaNel


Minister Sp raw We w nętrzny ch: tStawoj Skladkowski
Rozporządzenie
Ministe r Spraw Zagra niczn ych: August Zaleski
Prezydenta Rzeczypospolitej
Minister Skarbu: a. Czecbowicz
z d nia 19 listopada 1927 r.
Ministe r S pr awied li wości: A. Meysztowicz
O s p osobie zastąpienia wpisów do ksiąg wie-
Min iste r Wyznań Re ligijnych i O ś wi e cenia Publicznego:
czystych , które poz.ostały w posiadaniu władz
niem ieckich w g órnośląshiej cząśd wojewód ztwa Dr. Dobrucki
śląs Kiego. Min ister Rolnictwa: K. Niezabytowski
. Na p odśtawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta wy Minister Prze m ysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
z dnia 2 s ier pnia 1926 r. o upoważnieniu Prezyde n- Ministe r Komunikacj i: Romocki
ta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mo-
cą ustaw y (Dz. U. R. P. N2 7.8, poz. 443) postana- Ministe r Robót Pub li cznych: Moraczewski
wiam co n astęp u je :
Minister Pra cy i O pieki Spo łe cznej: Dr. Jurkiewicz
F\rt. 1. ni e r u ch o mości położonych w gó r-
Dla Minister Refo rm Ro lnych: Witold Stanie wicz
nośląskiej cz ęśc i województwa śląskieg o, które zapi -
sane są w k sięgach wieczystych, po zosta łych w. po- Minister Poczt i Te leg rafów: Boguslaw Miedziński
siadaniu wła dz niemieckich, obow ią zują przepisy
art. 2 i 3.
F\rt. 2. Wydz i ał ksiąg wieczys~ych zbada na
podstawie dókumentów, któremi rozporządza, czy
wpis do księgi wieczystej potrzebny do zmiany pra '
w 1'1 , ó który proszono we wnioskach, które już wp ły­ 924.
nęły i które w przyszłości wpływać będą, jest d o-
puszczalny. Wn ioskowi należy odmówić, jeżeli t o Rozporz ądze nie
zbadani e wykaże, że wpis nie jest d.opuszczaln y_ Prezydenta Rzeczypospolitej
W przeciwnym razi e należy wniosek uznać za do ·
puszczalny i o tern wnioskodawcę zawiadom i ć _ z dnia 19 listo pada 1927 r.
Z chwilą zawiad o mienia o dopuszc zalności wniosek
ma dla zmian y prawa ten sam skutek, jaki jest po- O powierzeniu Pailstwdw e m u B ankowi Rolnemu
łą czony z wpisem do księgi wieczystej. Co do doku- prowadzen ia likwidacji spraw instytucyj osadni-
mentów spo rz ą dzonych przed dniem 1 stycznia 1927 r. czych i finansowy c h , kt óre u d z i elały kredytów
wniosku o wpis nie należy uz.c; a w ać za dopuszczalny, na cele agrarne w wojewó d ztw ie p o mórskiem,
jak długo nie b ę d zie przedłożone poświadczenie po- poznańskiem i górnośląskiej o 1śęś ci wojewódz·
trzebne w myś l § 24 ustawy o podatku od nabycia twa śląskiego·.
nieruchomości z dnia 12 września 1919 r. (Dz. Ust.
Rzeszy nie m. str. 1617). .. Na podstawie a tt. 44 ust. 6 KóristytLiejl i usta- -
Po ot rzymani u karty ksi~gi wieczystej na l eży wy z dnia 2 s ierptlia 1926 t. o up o ważnieniu Prezy-
ZO'lil'i!'lę prawa wpisać, jeżeli z treści księgi wieczystej d enta Rze czyposp'ó\lte j do wyd awanil:1 rozporządzeń
się okaże, ze wniosek o wpis był uzasadniony. Je- z m o cą lltitawy (Dz. U. R. P. N!i 78, poz. 443) posta-
żeli za ś wpis nie nastąpi, nal eż y dla zgłaszoneg o nawiam co następu j e:
wniosku wpIsać ostrzeżenie lub sprzeciw. 1\rt. 1. P rzepro wadze nie likwidacji spraw fi-
W jaki sposób nal eży postąpić celem przywró- nansowych instytucyj osadni czych i finansowych,
cenlcl ka rty księgi wieczystej , postanowią szczegó/owe które tworzyły włości rentowe na zasadzie pruskich
w tym wżględz ie wydać się mające przepisy. ustaw z dnia 2 ma rca 1850 r., 26 kwie tnia 1886 r.,
• F\rt. 3. Wydzi a ł l< s iąg wieczystych ma prowa- 27 czerwca 1890 r., 7 li pca 1891 r., 20 m arca 1908 r.,
dzić. wykaz wpi sów, które w myśl art. 2 ust. 1 uzna- 26 czerwca 1912 r, oraz rozpo rząd z en ia p ruskiej Ra-
no :za dop uszcza lne. Wgląd do tego wykazu jest d o~ dy Ministrów z dnia 15 stycznia 1909 r., ja k rów-
zwol o ny k ażdemu, kto wyka że uprawniony interes. nież administrację fu nduszów, n a l €żn y c h z rent cią­
żąc y ch na tych w ł ości ac h i ad m i nistrację hipotek
Rrt. 4. Wyko nanie rozp o rządzenia niniejszego amortyzacyjnych, zap isanych na r~ec z b. Komisji Ko-
porucza si ę Ministrowi Sprawiedliwości. lonizacyjnej, p owierza się P ańst wow emu Bankowi
F\rt. 5. Rozpo rządzenie niniejsze wchodzi w ży­ Rolnemll.
de r1a górno śląskiej czę ś ci okręgu sąd u apelacyjn e- l\rt. 2. 1. Przy wy pe łni e niu zadań wart. 1
go w Katowicach z d niem ogłoszenia . oznaczonych Parlstwowy Bank Rol ny jest upo wa żniony:
Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki
a) do przym us owe go ści ą ga ni a nieuiszczonych
nal e'żnoś ci z tyt u łów oznaczonych wart. 1;
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Woj skowych: b) do staw iania wniosków w sprawach wykreśle­
J. Pilsudski ni a i zmiany wpisów w księga Gh snmtowyGh