You are on page 1of 3

-n~ ~1.

'\ N I K Us
\

t
/

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
25 kwietnia NQ 27. Rok 1929.

TRE Ś Ć:
aSTf\WY:
Poz.: 2.75-z dnia 23 marca 1929 c . o taksie notarjalnej 463
276-z dnia 23 marca 1929 r. o uregulowaniu slanu hipotec znego n iefilcho ,~ ości, oddanych w toku
parcelacji w posiadanie nabywców, na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisla-
wowskiego i tarnopolskiego 465

ROZPORZF\DZENIE MINISTRf\
Poz.: 277~Przemysłu i Handiu z dn ia 9 kwietnia 1929 r. o przyznaniu "Powsze chnej Wystawie Krajowej
w 1929 r. w Poznaniu", ulg w sprawie ochrony wyn ala zków, wzorów i znaków towarowych. 470

275. f) przy sumie aktu ponad 600.000 zł.


za pierw sze 600.000 z'ł. - 1.775 zł., aod
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu­ reszty 0,12%
Jącej treści:
W aktach, gdzie od masy czynnej są potrącane
US'fAWA długi, za . sumę uważa się masę czynną bez potrące­
z dnia 23 marca 1929 r. nia długów.

o taksie notarjalnej. Art. 3. Za sporządzenie aktu pokwitowania


notarjusz pobiera 0,2, a za sporządzenie aktu wy-
Art. t. Za czynno ści, dok onywane w zakresie kreślenia kaucji lub e'.vikcji hipo tecwej - 0,1 opła­
ustawy notarjalnej w okrę gach sądów apelacyjnych ty, przewidzianej wart. 2, w każdym razie nie mn iej
w Warszawie, Lubl,i nie i Wilnie, notariu sz pobie ra niż 20 z ł.
wynagrodzenie na zasadach, niżej wyszczególnionych.
Art. 4. Za sporządzenie aktu wypłaty poży­
Art. 2. Za sporządzenie aktu sprzedaży lub czek kredytu długoterminowego, ustan owienia renty
zamiany nieruchomości, sprzedaży lasu na wyrąb , lub służebności, skupu czynszu oraz innego rodzaju
sprzedaży przedsiębiorstwa przem ysłowego lub han- aktu, którego przedmiot jest oznaczony s umą pie-
dlowego, działów, cesji praw spadkowych, układu niężną, poza rodzajami aktów, wymienionych wart. 2
pojednawczego, dzier żawy, darowizny, zawiązania i 3, oraz za prot okół licytacji - pobiera nota r jusz
spółki, wykonania robót lub do stawy notarjusz po- 0,5 opłaty, prze widzianej wart. 2; za sporząd ;: enie
biera wynagrodzenie od sumy aktu w stosunku na- te stamentu 'publicznego, którego wartość da się okre-
stępującym: ślić - pobiera notarjusz 1/4 opłaty, przewidz :anej
a) przy sumie aktu do 10.000 zł. za wart. 2; we wszystkich wyżej wymienionych p rzy-
pierwsze 2.000 zł.. - 30 zł., a od re sz ty 1% padka ch pobiera notarjusz naj mniej 30 zł.
b) przy sumie aktu od 10.000 zł. do Za s porządzenie umowy przed ś lubnej, umowy
,) 40.000 zł. za pierwsze 10.000 ·zł. - 110 zł., z art. 210 K. C. K. P . lub z a rt. 221 Pr. o Małż. oraz
. J " a od reszty 0 ,75% aktu zapisu na sąd polubowny - pobiera notarjusz
c) przy sumie aktu od 40.000 zł. do wyna gr odzenie od sumy aktu w stosunk u nastę­
100.000 zł. za pierwsze 40.000 zł. - 335 zł., pUjącym :

a od reszty 0,4 % a) o ile wartość majątku, stanowiące ­


,.' d) przy s umie aktu od 100.000 zł. do go p rze dmiot umowy, me przekracza
\ 300.000 zł. za pierwsze 100.000 zł. - 575 zł., 100.000 zł. 0,4%
a od reszty 0,3% najm nie j 30 zł.;
e) przy sumie aktu od 300.000 zł. do b) o ile wart,ość majątku, stanowiące­
600.000 zł. za pierwsze 300.000 zł. - 1.175 go przedmiot umowy, przekracza 100.000 zł.
• zł., a od reszty 0,2% za pierw sze 100.000 - 400 z1., a od reszty 0,1%
464 Dzienn.ik Ustaw. Poz. 275. Nr. 27.

Art. 5. Za sporządzenie aktów, w których war- Za po świ adc zeni e podpisu na pełno­
, tość przedmiotu nie da się określić sumą pi eniężną, mocnictwie, b ą dź na dokumencie natury nie-
r
notarjusz pobiera wynagrodzenie następujące: maj ą tkowej n otarjusz pobie:-a 4 zł.
al za akt uznania dziecka nieślubne g o, Za za świa dc zenie daty okazania doku-
łub przysp osobie nia własnego aziecka nie- mentu (art. 136 ust. not.) notariusz pobiera. 15 zł.
ślubne g o 15 zł. We wszystkich p.owyżej wymienionych
b) za akt odwołania testamentu, ustą­ w trze ch pierwszych ustępac h wypadkach za
pienia lub zrzeczenia się pierw sze ństwa hi- każdy następny podpis po 2 zł.
potecznego, zwolnienia nieruchomości od ob-
ciąż enia, dobrowolnego zwolnienia od zobo- Art. 10. Za napisan ie i zaświadczenie
wiązania (art. 1282 - 1288 K. N.), akceptacji wypisu lub odpisu aktu - a d każdej stranicy
umowy już zawartej 30 zł. aryginału (nie cała strona liczy się za całą) . 2 zł.
c) za akt przysposobienia, za akt na,d- lecz najmni ej . 5 zł.
pisu na tes{amencie mistycznym, ,oraz za
sporządzenie testamentu public znego, które- Arf. 11. Za paświadczenie zgadności
go wartość nie da s i ę określić 50 zł. odpi's uz oryginałem za ka ż dą s tronicę da -
d) za s pisanie protokółu waInego zgro- k umentu ('niecała strona liczy się za całą). \ l zł.
madzenia uczestników spółek akcyjnych lecz najmniej . . . . .. 5 zł.
i spółek z ograniczoną odpowiedzia,lno ścią, Za stranicę uważa si'ę na stronicy arkusza aktó-
o ile nie umówiono się inaczej 100 zł. wego 25 wierszy pisma po 45 liter w wierszu.
e) za sp isanie protokółu walne go zgro -
madzenia uczestników wszelkich zrz esze ń, Art. 12. Za poświadczenie wyciągu
prócz wymienionych w punkcie f) 100 zł. z ksiąghandlowych Dd pierwszej pazycji 5 zł.
f) za spisanie protokółu walnego zgro- a za ka'ż dą następną pa 10 gr.
madzenia ucze's tników zrzeszenia, dotyczą-
cego drobneg'o przemysłu, drobnego kredytu, Art. 13. Za poświadczenie pozastawania osób
przy życiu (art. 139 i 140 ust. not.):
spółdzielni spożyw czych, towarzystw budo-
wy tanich mies z kań i spółdzielni mieszka- al IW celu otrzymania emerytury lub
niowych 50 zł. zaapatrzenia 1 zł.
g) za p ełnomocni ctw:o, spisane w for- b) w innym celu . 10 zł.
mie aktu lub ohlaty: Art. 14. Za przechowanie dokumentu
1) do jednej czynności. 15 zł. (art. 148 ust. not.). rocznie pa 24 zł.
2) do wielu czy nności . 25 zł. Na:leżność powinna b yć uiszczana za 3 mie si ące
zgóry, a razpo częty kwart a ł 1iczy się za cały.
Art. 6. Za wniosek w księdze hipotecznej, za-
projektowanie treści, przerobienie wykazu h ipotecz- Art. 15. 1) Za dakonanie poza kancelarją ta-
nego i wogóle za czynności, sporządz.ane przez pisa- kich czynności, które z natury swajej w kancelarji
rzy hipotecznych, not.arj usz owi należą się opłaty we- odbyć się nie mo gą (komunikowanie oświadczeń
dług taksy dla pisarzy hipotecznych . stron, zaofiarowanie, zaznaczenie i t. p.) , jeżeli czyn-
ność jest z a łatw iona w ad: e g łości nie większej, j,a k
Art. 7. Za zakiomulllikowanieoświad­ dwa kilometry od kanc elarji, notarjusz nie pabiera
czenia jednej strony drugiej (art. 141 usL noL) 15 zł. żadnego dodatkowegO' wynagrodzenia z wyjątkiem
Gdy jednobr z miące zakomunikowanie zwrotu umiarkowanych kosztów lokomocji.
uczyniono kilku osobom, mie s zkając ym 2) Za czynności, wymienione w ustępie 1), do~
w tym samym domu, to za uczynienie takie- konane w odle głości większej jak dwa kilometry, na-
glo zakomunikowania każdej osobie poza tarjusz pabiera zwrot ceny przejazdu w II klasie ka-
pierwszą po 5 zł.
leją, w I klasie p arowcem, zwrot umiarkowanych
. Za wciągnięcie odpowiedzi na zakomu- kosztów innej lokomacji i za ka żdą godzinę ad chwili
nikowanie do zaświadczenia lub za wydanie opuszczenia kancelarji do chwili pawrotu (rozpaczę­
zaświadczenia odokonanem zakomuniko- ta gadzina liczy się za całą ) - 8 zł.; o ile czynnaść
waniu 5 zł.
, dokonywa się pomi ę dzy godzinami 22 a 7 za każdą
godzinę - 15 zł.; w każdym razie nie więcej niż
Art. 8. Za dokonanie zaofiarowania zapłaty
(art. 1258 K. N. i art. 1781 U. P. C .) notarjusz pobiera 100 zł. za czas , stracany w ciągu daby. , .
20 zł. i oprócz tego od zaofiarowanej sumy l / lO część 3) Za czynności, które mogą się odbyć w kan-
opłaty stosunkowej, przewidzianej wart. 2. celarji, a odbywają 'się p oza kancelarją, natarjusz po-
. Za dokonanie zaznaczenia (art. 1782 U. P . C. biera prócz należnaści, przewidzianych w ust. 2, do-
i art. 1259 K. N.) nDtarjusz pobiera 20 z ł. dat kow o 25 zł.
Arf. 9. Za poświadczenie podpisu na Art. 16. W razie niedojścia dO' skutku czynna-
umDwie notarjusz pobiera opłatę w ilości 1/5 ści z przyczyn ad notarjusza niezależnych otrzymuje
wynagrodzenia, jakieby się należało, gdyby on 1/3 część wyn agrodzenia, któreby mu przypadło,
umowa była sporządzona w formie aktu no- gdyby czyn n ość zo s t a ła dokanane. Należ ności, prze-
tarjalnego, lecz najmniej 5 z ł. w id ziane wart. 15, otrzymuje notar jusz w całośc i .
Za poświadczenie podpis.u na umowie W razie dojścia w prz yszłaś ci tegO' sameg O' ak-
na sumę nieoznaczoną notarjusz pobiera 5 zł. tu da skutku atrzym ana przez natarjusza 1/3 c'zęść
Nr. 27. D zie nnik U s taw. Poz. 275 i 276. 465

wynagrod zenia odi icza się od wynagrodze nia , p rzy- go s ą du okrę g o w e go o usta lenie wynagrodzenia:. Pre-
padaj ą ce go
not a rjus zowi za spor z ą dz enie aktu . zes sądu rozs tr zyga ostatecznie.

Art. 17. Za s-por zą dz enie c z y n nośc i, wymie nio- Art. 20.Ani notarjusz owi, ani osobom pracu~
nych w art. 2, 3 i 4 ninie jsze j usta wy, na żądani e j ą c y m w jeg o kahcelarji, nie
wol no żądać żadnych
Skarbu P ańs t wa, p olskich za kładów pal1s tw owych kw ot, pona d przewidziane w niniej,s zej taksie,
i m'o no'p olów, j e żeli wy nagro dzeni e no ta rj usza opła­ a w szczeg óln oś oi za opracowanie projektu aktu.
ca S karb , lub pomieni one p owyże j zakłady, notarjus z Art. 21. Nota rjusz o b owią za ny jest na każdym
za spor zą dz z n i e t ych a któw, o ile s uma a k tu ni e pr ze- s por z ądzoriym prz ez sie bie dokumencie wymienić
kracza 10.000 zł. , pobiera p e łne wyna grodzenie, w y s o koś ć pob ra nych opłat i wynagrodzenia z powo-
a o ile suma ak tu prze krac za 10000 z ł., t o za p ier- łani e m odpowie.dnieg1 o p r zepisu ta ksy hotarjalnej
wsze 10.000 z ł . pe łne wyna grodzeni e, a od r eszt y i z wyrażnem w ska zaniem nadw y żki lub wynagro-
l j4czę ść wy,na grodze nia, o kr e ślon eg o wart. 2, 3 i 4 ; dzenia, pobra nych w myśl art. 19.
w k ażd ym za ś r az ie wynagrodzeni e n ot arjllsza nie
może pr z e k r a c zać dwóch tysięcy zło ty ch . Art. 22. T a ksa niniejsza p O'w ~nna być wywie-
Z ulgi w ustępi e pi erwsz ym wym ienion ych , ko - szona w kanc elarji notarjusz a w miejs cu widocznem
rzyst a ją równi e ż ins tytucje ubezpie czeń s po ł eczny c h i Qostę pn em .
o eha rak ter ze p ub liczno - pra wnym, c ec hy i iz by rze - Art. 23. Minister Sprawiedliw oś ci w potożu­
mie ś l n i cze; z ulg p ow yższych ko r zy st a;ą t a k ż e z wią ­
mie niu z Ministrem Spr a w W e w n ę trz rtych w ładny
zki ko munalne , o ile zaw ierane prz ez z\,,'iąz k i umo - będ z ie na p r z e ciąg lat pięc iu od dnia wej ś cia Vi zy-
wy d oty cz ą zakł a dów u żyteczności publ icznej, nie cie nini ej szej usta.wy rozc i ąg n ąć ulgi, przewidziane
oblic zonych na zysk, jak np.; sz pitale , przy tuł k i, d o- w art. 17, na n owoo r g ani zuj ąc e s ię lub p o większane
tny u b ogich , schro nis ka, domy ralunk:Jl,I! e, ochr o;l ki p r ze d s i ęb i or s t w a w za kre,si e prz etwórczego przemy-
i inne z ak łady d ob ro c zyn no śc i; cz yte lnie ludowe, za - s łu ż y w n ości o w ego, w a ż n ego dla aprowizacji kraju.
kłady na uk owe , s t r aż e p o ż arn e i t. p.
VI r azie wątpliwo ś ci w poszczeg ól ny m wypa d- A rt. 24. A rt. 8 ustawy Towarzys twa Kredyto-
ku Mi nister S pra w ie d; i w o~c: i na zasadzie wniosk u wego Zie mski ego w Królestwie P olskiem (Dz. U. R.
strony inte res owanej, roz str zyga w porozumie niu P. z 1922 r . Nr. 79, p oz. 720) otrzymuj e brzmienie na-
z Ministrem Spraw We w nę trzn yc h osta tecznie , czy s t ępuj ąc e :
dany z ak ł a d ma cha rakter użytec z nośc i publiczn ej "Za czynno ś c i , dokonywa ne na zasadzie niniej-
i czy jest obliczony na zysk . szej ustawy , no tarjus ze po biera ją wyn agrodzenie we ..
Wre szcie ulgi, w u s tępie pier wszym wymi eni o- d ług taksy dla nota r juszów. "
ne, s to sowan e są do ak tów prawnych, wyli cz onych
wart. 2, 3 i 4 n inie j·sż ej ustawy, z d z ia łanyc h w wy- Art. 25. U stawa ni nie'j sza w ni czem nie uchy-
konahill ustawy z dnia 17 gru dnia 1920 r. (Dz. U. R. bia przepi som art. 89 us tawy o wyk onahiu reformy
P . z 1921 t. Nr. 4, p.oz. 18) wr a z z pó ż ni e j sz emi zm ia - r ol nej (D z. U. R. P . z 1926 r . Nr. 1, po ż . 1).
nami. A r t. 26. Wykonanie niniejs zej ustawy porucza
się M inist rowi S p ra ·w i e dl i wo ś ci .
Art. 18. Art. 4 ninie jsze j usta wy w st os un ku Upoważnia się Mi nistra S pr aw iedl iwoś ci do
do notarjuszów, urżęd u jący c h w o:ę b i e s ądów okrę­ wy dania w cią ?, u r oku od da t y wej ś c ia w zyc ie ni-
go wych w B i a ł y m s to ku, Łuck u i R ówn em , ora z nie jszej ustawy ta k sy wynagrodz enia notarjus zów
w ob rębi e sąd u ap elacyjnego w Wi inie, uzupeł nia si ę dla p oz o s t a łe j czę ś ci P ańs t w a.
w sposób na s t ępu jąc y :
a) t a oblatę dokumen t ów (ar t. 146 ust. Art. 27. U stawa nini ejsza w chodzi w życie
not.) w w y pa dkach , gdy pr awo obo w i ązu ­ piętn as te g odnia po o g łos ze niu.
jące na t a k ą fo r mę s p orząd z enia do ku men-
Prezydent R zeczyp osp olitej : 1. Móścicki
tu zezwala, n otar jusz pobie ra połowę o płat y,
wskazan e j war t. 4 niniej sze j ustaw y ; Prezes Rady Ministrów: K . Barlei
bl za w c iągn i ę c ie dokumen tu do k s i ę - Minister Sprawiedli w o śc i: St. Car
gi aktów no tar jusz p obie ra za każ d ą stro nę
k,sięgi (li c z ą c r o zpoc zę tą stronę za całą) po 3 zł.
najmniej jednak •• 10 zł. 276.
Na mocy ar t. 44 Ko nstytuc ji ogł aszam ustawę następu­
Art. 19. Za sp o rzą d z e n i e c z ynno ś c i , ni eo b j ę­ j~cej tre ści:
tych t a ksą t1'in i ej s z ą, no tar jusz m oż e pobrać wyna- USTAWA
grodzenie we dłu g umowy z osobam i interesowanemi. z dnia 23 marca 1929 r.
W wyp adku dokonania czy n no ś ci, prz e wi dzia - o uregulowa niu stanu hipotecznego nieruchomości,
n ych wart. 2, 3, 4 i 5 ta ksy niniejsz ej , lecz wyma:;a- oddany ch w toku par celac ji w pos:adanie nabyw-
jących wyj ątk owo duż e go n a kł a du pracy i cza su , n o-
ców, na obs zarze w ojewództw: krak owskiego, lwow-
tarjusz m oże p obrać wynagr odzenie wy żs ze , le cz ' nie skiego, stanisła w owskiego i tarnopolskiego.
prz enosz ące dwu krotne go wynagro dzen ia, przewi-
dziane go w taksi e n iniej sze j. I. Postanowienia ogólne.
t a k w je dnym, jak i w drugim wypa dk u intere-
~owanemu s łu ży w terminie d wutygodniowym o d Art. 1. 1. Ustawa niniej's za ma zastosowanie
sporządzenia <; zynIlJości skarga do prez,esa wła ś ciwe- w wypadkach, gdy chodzi o uz,g odnien, e ze stanem