You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZEC ZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
'"-arszawa, dnia 6 lipca 1950 r.
Nr 28
TRBSC:
poz.:
u S T A W Y:
255 - z dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach ł administra::yjnego ń
256 - z dnia 28 czerwca 1950 r. (j powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli
Ą RADY MINISTROW:
'.
315
316
257 - z dnia 21 czerwca 1950 r. w sprawie ń ł ż i ń pracowniczych. • • 317
258 - z dnia 21 czerwca 1950 r. o dostosowaniu systemu ł niektórych kategorii pracowników
ł komunikacji do systemu ł ś w ł zbiorowych, ą zawo-
dowo ż g1'Upy pracowników . . . • • • . • . . • . • 320
259 - z dnia 21 czerwca ]950 r. w sprawie wojewódzkich i powiatowych komend ż ż 321
260 - z dnia 21 czerwca 1950 r. \V sprawie utworzenia powiatów miejskich z miast: Zielona Góra
w województwie ń Rzeszów w województwie rzeszowskim i Koszalin w wojewódz-
twie ń . 322
Ą
2S1 - Ministra ś z dnia 19 czerwca 1950.1'. o utworzeniu ł dla nieletnich
w ą ę w ł ż Siedlcach i ś . . . . . 322
262 - Ministra ł ę ż z dnia 19 czerwca 1950 r. w sprawie trybu wykupu butli
do gazów technicznych oraz' ł odszkodowania . . .. . . . . . • .322
263 - Ministra Handlu ę z dnia 21 czerwca 1950 r. zmieniajqce ą z dnia
29 grudnia 1949 r. w sprawie ę przy przemiale gos110c:arczym niektórych rodzajów
ż na rzecz ń . . . . . . . . . . • 323
264 - Ministra ż z dnia 30 czerwca 1950 T. W sprawie kwalifikacji oficerów ś
towych na morskich statkach handlowych •••.•.....• 323
265 - Ministra ś z dnia 6 lipca 1950 r. o utworzeniu ą Apelacyjnych w Koszalinie,
Opolu i Zielonej Górze oraz o ustaleniu ę ą Apelacyjnych VI Bydgoszczy, Ka-
towicach, Kielcach, Ł Olsztynie, Poznaniu i Warszawie 324
Ś Ą
266 - z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez ł ę Konwencji Nr 37 ą obo-
ą ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnio-
nych w ę ł i handlowych, w wolnych zawodach, jak ż
ł i pracowników gospodarstw domowych, ę w. Genewie dnia 29 czerwca
1933 r. .••• .•. . 326
267 - z dnia 16 maja 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez ł ę Konwencji Nr 38 ą obo-
ą ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa pracowników najemnych, zatrudnio-
nych w ę rolnych, ę w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r. 326
OBWIESZCZENIE
268 - Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1950 r. o sprostowaniu ł ę w ą Ministra
Finansów z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie ł ą ń wobec zagranicy oraz znaj-
ą ę w kraju mieni;;t cudzoziemców 326
255
USTAWA
z d'1.ia 28 czerwca 1950 r.
o zmianach ł administracyjnego Palli>hvn.
Art. l. Zmienia ę ę województwa ś ą
na woj ewództwo kat owickie.
ń z miastem Koszalinem, ł z miastem
ł ł ł ń ł z mia-
stem ł bytowski, miastecki, szczecinecki, draw-
ski, ł ł ł
Art. 2. Zmienia ę ę województ wa pomor-
skiego na wojevvództwo bydgoskie.
Art. 3. 1. Tworzy ę województwo ń
z ą wojewódzkiej rady narodowej w Koszalinie.
2. Do obszaru woje\vództwa ń ł ą
ę z obszaru województwa ń powiaty: ko·
Art. 4. 1. Tworzy ę województwo zielonogórskie
z ą wojewódzkiej rady narodowej w Zielonej

Dziennik Ustaw Nr 28
Do obszaru województwa zielonogórskiego ł ą
cza ę
l) z obszaru województwa ń powiaty: zie-
101l0górski z miastem Zielona Góra, gorzowski
z miastem Gorzowem, strzelecki, ń su-
ę ń ę ś ń ń ba-
bimojski, ś ń ń i wschowski,
z obszaru województwa ł powiaty:
ł z miastem ł ż ń szpro-
tawski, ż i ż
Art. 5. 1. Tworzy ę województwo opolskie z sie-
ą wojewódzkiej rady narodow·ej w Opolu.
2. Do obszaru województwa opolskiego ł ą ę
1) z obszaru województwa katowickiego powiaty: opol-
ski z miastem Opolem, kluczborski, oleski, strze-
lecki, kozielski, raciborski z miastem Raciborzem,
ł prudnicki, nyski z miastem ą nie-
ń i grodkowski,
2) z obszaru województwa ł powiaty:
brzeski z miastem Brzegiem i ł
Art. 6. Do obszaru województwa katowickiego ł ą
cza ę z obszaru województwa kieleckiego powiat ę
Btochowski i ą powiat miejski miasto ę
ę
316
Poz. 255 i 256
---------_ ... . -
Arf. 7. Do obszaru województwa ń
ł ą ę
1) z obszaru województwa bydgoskiego powiat nowo-
miejski,
2) z obszaru województw·a warszawskiego powiat ł
dowski.
Art. 8. Do obszaru województwa bydgoskiego ł ą
cza ę z obszaru województwa ń powiaty:
ż ń i ń
Art. 9. Do obszaru województwa kieleckiego ł ą
cza ę z obszaru województwa ł powiaty: opo-
ń i konecki.
Art. 10. Wykonanie ustawy porucza ę Prezesowi
Rady Ministrów.
Art. 11. Ustawa wchodzi w ż z dniem ł
szenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J: Cyrankiewicz
256
USTAWA
z dnia 28 czerwca 1950 r.
o elektryfikacji wsi i osiedli.
.art. 1. 1. We wsiach i osiedlach, do których do-
chodzi lub ł ń planu inwestycyjnego
ma ć linia elektryczna - ą pre-
zydium powiatowej rady narodowej na podstawie planu,
oor aco\vanego p'rzez ł ś zjednoczenie energetycz-
i zatwierdzonego przez prezydium wojewódz:ktej.-..rady
narodowej, ą i ł w sposób, ę dla
ł ń ę ą ę Pow-
szechna elektryfikacja obejmuje doprowadzenie prze-
wodów elektrycznych ę ż do budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych oraz ł ż
w tych budynkach ę ą odbior-
czego.
2. Minister ł ę ż w· porozumieniu
z ą ń Komisji Planowania
Gospodarczego i z l\1:inist rami: Rolnictwa i Reform Rol-
nych, Gospodarki Kom.unalnej oraz Finansów ś
w jakim zakresie ma ć ł ż ą odbiorcze
w ń oraz budynki, do których przewody ele:;:-
tryczne ą n ie ć doprowadzone w ramach pow-
szechnej elektryfikacji.
Art. 2· 1. ę ą odbiorcze jako
ż pion elektryczny w budynkach, ł ż przy pow-
s zechnej elektryfikacji, ą ę ł ś ą ł ś
budynków.
2. Minister ł ę ż w porozumieniu
z ś ministrem ś ę ma-
ą ć ę ą ń o których mo-
wa w ust. 1. ł ś ministrem jest minister, spra-
ą nadzór nad ę
Art. 3. 1. Na ę ś pokrycie kosztów elek-
tryfikacji pobierana ę ł elektryfikacyjl'la od
ł ś lub ż budynków, ę elek-
ą
2. Rada Ministrów ś ś ć ż
ł elektryfikacyjnych jak ż tryb wymiaru
i pobierania tych ł
3. Nie ł w terminie ł elektryfikacyjne
ą ś ą ę w drodze egzekucji administracyj-
nej ś ń ę ż
Art. 4. 1. We wsiach lub osiedlach, ę za-
o powszechnej elektryfikacji - osobom, po-
ą odpowiednie ż ł ś zjed-
noczenia energetycznego, ł ż prawo ę na posesje
i do budynków, dokonywania tam ę i pomiarów
oraz wykonywania robót i zakladania ą ń jakich
ć ę powszechna elektryfikacja, stosownie
do ą ś wart. 1 ust. 1.
2. ł ś ż ż ·.1ajemca, po-
siadacz lub ą budynku albo posesji ą
jest ż ć ę i wykonanIe ś ś
nych w ust. 1.