You are on page 1of 4

DZIEN'N IK USTAW

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
Warszawa, dnia 10 stycznia 1975 r. NrI
TRE S c:
Poz.:
UMOWA MIĘDZYNARODOWA

1 - Umowa między R ządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a R ządem Republik! Federalnej Niemiec
w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołów­
stwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisana w War-
szawie dnia 14 grudnia 1973 r . .
2 - Oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1974 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rząd em
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania
statkom r ybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy
r ybo łówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podpisanej w Warszawie dnia 14 grudnia
1973, r. 5

R O ZP ORZĄ DZEN lA RADY MINI STROW:
3 - z dnia 30 grud nia 1974 r. w sprawie jednorazowego podatku majątkowego S
4 - z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamie rzających zamieszkać na
terenie m.st. ,Warszawy. 6

R O Z P O R Z Ą D Z E N I A:
5 - Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie budowy
i wyposażenia zbiornikowców przewożących niebezpieczne ciekłe chemikalia luzem 7
6 - Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1974 r, w sprawie hezpiecz-
nego przewozu rud, konc en tratów i ładunków podobnych luzem na statkach morskich. 8

l

UMOWA
mi ędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania
statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa
morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
podpisana w Warszawie dnia 14 grudnia 1973 r.
W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
RADA PAŃSTWA
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
, // "

podaje dCl powszechnej wiadomości:

W dniu 14 grudnia 1973 roku została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczyposp olitej
Ludowej a Rządem Republiki Federalne j Niemiec. w sprawie przyznania statkom rybackim Republiki Federalnej
Niemiec prawa uprawiania rybolówstwa na obszarze strefy rybołówstwa morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
w ej, w następującym brzmieniu doslownym:

UMOWA
mi ę dzy Rzą'dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie przyznania
statkom rybackim Republiki Federalnej Niemiec prawa uprawiania rybołówstwa na obszarze strefy rybołówstwa
morskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Rząd Polskiej Rzecz ypospolite j Ludowe j i Rząd Repu- Artykuł 1
bliki Federalnej Niemiec,
mając na uwadze u stawę Polskiej Rzeczypospglitej Lu- 1. Statki rybackie Republiki Federalnej Niem iec ma ją
dowej z dnia 12 lutego 1970 roku o ustanowieniu strefy ry- prawo uprawiać rybołówstwo morskie w zakresie określo­
bołówstwa morskiego Po ls~ iej Rzeczypq~,p(}liteL Lud,i)"'/i!J; n ym w ustępie 2 ninie jszego artykułu na obszarze strefy
i kierując się życzen iem rozwoju .i uffiqcn'ien.1!&'i".w,za- :crYh ołówstwa m'o rskiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
jemnych stosunków i współpracy, . , - wej, pol óżqnej na zewnątrz od gr anicy morza terytorialne-
. uzgodniły, co n astępuje : go Polskiej Rzeczypospolitej l.udowej i sięgającej do linii
DzIennik Ustaw Nr - 2 Poz,
- ---
oddalonej o 12 mil morskich od linii podstawowej morza Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
terytorialnego Po lskiej Rzeczypospolitej Ludowej, określa" . RepublikI Federalnej Ni'e miec
ne j współrzędnymi : 54°27'33" szerokości geograficznej pół­ Hans Hellmuth RUETE
nocnej i 19°38'34" długości geograficznej wschodniej oraz Warszawa, dnia 14 grudnia 1973 roku
54°35'36" szerokoścI geograficznej północnej i 18°48'36"
Ekscelencjo,
dlugości geograficznej wschodniej i dalej na zachód wzdłuż
wybrzeża Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do punktu W Imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec
o współrzędnych: 53°55'45" szerokości geograficznej pół­ oświadczam, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec zobo-
nocnej i 14°13'41" długości geograficznej wschodniej, wiązuje się w pr.zypadku ustanowienia strefy rybołówstwa

2, Prawo statków rybackich Republiki Federalnej Nie- morskiego (przyległej strefy rybołówstwa morskiego) pod-
miec do polowów na obszarze strefy rybołówstwa morskie- jąć niezwłocznie rokowania z Rządem Polskiej Rzeczypo-

go Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zgodnie z ustępem l spolitej Ludowej, w- celu przyznania na podstawie wzaj e m-
n iniejszego artykułu odnosi s i ę do: ności odpowiednich praw rybakom Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej, takich jakie zostały przyznane rybakom Re-
a) obszaru pomiędzy 3 i 6 milą morską, licząc od linii
publiki Federalnej Niemiec w strefie rybołówstwa mór-
podstawowej . morza terytorialnego Polskiej Rzeczypo-
ski ego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
spolitej Ludowej w c.... esie do 31 grudnia 1973 roku,
ł b) obszaru pomiędzy 6 i 12 milą morską, licząc od linii Proszę przyjąć, Ekscelencjo, wyrazy mego najwyższego

podsta wowej morza terytorialnego Polskiej Rzeczypo- szacunku.
spolitej Ludowej na czas ·nieograniczony. Ruele

3. Obszary, o których mowa w ustępach 1 i 2, oznaczo- Jego Ekscelencja
ne są na załączonych urzędowych mapach morskich Pol- Wiceprezes Rady Ministrów
s ki ej Rzeczypospolitej Ludowej nr 201 i 202, stanowiących Minister L:eglugi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
integralną część niniejszej Umowy. Pan Kazimierz OLSZEWSKI
Warszawa
Artykuł 2
Przepisy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczą'ce Wiceprezes Rady Ministrów
wykonywania rybołówstwa morskiego oraz ochrony gra- Minister L:eglugi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
" nic państwowych b ę dą podawane do publicznej w i,adomości Kazimierz OLSZEWSKI
. dostatecznie wcześnie, aby umożliwić rybakom ich prze- W .a rszawa, dnia 14 grudnia 1973 roku
strzeganie. Ekscelencjo,
Artykuł 3 Mam zaszczyt potwierdzić odbiór listu Waszej Eksce-
Stosownie do Porozumienia Czterostronnego z dnia lencji z dnia dzisiejszego o następującej treści:
3 w cz e śma .,1971 roku niniejsza Umow.a .. będz ie się rozcią­ "W imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec
g a ć, zgodnie z ustalonymi procedurami, na Berlin (Za-
oświadczam, że Rząd Republiki Federalnej Niemiec zobo-
chodni), wiązuje się w przypadku ustanowienia strefy rybołówstwa
morskiego (przyległej strefy rybołówstwa morskiego) pod-
Artykuł 4
jąć niezwłocznie rokowania z Rządem Polskiej Rzeczypo-
Umowa nJllle]SZa zawarta zostaje na czas nie ograni- spolitej Ludowej, w celu przyznania na . podstawie wzajem-
czony , Może ona być wypowiedziana przez każdą z Uma- ności odpowiednich praw rybakom Polskiej Rzeczypospoli-
wiających się Stron w drodze pisemnego zawiadomienia; tej Ludowej, takich jakie zostały przyznane rybakom Repu-
w takim przypadku traci ona moc po upływie 12 miesięcy bliki Federalnej ·Niemiec w strefie rybołówstwa morskie go
od dnia wypowiedzenia.

. ~
c .ł." ~
.
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" .
Artykuł ·5 " Proszę przyjąć, Ekscelencjo, wyrazy m~o najwyższe­
go szacunku.
Umowa niniejsza wejdzie w życie w dniu, w którym Olszewski
o ba Rządy w drodze wymiany not zawiadomią się wzajem-
nie. że wymogi prawne dla jej wejścia wżycie zostały Jego Ekscelencja
spełnione. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie w dniu Republiki Federalnej N iemiec
14 grudnia 1973 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w ję­ Pan Hans Hellmuth RUETE
zykach po lskim i niemieckim, przy czym oba teksty posia- Warszawa
dają jPdnakową moc.

Z upoważnienia Rządu Z upoważnienia Rządu
Po lskiej Rzeczypospolitej Republiki Federalnej
LudDwej Niemiec
Kazimierz Olszewski Hans HelImulh Ruele

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała Ją I uznaje za słuszną zarówno w całości, jak
i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyf ikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka,
że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dano w Warszawie, dnia 6 czerwca 1974 roku.
Przewodniczący Rady Państwa: H, Jabłoński
L. S.
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski
DzieTihik Ustaw Nr l 3 Poz. t
Dzienn ik Ustaw Nr 4 Poz.
------------------------------------.----------------- -------------------~